HGO722/2011
ID intern unic:  340345
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 722
din  22.09.2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor
minime de calitate
Publicat : 30.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 160-163     art Nr : 794
    În scopul implementării prevederilor  art. 6 alin.(1), art. 9, art. 10 şi art. 12 alin.(2) din Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin.(1) şi art. 17 din Legea nr. 123-XVIII din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 541), punctului 22 din Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013), aprobată prin Legea nr.169 din 9 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 200-201, art. 660) şi ale punctului 453 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 23 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.46-52, art.212), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă”, conform anexei nr. 1;
    Standardele minime de calitate pentru Serviciul social „Echipă mobilă”, conform anexei nr. 2.
    2. Prestatorii de servicii oferite în cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” vor aproba propriile regulamente de organizare şi funcţionare, în baza sus-numitului Regulament-cadru.
    3.  Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” vor fi suportate de către prestatorii de servicii şi se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
    4. Prestatorii de servicii oferite în cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” vor prezenta structurii teritoriale de asistenţă socială raportul anual de activitate privind rezultatele obţinute pînă la data de 31 martie a anului următor celui de gestiune.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa
 
    Nr. 722. Chişinău, 22 septembrie 2011.

 Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.722
din 22 septembrie 2011
REGULAMENTUL-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului social „Echipă mobilă”
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” (în continuare – Regulament) reglementează modul de organizare şi funcţionare a Serviciului.
    2. Serviciul social „Echipă mobilă” (în continuare – Serviciul) se instituie prin decizia consiliului raional/municipal din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv municipiul Chişinău, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia şi mun. Bălţi.
    3. Serviciul îşi desfăşoară activitatea pe lîngă autoritatea administraţiei publice locale respective, în conformitate cu prezentul Regulament, Standardele minime de calitate ale Serviciului, dispoziţiile autorităţii administraţiei publice locale care l-a instituit şi prevederile legislaţiei în vigoare.
    4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate mai jos semnifică următoarele:
    Serviciul social „Echipă mobilă” – serviciu specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarilor, în baza nevoilor identificate ale acestora, precum şi consiliere şi suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora;
    beneficiari ai Serviciului – persoane cu dizabilităţi, selectate în conformitate cu criteriile de admitere a beneficiarilor la servicii prestate în cadrul Serviciului de către echipa multidisciplinară de specialişti, reglementate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, şi persoane implicate în procesul de incluziune a acestora;
    prestator de serviciu – autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea, inclusiv municipiul Chişinău, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia şi mun. Bălţi, precum şi prestatorii privaţi care au creat Serviciul;
    echipa multidisciplinară de specialişti – grupul de specialişti (asistent social comunitar, lucrător social, medic de familie, educator, pedagog, psiholog, psihiatru, logoped etc.) din mai multe domenii, care colaborează la soluţionarea situaţiilor de dificultate ale beneficiarului, conform prevederilor Managementului de caz;
    manager de caz – specialist al Serviciului, cu funcţie de coordonator al acestuia;
    Managementul de caz – instrucţiune metodică elaborată şi aprobată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care descrie procedura managementului de caz în asistenţa socială;
    manualul operaţional al Serviciului – ghid elaborat şi aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care conţine proceduri, instrumente de lucru şi modele de documente cu menirea de a acorda ajutor managerului de caz, specialiştilor în domeniu şi prestatorului în prestarea eficientă a serviciilor;
    Standarde minime de calitate pentru Serviciul social „Echipă mobilă” – norme obligatorii a căror aplicare garantează un minim de calitate a serviciilor în domeniu (în continuare – Standarde minime de calitate).
    5. Perioada prestării de servicii beneficiarului în cadrul Serviciului (în continuare – prestarea serviciilor) se stabileşte de echipa multidisciplinară de specialişti, în funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special ale beneficiarului, precum şi de necesităţile de consiliere şi instruire a persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestuia. Termenul maxim de prestare a serviciilor către beneficiar constituie un an.
Capitolul II
Principiile de organizare, scopul şi obiectivele
Serviciului

    6. Serviciul va fi creat şi implementat în conformitate cu următoarele principii:
    1) principiul respectului necondiţionat al demnităţii şi integrităţii personale;
    2) principiul prestării serviciilor doar în folosul beneficiarului;
    3) principiul abordării multidisciplinare în procesul de îngrijire şi în realizarea incluziunii sociale a persoanei cu dizabilităţi;
    4) principiul promovării rolurilor sociale valorizate şi a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilităţi;
    5) principiul legăturii indispensabile cu familia, reţeaua socială şi comunitatea;
    6) principiul incluziunii comunitare şi reintegrării familiale;
    7) principiul participării beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia în procesul de planificare şi prestare a serviciilor;
    8) principiul adaptării Serviciului la necesităţile individuale ale beneficiarului;
    9) principiul asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale beneficiarului, obţinute în procesul de prestare a serviciilor;
    10) principiul planificării activităţii Serviciului centrat pe persoană;
    11) principiul parteneriatului public-privat în dezvoltarea Serviciului;
    12) principiul transparenţei şi deschiderii spre comunitate;
    13) principiul durabilităţii şi continuităţii Serviciului.
    7. Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.
    8. Obiectivele Serviciului sînt următoarele:
    1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;
    2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;
    3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.
Capitolul III
Secţiunea 1
Competenţele şi drepturile prestatorului de serviciu
    9. Pornind de la modul de organizare şi funcţionare a Serviciului, prestatorul de serviciu realizează următoarele competenţe:
    1) prestează servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare;
    2) utilizează procedura privind admiterea, suspendarea şi încetarea prestării serviciilor către beneficiar în baza deciziei echipei multidisciplinare de specialişti;
    3) asigură asistenţă, suport, integrare şi reabilitare psihosocială  beneficiarului de servicii în cadrul Serviciului (în continuare – beneficiarul Serviciului);
    4) asigură consiliere şi asistenţă familiei şi altor persoane implicate în procesul de incluziune a beneficiarului;
    5) asigură baza materială şi unităţile de personal ale Serviciului, conform Standardelor minime de calitate, în funcţie de numărul de beneficiari ai acestuia, însă nu mai mult de 25 beneficiari lunar;
    6) asigură evidenţa contabilă a Serviciului;
    7) asigură beneficiarilor şi persoanelor implicate în îngrijirea şi incluziunea socială a acestora asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor lor, ce decurg din starea de sănătate a beneficiarului;
    8) asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a plîngerilor cu privire la serviciile oferite în cadrul Serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    9) colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei publice locale şi alţi prestatori de servicii pentru incluziunea socială a beneficiarilor şi accesul lor la alte servicii din comunitate;
    10) asigură informarea societăţii cu privire la activitatea Serviciului.
    10. Prestatorul de serviciu este în drept:
    1) să colaboreze cu profesionişti şi să stabilească parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale, asociaţii obşteşti, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    2)  să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii documente, materiale şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
    3) să acceseze mijloace financiare de la organizaţii donatoare şi să le folosească în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    11. Prestatorul de serviciu poate avea şi alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 2-a
Personalul din cadrul Serviciului implicat în
prestarea serviciilor

    12. Prestatorul de serviciu asigură funcţionarea Serviciului, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele acestuia.
    13. Structura, statele de funcţii şi fişele de post ale personalului Serviciului sînt aprobate de prestatorul de serviciu, în conformitate cu scopul şi obiectivele acestuia, manualul operaţional al Serviciului, precum şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    14. Asistenţa şi suportul beneficiarilor Serviciului sînt efectuate de către managerul de caz, specialiştii Serviciului, asistentul social comunitar şi alt personal specializat din comunitate, după caz, în conformitate cu planul individual de asistenţă şi Standardele minime de calitate.
    15. Prestatorul de serviciu angajează personalul în baza contractului individual de muncă sau contractului de prestări servicii, după caz.
    16. Structura teritorială de asistenţă socială efectuează supervizarea activităţii managerului de caz şi a personalului Serviciului, conform prevederilor Managementului de caz.
    17. Structura teritorială de asistenţă socială are obligaţia de a promova, de a facilita şi de a asigura formarea profesională iniţială şi continuă cu privire la asistenţa şi suportul beneficiarilor de servicii din cadrul Serviciului (în continuare – admişi în Serviciu), precum şi cu problemele ce ţin de legislaţia în domeniu, destinate managerilor de caz şi personalului Serviciului.
    18. Formarea profesională va fi organizată în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru dezvoltarea competenţelor profesionale teoretice şi practice şi învăţarea metodelor şi tehnicilor noi de lucru cu beneficiarii Serviciului.
    19. Personalul Serviciului are obligaţia să aibă o atitudine atentă în relaţiile cu beneficiarul şi persoanele implicate în procesul de incluziune a acestuia, precum şi să-şi exercite cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa de post.
 Secţiunea a 3-a
Competenţele personalului din cadrul
Serviciului implicat în prestarea serviciilor
    20. Echipa multidisciplinară de specialişti referă  cazul beneficiarului pe perioada prestării serviciilor managerului de caz din cadrul Serviciului.
    21. Managerul de caz este responsabil de:
    1) conducerea şi monitorizarea zilnică a activităţii specialiştilor din cadrul Serviciului;
    2) planificarea şi organizarea administrării tuturor resurselor financiare şi materiale ale Serviciului  şi de funcţionarea acestuia în concordanţă cu Standardele minime de calitate;
    3) ţinerea şi actualizarea evidenţei beneficiarilor Serviciului;
    4) înregistrarea într-un registru a intervenţiilor privind fiecare beneficiar;
    5) implementarea, conform prezentului Regulament, a planurilor individualizate de asistenţă ale beneficiarilor;
    6) organizarea instruirii persoanelor implicate în procesul de incluziune a beneficiarului referitor la asistenţa şi îngrijirea acestuia, precum şi integrarea acestuia în societate;
    7) informarea beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile în teritoriu;
    8) asistenţa acordată beneficiarului pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii;
    9) crearea unor grupuri de suport pentru beneficiar la nivel de comunitate;
    10) sprijinul şi asistenţa pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarului;
    11) referirea beneficiarului către alte servicii;
    12) organizarea activităţii personalului din cadrul Serviciului care prestează servicii, conform fişelor postului;
    13) asigurarea colaborării personalului Serviciului cu alţi specialişti, alte instituţii, organizaţii sau alte grupuri de suport comunitar în asistenţa şi suportul special al beneficiarului;
    14) coordonarea activităţii sale cu prestatorul de serviciu, în scopul luării deciziilor cu privire la intervenţiile specialiştilor Serviciului;
    15) prezentarea prestatorului de serviciu a informaţiilor, formularelor şi rapoartelor privind activitatea specialiştilor Serviciului, precum şi starea şi situaţia beneficiarilor admişi în Serviciu;
    16) identificarea resurselor suplimentare pentru activitatea Serviciului.
    22. În activitatea sa, managerul de caz se călăuzeşte de actele normative şi legislative în vigoare, dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, de prezentul Regulament şi Standardele minime de calitate.
    23. Psihologul Serviciului este responsabil de:
    1) înregistrarea într-un registru a intervenţiilor privind fiecare beneficiar;
    2) depistarea situaţiilor conflictuale generate de prezenţa beneficiarului în familie şi de constrîngerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului;
    3) organizarea activităţilor de consiliere a familiei pentru reducerea riscului de abandon şi instituţionalizare şi implicarea familiei în programul de recuperare;
    4) optimizarea şi armonizarea relaţiilor dintre beneficiar şi familia acestuia, precum şi a relaţiilor acestuia cu comunitatea;
    5) efectuarea observaţiilor psihologice asupra mediului social şi familial al beneficiarului Serviciului;
    6) elaborarea testelor, chestionarelor  pentru beneficiar şi familia acestuia, precum şi pentru alte persoane implicate în procesul de incluziune a beneficiarului.
    24. Kinetoterapeutul Serviciului este responsabil de:
    1) înregistrarea într-un registru a intervenţiilor privind fiecare beneficiar;
    2) evaluarea medicală a beneficiarului Serviciului şi acordarea asistenţei medicale de recuperare a acestuia la domiciliu;
    3) prestarea serviciilor de kinetoterapie;
    4) pregătirea persoanelor implicate în procesul de incluziune a beneficiarului pentru a însuşi tehnicile specifice intervenţiilor de recuperare şi desfăşurarea activităţilor de familiarizare a acestora cu metodele de îngrijire.
    25. În vederea realizării competenţelor funcţionale ale Serviciului, managerul de caz implică şi alt personal în prestarea serviciilor, în funcţie de necesităţile beneficiarilor.
Capitolul IV
Organizarea şi funcţionarea Serviciului
Secţiunea 1
Admiterea beneficiarului în Serviciu
    26. Persoana care se consideră eligibilă pentru prestarea serviciilor în cadrul Serviciului sau reprezentantul legal al acesteia depune o cerere scrisă la şeful Secţiei/Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei sau la prestatorii privaţi de servicii, în a cărei rază teritorială se afla domiciliul, reşedinţa sau se găseşte acesta.
    27. Cererea de admitere a beneficiarului în Serviciu este însoţită de următoarele documente:
    1) copia de pe documentele de identitate;
    2) copia certificatului de invaliditate;
    3) extrasul din fişa medicală de ambulator sau de staţionar (Formularul nr. 027/e);
    4) copia hotărîrii judecătoreşti, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil;
    5) decizia autorităţii administraţiei publice locale de instituire a tutelei.
    28. Prestatorul privat de serviciu, care a înregistrat cererea, o transmite împreună cu documentele anexate pentru examinare Secţiei/Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei de la locul de trai al beneficiarului.
    29.  În cazul în care dosarul este incomplet, asistentul social comunitar sau specialistul responsabil, după caz, cere solicitantului ori reprezentantului legal al acestuia, care a înregistrat cererea, completarea dosarului cu documentele necesare, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul Regulament, şi îl transmite echipei multidisciplinare de specialişti.
    30.  Asistentul social comunitar:
    1) efectuează, în comun cu specialiştii de referinţă o evaluare iniţială a solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii acestuia în vederea solicitării de servicii sociale;
    2) întocmeşte un raport de evaluare iniţială şi coordonează cazul cu specialiştii din cadrul structurii teritoriale de asistenţă socială;
    3) efectuează o evaluare complexă a solicitantului pentru a stabili necesitatea prestării serviciilor în termen de cel mult 10 zile de la data preluării cazului pentru efectuarea evaluării complexe;
    4) completează formularul unificat de evaluare complexă a solicitantului, care include concluziile echipei multidisciplinare de specialişti, formulate în urma evaluării complexe, cu recomandări privind prestarea de servicii solicitantului.
    31. Echipa multidisciplinară de specialişti analizează, în cadrul şedinţei, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării complexe, admiterea solicitantului la servicii prestate în cadrul Serviciului în baza criteriilor de admitere, specificate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    32. În cazul prestatorilor privaţi de servicii, echipa multidisciplinară de specialişti este instituită de către autoritatea administraţiei publice locale de la locul de trai al beneficiarului.
    33. În urma evaluării complexe a solicitantului de servicii în cadrul Serviciului, asistentul social comunitar convoacă şedinţa comună a echipei multidisciplinare de specialişti şi a specialiştilor Serviciului, în cadrul căreia se elaborează planul individualizat de asistenţă al beneficiarului, care se anexează la dosarul personal al acestuia, în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament. Managerul de caz implică în acest proces beneficiarul Serviciului, reprezentantul legal al acestuia şi persoanele implicate în procesul de incluziune, după caz.
    34. Echipa multidisciplinară de specialişti decide admiterea solicitantului în Serviciu în cazul în care:
    1) aceasta îndeplineşte cumulativ criteriile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    2) formularul unificat de evaluare complexă a solicitantului a atestat concordanţa necesităţilor sale individuale de asistenţă şi suport cu specificul Serviciului.
    35. Echipa multidisciplinară de specialişti refuză admiterea solicitantului în cazul în care acesta nu cumulează criteriile de admitere în Serviciu.
    36. Echipa multidisciplinară de specialişti comunică în scris despre acceptul sau refuzul său motivat de a admite solicitantul în Serviciu în termen de 3 zile lucrătoare de la şedinţa comună stipulată la punctul 31 al prezentului Regulament.
    37. Odată cu admiterea solicitantului în Serviciu, în condiţiile prezentului Regulament, managerul de caz introduce în registrul de evidenţă a beneficiarilor Serviciului următoarele informaţii:
    1) datele de identitate ale beneficiarului admis;
    2) problema în legătură cu care a fost solicitată prestarea serviciilor;
    3) perioada aprobată de prestare a serviciilor.
    38. Managerul de caz prezintă specialiştilor din cadrul structurii teritoriale de asistenţă socială datele cu referire la admiterea beneficiarului în Serviciu.
    39.  Beneficiarul ori reprezentantul său legal şi managerul de caz semnează un acord de colaborare şi prestare a serviciului în baza planului individualizat de asistenţă.
    40. Acordul de colaborare semnat cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia precizează:
    1)  obiectivele planului individualizat de asistenţă;
    2) data începerii şi sistării prestării de servicii beneficiarului;
    3) drepturile şi responsabilităţile beneficiarului ori ale reprezentantului legal al acestuia şi ale managerului de caz privind implementarea planului individualizat de asistenţă;
    4) cauzele care pot determina suspendarea ori încetarea prestării de servicii beneficiarului;
    5) obligaţia managerului de caz de a informa în scris beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la motivele suspendării sau încetării prestării de servicii în cadrul Serviciului;
    6) persoana de referinţă care va relata managerului de caz despre situaţia beneficiarului după încetarea sau suspendarea prestării de servicii.
Secţiunea a 2-a
Drepturile şi obligaţiile beneficiarului admis în Serviciu
    41. Promovarea şi respectarea drepturilor beneficiarilor Serviciului revine în principal managerului de caz şi personalului Serviciului, autorităţilor administraţiei publice locale de ambele niveluri în teritoriul cărora este plasat beneficiarul.
    42.  Beneficiarul Serviciului ori reprezentantul său legal, după caz, are dreptul:
    1) de a fi informat asupra drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului Serviciului şi de a fi consultat cu privire la toate deciziile care se referă la beneficiar;
    2) de a consimţi, prin acord de colaborare, asupra serviciilor asigurate de prestatorul de serviciu;
    3) de a fi informat cu privire la toate activităţile desfăşurate de prestatorul de serviciu la domiciliul beneficiarului;
    4) de a aplica, în condiţiile Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare sau a Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000, după caz, procedura privind înregistrarea şi rezolvarea plîngerilor privind serviciile prestate;
    5) de a fi asistat şi sprijinit de personalul Serviciului în dezvoltarea lui, în conformitate cu particularităţile de vîrstă şi individuale, precum şi la dobîndirea deprinderilor necesare creşterii autonomiei sale;
    6) de a fi sprijinit de personalul Serviciului pentru a se integra social;
    7) de a i se păstra şi utiliza datele cu caracter personal în siguranţă şi confidenţialitate;
    8) de a cere suspendarea sau încetarea prestării serviciilor, dacă are capacitate deplină de exerciţiu.
    43.  Beneficiarul Serviciului şi reprezentantul său legal, după caz, precum şi persoanele implicate în procesul de incluziune a acestuia, au următoarele obligaţii:
    1) să comunice prestatorului de serviciu sau managerului de caz, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului de a fi admis în Serviciu;
    2) să se prezinte şi să participe, la solicitarea managerului de caz, la şedinţe pentru întocmirea şi revizuirea planului individualizat de asistenţă;
    3) să colaboreze cu managerul de caz şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, educaţia şi integrarea socială a beneficiarului;
    4) să respecte termenele acordului de colaborare semnat cu managerul de caz.
Secţiunea a 3-a
Revizuirea planului individualizat de asistenţă
al beneficiarului

    44. Managerul de caz revizuieşte planul individualizat de asistenţă al beneficiarului:
    1) după prima lună de admitere;
    2) la trei luni de la admitere;
    3) în caz de necesitate, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.
    45. În procesul de revizuire a planului individualizat de asistenţă, precum şi la şedinţele de revizuire, managerul de caz implică echipa multidisciplinară de specialişti, beneficiarul şi/sau reprezentantul său legal, persoanele antrenate în procesul de incluziune a acestuia şi personalul angajat în prestarea de servicii beneficiarului în cadrul Serviciului.
    46. Planul individualizat revizuit de asistenţă al beneficiarului include concluziile sau recomandările rezultate în urma revizuirii acestuia, care se notifică în scris tuturor persoanelor interesate, inclusiv beneficiarului într-o formă accesibilă ori reprezentantului său legal, precum şi persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestuia, după caz.
Secţiunea a 4-a
Monitorizarea şi evaluarea serviciilor
prestate în cadrul Serviciului
    47. Managerul de caz monitorizează serviciile prestate beneficiarului prin vizite la domiciliul acestuia.
    48. Beneficiarul este vizitat de managerul de caz în conformitate cu planul individualizat de asistenţă, precum şi la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal, după caz.
    49. Managerul de caz efectuează vizite la domiciliul beneficiarului nu mai rar de o dată pe lună.
    50. La fiecare vizită, managerul de caz:
    1) se asigură că are o întrevedere individuală cu beneficiarul;
    2) întocmeşte un raport de monitorizare cu privire la vizită, care este anexat la dosarul beneficiarului.
    51. Managerul de caz întreprinde acţiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv în cazuri de abatere, urgenţă sau oricăror suspiciuni de abuz faţă de beneficiar.
    52. Rezultatul procesului de monitorizare a beneficiarului este adus la cunoştinţă acestuia sau reprezentantului său legal, după caz.
    53. În cazul prestatorilor privaţi de servicii, aceştia prezintă, la cererea asistentului social comunitar, informaţii despre activitatea lor în privinţa beneficiarilor Serviciului.
    54. Specialiştii din cadrul structurii teritoriale de asistenţă socială evaluează anual activitatea Serviciului în baza rapoartelor de monitorizare prezentate de către managerul de caz şi în conformitate cu Standardele minime de calitate.
    55. Specialiştii din cadrul structurii teritoriale de asistenţă socială elaborează, în baza rapoartelor de monitorizare a serviciilor acordate, un raport anual de evaluare a eficienţei şi impactului Serviciului.
    56. Raportul anual de evaluare este prezentat echipei multidisciplinare de specialişti şi structurii teritoriale de asistenţă socială şi fundamentează aprecierea faptului dacă acestea corespund Standardelor minime de calitate.
Secţiunea a 5-a
Suspendarea şi încetarea prestării de servicii
beneficiarului în cadrul Serviciului
    57.  În cazul în care a fost sesizat faptul că prestarea de servicii beneficiarului este în detrimentul acestuia, echipa multidisciplinară de specialişti revizuieşte oportunitatea continuării prestării acestor servicii în baza criteriilor de admitere, specificate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    58. Echipa multidisciplinară de specialişti examinează orice informaţie relevantă şi decide asupra necesităţii suspendării sau încetării prestării de servicii beneficiarului.
    59. Suspendarea sau încetarea prestării de servicii beneficiarului în cadrul Serviciului se face cu respectarea Standardelor minime de calitate şi prevederilor acordului de colaborare semnat de către beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia cu managerul de caz.
    60.  Suspendarea sau încetarea prestării serviciilor în cauză se efectuează în temeiul deciziei echipei multidisciplinare de specialişti şi a prestatorului de serviciu, conform următoarelor criterii exhaustive:
    1) beneficiarul nu mai îndeplineşte cumulativ criteriile de admitere în Serviciu;
    2) necesităţile specifice ale beneficiarului sau cerinţele acestuia sau ale persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestuia nu mai corespund specificului Serviciului;
    3) beneficiarul a fost implicat într-un program de reabilitare şi tratament, după caz, şi au fost atinse obiectivele planului individualizat de asistenţă;
    4) beneficiarul refuză prestarea serviciilor;
    5) beneficiarul cu capacitate deplină de exerciţiu încalcă prevederile acordului de colaborare semnat cu managerul de caz.
    61.  Suspendarea sau încetarea prestării de servicii beneficiarului poate avea loc în temeiul cererii acestuia sau a reprezentantului său legal, după caz.
Secţiunea a 6-a
Modul de finanţare a Serviciului
    62.  Serviciul este finanţat din următoarele surse:
    1) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al  doilea, bugetul mun. Bălţi, bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), după caz;
    2) mijloace speciale;
    3) alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    63. Prestatorii privaţi finanţează Serviciul din sursele proprii.
    64. Salarizarea personalului Serviciului se efectuează conform legislaţiei în vigoare, în baza devizului de cheltuieli al Serviciului, aprobat de către prestatorul de servicii în cadrul Serviciului.

Anexa nr. 1
la Regulamentul-cadru
privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului social „Echipă mobilă”
Informaţia pe care trebuie să o conţină în mod
obligatoriu dosarul personal al beneficiarului
    Dosarul personal al beneficiarului trebuie să conţină următoarele informaţii şi documente:
    1) cererea în scris a beneficiarului cu capacitate deplină de exerciţiu prin care acesta solicită prestarea de servicii în cadrul Serviciului sau cererea reprezentantului legal al beneficiarului în cazul beneficiarului minor ori declarat incapabil de instanţa de judecată;
    2) decizia autorităţii administraţiei publice locale privind instituirea tutelei, în cazul depunerii cererii de reprezentantul legal al beneficiarului;
    3) copia actelor de identitate ale beneficiarului;
    4) copia certificatului de invaliditate al beneficiarului;
    5) evaluarea iniţială completată şi semnată de asistentul social şi specialiştii de referinţă care au efectuat-o;
    6) extrasul din fişa medicală de ambulator sau de staţionar (Formularul nr. 027/e);
    7) formularul  de evaluare complexă a beneficiarului;
    8) planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
    9) acordul de colaborare încheiat de beneficiar ori de reprezentantul său legal cu managerul de caz;
    10) rapoartele de reexaminare a planului individualizat de asistenţă a beneficiarului şi procesele-verbale ale şedinţelor respective;
    11) recomandările managerului de caz şi fişele de evaluare a beneficiarului, întocmite de personalul Serviciului în cadrul prestărilor de servicii în urma vizitelor la beneficiar.

Anexa nr. 2
la Regulamentul-cadru
privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului social „Echipă mobilă”
Criteriile de admitere a beneficiarilor de servicii prestate în cadrul
Serviciului de către echipa multidisciplinară de specialişti
    1.  Echipa multidisciplinară de specialişti va lua în considerare următoarele criterii de admitere a beneficiarilor:
    1) posesia unui grad de dizabilitate accentuată sau severă, în baza certificatului eliberat  de instituţia responsabilă de stabilirea dizabilităţii la copii şi, respectiv, la adulţi;
    2) riscul înalt de abandon şi instituţionalizare, confirmat prin formularul unificat de evaluare complexă, specificat la punctul 30 subpunctul 3) al prezentului Regulament;
    3) existenţa acordului scris al beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia cu referinţă la prestarea de servicii în cadrul Serviciului, după caz al   familiei beneficiarului şi altor persoane implicate în procesul de incluziune a acestuia;
    4)  documentarea de către asistentul social comunitar a profilului beneficiarului, în conformitate cu Managementul de caz.
    2.  În urma examinării criteriilor de corespundere, echipa multidisciplinară de specialişti emite o decizie prin care:
    1) recomandă beneficiarul pentru prestarea de servicii în cadrul Serviciului;
    2) recomandă beneficiarul pentru prestarea de servicii în cadrul Serviciului, dar condiţionat, cu scopul finalizării unor proceduri suplimentare de investigaţie;
    3) refuză prestarea de servicii beneficiarului în cadrul Serviciului;
    4) recomandă beneficiarului alte servicii.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.722
din 22 septembrie 2011
STANDARDELE MINIME
de calitate pentru Serviciul social „Echipă mobilă”
Capitolul I
Accesul la servicii prestate în cadrul Serviciului
Informarea – standardul 1
    1. Prestatorul de serviciu desfăşoară activitatea de informare şi de promovare a Serviciului, inclusiv în forme accesibile, persoanelor cu dizabilităţi accentuate sau severe şi publicului interesat, în funcţie de nivelul de înţelegere al acestora.
    2. Prestatorul de serviciu:
    1)  pune la dispoziţia populaţiei, în condiţiile legislaţiei în vigoare, materiale informative actualizate la zi (materiale tipărite, înregistrări audio-video etc.) privind specificul Serviciului;
    2)  asigură prezenţa în materialele informative a datelor accesibile, actualizate cu referire la principiile de organizare a Serviciului, scopul şi obiectivele acestuia, condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor Serviciului, resursele, calificarea personalului, termenele acordului de colaborare semnat cu managerul de caz şi procedura de soluţionare a plîngerilor;
    3) organizează întîlniri cu alte structuri care prestează servicii sociale, de educaţie, de sănătate, cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţii obşteşti, în vederea informării cu privire la activitatea Serviciului, beneficiile oferite, criteriile de funcţionare a serviciilor, tipologia beneficiarilor pentru care este destinat Serviciul etc.
Admiterea solicitanţilor la servicii prestate
în cadrul Serviciuui – standardul 2
    3. Admiterea la servicii prestate în cadrul Serviciului (în continuare – admitere în Serviciu) este realizată în baza cererii solicitantului de servicii sociale sau a reprezentantului legal al acestuia, după caz, după evaluarea iniţială şi evaluarea complexă a solicitantului.
    4. Prestatorul de serviciu va accepta noi beneficiari numai în limita capacităţii sale de a oferi servicii de calitate, conform prezentelor Standarde minime de calitate, însă nu mai mult de 25 beneficiari lunar.
    5. Procedura de admitere în Serviciu trebuie să precizeze: actele care vor însoţi cererea de prestare a serviciilor în cadrul Serviciului, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/refuz de  prestare a serviciilor, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de contestare a deciziei.
    6.  Asistentul social comunitar care activează în teritoriul primăriei în a cărei rază teritorială se află domiciliul, locul de trai sau locul de aflare al solicitantului, în comun cu specialiştii de referinţă şi în colaborare cu familia şi alte persoane implicate în procesul de incluziune a acestuia, efectuează o evaluare iniţială a fiecărui solicitant şi întocmeşte un raport de evaluare iniţială.
    7. În cazurile în care se stabileşte necesitatea recomandării de servicii sociale solicitantului, asistentul social comunitar deschide cazul acestuia cu acordul specialiştilor din cadrul structurii teritoriale de asistenţă socială şi începe evaluarea complexă a cazului.
    8. Evaluarea complexă a solicitantului se efectuează în colaborare cu specialiştii în domeniu din cadrul echipei multidisciplinare (asistent social comunitar, lucrător social, medic de familie, educator, pedagog, psiholog, psihiatru, logoped etc.), cu participarea obligatorie a solicitantului şi a reprezentantului legal al acestuia, după caz, precum şi a celor care îl îngrijesc şi îi oferă suport solicitantului (dacă solicitantul doreşte acest lucru). Aceasta implică vizite la domiciliu şi şedinţe ale specialiştilor în domeniu, comune sau separate de solicitant.
    9. Formularul de evaluare complexă a solicitantului include informaţii despre situaţia acestuia, în funcţie de vîrstă (copil, adult), în conformitate cu Managementul de caz, şi constituie temeiul recomandărilor de admitere în Serviciu.
    10. Managerul de caz asigură reevaluarea complexă a beneficiarului pentru revizuirea planului individualizat de asistenţă, dacă apar modificări semnificative ale stării lui psihofizice ori sociale, precum şi la suspendarea ori încetarea  prestării serviciilor în cadrul Serviciului.
    11. Formularele de evaluare/reevaluare complexă sînt anexate la dosarul solicitantului /beneficiarului.
    12. Solicitantul/beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, are acces la raportul de evaluare iniţială, precum şi la formularul de evaluare complexă a acestuia.
Planul individualizat de asistenţă – standardul 3
    13. Serviciul asigură o planificare individualizată a serviciilor pentru fiecare beneficiar prin elaborarea şi implementarea unui plan individualizat de asistenţă.
    14. Planul individualizat de asistenţă se elaborează în baza evaluării iniţiale şi evaluării/reevaluării complexe a cazului beneficiarului.
    15. La elaborarea planului individualizat de asistenţă participă echipa multidisciplinară (asistent social comunitar, lucrător social, medic de familie, educator, pedagog, psiholog, psihiatru, logoped etc.) şi specialiştii Serviciului. Procesul de elaborare a planului individualizat de asistenţă implică vizite la domiciliu şi consultanţe ale specialiştilor în cadrul şedinţelor de planificare a intervenţiei, comune sau separate de beneficiar şi reprezentantul său legal, după caz.
    16. Planul individualizat de asistenţă stabileşte obiectivele ce trebuie atinse în perioada prestării serviciilor în cadrul Serviciului, factorii care determină vulnerabilitatea beneficiarului şi care trebuie înlăturaţi, acţiunile ce urmează a fi întreprinse şi în ce interval de timp, serviciile asigurate beneficiarului pe durata acordării serviciilor, precum şi persoanele implicate în realizarea planului individualizat de asistenţă.
    17. Planul individualizat de asistenţă include programe de recuperare şi (re)socializare a beneficiarului, de instruire a persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului, necesare pentru atingerea autonomiei maxim posibile a acestuia.
    18. Planul individualizat de asistenţă specifică, de asemenea, condiţiile în care va înceta sau se va suspenda prestarea de servicii în cadrul Serviciului, individual pentru fiecare beneficiar.
    19.  Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individualizat de asistenţă revine managerului de caz.
    20. În cazul în care beneficiarul necesită şi alte servicii decît cele pe care le poate asigura Serviciul, acestea pot fi acordate de alţi prestatori de servicii sau instituţii din comunitate şi vor fi incluse în planului individualizat de asistenţă.
    21. Planul individualizat de asistenţă constituie baza acordului de colaborare semnat între managerul de caz  şi  beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia.
    22. Managerul de caz este responsabil de monitorizarea implementării planului individualizat de asistenţă al beneficiarului Serviciului.
    23.    Planul individualizat de asistenţă este revizuit în mod obligatoriu după prima lună şi la trei luni de la admiterea beneficiarului în Serviciu şi în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului, oricînd este necesar, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.
Acordul de colaborare semnat cu beneficiarul
sau reprezentantul legal al acestuia – standardul 4
    24. Prestatorul de serviciu asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui acord de colaborare încheiat în condiţiile legisilaţiei în vigoare de către managerul de caz cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, după caz.
    25. Acordul de colaborare determină în scris:
    1) obiectivele stabilite de managerul de caz în cadrul planului individualizat de asistenţă;
    2)  drepturile şi obligaţiile beneficiarului şi ale reprezentantului legal al acestuia, după caz, şi ale managerului de caz privind implementarea planului individualizat de asistenţă şi durata implementării acordului;
    3) serviciile de asistenţă şi suport asigurate de prestatorul de servicii pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul indvidualizat de asistenţă, precum şi condiţiile de suspendare şi încetare a prestării serviciilor în cadrul Serviciului.
    26. Acordul poate fi modificat ulterior în condiţiile legislaţiei în vigoare, în funcţie de revizuirea planului indvidualizat de asistenţă al beneficiarului.
    27.    Managerul de caz supraveghează concordanţa termenelor acordului cu specificul Serviciului, ţinînd cont de toate circumstanţele cazului acestuia, prevederile prezentului Regulament şi prezentelor Standarde minime de calitate.
    28. Acordul este scris într-o formă accesibilă beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, după caz, şi este explicat acestuia într-un mod cît mai clar.
    29. Beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, primeşte o copie a acordului de colaborare semnat. O copie a acordului se anexează la dosarul personal al beneficiarului.
Cadrul de organizare şi funcţionare a
Serviciului – standardul 5

    30. Prestatorul de serviciu dispune de un Regulament intern de organizare şi funcţionare a Serviciului şi îl aplică, conform prevederilor prezentului  Regulament şi legislaţiei în vigoare.
    31. Prestatorul de serviciu dispune şi aplică un manual operaţional al Serviciului, care cuprinde procedurile şi instrumentele aplicate în procesul de furnizare a serviciilor în cadrul Serviciului în vederea îndeplinirii obiectivelor acestuia (prin admiterea şi evaluarea solicitantului, reevaluarea beneficiarului, planificarea serviciilor, asistenţa şi suportul beneficiarului, soluţionarea plîngerilor beneficiarului ori ale persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a acestuia privind serviciile prestate, încetarea sau suspendarea prestării serviciilor etc.).
    32. Prestatorul de serviciu se asigură că personalul este familiarizat cu Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Serviciului şi conţinutul manualului operaţional al Serviciului.
    33. Prestatorul de serviciu asigură, în caz de necesitate, actualizarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului şi a conţinutului manualului operaţional al Serviciului.
    34. Prestatorul de serviciu asigură accesul beneficiarului într-o formă adecvată (accesibilă - în funcţie de dizabilitate) sau al reprezentantului legal al acestuia la documentele privind organizarea şi funcţionarea Serviciului, iar personalul Serviciului are obligaţia de a transmite beneficiarilor aceste informaţii.
Asistenţa şi suportul beneficiarului pentru atingerea
autonomiei maxim posibile – standardul 6
    35. Prestatorul de serviciu oferă beneficiarului servicii sigure şi de calitate. Beneficiarul şi reprezentantul legal al acestuia, după caz, precum şi persoanele implicate în procesul de incluziune a beneficiarului au un rol activ în planificarea serviciilor şi în stabilirea modului în care acestea vor fi  realizate.
    36. Beneficiarii sînt asistaţi şi sprijiniţi la domiciliu de personalul Serviciului pentru a duce o viaţă pe cît posibil independentă în comunitate, în conformitate cu planul individualizat de asistenţă şi necesităţile acestora.
    37. Orarul activităţilor desfăşurate la domiciliul beneficiarului este stabilit de comun acord cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia.
    38. Orarul activităţilor constituie anexă la acordul de colaborare semnat cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia şi managerul de caz; ori de cîte ori se fac modificări ale orarului, acestea fac obiectul unui act adiţional la anexa acordului respectiv.
    39. Prestatorul de servicii în cadrul Serviciului asigură specialiştii cu transport, conform planului de activitate al specialiştilor Serviciului, elaborat în baza planurilor individualizate de asistenţă ale tuturor beneficiarilor aflaţi în asistenţă.
    40. În cazul în care orarul nu poate fi respectat de către prestatorul de serviciu, acesta are obligaţia de a contacta, în timp util, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, şi de a stabili, de comun acord, modalitatea de rezolvare a situaţiei.
    41. Beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, are obligaţia de a anunţa prestatorul de serviciu despre orice modificare de orar pe care o solicită din motive bine întemeiate.
    42. Prestatorul de serviciu asigură personalul Serviciului cu spaţiu de lucru, precum şi cu mijloace de comunicare (telefon, fax, Internet) prin care fiecare specialist poate comunica, în timp util, cu beneficiarii Serviciului.
    43. Prestatorul de serviciu, în colaborare cu medicul de familie, asigură monitorizarea, în scop preventiv şi terapeutic, a stării de sănătate somatică şi psihică a beneficiarilor şi, în funcţie de nevoile individuale evaluate, oferă  beneficiarului şi persoanelor implicate în îngrijirea şi suportul acestuia îndrumare, sprijin şi consiliere în problemele de sănătate ale beneficiarului, recuperarea beneficiarului şi educaţie pentru sănătatea acestuia.
    44. Prestatorul de serviciu asigură activităţi de integrare familială şi comunitară a beneficiarului în baza planului individualizat de asistenţă.
    45. Activităţile de integrare familială pot fi următoarele: sprijinirea beneficiarului în menţinerea şi dezvoltarea relaţiei cu familia, reprezentantul legal, prietenii de familie, informarea şi consultarea familiei beneficiarului atunci cînd se iau decizii importante în legătură cu beneficiarul, consiliere şi sprijin psihologic familiei în vederea reintegrării beneficiarului în familie.
    46. Activităţile de integrare comunitară, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor, pot fi următoarele: informarea asupra drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului în comunitate, interpretare în limbaj mimico-gestual, consiliere juridică, asistenţă socială, consiliere pentru adaptarea locuinţei, utilizarea serviciilor comunităţii (poştă şi comunicaţii, transport, servicii medicale şi de recuperare, instituţii culturale şi sportive etc.).
    47. Specialiştii Serviciului încurajează şi sprijină beneficiarii să manifeste iniţiativă, să-şi organizeze şi să realizeze, pe cît posibil autonom, acţiuni şi activităţi cotidiene, fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor.
Înregistrarea şi păstrarea datelor – standardul 7
    48. Prestatorul de serviciu aplică politici şi proceduri scrise de înregistrare, utilizare şi păstrare a datelor aferente procesului de furnizare a serviciilor.
    49. Înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu prevederile  legale în vigoare, cu normele metodologice stabilite şi manualul operaţional al Serviciului.
    50. Dosarul personal al beneficiarului, cu informaţiile şi documentele specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament, se păstrează în regim de confidenţialitate de către prestatorul de serviciu. Beneficiarilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, după caz, li se asigură acces necondiţionat la datele care îi privesc.
    51.    Prestatorul de serviciu arhivează datele în dosare şi le păstrează în condiţii de securitate, le actualizează şi le utilizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Încetarea şi suspendarea prestării serviciilor
 în cadrul Serviciului – standardul 8
    52. Serviciul deţine şi aplică procedura de încetare şi suspendare a prestării serviciilor atunci cînd furnizarea acestora nu mai este oportună.
    53. Condiţiile de încetare sau de suspendare a prestării serviciilor în cadrul Serviciului sînt aduse, într-un mod accesibil, la cunoştinţa beneficiarului sau reprezentantului său legal, după caz.
    54. În momentul încetării sau suspendării prestării serviciilor în cadrul Serviciului, prestatorul de serviciu întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, fişa de închidere a cazului în care se precizează: data încetării sau suspendării, motivele şi persoana de contact care va putea oferi relaţii despre situaţia ulterioară a beneficiarului.
    55. Pentru fiecare beneficiar prestatorul de serviciu întocmeşte un dosar. Extrasul din dosar se înmînează în copie, cu semnătură de primire, beneficiarului sau reprezentantului său legal, după caz, se trimite în copie, cu confirmare de primire, structurii teritoriale de asistenţă socială, în cazul în care prestatorul este asociaţie obştească şi se păstrează în copie în arhiva prestatorului de serviciu.
    56. După încetarea sau suspendarea prestării serviciilor în cadrul Serviciului beneficiarul poate fi referit de către managerul de caz către un alt serviciu social, în funcţie de necesităţile acestuia.
    57. Informaţia privind încetarea sau suspendarea prestării serviciilor în cadrul Serviciului se arhivează în dosarul beneficiarului, în regim de confidenţialitate.
Capitolul II
Monitorizarea şi evaluarea Serviciului - standardul 9
    58. Serviciul dispune de o procedură eficientă de monitorizare şi evaluare a activităţii sale.
    59. Managerul de caz monitorizează atingerea obiectivelor Serviciului prin vizite la domiciliul beneficiarului.
    60. În timpul vizitelor sînt colectate următoarele informaţii:
    1) starea sănătăţii fizică şi psihică a beneficiarului;
    2) implementarea planului individualizat de asistenţă;
    3) progresele înregistrate de beneficiar pe perioada prestării serviciilor;
    4) opinia beneficiarului cu privire la serviciile prestate.
    61. În urma fiecărei vizite de monitorizare, managerul de caz elaborează un raport de monitorizare.
    62. Raportul de monitorizare include constatările şi recomandările privind implementarea planului individualizat de asistenţă, inclusiv necesitatea revizuirii acestuia şi oportunitatea continuării prestării serviciilor în cadrul Serviciului.
    63.  Managerul de caz transmite rapoartele de monitorizare întocmite specialiştilor din cadrul structurii teritoriale  de asistenţă socială.
    64. În cadrul evaluării procesului de integrare a beneficiarului în comunitate specialiştii din cadrul structurii teritoriale de asistenţă socială:
    1) efectuează investigaţii şi colectează informaţia necesară pentru a stabili dacă serviciile prestate beneficiarilor continuă să corespundă obiectivelor şi condiţiilor de prestare a serviciilor în cadrul Serviciului;
    2) solicită informaţii, rapoarte de monitorizare şi alte documente necesare de la managerul de caz şi specialiştii care deţin informaţii referitor la procesul de prestare a serviciilor în cadrul Serviciului şi calitatea prestaţiei specialiştilor Serviciului;
    3) solicită şi ia în considerare opinia beneficiarilor şi a persoanelor implicate în îngrijirea acestora privind serviciile prestate;
    4) se conduce de setul de indicatori de performanţă pentru evaluarea rezultatelor procesului de furnizare a serviciilor în cadrul Serviciului, conform anexei la prezentele Standarde minime de calitate.
    65. Prestatorul de serviciu realizează activităţi de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor prestării serviciilor prestate în cadrul Serviciului, conform normelor legale în vigoare şi prezentului Regulament.
    66. Prestatorul de serviciu înaintează raportul său anual de activitate structurii teritoriale de asistenţă socială.
Capitolul III
Resurse umane
Angajarea personalului – standardul 10
    67. Serviciul dispune de o structură şi de state de personal în conformitate cu scopul şi obiectivele sale.
    68. Resursele umane corespund cerinţelor pentru desfăşurarea eficientă a procesului de prestare a serviciilor în cadrul Serviciului şi se stabilesc în baza necesităţilor beneficiarilor Serviciului.
    69. Numărul personalului se stabileşte şi se revizuieşte periodic de prestatorul de serviciu, pentru a răspunde dinamicii cerinţelor beneficiarilor.
    70. Personalul Serviciului activează după un orar, în corespundere cu planul individualizat de asistenţă al beneficiarului.
    71. Prestatorul de serviciu ţine o evidenţă clară a repartizării personalului Serviciului la domiciliul beneficiarilor, în conformitate cu orarul prestabilit. Repartizarea personalului se efectuează într-o manieră flexibilă, pentru a asigura continuitatea procesului de furnizare a serviciilor şi respectarea prezentelor Standarde minime de calitate.
    72. Pentru fiecare poziţie de personal există o fişă a postului, în care sînt prevăzute rolul şi responsabilităţile angajatului (calificare, experienţă, abilităţi profesionale, calităţi morale etc.), precum şi o lista a indicatorilor de evaluare a performanţelor specialistului.
    73. Fişele postului sînt corelate cu scopul şi obiectivele Serviciului. Fiecare angajat are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de fişa postului.
    74. Fiecare angajat deţine şi respectă prevederile fişei postului pe care îl ocupă, care specifică atribuţiile specifice de serviciu, nivelul de subordonare, luarea de decizii şi cerinţele de calificare a angajatului.
    75. Managerul de caz are obligaţia de a asigura respectarea prezentelor Standarde minime de calitate de către specialiştii Serviciului.
    76. Prestatorul de serviciu poate să recruteze voluntari în baza unui contract de voluntariat şi a unui program de voluntariat. Voluntarii nu pot prelua responsabilităţile personalului remunerat al Serviciului.
    77. Voluntarii care îşi oferă serviciile nu sînt remuneraţi financiar sau material de către beneficiarii Serviciului sau prestatorul de serviciu.
    78. Prestatorul de serviciu ţine un registru de evidenţă a voluntarilor, care include datele personale ale fiecărui voluntar, numărul contractului de voluntariat, numărul orelor prestate în calitate de voluntar şi persoana responsabilă de supervizarea voluntarului în cadrul prestării de servicii.
Instruirea personalului – standardul 11
    79. Beneficiarii Serviciului sînt deserviţi de un personal care se perfecţionează permanent din punct de vedere profesional.
    80. Angajaţii şi voluntarii Serviciului participă la cursuri de instruire pentru a dobîndi abilităţile şi cunoştinţele necesare în scopul oferirii serviciilor de calitate şi sporirii nivelului lor de competenţe profesionale.
    81. Personalul Serviciului cunoaşte şi respectă drepturile şi obligaţiile beneficiarilor Serviciului şi ale reprezentanţilor lor legali.
    82. Personalul Serviciului cunoaşte particularităţile individuale legate de tipul şi gradul de dizabilitate al beneficiarului, astfel încît să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu acesta şi persoanele implicate în îngrijirea lui.
    83. Personalul Serviciului trebuie să informeze, în termenul cel mai scurt, managerul de caz şi reprezentantul său legal, după caz, în legătură cu toate incidentele speciale ce au loc în procesul de furnizare a serviciilor către beneficiar. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea incidentelor notificate sînt consemnate de personalul Serviciului în dosarul beneficiarului.
    84. Managerul de caz are obligaţia de a se perfecţiona continuu, atît din punct de vedere managerial, cît şi în ceea ce priveşte cunoaşterea problematicii persoanelor cu dizabilităţi.
    85. Structura teritorială de asistenţă socială:
    1) planifică instruirea profesională iniţială şi continuă a personalului Serviciului, în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în conformitate cu obiectivele şi standardele Serviciului;
    2) asigură supervizarea şi evaluarea personalului Serviciului şi identifică oportunităţi de perfecţionare în vederea creşterii competenţelor profesionale ale acestuia;
    3) elaborează periodic propuneri privind programele de instruire a asistenţilor sociali comunitari şi specialiştilor Serviciului, conform necesităţilor de instruire identificate, politicilor, bunelor practici şi studiilor în domeniu;
    4) ţine evidenţa instruirilor de care a beneficiat personalul Serviciului.

Anexă
la Standardele minime de calitate
pentru Serviciul social “Echipă mobilă”
Indicatori de performanţă pentru Serviciul social
“Echipă mobilă”

    Indicatori cantitativi:
    1) numărul total de specialişti care prestează servicii în cadrul echipei mobile;
    2) numărul  total de beneficiari recomandaţi pentru serviciile echipei mobile;
    3) numărul  cazurilor în proces de asistenţă a echipei mobile;
    4) % din numărul  total de beneficiari sau reprezentanţi legali ai beneficiarilor care au refuzat serviciile echipei mobile;
    5) numărul  mediu de ore de asistenţă acordate de către echipa mobilă unui beneficiar;
    6) numărul  mediu de ore de asistenţă acordate de fiecare specialist în parte unui beneficiar;
    7) numărul  mediu de specialişti care acordă asistenţă unui beneficiar;
    8) % planurilor individualizate de asistenţă implementate;
    9) numărul  minim/maxim/mediu  de zile acordat de către echipa mobilă unui beneficiar;
    10) numărul  minim/maxim/mediu de servicii oferite unui beneficiar (logopedice, educaţionale, kinetoterapeutice, de asistenţă socială, ocupaţionale, medicale etc.);
    11) % de localităţi din raion/municipiu acoperite de echipa mobilă;
    12) % de beneficiari direcţi asistaţi de echipa mobilă care accesează prestaţii sociale;
    13) % de beneficiari direcţi asistaţi de echipa mobilă, care accesează servicii medicale, educaţionale, sociale etc.;
    14) %  de cazuri de prevenire a abandonului din cele cu risc de abandon în urma prestării serviciilor echipei mobile;
    15) % de beneficiari deserviţi de către echipa mobilă, care au un grup de suport la nivel de comunitate (rude, prieteni, reprezentanţi ai instituţiilor: şcoală, primărie, centrul medicilor de familie, ONG etc.);
    16) % de persoane instruite de către echipa mobilă, care se implică în îngrijirea şi suportul beneficiarilor Serviciului (masaj, dezvoltarea abilităţilor de autoservire, activităţi instructiv-educative etc.);
    17) % de beneficiari referiţi de către echipa mobilă altor servicii sociale;
    18) numărul  cazurilor de refuz la asistenţa echipei mobile;
    19) numărul  mediu de zile de la înregistrarea şi de la referirea cazului către echipa mobilă şi pînă la prestarea primului serviciu beneficiarului respectiv de către echipa mobilă;
    20) costul mediu al serviciilor prestate unui beneficiar de către echipa mobilă.
    Indicatori calitativi:
    1) gradul de satisfacţie al beneficiarilor sau al reprezentanţilor legali ai acestora, după caz, şi al persoanelor care locuiesc cu beneficiarii cu privire la serviciile echipei mobile;
    2) progresele înregistrate de beneficiari în urma intervenţiei echipei mobile;
    3) % din reprezentanţii legali ai beneficiarilor şi persoanelor care locuiesc cu beneficiarii, care consideră că, în urma prestării serviciilor echipei mobile, relaţia lor cu beneficiarul direct (copil sau adult cu dizabilităţi) s-a îmbunătăţit.