HCNPF24/19/2011
ID intern unic:  339963
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 24/19
din  24.06.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea
activităţii simultane a asigurătorilor/reasigurătorilor
Publicat : 09.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 148-151     art Nr : 1177
ÎNREGISTRAT:
    Ministrul justiţiei
    _________ Oleg EFRIM
    nr. 838 din 09.08.2011

    În vederea executării prevederilor art.38 alin.(2) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea activităţii simultane a asigurătorilor/reasigurătorilor, conform anexei.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                          Mihail CIBOTARU

    Nr. 24/19. Chişinău, 24 iunie 2011.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 24/19 din 24.06.2011
REGULAMENT
cu privire la desfăşurarea activităţii simultane
a asigurătorilor/reasigurătorilor
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de desfăşurare de către asigurători/reasigurători a activităţii de asigurare/reasigurare simultan în categoria „asigurări de viaţă” şi categoria „asigurări generale”.
    2. Nici un asigurător nu poate desfăşura activitate simultană în categoria „asigurări de viaţă” şi categoria „asigurări generale”, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.8 alin.(5) şi art.57 alin.(3) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”.
    3. În sensul prezentului Regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1) Asigurător cu activitate simultană - asigurător/reasigurător, care desfăşoară concomitent activitate de asigurări de viaţă şi activitate de asigurări generale;
    2) Comisia Naţională - Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
    3) Legea cu privire la asigurări - Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47 - 49, art.213);
    4) Perioadă financiară - anul financiar care cuprinde o perioadă de 12 luni şi începe la 01 ianuarie.
Capitolul II. Separarea gestiunii şi managementului operaţional
    4. Asigurătorul cu activitate simultană trebuie să dispună de management, diviziuni operaţionale şi personal angajat separat în categoria „asigurări de viaţă” şi categoria „asigurări generale”.
    5. Capitalul social al asigurătorului cu activitate simultană trebuie să fie constituit separat pentru categoria „asigurări de viaţă” şi pentru categoria „asigurări generale”, ţinînd cont de prevederile art.22 alin.(1) din Legea cu privire la asigurări.
    6. Asigurătorul cu activitate simultană este obligat să separe gestiunea managementului activităţii de asigurare de viaţă de gestiunea managementului activităţii de asigurări generale, în special a operaţiunilor ce rezultă din:
    1) gestionarea distinctă a riscurilor, atît pe durata activităţii, cît şi în cazul lichidării asigurătorului;
    2) formarea şi menţinerea separată a rezervelor tehnice pentru contractele de asigurare de viaţă şi contractele de asigurări generale în conformitate cu Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.1/5 din 11.01.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.37-38, art.205);
    3) menţinerea marjei de solvabilitate disponibilă şi marjei de solvabilitate minimă corespunzătoare activităţii de asigurare de viaţă separat de marjele de solvabilitate pentru activitatea de asigurare generală;
    4) acoperirea rezervelor tehnice şi marjei de solvabilitate minime cu active admise şi dispersarea acestora conform regulilor prevăzute de Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.2/1 din 21.12.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.59-62, art.310). Activele admise să acopere rezervele tehnice şi marjele de solvabilitate vor fi menţinute, investite, administrate şi raportate separat;
    5) calcularea şi menţinerea coeficientului de lichiditate separat pentru activitatea de asigurare de viaţă şi activitatea de asigurare generală conform Regulamentului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor).
    7. Nici o parte din capitalul social şi nici surplusul menţinut pentru una din cele două activităţi nu va fi transferat către cealaltă activitate fără avizul prealabil scris al Comisiei Naţionale. Un astfel de preaviz poate fi emis doar dacă Comisia Naţională evaluează riscurile şi constată că drepturile deţinătorilor de poliţă nu sînt afectate, precum şi dacă sînt respectate cerinţele prevăzute la pct. 5 şi pct.6.
    8. Situaţia financiară a asigurătorului cu activitate simultană se verifică periodic de către Comisia Naţională corespunzător fiecărei activităţi în parte. Dacă, drept rezultat, se constată încălcarea cerinţelor stabilite la pct.5 şi pct.6 doar la una din cele două activităţi, precum şi existenţa temeiurilor prevăzute de art.42 din Legea cu privire la asigurări, Comisia Naţională decide aplicarea procedurii de remediere financiară asupra activităţii afectate, indiferent de rezultatele celeilalte activităţi.
    9. Registrele contabile trebuie menţinute separat pentru activitatea din categoria „asigurări de viaţă” şi cea din categoria „asigurări generale”, conform politicilor şi procedurilor de contabilitate reglementate de Comisia Naţională.
    10. Cheltuielile comune ale celor două activităţi se determină şi se înregistrează în registrele contabile separat pe fiecare activitate. Cheltuielile comune şi cheltuielile indirecte ce nu pot fi atribuite nici unei activităţi în particular, vor fi alocate conform metodologiei şi formulelor prezentate de către asigurător Comisiei Naţionale pentru aprobare.
    11. Metodologia şi formulele indicate în pct.10 vor fi prezentate de către asigurătorul cu activitate simultană Comisiei Naţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament în raport cu anul financiar în curs. Pentru perioadele financiare ulterioare metodologia şi formulele respective se vor prezenta Comisiei Naţionale în termen de pînă la 30 de zile înainte de începerea perioadei financiare în care se va aplica metodologia.
    12. Metodologia aprobată de Comisia Naţională este valabilă şi poate fi aplicată de la o perioadă financiară la alta, pînă la revizuirea acesteia sau adoptarea de către asigurător a unei noi metodologii aprobată ulterior de Comisia Naţională.
    13. Rapoartele financiare se prezintă Comisiei Naţionale conform reglementărilor emise în acest sens, separat pentru activitatea de asigurare de viaţă şi pentru activitatea de asigurare generală, precum şi în formă consolidată.
    14. Asigurătorul cu activitate simultană desemnează o persoană cu funcţie de răspundere care administrează şi gestionează activitatea de asigurare de viaţă şi una care administrează şi gestionează activitatea de asigurare generală. Persoanele desemnate îşi încep activitatea după eliberarea de către Comisia Naţională a avizului prealabil conform prevederilor Regulamentului cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.13/3 din 03.04.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98, art.298).
    15. Organul împuternicit al asigurătorului cu activitate simultană trebuie să adopte în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament un plan de acţiuni ce va cuprinde măsuri necesare a fi întreprinse în vederea separării celor două activităţi în subdiviziuni operaţionale distincte în termen de 6 luni de la data adoptării planului respectiv.
    16. Planul de acţiuni indicat se prezintă Comisiei Naţionale în termen de 10 zile de la data adoptării. Comisia Naţională va examina în termen de 30 de zile planul de acţiuni prezentat şi va solicita revizuirea acestuia dacă nu sînt respectate cerinţele stabilite de art.38 din Legea cu privire la asigurări, prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare.