HGM541/2011
ID intern unic:  339407
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 541
din  18.07.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea
mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală
Publicat : 22.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 118-121     art Nr : 610     Data intrarii in vigoare : 22.07.2012
    MODIFICAT
   
HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774
    HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252    În scopul executării prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 577), art. 29 alin. (3) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 362), art. 87 alin. (5) din  Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, art. 99-101, art. 364), art. 86 alin. (5) din Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art. 455) şi art. 15 alin. (3) din Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134-137, art. 527), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 1 an de zile de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr

    Nr. 541. Chişinău, 18 iulie 2011.

 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 541
din 18 iulie 2011

REGULAMENT
privind activitatea mandatarilor autorizaţi
în proprietatea intelectuală
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (în continuare – Regulament) reglementează activitatea profesională a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale (în continuare – mandatari autorizaţi), în conformitate cu legislaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale şi alte acte normative, precum şi cu dispoziţiile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra:
    1) mandatarilor autorizaţi;
    2) solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat;
    3) Comisiei de atestare şi disciplină a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale (în continuare – Comisia de atestare), instituită în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI).
    [Pct.2 subpct.3) modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile principale utilizate semnifică următoarele:
    atestare – procedura de evaluare a nivelului şi a calităţii pregătirii profesionale în domeniul proprietăţii intelectuale, prin care AGEPI recunoaşte oficial competenţa candidatului;
    certificat – autorizaţie eliberată de AGEPI, prin care se confirmă capacitatea persoanei de a acţiona în calitate de mandatar autorizat pentru toate sau pentru o parte dintre obiectele de proprietate intelectuală;
    mandatar autorizat – persoană fizică atestată şi înregistrată în Registrul naţional al  mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (în continuare - Registru), care reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice şi le acordă asistenţa necesară în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală.
    4. Activitatea mandatarilor autorizaţi constă în reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de contractul de mandat sau de un alt contract cu un conţinut analogic (în continuare – contract) şi/sau de procura de reprezentare (în continuare – procură) şi în acordarea asistenţei necesare acestora în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (mărci, invenţii, desene şi modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, denumiri de origine, indicaţii geografice, specialităţi tradiţionale garantate).
II. DOBÎNDIREA CALITĂŢII DE
MANDATAR AUTORIZAT
    5. Poate dobîndi calitatea de mandatar autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    1) este cetăţean al Republicii Moldova;
    2) are domiciliu permanent în Republica Moldova;
    3) dispune de diplomă de studii superioare de licenţă; în cazul persoanei ce solicită obţinerea calităţii de mandatar autorizat pentru categoria specificată la pct. 7 subpunctul 1) din prezentul Regulament, sînt necesare studii tehnice, iar pentru categoria specificată la subpunctul 6) din acelaşi punct – studii biologice sau agricole;
    4) are o practică de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii intelectuale ori are studii superioare în acest domeniu sau de consilier în domeniul proprietăţii intelectuale;
    5) nu este angajat al AGEPI la momentul solicitării calităţii de mandatar autorizat;
    6) cunoaşte limba de stat;
    7) are capacitate de exerciţiu deplină;
    8) a susţinut examenul în faţa Comisiei de atestare din cadrul AGEPI.
    [Pct.5 subpct.8) modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    6. Specialiştii în domeniul proprietăţii intelectuale care au activat în calitate de angajaţi ai AGEPI cel puţin 3 ani şi cadrele didactice care au predat disciplina privind protecţia proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţămînt superior cel puţin 3 ani pot dobîndi calitatea de mandatar autorizat fără a susţine examenul pentru domeniul proprietăţii intelectuale în care au activat, precum şi fără achitarea taxei pentru atestare, pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului.
    [Pct.6 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    7. Calitatea de mandatar autorizat poate fi dobîndită pentru următoarele obiecte de proprietate intelectuală:
    1) invenţii;
    2) mărci;
    3) indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate;
    4) desene şi modele industriale;
    5) topografii de circuite integrate;
    6) soiuri de plante.
    8. Pentru a fi admis la susţinerea examenului de atestare şi obţinerea certificatului, solicitantul va depune la AGEPI cererea întocmită pe un formular-tip aprobat de AGEPI, cu anexarea următoarelor acte:
    1) chestionarul-tip aprobat de AGEPI;
    2) copia actului de identitate;
    3) copia diplomei privind studiile respective;
    4) copia carnetului de muncă sau a altor documente ce justifică vechimea în muncă;
    5) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei pentru atestare, pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului.
    9. În cazul apariţiei unor neclarităţi sau dubii privind veridicitatea informaţiilor prezentate conform copiilor actelor specificate la pct. 8 din prezentul Regulament, secretarul Comisiei de atestare poate solicita prezentarea actelor respective în original.
III. procesul de atestare
    10. Atestarea solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat se efectuează de către Comisia de atestare, care se formează din cel puţin 5 persoane şi a cărei componenţă se aprobă prin ordinul directorului general al AGEPI. Comisia de atestare este constituită din preşedinte, membri (specialişti de calificare înaltă în domeniul proprietăţii intelectuale care activează în AGEPI de cel puţin 3 ani), secretar, precum şi un reprezentant al asociaţiei profesionale a mandatarilor autorizaţi care are cel mai mare număr de membri. Membrii Comisiei de atestare sînt numiţi pe un termen nedeterminat.
    Atribuţiile preşedintelui Comisiei de atestare sînt exercitate de către directorul general sau de către vicedirectorul general al AGEPI.
    [Pct.10 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    11. Comisia de atestare are următoarele atribuţii:
    1) examinează documentele depuse conform prevederilor pct. 8 din prezentul Regulament şi decide admiterea solicitanţilor pentru susţinerea examenului de atestare în vederea obţinerea certificatului;
    2) decide asupra atribuirii calităţii de mandatar autorizat fără susţinerea examenului de atestare persoanelor menţionate la pct. 6 din prezentul Regulament;
    3) elaborează subiectele pentru examenul de atestare;
    4) verifică identitatea candidaţilor conform actului de identitate;
    5) analizează şi consemnează în procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare;
    6) verifică şi evaluează rezultatele examenului de atestare;
    7) decide asupra acordării (neacordării) certificatelor;
    8) monitorizează activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, inclusiv examinează informaţia acumulată în bazele de date ale AGEPI privind activitatea mandatarilor autorizaţi;
    [Pct.11 subpct.8) modificat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
    9) decide stabilirea limitelor activităţii mandatarilor autorizaţi în temeiul informaţiei statistice deţinute de AGEPI conform pct. 35 din prezentul Regulament;
    10) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.
    12. Preşedintele Comisiei de atestare:
    1) aprobă lista candidaţilor admişi la examenul de atestare;
    2) asigură întocmirea şi păstrarea tuturor seturilor testelor grilă pentru examenul de atestare;
    3) organizează desfăşurarea examenului de atestare;
    4) prezidează şedinţele Comisiei de atestare;
    5) explică modul de codificare a lucrărilor;
    6) organizează verificarea lucrărilor şi evaluarea rezultatelor examenului de atestare;
    7) semnează formularele-tip pentru răspunsuri;
    8) prezintă directorului general al AGEPI certificatul pentru semnare.
    13. Secretarul Comisiei de atestare:
    1) recepţionează cererile depuse pentru susţinerea examenului de atestare şi obţinerea certificatului;
    2) verifică şi informează solicitantul despre plenitudinea şi corespunderea actelor depuse cu cerinţele prezentului Regulament;
    3) întocmeşte lista candidaţilor admişi la examenul de atestare;
    4) întocmeşte dosarul personal pentru fiecare candidat;
    5) distribuie şi colectează grilele de examen şi formularele-tip pentru răspunsuri;
    6) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Comisiei de atestare;
    7) asigură ţinerea Registrului de evidenţă a proceselor-verbale privind rezultatele examenelor de atestare;
    8) asigură întocmirea certificatelor şi verifică corectitudinea acestora;
    9) înmînează certificatele de calificare;
    10) transmite la finele anului procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare în arhiva AGEPI;
    11) poartă răspundere pentru asigurarea evidenţei integrale a documentelor ce se referă la atestarea/monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi, precum şi pentru transmiterea acestora în arhiva AGEPI.
    14. Comisia de atestare este responsabilă de prevenirea practicilor de fraudare a examenului de atestare, prevăzute şi sancţionate conform pct.21 din prezentul Regulament.
    [Pct.14  în redacția HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
    15. Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţelor Comisiei de atestare este de cel puţin 2/3 din membrii ei.
    Deciziile Comisiei de atestare se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul total de membri ai Comisiei de atestare.
    16. Şedinţele Comisiei de atestare se convoacă în funcţie de cererile depuse în vederea obţinerii calităţii de mandatar autorizat, de sesizările privind activitatea mandatarilor autorizaţi, precum şi în vederea evaluării activităţii acestora, conform informaţiei statistice deţinute de AGEPI în temeiul pct. 35 din prezentul Regulament.
    [Pct.16 modificat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
    17. La examenul de atestare se admit solicitanţii care au prezentat toate actele necesare şi corespund cerinţelor stabilite în prezentul Regulament. În cazul depistării ulterioare a datelor neautentice în documentele prezentate pentru atestare sau prezentării unor documente false, Comisia de atestare va anula hotărîrea privind rezultatele atestării.
    18. Condiţiile privind organizarea, promovarea şi evaluarea examenului de atestare sînt stabilite în instrucţiuni aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI.
    19. Examenele de atestare se susţin în scris. Subiectele pentru examen sînt elaborate de către membrii Comisiei de atestare şi aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI. Subiectele pentru examenul de atestare se plasează pe pagina-web a AGEPI (www.agepi.gov.md), cu cel puţin 30 de zile pînă la ziua desfăşurării atestării.
    [Pct.19 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    20. În scopul legitimării, candidatul trebuie să prezinte un act de identitate. Persoanele fără act de identitate sau care au întîrziat se consideră absente şi sînt transferate în lista pentru examenul ulterior.
    21. Practicile de fraudare a examenului de atestare se constată de către orice membru al Comisiei de atestare şi se sancţionează de către preşedintele Comisiei de atestare prin excluderea candidatului de la susţinerea examenului. Aceste fraude constau în copiere, utilizarea unor dispozitive electronice capabile să intermedieze comunicarea sau consultarea de date, substituirea persoanei sau a lucrării, precum şi săvîrşirea altor acţiuni cu scopul de a obţine promovarea nejustificată a examenului. În cazul în care acţiunile săvîrşite depăşesc competenţa Comisiei de atestare, aceasta are obligaţia de a sesiza organele competente.
    22. Verificarea lucrărilor se efectuează după finalizarea examenului de atestare doar de către membrii Comisiei de atestare.
    23. Rezultatele examenului de atestare se anunţă în decurs de 3 zile lucrătoare de la data desfășurării acestuia.
    [Pct.23 modificat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
    24. Candidatul poate contesta hotărîrea Comisiei de atestare prin depunerea cererii respective în decurs de 7 zile lucrătoare din ziua anunţării rezultatelor. Contestaţiile trebuie să fie argumentate.
    [Pct.24 modificat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
    25. Cererile pentru contestaţii se înregistrează de către secretarul Comisiei de atestare în Registrul de evidenţă a proceselor-verbale privind rezultatele examenelor de atestare.
    26. Cererile pentru contestaţii vor fi examinate de către Comisia de atestare în decurs de 7 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. Comisia de atestare reverifică şi notează probele contestate. Modificarea notei contestate se admite doar în cazul în care nota acordată după examinarea contestaţiei este mai mare decît cea obţinută iniţial, în caz contrar nota obţinută iniţial se menţine, aceasta fiind definitivă.
    [Pct.26 modificat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
    27. Examinarea contestaţiilor se consemnează în procese-verbale separate, semnate de către membrii Comisiei de atestare.
    28. În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale examenului de atestare, plata pentru atestare nu se restituie. Susţinerea repetată a examenului se va efectua după achitarea taxei.
    29. Susţinerea repetată a examenului de atestare, în caz de neacumulare a minimului de puncte, se admite în cadrul uneia dintre şedinţele următoare ale Comisiei de atestare.
    În cazul în care examenul de atestare nu a fost susţinut de două ori consecutiv, candidatul poate solicita admiterea sa la susţinerea examenului de atestare doar după expirarea perioadei de 1 an.
IV. ÎNREGISTRAREA MANDATARILOR
AUTORIZAŢI
    30. Datele despre statutul atribuit mandatarilor autorizaţi în urma atestării se înscriu în Registru şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală al Republicii Moldova.
    [Pct.30 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    31. AGEPI ţine Registrul în conformitate cu legislaţia şi actele normative privind gestiunea registrelor.
    32. Mandatarului autorizat, înscris în Registru, i se eliberează un certificat conform modelului stabilit de AGEPI, semnat de preşedintele Comisiei de atestare şi de directorul general al AGEPI. În certificat se consemnează datele privind statutul mandatarului autorizat, conform ultimelor informaţii înscrise în Registru.
    33. Dacă certificatul a fost pierdut, distrus sau datele acestuia au fost modificate esenţial, la cererea mandatarului autorizat, se eliberează un duplicat cu achitarea taxei stabilite, inclusiv a plăţii pentru publicarea anunţului în acest sens.
    34. Mandatarul autorizat este obligat să anunţe AGEPI orice modificare a datelor sale personale înscrise în Registru.
V. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII MANDATARILOR
AUTORIZAŢI DE CĂTRE AGEPI
    35. Monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi se va efectua prin evidenţa statistică a informaţiei deţinute de către AGEPI privind numărul de cereri de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv a celor ce ţin de gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală, realizate prin intermediul mandatarilor autorizaţi. Informaţia menţionată va cuprinde cererile depuse atît în numele persoanelor străine, cît şi celor naţionale şi nu va include date ce nu ţin de activitatea AGEPI.
    36. Mandatarii autorizaţi, interesaţi de plasarea pe site-ul AGEPI, la rubrica „Mandatari autorizaţi”, a informaţiei referitoare la activitatea lor, sînt în drept, la cerere şi contra plată, să solicite plasarea unui banner, elaborat de AGEPI conform parametrilor site-ului său, cu trimitere la informaţia oferită publicului (adresa electronică, pagina web şi/sau fotografia, numele şi prenumele mandatarului (denumirea persoanei juridice), adresa juridică, datele de contact, altă informaţie relevantă ce nu va depăşi formatul unei file A4).
    [Pct.36 în redacția HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    37. Informaţia privind mandatarii autorizaţi noi atestaţi va fi plasată pe pagina web a AGEPI pentru o perioadă de 3 ani de activitate. După expirarea acestei perioade, monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi se va efectua conform prevederilor pct. 35 din prezentul Regulament.
    [Pct.38 abrogat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
   
[Pct.39 abrogat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
   
[Pct.40 abrogat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
   
[Pct.41 abrogat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
VI. ACTIVITATEA MANDATARILOR
AUTORIZAŢI
    42. Mandatarul autorizat îşi exercită activitatea în limita obiectelor de proprietate intelectuală, specificate la pct. 7 din prezentul Regulament, în privinţa cărora a susţinut examenul de atestare. Mandatarul autorizat care deţine parţial această calitate în temeiul certificatului îşi va putea extinde activitatea referitor la alt/alte obiect/obiecte de proprietate intelectuală cu condiţia susţinerii examenului de atestare.
    [Pct.42 modificat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
    43. Mandatarul autorizat poate să-şi desfăşoare activitatea profesională ca întreprinzător individual, fără a se constitui ca persoană juridică sau constituindu-se ca persoană juridică pentru prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi în calitate de salariat al unei instituţii, organizaţii sau întreprinderi cu orice formă de organizare juridică.
    44. Mandatarul autorizat care are statut de întreprinzător individual îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor privind prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, încheiate cu clienţii, şi/sau în baza procurilor acordate de către clienţi.
    Mandatarul autorizat care s-a angajat într-o întreprindere, profilată pe prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, activează în baza contractelor încheiate de întreprindere şi/sau procurilor acordate de către clienţi.
    Mandatarul autorizat care s-a angajat ca lucrător permanent sau temporar în instituţii, organizaţii ori întreprinderi cu alte profiluri activează conform obligaţiilor sale de serviciu prevăzute în contractul de muncă.
    441. Mandatarii autorizaţi au dreptul să formeze asociaţii profesionale sau să adere la asemenea asociaţii.
    În caz de înregistrare a unei asociaţii profesionale a mandatarilor autorizaţi, în decurs de 10 zile de la momentul înregistrării, conducerea asociaţiei va informa AGEPI despre acest fapt, cu prezentarea datelor privind denumirea, sediul organului de conducere şi numărul membrilor asociaţiei.
    În scopul evidenţei şi actualizării informaţiei privind asociaţiile profesionale ale mandatarilor autorizaţi, conducerea asociaţiei va prezenta semestrial  AGEPI informaţia privind continuarea activităţii sale şi numărul membrilor săi.
    Asociaţia profesională a mandatarilor autorizaţi care are cel mai mare număr de membri va participa la pregătirea profesională a mandatarilor autorizaţi, la atestarea şi sancţionarea acestora în comun cu Comisia de atestare.
    [Pct.441 introdus prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    45. Mandatarii autorizaţi îşi exercită atribuţiile cu respectarea Codului de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, conform anexei la prezentul Regulament.
    În instanţele de judecată, pentru apărarea drepturilor şi intereselor clientului, mandatarul autorizat poate beneficia, conform împuternicirii acestuia, de avocat sau de consilier juridic.
    [Pct.45 modificat prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
   
451. Mandatarul autorizat care a încălcat obligaţiile prevăzute în contract sau normele Codului de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală poartă răspundere conform legislaţiei.
    [Pct.451 introdus prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]
    46. Atestarea, înregistrarea în Registru, eliberarea certificatului sau duplicatului, operarea modificărilor în Registru şi perfecţionarea mandatarilor autorizaţi se efectuează contra plată în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

    Anexă
la Regulamentul privind
activitatea mandatarilor autorizaţi
în proprietatea intelectuală

CODUL
de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi
în proprietatea intelectuală
Capitolul I
DIPOZIŢII GENERALE
    1. Codul de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (în continuare – Cod) reglementează principiile fundamentale şi regulile de conduită profesională obligatorii pentru mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală (în continuare – mandatar autorizat) atît în relaţiile cu clienţii, cu autorităţile naţionale şi internaţionale, cu organizaţiile nonguvernamentale, cît şi în relaţiile cu alţi mandatari autorizaţi.
    2. Mandatarul autorizat este persoana fizică, atestată de către Comisia de atestare şi disciplină a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI) şi înregistrată în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, care reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice şi le acordă asistenţa necesară în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală.
    3. Normele prezentului Cod sînt destinate să asigure îndeplinirea angajamentului profesional de mandatar autorizat. Nerespectarea acestor norme de către mandatarul autorizat atrage răspundere conform legislaţiei.
    4. Mandatarul autorizat trebuie să cunoască şi să respecte cu stricteţe prezentul Cod, fiind responsabil, totodată, de respectarea şi aplicarea principiilor prezentului Cod de către angajaţii şi colaboratorii săi.
    5. În exercitarea profesiei sale, mandatarul autorizat are datoria de a-și proteja clienții împotriva situațiilor în care drepturile acestora nu sînt respectate și de a le acorda asistenţă necesară în procesul de înțelegere a prevederilor legale, evitare a conflictelor și soluționare a acestora.
Capitolul II
PRINCIPIILE DE CONDUITĂ
Secţiunea 1
Independenţa
    6. Mandatarul autorizat trebuie să se bucure de independență profesională în activitatea sa, în așa fel încît să evite orice dependență care poate să aducă atingere intereselor clientului său.
    7. Mandatarul autorizat trebuie să fie liber de orice influență care ar putea rezulta din propriile interese sau din cele ale unor terțe persoane în raport cu angajamentul asumat.
    8. Asigurarea probității profesionale se face inclusiv prin ignorarea oricăror solicitări din partea clientului care sînt de natură să aducă atingere angajamentului mandatarului autorizat și regulilor de realizare a acestuia.
    9. Mandatarul autorizat nu poate accepta un angajament atunci cînd, din cauza altor obligații, se află în imposibilitate de a realiza acest angajament cu promptitudine sau de a consulta corect clientul.
Secţiunea a 2-a
Încrederea şi integritatea morală
    10. Mandatarul autorizat trebuie să demonstreze onestitate, probitate, echitate, corectitudine, sinceritate și confidențialitate în relaţiile cu clientul său, caracteristici care motivează decizia clientului de a-l angaja.
    11. Integritatea morală constă în comportamentul mandatarului autorizat în așa mod încît să nu aducă atingere caracteristicilor menţionate la pct.10 atît în cadrul exercitării profesiei, cît și în afara ei.
    12. Mandatarul autorizat este obligat să se abțină de la asistarea și consultarea unui client în activități infracționale.
Secţiunea a 3-a
Secretul profesional. Confidenţialitatea
    13. Mandatarul autorizat este obligat să păstreze confidențialitatea oricăror date, inclusiv a celor cu caracter personal, și informații care îi devin cunoscute direct sau indirect de la clientul său, fie ele legate nemijlocit, fie nu de angajamentul asumat. El nu poate divulga aceste informații atît pe parcursul angajamentului, cît şi după încetarea acestuia decît cu acordul expres al clientului său.
    14. Dreptul și obligația de a păstra confidențialitatea se aplică cu privire la toate informațiile dobîndite pe parcursul exercitării profesiei și vor trebui respectate chiar şi ulterior soluționării angajamentului, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.
    15. Mandatarul autorizat nu poate să transmită unor terțe persoane niciun înscris primit de la clientul său, cum ar fi, de exemplu, documente, fișiere în format tipărit sau electronic, eșantioane și modele, fără consimțămîntul clientului.
    16. Obligația de confidențialitate implică un rol activ al mandatarului autorizat în asigurarea păstrării acestei confidențialități inclusiv de către persoanele pe care le angajează în vederea îndeplinirii unui angajament determinat sau în vederea desfășurării activității sale profesionale în general.
    17. Între clienții reprezentați în comun, regula confidențialității nu se aplică, decît dacă părțile nu decid altfel.
Secţiunea a 4-a
Competenţa
    18. Mandatarul autorizat desfășoară activitatea care i-a fost încredințată bazîndu-se pe competența sa profesională.
    19. Mandatarul autorizat nu este în drept să accepte un angajament dacă este sigur că nu are competența necesară pentru a se ocupa de această cauză, exceptînd cazul în care cooperează cu un alt mandatar autorizat sau cu un alt specialist care are competența respectivă.
Secţiunea a 5-a
Conflict de interese
    20. Mandatarul autorizat nu este în drept să participe la un anumit angajament dacă a consiliat sau a reprezentat deja o altă parte în aceeași cauză cu interese conflictuale ori dacă a fost implicat din punct de vedere profesional sau sub altă formă în această cauză, motiv pentru care ar putea prejudicia interesul clientului. În acest caz mandatarul autorizat este obligat să anunțe clientul imediat ce îi devine cunoscută împrejurarea.
    21. Mandatarul autorizat se va abține de a se mai ocupa de cauzele tuturor clienților implicați în angajamentul pentru care a fost angajat atunci cînd intervine un conflict de interese al acestora, cînd secretul profesional riscă să fie violat sau cînd independența lui riscă să fie pusă la îndoială.
    22. Mandatarul autorizat nu poate accepta o cauză a unui client nou atunci cînd secretul informațiilor încredințate de un vechi client riscă să fie violat sau atunci cînd cunoașterea de către el a cauzelor vechiului client îl favorizează pe noul client în mod nejustificat.
Secţiunea a 6-a
Incompatibilităţi
    23. Mandatarul autorizat poate să îşi desfăşoare activitatea profesională ca întreprinzător individual, fără a se constitui ca persoană juridică sau constituindu-se ca persoană juridică pentru prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi în calitate de salariat al unei instituţii, organizaţii sau întreprinderi cu orice formă de organizare juridică.
    24. Mandatarul autorizat nu poate activa în această calitate din motive de incompatibilitate stabilită conform legislaţiei, cum ar fi calitatea de angajat al AGEPI sau exercitarea unei funcții publice.
Secţiunea a 7-a
Publicitatea activităţii mandatarului autorizat
    25. Mandatarul autorizat își poate promova activitatea profesională, cu condiția respectării prevederilor secţiunii a 3-a din prezentul capitol referitoare la secretul profesional, prezentînd informații concrete legate de exercitarea profesiei și realizîndu-și activitatea cu demnitate și prudență. Este permisă, în special, menționarea activităților de bază, a experienței speciale dobîndite în mediul profesional în care activează și a calificărilor obținute în mod oficial.
    26. În toate acțiunile de promovare și publicitate, indiferent de suportul lor material, inclusiv în internet, mandatarul autorizat trebuie să se asigure că toate elementele de identificare ale formei de exercitare a profesiei în care își desfășoară activitatea, potrivit formelor de organizare a profesiei stabilite de lege, sînt prezentate în mod corect și complet, așa încît publicul să cunoască toate detaliile cu privire la persoana sau persoanele care prestează respectivele servicii și să nu existe niciun fel de confuzie în raport cu alți mandatari, precum și în raport cu alte instituții sau organizații.
    27. Referințele la dosare și clienți sînt permise numai dacă clientul și-a exprimat anterior expres consimțămîntul în acest sens, cu excepția faptului că referința(referințele) este(sunt) legată(e) numai de informațiile disponibile publicului.
    28. Publicitatea și promovarea nu trebuie să conțină aluzii care pot afecta statutul și demnitatea profesiei de mandatar autorizat sau a oricărei alte profesii libere.
    29. Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate mențiunile laudative sau comparative cu alți mandatari autorizați sînt interzise.
Capitolul III
RELAŢIILE CU CLIENŢII
Secţiunea 1
Angajamentul şi acceptarea angajamentului
    30. Mandatarul autorizat are libertatea să accepte sau nu un anumit angajament oferit de client. Acest angajament trebuie să fie în formă scrisă.
    31. Dacă nu contravine înțelegerii părților, acest angajament poate fi întocmit sub forma unui schimb de mesaje, fie ele scrise, fie electronice. Din această comunicare trebuie să rezulte fără echivoc înțelegerea condițiilor angajamentului de către client și acceptarea angajamentului de către mandatarul autorizat.
    32. Mandatarul autorizat și clientul convin asupra conținutului angajamentului, în mod special asupra întinderii obligației de asistență care cade în sarcina mandatarului autorizat, onorariul pe care îl va primi, condițiile de plată și alte cheltuieli rezonabile necesare și utile.
Secţiunea a 2-a
Fixarea onorariilor
    33. Mandatarul autorizat și clientul au libertate deplină la stabilirea onorariilor care vor fi plătite.
    34. Mandatarul autorizat informează clientul privitor la onorariu/onorarii și structura acestuia/acestora, iar valoarea însumată a onorariilor trebuie să fie echitabilă și justificată.
    35. Mandatarul autorizat îi furnizează clientului, la solicitare, o detaliere a acțiunilor întreprinse sau care vor fi întreprinse în raport cu onorariul fixat.
    36. Cînd clientul nu achită datoriile aferente onorariilor și cheltuielilor, mandatarul autorizat este în drept să renunțe la angajamentul respectiv și să se retragă, respectînd o posibilitate rezonabilă a clientului de a se preocupa de sine stătător de cauza sa.
    37. Mandatarul autorizat nu poate să compenseze datoriile pe care le pretinde de la client din contul fondurilor care i-au fost încredințate pentru derularea angajamentului specific, cu excepția acordului clientului său.
Secţiunea a 3-a
Interacţiunea cu clientul
    38. Mandatarul autorizat acționează doar atunci cînd este împuternicit de clientul său, în baza angajării făcute de client și acceptate de mandatar. Relațiile cu clientul trebuie să fie oficiale.
    39. Mandatarul autorizat consultă clientul în mod conștiincios și îl informează cu diligență cu privire la evoluția angajamentului pe care l-a acceptat.
    40. În cazul în care mandatarul autorizat se află în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, acesta trebuie să se asigure că respectivul client se poate preocupa de sine stătător de cauza sa ori poate contracta, în timp util, o altă persoană care să îi ofere asistența necesară, pentru a evita prejudicierea clientului.
    41. Chiar dacă interesul clientului este primordial, mandatarul autorizat nu își va subordona integritatea personală și profesională clientului său.
    42. Mandatarul autorizat nu este în drept să accepte o propunere ilegală.
    43. Mandatarul autorizat nu poate garanta un anumit rezultat al angajamentului asumat, indiferent de faptul cît de previzibil este acesta, în special cînd rezultatul depinde de decizia AGEPI, a instanței de judecată, a unei alte autorități publice sau a unui terț.
Secţiunea a 4-a
Dosarul angajamentului primit
    44. Pentru fiecare angajament încredințat, mandatarul autorizat trebuie să păstreze un dosar care să ofere o imagine clară a activității pe care a efectuat-o.
    45. Mandatarul autorizat poate păstra dosarul în format electronic, cu condiția să nu fie necesară păstrarea exemplarelor individuale originale. Mandatarul autorizat are, de asemenea, dreptul de a transforma o parte sau în totalitate un dosar din format neelectronic în format electronic, prin realizarea de copii electronice și prin distrugerea exemplarelor păstrate pe hîrtie, cu condiția ca prevederile legale să nu intre în contradicție cu această procedură.
    46. La solicitarea clientului, mandatarul autorizat furnizează copii sau extrase din dosarul angajamentului, fără să perceapă vreo taxă suplimentară care depășește costurile/cheltuielile proprii pentru acest fapt.
    47. La finalizarea angajamentului, clientul poate cere mandatarului autorizat o copie de pe dosar, pe care mandatarul i-o furnizează, cu excepția acelor date, informații, schițe, notițe care nu au legătură directă cu angajamentul corespunzător sau a căror furnizare este prohibită de obligația/obligațiile secretului profesional.
Secţiunea a 5-a
Renunţarea la angajament
    48. Mandatarul autorizat nu poate renunța la un dosar în mod nejustificat înainte de termen dacă nu există motive întemeiate pentru a face acest lucru. Totuși, din motive întemeiate mandatarul autorizat este în drept să renunțe la angajamentul său în orice moment, cu condiția respectării unui termen rezonabil de preaviz, în așa fel încît clientul să se poată preocupa de sine stătător de cauza sa ori să poată angaja un alt mandatar autorizat.
    49. În acest caz, mandatarul autorizat întreprinde oricare acțiune care este urgentă și determinantă pentru cauza clientului său, fără să condiționeze nemotivat, în vreun fel, acest comportament.
    50. Această obligație de prudență maximă în caz de renunțare la angajamentul încredințat nu se aplică dacă renunțarea este cauzată de culpa clientului sau dacă clientul consimte că preia toate acțiunile viitoare pe seama sa.
Capitolul IV
INTERACȚIUNEA CU ALȚI
MANDATARI AUTORIZAȚI. COLEGIALITATEA
    51. Colegialitatea impune relații bazate pe încredere, în interesul clientului, pentru a evita procesele inutile și orice comportament susceptibil să afecteze reputația profesiei.
    52. În niciun caz colegialitatea nu va fi temei pentru contradicția nerezonabilă cu interesele clienților. Între ei, mandatarii autorizați vor manifesta un comportament colegial și respectuos.
    53. Un mandatar autorizat nu va face referire la un alt mandatar autorizat în termeni nepoliticoși sau ofensatori.
    54. Competiția profesională trebuie să fie corectă. La solicitarea de comenzi, precum și în orice altă formă de promovare, inclusiv pe Internet, mandatarul autorizat se va abține să facă declarații înșelătoare sau autoelogioase și/sau prin referire critică directă ori aluzivă la activitatea și calitatea lucrărilor altor mandatari.
    55. Mandatarul autorizat nu va exercita sau favoriza discriminarea altor mandatari autorizați din motive de vîrstă, sex, religie, opțiune politică, apartenență socială etc. În cazul intenției unui mandatar autorizat de a înainta o acțiune în instanță împotriva unui alt mandatar autorizat în legătură cu încălcarea prezentelor reguli de conduită, acesta va încerca mai întîi să soluționeze litigiul respectiv prin contact direct cu celălalt mandatar. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere, mandatarul autorizat va continua cu remiterea cazului la Comisia de atestare și disciplină a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale. Doar dacă această mediere eșuează, mandatarul autorizat poate înainta acțiunea în instanță împotriva celuilalt mandatar.
    56. Mandatarul autorizat nu poate intra în relație directă cu o persoană, cu privire la o anumită cauză, atunci cînd știe că această persoană este reprezentată sau asistată de un alt mandatar autorizat, exceptînd cazul în care el are acordul colegului său.
Capitolul V
INTERACȚIUNEA CU AGEPI, INSTANȚELE
DE JUDECATĂ ȘI ALTE AUTORITĂȚI
    57. Mandatarul autorizat este obligat să manifeste un comportament respectuos față de AGEPI, instanțele de judecată și oricare alte autorități cu care interacționează în executarea angajamentului său.
    58. Mandatarul autorizat care se prezintă instanțelor de judecată sau care participă la o procedură jurisdicțional-administrativă trebuie să respecte regulile de conduită aplicabile acestor proceduri.
    59. Obligația de a respecta aceste reguli nu limitează mandatarul autorizat să obiecteze împotriva acțiunilor autorităților sau să exercite alte drepturi procedurale.
    60. Mandatarul autorizat nu poate furniza, cu bună știință, date și informații evident false autorităților cu care interacționează în executarea angajamentului său.
    61. Mandatarul autorizat nu poartă răspundere pentru veridicitatea datelor și informațiilor furnizate lui de către client. Totodată, mandatarul autorizat este obligat să sesizeze autorităţile competente în cazul în care astfel de date şi informaţii sînt de natură să aducă atingere prevederilor legale.
    [Anexa introdusă prin HG714 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.774]