LPM160/2011
ID intern unic:  340497
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 160
din  22.07.2011
privind reglementarea prin autorizare
a activităţii de întreprinzător
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 494
    MODIFICAT
   
LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP101 din 09.06.17, MO277-288/04.08.17 art.459
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.01.17
    LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577
    LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439
    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355
    LP9 din 26.02.16, MO90-99/08.04.16 art.166; în vigoare 08.04.16
    LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152
    LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16
    LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
    LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170
    LP14 din 20.02.15, MO67-68/17.03.15 art.71
   
LP185 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.622
    LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543
    LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493
    LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491
    LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15
    LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152
    LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Scopul prezentei legi constă în instituirea unor prevederi unitare privind procedura de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care va fi aplicată de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă ei.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice
și întrunirea condițiilor stabilite de lege, confirmînd învestirea solicitantului cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente acestei activităţi. Actul permisiv poate avea formă de autorizaţie, permis, certificat, aviz, aprobare, coordonare, brevet, de atestat de calificare (denumite în continuare acte permisive);
   
[Art.2 noțiunea modificată prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    autoritate emitentă – orice structură organizatorică sau organ public, instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, precum şi instituţiile subordonate lor, învestite cu funcţii de reglementare şi/sau de control, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau care utilizează domeniul public, împuternicite să presteze un serviciu de interes public;
    Nomenclator al actelor permisive – listă oficială a actelor permisive, stabilită de prezenta lege, în care se specifică termenul lor de valabilitate, taxa ce urmează a fi încasată, precum şi autorităţile emitente abilitate cu dreptul de eliberare a unor astfel de acte;
    ghişeu unic – mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad autorităţile emitente definite la art. 2, care sînt învestite prin lege cu dreptul de a emite acte permisive persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă ei.
    (2) Sub incidenţa prezentei legi nu cad raporturile ce ţin de genurile de activitate de pe piaţa financiară (bancară şi nebancară), de licenţiere a activităţii de întreprinzător, prevăzută de Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, şi nici procedura de eliberare a actelor permisive de către autorităţile administraţiei publice locale.
    (3) Raporturile reglementate de prezenta lege cad sub incidenţa Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.
    Articolul 4. Dispoziţii generale privind
                       actele permisive
    (1) Actul permisiv este un document, emis de o autoritate emitentă, care întruneşte cel puţin unul din următoarele criterii:
    a) constituie o condiţie şi/sau o cerinţă pentru iniţierea, desfăşurarea sau încetarea activităţii de întreprinzător în unul sau în mai multe domenii concrete;
    b) se referă la bunurile mobile şi/sau imobile şi la serviciile utilizate, fabricate sau comercializate în activitatea de întreprinzător;
   
c) confirmă și/sau atestă competențele profesionale ale angajaților unei întreprinderi, care sînt valabile doar pentru activitatea întreprinderii respective și indispensabile pentru activitatea de întreprinzător desfășurată de aceasta; acest act nu poate fi utilizat de către angajatul în cauză la o altă întreprindere cu activitate similară.
    [Art.4 al.(1), lit.c) în redacția LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
(11) Actul permisiv reprezintă un mijloc de intervenție care urmează a fi utilizat de autoritatea abilitată în mod echivalent cu alte mijloace și tehnici de intervenție ale autorităților publice, ținînd cont de principiul proporționalității.
    [Art.4 al.(11) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (12) Instituirea unui act permisiv trebuie să fie în concordanță, în mod obligatoriu, cu unul sau mai multe riscuri pe care acest act permisiv poate să le acopere și care nu sînt abordate prin alte mijloace de intervenție ale autorităților publice, inclusiv prin alte acte permisive.
    [Art.4 al.(12) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (13) Apariția unor drepturi și/sau obligații confirmate de un act permisiv are loc doar în virtutea întrunirii de către solicitant a cerințelor și condițiilor stabilite expres și exhaustiv de lege. Voința autorității publice exprimată prin emiterea actului permisiv nu poate sta la baza apariției drepturilor și a obligațiilor, aceasta doar confirmă întrunirea cerințelor și condițiilor stabilite de lege, dacă legea acordă în mod expres atribuția dată autorității publice în cauză. Autoritatea emitentă poate respinge cererea, poate refuza eliberarea actului permisiv și poate iniția procedura de suspendare și/sau retragere a actului permisiv numai dacă solicitantul nu întrunește și nu respectă cerințele și/sau condițiile expres stabilite de lege în privința actului permisiv în cauză.
    [Art.4 al.(13) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (14) Confirmarea pe hîrtie sau pe alt suport a actului permisiv nu este decît dovada existenței în timp a actului și a drepturilor în privința unei entități concrete. Emiterea suportului și/sau distrugerea acestuia nu condiționează existența drepturilor și a obligațiilor care sînt confirmate de acest suport. Toate autoritățile emitente sînt obligate să țină registre, inclusiv electronice, ale actelor permisive eliberate și să ofere direct accesul, inclusiv electronic, la aceste registre organelor de control și altor autorități publice în volumul necesar funcțiilor și atribuțiilor acestor autorități.
    [Art.4 al.(14) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (2) Autorităţile emitente sînt în drept, în limita atribuţiilor prevăzute de lege, să solicite/să elibereze şi să invoce persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător şi/sau angajaţilor acestora doar actele permisive stabilite în Nomenclatorul actelor permisive, expus în anexa la prezenta lege. La instituirea (propunerea) unui act permisiv nou este obligatoriu de a examina și de a propune eliminarea unui sau mai multor acte permisive în vigoare eliberate de aceeași autoritate sau acte care acoperă total sau parțial aceleași riscuri, domenii de reglementare și/sau de activitate de întreprinzător. Propunerea de completare a nomenclatorului menționat cu orice act permisiv nou va fi însoțită de ajustarea și de completarea cadrului legislativ în vigoare cu prevederi procedurale și materiale suficiente pentru ca reglementarea propusă prin actul permisiv să corespundă principiilor și rigorilor prezentei legi.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (3) Un act permisiv poate fi invocat şi/sau aplicat doar după includerea sa în Nomenclatorul actelor permisive și în portalul guvernamental unic al serviciilor publice.
   
[Art.4 al.(3) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (4) Autoritățile emitente sînt obligate să includă sau să transmită pentru includere toată informația cu privire la actele permisive pe care le eliberează și la documentele/formalitățile aferente procedurii de solicitare și eliberare pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md), precum și să se asigure că portalul în cauză se utilizează drept ghișeu unic electronic pentru solicitarea actelor permisive. Asigurarea funcționalității și reglementarea regimului juridic și a modului de utilizare ale portalului guvernamental unic al serviciilor publice se atribuie Guvernului.
    [Art.4 al.(4) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (5) Autoritatea emitentă nu are dreptul de a suspenda și/sau de a retrage actul permisiv, precum și de a respinge cererea de solicitare în scopul sancționării solicitantului în cazul în care acesta nu respectă unele condiții sau nu onorează unele obligații care nu se încadrează în lista expresă de cerințe și/sau condiții stabilite de lege în privința actului permisiv în cauză.
    [Art.4 al.(5) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
Capitolul  II
PRINCIPIILE ŞI PROCEDURA DE REGLEMENTARE PRIN
AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE
ÎNTREPRINZĂTOR
    Articolul 5. Principiile de reglementare prin
                       autorizare a activităţii de întreprinzător
    Principiile de bază de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător sînt:
    a) egalitatea în drepturi şi egalitatea intereselor legitime ale tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice care practică activitate de întreprinzător sau o altă activitate prevăzută de lege ce condiţionează iniţierea şi/sau desfăşurarea activităţii de întreprinzător într-un anumit domeniu;
    b) transparenţa şi previzibilitatea actelor permisive necesare iniţierii, desfăşurării şi/sau încetării activităţii de întreprinzător;
    c) transparenţa decizională în domeniul autorizării activităţii de întreprinzător;
    d) reglementarea materială şi procedurală prin acte legislative a condiţiilor şi a procedurilor de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    e) perceperea plăţii pentru eliberarea actelor permisive doar în cazurile în care mărimea ei este prevăzută expres de lege sau poate fi constatată/calculată în baza prevederilor actului legislativ. În toate celelalte cazuri actele permisive se eliberează gratuit;
    f) declararea de către solicitantul de act permisiv pe propria răspundere a respectării condiţiilor prevăzute de prezenta lege şi de cadrul normativ privind ghişeul unic;
    g) aprobarea tacită în cazul depăşirii de către autoritatea emitentă a termenului stabilit de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind refuzul ei, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege şi de legile care reglementează expres activităţile autorizate;
    h) echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile solicitanţilor la efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de autorizare, precum şi la suspendarea/retragerea actelor permisive;
    i) utilizarea ghişeului unic – autorităţile emitente, în cooperare cu alte autorităţi cu funcţii publice, sînt obligate să instituie, să gestioneze şi să menţină funcţionalitatea ghişeelor unice necesare pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghişeul unic.
    Articolul 6. Eliberarea actului permisiv.
                        Prelungirea valabilităţii lui
    (1) Pentru obţinerea actului permisiv, solicitantul depune la autoritatea emitentă personal (sau prin intermediul unui reprezentant al său), prin scrisoare recomandată
, prin intermediul sistemelor informaționale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate, sau cerere însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor din actele legislative ce reglementează activitatea pentru care solicită actul permisiv. Cererea se prezintă în două exemplare, unul dintre care, după semnare şi înregistrare, se restituie solicitantului, servind drept act juridic ce confirmă începutul derulării termenului pentru aplicarea aprobării tacite, în cazul aplicabilităţii ei. Restituirea cererii se efectuează la data înregistrării. În cazul în care solicitantul depune actele necesare prin alte modalităţi prevăzute de prezentul alineat, autoritatea emitentă este obligată să remită un răspuns oficial, în care va comunica preluarea actelor pentru eliberarea actului permisiv.
   
[Art.6 al.(1) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
(11) Autoritățile emitente sînt obligate să implementeze, după caz, posibilitatea solicitării și recepționării la distanță a actelor permisive. În acest scop, solicitantul are dreptul să transmită, în format electronic (fără aplicarea semnăturii electronice), copiile de pe documentele cerute, anexate la cerere. În acest caz, formatul electronic al copiilor nu poate servi drept temei pentru respingerea cererii. 
    [Art.6 al.(11) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (12) În cazul indicat la alin. (11), autoritatea emitentă poate solicita, la eliberarea actului permisiv sau în termen de pînă la 30 de zile de la data eliberării acestuia, să-i fie puse la dispoziție originalele documentelor, copiile de pe care au fost anexate la cererea transmisă la distanță (în format electronic), pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.
    [Art.6 al.(12) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (13) La solicitarea actului permisiv, solicitantul are dreptul să declare informația necesară în conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, fără a anexa actele confirmative la cerere.
    [Art.6 al.(13) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (2) Actul permisiv se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare, dacă legea care guvernează domeniul respectiv nu prevede un alt termen, începînd cu ziua înregistrării tuturor actelor necesare eliberării actului permisiv, dacă legile care guvernează domeniul respectiv sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel. În cazul în care actul legislativ ce reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel, la expirarea termenului de 10 zile se consideră că există acceptare tacită dacă autoritatea emitentă nu a răspuns în termen la solicitare.
    (3) Depistarea, de către autoritatea emitentă a actului permisiv, a unor date neveridice în informaţia declarată de solicitant serveşte drept temei pentru refuzul de eliberare a actului permisiv sau pentru anularea actului permisiv dacă a fost deja eliberat.
    (4) Dacă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în actul permisiv după expirarea termenului de valabilitate, titularul este în drept să solicite prelungirea acestui termen pe termenele prevăzute în anexa la prezenta lege, achitînd taxă pentru actul permisiv, dacă taxa este prevăzută de lege.
În acest caz, în registrul oficial al autorității emitente, precum și pe actul permisiv, se aplică menţiunea prelungirii termenului de valabilitate şi se indică noul termen. Mențiunea prelungirii termenului de valabilitate poate fi aplicată pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate. În acest caz, noul termen de valabilitate a actului permisiv curge din ziua imediat următoare zilei în care a expirat termenul anterior de valabilitate.
   
[Art.6 al.(4) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (5) Titularul de act permisiv nu este în drept să transmită unei alte persoane actul sau copia de pe el.
   
(6) Autoritatea emitentă este obligată să țină, în conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, registrul actelor permisive pe care le-a eliberat, precum și registrul cererilor recepționate. Autoritatea emitentă este obligată să asigure accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei Internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
    [Art.6 al.(6) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    Articolul 7. Reperfectarea actului permisiv
    (1) Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sînt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre actul permisiv, obiectul actului şi titular.
    (2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art. 6 alin. (1), o cerere de reperfectare a actului permisiv, în două exemplare, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a actului permisiv şi a documentelor anexate la cerere, autoritatea emitentă emite o decizie privind reperfectarea actului permisiv şi o comunică imediat solicitantului. Actul permisiv reperfectat se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere. Se eliberează totodată şi copia de pe actul permisiv.
    (4) Actul permisiv se consideră reperfectat prin aprobare tacită dacă autoritatea emitentă nu notifică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la  alin. (3), respingerea cererii de reperfectare.
    (5) Termenul de valabilitate a actului permisiv reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în actul permisiv care se reperfectează.
    (6) În perioada examinării cererii de reperfectare a actului permisiv, titularul îşi poate continua activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere, depusă la autoritatea emitentă concomitent cu cererea de reperfectare.
    (7) Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a actului permisiv este depistarea de către autoritatea emitentă a unor date neveridice în înformaţia prezentată sau  declarată de solicitant.
    Articolul 8. Eliberarea duplicatului actului permisiv
    (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului actului permisiv serveşte pierderea sau deteriorarea lui.
    (2) În caz de pierdere a actului permisiv, titularul depune la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art. 6 alin. (1), o cerere în două exemplare, de eliberare a duplicatului actului permisiv.
    (3) Dacă actul permisiv este deteriorat şi nu poate fi folosit, titularul poate obţine un duplicat prin depunere la autoritatea emitentă, împreună cu actul permisiv deteriorat, conform procedurii stabilite la art. 6 alin. (1), o cerere în două exemplare, de eliberare a duplicatului.
    (4) Autoritatea emitentă este obligată să elibereze duplicatul actului permisiv în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului şi a documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea duplicatului, dacă legea prevede o astfel de taxă. Duplicatul actului permisiv se consideră eliberat prin aprobare tacită dacă autoritatea emitentă nu notifică în scris solicitantului, în termenul prevăzut în prezentul alineat, respingerea cererii de eliberare a duplicatului actului permisiv.
    (5) Termenul de valabilitate a duplicatului actului permisiv nu poate depăşi termenul indicat în actul pierdut sau deteriorat.
    (6) În caz de eliberare a duplicatului actului permisiv, autoritatea emitentă adoptă o decizie de anulare a actului permisiv pierdut sau deteriorat, notificînd modificările în Registrul actelor permisive nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a deciziei.
    (7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului actului permisiv, titularul îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei de proprie răspundere, depusă la autoritatea emitentă concomitent cu cererea de eliberare a duplicatului actului permisiv, şi a actului confirmativ eliberat în temeiul cererii.
    Articolul 9. Taxa de eliberare a actului permisiv
    (1) Orice plată de eliberare a actelor permisive trebuie să fie expres prevăzută în Nomenclatorul actelor permisive.
    (2) Orice plată efectuată autorităţilor emitente, care ţine direct sau indirect de emiterea unui act permisiv, va fi stabilită în act legislativ.
Plățile stabilite pentru emiterea actului permisiv și pentru serviciile aferente emiterii nu trebuie să depășească costurile de elaborare și emitere a actului permisiv în cauză și de prestare a serviciilor aferente sau totalitatea veniturilor obținute din plățile respective nu trebuie să depășească costurile aferente emiterii actelor permisive.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (3) În procesul examinării cererii de eliberare a actului permisiv, la eliberarea acestuia, precum şi în procesul realizării funcţiilor de supraveghere şi de control în privinţa actului permisiv, autoritatea emitentă nu este în drept să oblige direct sau indirect solicitantul sau deţinătorul actului permisiv să obţină de la emitent contra plată alte servicii sau acte permisive.
   
(4) Fondurile colectate în urma emiterii și a reperfectării actelor permisive indicate în anexă din taxele pentru actele permisive și serviciile aferente emiterii acestora prestate de către autoritatea emitentă se varsă integral la bugetul de stat, în conformitate cu legile care reglementează genurile de activitate și care stabilesc metodologia de calcul al taxelor respective, cu excepția cazurilor stabilite de lege.
    [Art.9 al.(4) în redacția LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    Articolul 10. Suspendarea şi reluarea valabilităţii
                         actului permisiv
    (1) Valabilitatea actului permisiv poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii actului permisiv serveşte:
    a) cererea titularului privind suspendarea valabilităţii actului permisiv;
    b) neachitarea anuală sau neachitarea în termen a taxei pentru actul permisiv, prevăzută de lege.
    (3) Decizia de suspendare a valabilităţii actului permisiv, adoptată conform procedurii stabilite de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, se aduce, de către autoritatea emitentă, la cunoştinţă titularului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Termenul de suspendare a valabilităţii actului permisiv nu poate depăşi două luni, dacă legea care reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel.
    (4) Titularul actului permisiv este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea valabilităţii lui.
    (5) Decizia privind reluarea valabilităţii actului permisiv se adoptă de autoritatea emitentă în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare sau a instanţei de judecată ierarhic superioare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării. Decizia se aduce la cunoştinţă titularului de act permisiv în 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (6) Termenul de valabilitate a actului permisiv nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a valabilităţii lui.
    Articolul 11. Retragerea actului permisiv
    (1) Drept temei pentru efectuarea acţiunilor prevăzute de lege în vederea retragerii actului permisiv servesc:
    a) cererea titularului de act permisiv privind retragerea actului;
    b) decizia de radiere a titularului de act permisiv din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;
    d) constatarea transmiterii actului permisiv sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv;
    e) neînlăturarea în termenul stabilit de lege a circumstanţelor care au dus la suspendarea valabilităţii actului permisiv;
    f) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de eliberare a actului permisiv.
    (2) Actul permisiv se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legea care reglementează genul de activitate respectiv.
    (3) Data şi numărul deciziei de retragere a actului permisiv se înscriu în Registrul actelor permisive cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost emisă decizia.
    (4) În cazul retragerii actului permisiv, taxa de eliberare a actului, dacă este prevăzută de lege, nu se restituie.
    (5) În cazul retragerii actului permisiv pentru temeiul prevăzut la alin. (1)  lit. c), se va aplica sancţiunea prevăzută la art. 263 alin. (8) din Codul contravenţional, conform procedurii legale.
    (6) Titularul actului permisiv este obligat ca, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a actului, să depună la autoritatea emitentă actul permisiv retras. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează conform art. 541 din Codul contravenţional.
    Articolul 12. Răspunderea autorităţilor emitente
    Persoanele responsabile din cadrul autorităţilor emitente sînt sancţionate contravenţonal şi/sau trase la răspundere penală, conform legii, în limita faptelor, pentru nerespectarea prezentei legi.
Capitolul  III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 13. Mecanismul de revizuire a actelor
                         normative
    (1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, autorităţile emitente:
    a) vor elabora proiecte de modificare şi de completare a actelor legislative şi normative din domeniul lor de activitate în temeiul prezentei legi;
    b) vor întocmi, de comun acord cu Ministerul Economiei, lista exhaustivă de documente suplimentare necesare solicitanţilor pentru obţinerea de acte permisive şi vor elabora condiţiile de autorizare a activităţii de întreprinzător pentru care se solicită act permisiv, care urmează a fi publicate în mod obligatoriu în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Prevederile actelor legislative şi ale celor normative cu privire la eliberarea actelor permisive, precum şi taxele pentru eliberarea acestora, care nu sînt incluse în Nomenclatorul actelor permisive se consideră caduce.
    (3) Nu se permite eliberarea unor acte permisive care nu sînt incluse în Nomenclatorul anexat la prezenta lege.
    (4) Orice normă stabilită de lege care ţine de înregistrarea, autentificarea, certificarea, omologarea, confirmarea unor relaţii juridice sau unor bunuri devine caducă dacă are drept rezultat emiterea unor acte permisive care devin caduce conform alin. (2).
    Articolul 14. Dispoziţii finale
    Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării, cu excepţia art. 13 alin. (1), care intră în vigoare la data publicării, şi art. 11 alin. (6), care intră în vigoare la 1 februarie 2012.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 160. Chişinău, 22 iulie 2011.


    nomenclator
    [Nomenclatorul modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    [Nomenclatorul modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Nomenclatorul modificat prin LP101 din 09.06.17, MO277-288/04.08.17 art.459]
    [Nomenclatorul modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Nomenclatorul modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.01.17]
    [Nomenclatorul modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Nomenclatorul modificat prin LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439]
    [Nomenclatorul modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Nomenclatorul modificat prin LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]
    [Nomenclatorul modificat prin LP9 din 26.02.16, MO90-99/08.04.16 art.166; în vigoare 08.04.16]
    [Nomenclatorul modificat prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    [Nomenclatorul modificat prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
    [Nomenclatorul modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Nomenclatorul modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Nomenclatorul modificat prin LP14 din 20.02.15, MO67-68/17.03.15 art.71]
    [Nomenclatorul modificat prin LP185 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.622]
    [Nomenclatorul modificat prin LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543]
    [Nomenclatorul modificat prin LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493]
    [Nomenclatorul modificat prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    [Nomenclatorul modificat prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15]
    [Nomenclatorul modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    [Nomenclatorul modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Nomenclatorul modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Nomenclatorul modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]