HGO392/2011
ID intern unic:  338722
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 392
din  30.05.2011
pentru aprobarea Regulamentului Fondului de stat
de informaţii privind subsolul
Publicat : 03.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 451
    În conformitate cu prevederile art.9 lit.n) şi art.51 alin.(4) din Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 197), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul Fondului de stat de informaţii privind subsolul (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul mediului                                                     Gheorghe Şalaru

    Nr. 392. Chişinău, 30 mai 2011.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 392
din 30 mai 2011
Regulamentul
Fondului de stat de informaţii privind subsolul
I. Dispoziţii generale
    1. Fondul de stat de informaţii privind subsolul (în continuare – Fond) include totalitatea materialelor geologice informaţionale privind cercetarea, folosirea şi protecţia subsolului, prezentate în mod obligatoriu de toţi beneficiarii subsolului, indiferent de subordonarea departamentală, tipul de proprietate şi sursa de finanţare.
    2. Fondul este parte componentă a Fondului arhivistic de stat, ca depozit special de stat, aflat în gestiunea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare – Agenţia), şi este creat în scopul evidenţei centralizate, păstrării şi utilizării materialelor informative cu privire la subsol şi la folosirea subsolului.
    3. Materialele Fondului pot fi eliberate persoanelor fizice şi juridice doar pentru folosinţă, în modul stabilit, conform Regulilor privind folosirea materialelor geologice din Fondul de stat de informaţii privind subsolul, aprobate prin ordinul directorului Agenţiei.
    4. Fondul are următoarele scopuri:
    1) asigurarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a persoanelor fizice şi juridice cu informaţii privind structura geologică a subsolului Republicii Moldova, resursele de materie primă minerală, starea şi folosirea lor;
    2) reglementarea cercetării geologice a subsolului, generalizarea şi folosirea cu maximă eficienţă a rezultatelor obţinute, evaluarea stării bazei de materie primă minerală, evidenţa rezervelor descoperite de substanţe minerale utile;
    3) asigurarea informaţională şi ştiinţifico-metodică a sistemului unic de monitorizare a folosirii subsolului şi crearea informaţiei analitice în domeniul cercetării geologice, folosirii şi protecţiei subsolului;
    4) acordarea serviciilor informaţionale calitative la deservirea tuturor categoriilor de utilizatori.
    5. Agenţia prezintă anual Serviciului de Stat de Arhivă documentele de evidenţă pentru completarea Catalogului Fondului arhivistic al Republicii Moldova.
 II. Materialele geologice informaţionale
ale Fondului şi utilizarea lor
    6. Informaţia geologică privind subsolul include informaţii (date) referitoare la structura  geologică şi istoria dezvoltării subsolului, componenţa, proprietăţile şi condiţiile de stratificare ale rocilor, apelor subterane, substanţelor minerale utile şi altor formaţiuni geologice, la cîmpurile geofizice şi geochimice şi la procesele care se produc în subsol, precum şi metodele şi rezultatele cercetării şi folosirii subsolului, extragerea substanţelor minerale utile.
    7. În Fond sînt stocate materialele geologice informaţionale, obţinute în urma prelucrării, interpretării, analizei şi generalizării informaţiei primare de către beneficiarii subsolului în procesul cercetării şi folosirii subsolului şi prezentate de ei  prin dări de seamă, atlase cu hărţi, cartograme şi diagrame, cataloage, alte materiale nepublicate, imprimate pe purtători de hîrtie şi/ori tehnici.
    8. Materialele obţinute ca rezultat al actualizării şi monitoringului obiectelor folosirii subsolului sînt următoarele:
    1) materiale privind înregistrarea de stat şi evidenţa lucrărilor de cercetare geologică a  subsolului;
    2) materiale privind evidenţa, sistematizarea şi analiza datelor privind gradul de studiere  geologică, hidrogeologică, geologo-inginerească, geofizică, geoecologică şi geochimică a teritoriului republicii;
    3) obiectele Fondului de stat al zăcămintelor de substanţe minerale utile şi rezervelor acestuia:
    a) balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile şi evidenţa resurselor prognozate;
    b) Cadastrul de stat al zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile;
    c) Cadastrul de stat al zăcămintelor de ape subterane;
    d) Cadastrul sondelor forate la ape subterane şi izvoarelor;
    e) Catalogul sondelor de petrol şi gaz;
    4) obiectele subsolului ce nu sînt legate de extragerea substanţelor minerale utile:
    a) Cadastrul de stat a cavităţilor naturale şi tehnogene;
    b) monitoringul proceselor geologice periculoase exogene;
    c) monitoringul apelor subterane;
    d) monitoringul cîmpului hidrogeologic deformat.
    9. Pentru a asigura păstrarea de lungă durată a materialelor Fondului şi accesul operativ la ele, se creează arhiva electronică a materialelor geologice ale Fondului.
III. Servicii informaţionale
    10. Informaţia geologică despre subsol care conţine date privind structura geologică a teritoriilor şi a raioanelor, resursele de materie primă prognozată, calitatea şi cantitatea rezervelor, condiţiile tehnico-economice şi exploatarea zăcămintelor, precum şi date privind sectoarele subsolului, folosite în alte scopuri decît cele ce ţin de extragerea substanţelor minerale utile, se acordă persoanelor fizice şi juridice conform Regulilor privind folosirea materialelor geologice din Fondul de stat de informaţii privind subsolul, elaborate în baza prezentului Regulament şi aprobate prin ordinul directorului Agenţiei.
    11. Eliberarea spre folosire a informaţiei care conţine  date ce constituie secret de stat ori secret comercial se efectuează conform prevederilor Legii nr. 245-XVI din  27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat şi Legii nr. 171-XIII din  6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial.
    12. Serviciile informaţionale se prestează contra plată.
    Mărimea taxei pentru serviciile informaţionale oferite este specificată în anexa la prezentul Regulament.
    Informaţia geologică poate fi prezentată gratuit persoanelor fizice şi juridice în următoarele cazuri:
    1) la efectuarea  lucrărilor legate de folosirea subsolului,  finanţate din contul mijloacelor financiare de stat;
    2) persoanelor care au finanţat obţinerea informaţiei privind subsolul  sau succesorilor lor de drepturi;
    3) agenţilor economici referitor la sectoarele de subsol ce le-au fost atribuite în folosinţă în bază de contract;
    4) studenţilor şi cercetătorilor ştiinţifici pentru studiu şi cercetări ştiinţifice.
    Persoanele juridice şi fizice nu au dreptul să transmită, conform subpunctelor 1), 2), 3) şi 4)  din prezentul punct, informaţia geologică deţinută persoanelor terţe pentru utilizare în scopuri comerciale.
    13. Plata pentru oferirea serviciilor informaţionale achitată de persoanele fizice şi juridice se transferă la bugetul de stat.
    14. Folosirea ilegală  de către persoanele juridice şi fizice a informaţiei geologice privind subsolul, care este proprietate de stat, refuzul prezentării pentru utilizare a informaţiei, prevăzute de prezentul Regulament, tăinuirea informaţiei, degradarea şi acordarea ei neautorizată persoanelor terţe se pedepseşte conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
IV. Gestiunea Fondului
    15. Fondul este gestionat de către Agenţie.
    16. Materialele prezentate pentru păstrare permanentă în Fond sînt supuse  expertizei şi aprobate la Consiliul ştiinţific, Consiliul tehnico-ştiinţific sau Comisia de stat pentru rezerve.
    17. Prezentarea, evidenţa şi păstrarea materialelor Fondului se efectuează în conformitate cu instrucţiunile în vigoare.
    18. Beneficiarii de subsol, indiferent de forma lor de proprietate, sînt obligaţi:
    1) la executarea lucrărilor de explorări geologice să prezinte Fondului materialele pentru înregistrarea de stat a lucrărilor privind cercetarea geologică a subsolului;
    2) să prezinte, pentru păstrare la nivel de stat, materialele geologice corespunzătoare (dări de seamă, hărţi, fişe de evidenţă, paşapoarte ale zăcămintelor etc.), conform rezultatelor cercetării geologice a subsolului, perfectate în corespundere  cu cerinţele în vigoare;
    3)  să prezinte dările de seamă privind starea şi mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile la zacaminte, conform Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din  17 aprilie 2007.
    19. În conformitate cu Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Legea nr. 171-XIII din  6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial şi Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, specialiştii Agenţiei şi alte persoane care au acces oficial la informaţie şi la materialele geologice din Fond poartă răspundere personală pentru divulgarea acestei informaţii, scoaterea ei în afara oficiului, copierea şi transmiterea documentaţiei geologice,  a hărţilor, fişelor şi cartogramelor persoanelor interesate, precum şi  nimicirea acestora.
    20. Divergenţele  dintre beneficiarii subsolului şi Agenţie, apărute în procesul gestionării Fondului, sînt soluţionate de instanţele de judecată  în modul stabilit de legislaţie.

Anexă
la Regulamentul Fondului de stat
de informaţii privind subsolul

Costul serviciilor informative (al unei informaţii)

 
Nr.
d/o

Denumirea lucrărilor şi serviciilor

Costul

serviciului

(lei)
1.

Deservirea informaţională a solicitanţilor

125,1
 
2.

Eliberarea în scris a informaţiei privind efectuarea lucrărilor de explorări geologice

 
604,3
3.

Eliberarea în scris a informaţiei privind zăcămintele de substanţe minerale utile

979,6