HGM369/2011
ID intern unic:  338638
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 369
din  24.05.2011
cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor
fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru
anul 2011
Publicat : 24.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 425
    MODIFICAT
    HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052
    HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727

    În scopul stabilirii principiilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare pentru realizarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli, în vederea realizării prevederilor art. 2 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 63-64, art. 151), art. 12 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), art. 21 din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 704), Hotărîrii Parlamentului nr. 89 din 12 mai 2011 privind aprobarea destinaţiilor de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind repartizarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în sumă de 400,0 mil. lei, pentru următoarele măsuri de sprijin:
    [Pct.1 alin.1) modificat prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    1) stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut;
    2) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;
    3) stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale;
    4) stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);
    5) stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi a utilajului agricol, a echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
    6) susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
    7) stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    8) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic;
    9) stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
    10) stimularea producătorilor agricoli prin compensarea cheltuielilor energetice la irigare şi desecare;
    11) subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale);
    12) acceptarea cererilor de sprijin (inclusiv a datoriilor confirmate în modul stabilit) pentru:
    a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare – 17550,9 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.a) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    b) stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură – 11266,1 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.b) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    c) stimularea investiţiilor în vederea înfiinţării plantaţiilor multianuale, inclusiv pe anul 2009 – 35362,0 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.c) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    d) stimularea investiţiilor în vederea producerii legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii) – 2654,4 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.d) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    e) stimularea investiţiilor în vederea procurării tehnicii şi a utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, inclusiv pe anul 2009 – 31773,9 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.e) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    f) susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice, inclusiv pe anul 2009 – 4415,1 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.f) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    g) stimularea investiţiilor în vederea utilării şi renovării tehnologice a fermelor zootehnice – 3347,8 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.g) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    h) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic – 3259,8 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.h) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    i) stimularea investiţiilor în vederea dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi procesare, inclusiv pe anul 2009 – 11072,6 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.i) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    j) stimularea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale), inclusiv pe anul 2009 – 60182,2 mii lei;
    [Pct.1 subpct.12), lit.j) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    k) stimularea în anul 2009 a producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie – 7374,4 mii lei.
    [Pct.1 subpct.12), lit.k) modificată prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    2. Se stabileşte că examinarea şi autorizarea cererilor de acordare a sprijinului financiar aferent măsurilor de sprijin, depuse pe parcursul anului 2010 şi nefinanţate din cauza lipsei mijloacelor financiare, se vor efectua în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.167 din 9 martie 2010 „Cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 221), cu excepţia cererilor de sprijin pentru stimularea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale), care vor putea fi autorizate spre plată  cu începere de la 1 octombrie 2011.
    [Pct.2 modificat prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    3. Se învesteşte Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare cu dreptul de:
    1) distribuire a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, între măsurile prevăzute la punctul 1 subpunctele 1) – 11), în funcţie de cererile de sprijin financiar din partea producătorilor agricoli, în limita mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, stabilită la punctul 1 al prezentei hotărîri;
    2) utilizare a mijloacelor financiare provenite ca rezultat al restituirii subvenţiilor de către producătorii agricoli care au admis derogări de la prevederile prezentei hotărîri, în vederea finanţării în continuare a altor cereri de sprijin, conform măsurilor prevăzute la punctul 1 subpunctele 3) – 5), 7) – 9) ale prezentei hotărîri.
    4. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, conform anexei nr.1;
    2) Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2011 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie, conform anexei nr.2;
    3) Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2011 primele de asigurare, conform anexei nr.3.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa

    Nr. 369. Chişinău, 24 mai 2011.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 369
din 24 mai 2011

REGULAMENT
privind modul de utilizare a mijloacelor fondului
de subvenţionare a producătorilor agricoli
Capitolul I
NOŢIUNI DE BAZĂ
    În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    beneficiar – solicitantul de subvenţie a cărui cerere a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru a încheia un contract cu administratorul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli;
    criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea depune cererea şi documentele necesare în vederea acordării ajutorului financiar nerambursabil;
    fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli – valoarea materială în expresie monetară, aprobată prin legea bugetului de stat pe anul respectiv pentru susţinerea producătorilor agricoli;
    investiţie – valoarea, fără TVA, a bunurilor (activelor) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a se obţine venit, inclusiv creditele obţinute de la băncile comerciale, alte organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, utilizate în sectorul agroindustrial, pasibile de sprijin financiar în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu excepţia bunurilor (activelor) obţinute total sau parţial cu titlu de grant din partea partenerilor de dezvoltare;
    măsură de sprijin – direcţie principală în agricultură, selectată şi susţinută financiar de stat în funcţie de obiectivele stabilite în programele şi documentele de politici în domeniul agroindustrial;
    Lista de interdicţie a producătorilor agricoli - înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani consecutiv, accesarea de subvenţii din partea producătorilor agricoli care au prezentat date neveridice, documente false, în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea altor condiţii de eligibilitate;
    ordin de plată – document de plată, în baza căruia se efectuează transferul de sprijin financiar, transferul de credit, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii, cu excepţia operaţiunii de schimb al mărfurilor (barterul, operaţiuni de compensare), şi contracte de cesiune;
    solicitant – producătorul agricol care a efectuat o investiţie pasibilă de susţinere în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi a depus o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin;
    subvenţie – ajutor bănesc nerambursabil acordat din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru susţinerea investiţiilor efectuate de producătorii agricoli care corespund criteriilor de eligibilitate;
    producător agricol - persoană fizică sau juridică, cu excepţia organizaţiilor necomerciale, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în modul stabilit, a căror genuri principale de activitate sînt producţia, creşterea sau prelucrarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, păstrarea, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale în scopuri agricole, desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul II
SCOPURILE ŞI SFERA DE APLICARE
    1. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (în continuare – Regulament) stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi modalitatea de administrare a mijloacelor fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii alocării mijloacelor, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat, modalităţile cu privire la autorizarea, executarea, contabilizarea plăţilor, precum şi controlul asupra eficienţei utilizării sprijinului financiar acordat.
    2. Administrarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (în continuare – fond) se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare – Agenţia).
    3. În anul 2011, mijloacele fondului se utilizează conform măsurilor de sprijin şi în limitele alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2011.
    4. Mijloacele fondului sînt alocate în scopul asigurării dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar.
    5. Alocarea subvenţiilor este determinată de:
    1) necesitatea sporirii competitivităţii produselor agroalimentare moldoveneşti pe pieţele interne şi externe;
    2) necesitatea asigurării securităţii alimentare a populaţiei Republicii Moldova;
    3) necesitatea soluţionării problemelor economice, sociale şi ecologice din mediul rural;
    4) exigenţele privind aspiraţiile şi obligaţiile de integrare europeană.
    6. Alocarea mijloacelor fondului îşi propune atingerea următoarelor obiective:
    1) creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii;
    2) stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei;
    4) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.
    7. Activităţile de examinare, autorizare şi executare a plăţilor, precum şi de control asupra eficienţei utilizării sprijinului financiar acordat au la bază următoarele principii:
    1) asigurarea transparenţei complete privind gestionarea mijloacelor alocate din fond şi oferirea informaţiilor de interes public referitoare la listele producătorilor agricoli - solicitanţi, beneficiari de subvenţii etc.;
    2) asigurarea eficienţei alocării mijloacelor bugetare în vederea obţinerii unor performanţe de către producătorii agricoli, materializate prin atingerea de indicatori cantitativi şi calitativi plauzibili;
    3) continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli, asigurată prin perfecţionarea consecvenţei şi previzibilităţii în activitatea de selectare şi implementare a măsurilor de sprijin;
     4) egalitatea în drepturi şi responsabilităţi a producătorilor agricoli – beneficiari de subvenţii, precum şi prevenirea măsurilor şi condiţiilor de eligibilitate discriminatorii;
    5) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii drept condiţie obligatorie pentru obţinerea de ajutor din partea statului.
 Capitolul III
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
    8. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor producătorilor agricoli, înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi care nu se află în proces de insolvabilitate.
    9. Se consideră eligibil producătorul agricol care:
    1)  a efectuat investiţii în localităţile republicii, cu excepţia or. Chişinău şi or. Bălţi, în perioada 1 decembrie 2010 – 31 octombrie 2011, pasibile de subvenţionare conform măsurilor de sprijin prevăzute de prezentul Regulament;
    [Pct.9 subpct.1) modificat prin HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
    2) este deţinător legal al terenului în care se efectuează investiţia;
    3) îşi asumă obligaţiunea de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate la punctele 32, 40, 48, 63, 73 şi 82 din prezentul Regulament;
    4) nu este inclus în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli;
   [Pct.9 subpct.5) exclus prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    6) deţine documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, conform măsurilor de sprijin, specificate la punctul 12 din prezentul Regulament, fiind confirmate că sînt veridice în urma controlului pe teren efectuat de reprezentanţii Agenţiei.
    10. Cererile producătorilor agricoli de acordare a subvenţiei ce nu corespund prevederilor punctului 9 din prezentul Regulament se consideră neeligibile şi se resping, cu informarea solicitantului despre motivele respingerii într-un termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării dosarului în aparatul central al Agenţiei. O nouă cerere poate fi depusă de producătorul agricol doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii, în limita termenului stabilit la punctul 9 subpunctul 1) din prezentul Regulament, cu excepţia cererilor care au fost respinse pe motivul prezentării de către solicitaţi a datelor neveridice şi a documentelor false, în  scopul obţinerii subvenţiei, aceştia fiind incluşi, în modul stabilit, în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
    11. Producătorii agricoli care, în perioada 2010-2011, au beneficiat de subvenţii în baza actelor neveridice, documentelor false sau au admis înstrăinarea investiţiei (casarea, defrişarea plantaţiilor multianuale), supusă subvenţionării, conform perioadelor de timp specificate, sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei. Ei, de asemenea, vor fi incluşi în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
Secţiunea 1. Documentele obligatorii pentru
obţinerea subvenţiilor
    12. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesareurmătoarele documente:
    1) cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Cererea de acordare a sprijinului financiar, în mod obligatoriu, va conţine inclusiv numerele cadastrale ale bunului/bunurilor imobile în care se efectuează investiţia sau, după caz, numărul şi data înregistrării în primărie a contractelor de arendă, cu anexarea extrasului din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă;
    2) copia certificatului de înregistrare;
    3) planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, la accesarea măsurilor de sprijin 4, 7 şi 9 din prezentul Regulament, care va demonstra fezabilitatea economică a proiectului;
    4) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;
    5) documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiţia, inclusiv copia diplomelor de studii sau certificatele de formare, eliberate de instituţiile de învăţămînt din străinătate. În lipsa pregătirii profesionale în domeniu, solicitantul va anexa contractul privind serviciile de consultanţă, încheiat cu una din instituţiile de profil din ţară (de nivel mediu sau superior) sau cu unul din prestatorii serviciilor de extensiune şi şcolarizare;
    6) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 700), eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;
    7) copia raportului financiar pe anul precedent celui de gestiune sau, după caz, copia declaraţiei pe venit, pentru gospodăriile ţărăneşti, la accesarea măsurilor de sprijin 4, 7 şi 9 din prezentul Regulament, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2011;
    8) certificatul privind lipsa sau existenta restanţelor faţă de bugetul public naţional la accesarea măsurilor de sprijin 4, 7 şi 9 din prezentul Regulament;
    9) certificatul eliberat de banca comercială în anul 2011, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti;
    10) alte documente suplimentare aferente fiecărei măsuri de sprijin.
    13. În vederea confirmării veridicităţii documentelor nominalizate la punctul 12 din prezentul Regulament, Agenţia este în drept să solicite originalele acestora, precum şi alte documente.
    14. Perioada de depunere a cererilor de sprijin este 20 mai – 31 octombrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor, în condiţiile prezentului Regulament. Investiţiile efectuate începînd cu data de 1 noiembrie 2011 vor fi pasibile de subvenţionare în limitele Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi a destinaţiilor de utilizare a mijloacelor acestui fond, aprobate în modul stabilit pentru anul 2012.
    [Pct.14 în redacţia HG965 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1052]
Secţiunea 2. Măsurile de sprijin
    Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut
    15. Obiectivul general. Creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea suportului accesului producătorilor agricoli la sursele financiare.
    16. Obiective specifice:
    1) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către un număr larg de producători agricoli;
    2) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    17. Obiective operaţionale. Înviorarea creditării din resursele interne ale băncilor comerciale, ale organizaţiilor de microfinanţare şi asociaţiilor de economii şi împrumut. 
    18. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat beneficiarilor care au obţinut credite agricole, începînd cu anul 2010, şi se calculează ţinînd cont de mărimea sumei rambursabile în anul 2011, precum şi de termenul efectiv de utilizare a creditului calculat, începînd cu 1 ianuarie 2011.
    [Pct.18 modificat prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    19. Mărimea sprijinului acordat se calculează în funcţie de valoarea sumei rambursate a creditului şi de termenul de utilizare a acesteia, aplicînd formula:
    S = d × P × n : t, în care:
    S – suma subvenţiei, în lei;
    d – rata dobînzii conform contractului de creditare;
    P – valoarea sumei rambursabile în anul de gestiune, conform contractului de credit, în lei;
    n – termenul efectiv de utilizare a creditului, calculat pentru anul 2011, în zile calendaristice, conform graficului de rambursare, parte integrantă a contractului de credit;
    t – termenul sau durata contractului de creditare în zile calendaristice, calculat pentru contractele de pînă la un an de zile, sau 365 zile pentru contractele de credit mai mari de un an.
    [Pct.19 în redacţia HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    20. Se stabileşte că, pentru creditele agricole obţinute în anul 2010, cu termen de rambursare începînd cu anul 2011, conform contractului, termenul efectiv de utilizare a creditului se va calcula inclusiv pentru perioada de cînd a fost accesat efectiv acest credit.
    21. Mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu poate fi mai mare decît valoarea dobînzii calculate din suma creditului rambursat în anul respectiv şi nu va depăşi valoarea de 150 mii lei pentru unul şi acelaşi credit.
    22. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
    1) copia contractului de credit, inclusiv graficul de achitare;
    2) copia planului de afaceri pentru care a fost obţinut creditul sau, după caz, confirmarea din partea băncii a nedepunerii din partea beneficiarului a planului respectiv la obţinerea creditului;
    [Pct.22 subpct.2) în redacţia HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    3) copia ordinului de plată ce atestă achitarea creditului sau, după caz, confirmarea de către banca comercială a faptului că suma creditului a fost achitată.
    [Pct.23 exclus prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    Măsura 2. Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură
    24. Mijloacele financiare prevăzute în prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, încheiate începînd cu 1 ianuarie 2011, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 704) şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul de stat pe anul 2011 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr. 2 la hotărîre) şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul de stat pe anul 2011 primele de asigurare (anexa nr. 3 la hotărîre).
    Măsura 3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale
    25. Obiectivul general. Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectoarelor de producere a fructelor, pomuşoarelor şi strugurilor prin implementarea tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor  şi majorarea indicilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale.
    26. Obiective specifice:
    1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole, culturi nucifere, arbuşti fructiferi, căpşun şi viticole prin extinderea suprafeţelor noi;
    2) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;
    3) introducerea în practică şi dezvoltarea tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;
    4) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţirea calităţii producţiei;
    5) sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;
    6) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    27. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea livezilor  (plantaţii pomicole de specii sămînţoase şi sîmburoase, culturi nucifere, arbuşti fructiferi, căpşun) şi plantaţiilor viticole cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova, înfiinţate începînd cu toamna anului 2010 şi în privinţa cărora nu au fost depuse, pînă la 10 decembrie 2010, cereri de obţinere a subvenţiei.
    28. În 2011 un solicitant eligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri pentru una şi aceeaşi suprafaţă. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha.
    29. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum,  exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:
    1) pentru înfiinţarea livezilor de specii sămînţoase (măr, păr şi gutui), conduse după un:
    a) sistem de cultură superintensiv, fondat cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi de vigoare mică, cu densitatea la hectar:
    de la 1800 pomi pînă la 3300 pomi - 30 mii lei la un hectar;
    mai mare de 3300 pomi – 80 mii lei la un hectar;
    [Pct.29 subpct.1), lit.a) modificată prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    b) sistem de cultură intensiv, fondat cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi de vigoare mijlocie, cu densitatea de la 700 pomi/ha pînă la 1800 pomi/ha – 15 mii lei la un hectar;
    2) pentru înfiinţarea livezilor de păr cu pomi altoiţi pe portaltoi franc (semincer) – 10 mii lei la un hectar;
    3) pentru înfiinţarea livezilor de specii sîmburoase (cais, cireş şi vişin, piersic şi nectarin, prun şi corcoduş):
    a) cu pomi altoiţi pe portaltoi franc (semincer) – 7,5 mii lei la un hectar;
    b)  cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi - 10 mii lei la un hectar;
    4) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere (nuc altoit, migdal şi alun) – 10 mii de lei la un hectar;
    5) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi căpşun – 40 mii de lei la un hectar;
    6) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:
    a) soiuri de struguri pentru masă – 30 mii lei la un hectar;
    b) soiuri de struguri pentru vin – 20 mii lei la un hectar;
    c) plantaţii-mamă altoi şi portaltoi, categoria biologică „Bază” – 50 mii lei la un hectar.
    30. La înfiinţarea de către producătorii agricoli (cel puţin doi) a plantaţiilor viticole compacte, destinate obţinerii unei producţii omogene de struguri pentru export, cu suprafaţa de cel puţin 25,0 ha pe terenuri plane şi 12,0 ha pe pante,  cuantumul sprijinului se majorează cu 5,0 mii lei/ha, cu soiuri solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare – cu 5,0 mii lei/ha, cu material săditor de categorie biologică „certificat” – cu 2,5 mii lei/ha.
    31. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    a) actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole şi viticole, aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, şi coordonat cu reprezentantul oficiului teritorial al Agenţiei din raza teritorială unde este amplasată plantaţia;
    b) copia de pe paşaportul proiectului şi de pe planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole;
    c) copia de pe certificatul de calitate;
    d) copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii);
    e) copia de pe facturile fiscale sau factura de expediţie pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul materialului săditor importat - copia de pe invoice (factură fiscală externă) şi copia de pe declaraţia vamală de import;
    f) copia permisului fitosanitar, în cazul importului, eliberat de Inspectoratul de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;
    g) copia ordinului de plată privind achitarea costului materialului săditor procurat.
    Solicitanţii de subvenţii, destinate înfiinţării plantaţiilor multianuale, vor depune separat cereri de solicitare a sprijinului financiar pentru plantaţiile pomicole şi viticole.
    32. Beneficiarul de subvenţie, destinată înfiinţării plantaţiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuşti fructiferi şi căpşun, nu este în drept să înstrăineze, să caseze şi să defrişeze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie statului suma subvenţiei.
    Măsura 4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)
    33. Obiectivul general. Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri) prin implementarea tehnologiilor moderne de cultură a plantelor şi de producere a materialului săditor (răsadurilor).
    34. Obiective specifice:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor pe teren protejat, inclusiv de producere a materialului săditor (răsadei) în palete celulare;
    2) creşterea volumului de producţie şi îmbunătăţirea calităţii legumelor pe teren protejat, precum şi a materialului săditor (răsadei);
    3) sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice pe lanţul valoric de producere  a legumelor pe teren protejat;
    4) majorarea indicilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale;
    5) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    35. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru:
    1) compensarea costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi construcţie nou pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND etc.);
    [Pct.35 subpct.1) modificat prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    2) compensarea costului materialului săditor (răsadurilor) crescut în palete celulare,  procurat şi plantat pe teren protejat.
    36. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru sere şi solarii a cărui grosime va constitui cel puţin 120 microni.
    [Pct.36 modificat prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    37. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie, după cum urmează:
    1) pentru procurarea modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip  AGRYL, SPUNBOND etc.) – în proporţie de 40 la sută din cost;
    2) pentru procurarea materialului săditor (răsadurilor) crescut în palete celulare – în proporţie de 30 la sută din cost.
    38. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) pentru modulele de sere, echipament, utilaj, material de acoperire şi de construcţie de sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND etc.):
    a) copia de pe facturile fiscale sau de pe factura de expediţie, iar în cazul materialelor importate  - copia de pe invoice (factură fiscală externă) şi copia de pe declaraţia vamală de import;
    b) actul de construcţie a serei, solariului, tunelului, actul de instalare a modulelor de sere, utilajului, echipamentului, materialului de acoperire a serelor, solariilor, tunelelor, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor, aprobat de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul Oficiului teritorial al Agenţiei;
    c) copia de pe schiţa sau proiectul de amplasare a construcţiei pe teren;
    d) copia ordinului de plată privind achitarea costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialul neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND etc.);
    2) pentru procurarea şi plantarea materialului săditor (răsadurilor) crescut în palete celulare:
    a) copia de pe facturile fiscale sau factura de expediţie pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul materialului săditor importat - copia de pe invoice (factură fiscală externă) şi copia de pe declaraţia vamală de import;
    b) copia de pe actele ce confirmă calitatea materialului săditor (copia de pe certificatul de calitate şi certificatul fitosanitar);
    c) actul de plantare a răsadurilor, aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, şi coordonat cu reprezentantul oficiului teritorial al Agenţiei din raza teritorială unde este amplasată plantaţia;
    d) copia ordinului de plată privind achitarea costului materialului săditor (răsadului) procurat.
    39. Prin derogare de la prevederile punctului 12 subpunctul 2) din prezentul Regulament, pentru compensarea costului materialului săditor (răsadurilor), crescut în palete celulare, procurat şi plantat pe teren protejat, planul de afaceri nu este obligatoriu.
    40. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie statului suma subvenţiei.
    Măsura 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină
    41. Obiectivul general. Creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole şi sisteme de irigare, inclusiv la sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
    42. Obiective specifice:
    1) creşterea productivităţi şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
    2) extinderea suprafeţelor irigate;
    3) reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate şi de irigare;
    4) prevenirea riscurilor de producţie;
    5) îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;
    6) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;
    7) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    8) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    43. Obiective operaţionale. Creşterea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de maşini şi utilaje agricole, echipamentelor şi instalaţiilor ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, noi, procurate în 2011.
    44. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii şi utilajului agricol noi, echipamentului nou ce formează sisteme de irigare procurate în perioada 1 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2011, precum şi sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, procurate şi instalate începînd cu anul 2010.
    În sensul prezentului Regulament, prin noţiunea de tehnică agricolă nouă se subînţeleg tractoarele agricole, combinele, alte maşini agricole, echipamentul şi instalaţiile ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină al căror an de fabricaţie datează începînd cu anul 2010.
    [Pct.44 al.2) în redacţia HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    45. Sub incidenţa prezentei măsuri cad şi tehnica, utilajul, echipamentul şi instalaţiile specificate la punctul 44 din prezentul Regulament, inclusiv cu anul fabricaţiei 2009, procurate  prin intermediul Unităţii de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2 KR (proiectul 2 KR) începînd cu anul 2009, inclusiv sistemele de irigare procurate începînd cu anul 2008. Sprijinul financiar este acordat la suma achitată în anul 2011 şi/sau, după caz, la suma avansului achitată în anul 2010, conform procesului-verbal de intenţii.
    [Pct.45 în redacţia HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    46. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:
    1) 30% din cost  (per unitate), pentru:
    a) tractoarele agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de cel puţin 290 CP;
    b)  combinatoare care, la o trecere, efectuează cel puţin 5 operaţii concomitent, cu condiţia ca adîncimea lucrărilor agricole să nu fie mai mică de 25 cm, conform caracteristicilor tehnice;
    c) semănătorile combinate (No-Till) care îndeplinesc, la o trecere, discuitul, cultivatul, nivelatul solului, erbicidarea, semănatul, introducerea îngrăşămintelor şi tăvălugitul;
    d)  plugul reversibil;
    e) combinatorul cu subsolare (cizel);
    f) cultivatorul combinat, multifuncţional;
    g) maşina de introducere a îngrăşămintelor solubile şi lichide;
    h) sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină;
    2) 25% din cost (per unitate), pentru:
    a) tractoarele agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de pînă la 290 kP;
    b) combinele pentru recoltarea cerealelor;
    c) secerătoarele (heder) pentru recoltarea porumbului şi/sau floarea-soarelui;
    d) combinele pentru recoltarea porumbului;
    e) combinele şi completele de maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr;
    f) combinele multifuncţionale pentru recoltarea strugurilor de poamă;
    g) combinele pentru recoltarea mazării;
    h) maşina de balotat paiele în rulouri sau balotă;
    i) agregatele pentru lucrarea solului care îndeplinesc concomitent 3-4 operaţii la o adîncime de circa 20 cm;
    j) maşina de plantat şi/sau de recoltat cartoful;
    k) stropitorile pentru protecţia plantelor, purtate, tractate şi autopropulsate;
    l) maşina pentru curăţirea seminţelor, calibrarea şi tratarea lor;
    m) maşina de plantat răsadul;
    n) cultivatorul pentru lucrarea solului între butucii de vie şi în livadă;
    o) maşina pentru cîrnit;
    p) maşină pentru curăţatul, altoitul viţei de vie, utilajul pentru îngrijirea pepinierii;
    q) maşina pentru fărîmiţatul crengilor sau a resturilor vegetale;
    r) freza pentru vie şi livadă;
    s) cositoare, plug, tăvălugi;
    t) semănătoarele de precizie;
    u) cultivatoarele pentru lucrarea solului între rînduri;
    v) cultivatoarele pentru cultivarea totală;
    w) grapele cu discuri;
    x) echipamentul ce formează sisteme de irigare prin picurare;
    y) sistema de irigare prin aspersiune;
    z) utilajul de precurăţire a viţei de vie;
    aa) utilajul pentru legatul în verde a viţei de vie;
    bb) echipamentul de desfrunzit;
    cc) ventilatorul pentru eliminarea frunzelor.
    47. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) pentru tehnică, utilajul agricol, sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină şi echipamentul de irigare – copia de pe facturile fiscale, de expediţie, declaraţia vamală de import şi invoice (facturi fiscale externe), sau documentele confirmative pentru Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2 KR (contractul privind achiziţionarea tehnicii), cu prezentarea ordinelor de plată;
    2) copia de pe certificatul de înmatriculare sau cel provizoriu a tehnicii şi, după caz, de pe paşaportul tehnic;
    3) actul de dare în exploatare a utilajului şi a echipamentului care formează sisteme de irigare, precum şi sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, aprobat de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul Oficiului teritorial al Agenţiei;
    4) copia ordinului de plată privind achitarea costului tehnicii, utilajului, echipamentului şi instalaţiilor specificate în prezenta măsură.
    48. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la pct.44 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie statului suma subvenţiei.
    Măsura 6. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
    49. Obiectivul general. Utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului prin dezvoltarea sectorului agricol ecologic.
    50. Obiective specifice:
    1) extinderea practicării agriculturii ecologice;
    2) creşterea volumului de producere a produselor ecologice;
    3) diversificarea produselor agroalimentare ecologice;
    4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale.
    51. Obiective operaţionale. Extinderea suprafeţelor şi numărului exploataţiilor agricole specializate în agricultura ecologică, majorarea volumului de producţie agroalimentară ecologică.
    52. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune a producţiei agricole convenţionale în producţie ecologică.
    53. În 2011 un solicitant eligibil (producător al producţiei agroalimentare ecologice, înregistrat în modul stabilit) poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri.
    54. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de măsură şi constituie:
    1) 800 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune – în primul an (dar nu mai mult de 200 ha);
    2) 400 lei – în al doilea an (dar nu mai mult de 200 ha);
    3) 400 lei – în al treilea an (dar nu mai mult de 200 ha), pentru plantaţiile multianuale.
    55. Valoarea maximă a suportului acordat pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 200 000 lei.
    56. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) Fişa de înregistrare a agentului economic în agricultura ecologică;
    2) raportul de inspecţie, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;
    3) autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune, eliberată de organul de inspecţie şi certificare, acreditat de organismul naţional de acreditare şi autorizat, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 199);
    4) raportul de înlăturare a neconformităţilor, după caz, eliberat de organul de inspecţie şi certificare;
    5) contractul de colaborare cu laboratorul biologic;
    6) rezultatele analizelor de sol, eliberate de un laborator acreditat;
    7) planul terenului supus conversiunii, aprobat de inginerul cadastral din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.
    Măsura 7. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
    57. Obiectivul general. Creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.
    58. Obiective specifice:
    1) înfiinţarea fermelor zootehnice;
    2) utilarea tehnologică a fermelor cu echipament avansat;
    3) modernizarea procesului tehnologic;
    4) diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;
    5) ameliorarea şeptelului de animale;
    6) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;
    7) sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice;
    8) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    9) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    59. Obiective operaţionale. Extinderea numărului şi creşterea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a  fermelor specializate în creşterea animalelor.
    60. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru procurarea utilajului tehnologic, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice situate în extravilan.
    61. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou a cărui an de achiziţie datează începînd cu anul 2010, fiind destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice situate în extravilan, în mărime de:
    1) 40% –din costul utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice de bovine;
    2) 30% – din costul utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice de alte specii de animale.
    62. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei, coordonate şi avizate de direcţia de profil din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    2) documentaţia tehnică, inclusiv caracteristicile tehnice ale utilajului tehnologic cu detalii despre componentele setului şi preţul orientativ al fiecărui component;
    3) pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia de pe facturile fiscale sau declaraţia vamală de import, invoice (facturi fiscale externe);
    4) actul de instalare a utilajului şi a echipamentului, vizat de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul Oficiului teritorial al Agenţiei;
    5) copia ordinului de plată privind achitarea costului echipamentului şi utilajului procurat.
    63. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului specificat la pct. 61 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie statului suma subvenţiei.
    Măsura 8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic
    64. Obiectivul general. Creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării populaţiei de animale.
    65. Obiective specifice:
    1) ameliorarea şeptelului de animale;
    2) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;
    3) sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice;
    4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    66. Obiective operaţionale. Extinderea numărului şi înnoirea populaţiei animalelor de prăsilă.
    67. Mijloacele financiare prevăzute pentru menţinerea fondului genetic se utilizează în conformitate cu devizul de cheltuieli al Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, aprobat de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare.
    68. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi) procurate din fermele de prăsilă.
    69. În 2011 un solicitant selectat poate beneficia de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri reieşind din limitele stabilite la pct. 71 din prezentul Regulament.
    70. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, după cum urmează:
    1) vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei/kg;
    2) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrstă de cel puţin 12 luni – 40 lei/kg;
    3) vieri cu vîrsta de 6-8 luni – 25 lei/kg;
    4) scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) – 20 lei/kg;
    5) berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 25 lei/kg;
    6) mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 15 lei/kg;
    7) iepuri de casă de reproducţie – 50 lei/kg;
    8) larve de peşte de 3 zile şi alevine de 10-15 zile – 20% din costul lotului de cel puţin 100 000 bucăţi, puiet de peşte de o vară şi puiet de peşte de un an – 20% din costul lotului de cel puţin 100 kg;
    9) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 50 lei/unitate.
    [Pct.71 exclus prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    72. În cadrul prezentei măsuri, se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:
    1) 3 capete vaci/junci la fermele de bovine;
    2) 10 capete scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
    3) 10 oi/capre la fermele de ovine/caprine;
    4) 8 iepuroaice la fermele de iepuri;
    5) 5 mătci de albine la stupine.
    Efectivul de masculi reproducători (vieri, berbeci/ţapi, iepuroi) nu se limitează.
    73. Beneficiarul de subvenţia destinată scopului specificat la pct. 68 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze obiectul subvenţionării timp de:
    1) 4 ani – pentru vaci, junci;
    2) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;
    3) 1 an – pentru vieri, iepuri;
    4) 3 ani – pentru berbeci, mioare şi capre.
    74. Producătorii agricoli care au înstrăinat (vîndut, donat, schimbat etc.), sacrificat sau care s-au făcut vinovaţi de pieirea animalelor, pînă la expirarea termenului prevăzut, restituie suma subvenţiei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie sau de anomalii reproductive, confirmate în modul stabilit.
    75. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) factura fiscală, de expediţie (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate), copia şi originalul pentru verificare, vizate de inspectorul zootehnic teritorial;
    2) copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;
    3) copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
    4) copia certificatului de înregistrare a animalului, după caz;
    5) copia de pe contractul de asigurare a animalelor, încheiat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 704);
    6) copia ordinului de plată privind achitarea costului animalelor procurate.
    7) copia actului de punere şi, după caz, scoatere de sub carantina profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberat de Direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală.
    [Pct.75 subpct.7) introdus prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    Măsura 9. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
    76. Obiectivul general. Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.
    77. Obiective specifice:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;
    2) instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor;
    3) adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;
    4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    5) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    78. Obiective operaţionale. Creşterea investiţiilor în procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor, legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, a cărnii, inclusiv a peştelui, laptelui, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.
    79. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentului tehnologic şi utilajului nou, a cărui an de achiziţie datează începînd cu anul 2010, conform listei aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, achitat sau cu plata în rate şi instalat pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, cărnii, peştelui şi laptelui, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.
    80. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, în proporţie de 30% din costul echipamentului tehnologic şi utilajului procurat şi instalat pentru întreprinderile specificate la pct. 79 din prezentul Regulament.
    81. Documentele suplimentar solicitate pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) documentaţia tehnică, inclusiv proiectul sau schiţa de proiect a încăperilor unde se amplasează utilajul, echipamentul procurat;
    [Pct.81 subpct.1) în redacţia HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    2) pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia de pe facturile fiscale, de expediţie, declaraţia vamală de import şi invoice (facturi fiscale externe);
    3) copia ordinului de plată privind achitarea costului echipamentului şi utilajului procurat;
    4) actele de dare în exploatare a utilajului şi echipamentului (casei de ambalare), vizate de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul Oficiului teritorial al Agenţiei.
    82. Beneficiarul de subvenţii destinate scopului specificat la pct. 79 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie statului suma subvenţiei.
    Măsura 10. Stimularea producătorilor agricoli prin compensarea cheltuielilor energetice la irigare şi desecare
    83. Obiectivul general. Majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora, prevenirea inundaţiilor şi subinundaţiilor terenurilor agricole.
    84. Obiective specifice:
    1) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă, în special a fructelor, legumelor, viţei de vie, cartofului;
    2) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
    4) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
    5) excluderea efectelor negative ale apelor freatice asupra productivităţii culturilor agricole;
    6) evitarea proceselor de salinizare a solului.
    85. Domeniul de acţiune. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la utilizarea resurselor energetice la pomparea apei pentru irigaţie, precum şi staţiunilor tehnologice pentru irigare, pentru compensarea cheltuielilor energetice suportate la pomparea apei din canalele de desecare, după cum urmează:
    1)   50% − din costul cheltuielilor suportate la utilizarea resurselor energetice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizată şi mică;
    2) 80% − din costul cheltuielilor suportate la utilizarea resurselor energetice la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizată;
    3) 100% − din costul cheltuielilor energetice suportate la pomparea apei din canalele de desecare.
    [Pct.85 în redacţia HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    86. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru irigare, fiecare producător agricol prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:
    1) copia contractului privind prestarea de către staţiunile tehnologice pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca către agenţii economici a serviciilor la pomparea apei, în cazul irigării prin sistemele de irigare centralizate;
    2) raportul (actul de pompare a apei), aprobat de Direcţia agricultură şi alimentaţie raională şi reprezentantul oficiului teritorial al Agenţiei, privind irigarea terenurilor, cu specificarea culturilor agricole, a suprafeţei irigate şi a normei de udare a fiecărei culturi, a volumului şi a costului resurselor energetice utilizate, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    3) certificatul privind calitatea apei eliberat de un laborator acreditat.
    [Pct.86 subpct.3) în redacţia HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    4) copiile de pe facturile fiscale şi dispoziţiile de plată privind achitarea serviciilor la pomparea apei pentru irigare sau, după caz, factura ce confirmă procurarea resurselor energetice (energia electrică, motorină, benzină).
    861. Producătorii agricoli, membri ai asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (în continuare – Asociaţia), pot solicita sprijin financiar în cadrul prezentei măsuri, care urmează a fi acordat prin intermediul asociaţiilor respective, responsabile de depunerea la oficiile teritoriale ale Agenţiei, din raza teritorială de activitate, a cererii de solicitare a sprijinului financiar, cu anexarea următoarelor acte:
    1) copia planului cadastral, care trebuie să indice aria de deservire a terenurilor de către Asociaţie;
    2) copia registrului membrilor Asociaţiei, cu anexarea certificatului de înregistrare a fiecărui membru;
    3) copia registrului cantităţilor de apă primite de Asociaţie;
    4) copia registrului cantităţilor de apă distribuite sau al numărului de irigaţii;
    5) copia registrului contractelor;
    6) copia registrului plăţilor achitate de către producătorii agricoli, membri ai Asociaţiei, inclusiv a ordinelor de plată privind achitarea serviciilor de pompare a apei.
    [Pct.861 introdus prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    87. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru desecarea terenurilor, staţiunile tehnologice pentru irigare sau, după caz, Direcţia nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca prezintă oficiului teritorial al Agenţiei următoarele documente:
    [Pct.87 modificat prin HG656 din 10.09.11, MO152-155/16.09.11 art.727]
    1) actul de pompare a apei din canalele de desecare, semnat de persoanele responsabile şi coordonat cu Direcţia agricultură şi alimentaţie raională, cu specificarea denumirii sistemei de desecare, a volumului apei pompate din canalele de desecare, a volumului şi a costului resurselor energetice utilizate;
    2) copiile facturilor de plată a resurselor energetice, prezentate de întreprinderile de gestionare a reţelelor electrice sau copiile de pe facturile fiscale pentru procurarea motorinei utilizate la pomparea apei la desecare;
    3) registrul actelor de pompare a apei, cu indicarea denumirii staţiunii tehnologice pentru irigare, a contului bancar şi a mărimii subvenţiei.
    88. Controlul şi responsabilitatea asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare alocate pentru achitarea resurselor energetice utilizate la pomparea apei pentru desecarea terenurilor sînt puse în sarcina Agenţiei „Apele Moldovei” pe lîngă Ministerul Mediului.
    Măsura 11. Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale)
    89. Obiectivul general. Creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea condiţiilor adecvate organizării şi desfăşurării activităţii de protecţie a plantelor.
    90. Obiective specifice:
    1) extinderea utilizării în agricultură a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    2) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
    3) sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice a producţiei agricole.
    91. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat în mărimea a 10% din valoarea procurărilor, fără TVA, ale produselor de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale), incluşi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, art.510), efectuate în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2011.
    92. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) facturile fiscale în original şi copiile acestora, eliberate după data de 1 ianuarie 2011, sau invoice, în cazul efectuării importului pentru necesităţile proprii;
    2) originalul şi copia Registrului de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, ţinut conform Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1045 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1128).
CAPITOLUL IV
ADMINISTRAREA, AUTORIZAREA ŞI CONTROLUL ASUPRA
EFICIENŢEI UTILIZĂRII MIJLOACELOR FONDULUI DE
SUBVENŢIONARE A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Secţiunea 1. Recepţionarea dosarelor
    93. Documentele menţionate la pct.12 se depun la oficiile teritoriale ale Agenţiei de către reprezentantul legal al solicitantului, în limita termenului specificat la punctul 14 din prezentul Regulament. Documentele pot fi depuse de orice altă persoană, cu anexarea documentelor ce confirmă deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei în vigoare.
    94. Înainte de recepţionarea cererii de sprijin reprezentantul oficiului teritorial efectuează identificarea şi verificarea vizuală a documentelor prezentate, examinează şi verifică autenticitatea lor şi corespunderea acestora cu documentele originale, conform bazelor din băncile de date ale evidenţelor de stat, prezenţa şi corespunderea informaţiei despre proprietarul/deţinătorul legal al investiţiei pentru care se solicită subvenţie. În cazul în care sînt depistate erori, lipsa de documente etc., solicitantului i se va cere să le corecteze/completeze.
    95. Documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar vor fi numerotate şi pe fiecare filă va fi aplicată ştampila solicitantului cu menţiunea „Conform originalului”, şnuruite într-un singur dosar, astfel încît să nu se permită desprinderea şi/sau înlocuirea acestora.
    96. În vederea respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii documentelor anexate la cererea de sprijin financiar a producătorilor agricoli, reprezentanţii oficiilor teritoriale ale Agenţiei au dreptul:
    1) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la pct. 12 din prezentul Regulament;
    2)  să solicite autorităţilor de orice nivel ce activează pe teritoriul unităţii teritoriale administrate informaţii referitoare la activitatea solicitantului de subvenţii ce ar influenţa admiterea sau neadmiterea cererii de sprijin;
    3) să verifice la faţa locului obiectul investiţiei, starea acesteia, în vederea identificării şi controlului cheltuielilor realizate;
    4) să refuze recepţionarea cererilor de sprijin, în cazul în care s-au făcut anunţuri publice privind stoparea procedurii de recepţionare, în modul stabilit;
    5) să înainteze propuneri pentru includerea în Lista de interdicţii a producătorilor agricoli care au prezentat date neveridice şi documente false pentru obţinerea subvenţiei;
    6) să supravegheze respectarea angajamentelor din partea producătorilor agricoli de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia, supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, potrivit perioadelor de timp, stabilite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, inclusiv respectarea indicatorilor din planurile de afaceri.
    97. Cererile de sprijin financiar, cu documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, în cazul în care sînt complete şi verificate în scopul respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii documentelor anexate (inclusiv prin examinarea vizuală a obiectului investiţiei), se avizează de reprezentantul Oficiului teritorial al Agenţiei, cu înregistrarea lor în Registrul manual de intrări, în ordinea recepţionării, inclusiv introducerea în bază de date electronică a Agenţiei. În termen de 10 zile lucrătoare de la momentul recepţionării, cererile de sprijin financiar se transmit, de angajaţii oficiilor teritoriale, Direcţiei administrare şi control a Agenţiei (sediul central).
    98. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepţionării dosarelor de solicitare a sprijinului financiar de către Direcţia administrare şi control a Agenţiei, se va efectua un control administrativ automat în software, care presupune verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din dosare cu baza de date a Agenţiei.
    99. În cazul fiecărui dosar ce conţine iregularităţi, Direcţia administrare şi control, în comun cu Direcţia inspecţii şi control pe teren, vor întocmi un proces-verbal cu justificarea refuzului de a supune în continuare procedurii de examinare, cu informarea solicitantului prin e-mail sau prin poştă. Termenul maximal de notificare a solicitantului nu trebuie să depăşească 30 zile din momentul recepţionării dosarului de către Direcţia administrare şi control a Agenţiei.
    100. În cazul dosarelor ce conţin informaţii neveridice,false, depistate în procesul verificărilor, solicitantul urmează a fi introdus în Lista de interdicţii a producătorilor agricoli.
    101. Dosarele selectate spre examinare, în ordinea introducerii informaţiilor în baza de date de către reprezentanţii oficiilor teritoriale, vor fi incluse într-un proces-verbal al Direcţiei administrare şi control a Agenţiei, întocmit pînă la data de 10 a lunii următoare celei în gestiune, pentru fiecare măsură de sprijin în parte, şi transmis spre examinare şi autorizare Direcţiei autorizare plăţi a Agenţiei. La procesul-verbal vor fi anexate dosarele de solicitare a sprijinului financiar.
Secţiunea 2. Examinarea şi autorizarea
spre plată a cererilor de sprijin
    102. Examinarea şi autorizarea dosarelor selectate se efectuează de către Direcţia autorizare plăţi a Agenţiei, o dată pe lună, pînă la data de 20 a fiecărei luni ulterioare lunii depunerii dosarelor.
    103. Principiile de examinare şi autorizare sînt următoarele:
    1) principiul transparenţei;
    2) asigurarea concurenţei şi tratamentului egal, a imparţialităţii şi nediscriminării în privinţa tuturor solicitanţilor;
    3) autorizarea plăţilor în funcţie de data recepţionării şi selectării pentru examinare a dosarelor şi corespunderea acestora condiţiilor de eligibilitate şi, după caz,  rezultatelor concursului, conform planurilor de afaceri.
    104. În cadrul procedurii de examinare, selectare şi autorizare a plăţilor, dosarele depuse sînt verificate în ceea ce priveşte corectitudinea calculelor şi a sumei subvenţiei solicitate, iar în dosarele depuse şi pasibile procedurii de concurs sînt supuse verificării datele din planurile de afaceri, rapoartele financiare etc.
    105. În cazul stabilirii unor inexactităţi, neclarităţi, Direcţia autorizare plăţi cere de la solicitant documente suplimentare confirmative, verifică din oficiu circumstanţele şi situaţiile neclare. În cazul imposibilităţii de a stabili circumstanţele neclare, Direcţia autorizare plăţi sesizează Direcţia inspecţii şi control pe teren în vederea efectuării unor verificări suplimentare la faţa locului.
    106. Solicitanţii de subvenţii, în scopurile menţionate la pct. 35 subpunctul 1), la pct. 61 şi 79 din prezentul Regulament sînt selectaţi prin concurs, folosindu-se un sistem evaluare, aprobat de ministrul agriculturii şi industriei alimentare, care poate fi utilizat în funcţie de măsura de sprijin, avînd la bază următoarele criterii:
    a) corespunderea proiectului scopurilor de renovare;
    b) compatibilitatea proiectului cu documentele de politici din domeniul agroindustrial;
    b) graficul (termenele, etapele) de implementare şi eficienţa proiectului;
    c) gradul de corespundere al utilajului exigenţelor tehnologiilor moderne din domeniu (sanitar-veterinare, nivelul de mecanizare şi automatizare a proceselor tehnologice, reducerea cheltuielilor de furaje şi de resurse energetice, sporirea competitivităţii producţiei, ameliorarea situaţiei ecologice etc.);
    d) corelaţia dintre sursele proprii şi cele de împrumut;
    e) contribuţia la sporirea exporturilor şi/sau la substituirea importurilor;
    f) numărul locurilor de muncă deschise adiţional în urma investiţiei sau, după caz, randamentul tehnologiei aplicate ca rezultat al efectuării investiţiei;
    g) lipsa restanţelor la bugetele de toate nivelurile.
    107. Direcţia autorizare plăţi va selecta dosarele în ordinea descrescîndă a punctajului acumulat, în urma aplicării criteriilor specificate la pct.106 din prezentul Regulament. În cazul dosarelor cu acelaşi punctaj, departajarea se va efectua în funcţie de valoarea proiectului, prioritate avînd dosarul cu o investiţie mai mare.
    108. Autorizarea plăţilor subvenţiei se va efectua în limita alocaţiilor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, aprobate lunar între măsurile de sprijin, pînă la epuizarea alocaţiilor prevăzute la pct. 1 din prezenta hotărîre. Dacă valoarea totală a dosarelor selectate pentru o anumită măsură de sprijin depăşeşte suma alocaţiilor pentru luna respectivă, procesul de autorizare se stopează la ultimul dosar ce se încadrează în suma alocată, restul dosarelor fiind transferate pentru procedura de autorizare care se va desfăşura în luna următoare, dacă aceasta va avea loc.
    109. Dosarele care au fost transferate pentru procedura de autorizare în luna următoare, din cauza lipsei surselor de finanţare, au prioritate faţă de dosarele depuse pentru luna prezentă.
    110. În termen de 3 zile calendaristice de la data la care dosarul a fost autorizat, Agenţia va expedia beneficiarului o comunicare (prin poştă, şi/sau electronică, fax etc.) despre acceptarea dosarului, cu înaintarea invitaţiei de încheiere a contractului de acordare a sprijinului financiar pentru scopurile menţionate la punctele 18, 27, 35, 44, 52, 60, 68 şi 79 din prezentul Regulament.
    111. Contractul de acordare a sprijinului financiar reprezintă acordul prin care Agenţia se obligă să aloce subvenţia pentru investiţia efectuată şi să asigure supravegherea şi respectarea realizării proiectului investiţional, iar beneficiarul - realizarea proiectului conform indicatorilor din planul de afaceri şi sau condiţiilor de eligibilitate prevăzute la pct.9 din prezentul Regulament.
    112. Nerespectarea condiţiilor contractuale din partea beneficiarului atrage după sine responsabilitatea acestuia de rambursare integrală a sumei subvenţiei, inclusiv penalităţi şi dobînzi de întîrziere, includerea în Lista de interdicţii, precum şi/sau alte sancţiuni prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare, cu excepţia cazurilor de neexecutare a prevederilor contractului pe motivul intervenţiei unei forţe majore.
    113. Contractul-model de acordare a sprijinului financiar se aprobă de ministrul agriculturii şi industriei alimentare şi va conţine, în mod obligatoriu, clauze referitoare la:
    a) obiectul şi valoarea totală a investiţiei;
    b) suma subvenţiei acordate;
    c) termenul de realizare a proiectului investiţional;
    d) obligaţia beneficiarului de a nu înstrăina obiectul investiţiei, conform termenelor specificate în prezentul Regulament;
    e) angajamentul Agenţiei de a asigura supravegherea procesului de implementare a proiectului, inclusiv controlul asupra respectării clauzelor contractuale din partea beneficiarului;
    f) responsabilitatea pentru încălcarea condiţiilor contractuale, inclusiv cazurile de absolvire de răspundere (cazurile de forţă majoră);
    g) alte clauze care nu contravin legii.
    114. Procesul-verbal de autorizare a cererilor de sprijin şi contractul încheiat cu beneficiarul privind acordarea sprijinului financiar servesc drept temei pentru perfectarea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre plată Ministerului Finanţelor, care, în termen de 5 zile, va asigura efectuarea transferului respectiv, cu prezentarea zilnică a extraselor de cont pentru fiecare beneficiar de subvenţii.
    115. În cazul epuizării mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, prevăzute la pct.1 din prezenta hotărîre, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza informaţiei Agenţiei, este în drept de a lua decizia de stopare a procesului de recepţionare a cererilor de sprijin, pînă la o eventuală suplinire a acestui fond, în modul stabilit, cu informarea de rigoare  prealabilă a Guvernului. Informaţia despre stoparea procesului de recepţionare va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi pe paginile oficiale ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.
    116. Modificările operate în Legea bugetului de stat privind suplinirea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli servesc drept temei pentru reluarea procedurii de recepţionare a dosarelor.
    117. Cererile de sprijin financiar recepţionate în perioada în care pe conturile trezoreriale ale Agenţiei lipsesc mijloace financiare disponibile, iar decizia de stopare a recepţionării dosarelor încă nu este aprobată, vor fi supuse procedurilor de examinare, însă fără aprobarea deciziei de autorizare pînă la suplinirea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în cazul în care acesta va fi suplinit.
Secţiunea 3. Controlul asupra eficienţei utilizării
mijloacelor fondului
    118. Producătorii agricoli – solicitanţi şi beneficiari de subvenţii sînt responsabili de respectarea conformă a criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiunilor ce rezultă din prevederile contractului de acordare a sprijinului financiar.
    119. Supravegherea respectării de către producătorii agricoli a cerinţelor specificate la pct. 118 din prezentul Regulament se asigură de Agenţie prin:
    1) efectuarea controlului asupra veridicităţii documentelor prezentate;
    2) efectuarea inspecţiilor pe teren ale obiectelor investiţiei declarate în cererea de sprijin, în vederea constatării realizării ei, conform condiţiilor de eligibilitate;
    3) efectuarea controalelor periodice asupra respectării îndeplinirii angajamentelor contractuale între beneficiarii de subvenţii şi Agenţie;
    4) neadmiterea obţinerii nejustificate a subvenţiilor din partea producătorilor agricoli;
    5) depistarea, înlăturarea şi, după caz, mediatizarea cazurilor de fraudare admise de către solicitanţi/beneficiari de subvenţii în vederea obţinerii de sprijin financiar.
    120. Procedura de inspectare şi control include următoarele:
    1) controlul documentar şi pe teren, care reprezintă procedura de verificare preliminară a documentelor prezentate privind accesarea ajutorului financiar, examinarea la faţa locului a obiectului investiţiei, starea acesteia, în vederea identificării şi controlului cheltuielilor suportate şi se efectuează de către angajaţii oficiilor teritoriale cu suportul Direcţiei inspecţii şi control pe teren, la etapa recepţionării cererilor de sprijin financiar;
    2) inspecţiile suplimentare, care reprezintă procedura de verificare suplimentară a documentelor prezentate de către beneficiarii de subvenţii pentru obţinerea mijloacelor financiare nerambursabile, de verificare a condiţiilor de eligibilitate, cu efectuarea controalelor pe teren, în vederea excluderii neclarităţilor apărute după recepţionarea cererii de sprijin, dar nu mai tîrziu de data autorizării acesteia. Verificarea se efectuează de angajaţii Direcţiei inspecţii şi control pe teren, cu atragerea, după caz, şi a altor specialişti în domeniu.
    Inspecţiile suplimentare, conform procedurii de efectuare, pot fi:
    a) tematice – în cazul în care, beneficiarul de subvenţii va fi informat preventiv despre iniţierea unui control pe teren, tematica inspecţiei, documentele confirmative necesare de a fi prezentate grupului de inspecţii, data controlului;
    b) inopinate – iniţiate în cazurile depistării de iregularităţi evidente sau fraude în documentele prezentate pentru accesarea sprijinului financiar nerambursabil. În acest caz, echipa de control nu va fi obligată să informeze preventiv beneficiarul de subvenţii despre iniţierea controlului;
    3) inspecţiile postachitare, care reprezintă procedura de verificare, pentru o perioadă de pînă la 3 ani, a beneficiarului de subvenţii, dacă au fost respectate angajamentele contractuale asumate de acesta.
    121. Pentru fiecare beneficiar de subvenţii verificat, conform procedurii stabilite la pct. 120 subpunctele 2) şi 3) din prezentul Regulament, se va întocmi un Act de inspecţie, care va cuprinde menţiuni privind:
    1) componenţa grupului de lucru pentru efectuarea inspecţiei şi a controlului pe teren;
    2) măsura accesată şi descrierea succintă a proiectului cu indicarea sumei solicitate;
    3) obiectul inspecţiei şi programul derulării acesteia;
    4) rezultatele verificărilor şi concluzia grupului de inspecţii.
    122. Perioada de efectuare a inspecţiei va fi una rezonabilă, în funcţie de complexitatea cazului, însă nu va depăşi 7 zile din momentul iniţierii.
    123. Beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să prezinte în termen informaţia şi documentele solicitate în cadrul inspecţiilor/controalelor referitoare la proiectele investiţionale ce constituie obiectul solicitării şi în cadrul acordării ajutorului financiar nerambursabil din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli. În caz de refuz de a prezenta informaţia şi documentele solicitate, Agenţia este în drept să respingă cererea de acordare a sprijinului financiar, cu informarea de rigoare a producătorului agricol.
    124. Termenul legal de informare a solicitanţilor despre respingerea cererii de acordare a subvenţiei nu poate depăşi 30 zile de la momentul înregistrării dosarului la Direcţia administrare şi control a Agenţiei.
    125. Actul de inspecţii va fi întocmit în termen de 7 zile din momentul iniţierii procedurii de inspectare şi va fi semnat de toţi membrii grupului de inspecţii şi adus la cunoştinţă solicitantului/beneficiarului de subvenţii contra semnătură. În cazul în care solicitantul refuză să ia cunoştinţă de rezultatele controlului, grupul de lucru va consemna acest fapt în actul de inspecţii, care va fi remis solicitantului/beneficiarului prin poşta.
    126. Refuzul beneficiarului de subvenţii de a lua cunoştinţă contra semnătură de rezultatele controlului, specificate în actul de inspecţie, nu constituie motiv de neexecutare a concluziilor şi recomandărilor înaintate de grupul de inspecţii.
    127. Refuzul Agenţiei de a satisface cererea de acordare a sprijinului financiar poate fi contestat în instanţa de judecată, în conformitate cu procedura stabilită în Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
Secţiunea 4. Modul de întocmire şi evidenţă a Listei de
interdicţie a producătorilor agricoli
    128. În Lista de interdicţie a producătorilor agricoli pot fi incluşi, începînd cu anul 2010, doar solicitanţii/beneficiarii de subvenţii care au prezentat date neveridice, documente false în vederea obţinerii subvenţiei, inclusiv cei care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. În Lista de interdicţii vor fi incluşi şi producătorii agricoli, fondatorii cărora sînt sau au fost participanţi la capitalul social al producătorilor agricoli, care anterior au prezentat date neveridice, documente false, în vederea obţinerii subvenţiei, inclusiv cei care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate.
    129. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli include înscrieri referitoare la producătorii agricoli, inclusiv la fondatorii acestora, în scopul limitării lor, pe o perioadă de 3 ani, de a beneficia de subvenţii din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli.
    130. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli este întocmită şi ţinută de Agenţie în formă scrisă manual şi în formă electronică. În cazul în care înscrierile din lista scrisă manual şi din cea electronică nu coincid, se consideră autentice înscrierile din lista scrisă manual.
    131. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele înscrieri:
    a) numărul de ordine;
    b) data includerii în ea a producătorului agricol;
    c) numărul şi data deciziei Agenţiei de a include în Listă producătorii agricoli;
    d) denumirea şi forma de organizare juridică a producătorului agricol;
    e) datele de contact ale producătorului agricol;
    f) expunerea succintă a temeiului de includere în Listă a producătorilor agricoli;
    g) denumirea subdiviziunii sau a organului care a solicitat includerea în Listă a producătorului agricol;
    h) data excluderii din Listă a producătorului agricol;
    i) alte înscrieri necesare, stabilite de Agenţie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    132. Includerea în Listă a producătorului agricol va fi iniţiată, în mod obligatoriu, de către subdiviziunile Agenţiei sau la solicitarea oricărui alt organ în cazul în care se va constata că producătorii agricoli au prezentat date neveridice, documente false, în vederea obţinerii subvenţiei, inclusiv în cazurile neîndeplinirii angajamentelor asumate, conform contractelor de acordare a sprijinului financiar.
    133. Solicitarea de includere în Lista de interdicţii este înaintată conducerii Agenţiei în termen de 10 zile de la data constatării din partea persoanelor specificate la pct. 132 din prezentul Regulament a temeiurilor de includere.
    134. Agenţia verifică corectitudinea întocmirii şi depistării documentelor care confirmă temeiul includerii în Listă a producătorului agricol şi, în termen de 15 zile, adoptă decizia de a include sau nu producătorul agricol în Listă.
    135. Decizia de includere sau, după caz, de neincludere în Listă se aduce la cunoştinţa producătorului agricol în decurs de 5 zile din data adoptării şi trebuie să conţină motive întemeiate, precum şi referinţe clare la actele normative ce servesc drept temei de includere sau de neincludere în Listă.
    136. Producătorii agricoli incluşi în Lista de interdicţii nu au dreptul să depună cereri de obţinere a subvenţiilor din cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pînă la expirarea termenului de 3 ani. De asemenea, nu vor putea depune cereri de obţinere a subvenţiilor nici producătorii agricoli, fondatorii cărora participă în calitate de cofondatori în capitalul social al producătorilor agricoli, incluşi în Lista de interdicţii.
    137. Excluderea din Lista de interdicţii a producătorilor agricoli se efectuează, prin decizia Agenţiei, în următoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului de trei ani;
    b) la lichidarea producătorului agricol;
    c) la soluţionarea contestaţiei în favoarea producătorului agricol.
    138. Orice producător agricol care consideră că a fost inclus neîntemeiat în Listă este în drept să conteste decizia Agenţiei. Procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor depuse se desfăşoară conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.369
din 24 mai 2011

LISTA
riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul
de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2011 primele
de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie
    1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).
    2. Grindină.
    3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
    4. Furtuni.
    5. Inundaţii.
    6. Pieirea animalelor şi păsărilor din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume.
    7. Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.369
din 24 mai 2011

LISTA
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a
căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare

a producătorilor agricoli pe anul 2011 primele de asigurare
    1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumbul, soia, legumele şi tutunul – pentru roada anului 2011.
    2. Grîul, orzul şi rapiţa de toamnă – pentru roada anului 2012.
    3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).
    4. Animalele şi păsările.