HGC707/2011
ID intern unic:  340299
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 707
din  20.09.2011
cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcţionării sistemelor
de alimentare centralizată cu energie termică
Publicat : 23.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 156-159     art Nr : 778
    Pentru îmbunătăţirea situaţiei în complexul termoenergetic, precum şi pentru asigurarea fiabilă a populaţiei cu resurse energetice şi servicii comunale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerul Economiei:
    pînă la finele trimestrului IV al anului 2011, va elabora proiectul de lege cu privire la energia termică, armonizat cu directivele europene, prezentîndu-l Guvernului pentru examinare şi aprobare în modul stabilit;
    în termen de o lună, în colaborare cu autorităţile de resort, va prezenta spre examinare Guvernului conceptul ce vizează restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sectorului termoenergetic, în baza recomandărilor Băncii Mondiale.
    2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:
    pînă la finele trimestrului I  al anului 2012, va elabora şi va prezenta în modul stabilit Guvernului pentru examinare proiectul de lege cu privire la performanţa energetică a clădirilor, armonizat cu directivele europene;
    pînă la finele semestrului I al anului 2012, va elabora şi va prezenta în modul stabilit Guvernului Planul de acţiuni privind performanţa energetică a clădirilor;
    pînă la finele anului 2012, va revizui cadrul legal şi normativ în partea ce ţine de îmbunătăţirea procesului de gestionare a fondului locativ, inclusiv prin modificarea şi completarea Legii condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 915).
    3. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la / reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Valeriu Lazăr
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării regionale                                                Marcel Răducan

    Nr. 707. Chişinău, 20 septembrie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 707
din 20 septembrie 2011

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a
serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ,
contorizarea
apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la
/ reconectării la sistemele
de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 191 din 19 februarie 2002

    Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la / reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.263), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) punctul 7:
    la litera a), cuvintele „pentru energia termică produsă de centralele termice”, se exclud;
    la litera b), cuvintele „energia termică produsă de centralele electrice cu termoficare (CET)” se substituie cu cuvintele „serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sistemele centralizate”;
    b) punctul 10:
    alineatul unsprezece se exclude;
    alineatul treisprezece va avea următorul cuprins:
    „Plata pentru încălzire pe parcursul sezonului rece trebuie să fie achitată totalmente în termen de pînă la 1 august al anului de gestiune. Pe parcursul sezonului de încălzire plata lunară minimă achitată de consumator pentru încălzire va constitui 40 % din valoarea facturii lunare”;
    ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „Nu se permite deconectarea parţială a apartamentului (încăperilor locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire a blocului locativ. Deconectarea integrală se va efectua cu condiţia că în apartament (încăperea locuibilă în cămin) va fi instalată o altă sursă de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C. Deconectarea integrală se va efectua cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la prezentul Regulament.”;
    2) în anexa nr. 7:
    a) punctul 1:
    textele „sau parţială” şi „(pct. 2.5. din SNIP, 2.04.05-91)” se exclud;
    cifra „+ 8” se substituie cu cifra „+ 18”;
    b) la punctul 2, cuvintele „parţială sau” se exclud;
    c) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Deconectarea / reconectarea se efectuează în temeiul unei cereri depuse în scris de către consumator pe numele furnizorului (gestionarului), care este obligat să examineze cererea primită în termen de 15 zile şi să elibereze consumatorului condiţiile tehnice, cu obligaţia de a prezenta proiectul reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit.”;
    d) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. În cazul deconectării integrale a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 20 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine), luînd în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii.
    Plata în mărime de 20%, stabilită în alineatul unu din prezentul punct, va fi distribuită în aceeaşi perioadă de încălzire, în mod obligatoriu, de către gestionarul fondului de locuinţe sau furnizor, la reducerea plăţilor pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, conform calculului efectuat şi semnat de către gestionar şi furnizor, în cazul contractelor încheiate de furnizor cu gestionar, sau furnizor şi consumator, în cazul contractelor încheiate direct de furnizor cu consumator.”;
    e) după punctul 8 se introduc cinci puncte noi cu următorul cuprins:
    “81. În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, cu instalarea altei surse de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:
    10 %, începînd cu 1 octombrie 2011;
    15 %, începînd cu 1 octombrie 2012;
    20 %, începînd cu 1 octombrie 2013
    din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).
    Plata stabilită în alineatul unu din prezentul punct va fi distribuită în aceeaşi perioadă de încălzire, în mod obligatoriu, de către gestionarul fondului de locuinţe sau furnizor la reducerea plăţilor pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, conform calculului efectuat şi semnat de către gestionar şi furnizor, în cazul contraсtelor încheiate de furnizor cu gestionar, sau furnizor şi consumator, în cazul contractelor încheiate direct de furnizor cu consumator.
    82. În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire fără instalarea altei surse de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 20 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine), începînd cu 1 octombrie 2011.
    83. Luînd în considerare existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii, în cazul deconectărilor parţiale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:
    100 % – pentru suprafaţa încăperilor conectate;
    20 % –  pentru suprafaţa încăperilor deconectate.
    84. În cazul deconectării parţiale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, pentru încăperile auxiliare în cadrul apartamentului, în care nu a fost prevăzută instalarea corpurilor de încălzire, achitarea pentru încălzirea suprafeţelor încăperilor auxiliare se va efectua proporţional suprafeţelor încăperilor locuibile în care a fost prevăzută instalarea corpurilor de încălzire, neconectate/conectate la sistemul centralizat de încălzire, sau în baza recalculării sarcinii termice a apartamentului (încăperii locuibile în cămine), care vor fi efectuate de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate.
    85. Deconectarea ulterioară integrală de la sistemul centralizat de încălzire se va efectua doar cu acordul în scris al tuturor proprietarilor de apartamente din cadrul blocului locativ, încăperi locuibile în cămine şi gestionarul fondului locativ, cu condiţia existenţei proiectului reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit. Responsabilitatea asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ.”;
    f) în textul anexelor nr. 1 şi 2 la Condiţiile deconectării / reconectării individuale de la / la sistemul de încălzire, cuvîntul „(parţială)” se exclude.