HCC16/2011
ID intern unic:  340272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 16
din  15.09.2011
cu privire la validarea mandatelor de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
Publicat : 23.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 156-159     art Nr : 20     Data intrarii in vigoare : 15.09.2011
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:
    Valeria ŞTERBEŢ      - preşedinte
    Victor PUŞCAŞ            - judecător
    Elena SAFALERU       - judecător-raportor
    Alexandru TĂNASE    - judecător

    grefier – Dina Musteaţa, cu participarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, vicepreşedintelui fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Victor Mîndru, şi a candidaţilor supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Mihail Mocan, Igor Vremea şi Ion Ceban, conducîndu-se după prevederile art.62, art.69 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.e) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică dosarul privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    Drept temei pentru examinarea dosarului au servit materialele Comisiei Electorale Centrale, prezentate la 5 septembrie 2011, în conformitate cu  art.62 din Constituţie, cu respectarea prevederilor art.38 alin.(4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.
    Prin decizia Curţii Constituţionale din 7 septembrie 2011 materialele Comisiei Electorale Centrale au fost acceptate pentru examinare.
    Analizînd materialele dosarului, audiind informaţiile  prezentate de judecătorul-raportor şi  participanţii la şedinţă,
    Curtea Constituţională
a   constatat:
    1. Parlamentul Republicii Moldova, prin hotărîrile nr.146 din 15 iulie 2011 şi nr.178 din 28 iulie 2011, ca urmare a demisiei deputaţilor Vasili Panciuc şi, respectiv, Elena Bodnarenco şi Serghei Filipov, a declarat vacante trei mandate de deputat aparţinînd Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    Comisia Electorală Centrală, prin Hotărîrea nr.662 din 26 august 2011, a luat act de vacanţa a trei mandate de deputat atribuite Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-i declara aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, pe următorii candidaţi supleanţi: Mocan Mihail, Vremea Igor şi Ceban Ion, prezentînd materialele respective.
    2. Examinînd materialele depuse de Comisia Electorală Centrală în raport cu prevederile constituţionale şi legale, Curtea reţine următoarele.
    Conform prevederilor art.62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
    Potrivit art.69 alin.(1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. În conformitate cu art.88 alin.(2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art.86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant.
    Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că Partidul Comuniştilor din Republica Moldova dispune de trei mandate vacante de deputat în Parlament.
    La 24 decembrie 2010, prin Avizul nr.5 şi Hotărîrea nr.31, Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerii Parlamentului de legislatura a XIX-a în cadrul scrutinului din 28 noiembrie 2010 şi listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a.
    Prin Hotărîrea nr.4 din 17 februarie 2011 Curtea Constituţională l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe Morcov Ghenadie, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    Următorii candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova sînt Mocan Mihail, Vremea Igor şi Ceban Ion.
    Candidaţii supleanţi Mocan Mihail, Vremea Igor şi Ceban Ion au prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţii, prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumîndu-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.
    În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să  împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală  următoarelor persoane:
    Mocan Mihail, a.n. 1962, domiciliat în mun. Chişinău, jurist, politolog, preşedintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;
    Vremea Igor, a. n. 1973, domiciliat în mun. Chişinău, jurist, doctor în drept, avocat, membru al Comisiei Electorale Centrale, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;
    Ceban Ion, a. n. 1980, domiciliat în mun. Chişinău, matematician, şeful cabinetului vicepreşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(2) din Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.62 lit.d) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
    Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. Se declară aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor:
    Mocan Mihail, Vremea Igor şi Ceban Ion, pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                      Valeria ŞTERBEŢ

    Nr. 16. Chişinău, 15 septembrie 2011.