OMFM83/2011
ID intern unic:  339390
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 83
din  07.07.2011
cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru
conferirea calităţii de auditor pentru auditul general
Publicat : 19.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 117     art Nr : 914     Data intrarii in vigoare : 01.01.2012
    MODIFICAT
   
OMF20 din 29.02.16, MO59-67/18.03.16 art.397
    OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15
    OMF77 din 22.05.13, MO119-121/31.05.2013 art.796    Întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial, 2007, nr. 117-126, art. 530), cu modificările şi completările ulterioare şi a pct.32 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial, 2007, nr. 203-206, art. 1493), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Programul de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general (se anexează).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2012.
    3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul nr. 21 din 21 februarie 2008.

    MINISTRUl FINANŢELOR                                     Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 83. Chişinău, 7 iulie 2011.


  Anexă la ordinul
 ministrului  finanţelor
 nr. 83 din 07.07. 2011
PROGRAM DE EXAMINARE
PENTRU CONFERIREA CALITĂŢII DE 
AUDITOR
PENTRU AUDITUL GENERAL
COMPARTIMENTUL I
Auditul
    Tema 1. Cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit în Republica Moldova.
    1. Cadrul legislativ şi normativ al activităţii de audit în Republica Moldova.
    2. Reglementarea de stat a activităţii de audit. Licenţierea activităţii de audit.
    3. Formele de constituire a societăţilor de audit  în Republica Moldova.
    4. Tipurile de audit şi caracterul serviciilor de audit prestate de societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali.
    5. Drepturi şi obligaţii în relaţiile dintre societatea de audit, auditorul întreprinzător individual şi entitatea auditată.
    6. Modul de funcţionare a mecanismului de asigurare a riscului profesional în exercitarea activităţii de audit în Republica Moldova.
    7. Organizarea procesului de supraveghere şi control al calităţii lucrărilor de audit în Republica Moldova.
    8. Rolul asociaţiilor auditorilor şi societăţilor de audit în supravegherea şi autoreglementarea profesiei de auditor.
    [Tema 1 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 2. Reglementări şi  principii fundamentale de etică profesională
    1. Cerinţele actelor legislative şi normative cu privire la principiile fundamentale  ale activităţii de audit.
    2. Prevederi generale şi structura Codului etic al profesioniştilor contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare.
    3. Cadrul conceptual privind identificarea, evaluarea şi abordarea ameninţărilor la adresa independenţei.
    4. Independenţa şi garanţiile de asigurare a acesteia în exercitarea profesiei de auditor.
    5. Respectarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în timpul exercitării serviciilor profesionale.
    6. Măsuri de protecţie pentru a elimina sau reduce ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale la un nivel acceptabil.
    7. Ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale care sînt generate de nivelurile diferite ale onorariilor percepute, atunci cînd auditorul solicită noi misiuni prin publicitate sau alte tipuri de marketing, atunci cînd auditorului sau unui afin sau unei rude a acestuia i se oferă cadouri sau ospitalitate din partea unui client  sau  atunci cînd auditorul îşi asumă custodia lichidităţilor sau a altor active ale unui client.
    8. Preluarea unei misiuni de audit deţinute  de un alt auditor
    [Tema 2 în redacţia OMF77 din 22.05.2013, MO119-121/31.05.2013 art.796]
   
Tema 3. Acceptarea unei misiuni de audit
    1. Condiţii preliminare pentru acceptarea unei misiuni de audit.
    2. Forma şi conţinutul scrisorii de misiune sau alte forme de acord scris privind exercitarea auditului.
    3. Convenirea asupra termenilor misiunii de audit şi documentarea acestora.
    4. Modificarea termenilor misiunii de audit şi acceptarea acestora.
    5. Reglementarea relaţiilor dintre societatea de audit, auditorul întreprinzător individual şi entitatea auditată în baza contractului de audit/scrisorii de misiune.
   
[Tema 3 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    [Tema 3 în redacţia OMF77 din 22.05.2013, MO119-121/31.05.2013 art.796]
    Tema 4. Răspunderea auditorului şi asigurarea riscului de audit.
    1. Responsabilităţile auditorului.
    2. Retragerea certificatului de calificare al auditorului.
    3. Suspendarea, încetarea şi reluarea activităţii auditorului.
    4. Modul de asigurare a riscului de audit.
    5. Modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor aferente asigurării riscului de audit.
    6. Sursele de restituire a pagubelor materiale cauzate entităţilor auditate.
    7. Modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind transparenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.
    Tema 5. Controlul calităţii lucrărilor de audit
    1. Responsabilitatea conducerii societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual privind calitatea lucrărilor de audit.
    2. Elaborarea, aprobarea şi documentarea politicilor şi procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit de către societatea de audit, auditorul întreprinzător individual.
    3. Politica şi procedurile de control al calităţii referitor la cerinţele relevante de etică, inclusiv independenţa.
    4. Politica şi procedurile de control al calităţii referitor la acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice.
    5. Politica şi procedurile de control al calităţii privind asigurarea misiunilor de audit cu personal competent.
    6. Politica şi procedurile de control al calităţii privind asigurarea realizării misiunilor.
    7. Procesul de monitorizare a politicilor şi procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit.
    8. Conţinutul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit, prezentate de către societatea de audit, auditorul întreprinzător individual Consiliului de supraveghere a activităţii de audit.
    [Tema 5 în redacţia OMF77 din 22.05.2013, MO119-121/31.05.2013 art.796]
    Tema 6. Planificarea auditului situaţiilor financiare
    1. Rolul şi plasarea în timp a planificării auditului.
    2. Implicarea membrilor echipei misiunii în planificarea auditului.
    3. Necesitatea efectuării activităţilor preliminare la începerea misiunii de audit.
    4. Activităţi de stabilire a strategiei generale de audit şi de elaborare a planului de audit.
    5. Modificarea strategiei generale de audit şi a planului de audit.
    6. Determinarea şi utilizarea pragului de semnificaţie la etapa planificării auditului.
    7. Identificarea şi evaluarea riscurilor în procesul planificării auditului.
    8. Evaluarea impactului legilor şi reglementărilor specifice clientului la etapa planificării auditului.
    9. Evaluarea capacităţii clientului de a-şi continua activitatea la etapa planificării auditului.
    10. Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă.
    11. Documentarea strategiei generale de audit şi a planului de audit.
    [Tema 6 în redacţia OMF77 din 22.05.2013, MO119-121/31.05.2013 art.796]
    Tema 7. Documentaţia de audit
    1. Natura şi scopurile documentaţiei de audit.
    2. Documentarea procedurilor de audit efectuate şi a probelor de audit obţinute.
    3. Documentarea aspectelor şi raţionamentelor profesionale semnificative.
    4. Documentarea aspectelor ce apar ulterior datei raportului auditorului.
    5. Alcătuirea dosarului final de audit.
    6. Revizuirea documentaţiei de audit.
    7. Confidenţialitatea, păstrarea şi dreptul de proprietate asupra documentaţiei de audit.
    [Tema 7 în redacţia OMF77 din 22.05.2013, MO119-121/31.05.2013 art.796]
    Tema 8. Responsabilităţile auditorului şi ale entităţii auditate privind frauda şi neconformitatea cu legea şi reglementările
    1. Delimitări conceptuale a noţiunilor de fraudă şi eroare.
    2. Responsabilitatea conducerii entităţii auditate şi ale auditorului pentru a preveni şi detecta frauda şi eroarea.
    3. Comunicarea auditorului cu conducerea şi persoanele însărcinate cu guvernanţa, obţinerea declaraţiilor scrise privind prevenirea şi detectarea fraudei.
    4. Responsabilitatea auditorului privind identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă ca urmare a fraudei.
    5. Răspunsurile auditorului la riscurile evaluate de denaturare semnificativă ca urmare a fraudei.
    6. Responsabilitatea auditorului de a raporta faptele  sau suspiciunile de fraudă unei părţi din afara entităţii.
    7. Discuţii în cadrul echipei misiunii de audit a susceptibilităţii denaturării situaţiilor financiare ca urmare a fraudei.
    8. Proceduri de evaluare a riscului.
    9. Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă ca urmare a fraudei.
    10. Răspunsuri la riscurile evaluate de denaturare semnificativă ca urmare a fraudei.
    11. Imposibilitatea continuării misiunii de audit de către auditor.
    [Tema 8 în redacţia OMF77 din 22.05.2013, MO119-121/31.05.2013 art.796]
    Tema 9. Obţinerea probelor de audit în procesul
    executării misiunii de audit

    1. Suficienţa şi gradul de adecvare al probelor de audit.
    2. Relevanţa şi credibilitatea informaţiilor utilizate drept probe de audit.
    3. Obţinerea probelor de audit prin intermediul procedurilor de evaluare a riscului.
    4. Selectarea elementelor de testat pentru obţinerea probelor de audit.
    5. Proceduri de fond pentru obţinerea probelor de audit.
    6. Surse de obţinere a probelor de audit.
    7. Obţinerea probelor de audit referitor la anumite posturi din situaţiile financiare (investiţii, stocuri) şi la litigii şi pretenţii cu influenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare.
    8. Utilizarea confirmărilor externe în calitate de procedură de obţinere a probelor de audit.
    9. Natura şi amploarea procedurilor de audit necesare obţinerii probelor de audit privind soldurile iniţiale.
    10. Aplicarea procedurilor analitice în calitate de proceduri de fond pentru obţinerea probelor de audit.
    11. Obţinerea probelor de audit cu privire la estimările contabile şi evenimentele ulterioare.
    12.  Probe de audit privind prezumţia de continuitate a activităţii.
    13. Utilizarea în calitate de probe de audit a declaraţiilor scrise ale conducerii şi ale persoanelor însărcinate cu guvernanţa.
    [Tema 9 în redacţia OMF77 din 22.05.2013, MO119-121/31.05.2013 art.796]
    Tema 10. Exercitarea auditului pe cicluri al operaţiunilor economice şi grupe de conturi.
    1. Esenţa metodicii de segmentare şi exercitare a auditului pe cicluri al operaţiunilor economice şi grupe de conturi.
    2. Auditul ciclului „Vînzări – Încasări”.*
    3. Auditul ciclului „Cumpărări – Plăţi”. *
    4. Auditul ciclului „Salarii – Personal”. *
    5. Auditul ciclului „Atragere – Rambursare de capital”.
    Tema 11. Exercitarea auditului pe compartimentele situaţiilor financiare.
    1. Esenţa metodicii de segmentare şi exercitare a auditului pe compartimentele (conturi) evidenţei contabile şi rapoartelor financiare.
    2. Auditul activelor imobilizate. *
    3. Auditul numerarului. *
    4. Auditul capitalului propriu. *
    5. Auditul datoriilor. *
    6. Auditul costului vînzărilor. *
    7. Auditul rezultatelor din activitatea operaţională. *
    8. Auditul rezultatelor din activitatea financiară. *
    9.Auditul rezultatelor din alte activităţi
    _____________________________
    * Actele normative ce reglementează obiectul auditului, strategia generală de audit şi planul de audit, evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă, înţelegerea şi testarea controlului intern, utilizarea procedurilor de fond, selectarea elementelor de testat pentru obţinerea probelor de audit, documentarea aspectelor şi raţionamentelor profesionale semnificative.
    [Tema 11 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    [Tema 11 modificată prin OMF77 din 22.05.2013, MO119-121/31.05.2013 art.796]

    Tema 12. Tipurile rapoartelor emise de auditor
    1. Forma şi  conţinutul raportului auditorului privind  auditul situaţiilor financiare.
    2. Forma şi conţinutul raportului auditorului atunci cînd opinia este modificată.
    3. Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul auditorului.
    4. Conţinutul raportului auditorului asupra situaţiilor financiare individuale şi asupra unui element specific al unei situaţii financiare.
    5. Conţinutul raportului  asupra examinării informaţiilor financiare prognozate.
    6. Raportul asupra unei revizuiri a situaţiilor financiare.
    7. Raportul de revizuire a situaţiilor financiare interimare.
    8. Conţinutul raportului privind misiunile de asigurare, altele decît auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice.
    9. Conţinutul raportului asupra unei misiuni efectuate pe baza procedurilor convenite.
    10. Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare cu scop special.
    11. Conţinutul raportului asupra misiunii de compilare a situaţiilor financiare.
    12. Raportul auditorului cu privire la conformitatea cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
    [Tema 12 în redacţia OMF77 din 22.05.2013, MO119-121/31.05.2013 art.796]
COMPARTIMENTUL II
Contabilitatea  financiară
    Tema 1. Cadrul juridic, mecanismul de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova
    1. Cadrul legislativ şi normativ al contabilităţii în Republica Moldova.
    2. Reguli generale de reglementare a contabilităţii. Organele de reglementare a contabilităţii.
    3. Răspunderea şi drepturile entităţilor privind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară.
    4. Sisteme de ţinere a contabilităţii şi de prezentare a situaţiilor financiare.
    5. Reguli generale privind contabilitatea elementelor patrimoniale. Evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile.
    6. Documentele primare. Documentele primare cu regim special.
    7. Conturi contabile. Registre contabile.
    8. Inventarierea patrimoniului.
    Tema 2. Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare
    1. Selectarea şi aplicarea politicilor contabile. Modificări ale politicilor contabile.
    2. Modificări ale estimărilor contabile. Erori contabile. Pragul de semnificaţie.
    3. Evenimente ulterioare datei raportării.
    Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi corporale
    1. Reguli generale: recunoaşterea şi evaluarea iniţială, evaluarea ulterioară şi amortizarea.
    2. Derecunoaşterea imobilizărilor.
    3. Particularităţile contabilităţii imobilizărilor necorporale.
    4. Particularităţile contabilităţii imobilizărilor corporale.
    5. Particularităţile contabilităţii resurselor minerale: evaluarea, amortizarea, contabilitatea costurilor de extracţie, ieşirea.
    Tema 4. Contabilitatea investiţiilor imobiliare
    1. Componenţa investiţiilor imobiliare.
    2. Contabilitatea intrării investiţiilor imobiliare.
    3. Contabilitatea costurilor ulterioare recunoaşterii iniţiale.
    4. Evaluarea ulterioară: metoda bazată pe valoarea justă şi metoda bazată pe cost.
    5. Contabilitatea operaţiunilor de transfer al investiţiilor imobiliare.
    6. Contabilitatea ieşirii investiţiilor imobiliare.
    Tema 5. Contracte de leasing
    1. Tipurile contractelor de leasing.
    2. Contabilitatea leasingului la locatar: leasing financiar şi operaţional.
    3. Contabilitatea leasingului la locator: leasing financiar şi operaţional.
    Tema 6. Deprecierea activelor
    1. Indicii deprecierii activelor: externi şi interni.
    2. Determinarea valorii juste a activelor minus costurile de vînzare.
    3. Recunoaşterea şi evaluarea pierderii din deprecierea activelor.
    4. Reluarea pierderii din deprecierea a activelor: cerinţele generale şi speciale.
    Tema 7. Contabilitatea creanţelor şi investiţiilor financiare
    1. Reguli generale privind recunoaşterea creanţelor şi investiţiilor financiare.
    2. Contabilitatea creanţelor: creanţe comerciale şi avansuri acordate, creanţe ale bugetului, creanţe ale personalului, alte creanţe.
    3. Contabilitatea creanţelor compromise.
    4. Contabilitatea investiţiilor financiare: valori mobiliare şi cote de participaţie, alte investiţii financiare.
    Tema 8. Contabilitatea stocurilor
    1. Reguli generale privind contabilitatea stocurilor.
    2. Contabilitatea intrării stocurilor: recunoaşterea şi evaluarea iniţială, costuri indirecte de producţie.
    3. Contabilitatea ieşirii stocurilor.
    4. Evaluarea ulterioară a stocurilor.
    5. Particularităţile contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.
    Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu şi datoriilor
    1. Contabilitatea capitalului social şi suplimentar.
    2. Contabilitatea rezervelor.
    3. Contabilitatea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite).
    4. Contabilitatea altor elemente de capital propriu.
    5. Reguli generale privind contabilitatea datoriilor.
    6. Contabilitatea datoriilor financiare.
    7. Contabilitatea datoriilor comerciale.
    8. Contabilitatea datoriilor calculate.
    9. Contabilitatea subvenţiilor.
    10. Contabilitatea provizioanelor.
    Tema 10. Contabilitatea veniturilor
    1. Reguli generale privind contabilitatea veniturilor.
    2. Contabilitatea veniturilor din vînzarea produselor şi mărfurilor.
    3. Contabilitatea veniturilor din prestarea serviciilor.
    4. Contabilitatea altor venituri.
    Tema 11. Contabilitatea cheltuielilor
    1. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor.
    2. Contabilitatea cheltuielilor activităţii operaţionale.
    3. Contabilitatea cheltuielilor altor activităţi.
    4. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit.
    Tema 12. Contracte de construcţii
    1. Tipurile contractelor de construcţie.
    2. Componenţa costurilor contractuale.
    3. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor contractuale. Modificări ale estimărilor.
    Tema 13. Costurile îndatorării
    1. Componenţa costurilor îndatorării şi a activelor cu ciclu lung de producţie.
    2. Capitalizarea costurilor îndatorării: evaluarea costurilor îndatorării, începerea, întreruperea şi încetarea capitalizării.
    3. Decontatrea costurilor îndatorării la cheltuieli curente.
    Tema 14. Contabilitatea diferenţelor de curs valutar şi de sumă
    1. Contabilitatea diferenţelor de curs valutar.
    2. Contabilitatea diferenţelor de sumă.
    Tema 15. Părţi afiliate şi contracte de societatea civilă
    1. Părţi afiliate şi tipuri de tranzacţii între acestea.
    2. Contracte de societatea civilă: reguli generale, contabilitatea operaţiunilor fără active comune şi cu active comune.
    Tema 16. Contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător
    1. Reguli generale.
    2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor.
    3. Contabilitatea proprietăţii pentru care se calculează uzura/amortizarea.
    4. Contabilitatea stocurilor şi numerarului.
    5. Inventarierea patrimoniului.
    Tema 17. Prezentarea situaţiilor financiare
    1. Scopul şi componenţa situaţiilor financiare. Principii de bază şi caracteristici calitative.
    2. Formularele şi conţinutul situaţiilor financiare.
    3. Conţinutul şi modul de întocmire a Bilanţului.
    4. Conţinutul şi modul de întocmire a Situaţiei de profit şi pierdere.
    5. Conţinutul şi modul de întocmire a Situaţiei modificărilor capitalului propriu.
    6. Conţinutul şi modul de întocmire a Situaţiei fluxurilor în numerar.
    7. Conţinutul, caracteristica şi modul de întocmire a Notelor la situaţiile financiare.
    8. Reformarea bilanţului.
    Tema 18. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (I.F.R.S.)
    1. Modul de aplicare a I.F.R.S. Categoriile de entităţi care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţiile financiare conform I.F.R.S. Tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la I.F.R.S.
    2. Prezentarea situaţiilor financiare, structura acestora şi cerinţele minime privind conţinutul lor.
    3. Contabilitatea stocurilor.
    4. Situaţia fluxurilor de trezorerie.
    5. Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori. Evenimente ulterioare perioadei de raportare.
    6. Contabilitatea beneficiilor angajaţilor. Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii.
    7. Particularităţile contabilităţii imobilizărilor corporale şi necorporale. Contabilitatea activelor imobilizate deţinute în vederea vînzării şi activităţi întrerupte.
    8. Contabilitatea deprecierii activelor. Evaluarea la valoarea justă.
    9. Contabilitatea provizioanelor, datoriilor contingente şi activelor contingente.
    10. Recunoaşterea, evaluarea şi prezentarea informaţiilor aferente investiţiilor imobiliare.
    11. Contabilitatea investiţiilor în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie.
    12. Contabilitatea costurilor îndatorării.
    13. Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală.
    14. Contabilitatea impozitului pe profit şi a veniturilor.
    15. Contabilitatea contractelor de leasing.
    16. Contabilitatea contractelor de construcţie.
    17.Situaţii financiare consolidate şi individuale. Segmente de activitate. Raportarea financiară interimară. Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate.
    18. Instrumente financiare: informaţii de furnizat, prezentare, recunoaştere şi evaluare.
    19. Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste. Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar.
    20. Tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni. Rezultatul pe acţiune.
    21. Contabilitatea combinărilor de întreprinderi.
    22. Contabilitatea contractelor de asigurăre.
    23.  Contabilitatea angajamentelor comune. Prezentarea intereselor existente în alte entităţi.
    24. Agricultura. Explorarea şi evaluarea resurselor minerale.
    [Tema 18 modificată prin OMF20 din 29.02.16, MO59-67/18.03.16 art.397]
    [Compartimentul II în redacția OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
COMPARTIMENTUL III
Contabilitatea de gestiune
    Tema 1. Bazele conceptuale ale contabilităţii manageriale.
    1. Contabilitatea managerială ca componentă a sistemului informaţional al entităţii. Obiectivele, sarcinile şi obiectivele de cercetare.
    2. Obiectul contabilităţii manageriale.
    3. Metoda contabilităţii manageriale şi elementele acesteia.
    4. Destinaţia informaţiei contabilităţii manageriale. Utilizatorii informaţiei.
    5. Caracteristica competitivă şi corelaţia dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea managerială.
    Tema 2. Organizarea contabilităţii manageriale.
    1. Structura organizatorică a entităţii şi influenţa acesteia asupra organizării contabilităţii manageriale.
    2. Variante de organizare a contabilităţii manageriale: sistemul autonom şi integrat.
    3. Funcţiile şi obligaţiile contabilului - analitic în sistemul contabilităţii de gestiune.
    4. Noţiunile şi clasificarea centrelor de responsabilitate.
    Tema 3. Contabilitatea costurilor
    1. Reguli generale privind contabilitatea costurilor de producţie.
    2. Clasificarea costurilor.
    3. Contabilitatea costurilor de producţie cu aplicarea conturilor de gestiune şi fără aplicarea conturilor de gestiune.
    4. Metode de calculaţie a costurilor.
   
[Tema 3 în redacția OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 4. Organizarea procesului de bugetare.
    1. Esenţa, rolul şi obiectivele bugetării.
    2. Tipurile bugetelor, caracteristica şi structura acestora.
    3. Elaborarea şi coordonarea bugetului general (centralizator):
    Aspectele organizaţionale ale elaborării şi coordonării bugetului.
    Modul de elaborare a bugetului opţional.
    Modul de elaborare a bugetului financiar.
   
[Tema 5 exclusă prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 6. Contabilitatea costuri directe de producţie.
    1. Componenţa costurilor materiale, modul de evaluare şi de includere a acestora în costul producţiei.
    2. Perfectarea documentară şi contabilitatea costurilor materiale în procesul de producţie. Repartizarea materialelor pe tipuri de produse.
    3. Contabilitatea pierderilor de producţie.
    4. Costuri cu personalul directe şi repartizabile
    [Tema 6 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 7. Contabilitatea costurilor indirecte de producţie.
    1. Componenţa costurilor indirecte de producţie.
    2. Contabilitatea costurilor indirecte de producţie
    3. Metodele principale de repartizare a costurilor indirecte de producţie.
   
[Tema 7 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 8. Contabilitatea pierderilor de producţie.
    1. Contabilitatea pierderilor de producţie în limita normelor admise şi peste limita normelor admise.
    2. Contabilitatea rebutului, perfectarea documentară, modul de evaluare şi reflectare a rebutului în contabilitate.
    3. Contabilitatea pierderilor din staţionări.
   
[Tema 8 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 9. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a semifabricatelor.
    1. Esenţa, componenţa şi evaluarea producţiei în curs de execuţie.
    2. Evidenţa analitică şi sintetică a producţiei în curs de execuţie.
    3. Contabilitatea semifabricatelor.
    [Tema 9 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 10. Contabilitatea costurilor de producţie ale activităţilor auxiliare
    1. Particularităţile contabilităţii costurilor de producţie ale activităţilor auxiliare.
    2. Contabilitatea costurilor materiale şi cu personalul ale activităţilor auxiliare.
    3. Contabilitatea costurilor indirecte de producţie ale activităţilor auxiliare.
    4. Contabilitatea costurilor serviciilor prestate aferente activităţilor auxiliare.
   
[Tema 10 în redacția OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 11. Reguli generale şi metode de calculaţie a costurilor produselor fabricate/serviciilor prestate
    1. Calculaţia costului produselor fabricate/serviciilor prestate: obiectul calculaţiei, unitatea de calculaţie şi etapele principale ale calculaţiei.
    2. Metodele de calculaţie a costului şi clasificarea acestora.
   
[Tema 11 în redacția OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 12. Metodele contemporane de evidenţă a consumurilor şi calculaţia costului producţiei.
    1. Caracteristica comparativă a sistemelor de evidenţă a consumurilor totale ,,absorption  – costing” şi  consumurilor parţiale “variable-costing”.
    2. Reflectarea  informaţiei privind mişcarea consumurilor în conturile prin metoda «direct-costing»
    3. Esenţa şi particularităţile metodei «standard-cost». Tehnica înregistrărilor contabile în utilizarea metodei  «standard-cost».
    4. Driverea consumurilor şi sistemul calculării costului pe operaţiuni.
    Tema 13. Organizarea sistemului de control managerial intern.
    1. Esenţa controlului intern şi factorii care influenţează sistemul de control intern.
    2. Metodele de exercitare a controlului asupra costurilor de producţie.
    3. Normativele şi abaterile de la ele ca mijloc de perfecţionare a controlului.
    4. Analiza abaterilor în procesul controlului managerial:
    Abaterile privind costurile materiale directe.
    Abaterile privind costurile cu personalul.
    Abaterile privind costurile indirecte de producţie.
    Abaterile privind profitul brut.
    5. Metodele de gestiune a stocurilor în sistemul controlului managerial: gestiunea stocurilor şi analiza lanţului de livrări; gestiunea stocurilor şi sistemul “jit”.
   
[Tema 13 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 14. Luarea deciziilor manageriale.
    1. Caracteristica generală a procesului luării deciziilor manageriale.
    2. Analiza corelaţiei “cost-volum-profit” în procesul luării deciziilor manageriale. Analiza modificării costurilor, preţului şi volumului vînzărilor asupra profitului.
    3. Luarea deciziilor manageriale pe termen  scurt (operative).
    4. Luarea deciziilor manageriale pe termen lung (investiţionale).
   
[Tema 14 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 15. Rapoartele manageriale.
    1. Esenţa şi tipurile rapoartelor manageriale.
    2. Utilizatorii rapoartelor manageriale şi periodicitatea prezentării acestora.
COMPARTIMENTUL IV
Managementul financiar
    Tema 1. Bazele managementului financiar.  Funcţia financiară.
    1. Rolul schimbător al managementului financiar.
    2. Responsabilităţile managerului financiar.
    3. Noţiunea şi funcţiile finanţelor.
    4. Structura sistemului financiar. Pieţe financiare.
    5. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale ale entităţii.
    6. Tipurile deciziilor financiare şi conţinutul politicii financiare a entităţii.
    7. Organizarea gestiunii financiare a entităţii. Funcţiile serviciului financiar şi a managerului (directorului financiar).
    Tema 2. Analiza financiară.
    1. Situaţii financiare.
    2. Analiza ratelor financiare. Utilizarea şi limitele analizei ratelor financiare.
    3. Analiza formării veniturilor entităţii.
    4. Analiza rezultatelor financiare obţinute.
    5. Analiza   rentabilităţii.
    6. Analiza  situaţiei patrimoniale a entităţii.
    7. Analiza indicatorilor de rotaţie a activelor şi capitalurilor.
    8. Analiza structurii surselor de finanţare şi independenţei financiare a entităţii.
    9. Analiza capitalului propriu.
    10. Analiza surselor împrumutate.
    11. Analiza creanţelor şi datoriilor curente.
    12. Analiza activelor curente nete (fondului de rulment net).
    13. Analiza solvabilităţii şi lichidităţii.
    14. Analiza fluxurilor de numerar.
    15. Analiza poziţiei emitentului pe piaţa valorilor mobiliare.
   
[Tema 2 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 3.  Planificarea şi prognozarea financiară.
    1. Esenţa rolului, sarcinile planificării şi prognozării  financiare la entitate. Tipurile planurilor şi prognozelor financiare.
    2. Principalele metode ale planificării financiare.
    3. Structura şi secvenţa elaborării planului de afaceri.
    4. Principiile şi metodica planificării vînzărilor.
    5. Principiile şi metodica planificării rezultatelor financiare.
    6. Principiile şi metodica planificării bilanţului.
    7. Principiile şi metodica planificării fluxurilor de numerar.
   
[Tema 3 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 4. Analiza riscurilor operaţionale şi  financiare.
    1. Categoria levierului, tipurile şi rolul acestuia în gestiunea financiară.
    2. Calculul volumului critic al vînzărilor (punctului „mort”, pragului rentabilităţii).
    3. Luarea deciziilor financiare în baza analizei corelaţiei „consumuri-volum-profit”.
    4. Aprecierea levierului operaţional şi financiar.
    5. Levierul financiar  şi analiza efectului de modificare a acestuia.
    Tema 5. Valoarea în timp a banilor.
    1. Noţiunea de valoare temporară a numerarului. Operaţiunile de compunere şi de actualizare.
    2. Tipurile ratelor dobînzii şi metode de calculare a dobînzii.
    3. Valoarea viitoare („Future Value”).
    4. Valoarea actualizată („Present Value”).
    5. Valoarea viitoare a unei anuităţi.
    6. Valoarea prezentă a unei anuităţi.
    7. Tipurile de fluxuri de numerar şi evaluarea acestora.
    8. Perioade de compunere semianuale sau de alte tipuri.
    9. Comparaţie între diverse tipuri de rate ale dobînzii.
   
[Tema 5 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 6. Metode de bază ale evaluării activelor financiare. Introducere în riscul şi rentabilitatea activelor financiare.
    1. Noţiunile de preţ şi valoarea activelor financiare.
    2. Modelul de bază de evaluare a activelor financiare.
    3. Evaluarea obligaţiunilor.
    4. Evaluarea acţiunilor.
    5. Rentabilitatea activelor financiare.
    6. Conceptul de risc: noţiunea, tipurile, metode de evaluare.
    7. Riscul şi rentabilitatea.
    8. Principiile de selectare a portofoliului de investiţii.
    9. Modelul de apreciere a rentabilităţii activelor financiare.
    Tema 7. Politica de investiţii: evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii.
    1. Esenţa investiţiilor şi clasificarea lor.
    2. Noţiunea de proiect de investiţii şi elementele financiare ale acestuia.
    3. Modul şi criteriile de selectare a proiectelor de investiţii.
    4. Evaluarea proiectului de investiţii prin metoda de determinare a termenului de recuperare a investiţiilor capitale.
    5. Evaluarea proiectului de investiţii prin metoda de calculare a rentabilităţii investiţiilor.
    6. Evaluarea proiectului de investiţii prin metoda de valoare actualizată netă.
    7. Evaluarea proiectului de investiţii prin metoda de rată internă de rentabilitate.
    8. Evaluarea proiectelor de alternativă. Compararea proiectelor cu diferită durată.
    9. Măsurarea riscului unui proiect de investiţii.
    10. Realizarea proiectului de investiţii şi controlul mersului de executare a acestuia.
    Tema 8. Gestiunea imobilizărilor şi a activelor circulante
    1. Politica entităţii referitoare la active imobilizate.
    2. Decizii financiare cu privire la înnoirea utilajului.
    3. Alegerea dintre achiziţionarea utilajului şi leasingului acestuia.
    4. Reevaluarea mijloacelor fixe.
    5. Esenţa politicii de amortizare şi legătura ei cu rezultatele financiare ale entităţii.
    6. Finanţarea reparaţiei şi modernizării mijloacelor fixe.
    7. Gestiunea imobilizărilor necorporale.
    8. Politica entităţii în domeniul activelor circulante.
    9. Ciclul operaţional şi financiar.
    10. Gestiunea stocurilor de mărfuri şi materiale.
    11. Gestiunea creanţelor.
    12. Gestiunea numerarului.
    14. Metode de calculare a normativului activelor circulante nete (fondului de rulment net).
    15. Controlul respectării normativului activelor circulante nete (fondului de rulment net).
   
[Tema 8 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 9. Analiza riscului în procesul de alocare a capitalului. Politica de finanţare: gestiunea surselor de finanţare.
    1. Structura surselor de finanţare a activităţii entităţii.
    2. Principalele procedee de formare şi majorare a capitalului.
    3. Modelele de balanţă ale gestiunii surselor de finanţare.
    4. Noţiunea de cost al capitalului, preţul diferitelor surse de finanţare.
    5. Logica costului mediu ponderat al capitalului (WACC).
    6. Costul marginal al capitalului.
    7. Structura optimală a capitalului.
    Tema 10. Politica de dividende.
    1. Noţiunile de reinvestire a profitului şi de dividende, conţinutul politicii de dividende.
    2. Principalele abordări de fundamentare a politicii de dividende şi factorii care o determină.
    3. Procedeele de plată a dividendelor. Ordinea de achitare a dividendelor.
    4. Tipurile politicii de dividende (plăţilor de dividende).
    5. Diciziile  politicii de dividende.
    6. Dividende plătite în acţiuni şi divizarea acţiunilor. Răscumpărarea acţiunilor.
    Tema 11. Relaţiile entităţii cu sistemul monetar - creditar.
    1. Principalele forme de decontări: sfera de aplicare, avantajele, dezavantajele.
    2. Tipurile conturilor bancare, modul de deschidere, deservire, modificare şi închidere.
    3. Principiile de reglementare monetar-valutară la nivelul entităţii.
    4. Principiile de creditare şi tipurile creditelor.
    5. Modul de încheiere a contractului de credit.
    6. Riscul de creditare şi procedeele de minimizare a acestuia (gaj, asigurare, garanţie).
    7. Operaţiunile bancare netradiţionale (trust, factoring, forfaiting).
    Tema 12. Finanţarea prin leasing.
    1. Tipuri de leasing (arenda): leasing operaţional, leasing financiar. Vînzare cu arendă reversibilă.
    2. Implicaţii fiscale ale leasingului.
    3. Efecte asupra situaţiilor financiare.
    4. Evaluarea realizată de locatar.
COMPARTIMENTUL V
Dreptul
    Tema 1. Impozitul pe venit.
    1. Impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător. Subiecţii impunerii. Obiectul impunerii. Cotele de impozit.
    2. Modul de determinare o obligaţiilor fiscale. Perioada fiscală privind impozitul pe venit.
    3. Sursele de venit impozabile şi neimpozabile obţinute de persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător. Reguli speciale referitoare la determinarea venitului.
    4. Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător. Cheltuielile deductibile limitate sau nelimitate. Cheltuielile nedeductibile limitate sau nelimitate.
    5. Impozitarea venitului obţinut sub formă de creştere şi pierdere de capital de persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător.
    6. Impozitarea veniturilor nerezidenţilor obţinute de la diferite forme de activitate ale acestora. Sursele de venit impozabile şi neimpozabile. Deducerea cheltuielilor aferente activităţii reprezentanţei permanente a nerezidentului şi cheltuielile nedeductibile.
    7. Modul de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi reprezentanţa permanentă a nerezidentului, a Raportului privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului.
    8. Impozitul pe venitul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. Subiecţii impunerii. Obiectul impunerii. Cotele de impozit.
    9. Sursele de venit impozabile şi neimpozabile obţinute de persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    10. Sistemul de scutiri şi deduceri aplicat la impozitul pe venit reţinut din salariu şi alte recompense.
    11. Impozitarea venitului obţinut sub formă de creştere şi pierdere de capital de persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    12. Reţinerea impozitului din salariu şi alte recompense.
    13. Reţinerea prealabilă a impozitului din veniturile şi plăţile efectuate în folosul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    14. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit obţinute de persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    15. Reţinerea din veniturile nerezidentului.
    16. Modul şi termenele de achitare a impozitelor reţinute la sursa de plată şi de prezentare a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute.
    17. Modul şi termenele de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venitul persoanelor fizice care au obligaţia privind achitarea acestui impozit.
    Tema 2. Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii. Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    1. Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii. Subiecţii impunerii. Baza impozabilă de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pentru salariaţii asiguraţi şi cea datorată de angajator.
    2. Tarifele, modul de calcul şi termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Tipurile de drepturi şi venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.
    3. Termenele de prezentare a dărilor de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat.
    4. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Subiecţii impunerii. Baza impozabilă de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    5. Mărimea, modul de calcul şi termenele de plată a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    6. Termenele de prezentare a dării de seamă privind calculul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    Tema 3. Taxa pe valoarea adăugată.
    1. Subiecţii impunerii şi obiectul impunerii la TVA.
    2. Valoarea impozabilă a livrării impozabile şi a mărfurilor importate. Regulile de determinare a locului livrării mărfurilor, serviciilor.
    3. Cotele TVA. Livrările scutite de TVA.
    4. Modul de calcul al TVA. Trecerea în cont şi restituirea TVA.
    5. Termenele obligaţiei fiscale privind TVA. Modul de achitare a TVA.
    6. Modul şi termenul de prezentare a declaraţiei privind TVA.
    Tema 4. Accize.
    1. Subiecţii impunerii, obiectul impunerii şi baza impozabilă a accizelor.
    2. Cotele accizului. Înlesniri fiscale la plata accizului.
    3. Modul de calcul al accizelor. Trecerea în cont şi restituirea accizelor.
    4. Termenele obligaţiei fiscale privind accizele. Modul de achitare a accizelor.
    5. Modul şi termenul de prezentare a declaraţiei privind accizele.
    Tema 5. Impozitul pe bunurile imobiliare.
    1. Subiecţii impunerii, obiectul impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobiliare estimate şi neestimate la valoarea de piaţă.
    2. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar. Înlesniri fiscale la plata impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar.
    3. Modul de calcul şi termenele de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar.
    4. Modul şi termenele de prezentare a dărilor de seamă/calculul privind impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar.
    Tema 6. Taxele locale.
    1. Sistemul taxelor locale. Subiecţii impunerii, obiectul impunerii şi baza impozabilă a taxelor locale.
    2. Cotele taxelor locale. Înlesniri fiscale la plata taxelor locale.
    3. Modul de calcul şi de achitare a taxelor locale.
    4. Termenele de achitare şi de prezentare a dărilor de seamă privind taxele locale.
    Tema 7. Taxele pentru resursele naturale.
    1. Sistemul taxelor pentru resursele naturale. Subiecţii impunerii, obiectul impunerii şi baza impozabilă.
    2. Cotele taxelor pentru resursele naturale. Înlesniri fiscale la plata taxelor pentru resursele naturale.
    3. Modul de calcul şi de achitare a taxelor pentru resursele naturale.
    4. Termenele de achitare şi de prezentare a dărilor de seamă privind taxele pentru resursele naturale.
    Tema 8. Taxa vamală. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale.
    1. Subiecţii impunerii, obiectul impunerii şi baza de calcul a taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.
    2. Metodele de determinare a valorii în vamă şi modul de aplicare a lor. Regimurile vamale.
    3. Cotele taxei vamale. Cuantumul taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale. Facilităţile vamale.
    4. Modul de calcul şi de achitare a taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale. Termenul de achitare a taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.
    5. Termenul de depunere a declaraţiei vamale.
    Tema 9. Activitatea de întreprinzător. Reglementarea activităţii de întreprinzător.
    1. Consideraţii generale despre activitatea de întreprinzător.
    2. Obiectul dreptului economic (afacerilor).
    3. Rolul statului în activitatea de întreprinzător.
    4. Obligaţiile întreprinzătorilor:
    a) de a obţine licenţă;
    b) de a ţine contabilitatea;
    c) de a exercita activitatea în limita concurenţei loiale;
    d) de a plăti impozite;
    e) de protecţie a mediului;
    f) de a respecta standardele.
    Tema 10. Întreprinzătorii – subiecţi ai activităţii de întreprinzător.
    1. Consideraţii generale despre întreprinzători şi dreptul de a desfăşura activitate de întreprinzător:
    a) persoana fizică. Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu;
    b) persoana juridică. Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu.
    2. Întreprinzătorul persoană fizică:
    a) titularul patentei de întreprinzător;
    b) întreprinzătorul individual;
    c) gospodăria ţărănească (de fermier).
    3. Întreprinzătorul persoană juridică:
    a) persoanele juridice de drept public;
    b) persoanele juridice de drept privat (cu scop lucrativ; cu scop nelucrativ).
    Tema 11. Forme de organizare a activităţii de întreprinzător.  Clasificarea şi constituirea.
    1. Consideraţii generale despre formele de organizare a activităţii de întreprinzător.
    2. Clasificarea persoanelor juridice cu scop lucrativ ca forme juridice de organizare a activităţii de întreprinzător.
    3. Constituirea societăţilor comerciale.
    4. Înregistrarea de stat a activităţii de întreprinzător.
    5. Consecinţele nerespectării reglementărilor juridice privind constituirea persoanei juridice cu scop lucrativ.
    Tema 12. Funcţionarea persoanei juridice cu scop lucrativ.
    1. Obligaţiile şi drepturile fondatorilor generate de constituirea persoanei juridice cu scop lucrativ.
    2. Structura organizatorică a persoanei juridice
    Organele obligatorii:
    a) Organul suprem -    adunarea asociaţilor;
    b) Organul executiv -  Administratorul sau Consiliul de administrare;
    Organele facultative:
    a) Organul de supraveghere;
    b) Organul de control.
    Tema 13. Regimul juridic şi componenţa patrimoniului persoanei juridice cu scop lucrativ.
    1. Consideraţii generale despre patrimoniu.
    2. Componenţa patrimoniului.
    3. Sursele economice ale întreprinzătorului.
    4. Mijloacele economice ale întreprinzătorului.
    5. Bunurile incorporale.
    6. Capitalul social şi capitalul de rezervă. Funcţiile.
    7. Modificarea capitalului social.
    Tema 14. Statutul juridic al societăţilor comerciale, societăţilor cooperatiste, întreprinderii de stat şi municipale.
    1. Statutul juridic al societăţii în nume colectiv.
    2. Statutul juridic al societăţii în comandită.
    3. Statutul juridic al societăţii cu răspundere limitată.
    4. Statutul juridic al societăţii pe acţiuni.
    5. Statutul juridic al cooperativei de producţie.
    6. Statutul juridic al cooperativei de întreprinzător.
    7. Statutul juridic al întreprinderii de stat.
    8. Statutul juridic al întreprinderii municipale.
    Tema 15. Reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.
    1. Consideraţii generale despre reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.
    2. Modalităţi de reorganizare:
    a) reorganizare prin fuziune: contopirea şi absorbţia;
    b) reorganizarea prin dezmembrare: divizarea şi separarea;
    c) transformarea;
    d) forme mixte de reorganizare.
    Tema 16. Dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice cu scop lucrativ.
    1. Consideraţii generale despre dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice cu scop lucrativ.
    2. Lichidatorul şi operaţiunile acestuia.
    3.  Radierea persoanei juridice din registrul de stat.
    4.  Redeschiderea procedurii de lichidare.
    Tema 17. Insolvabilitatea întreprinzătorilor - persoane fizice şi juridice.
    1. Consideraţii generale despre insolvabilitatea întreprinzătorilor.
    2. Părţile procesului de insolvabilitate.
    3. Intentarea procesului de insolvabilitate.
    4. Procedura planului.
    5.  Procedura de lichidare a patrimoniului.
    6.  Încetarea procesului de insolvabilitate.
    7.  Descalificarea debitorului.
    [Tema 17 modificată prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]
    Tema 18. Dreptul patrimonial (real) şi dreptul obligaţional.
    1. Consideraţii generale despre dreptul de proprietate şi despre obligaţii.
    2. Dreptul de posesiune şi dreptul de proprietate.
    3. Forme şi tipuri de proprietate.
    4. Dobîndirea, succesiunea şi încetarea dreptului de proprietate.
    5. Constituirea dreptului de proprietate imobiliară.
    6. Temeiul de apariţie, executare şi încetare a obligaţiei.
    7. Efectele neexecutării obligaţiei.
    Tema 19. Contractul – izvor principal al obligaţiilor.
    1. Consideraţii generale despre dreptul contractelor.
    2. Efectele obligaţiilor. Moduri de stingere a obligaţiilor. 
    3. Garantarea obligaţiilor.
    4. Termenul. Prescripţia extinctivă.
    5. Contractul de vînzare-cumpărare.
    6. Contractul de intermediere.
    7. Contractul de agenţie.
    8. Contractul de mandat.
    9. Contractul de comision.
    10. Contractul de factoring.
    11. Contractele de leasing.
    Tema 20. Reglementarea juridică a raporturilor de muncă.
    1. Consideraţii generale despre raporturile de muncă.
    2. Reglementarea juridică a raporturilor de muncă. Contractul individual de muncă.
    3. Drepturile şi obligaţiile părţilor raportului de muncă.
    4. Retribuirea muncii.
    5. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă.
    6. Răspunderea materială în sfera raporturilor de muncă: recuperarea daunei; răspunderea materială a salariatului.
COMPARTIMENTUL VI
Gestiunea tehnologiilor informaţionale
şi
a sistemelor computerizate
    Tema 1. Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei.
    1. Informaţia
    1.1. Purtătorii de informaţie
    1.2. Codificarea şi decodificarea informaţiei
    1.3. Cantitatea de informaţie
    2. Structura şi funcţionarea calculatorului
    2.1. Structura calculatorului
    2.2. Funcţionarea calculatorului
    3. Resursele tehnice ale calculatorului
    3.1. Procesorul
    3.2. Memoria internă
    3.3. Memoria externă
    3.4. Dispozitive de intrare şi ieşire
    3.5. Clasificarea calculatoarelor
    3.6. Părţile principale ale calculatorului personal
    4. Reţele de calculatoare
    4.1. Structuri de comunicaţie
    4.2. Clasificarea reţelelor de calculatoare
    4.3. Tehnologii de cooperare în reţea
    Tema 2. Sisteme de operare.
    1. Sisteme de calcul
    1.1. Programe de sistem şi program de aplicaţii
    2. Interfeţe grafice
    2.1. Noţiunile de bază referitoare la interfeţe
    2.2. Tehnici de lucru cu interfeţele grafice
    3. Ferestre de aplicaţii
    3.1. Tehnici de lucru cu ferestrele de aplicaţii
    4. Meniuri
    4.1. Tehnici de lucru cu meniurile
    5. Ferestre de dialog
    5.1. Tehnici de lucru cu ferestrele de dialog
    6. Prelucrarea textelor
    6.1. Tehnici de lucru cu textul
    7. Sisteme de asistenţă
    7.1. Tehnici de lucru cu sistemele de asistenţă
    8. Ferestre de navigare şi explorare
    8.1 Organizarea fişierelor şi directoarelor
    8.2. Tehnici de lucru cu ferestrele de navigare şi explorare
    9. Gestiunea datelor
    9.1. Operaţii cu discuri
    9.2. Operaţii cu directoare şi fişiere
    10. Prelucrarea imaginilor
    10.1. Tehnici de lucru cu imaginile
    11. Aplicaţii multimedia
    11.1. Lucrul cu aplicaţiile multimedia
    12. Aplicaţii de reţea
    12.1. Lucrul în reţea
    13. Drept informatic
    13.1. Bazele dreptului informatic
    14. Securitatea datelor şi programelor
    14.1. Viruşi
    14.2. Protecţia datelor
    Tema 3. Procesare de text.
    1. Aplicaţii de procesare a textelor
    1.1. Vizualizarea documentelor
    1.2. Structura ierarhică a documentelor
    2. Operaţiile de bază
    2.1. Editarea documentului
    2.2. Salvarea documentelor
    3. Formatarea caracterelor
    3.1. Proprietăţile principale ale caracterelor
    3.2. Setarea proprietăţilor de caractere
    4. Formatarea paragrafelor
    4.1. Proprietăţile principale ale paragrafelor
    4.2. Setarea proprietăţilor de paragrafe
    5. Formatarea paginilor
    5.1. Elementele şi proprietăţile principale ale paginilor
    5.2. Setarea proprietăţilor de pagină
    6. Liste
    6.1. Crearea şi editarea listelor
    7. Tabele
    7.1. Structura tabelelor
    7.2. Crearea şi editarea tabelelor
    8. Obiecte
    8.1. Inserarea şi editarea obiectelor
    9. Diagrame
    9.1. Structura diagramelor
    10. Verificarea textelor
    10.1. Verificarea textelor din componenţa documentului
    11. Tipărirea documentelor
    11.1. Previzualizarea şi imprimarea documentelor
    Tema 4. Calcul tabelar.
    1. Aplicaţii de calcul tabelar
    1.1. Vizualizarea foilor de calcul
    2. Operaţiile de bază
    2.1. Operaţii asupra foilor de calcul
    2.2. Salvarea agendelor de lucru
    3. Structura foilor de calcul 
    3.1. Adresarea celulelor
    3.2. Conţinutul celulelor
    4. Introducerea şi editarea datelor 
    4.1. Introducerea datelor
    4.2. Editarea datelor
    5. Tipuri de date 
    5.1. Noţiuni elementare despre tipurile de date
    6. Formatarea datelor
    6.1. Formatarea coloanelor
    6.2. Formatarea rîndurilor
    7. Formule şi calcule
    7.1. Operatori şi operanzi
    7.2. Adrese relative şi adrese absolute
    7.3. Formule aritmetice
    7.4. Funcţii
    8. Diagrame
    8.1. Structura diagramelor
    9. Tipărirea foilor de calcul 
    9.1. Pregătirea datelor pentru tipar
    9.2. Previzualizarea şi imprimarea datelor din foile de calcul
    Tema 5. Baze de date.
    1. Concepte ale bazelor de date
    1.1. Baze relaţionale de  date
    1.2. Obiectele bazelor relaţionale de date
    2. Utilizarea aplicaţiei de baze de date
    2.1. Vizualizarea bazelor de date
    2.2. Vizualizarea obiectelor unei baze de date
    2.3. Utilizarea obiectelor unei baze existente de date
    3. Tabele
    3.1. Crearea tabelelor
    3.2. Editarea înregistrărilor
    3.3. Modificarea structurii unui tabel
    4. Formulare
    4.1. Utilizarea formularelor
    5. Interogări
    5.1. Utilizarea interogărilor
    6. Rapoarte
    6.1. Utilizarea rapoartelor
    7. Tipărirea datelor
    7.1. Previzualizarea şi imprimarea datelor
    Tema 6. Internetul şi Poşta electronică.
    1. Reţeaua Internet 
    1.1. Concepţia Internetului
    1.2. Servicii Internet
    2. Serviciul WWW
    2.1. Pagini Web
    3. Navigarea pe Web
    3.1. Aplicaţii de navigare pe Web
    3.2. Vizualizarea paginilor Web
    3.3. Accesarea adreselor Web
    4. Căutarea informaţiilor Web
    4.1. Servere de căutare
    4.2. Lucrul cu un server de căutare
    5. Utilizarea informaţiilor Web
    5.1. Descărcarea informaţiilor din paginile Web
    5.2. Salvarea paginilor Web
    5.3. Completarea formularelor on-line
    5.4. Tipărirea paginilor Web
    6. Serviciul de poştă electronică
    6.1. Concepţia de poştă electronică
    7. Corespondenţa electronică
    7.1. Aplicaţii de poştă electronică
    7.2. Alcătuirea şi trimiterea mesajelor
    7.3. Citirea mesajelor
    7.4. Gestionarea mesajelor
    7.5. Utilizarea agendei de adrese
    7.6. Tipărirea mesajelor
    8. Securitatea în Internet
    8.1. Restricţionarea accesului la informaţii Web
    8.2. Protecţia de viruşi
    8.3. Criptarea şi decriptarea datelor
    8.4. Documentul electronic şi semnătura digitală
    [Compartimentul VI nata exclusă prin OMF20 din 29.02.16, MO59-67/18.03.16 art.397]
BIBLIOGRAFIE
    1. Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007.
    2. Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.
    3. Legea cu privire la leasing nr.59-XVI din 28.04.2005.
    4. Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997.
    5. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992.
    6. Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001.
    7. Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr.81-XV din 18.03.2004.
    8. Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27.07.2001.
    9. Legea cu privire la susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii nr.206-XVI din 07.07.2006.
    10. Legea privind cooperativele de întreprinzător nr.73-XV din 12.04.2001.
    11. Legea cu privire la secretul comercial nr.171-XIII din 06.07.1994.
    12. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27.02.1998.
    13. Legea bugetului de stat pentru anul precedent şi respectiv.
    14. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul precedent şi respectiv.
    15. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent şi respectiv.
    16. Legea cu privire la concesiuni nr.534-XIII din 13.07.1995.
    17. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.139-XIII din 02.07.2010.
    18. Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002.
    19. Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate nr.66-XVI  din  27.03.2008.
    20. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998.
    21. Legea cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.2001.
    22. Legea privind preţul normativ şi modul de cumpărare-vînzare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997.
    23. Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198-XV din 15.05.2003.
    24. Legea privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003.
    25. Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995.
    26. Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.1998.
    27. Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002.
    28. Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999.
    29. Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr.289-XV din 22.07.2004.
    30. Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14.06.2007.
    31. Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04.05.2007.
    32. Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002.
    33. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997 privind unele măsuri de asigurare a disciplinei financiare.
    34. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.488 din 04.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiunilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în valută străină.
    35. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale.
    36. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.783 din 30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală.
    37. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.852 din 16.08.2001 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de folosire a mărcilor – proprietate a statului.
    38. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.192 din 20.02.1998 cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor.
    39. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1465 din 08.12.2003 cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie.
    40. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1010 din 31.10.1997 cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie.
    41. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.547 din 04.08.1995 cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor).
    42. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova.
    43. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.95 din 31.01.2005 cu privire la Regulamentul privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat.
    44. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.426 din 26.04.2004 privind modul de calculare a salariului mediu.
    45. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.535 din 07.05.2003 privind Modul de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia.
    46. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.10  din  05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.
    47. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.108 din 03.02.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
    48. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.130 din 06.02.1998 privind Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise spre deducere din venitul brut.
    49. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 04.05.1998 cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului.
    50. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.484 din 04.05.1998 cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale.
    51. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.485 din 04.05.1998 cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar.
    52. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.488 din 04.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în valută străină.
    53. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.489 din 04.05.1998 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare.
    54. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei.
    55. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 543 din 08.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
    56. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1303 din 24.11.2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării.
    57. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1123 din 28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor.
    58. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.289 din 14.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale.
    59. Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002.
    60. Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997.
    61. Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997.
    62. Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997.
    63. Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000.
    64. Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr.408-XV din 26.07.2001.
    65. Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XIV din 16.06.2000.
    66. Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr.94-XV din 01.04.2004.
    67. Legea pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal nr.68-XVI din 05.05.2005.
    68. Legea pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal nr.317-XVI din 02.11.2006.
    69. Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997.
    70. Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998.
    71. Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569-XV din 20.11.2002.
    72. Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000.
    73. Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003.
    74. Codul etic al profesioniştilor contabili, pus în aplicare prin Ordinul ministrului finanţelor nr.64 din 14.06.2012.
    75. Standardele Internaţionale de Audit şi Control de Calitate, Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică, puse în aplicare prin Ordinul ministrului finanţelor nr.64 din 14.06.2012.
    76. Planul General de Conturi Contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 06.08.2013.
    77. Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 06.08.2013.
    78. Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29.05.2012.
    79. Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor şi Indicaţiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 06.08.2013.
    80. Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, puse în aplicare prin Ordinele ministrului finanţelor nr.109 din 19.12.2008 şi nr.44 din 01.04.2013.
    Manuale:
    1. Audit, Manual, Arens Loebbecke, Chişinău, Editura „ARC”, 2003.
    2. Principiile de bază ale contabilităţii, Manual, E.Belverd, Jr.Needles, Henry R.Anderson, James C.Caldwell, Editura „ARC”, 2000.
    3. Contabilitate managerială, Ghid practico-didactic, Colectiv de autori-coordonator A.Nederiţa, Chişinău, ACAP, 2000.
    4. Contabilitatea întreprinderii: teste şi probleme, Manual, L.Grigoroi, L.Ţurcanu, Editura „Cartier”, 2007.
    5. Bazele teoretice ale contabilităţii, Manual, L.Grigoroi, L.Ţurcanu, Editura „Cartier”, 2005.
    6. Contabilitatea impozitelor, Manual, V.Ţurcanu, V.Bucur, A.Graur, ASEM, 2006.
    7. Analiza rapoartelor financiare, Manual, N.Ţiriulnicova, V.Paladi, L.Gavriliuc, D.Furtună, Chişinău, „Tipog. Centrală”, 2004.
    8. Finanţe, Manual, G.Stancu, Bucureşti, Editura Economică, 1996.
    9. Gestiunea financiară a întreprinderii, Manual, I.Vasile, Bucureşti, Editura „Meteora Press”, 2002.
    10. Analiza economico-financiară, Manual, A.Işfanescu, C.Stănescu, A.Băicuş, Bucureşti, Editura Economică, 1999.
    11. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, Manual, Ana Dulu, Bucureşti, Casa de Editură Andreco Educaţional, 2004.
    12. Calcul tabelar Excel, Manual, Ana Dulu, Bucureşti, Casa de Editură Andreco Educaţional, 2004.
    13. Baze de date Access, Manual, Ana Dulu, Bucureşti, Casa de Editură Andreco Educaţional, 2004.
    14. Prezentări – Power Point, Manual, Ana Dulu, Bucureşti, Casa de Editură Andreco Educaţional, 2004
    [
Bibliografia modificată prin OMF20 din 29.02.16, MO59-67/18.03.16 art.397]
    [Bibliografia introdusă prin OMF160 din 26.11.14, MO372-384/19.12.14 art.1848; în vigoare 01.01.15]