HGM550/2011
ID intern unic:  339464
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 550
din  22.07.2011
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura
de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor
străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în
Republica Moldova şi a listei serviciilor şi activităţilor pe
care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale
Publicat : 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127     art Nr : 622
    MODIFICAT
   
HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001

    În scopul realizării prevederilor art.9 alin. (2) şi art.58 alin.(3) lit.d) din Legea nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul juridic al adopţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.131-134, art.441), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova, conform anexei nr.1;
    Lista serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în Republica Moldova organizaţiile străine acreditate în domeniul adopţiei internaţionale şi reprezentanţii acestora, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte că, în anul 2011, cererile de acreditare însoţite de actele necesare se depun la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în termen de o lună din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Valentina Buliga

    Nr. 550. Chişinău, 22 iulie 2011.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 550
din 22 iulie 2011

REGULAMENT
privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare
a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei
internaţionale în Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
   1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova.
    2. Organizaţiile străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova sînt organizaţii necomerciale, constituite legal în statul primitor.
    [Pct.2 în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
II. Procedura de acreditare şi modul de funcţionare
 a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul
adopţiei internaţionale
    [Capitolul II titlul modificat prin HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    3. Pentru a activa în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova, organizaţiile menţionate la pct. 2 din prezentul Regulament trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
    1) să fie acreditate de autoritatea centrală în domeniul adopţiei din statul primitor care este parte a Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 (în continuare – Convenţia de la Haga) sau care a încheiat acord bilateral cu Republica Moldova;
    [Pct.3 subpct.1) în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    2) să fie acreditate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare – autoritate centrală) din Republica Moldova şi, ulterior, înregistrate ca persoane juridice la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, potrivit legislaţiei.
    [Pct.3 subpct.2) în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    4. Pentru acreditar, organizaţia străină depune la Minister  prin poştă sau direct cererea de acreditare, conform modelului specificat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    5. La cererea de acreditare se anexează următoarele acte şi informaţii:
    1) actele (licenţe, autorizaţii şi certificate) eliberate de autorităţile competente din statul primitor, care confirmă dreptul organizaţiei străine de a activa în domeniul adopţiei internaţionale, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, dacă legislaţia statului primitor prevede o astfel de procedură, precum şi actele ce confirmă că organizaţia îndeplineşte criteriile de calificare necesare pentru a activa în condiţiile prevederilor Convenţiei de la Haga, în cazul în care statul primitor este parte la această Convenţie;
    2) statutul şi structura organizaţiei în statul primitor;
    3) documentele ce atestă calificarea personalului organizaţiei care activează pe teritoriul statului primitor şi confirmă experienţa de lucru a acestuia în domeniul adopţiei internaţionale;
    4) istoricul activităţii organizaţiei în domeniul adopţiilor internaţionale, descrierea programelor de cooperare şi de asistenţă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, implementate în statul primitor şi în statele de origine;
    5) informaţia privind numărul de copii adoptaţi în ultimii 10 ani prin procedura de adopţie internaţională, cu specificarea numărului de copii cu nevoi speciale;
    6) informaţia privind metodologia de lucru în domeniul adopţiei internaţionale pe teritoriul statului primitor, inclusiv descrierea detaliată a etapelor pe care le parcurge solicitantul:
    a) depunerea şi examinarea cererii;
    b) criteriile de evaluare multilaterală a adoptatorilor (starea psihoemoţională, sănătatea, situaţia materială şi condiţiile de trai, mediul social);
    c) procedura şi programul de pregătire a adoptatorilor; asistenţa oferită copiilor adoptaţi şi părinţilor adoptivi în perioada postadopţie;
    7) informaţia privind eventuale avertizări, suspendări sau retrageri ale acreditării/autorizaţiei în statul primitor sau alte state în care organizaţia activează sau a activat, precum şi motivele acestora, fie declaraţia scrisă, pe propria răspundere, privind lipsa acestora;
    8) dosarul persoanei propuse să activeze în calitate de reprezentant al organizaţiei străine în Republica Moldova pentru realizarea procedurii de adopţie internaţională, care trebuie să conţină:
    a) copia de pe actul de identitate;
    b) copia de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior în domeniul asistenţei sociale, psihologiei, pedagogiei, sociologiei, medicinei sau al dreptului;
    c) Curriculum Vitae;
    d) copia de pe carnetul de muncă sau alte acte care atestă activitatea desfăşurată şi experienţa profesională;
    e) cazierul judiciar;
    f) copia de pe certificatele care atestă instruirea în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv în domeniul adopţiei;
    g) certificatul medical privind starea de sănătate a persoanei;
    9) documentul prin care se confirmă împuternicirea persoanei propuse să activeze în calitate de reprezentant al organizaţiei străine în Republica Moldova pentru realizarea procedurii de adopţie internaţională, eliberat de organizaţia în cauză.
    [Pct.5 în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    6. Pot activa în calitate de reprezentanţi ai organizaţiilor străine numai persoanele care au cetăţenia Republicii Moldova cu domiciliul pe teritoriul acesteia.
    [Pct.6 în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    7. Toate actele prezentate pentru acreditare urmează a fi traduse în limba de stat şi legalizate.
    [Pct.7 modificat prin HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    8. Cererea de acreditare însoţită de actele menţionate la pct. 5 din prezentul Regulament se depune la autoritatea centrală pînă în data de 31 ianuarie a anului în curs.
    [Pct.8 în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    9. Pe plic se va face menţiunea «Acte pentru acreditarea organizaţiei străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova».
    10. Cererile de acreditare sau de prelungire a acreditării organizaţiilor străine se examinează de autoritatea centrală pînă pe data de 15 februarie.
    [Pct.10 în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    11. Examinarea actelor pentru acreditare se realizează în două etape:
    1) deschiderea plicurilor şi verificarea dacă acestea conţin cererea de acreditare şi toate actele menţionate la pct. 5 din prezentul Regulament;
    2) examinarea conţinutului fiecărui document din punctul de vedere al corespunderii acestuia cerinţelor şi criteriilor expuse în prezentul Regulament (în cazul în care la cerere sînt anexate toate actele menţionate la pct. 5 din prezentul Regulament).
    12. În cazul lipsei unuia sau mai multor acte specificate la pct. 5 din prezentul Regulament, Ministerul respinge cererea de acreditare, notificînd în scris despre acest fapt organizaţia străină respectivă în termen de 5 zile lucrătoare din momentul examinării actelor pentru acreditare.
    13.  Decizia de respingere a cererii de acreditare poate fi contestată în instanţa de judecată, conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova.
    14. Evaluarea cererii de acreditare a organizaţiei străine şi actelor anexate se efectuează în baza următoarelor criterii:
    1) statutul nonprofit şi modul de organizare a activităţii organizaţiei străine;
    2) profesionalismul personalului angajat în statul primitor;
    3) experienţa de lucru în domeniul adopţiilor internaţionale, inclusiv în statele Europei de Sud - Est şi statele membre ale CSI;
    4) transparenţa financiară şi argumentarea taxelor percepute pentru efectuarea procedurilor de adopţie;
    5) spectrul şi complexitatea serviciilor acordate potenţialilor adoptatori şi copiilor adoptaţi la toate etapele adopţiei internaţionale, inclusiv în perioada postadopţie;
    6) prezenţa sancţiunilor motivate aplicate organizaţiei străine în statul primitor sau în statele în care organizaţia străină activează sau a activat;
    7)  profilul copiilor adoptaţi în trecut şi rata copiilor cu necesităţi speciale;
    8) numărul de adopţii desfăcute în raport cu numărul de adopţii realizate, precum şi motivul desfacerii acestor adopţii;
    9) programe de cooperare şi asistenţă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, implementate în statele de origine.
    15. Dacă în procesul de examinare a actelor apar aspecte neclare, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul examinării actelor, Ministerul este în drept de a solicita organizaţiei străine prezentarea unor informaţii suplimentare  pentru clarificarea aspectelor respective.
    16. În situaţiile menţionate la pct. 15 din prezentul Regulament organizaţiile străine trebuie să notifice Ministerul despre data recepţionării solicitării şi să prezinte informaţia necesară în termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepţionării solicitării.
    17. În termen de 3 zile lucrătoare după primirea informaţiei suplimentare solicitate, Ministerul reexaminează cererea de acreditare a organizaţiei străine respective.
    18. Ministerul, în termen de 2 zile lucrătoare din momentul examinării cererii de acreditare, emite dispoziţia de acreditare sau de neacreditare a organizaţiei străine pe care o transmite organizaţiei străine şi, în cazul acreditării, în termen de 3 zile lucrătoare, eliberează certificatul de acreditare a organizaţiei străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei.
    [Pct.19 exclus prin HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
III. Procedura de prelungire a acreditării
organizaţiilor străine
    20. Cererea pentru prelungirea acreditării, însoţită de raportul de activitate pe anul precedent întocmit conform prevederilor pct. 21 din prezentul Regulament, tradus în limba de stat şi legalizat, se prezintă la autoritatea centrală de către organizaţia străină acreditată pînă în data de 31 ianuarie.
    [Pct.20 în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    21. Raportul de activitate pe anul precedent va conţine informaţii cu privire la:
    1) activitatea organizaţiei străine în domeniul adopţiei internaţionale pe anul precedent în statul primitor şi în Republica Moldova, inclusiv informaţii privind:
    a) numărul de adopţii internaţionale realizate;
    b) profilul copiilor adoptaţi, programele implementate pentru pregătirea adoptatorilor;
    c) asistenţa acordată copiilor adoptaţi şi părinţilor adoptivi în procesul de adopţie şi în perioada postadopţie;
    d) programele de cooperare în domeniul promovării drepturilor copilului;
    2) costurile fiecărei adopţii internaţionale realizate pe teritoriul Republicii Moldova, cu descifrarea sumelor achitate de către adoptatori, direct sau indirect, către organizaţia străină, autorităţi, instituţii şi prestatori de servicii din statul primitor, precum şi a sumelor achitate către reprezentantul organizaţiei străine în Republica Moldova, către autorităţi, instituţii şi prestatori de  servicii din Republica Moldova în procesul adopţiei, inclusiv costurile şi taxele suportate de adoptatori în perioada preadopţie, costul examenului medical al copilului adoptabil, costurile călătoriei şi ale şederii în Republica Moldova, taxele pentru acoperirea costurilor operaţionale ale organizaţiei străine, taxele pentru serviciile reprezentantului în Republica Moldova.
    [Pct.21 în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    22. Informaţia menţionată la subpunctul 2) al pct. 21 din prezentul Regulament se va prezenta sub formă de tabel compus din două coloane, în prima coloană indicîndu-se tipul sau destinaţia specifică a sumei (neacceptîndu-se gruparea mai multor tipuri de cheltuieli), iar în coloana a doua – suma în lei moldoveneşti conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data raportării.
    [Pct.22 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    [Pct.23 exclus prin HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    24. În cazul prelungirii acreditării, menţiunea corespunzătoare se face în certificatul de acreditare.
    241. În cazul rezilierii contractului cu reprezentantul organizaţiei străine în Republica Moldova, organizaţia străină este obligată să informeze despre acest fapt autoritatea centrală din Republica Moldova, în termen de 3 zile lucrătoare.
    [Pct.241 introdus prin HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    242. În perioada în care organizaţia străină nu are un reprezentant angajat pe teritoriul Republicii Moldova, procedurile de adopţie internaţională aflate în derulare prin intermediul organizaţiei străine respective se suspendă pînă la angajarea unui nou reprezentant conform procedurii în vigoare.
    [Pct.242 introdus prin HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    25. În cazul schimbării reprezentantului organizaţiei străine în Republica Moldova, dosarul specificat la pct. 5 subpct. 8) se examinează, în termen de 3 zile lucrătoare, de către autoritatea centrală din Republica Moldova.
    [Pct.25 în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]
    26. Suspendarea şi anularea acreditării în Republica Moldova a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    [Pct.26 în redacţia HG908 din 15.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1013]

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 550
din 22 iulie 2011

 LISTA
serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în Republica
Moldova organizaţiile străine acreditate în domeniul adopţiei
internaţionale şi reprezentanţii acestora
    1. Informarea autorităţilor de resort, a solicitanţilor la adopţie şi adoptatorilor asupra prevederilor legislaţiei Republicii Moldova şi procedurilor în domeniul adopţiei, inclusiv despre modificările şi completările operate în domeniu, precum şi despre istoria, cultura şi tradiţiile din Republica Moldova.
    2. Punerea la dispoziţia solicitanţilor a informaţiilor detaliate privind costurile legate de realizarea procedurilor de adopţie internaţională.
    3. Traducerea, legalizarea şi circularea documentelor între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, autoritatea centrală şi alte autorităţi/instituţii din statul primitor, organizaţia străină, adoptatori în cadrul efectuării procedurii de adopţie internaţională.
    4. Intermedierea depunerii cererii de adopţie internaţională în instanţa de judecată.
    5. Prezentarea rapoartelor de evaluare postadopţie.
    6. Verificarea în prealabil a conformităţii cu cerinţele legislaţiei Republicii Moldova a documentelor adoptatorilor care urmează a fi depuse la autorităţile şi instituţiile de resort.
    7. Realizarea tuturor aranjamentelor pentru organizarea deplasării, şederii şi plecării adoptatorilor, inclusiv a aranjamentelor de călătorie şi transport, traducere, acompaniere, cazare, alimentaţie, comunicaţii etc.
    8. Facilitarea comunicării adoptatorilor cu autorităţile/instituţiile responsabile de potrivirea adoptatorului cu copilul adoptabil.
    9. Întreprinderea măsurilor pentru a facilita dezvoltarea şi consolidarea cooperării între autorităţile centrale în domeniul adopţiei din Republica Moldova şi statele primitoare, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, procedural şi instituţional de promovare a drepturilor copilului.