HGO612/2011
ID intern unic:  339838
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 612
din  12.08.2011
pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor
de cesiune, licenţă, gaj şi franchising referitoare la obiectele de
proprietate industrială
Publicat : 19.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 135-138     art Nr : 682
    În conformitate cu art. 8 alin. (3), art.9 alin. (4) şi art.10 alin. (3) din Legea nr. 1335-XIII din 1 octombrie 1997 cu privire la franchising (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 82-83, art. 669), cu modificările ulterioare, art. 6 şi  art.7 alin. (2) din Legea nr. 655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art.4), cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 lit. d) din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 863), cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. (2) lit. e), art.28 şi art.29 din Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 577), art. 4 alin. (2) lit. f), art.25, art.26 şi art. 27 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 362), art. 27, art.28, art.29 şi art.31 alin. (7) din  Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, art. 99-101, art. 364), art. 26, art.27, art.28 şi art.29 alin. (3) din Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art. 455), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială (se anexează).
    2. Cererile de înregistrare a contractelor ale căror proceduri de examinare nu s-au încheiat pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se examinează în modul stabilit de sus-numitul Regulament.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr

    Nr. 612. Chişinău, 12 august 2011.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 612
din 12 august 2011
REGULAMENT
privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi
franchising referitoare la obiectele
de proprietate industrială
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a contractului de cesiune, licenţă, gaj sau franchising privind obiectele de proprietate industrială (denumită în continuare – cerere), normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, examinarea cererii şi a documentelor anexate, procedurile de înregistrare a contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi franchising (în continuare – contracte), de înregistrare a modificărilor contractelor, de radiere a informaţiei privind înregistrarea contractelor, datele publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova (denumit în continuare – BOPI), precum şi normele ce reglementează activităţile conexe procedurilor nominalizate mai sus, cum ar fi înscrierea datelor privind înregistrarea contractelor în registrele naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, eliberarea adeverinţelor, notificarea persoanelor vizate în cadrul procedurilor de înregistrare a contractelor la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (denumită în continuare – AGEPI).
    2. Contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising privind obiectele de proprietate industrială se înregistrează la AGEPI la solicitarea părţilor contractante.
Capitolul II. Înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă,
gaj şi franchising

Secţiunea 1
    Depunerea cererii şi a documentelor anexate
     3. Solicitarea înregistrării unui contract se efectuează prin depunerea unei cereri, care se completează, prin dactilografiere sau imprimare, pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, cu excepţia contractului de gaj, a cărui înregistrare se efectuează în baza demersului uneia dintre părţile contractante.
    4. La completarea formularului cererii se indică următoarele:
    1) datele de identificare ale părţilor contractante (numele/denumirea şi adresa): în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, adresa completă, denumirea oficială a ţării al cărei cetăţean este, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul persoanelor juridice – denumirea oficială (eventual abrevierea folosită în mod curent), sediul, inclusiv adresa şi denumirea oficială a ţării, conform legislaţiei căreia a fost instituită, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail. Părţile contractante indică codul ţării, conform normei Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală ST.3 (BOPI). Persoanele fizice şi juridice din Republica  Moldova vor indica, de asemenea, şi numărul de identificare de stat unic (IDNO/IDNP);
    2) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat conform subpunctului 1) din prezentul punct, dacă pentru înregistrarea contractului a fost desemnat un atare reprezentant/mandatar. În cazul în care sînt indicate mai multe adrese ale reprezentantului/mandatarului autorizat sau dacă pentru înregistrarea contractului au fost desemnaţi mai mulţi reprezentanţi/mandatari autorizaţi cu adrese diferite, în cerere trebuie să se precizeze care adresă se va lua în considerare;
    3) numele, prenumele şi adresa persoanei desemnate pentru corespondenţa cu AGEPI;
    4) datele ce permit identificarea obiectului de proprietate industrială, după caz:
    a) numărul titlului de protecţie, sau, în lipsa acestuia:
    b) numărul şi data de depozit a cererii de înregistrare a obiectului de proprietate industrială, sau, în lipsa acestora:
    c) numărul şi data de intrare atribuit cererii de înregistrare a obiectului de proprietate industrială.
    În cazul în care contractul vizează mai multe obiecte de proprietate industrială, cererea trebuie să conţină date privind identificarea fiecărui obiect de proprietate industrială în parte;
    5) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificării datelor, dacă cererea se referă la înregistrarea unui contract de cesiune, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou titlu de protecţie;
    6) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui, data semnării cererii (dacă partea contractantă este persoană juridică, cererea este semnată de conducătorul unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului). În cazul în care în calitate de părţi contractante sînt menţionate mai multe persoane, cererea este semnată de fiecare persoană în parte. Cererea poate fi semnată de reprezentantul/mandatarul autorizat, dacă acest drept reiese expres din procura eliberată pe numele acestuia. În cazul prezentării unor date pe file suplimentare, fiecare filă este semnată în acelaşi mod.
    5. În cazul aplicării în cerere a unor ştersături, corectări sau includerii în cerere a unor cuvinte scrise adăugător, locurile modificate ale acestora sînt succedate de semnătură, conform punctului 4 subpunctul 6) din prezentul Regulament.
    6. Cererea trebuie să se refere la înregistrarea unui singur contract, care poate să includă unul sau mai multe obiecte de proprietate industrială înregistrate la AGEPI.
    7. Prin derogare de la prevederile punctului 6 din prezentul Regulament, contractele de cesiune se pot referi şi la cererile de înregistrare a obiectelor de proprietate industrială.
    8. În cazul în care se solicită înregistrarea unui contract referitor la mai multe obiecte de proprietate industrială, este suficientă depunerea unei singure cereri cu condiţia ca datele specificate conform punctului 4 subpunctul 4) din prezentul Regulament să fie indicate în cerere, să fie aceleaşi părţi contractante şi aceeaşi sferă de întindere a drepturilor transmise prin contract referitor la toate obiectele de proprietate industrială la care se referă contractul.
    9. La cerere se anexează următoarele documente, după caz:
    1) procura semnată de părţile contractante, dacă cererea se depune prin intermediul reprezentantului (reprezentanţilor)/mandatarului autorizat (mandatarilor autorizaţi);
    2) contractul de cesiune, licenţă, gaj sau franchising în cazul în care transmiterea drepturilor se efectuează conform acordului benevol încheiat între părţile contractante;
    3) hotărîrea instanţei de judecată privind transmiterea drepturilor asupra obiectului de proprietate industrială, în cazul în care transmiterea drepturilor se efectuează în temeiul hotărîrii instanţei de judecată;
    4) actul normativ ce reglementează transmiterea drepturilor asupra obiectului (obiectelor) de proprietate industrială, în cazul în care transmiterea drepturilor se efectuează în temeiul executării unor prevederi normative;
    5) copia hotărîrii adunării generale a membrilor societăţii, prin care s-a decis transmiterea drepturilor, în cazul cesionării drepturilor asupra obiectului de proprietate industrială de către o persoană juridică către o persoana fizică;
    6) traducerea în limba de stat a documentelor anexate, dacă acestea sînt depuse în altă limbă decît cea de stat;
    7) dovada de plată a taxei pentru înregistrarea contractului.
    10. În cazul în care temeiul transmiterii drepturilor privind obiectul de proprietate industrială constituie contractul încheiat între părţi, acesta se prezintă în una din următoarele forme:
    1) contractul în original sau extrasul din acesta în original, semnate de ambele părţi;
    2) copia contractului sau a extrasului din acesta legalizate de notar.
    11. Dacă contractul se referă la un obiect de proprietate industrială, cererea şi documentele anexate se depun în:
    1) 2 exemplare, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de cesiune;
    2) 4 exemplare, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de licenţă, gaj sau franchising.
    Dacă contractul se referă la două sau la mai multe obiecte de proprietate industrială, cererea şi documentele anexate se depun într-un număr de exemplare mai mare cu o unitate decît numărul obiectelor de proprietate industrială incluse în contract.
    12. Documentele menţionate la punctul 9 din prezentul Regulament se depun odată cu cererea sau în termen de 2 luni de la data depunerii cererii.
    13. Cererea şi documentele anexate se întocmesc în limba de stat. Cererea care nu este prezentată în limba de stat nu se înregistrează şi se returnează persoanei care a depus-o.
    14. În cazul în care contractul este întocmit în altă limbă decît cea de stat, se prezintă traducerea acestuia, a cărei autenticitate este certificată de către o persoană licenţiată în limbi moderne.
    15. Persoana care recepţionează documentele aferente cererii înscrie pe formularul cererii data şi numărul de intrare la AGEPI şi semnează toate exemplarele depuse.
    16. Solicitantul sau titularul are dreptul de a revoca cererea pînă la emiterea deciziei de înregistrare sau de respingere a înregistrării contractului şi poate cere restituirea taxei achitate prin depunerea unei cereri în scris în acest sens. Taxa achitată se restituie dacă, la momentul revocării, procedura de examinare a înregistrării contractului nu a fost iniţiată.
Secţiunea 2
Procedura de examinare a cererii şi a documentelor anexate
    17. Examinarea cererii şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 3 luni de la data înregistrării cererii la AGEPI.
    18. În cazul solicitării înregistrării unui contract care se referă la unul sau mai multe  obiecte de proprietate industrială pentru care nu au fost eliberate titluri de protecţie, procedura de examinare a cererilor de înregistrare a acestor obiecte de proprietate industrială se suspendă pînă la emiterea unei decizii de înregistrare sau de respingere a înregistrării contractului.
    19. În procesul de examinare a cererii şi a documentelor anexate se verifică:
    1) existenţa solicitării de înregistrare a contractului perfectată pe un formular-tip al cererii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    2) existenţa altor documente necesare efectuării procedurii de înregistrare a contratului, stabilite conform punctului 9 din prezentul Regulament;
    3) corespunderea datelor indicate în cerere şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în registrele naţionale de înregistrare a obiectelor de proprietate industrială;
    4) existenţa acordului expres al solicitantului/titularului privind transmiterea drepturilor referitor la obiectul de proprietate industrială, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de cesiune, licenţă sau franchising, sau existenţa acordului expres al debitorului gajist de a constitui gajul în favoarea creditorului obligaţiei garantate, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de gaj;
    5) corespunderea documentelor anexate şi a contractului cu prevederile prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare;
    6) existenţa dovezii de plată a taxei pentru înregistrarea contractului.
    20. Dacă în procesul examinării se constată că cererea şi/sau documentele anexate cererii nu corespund cerinţelor stabilite în prezentul Regulament sau dacă lipsesc unele dintre documentele enumerate la punctul 9, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul/mandatarul autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data expedierii notificării pentru remedierea iregularităţilor constatate sau pentru prezentarea documentelor lipsă, precizînd modalitatea de remediere a iregularităţilor constatate.
    21. Termenul de examinare a cererii depuse se prelungeşte şi se calculează de la data remedierii ultimei iregularităţi sau a prezentării ultimului document lipsă.
    22. AGEPI poate solicita prezentarea unor dovezi suplimentare referitoare la veridicitatea datelor din cerere sau din documentele anexate cererii, dacă în procesul examinării cererii şi a documentelor anexate apar dubii justificate privind veridicitatea informaţiei conţinute în documentele examinate.
    23. Înregistrarea contractelor se suspendă conform încheierii instanţei judecătoreşti.
Secţiunea 3
Înregistrarea contractelor
    24. AGEPI emite decizia de înregistrare a contractului, dacă în procesul examinării se constată că cererea şi documentele anexate corespund prevederilor legislaţiei în vigoare şi dacă întrunesc condiţiile stabilite de prezentul Regulament.
    25. În cazul emiterii deciziei de înregistrare a contractului, AGEPI înscrie în registrele naţionale ale obiectelor de proprietate industriale şi în baza de date corespunzătoare informaţia privind înregistrarea contractului. Pe fiecare filă a fiecărui exemplar al contractului se aplică ştampila „Înregistrat” şi se înscrie numărul şi data înregistrării. AGEPI remite în adresa fiecărei părţi contractante cîte un exemplar al contractului înregistrat, cu excepţia contractului de cesiune.
    26. AGEPI emite decizia de respingere a înregistrării contractului dacă:
    1) iregularităţile constatate nu sînt remediate sau documentele lipsă nu sînt prezentate în termenul acordat conform punctului 20 din prezentul Regulament şi dacă nu este depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit;
    2) partea contractantă care transmite drepturile asupra obiectului de proprietate industrială referitor la care a fost încheiat contractul nu este titularul/solicitantul respectivului obiect de proprietate industrială;
    3) conţinutul contractului nu reglementează:
    a) părţile contractului;
    b) obiectul/obiectele de proprietate industrială referitor la care este încheiat contractul;
    c) tipul contractului şi sfera de întindere a drepturilor acordate prin intermediul contractului;
    d) acordul expres al solicitantului/titularului privind transmiterea drepturilor asupra obiectului de proprietate industrială în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de cesiune, licenţă sau franchising, sau acordul expres al debitorului gajist de a constitui gajul în favoarea creditorului obligaţiei garantate, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de gaj;
    e) clauza că produsele licenţiatului, prin calitatea lor, nu au fost inferioare celor ale licenţiarului şi că licenţiarul va exercita controlul îndeplinirii acestei clauze, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de licenţă care se referă la o marcă;
    4) contractul face referire la date ce nu corespund datelor incluse în registrele naţionale privind obiectele de proprietate industrială;
    5) contractul cade sub incidenţa art. 26 alin. (5) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor sau contractul conţine prevederi conform art. 27 alin. (4) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de cesiune, sau, după caz, licenţă referitor la o marcă;
    6) contractul conţine prevederi conform art. 29 alin. (5) din Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale;
    7) contractul nu este semnat de ambele părţi contractante, inclusiv nu este semnat de toţi solicitanţii/titularii obiectului de proprietate industrială, în cazul în care obiectul de proprietate industrială la care se referă contractul aparţine mai multor solicitanţi/titulari;
    8) contractul conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau conţine prevederi ce se exclud reciproc.
Capitolul III. Contractul de cesiune
    27. Transmiterea drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială poate fi realizată prin intermediul unui contract de cesiune:
    a) prin care se transmit cesionarului toate drepturile conferite de titlul de protecţie sau cererea de înregistrare a obiectului de proprietate industrială (cesiune totală);
    b) prin care cesiunea este limitată din punctul de vedere al întinderii protecţiei conferite de titlul de protecţie sau de cererea de înregistrare a obiectului de proprietate industrială (cesiune parţială).
    28. Contractul de cesiune include următoarele clauze:
    1) indicaţii privind tipul cesiunii (totală sau parţială);
    2) numărul şi data de depozit ale obiectului de proprietate industrială sau numărul titlului de protecţie al acestuia;
    3) lista produselor şi/sau a serviciilor cesionate, grupate în conformitate cu Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor, în vederea înregistrării mărcilor  din 15 iunie 1957 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 13, pag. 163), revăzut şi modificat (în continuare – Clasificarea de la Nisa), fiecare grupă fiind precedată de numărul clasei din această clasificare căreia îi aparţin produsele şi/sau serviciile cesionate, în cazul în care transmiterea drepturilor asupra mărcii se efectuează printr-un contract de cesiune parţială a produselor şi/sau a serviciilor;
    4) indicaţii privind numărul desenelor şi al modelelor industriale cesionate, precum şi numărul de ordine al acestora, în cazul în care transmiterea drepturilor asupra desenelor şi modelelor industriale vizează cererea/certificatul de înregistrare multiplă;
    5) teritoriul în limitele căruia urmează a fi exploatat obiectul de proprietate industrială, în cazul în care transmiterea drepturilor asupra obiectului de proprietate industrială se efectuează printr-un contract de cesiune parţială privind teritoriul exploatării obiectului de proprietate industrială;
    6) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului, şi se aplică ştampila;
    7) locul şi data semnării contractului.
    29. În cazul înregistrării unui contract de cesiune parţială, numărul depozitului şi/sau numărul titlului de protecţie se atribuie în felul următor: cedentul păstrează numărul existent al depozitului şi/sau titlului de protecţie, iar cesionarul obţine numărul depozitului sau înregistrării urmat de litera „A”, scrisă cu majusculă.
    30. Examinarea ulterioară a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate industrială, rezultate în urma înregistrării contractului de cesiune parţială, se efectuează separat pentru fiecare solicitant în parte.
    31. În temeiul punctului 30 din prezentul Regulament, dacă cererile de înregistrare a obiectelor de proprietate industrială corespund condiţiilor legale de înregistrare şi eliberare a titlurilor de protecţie, se emite cîte o decizie de înregistrare pentru fiecare solicitant în parte şi se eliberează cîte un titlu de protecţie pentru fiecare titular în parte. Fiecare înregistrare conferă dreptul exclusiv în limitele întinderii protecţiei stabilită conform contractului de cesiune parţială.
    32. La solicitarea titularului, menţionată în cererea de înregistrare a contractului, AGEPI eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării datelor în urma înregistrării contractului de cesiune, dacă nu a fost solicitată eliberarea unui nou titlu de protecţie care să includă această modificare.
    33. AGEPI eliberează un nou titlu de protecţie la solicitarea noului titular al obiectului de proprietate industrială, cu condiţia returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie sau a dublicatului acestuia, eliberat ca urmare a pierderii originalul titlului de protecţie.
Capitolul IV. Contractul de licenţă
    34. Transmiterea drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială în baza contractului de licenţă poate fi realizată prin intermediul unui contract de licenţă, prin care:
    1) drepturile privind obiectul de proprietate industrială se transmit unui singur licenţiat (licenţă exclusivă); sau
    2) licenţiarul îşi rezervă dreptul de a încheia contracte de licenţă referitor la acelaşi obiect de proprietate industrială cu alţi licenţiaţi (licenţă neexclusivă);
    3) licenţiatului i se transmit toate drepturile conferite de titlul de protecţie a obiectului de proprietate industrială, pe întreg teritoriul, titularul obiectului de proprietate industrială fiind licenţiarul (licenţă totală); sau
    4) transmiterea drepturilor este limitată din punctul de vedere al întinderii protecţiei conferite de titlul de protecţie al obiectului de proprietate industrială (licenţă parţială).
    35. Contractul de licenţă include următoarele clauze:
    1) indicaţii privind tipul licenţei (exclusivă sau neexclusivă, totală sau parţială);
    2) numărul titlului de protecţie al obiectului de proprietate industrială;
    3) indicaţii privind dreptul licenţiatului de a încheia contracte de sublicenţă, după caz;
    4) lista produselor şi/sau a serviciilor, grupate în conformitate cu Clasificarea de la Nisa, fiecare grupă fiind precedată de numărul clasei din această Clasificare, căreia îi aparţin produsele şi/sau serviciile supuse licenţierii, în cazul în care transmiterea drepturilor asupra mărcii se efectuează printr-un contract de licenţă parţială a produselor şi/sau a serviciilor, incluse în certificatul de înregistrare a mărcii;
    5) indicaţii privind numărul desenelor şi al modelelor industriale, precum şi numărul de ordine al acestora, în cazul în care printr-un contract de licenţă parţială, ce vizează o cerere/certificat de înregistrare multiplă, transmiterea drepturilor se realizează pentru o parte de desene şi modele industriale;
    6) teritoriul în limitele căruia urmează a fi exploatat de către licenţiat obiectul de proprietate industrială, în cazul în care transmiterea drepturilor asupra obiectului de proprietate industrială se efectuează printr-un contract de licenţă parţială privind teritoriul exploatării obiectului de proprietate industrială;
    7) specificarea drepturilor transmise în cazul licenţei parţiale;
    8) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului, şi se aplică ştampila;
    9) termenul de valabilitate a contractului;
    10) locul şi data semnării contractului.
    36. Contractul de sublicenţă poate fi admis pentru înregistrare cu condiţia că contractul de licenţă căruia îi corespunde este înregistrat la AGEPI.
    37. Înregistrarea contractului de sublicenţă se realizează în conformitate cu procedura de înregistrare a contractului de licenţă.
    38. La cererea de înregistrare a contractului de sublicenţă se anexează şi contractul (actul) ce reglementează dreptul încheierii de către licenţiat a contractului de sublicenţă.
    39. Se respinge înregistrarea contractului de sublicenţă, dacă contractul de licenţă căruia îi corespunde:
    1) nu satisface condiţiile stabilite la punctele 36 şi 38 din prezentul Regulament;
    2) nu acoperă drepturile pretinse a fi transmise prin contractul de sublicenţă.
    40. În cazul în care termenul contractului de sublicenţă este mai mare decît termenul contractului de licenţă, contractul de sublicenţă se înregistrează pe un termen ce nu depăşeşte termenul de valabilitate a contractului de licenţă.
    41. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de licenţă are ca efect radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de sublicenţă.
Capitolul V. Contractul de gaj
    42. Înregistrarea contractului de gaj se realizează în baza unui demers, care trebuie să conţină următoarele:
    1) datele de identificare ale debitorului gajist şi ale creditorului gajist, cu respectarea condiţiilor stabilite la punctul 4 subpunctul 1) din prezentul Regulament;
    2) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat, cu respectarea condiţiilor stabilite la punctul 4 subpunctul 1) din prezentul Regulament, dacă pentru înregistrarea contractului a fost desemnat un reprezentant/mandatar autorizat;
    3) numărul titlului de protecţie la care se referă gajul;
    4) adresa pentru corespondenţă;
    5) semnătura părţii contractante care a solicitat înregistrarea contractului de gaj, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă este persoană juridică, demersul este semnat de conducătorul unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului, şi se aplică ştampila.
    43. Contractul de gaj include următoarele clauze:
    1) obiectul gajului (numărul titlului de protecţie al obiectului de proprietate industrială şi descrierea acestuia);
    2) esenţa şi scadenţa creanţei garantate prin gaj şi valoarea maximă a acesteia fără dobînzi şi alte cheltuieli;
    3) acordul expres al debitorului gajist de a constitui un gaj în favoarea creditorului obligaţiei garantate;
    4) clauze privind permiterea sau interzicerea gajului ulterior;
    5) drepturile  de  care  dispune creditorul  gajist  referitoare  la exercitarea  gajului;
    6) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului, şi se aplică ştampila;
    7) locul şi data semnării contractului.
    44. În contractul de gaj părţile pot stabili drepturi, obligaţii şi condiţii suplimentare celor prevăzute de prezentul Regulament, dacă acestea nu contravin  legislaţiei.
Capitolul VI. Contractul de franchising
    45. Contractul de franchising include următoarele clauze:
    1) numărul titlului de protecţie al obiectului de proprietate industrială;
    2) indicaţii privind dreptul franchiserului de a încheia contracte de subfranchising, după caz;
    3) teritoriul pe care va fi folosită marca franchiserului;
    4) descrierea completă a programului de prestare a franchisei;
    5) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului, şi se aplică ştampila;
    6) termenul de valabilitate a contractului;
    7) locul şi data semnării contractului.
    46. Înregistrarea contractului de subfranchising se realizează în conformitate cu procedura stabilită de înregistrare a contractului de franchising.
    47. Contractul de subfranchising poate fi admis pentru înregistrare cu condiţia că contractul de franchising căruia îi corespunde este înregistrat.
Capitolul VII. Proceduri aplicate
Secţiunea 1
Modificarea contractelor
    48. La solicitarea părţilor contractante, AGEPI înregistrează modificările rezultate din revizuirea clauzelor contractului de licenţă, gaj sau franchising sau din completarea acestuia cu noi clauze, cu condiţia că contractul la care se referă modificarea este înregistrat la AGEPI.
    49. AGEPI înregistrează modificări ale contractului care se referă la:
    1) datele privind părţile contractante (numele şi/sau adresa, în cazul în care partea contractantă, ale cărei date se modifică, este o persoană fizică, denumirea şi/sau sediul, în cazul în care partea contractantă, ale cărei date se modifică, este o persoană juridică);
    2) obiectul contractului (includerea sau excluderea unui/unor obiecte de proprietate industrială), în cazul modificării unui contract care vizează mai multe obiecte de proprietate industrială;
    3) termenul de valabilitate a contractului;
    4) teritoriul în care contractul produce efecte juridice;
    5) forma de transmitere a obiectului de proprietate industrială;
    6) drepturile transmise.
    50. Cererea de înregistrare a modificării contractului se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, completat prin dactilografiere sau imprimare şi conţine:
    1) datele de identificare ale părţilor contractante, cu respectarea cerinţelor stabilite la punctul 4 subpunctul 1) din prezentul Regulament;
    2) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat, cu respectarea cerinţelor stabilite la punctul 4 subpunctul 1) din prezentul Regulament, dacă pentru înscrierea modificărilor contractului a fost desemnat un reprezentant/mandatar autorizat;
    3) numele, prenumele şi adresa persoanei desemnate pentru corespondenţă cu AGEPI;
    4) numărul titlului de protecţie a obiectului de proprietate industrială la care se referă contractul;
    5) date despre contractul înregistrat (data şi numărul înregistrării contractului, nr. BOPI în care a post publicată informaţia privind înregistrarea acestuia);
    6) semnăturile părţilor contractante, cu respectarea cerinţelor stabilite la punctul 4 subpunctul 6) din prezentul Regulament.
    51. La cererea de înregistrare a modificării contractului se anexează următoarele documente, după caz:
    1) procura semnată de părţile contractante, dacă cererea de înregistrare a modificării contractului se depune prin intermediul reprezentantului (reprezentanţilor)/mandatarului autorizat (mandatarilor autorizaţi);
    2) acordul adiţional de modificare a contractului înregistrat, semnat de părţile contractante;
    3) dovada de plată a taxei pentru înregistrarea modificării contractului.
    52. Examinarea cererii de înregistrare a modificării contractului  şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data înregistrării acesteia la AGEPI. Dacă în procesul examinării se constată că cererea de înregistrare a modificării contractului şi/sau documentele anexate nu corespund cerinţelor stabilite în prezentul Regulament sau dacă lipsesc unele dintre documentele enumerate la punctul 51 din prezentul Regulament, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul/mandatarul autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data expedierii notificării pentru remedierea iregularităţilor constatate sau pentru prezentarea documentelor lipsă, precizînd modalitatea de remediere a iregularităţilor constatate.
    53. Înregistrarea modificării contractului se respinge dacă:
    1) contractul la care se referă modificarea nu este înregistrat la AGEPI;
    2) iregularităţile constate nu sînt remediate sau documentele lipsă nu sînt prezentate în termenul acordat conform punctului  52 din prezentul Regulament şi nu este depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit;
    3) contractul adiţional nu este semnat de părţile contractante;
    4) contractul adiţional conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau conţine prevederi ce se exclud reciproc.
Secţiunea 2
Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului
    54. În urma încetării efectelor contractului de licenţă, gaj sau franchising, AGEPI radiază informaţia despre contract din registrele naţionale ale obiectelor de proprietate industrială.
    55. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de licenţă, gaj şi franchising se realizează şi la solicitarea părţii contractante interesate, prin depunerea la AGEPI a unei declaraţii în formă scrisă, semnată de ambele părţi contractante, care este însoţită de următoarele documente:
    1) acordul privind rezilierea contractului semnat de ambele părţi, cu respectarea condiţiilor stabilite conform punctului 4 subpunctul 6) din prezentul Regulament  sau hotărîrea instanţei de judecată;
    2) procura, în cazul în care declaraţia referitoare la radierea informaţiei privind înregistrarea contractului se depune prin reprezentant/mandatar autorizat;
    3) dovada de plată a taxei de radiere a informaţiei privind înregistrarea contractului.
    56. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de gaj poate fi realizată şi la solicitarea terţului, care a dobîndit obiectul gajului, în baza următoarelor temeiuri, după caz:
    1) declaraţia în formă scrisă a creditorului  gajist despre  renunţarea la gaj;
    2) hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti.
    57. În termen de 2 luni din momentul solicitării radierii informaţiei privind înregistrarea contractului, în cazul în care sînt respectate condiţiile stabilite la punctul  55, după caz  punctul 56 din prezentul Regulament, AGEPI emite decizia de radiere a informaţiei privind înregistrarea contractului, care se eliberează ambelor părţi contractante sau reprezentantului/mandatarului autorizat, dacă acesta a fost desemnat.
Secţiunea 3
Reprezentarea
    58. Părţile semnatare ale contractului pot fi reprezentate în procedurile desfăşurate la AGEPI de un reprezentant sau de un mandatar autorizat. Persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul, sediul sau o întreprindere înregistrată în Republica Moldova vor fi reprezentante în faţa AGEPI de un mandatar autorizat împuternicit printr-o procură.
    59. Procura privind desemnarea unui reprezentant/mandatar autorizat trebuie să conţină menţiunea expresă privind intermedierea înregistrării contractului la AGEPI, obiectul (obiectele) de proprietate industrială la care se referă contractul, cu indicarea datelor specificate, conform punctului 4 subpunctul 4) din prezentul Regulament şi semnătura persoanei reprezentate.
    60. În cazul în care apar dubii privind veridicitatea semnăturii unei persoane fizice aplicată pe procura de desemnare a reprezentantului/mandatarului autorizat, AGEPI poate solicita autentificarea procurii.
    61. Procura poate fi eliberată pentru gestiunea acţiunilor referitoare la unul sau mai multe obiecte de proprietate industrială şi se depune într-un număr suficient de copii pentru fiecare obiect de proprietate industrială în parte.
    62. Dacă procura nu este depusă în termenul acordat, conform prevederilor punctului 20 din prezentul Regulament, acţiunile reprezentantului/mandatarului autorizat se consideră neefectuate şi AGEPI emite decizia de respingere a înregistrării contractului, cu excepţia cazurilor în care există confirmarea ulterioară a reprezentatului privind acţiunile realizate de reprezentantul/mandatarul autorizat.
    63. Dacă pentru înregistrarea aceluiaşi contract sînt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi/mandatari autorizaţi, gestionarea acţiunilor privind procedura de înregistrare a contractului la AGEPI se realizează cu unul dintre  reprezentanţii/mandatarii autorizaţi, în lipsa unei menţiuni exprese a părţilor contractante.
Secţiunea 4
Modalitatea de percepere a taxelor
    64. Înregistrarea contractului, înregistrarea modificării contractului, precum şi radierea informaţiei privind înregistrarea contractului sînt supuse taxelor. Taxa se achită odată cu solicitarea realizării acţiunii sau în termen de 2 luni de la expedierea notificării AGEPI privind necesitatea achitării taxei.
    65. Documentele de plată trebuie să conţină datele necesare pentru identificarea cererii/declaraţiei depuse la AGEPI, în caz contrar achitarea taxei nu se ia în considerare şi cuantumul ei se restituie persoanei care a achitat-o.
    66. În cazul înregistrării unui contract sau înregistrării modificării în contract, care se referă la mai multe obiecte de proprietate industrială, taxa se achită pentru fiecare obiect de proprietate industrială în parte. În acest caz, dovada de plată a taxei se prezintă într-un număr suficient de copii pentru a fi anexate la fiecare dosar.
    67. Taxele achitate după expirarea termenului acordat se restituie plătitorului, iar procedura de înregistrare a contractului nu se efectuează.
    68. În cazul cesiunii drepturilor, solicitantul, titularul sau succesorul de drepturi care nu îndeplineşte condiţiile de acordare a înlesnirilor, specificate conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art. 625), cu modificările şi completările ulterioare, este obligat să plătească taxa neachitată anterior sau să lichideze diferenţa, în cazul achitării parţiale.
Secţiunea 5
Publicarea datelor
    69. Datele referitoare la înregistrarea contractului se publică în BOPI în decurs de 1 lună de la data emiterii deciziei de înregistrare a contractului, cu excepţia datelor privind contractele de cesiune a drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială ale căror date privind cererile de înregistrare nu au fost publicate.
    70. Publicarea datelor privind înregistrarea contractului cuprinde următoarele informaţii:
    1) numărul curent;
    2) tipul obiectului de proprietate industrială;
    3) numărul depozitului;
    4) data depozitului;
    5) numărul titlului de protecţie, după caz;
    6) numărul BOPI în care a fost publicată informaţia privind obiectul de proprietate industrială;
    7) date despre părţile contractante;
    8) numărul şi data înregistrării contractului.
    71. Datele privind contractele de licenţă şi frachising reziliate, datele privind stingerea gajului, precum şi modificările operate în contractele de licenţă, gaj şi franchising se publică în BOPI.
Secţiunea 6
Termene
    72. La calcularea termenelor şi la stabilirea altor aspecte juridice referitor la termene se aplică prevederile corespunzătoare ale Codului civil al Republicii Moldova.
    73. Părţile contractante sau alt participant la procedura de înregistrare a contractului la AGEPI poate solicita prelungirea unui termen prin depunerea unei cereri în acest sens pînă la expirarea termenului prescris. Cererea de prelungire a termenului se consideră depusă după achitarea taxei corespunzătoare.
    74. Prelungirea termenului, conform punctului 73 din prezentul Regulament, nu poate depăşi perioada de 6 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a contractului.
    75. Expirarea valabilităţii titlului de protecţie la care se referă contractul de licenţă, gaj şi franchising are ca efect radierea informaţiei despre contract din registrele naţionale ale obiectelor de proprietate industrială.
    76. Termenul de înregistrare a contractelor de licenţă, gaj şi franchising poate fi prelungit, la cererea părţilor contractante, pentru o nouă perioadă, care nu poate depăşi perioada de valabilitate a titlului de protecţie.
Secţiunea 7
Formulare. Notificări
    77. Formularele referitoare la procedura de înregistrare a contractelor se elaborează de AGEPI şi se pun la dispoziţia persoanelor interesate pe site-ul AGEPI pe adresa www.agepi.md.
    78. Prin notificare se înţelege orice document transmis de AGEPI, inclusiv deciziile. Notificările se expediază la adresa de corespondenţă.
    79. Deciziile emise se întocmesc pe formulare tip, aprobate de AGEPI.
    80.  AGEPI emite următoarele decizii, după caz:
    1) de înregistrare a contractului;
    2) de respingere a înregistrării contractului;
    3) de acceptare a înregistrării modificărilor în contractul de licenţă, gaj sau franchising;
    4) de respingere a înregistrării modificărilor în contractul de licenţă, gaj sau franchising;
    5) de radiere a înregistrării contractului de licenţă, gaj sau franchising.
    81. Deciziile emise pot fi contestate în baza Hotărîrii Guvernului nr. 257  din  2 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 69-71, art. 311), cu modificările ulterioare.
    82. În funcţie de tipul contractului, AGEPI emite decizii:
    a) în 2 exemplare, în cazul contractului de cesiune – un exemplar pentru dosar şi unul pentru cesionar;
    b) în 4 exemplare, în cazul unui contract de licenţă, gaj sau franchising – 2 exemplare pentru dosare şi 2 pentru ambele părţi.
    83. Orice decizie emisă de AGEPI în temeiul prevederilor prezentului Regulament se notifică părţilor contractante sau reprezentanţilor/mandatarilor autorizaţi ai acestora, dacă aceştia au fost desemnaţi. În cazul în care părţile contractante au desemnat un reprezentant/mandatar autorizat comun, decizia se notifică reprezentantului/mandatarului autorizat.
    84. Notificarea poate fi transmisă prin:
    1) poştă;
    2) înmînare directă;
    3) fax sau orice alt mijloc electronic de comunicare;
    4) publicare în BOPI.
    85. În cazul în care notificarea este înmînată destinatarului în sediul AGEPI, destinatarul confirmă în scris primirea pe exemplarul notificării care se anexează la dosar sau prin semnătura într-un registru de evidenţă a corespondenţei.
    86.  În cuprinsul deciziilor AGEPI pot fi rectificate doar greşeli lingvistice sau de transcriere, precum şi erori evidente, care nu modifică esenţa deciziei. Acestea se rectifică de către AGEPI, din oficiu sau la cererea uneia dintre părţile interesate (contractante).
Capitolul VIII. Registrele AGEPI.
Inspectarea publică
    87. AGEPI ţine:
    1) Registrul naţional al contractelor de cesiune a drepturilor asupra obiectelor de proprietatea industrială;
    2) Registrul naţional al contractelor de licenţă;
    3) Registrul naţional al contractelor de gaj;
    4) Registrul naţional al contractelor de franchising.
    88. Informaţia privind înregistrarea contractelor sau privind modificarea acestora se înscrie, corespunzător tipului contractului, în registrele naţionale, specificate la punctul 87 din prezentul Regulament, precum şi în registrele naţionale ale obiectelor de proprietate industrială, corespunzător obiectului de proprietate industrială la care se referă contractul.
    89. În cazul rezilierii contractului de licenţă, gaj sau franchising, informaţia privind contractul respectiv se radiază din registrele naţionale în domeniul proprietăţii industriale.
    90. Un exemplar al setului de documente privind înregistrarea, respingerea sau radierea înregistrării contractului, acceptarea sau respingerea înregistrării modificării contractului se păstrează în arhiva AGEPI.
    91. Contractele sau alte documente anexate cererii sînt deschise inspectării publice doar în cazul existenţei acordului expres al părţilor contractante sau în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.