HCNPFC25/4/2011
ID intern unic:  339964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 25/4
din  30.06.2011
cu privire la stabilirea criteriilor de calificare a administratorului
unui asigurător în proces de insolvabilitate
Publicat : 09.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 148-151     art Nr : 1178
ÎNREGISTRAT:
    Ministrul justiţiei
    _________ Oleg EFRIM
    nr. 837 din 09.08.2011

    În vederea executării prevederilor art.73 alin.(3) lit.b) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139 - 140, art.1082),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabilesc criteriile de calificare pentru desemnarea persoanei în calitate de administrator al unui asigurător în proces de insolvabilitate. În funcţia de administrator al unui asigurător în proces de insolvabilitate poate fi desemnată o persoană care îndeplineşte următoarele cerinţe:
    1) nu este acţionar semnificativ al unui asigurător/reasigurător sau al unui broker de asigurare şi/ sau de reasigurare;
    2) nu are antecedente penale nestinse;
    3) deţine diplomă de studii superioare în domeniul financiar-economic şi/sau juridic;
    4) are cel puţin 3 ani de experienţă în calitate de persoană cu funcţie de răspundere în cadrul unui asigurător/reasigurător sau deţine de cel puţin 4 ani certificat de calificare al auditului participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor;
    5) în ultimii 5 ani nu a fost tras la răspundere pentru acte juridice fictive sau simulate, acte afectate de eroare, încheiate prin dol, violenţă, în urma unei înţelegeri dolosive sau pentru încălcarea obligaţiilor fiduciare;
    6) nu este afiliat cu acţionarii, creditorii sau debitorii asigurătorului şi nu se află în conflict de interese cu aceştia;
    7) nu are interese financiare care pot afecta exercitarea în mod imparţial funcţia de administrator al asigurătorului în proces de insolvabilitate, drept rezultat fiind posibilă obţinerea avantajelor materiale sau de altă natură, urmărite, în mod direct sau indirect, pentru sine, sau pentru soţul (soţia) sa, sau pentru rudele sale de pînă la gradul II inclusiv.
    2. Se abrogă Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.61 din 25.07.2005 „Privind criteriile de calificare ale administratorului unei companii de asigurare în proces de insolvabilitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.123-125, art.406).

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                   Aurica DOINA

    Nr. 25/4. Chişinău, 30 iunie 2011.