HGM709/2011
ID intern unic:  340300
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 709
din  20.09.2011
cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării
Publicat : 23.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 156-159     art Nr : 779
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    Conform art. 2 din Legea nr. 173 din 28 iulie 2011 privind rectificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului “e - Transformare a Guvernării”” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 425), art.10 pct. 2) şi art.31 alin. unu din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul dinamizării procesului de transformare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în sectorul public, creării cadrului instituţional, de infrastructură şi legal necesar, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Cancelaria de Stat, în comun cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” și Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, va asigura:
    1) colaborarea în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (în continuare – TIC) în sectorul public între organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi şi instituţii publice;
    2) elaborarea şi prezentarea la Guvern a conceptului, foii de parcurs şi propunerilor privind perfecţionarea cadrului normativ privind utilizarea TIC în sectorul public;
    3) dezvoltarea şi implementarea infrastructurii comune pentru Guvern „M‑Cloud” în baza tehnologiei de „Cloud Computing”;
    4) acordarea asistenţei necesară pentru dezvoltarea portalurilor guvernamentale „Guvern pentru Cetăţean (G-C)”, „Guvern pentru Business (G-B)” şi „Guvern pentru Guvern (G-G)”;
    5) asigurarea suportului metodologic pentru dezvoltarea continuă a infrastructurii comune a Guvernului „M-Cloud”, îmbunătăţirea infrastructurii de conectare şi a capacităţii de dezvoltare a serviciilor TIC în sectorul public, dezvoltarea şi implementarea e-serviciilor pentru cetăţeni şi organizaţii, digitalizarea bazelor de date şi a registrelor electronice necesare dezvoltării de e-servicii, dezvoltarea şi implementarea pe baza platformei “M‑Cloud” a serviciilor electronice orizontale (autentificare on‑line, notificare, plăţi on‑line, etc.) şi ale celor sectoriale comune (resurse umane, aplicaţii, relaţiile cu clienţii, site‑urile web etc.);
    6) elaborarea standardelor şi a programelor de instruire profesională a personalului responsabil de domeniul TIC în sectorul public;
    7) achiziţionarea produselor software şi asigurarea securităţii informaţionale în domeniul TIC în sectorul public, precum şi repartizarea acestor produse autorităţilor administraţiei publice responsabile de implementarea lor;
    8) menţinerea infrastructurii necesare conform direcţiilor prevăzute mai sus.
    [Pct.1 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    2. Se stabileşte că pentru asigurarea durabilităţii procesului de e-Transformare a guvernării vor fi utilizate resursele bugetare alocate, conform legii, Cancelariei de Stat şi autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate pentru implementarea proiectelor în domeniul e-guvernării în sectorul public.
    3. Ministerul Economiei și Infrastructurii şi alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, instituţiile publice vor acorda Cancelariei de Stat suportul necesar, inclusiv informaţiile şi documentele solicitate în termen de 15 zile de la data solicitării lor sau, dacă informaţia este complexă şi necesită timp suplimentar, în termen de 30 de zile.
    [Pct.3 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    4. Cancelaria de Stat va prezenta Guvernului anual (pînă la 15 martie al anului următor) un raport privind activitatea desfăşurată (inclusiv problemele apărute şi modul de depăşire a acestora).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Nr. 709. Chişinău, 20 septembrie 2011.