HGO485/2011
ID intern unic:  339315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 485
din  05.07.2011
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor
naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine
protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate
Publicat : 15.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 561
    În scopul creării simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate, în conformitate cu art. 35 din Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2008, nr.134-137, art.527), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se organizează concursul pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate.
    2. Se creează Comisia naţională pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate şi se aprobă componenţa nominală a acesteia, conform anexei nr.1.
    3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate, conform anexei nr.2.
    4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei naţionale sus-numite din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    5. Responsabilitatea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri se pun în sarcina Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate.
    6. Asigurarea tehnico-organizatorică a activităţii Comisiei naţionale create prin prezenta hotărîre se pune în sarcina Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                               Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                Veaceslav Negruţa
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                          Vasile Bumacov
    Ministrul culturii                                                                    Boris Focşa
    Ministrul mediului                                                                 Gheorghe Şalaru
    Ministrul sănătăţii                                                                  Andrei Usatîi

    Nr. 485. Chişinău, 5 iulie 2011.

           
Anexa nr.1
la  Hotărîrea Guvernului nr. 485
din 5 iulie  2011
COMPONENŢA COMISIEI NAŢIONALE
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea
simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate,
denumirilor de origine protejate şi specialităţilor
tradiţionale garantate

    CALMÎC Octavian      -  viceministru al economiei, preşedintele Comisiei
    BOLOCAN Lilia         -  director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
                                           Intelectuală, vicepreşedintele Comisiei
    GUŢU Viorel               -  viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    CHIRICĂ Lazăr           - viceministru al mediului
    ŞLAPAC Mariana        - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    LEVIŢCHI Simion       - director al Departamentului mărci, modele şi desene
                                          industriale, Agenţia de Stat pentru Proprietatea
                                          Intelectuală
    CRISTEA Corina        - jurist principal în Secţia legislaţie, Agenţia de Stat pentru
                                           Proprietatea Intelectuală
    GONCEAR Valeriu     - şef adjunct al Direcţiei politici în sănătate publică,
                                          Ministerul Sănătăţii
    CEBOTARI Silvia        - consultant principal în Direcţia patrimoniu cultural şi arte
                                           vizuale, Ministerul Culturii
    TABAC Silviu              - vicedirector pe activitatea ştiinţifică al Institutului
                                          Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei
    STAVILĂTudor           - director al Centrului de studiu al artelor al Institutului
                                           Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei
    PLEŞCA Tatiana          - şef adjunct al Direcţiei controlul concurenţei neloiale şi a
                                           publicităţii, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei
    NICOLAI Vasile          - director al Departamentului expertize, evaluare şi certificare,
                                           Camera de Comerţ şi Industrie
    CHIURCCIU Vitalii     - şef al Direcţiei generale dezvoltare economică, comerţ, sfera
                                          deservirii şi relaţii economice externe, Unitatea teritorială
                                          autonomă Găgăuzia

 Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.485
din  5 iulie  2011

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea
simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate,
denumirilor de origine protejate şi specialităţilor
tradiţionale garantate

I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare a concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate  indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare – concurs), condiţiile de participare şi de prezentare a materialelor, de examinare şi evaluare a lucrărilor participante la concurs, precum şi procedura de desemnare şi premiere a cîştigătorilor.
    2. Obiectivul de bază al concursului constă în selectarea celor mai reuşite lucrări, elaborate în conformitate cu cerinţele stabilite de prezentul Regulament, pentru a fi înaintate Guvernului spre aprobare în calitate de simboluri naţionale asociate indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, protejate în conformitate cu prevederile Legii nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare – Lege). Simbolurile naţionale men onate vor fi utilizate pentru marcarea produselor originare din Republica Moldova sau din alte ţări, comercializate sub o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată, ori a specialităţilor tradiţionale garantate, în conformitate cu prevederile Legii.
    3. Organizarea, desfăşurarea şi generalizarea rezultatelor concursului sînt efectuate de către Comisia naţională pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare – Comisia naţională), a cărei activitate este reglementată de prezentul Regulament.
    4. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi acoperite din fondul de rezervă al Guvernului şi de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
II. Organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale
    5. Comisia naţională este constituită din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Culturii,  Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei şi Camerei de Comerţ şi Industrie, U.T.A. Găgăuzia.
    6. Comisia naţională exercită următoarele funcţii:
    a) stabileşte perioada, locul şi modul de desfăşurare a concursului, diseminează în presa republicană, la radio, la posturile TV naţionale şi pe paginile web ale autorităţilor menţionate în pct.5 din prezentul Regulament informaţii cu privire la concurs;
    b) asigură condiţii pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului;
    c) recepţionează şi examinează lucrările prezentate de participanţii la concurs în baza criteriilor stabilite în prezentul Regulament;
    d) desemnează cîştigătorii concursului;
    e) pregăteşte şi înaintează Guvernului propuneri privind premierea cîştigătorilor concursului, precum şi înaintează lucrările cîştigătoare spre aprobare Guvernului în calitate de simboluri naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate;
    f) organizează ceremonia de decernare a premiilor.
    7. Şedinţele Comisiei naţionale sînt prezidate de preşedinte, iar în absenţa lui, de vicepreşedintele acesteia.
    8. Lucrările de secretariat ale Comisiei naţionale şi cercetarea documentară vizînd semnele distinctive anterioare protejate pe teritoriul Republicii Moldova (mărci de produse şi/sau de servicii, semne protejate prin art.6 ter al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 1883) sînt asigurate de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
    9. Cvorumul necesar pentru şedinţele Comisiei naţionale este de cel puţin 2/3 din membrii ei. Hotărîrile Comisiei naţionale se adoptă prin votul majorităţii simple din numărul celor prezenţi şi se consemnează în procese-verbale.
    10. Membrii Comisiei naţionale îşi exercită funcţiile fără a fi remuneraţi.
III. Condiţiile de participare la concurs
    11. La concurs poate participa orice persoană fizică cetăţean al Republicii Moldova sau care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, cu vîrsta peste 18 ani, ori un grup de persoane, precum şi orice persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, avînd sediul înregistrat, organele de conducere sau locul principal de desfăşurare a activităţii pe teritoriul Republicii Moldova, prin depunerea unei cereri de participare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    12. La concurs se prezintă lucrări elaborate independent, la comandă sau din iniţiativa colectivelor de creaţie (colectivelor de autori).
    13. Lucrarea trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
    a) să reprezinte o creaţie personală şi originală a autorului (grupului de autori);
    b) să reprezinte o compoziţie care va surprinde ideea unui produs de calitate, provenit din Republica Moldova, ce poartă o indicaţie geografică protejată, o denumire de origine protejată sau constituie o specialitate tradiţională garantată;
    c) să fie prezentată în dimensiunile de 8×8 cm, pe coli de hîrtie A4 şi în format electronic;
    d) să fie realizată astfel încît să permită reproducerea ulterioară a simbolului în mass-media, inclusiv pe site-uri web, în reviste sau ziare, în secvenţe TV, pe ambalaje, în format bi- sau tridimensional, atît în culori, cît şi în format alb-negru;
    e) pe verso să fie descrisă semnificaţia desenului (cel mult o pagină);
    f) să nu fie înrămată;
    g) să conţină, după caz, inscripţia „Indicaţie geografică protejată”, „Denumire de origine protejată”, „Specialitate tradiţională garantată” şi denumirea statului;
    h) să nu conţină alte inscripţii decît cele menţionate la lit. g) din prezentul punct.
    14. Un autor (un grup de autori) prezintă o singură lucrare pentru fiecare dintre următoarele categorii de simboluri naţionale:
    a) simbolul naţional pentru indicaţie geografică protejată;
    b) simbolul naţional pentru denumire de origine protejată;
    c) simbolul naţional pentru specialitate tradiţională garantată.
    15. Lucrările care nu corespund cerinţelor prevăzute în punctul 13 din prezentul Regulament nu se examinează de către Comisia naţională.
    16. Participantul la concurs poartă răspundere pentru respectarea drepturilor de autor ale persoanelor terţe şi garantează că este autorul lucrării prezentate, precum şi faptul că această lucrare nu conţine semne ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane.
    17. La depistarea plagiatului sau altor încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, Comisia naţională va respinge lucrarea respectivă din concurs.
    18. Pe perioada desfăşurării concursului, drepturile asupra lucrărilor depuse la concurs nu pot fi transmise sub nici o formă şi în nici un mod terţelor persoane şi nu pot face obiectul unei participări la alte concursuri sau expoziţii naţionale sau internaţionale.
    19. Odată înscrisă în concurs, lucrarea nu poate fi retrasă.
    20. Autorul (autorii) a cărui lucrare este selectată ca fiind cîştigătoare acceptă, prin declaraţie scrisă, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament, transmiterea cu titlu gratuit a tuturor drepturilor patrimoniale exclusive de autor asupra valorificării acesteia în întreaga lume şi pentru toată perioada de protecţie a dreptului de autor asupra acestei categorii de opere în folosul statului.
    21.  Autorul (autorii) a cărui lucrare este selectată ca fiind cîştigătoare, de asemenea, acceptă faptul că această lucrare, în urma aprobării sale în calitate de un simbol naţional prin hotărîre de Guvern, va avea statut de obiect neprotejat prin dreptul de autor.
IV. Procedura prezentării lucrărilor la concurs
    22. Cererea de participare la concurs se prezintă Comisiei naţionale în termen de 30 de zile lucrătoare din momentul anunţării concursului.
    23. La cererea de participare se anexează următoarele documente:
    a) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice, sau a certificatului de înregistrare, în cazul persoanei juridice;
    b) declaraţia scrisă a autorului despre faptul că lucrarea sa este rezultatul propriei creativităţi şi că drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale altor persoane nu au fost încălcate;
    c) setul de prezentare a lucrării, în conformitate cu cerinţele prevăzute în pct. 13, în special la lit. c), e), f) şi g).
    24. La momentul depunerii cererii, participantul indică categoria simbolului naţional la care va concura lucrarea depusă.
    25. Participanţii la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate Comisiei naţionale. În cazul depistării informaţiei false, participantul este exclus din concurs.
    26. Cererile sînt recepţionate de către Comisia naţională (tel.40-05-00, e-mail: office@agepi.md) la adresa: str. Andrei Doga, nr.24/1, MD-2024, mun. Chişinău, Republica Moldova.
V. Examinarea şi evaluarea lucrărilor. Desemnarea şi
 premierea cîştigătorilor
    27. Comisia naţională examinează şi apreciază materialele prezentate la concurs, în baza criteriilor de evaluare, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a cererii de participare la concurs.
    28. Comisia naţională evaluează lucrările prin atribuirea punctajului de la 1 la 10 pentru fiecare dintre următoarele criterii:
    a) originalitatea lucrării;
    b) creativitatea designului;
    c) includerea diverselor aspecte ale indicaţiilor geografice, denumirilor de origine sau specialităţilor tradiţionale garantate;
    d) calitatea şi acurateţea executării;
    e) inteligibilitatea imaginii simbolice fără utilizarea inscripţiilor verbale;
    f) orientarea universală;
    g) designul simplu;
    h) claritatea prezentării;
    i) concepţia atemporală;
    j) relevanţa descrierii lucrării.
    29. Rezultatele examinării se înscriu într-un proces-verbal, semnat de către toţi membrii Comisiei naţionale, se mediatizează în presă, la posturile TV naţionale şi se publică pe paginile web ale autorităţilor menţionate în pct.5 din prezentul Regulament.
    30. Se consideră cîştigătoare ale concursului lucrările care acumulează cel mai mare punctaj (0-100).
    31. Comisia naţională are dreptul de a nu stabili cîştigătorul în cazul în care lucrările participante la concurs acumulează un punctaj mai mic de 30. În cazul respectiv se anunţă un nou concurs în condiţiile prezentului Regulament.
    32. Premierea cîştigătorilor concursului va avea loc în cadrul ceremoniei solemne.
    33. Ca urmare a selectării cîştigătorilor conform categoriilor simbolurilor naţionale prevăzute în pct. 14 din prezentul Regulament, cîştigătoriii concursului vor fi premiaţi după cum urmează:
    a) premiul I – 5000 lei;
    b) premiul II – 3000 lei;
    c) premiul III – 2000 lei.
    34. Pentru premierea cîştigătorilor vor fi utilizate mijloacele din fondul de rezervă al Guvernului.
    35. Comisia naţională nu poartă răspundere pentru încălcările drepturilor autorilor sau ale altor titulari de drepturi de proprietate intelectuală, comise de către participanţii la concurs.
    36. Materialele prezentate Comisiei naţionale, precum şi lucrările neadmise spre examinare nu se restituie.
    37. Lucrările se păstrează la Comisia naţională.
    38. Litigiile apărute în urma desfăşurării concursului, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de către instanţa de judecată

    anexa nr.1

    anexa nr.2