HGO471/2011
ID intern unic:  339051
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 471
din  28.06.2011
pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea în
Republica Moldova a Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie
şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului
(2011-2015)
Publicat : 01.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 535
    În scopul implementării prevederilor Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Convenţia de la Aarhus), ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.346-XIV din 7 aprilie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 39-41, art.178), şi pornind de la recomandările Comitetului de Conformitate al Convenţiei de la Aarhus, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni pentru implementarea în Republica Moldova a Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (2011-2015), conform anexei.
    2. Autorităţile administraţiei publice centrale vor asigura implementarea prevederilor Planului naţional de acţiuni şi vor prezenta Ministerului Mediului anual, pînă la 25 ianuarie, informaţia privind realizarea acestuia.
    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să contribuie la implementarea prevederilor Planului naţional de acţiuni.
    4. Realizarea, coordonarea şi monitorizarea Planului naţional de acţiuni se pun în sarcina Ministerului Mediului, care:
    a) va raporta Guvernului şi Secretariatului Convenţiei de la Aarhus despre realizarea Planului naţional de acţiuni anual, pînă la 15 februarie;
    b) va conlucra cu organismele internaţionale şi ţările donatoare în scopul obţinerii suportului tehnic şi financiar pentru realizarea prevederilor Planului naţional de acţiuni.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                            Iurie Leancă
    Ministrul mediului                                                 Gheorghe Şalaru

    Nr. 471. Chişinău, 28 iunie 2011.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.471
din 28 iunie 2011

Planul naţional de acţiuni
pentru implementarea în Republica Moldova a Convenţiei privind
accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea
deciziilor în domeniul mediului (2011-2015)
I. Introducere
    1. Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (în continuar e – Convenţia Aarhus) a Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE ONU/UNECE) a fost adoptată la 25 iunie 1998 în oraşul danez Aarhus, la cea de-a IV-a Conferinţă ministerială „Un Mediu pentru Europa”. Convenţia Aarhus a intrat în vigoare la 30 octombrie 2001, după ratificarea acesteia de către 16 dintre Părţile semnatare. Republica Moldova a fost prima ţară care a ratificat Convenţia Aarhus, prin Hotărîrea Parlamentului nr.346-ХIV din 7 aprilie 1999, dată de la care aceasta a căpătat putere de lege pe întreg teritoriul ţării, fiind o reglementare internaţională care are prioritate faţă de orice alte instrumente de drept interne, cu excepţia celor care conţin dispoziţii mai favorabile.
    2. Convenţia Aarhus se bazează pe recunoaşterea dreptului oricărei persoane din generaţia actuală şi viitoare de a se bucura de un mediu adecvat spre bunăstarea şi sănătatea acesteia. Pentru a contribui la protecţia acestui drept, Convenţia Aarhus garantează accesul la informaţie, la justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, precum şi impune anumite obligaţii Părţilor şi autorităţilor publice vizînd aceste drepturi.
    3.Convenţia Aarhus stabileşte cerinţe comune vizînd procedurile de acces la justiţie. Aceste proceduri trebuie să fie obiective, echitabile, realizate în timp rezonabil şi cu un preţ echilibrat. Acestea vor asigura remedierea adecvată şi efectivă, fiind aplicate de organe independente şi imparţiale. Mai există obligaţia de diseminare a informaţiei despre procedurile accesului la justiţie, stabilind un mecanism de asistenţă pentru a elimina sau a reduce obstacolele financiare sau de altă natură privind accesul la justiţie.
    4. Convenţia Aarhus reflectă şi dreptul publicului de a avea acces la informaţia de mediu. Accesul liber la informatia de mediu ca informaţie de interes public este reglementat şi prin Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie. Informaţii de interes public se consideră cele care privesc activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informaţiei.
    5. Convenţia Aarhus este nu doar un acord de mediu, ea înseamnă responsabilitatea Guvernului, transparenţă şi receptivitate.
II. Fundamentarea acţiunilor
    6. Ratificarea Convenţiei Aarhus în Moldova n-a fost urmată de adoptarea unor mecanisme de realizare în practică a celor trei piloni ai Convenţiei în parte sau a Convenţiei în întregime, deşi unele amendamente şi regulamente au fost totuşi aprobate. În pofida cadrului legal existent, Republica Moldova întîmpină greutăţi în ceea ce priveşte implementarea eficientă a Convenţiei Aarhus.
    7. În scopul realizării prevederilor Convenţiei Aarhus, a apărut necesitatea adoptării unui plan cu acţiuni concrete.
    8. În prezent pot fi menţionaţi următorii factori de limitare a potenţialului Convenţiei Aarhus în Republica Moldova:
    1) lipsa unor mecanisme viabile pentru implementarea acesteia;
    2) informarea insuficientă a publicului şi autorităţilor despre drepturile şi obligaţiile lor în baza Convenţiei Aarhus, în special la nivel local;
    3) lipsa unui plan de acţiuni pentru implementarea Convenţiei Aarhus;
    4) lipsa unei strategii de comunicare a autorităţii centrale de mediu şi a mecanismelor de diseminare activă a informaţiei de mediu;
    5) neîncrederea cetăţenilor în sistemul judiciar;
    6) dificultăţi în asigurarea accesului la informaţia de mediu avînd în vedere faptul că deţinătorul informaţiei este o instituţie subordonată Ministerului Mediului şi informaţia este catalogată ca fiind „cu plată”;
    7) insuficienţa resurselor financiare (tiraj mic al publicaţiilor de mediu actualizarea scundă a paginii web a Ministerului Mediului, reieşind din faptul că plasarea informaţiei generează cheltuieli suplimentare etc.);
    8) accesul limitat la informaţia de mediu din cadrul ministerelor ramurale sau administraţiei publice locale.
    9. Totodată, analiza efectuată în cadrul proiectului Comisiei Europene privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene a demonstrat necesitatea aducerii legislaţiei naţionale în concordanţă cu Convenţia Aarhus şi stabilirii măsurilor de implementare adecvată a legislaţiei. În anul 2009 Comitetul de Conformitate al Convenţiei a transmis Republicii Moldova un şir de recomandări, care au fost elaborate ca urmare a constatării faptului de neexecutare a prevederilor Convenţiei la nivel naţional şi care au fost transmise în scopul eficientizării procesului de implementare a Convenţiei în Republica Moldova. În conformitate cu procedurile existente, Republica Moldova va trebui să raporteze la Reuniunea Părţilor despre măsurile privind implementarea recomandărilor Comitetului de Conformitate şi a obiectivelor Convenţiei în general.
III. Obiectivele Planului naţional de acţiuni
    10. Scopul principal al Planului de acţiuni constă în identificarea şi promovarea implementării unui şir de măsuri practice care vor contribui la realizarea prevederilor Convenţiei Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului în Republica Moldova, totodată ţinînd cont de evaluarea curentă a implementării Convenţiei în plan regional şi global şi de procesul de pregătire şi desfăşurare a următoarei Reuniuni a Părţilor, care va avea loc în Republica Moldova, în perioada 29 iunie – 1 iulie 2011.
    11. Reieşind din situaţia actuală şi din tendinţele naţionale şi internaţionale privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la luarea deciziilor, au fost identificate următoarele obiective generale:
    1) eficientizarea implementării Convenţiei Aarhus în Republica Moldova;
    2) susţinerea iniţiativelor societăţii civile cu rol important în asigurarea protecţiei mediului, promovarea dialogului democratic privind politica de mediu, mobilizarea eforturilor cetăţenilor şi acordarea asistenţei pentru realizarea drepturilor prevăzute de Convenţia Aarhus;
    3) promovarea educaţiei ecologice, în scopul formării unui comportament activ şi responsabil al cetăţenilor vizînd mediul înconjurător, inclusiv realizarea drepturilor garantate de Convenţia Aarhus;
    4) asigurarea sinergismului altor acorduri multilaterale de mediu cu Convenţia Aarhus şi integrarea principiilor Convenţiei în politica naţională;
    5) organizarea şi desfăşurarea la nivel înalt a celei de-a IV-a Reuniuni a Părţilor la Chişinău (29 iunie – 1 iulie 2011).
    12. Primul obiectiv general este divizat în 3 subobiective ce reies din pilonii Convenţiei Aarhus: eficientizarea accesului la informaţia de mediu, eficientizarea accesului la justiţie şi eficientizarea participării publicului la luarea deciziilor de mediu. Fiecare dintre subobiective cuprinde următoarele obiective specifice:
    1) perfecţionarea cadrului legal prin elaborarea, amendarea şi completarea actelor legislative şi normative în domeniu, pînă la finele anului 2011;
    2) consolidarea potenţialului instituţional de realizare a Convenţiei Aarhus, inclusiv la nivel local, prin crearea Centrelor Aarhus, pînă la finele anului 2012;
    3) asigurarea accesului la informaţia de mediu prin elaborarea strategiilor de comunicare în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi instituţiilor subordonate, pînă la finele anului 2011;
    4) promovarea implementării Registrului Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (RPET) prin stabilirea sistemului naţional privind RPET, pînă la finele anului 2015;
    5) asigurarea resurselor financiare şi atragerea asistenţei tehnice prin intermediul intensificării colaborării cu donatorii şi elaborarea propunerilor de proiect, pînă la finele anului 2015;
    6) facilitarea participării publicului la luarea deciziilor de mediu, prin instruirea funcţionarilor publici şi editarea unui ghid special, pînă la finele anului 2012;
    7) facilitarea accesului la justiţie în cazurile asociate cu mediul, prin revizuirea componenţei grupului de lucru şi elaborarea ghidurilor necesare, pînă la finele anului 2012.
    13. Cel de-al doilea obiectiv general include următoarele obiective specifice:
    1)  promovarea conceptului „de la egal la egal” în scopul realizării drepturilor prevăzute de Convenţia Aarhus prin extinderea colaborării cu asociaţiile obşteşti şi atragerea asistenţei pentru programe destinate societăţii civile, permanent, pînă la finele anului 2015;
    2) consolidarea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale în procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice şi actelor juridice în domeniu prin realizarea cercetărilor asupra impactului pe care îl va avea contribuţia societăţii civile în managementul mediului, pînă la finele anului 2015.
    14. Cel de-al treilea obiectiv general vizează educaţia ecologică şi prevede următoarele obiective specifice:
    1) elaborarea programelor de instruire neformală a populaţiei asupra drepturilor prevăzute de Convenţia Aarhus, la toate nivelurile, pînă la finele anului 2015;
    2) realizarea campaniilor de sensibilizare a publicului vizînd problemele ecologice prin intermediul mass-media şi cu aplicarea tehnologiilor moderne, permanent, pînă la finele anului 2015;
    3) colaborarea cu alte ţări în scopul preluării celor mai bune practici prin organizarea şi desfăşurarea schimbului de experienţă, permanent, pînă la finele anului 2015.
    15. Cel de-al patrulea obiectiv general este orientat spre asigurarea sinergismului procesului de implementare a  prevederilor Convenţiei Aarhus cu prevederile altor acorduri multilaterale în domeniul mediului şi prevede următoarele obiective specifice:
    1) asigurarea unei colaborări interministeriale constructive prin crearea unui grup de lucru permanent, pînă la finele anului 2011;
    2) integrarea principiilor Convenţiei în politicile naţionale de participare la forumurile naţionale şi internaţionale, în toate domeniile de activitate social-economică a ţării, prin includerea cerinţelor Convenţiei în planurile de implementare a acordurilor internaţionale, permanent, pînă la finele anului 2015.
    16. Cel de-al cincilea obiectiv general vizează pregătirile pentru desfăşurarea la Chişinău a celei de-a IV-a Reuniuni a Părţilor, avînd ca obiective specifice asigurarea tuturor condiţiilor necesare pentru desfăşurarea cu succes a acestui eveniment în perioada 29 iunie – 1 iulie 2011.
    17. Acţiunile de bază pentru implementarea Convenţiei Aarhus în Republica Moldova sînt incluse în Tabelul de acţiuni (conform anexei) şi include activităţi ce urmează a fi realizate în perioada 2011-2015.
IV. Responsabili pentru implementare
    18. Ministerul Mediului, în calitate de autoritate responsabilă pentru implementarea Convenţiei Aarhus în Republica Moldova, va asigura realizarea, coordonarea şi monitorizarea Planului naţional de acţiuni.
    19. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, asociaţiile obşteşti vor  asigura realizarea acţiunilor care le revin, conform Planului.
    20. În scopul asigurării realizării prevederilor Convenţiei, Ministerul Mediului va institui centre  Aarhus la nivel naţional şi teritorial, care  vor acorda asistenţă Punctului Focal Naţional al Convenţiei Aarhus şi Grupului de lucru interministerial pentru implementarea Convenţiei.
V. Costurile aferente implementării
    21. Ministerul Mediului va conlucra permanent cu organismele internaţionale şi ţările donatoare în scopul obţinerii suportului tehnic şi financiar pentru realizarea prevederilor Planului. Suportul financiar pentru crearea şi funcţionarea Centrelor Aarhus va fi acordat, conform înţelegerilor preliminare, de către PNUD, OSCE, Guvernul Olandei şi alţi donatori, nefiind necesare cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. Cofinanţarea activităţilor prevăzute în Plan va fi efectuată din contul mijloacelor Fondului Ecologic Naţional.
VI. Indicatorii de progres
    22. Indicatorii de progres de implementare a planului sînt:
    1)  actele normative elaborate şi aprobate: două proiecte de legi elaborate, un proiect de lege completat, două hotărîri ale Guvernului revizuite;
    2)  centrele Aarhus create: un centru la Chişinău (cu filiale regionale), un centru în regiunea de pe malul stîng al rîului Nistru;
    3)  numărul de cursuri de instruire şi de funcţionari publici instruiţi pentru fiecare compartiment al Convenţiei: minimum două cursuri de instruire şi circa 200 de funcţionari publici instruiţi;
    4)  organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a judecătorilor, inclusiv la nivel local, referitor la drepturile cetăţenilor prevăzute de Convenţia Aarhus: minimum două cursuri de perfecţionare, circa 50 de persoane instruite;
    5)  numărul de ghiduri elaborate, publicate şi distribuite: patru ghiduri elaborate;
    6) numărul de dezbateri publice, mese rotunde şi seminare în domeniu: numărul total de evenimente desfăşurate, circa patru pe an;
    7) numărul panourilor publicitare privind protecţia mediului, numărul emisiunilor TV, radio, spoturilor publicitare, conferinţelor de presă, articolelor în mass-media, la nivel naţional şi local;
    8) numărul de asociaţii obşteşti antrenate în activităţile de implementare a Convenţiei, delegaţii internaţionale, grupuri de lucru;
    9) secretariatul instituit şi Reuniunea Părţilor organizată şi desfăşurată;
    10) numărul şi valoarea proiectelor de asistenţă tehnică elaborate şi implementate.
VII. Monitorizarea, evaluarea  şi raportarea
    23. Pentru monitorizarea şi evaluarea progreselor şi rezultatelor implementării Planului naţional de acţiuni vor fi utilizate următoarele instrumente:
    1) rapoartele privind implementarea planului;
    2) rapoartele privind realizarea sarcinilor specifice;
    3) întrunirile periodice ale Grupului de lucru pentru implementarea Convenţiei Aarhus privind evaluarea rezultatelor, planificare etc.;
    4) rapoartele de progres şi rapoartele finale ale consultanţilor;
    5) evaluarea materialelor publicate, prezentate în mass-media, la TV şi radio, inclusiv a conţinutului şi identificarea publicului/grupurilor-ţintă cărora le-au fost destinate;
    6) evaluarea reacţiilor de răspuns de la beneficiari, a comentariilor, propunerilor, opiniilor etc., ca rezultat al informaţiilor plasate pe pagina web, distribuite prin reţea, în presă, la seminare, mese rotunde etc.;
    7) realizarea sondajelor de opinii în domeniu;
    8) indicatorii de progres selectaţi.
    24. Progresul în implementarea Planului naţional de acţiuni va fi evaluat anual, propunîndu-se modificări şi completări, reieşind din situaţia curentă. Progresul va fi evaluat pe baza rapoartelor prezentate de autorităţile administraţiei publice centrale şi generalizate de Ministerul Mediului, conform procedurilor stabilite.
    25. Ministerul Mediului va raporta Guvernului şi secretariatului Convenţiei Aarhus despre realizarea Planului naţional de acţiuni, în conformitate cu procedurile stabilite.

    anexa