HGM708/2011
ID intern unic:  340413
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 708
din  20.09.2011
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
 „Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor”
Publicat : 04.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 164-165     art Nr : 804     Data intrarii in vigoare : 04.01.2012
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    În conformitate cu Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi în scopul realizării prevederilor Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 314), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor” (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre întră în vigoare în termen de trei  luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Vasile Bumacov

    Nr. 708. Chişinău, 20 septembrie 2011.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 708
din 20 septembrie  2011
REGLEMENTAREA TEHNICĂ
“Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor”
    Reglementarea tehnică “Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor” creează cadrul necesar aplicării art.15 şi anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare  a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse vitivinicole, a practicilor oenologice şi a restricţiilor care se aplică acestora, publicat în jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 193  din 24 iulie 2009.
    1. Reglementarea tehnică “Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor” stabileşte metodele de analiză pentru determinarea compoziţiei fizico-chimice a vinurilor, specificate în Reglementarea tehnică “Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole şi trasabilitatea produselor”, aprobată  prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93, art.408).
    2. În sensul prezentei Reglementări tehnice, noţiunile şi termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    1) repetabilitatea – valoarea sub care se situează cu o probabilitate specificată, diferenţa absolută dintre rezultatele a două teste unice obţinute pe material identic de testare şi în condiţii identice - acelaşi operator, aceeaşi aparatură,  acelaşi laborator şi un interval scurt de timp;
     2) reproductibilitatea – valoarea sub care se situează, cu o probabilitate specificată, diferenţa absolută dintre rezultatele a două teste unice obţinute pe material  identic dar în condiţii diferite – operatori diferiţi, aparate diferite şi/sau laboratoare diferite şi/sau momente diferite;
    3) rezultatul unui test unic – valoarea obţinută atunci cînd se aplică integral şi o singură dată metoda standardizată, pe o singură probă;
    4) metode de referinţă criter – metode, care asigură o repetabilitate înaltă şi sînt recunoscute ca cele mai exacte; se utilizează la stabilirea valorilor acceptabile pentru principalii parametri de compoziţie a vinului – titrul volumului alcoolmetric, aciditatea titrabilă, aciditatea volatilă, extractul total şi sec, zaharurile reducătoare. Se utilizează, în caz de litigiu, la efectuarea cercetărilor ştiinţifice de talie internaţională, pentru analiza  mostrelor de referinţă pentru metodele uzuale sau  la etalonarea metodelor automate;
    5) metode  uzuale – metode, destinate pentru efectuarea  analizelor uzuale  la întreprinderile  vinicole;
    6) metode analitice automatizate – metode relative, care sînt admise pentru utilizare în cazul în care exactitatea, repetabilitatea şi reproductibilitatea rezultatelor acestor metode sînt echivalente cu rezultatele obţinute  prin metodele de  referinţă.
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice abrevierile utilizate  se definesc după cum urmează:
    1) MA-MD-AS      -  (MA) – Metoda de analiză; (MD) – Moldova; (AS)
                                 – distinctivele capitolului şi subcapitolului dun „Culegerea
                                    de metode internaţionale de analiză a vinurilor şi musturilor”
                                    a OIV (Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului)
    2) MAS VOL      -    masa volumică
    3) TAL VOL       -    titrul alcoolmetric volumic
    4) EXTSEC        -    extract total şi  sec nereducător
    5) SUCRED       -    zaharuri reducătoare
    6) SUCREF       -    zaharuri, metoda  refractometrică
    7) ACITOT        -    aciditatea totală
    8) ACIVOL        -    aciditatea volatilă
    9) DIOSU           -    dioxidul de sulf
    10) SUCRES      -    zaharurile reducătoare, metoda HPLC
                                    (cromatografia lichidă de înaltă performanţă)
    11) GLUFRU     -    glucoza şi fructoza
    12) ACIORG       -    acizi organici
    13) ACIENZ       -    acidul citric, metoda enzimatică
    14) ACITAR        -    acidul tartric
    15) ALACHI       -    acidul lactic, metoda  chimică
    16) AMALTO      -    acidul malic total
    17) ALMENZ      -    acidul L-malic, metoda enzimatică
    18) ADMENZ      -    acidul D-malic,  metoda enzimatică
    19) ACISOR        -    acidul sorbic
    20) ALASCO       -    acidul L-ascorbic
    21) DIOCAR        -    dioxidul de carbon
    22) METHAN      -    metanolul
    23) GLYBUT       -    glicerolul, butan-2,3-diol
    24) GLYENZ       -    glicerolul, metoda  enzimatică
    25) FER               -    fierul
    26) CUIVRE        -    cuprul
    27) ZINCUL        -     zincul
    28) CADMIU       -    cadmiul
    29) PLOMB          -    plumbul
    30) ASSAA            -    arseniul
    31)  MERCUR       -    mercurul
    32) SODIUM         -    sodiul
    33) POTASS          -    potasiul
    34) CALCIUL       -    calciul
    35) MAGNES        -    magneziul
    36) ETHANA         -    aţetaldehid
    37) ANCYAN         -    antociani
    38) HYDMFF         -    hidroximetilfurfuralul
    39) DERCYA          -    derivaţii cianici
    40) DIGMAL          -    malvidol-3.5-diglucozid
    41) DIEGLY           -    dietilenglicolul
    42) INDFOL           -    indicele  Folin-Ciocălteu
    43) OCHRAT          -    ocxratoxina-A
    44) COLSYN           -    coloranţi sintetici
    45) EDUSYN           -    edulcoranţi  sintetici
    46) ANMICR           -    analiza  microbiologică.
    4. Metodele de analiză în domeniul fabricării vinurilor cuprinse în anexa la prezenta Reglementare tehnică se aplică de laboratoarele acreditate din ramura vitivinicolă  la eliberarea certificatelor VI-1.
    5. Metodele de analiză  în domeniul fabricării vinurilor fac posibilă:
    1) determinarea compoziţiei producţiei vitivinicole, prevăzute în Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006;
    2)  verificarea produselor pentru constatarea utilizării practicilor oenologice neautorizate.
    6. La determinarea substanţelor, pentru care sînt prevăzute atît metode de referinţă cît şi metode uzuale, prioritate au rezultatele obţinute prin metodele de referinţă.
    7. În cazuri de litigiu metodele prevăzute în anexă nu pot fi înlocuite cu metode automatizate.
    8. În cazul în care nu se stabileşte altfel, eroarea de măsurare a valorii parametrului se determină cu intervalul de încredere de 95 %.
    9. Ori de cite ori se face referire la apa, utilizată pentru prepararea soluţiilor, diluări sau spălare, aceasta înseamnă apă distilată sau apă demineralizată cu o puritate echivalentă. Toate substanţele chimice trebuie să fie de calitatea unui reaciv analitic.

    anexa