HBNA172/2011
ID intern unic:  340553
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 172
din  04.08.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea băncilor în
domeniul prevenirii  şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 1554     Data intrarii in vigoare : 14.12.2011


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.  844 din 28 septembrie 2011
Ministru______________Oleg EFRIM

    În temeiul art. 11 şi 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare), art. 23, 25 şi 40 din Legea instituţiilor financiare, nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 nr.78-81, art.191), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.10 alin.(2) din Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 141-145, art.597), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                   Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 172. Chişinău,  4 august 2011.

 Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.172 din 4 august 2011

REGULAMENT
privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare – Regulament) este emis în vederea executării prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a recomandărilor internaţionale în domeniu şi stabileşte cerinţele privind elaborarea, organizarea, aplicarea şi controlul respectării de către bănci a programelor proprii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi alte cerinţe în vederea minimizării riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului.
    2. Banca aplică prezentul Regulament în relaţiile de afaceri cu clienţii săi şi la efectuarea tranzacţiilor şi operaţiunilor bancare.
    3. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea instituţiilor financiare, Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor emise întru executarea acestora. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următorii termeni şi expresii:
    tranzacţie semnificativă – tranzacţia (operaţiunea) care depăşeşte limita valorică stabilită în programele interne ale băncii pentru categoriile de clienţi;
    tranzacţie ocazională - tranzacţia (operaţiunea) efectuată în lipsa unei relaţii de afaceri cu banca;
    tranzacţie electronică - orice tranzacţie (operaţiune) efectuată de către persoana fizică sau juridică (iniţiator) prin intermediul unei bănci, utilizînd mijloace electronice;
    cont anonim – cont al cărui titular nu este identificat;
    cont pe nume fictiv - cont deschis pe numele unei persoane care nu este identificată şi căreia i se atribuie un nume inventat.
    Conturi corespondente de transfer (payable through accounts) - serviciu bancar, care permite persoanelor terţe clienţi ai băncii utilizarea directă a conturilor corespondente ale băncii cu scopul efectuării tranzacţiilor în numele acestora;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    Servicii bancare private (private banking) – activitatea de consiliere financiară personalizată şi confidenţială de administrare a mijloacelor băneşti a clienţilor cu venituri mari sau care deţin active lichide însemnate.
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
Capitolul II
RESPONSABILITĂŢI
    4. Banca dispune de programe interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    5. Consiliul băncii este responsabil pentru elaborarea, aprobarea şi asigurarea aplicării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Consiliul şi organul executiv al băncii sînt responsabili, în limitele competenţei lor, de conformarea activităţii băncii prevederilor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    6. Subdiviziunea de audit intern sau alte subdiviziuni cu funcţii de control efectuează evaluarea independentă, cel puţin trimestrial, a caracterului adecvat şi a conformităţii activităţii băncii cu programele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Rezultatele evaluării se comunică consiliului băncii, comisiei de cenzori, organului executiv al băncii, precum şi Băncii Naţionale a Moldovei în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară, aprobat prin Hotărîrea Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.36 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.98).
    7. Comisia de cenzori efectuează evaluarea, cel puţin anual, a rapoartelor de control şi a recomandărilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului ale auditului intern, precum şi a modului de implementare a acestora.
Capitolul III
STRUCTURA PROGRAMELOR PRIVIND
PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII
BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI
    8. Programele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului reprezintă politici, proceduri şi alte reguli, inclusiv reguli de cunoaştere a clientului, care promovează normele de etică şi profesionalism în sectorul bancar şi care previn utilizarea băncii în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, în mod intenţionat sau nu, de către elementele criminale. Aceste programe trebuie să asigure efectuarea operaţiunilor bancare într-un mod sigur şi prudent.
    9. Banca elaborează programele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ţinînd cont de practica general acceptată în acest domeniu, inclusiv documentele Comitetului Basel şi ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF).
    10. La elaborarea programelor se iau în consideraţie mărimea, complexitatea, natura şi volumul activităţilor băncii, tipurile (categoriile) clienţilor, gradul (nivelul) de risc asociat cu diferiţi clienţi sau categoriile acestora şi tranzacţiile (operaţiunile) desfăşurate de aceştia.
    11. Programele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului vor prevedea, fără a se limita la următoarele:
    1) obligaţiile organului executiv al băncii, care trebuie să includă cel puţin:
    a) cunoaşterea criteriilor (indicilor) clienţilor cu grad de risc sporit;
    b) aprobarea tranzacţiilor semnificative ale clienţilor cu grad de risc sporit (sau delegarea atribuţiei de aprobare administratorilor filialelor băncii, după caz);
    c) determinarea domeniilor de activitate ale băncii vulnerabile riscului spălării banilor şi finanţării terorismului, cu delimitarea exactă a atribuţiilor fiecărei subdiviziuni cu funcţie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Domeniile de activitate vulnerabile riscului spălării banilorşi finanţării terorismului pot fi acelea care au tangenţă cu: acceptarea depozitelor, utilizarea instrumentelor de plată, operaţiunile de credit, operaţiunile bancare corespondente, conturile deschise de intermediarii profesionişti în procesul exercitării de către aceştia a activităţilor de intermediere, sistemele de deservire bancară la distanţă, sistemele de remitere de bani, finanţarea comerţului, operaţiunile de brokeraj, de administrare fiduciară etc.;
    [Pct.11 subpct.1), lit.c) modificată prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    d) asigurarea înlăturării neconformărilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    e) punerea în aplicare a programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv determinarea responsabilităţilor personalului la diferite niveluri ierarhice;
    f) punerea în aplicare a procedurilor interne privind accesul într-un timp rezonabil al personalului responsabil la informaţia necesară exercitării obligaţiunilor de serviciu;
    2) proceduri de acceptare a clienţilor care stabilesc cel puţin categoriile de clienţi pe care banca îşi propune să-i atragă şi nivelul ierarhic al personalului care aprobă începerea relaţiei de afaceri cu aceştia, în funcţie de gradul de risc asociat, tipurile de produse şi servicii care le sînt furnizate;
    3) măsuri de identificare, verificare şi monitorizare a clienţilor şi beneficiarilor efectivi în funcţie de gradul de risc asociat (regulile de cunoaştere a clientului), criteriile şi modul de trecere a clienţilor dintr-o categorie cu un grad de risc în alta;
    4) conţinutul măsurilor standard şi măsurilor de precauţie sporită privind cunoaşterea clienţilor pentru fiecare dintre categoriile de clienţi, produse şi servicii ori tranzacţii (operaţiuni) supuse acestor măsuri;
    5) proceduri de monitorizare a operaţiunilor efectuate de clienţi în scopul depistării tranzacţiilor semnificative, complexe şi neordinare, a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte;
    6) proceduri şi cerinţe privind acordarea unei atenţii sporite la efectuarea tranzacţiilor complexe şi neordinare fără un scop legal sau economic clar, a tranzacţiilor semnificative şi a celor suspecte;
    7) modalităţi de abordare a clienţilor şi tranzacţiilor efectuate de clienţi cu ţările/zonele ce nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului ori dispun de norme inadecvate în acest sens, ori reprezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infracţionalitate şi de corupţie şi/sau sînt implicate în activităţi teroriste;
    8) modul de întocmire şi păstrare a informaţiilor, precum şi de stabilire a accesului la acestea;
    9) proceduri de raportare internă şi externă (către autorităţile competente) privind activităţile şi tranzacţiile suspecte;
    10) proceduri şi măsuri de verificare a modului de conformare la normele elaborate şi de evaluare a eficienţei acestora;
    11) standarde pentru selectare, angajare a personalului şi programe de instruire a acestuia în domeniul cunoaşterii clienţilor;
    12) proceduri privind identificarea şi analiza riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, inclusiv căile de minimizare a acestora, legate de utilizarea tehnologiilor informaţionale, inclusiv cele noi, procurate sau elaborate în cadrul produselor şi serviciilor oferite de bancă.
    12. Banca revizuieşte (actualizează), ori de cîte ori este necesar, programele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, dar cel puţin anual, ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare.
Capitolul IV
REGULILE DE CUNOAŞTERE
A CLIENTULUI
Secţiunea a 1-a
Proceduri de acceptare a clientului
    13. Procedurile de acceptare a clientului vor conţine o descriere a clienţilor care par să expună banca la un risc sporit de utilizare a ei în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului. În vederea minimizării acestui risc, informaţia privind clienţii trebuie examinată sub un şir de aspecte, cum ar fi experienţa clienţilor în domeniul de activitate, ţara de origine, poziţia socială, activităţile desfăşurate sau alţi indicatori de risc stabiliţi de bancă, ţinînd cont de Recomandările cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor de către bănci în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.96 din 5 mai 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.83-85, art.527).
    14. Procedurile de acceptare a clientului vor include mai multe etape în funcţie de gradul de risc al clienţilor, punînd accentul pe clienţii cu venituri înalte ale căror sursă este neclară sau neidentificată. Deciziile de începere, continuare sau încetare a relaţiilor de afaceri cu clienţii cu un grad de risc sporit se iau de către un membru al organului executiv al băncii sau de către administratorul filialei.
    15. Procedurile de acceptare a clientului nu trebuie să restricţioneze accesul publicului larg la serviciile bancare.
Secţiunea a 2-a
Măsuri de identificare a clientului, de
 monitorizare a activităţilor şi tranzacţiilor
    16. Banca aplică măsuri de identificare a clienţilor, precum şi a beneficiarilor efectivi:
    a) pînă la stabilirea relaţiilor de afaceri sau pînă la deschiderea conturilor bancare;
    b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoarea de cel puţin 50 de mii de lei, precum şi a tranzacţiilor electronice în valoare de cel puţin 15 mii lei, indiferent de faptul dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni;
    c) dacă există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, indiferent de orice excepţii, scutiri sau limite stabilite;
    d) dacă există îndoieli cu privire la veridicitatea şi precizia datelor de identificare obţinute.
    17. La identificarea clienţilor în cazurile prevăzute la pct.16 banca aplică următoarele măsuri-standard de cunoaştere a clienţilor:
    1) pentru clienţii - persoane fizice, banca obţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele şi prenumele;
    b) data şi locul naşterii;
    c) cetăţenia;
    d) datele documentului de identitate: numărul de identificare de stat (codul fiscal), seria şi numărul, data eliberării, codul organului care l-a eliberat (dacă există) sau alţi indici unici dintr-un act de identitate ce conţine fotografia titularului (paşaport, buletin de identitate, permisul de şedere eliberat de autorităţile împuternicite ale Republicii Moldova, alte acte de identitate);
    e) adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă;
    f) ocupaţia, funcţia publică deţinută şi/sau denumirea/numele angajatorului;
    g) scopul şi natura relaţiei de afaceri cu banca – în cazurile prevăzute la pct.16 lit.a), c) şi d);
    h) numărul de telefon, fax, adresa poştei electronice (e-mail) (dacă există);
    i) semnătura;
    2) pentru clienţii - persoane juridice şi persoanele fizice întreprinzători individuali sau care practică alt tip de activitate, banca obţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea deplină şi prescurtată (dacă există), forma de organizare juridică;
    b) sediul şi adresa de corespondenţă, altă decît sediul (dacă există);
    c)  informaţiile privind înregistrarea de stat: numărul de identificare de stat (codul fiscal) şi data înregistrării de stat conform certificatului de înregistrare şi/sau extrasului din Registrul de stat eliberat de către organul abilitat cu dreptul de a efectua înregistrarea de stat;
    d) copia autentificată a documentelor de constituire, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul (sau copia colaţionată cu originalul şi autentificată de către bancă);
    e) informaţiile privind identitatea persoanelor care sînt învestite cu dreptul de a deschide şi/sau de a dispune de cont, de a conduce şi a reprezenta persoana juridică şi persoana fizică întreprinzător individual sau care practică alt tip de activitate;
    f) numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, după caz;
    g) natura şi scopul activităţii.
    3) În cazul efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul punctelor sale de schimb valutar, banca va identifica persoana fizică în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269).
    18. Banca identifică beneficiarul efectiv al clientului şi aplică măsuri rezonabile şi bazate pe risc pentru verificarea identităţii lui, astfel încît să aibă certitudinea că ştie cine este beneficiarul efectiv pentru a înţelege structura proprietăţii şi structura de control a clientului. Pentru identificarea beneficiarului efectiv banca aplică măsurile descrise la pct. 17.
    19. La identificarea beneficiarului efectiv al clientului - persoană juridică cu structură de proprietate complexă (persoană juridică a căror proprietari direcţi nu sînt persoane fizice), banca determină beneficiarul efectiv în baza documentelor de înregistrare corespunzătoare.
    20. Nu este necesară identificarea şi verificarea identităţii beneficiarului efectiv în cazul în care clientul sau persoana juridică – proprietar al pachetului de control al clientului este o societate cotată a căror valori mobiliare sînt acceptate spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu obligaţia de dezvăluire publică a informaţiei.
    21. Banca determină dacă persoana care deschide contul sau iniţiază o relaţie de afaceri activează în numele său (declaraţia persoanei privind beneficiarul efectiv), iar în cazul în care deschiderea contului sau iniţierea relaţiei de afaceri este efectuată de către persoana împuternicită, banca solicită procura, legalizată în modul stabilit de legislaţie. Banca aplică măsuri de identificare a persoanei împuternicite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Declaraţia  persoanei privind beneficiarul efectiv este completată de către beneficiarul efectiv sau de către persoana împuternicită şi conţine informaţia conform p.17 alin.(1) din prezentul Regulament.
    22. La identificarea clientului banca verifică informaţia prezentată care se referă atît la client, cît şi la beneficiarul efectiv.
    23. Banca verifică identitatea clientului şi a beneficiarului efectiv pînă la stabilirea relaţiei de afaceri sau în momentul stabilirii relaţiei de afaceri sau efectuării unei tranzacţii prevăzute la pct.16 lit.b).
    24. În vederea verificării informaţiei prezentate la identificarea clienţilor şi a beneficiarilor efectivi banca utilizează surse sigure şi independente:
    1) pentru clienţii - persoane fizice – banca verifică informaţia pe baza actelor emise de către o autoritate publică sau de o entitate abilitată de aceasta. Verificarea informaţiilor care nu se pot proba cu actele menţionate mai sus se va realiza în funcţie de gradul de risc prin orice altă metodă, cum ar fi:
    a) pentru confirmarea adresei de reşedinţă în cazul în care nu corespunde cu domiciliul – prin solicitarea facturilor pentru serviciile comunale, a actelor privind plata impozitelor, a informaţiei de la autorităţile publice sau de la alte persoane;
    b) pentru confirmarea informaţiei prezentate după deschiderea contului – prin contactarea clientului prin telefon, fax sau e-mail (dacă există);
    c) pentru confirmarea validităţii documentelor de identitate – prin certificatele eliberate (de exemplu, în baza registrelor de stat sau private) de autorităţile publice sau de alte persoane competente  (de exemplu, notari, ambasade etc.);
    2) pentru clienţii - persoanele juridice şi persoanele fizice întreprinzători individuali sau care practică alt tip de activitate – prin orice metodă corespunzătoare în funcţie de gradul de risc, astfel încît banca să se asigure de veridicitatea informaţiei, cum ar fi:
    a) verificarea existenţei legale a persoanei juridice şi persoanei fizice întreprinzător individual sau care practică alt tip de activitate prin verificarea înscrisului în Registrul de stat al persoanelor juridice sau, după caz, într-un alt registru public sau privat;
    b) verificarea informaţiei despre client în bazele de date privind relaţiile de afaceri existente;
    c) revizuirea ultimelor rapoarte financiare (cu excepţia cazului deschiderii contului persoanei juridice nou constituite şi persoanei fizice întreprinzător individual sau care practică alt tip de activitate) şi a conturilor supuse auditului extern, dacă este cazul;
    d) efectuarea unei analize, fie individuale sau prin intermediul altei persoane, privind existenţa procesului de insolvabilitate sau lichidare, vînzare, a altor probleme financiare potenţiale;
    e) obţinerea referinţei unei bănci cu care clientul a avut anterior relaţii de afaceri, dacă există;
    f) contactarea clientului prin telefon sau fax, prin intermediul serviciilor poştale sau e-mail, verificarea informaţiei plasate pe pagina web a clientului, dacă există, sau efectuarea unei vizite pe teren la sediul sau la altă adresa indicată de persoana juridică şi persoana fizică întreprinzător individual sau care practică alt tip de activitate;
    3) pentru beneficiarul efectiv - măsurile prevăzute la subpct. 1);
    4) în cazul în care o persoană este împuternicită în numele clientului să deschidă cont sau să efectueze tranzacţii, banca verifică identitatea acesteia, precum şi identitatea persoanei în numele căreia activează, utilizînd aceleaşi proceduri descrise în prezentul Regulament;
    5) în cazul efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul punctelor sale de schimb valutar, banca efectuează verificarea persoanei fizice în conformitate cu Regulamentul menţionat la pct. 17 subpunct.3).
    25. Documentele prezentate în vederea identificării clientului, precum şi a beneficiarului efectiv trebuie să fie valabile la data prezentării lor.
    26. Documentele se prezintă de către client în original sau în copie (fotocopie) legalizate în modul corespunzător, dacă altceva nu este prevăzut de legislaţie. În cazul prezentării documentelor în copie (fotocopie), banca solicită prezentarea originalelor documentelor pentru a verifica dacă copia (fotocopia) documentelor corespunde cu originalul acestora.
    27. În cazul relaţiilor de afaceri banca revizuieşte şi actualizează ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin anual, informaţia cu privire la identificarea clienţilor şi a beneficiarilor efectivi ai acestora.
    28. Banca monitorizează continuu activităţile, tranzacţiile (operaţiunile) clientului sau relaţia de afaceri cu acesta. Acţiunile de monitorizare continuă cuprind:
    1) determinarea tranzacţiilor ordinare (specifice) ale clientului;
    2) examinarea minuţioasă a tranzacţiilor în decursul relaţiei de afaceri pentru a avea siguranţa că acestea sînt în corespundere cu informaţia disponibilă la bancă, cu activitatea şi riscul asociat clientului. Examinarea tranzacţiilor presupune cel puţin ca banca să dispună de mecanisme/soluţii automatizate pentru depistarea activităţilor, tranzacţiilor şi persoanelor suspecte. Depistarea activităţilor, tranzacţiilor şi persoanelor suspecte poate fi realizată prin stabilirea limitelor valorice ale tranzacţiilor pentru o grupă particulară sau categorie de operaţiuni, conturi bancare. O atenţie deosebită se acordă tranzacţiilor care depăşesc aceste limite valorice şi tranzacţiilor ce nu au scop economic clar (de exemplu, cele care par să nu aibă un sens economic sau care implică sume mari de bani ce nu corespund aşteptărilor băncii vizînd clienţii respectivi sau nu sînt specifice tranzacţiilor obişnuite ale acestora);
    3) verificarea faptului dacă documentele şi informaţiile acumulate în procesul monitorizării clienţilor şi tranzacţiilor sînt actualizate şi relevante, inclusiv pentru categoriile clienţilor sau relaţiile de afaceri cu grad de risc sporit;
    4) raportarea către administratorul responsabil a informaţiei necesare pentru identificarea, analiza şi monitorizarea eficientă a conturilor şi tranzacţiilor clienţilor, inclusiv pentru clienţii cu grad de risc sporit;
    5) identificarea activităţilor, tranzacţiilor suspecte, inclusiv a celor potenţiale, precum şi a surselor mijloacelor băneşti utilizate în aceste activităţi şi tranzacţii.
    29. Banca acordă atenţie sporită tuturor tranzacţiilor semnificative, complexe sau care au caracter neordinar (neobişnuit), care nu au un scop economic sau juridic clar. Banca examinează natura şi scopul acestor tranzacţii  iar constatările le documentează în scris şi ia măsuri de precauţie sporită în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament. În astfel de situaţii banca obţine documente justificative la efectuarea tranzacţiilor şi determină sursa mijloacelor băneşti utilizate (contracte, facturi, documente de expediţie, declaraţii vamale, certificate despre salariu, dări de seamă fiscale, rapoarte de activitate, alte documente).
    [Pct.29 modificat prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    30. Banca este obligată:
    a) să nu deschidă cont, să nu stabilească relaţii de afaceri, să nu efectueze tranzacţii cu clientul, în cazul în care banca nu poate asigura respectarea cerinţelor pct.16 -18, 23 şi 24;
    b) în cazul unei relaţii de afaceri existente, să termine relaţia de afaceri dacă constată că informaţiile obţinute sînt neautentice (neveridice);
    c) raportează circumstanţele indicate la lit.a) şi b) autorităţii competente în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    31. Banca nu va deschide şi ţine conturi anonime sau conturi pe nume fictive, nu va stabili sau nu va continua o relaţie de afaceri cu o bancă fictivă sau cu o bancă despre care se ştie că permite unei bănci fictive să utilizeze conturile sale.
Secţiunea a 3-a
Măsuri de precauţie sporită privind
cunoaşterea clientului
    32. În vederea aplicării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului banca stabileşte categoriile clienţilor, activităţile şi tranzacţiile (operaţiunile) ce prezintă un grad de risc sporit pe baza unor indicatori stabiliţi în funcţie de volumul activelor sau al veniturilor, tipul serviciilor solicitate, tipul activităţii desfăşurate, circumstanţele economice, reputaţia ţării de origine, plauzibilitatea explicaţiilor oferite de client, limitele valorice prestabilite pe categorii de tranzacţii.
    33. În scopul cunoaşterii clienţilor banca, pe lîngă măsurile standard, aplică măsuri de precauţie sporită în următoarele situaţii:
    1) în cazul clienţilor care nu se prezintă personal la identificare (clienţi la distanţă);
    [Pct.33 subpct.1) modificat prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    2) în relaţiile bancare transfrontaliere (de corespondenţă bancară);
    3) în tranzacţiile sau relaţiile de afaceri cu persoanele expuse politic;
    4) în cazul relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor efectuate cu persoanele fizice şi juridice, şi instituţiile financiare din ţările şi/sau zonele::
    [Pct.33 subpct.4) în redacția HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    a) ce nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului ori dispun de norme inadecvate în acest sens;
    b) ce reprezintă un risc sporit din cauza nivelului înalt de infracţionalitate şi de corupţie;
    c) unde poate avea loc fabricarea ilegală a substanţelor narcotice;
    d) off-shore;
    e) care sînt implicate în activităţi teroriste;
    f) asupra cărora au fost aplicate sancţiuni, interdicţii sau alte restricţii de către autorităţile competente naţionale şi în baza actelor emise de către organizaţiile internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    [Pct.33 subpct.4), lit.f) introdusă prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    5) în cazul clienţilor care au conturi deschise în scopul investirii şi administrării fiduciare a bunurilor;
    6) în cazul clienţilor care emit instrumente financiare la purtător, clienţilor, participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare şi alţi intermediari profesionişti, cum ar fi fondurile de pensii, fondurile de investiţii, avocaţii, notarii care acţionează pentru clienţii lor;
    7) în cazul clienţilor care prestează servicii legate de transferul de mijloace financiare (prestatorii de servicii de plată nebancari prin intermediul dispozitivelor speciale cash-in etc.);
    [Pct.33 subpct.7) modificat prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    8) în cazul tranzacţiilor electronice, dacă nu există informaţii suficiente despre identitatea expeditorului, precum şi tranzacţiile care ar putea favoriza anonimatul;
    [Pct.33 subpct.8) introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    9) în cazul clienţilor ce efectuează tranzacţii semnificative în numerar;
    [Pct.33 subpct.9) introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    10) în cazul clienţilor a căror structură de proprietate este complexă;
    [Pct.33 subpct.10) introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    11) în cazul clienţilor care beneficiază de servicii/produse de „Servicii bancare private”;
    [Pct.33 subpct.11) introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    12) în cazul clienţilor care efectuează plăţi prin intermediul conturilor corespondente (payable throuth accounts), cum ar fi, operaţiuni de transfer a mijloacelor băneşti ce poartă un caracter tranzitoriu, inclusiv cele efectuate în baza documentelor executorii (titluri executorii eliberate în temeiul hotărârilor de judecată naţionale şi străine, arbitrajelor naţionale şi internaţionale, încheierilor executorilor judecătoreşti etc.).
    [Pct.33 subpct.12) introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    34. Măsurile de precauţie sporită aplicate de bancă presupun:
    1) efectuarea monitorizării sporite şi permanente a relaţiei de afaceri, prin creşterea numărului controalelor aplicate şi selectarea tipurilor de tranzacţii ce necesită examinare suplimentară şi prin solicitarea de informaţii suplimentare ce confirmă legalitatea tranzacţiilor şi corespunderea acestora genului de activitate declarat;
    [Pct.34 subpct.1) în redacția HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    2) măsuri speciale pentru stabilirea sau verificarea sursei mijloacelor băneşti;
    3) implementarea sistemelor informatice adecvate pentru gestiunea informaţiei, care permite furnizarea în timp util a informaţiilor necesare pentru identificarea, analizarea şi monitorizarea efectivă a tranzacţiilor, inclusiv raportarea către autoritatea competentă conform legislaţiei. Sistemele informatice trebuie să permită constatarea cel puţin a lipsei sau insuficienţei documentelor sau informaţiilor corespunzătoare la începerea relaţiei de afaceri, a tranzacţiilor (operaţiunilor) neordinare derulate prin contul clientului şi situaţia agregată a tuturor operaţiunilor clientului cu banca;
    4) asigurarea că persoanele împuternicite cu coordonarea activităţii de prestare a serviciilor clienţilor respectivi cunosc şi acordă o atenţie sporită informaţiilor provenite de la terţi în legătură cu aceşti clienţi iar administratorul responsabil aprobă iniţierea sau continuarea relaţiei de afaceri cu clienţii daţi;
    [Pct.34 subpct.4) modificat prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    5) în cazul persoanelor fizice - verificarea angajării, funcţiei publice deţinute, după caz;
    6) atenţionarea clienţilor ale căror activităţi sau tranzacţii impun un risc sporit de spălare a banilor şi finanţare a terorismului despre necesitatea sporirii măsurilor de cunoaştere a partenerilor de afaceri, iar, după caz, despre terminarea relaţiilor de afaceri sau refuzul în efectuarea operaţiunilor cu astfel de clienţi. Cerinţele privind cunoaşterea partenerilor de afaceri sînt conform cerinţelor de cunoaştere a clientului aplicate de către bancă conform prevederilor prezentului Regulament;
    7) obţinerea informaţiei suplimentare despre client, cum ar fi, actualizarea mai frecventă a informaţiei cu privire la identitatea clientului şi a beneficiarului efectiv, activitatea preconizată a fi desfăşurată, natura relaţiei de afaceri preconizate, volumul activelor şi/sau investiţiilor preconizate, scopul tranzacţiilor desfăşurate sau preconizate a fi desfăşurate;
    [Pct.34 subpct.7) în redacția HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
   
8) introducerea unor mecanisme şi pîrghii de control eficiente cu privire la raportarea sistematică către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a tranzacţiilor clienţilor a căror activitate întruneşte unul sau mai multe criterii de suspiciune;
    [Pct.34 subpct.8) introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    9) în cazul relaţiilor transfrontaliere, limitarea sau terminarea desfăşurării relaţiei de afaceri sau efectuării tranzacţiilor, în cazul constatării aplicării neadecvate şi nerespectării cerinţelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului de către banca parteneră;
    [Pct.34 subpct.9) introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    10) măsuri suplimentare prevăzute la pct. 35 - 39.
    [Pct.34 subpct.8) introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    35. În cazul prevăzut la pct.33 subpct.1) banca aplică clientului care nu se prezintă personal la identificare (de exemplu, în cazul relaţiilor prin corespondenţă sau prin telefon, e-mail, Internet sau alte mijloace electronice) măsuri de precauţie sporită prin utilizarea de mecanisme de tipul semnăturii digitale, a metodelor biometrice, cheilor de sesiune etc. Cu ocazia primei vizite a clientului la sediile băncii, banca solicită documentele şi informaţiile conform cerinţelor prezentului Regulament. Suplimentar, banca aplică una sau mai multe din următoarele măsuri:
    a) solicită documentele de identificare a clientului eliberate de către o autoritate sau un organ competent, inclusiv a specimenului de semnătură, alte documente, după caz, pentru completarea dosarului clientului;
    b) ia măsuri de protecţie a autenticităţii documentelor în formă electronică transmise băncii;
    c) utilizează informaţia prezentată de o bancă în care clientul are deschis un cont şi care aplică cel puţin aceleaşi măsuri de cunoaştere a clientului şi este supusă unei supravegheri efective;
    d) solicită ca prima plată să fie efectuată în numele clientului printr-un cont de la o altă bancă, care aplică cel puţin aceleaşi măsuri de cunoaştere a clientului şi este supusă unei supravegheri efective, la necesitate;
    e) stabilirea şi menţinerea unei modalităţi de contact cu clientul, independentă de modalitatea prin care sînt realizate tranzacţiile cu clientul la distanţă.
    36. În relaţiile transfrontaliere banca acumulează informaţii suficiente despre banca (instituţia, organizaţia) corespondentă pentru a înţelege pe deplin sfera de activitate a acesteia. În acest scop banca:
    [Pct.36 modificat prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    1) obţine cel puţin informaţiile privind:
    a) consiliul şi organul executiv al băncii corespondente, activităţile ei cele mai importante, locul desfăşurării acestora şi măsurile aplicate de aceasta în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    b) scopul deschiderii contului;
    c) reputaţia băncii corespondente şi calitatea supravegherii, inclusiv dacă aceasta a constituit subiectul unei investigări sau măsuri de remediere legate de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, din sursele disponibile public;
    2) evaluează cît de adecvate şi eficiente sînt politicile băncii corespondente privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    3) stabileşte relaţia de corespondenţă ulterior obţinerii aprobării administratorului băncii;
    4) stabileşte documentar responsabilităţile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului ale băncii corespondente, precum şi faptul că banca corespondentă verifică identitatea clienţilor săi, dispune de reguli eficiente de cunoaştere a clientului;
    5) realizează acorduri prin care i se permite să verifice procedurile urmate de banca corespondentă în vederea cunoaşterii clienţilor şi să transmită/primească, la solicitare, documente şi informaţii aferente clienţilor, activităţii şi tranzacţiilor acestora.
    37. În relaţiile de afaceri sau în cazul tranzacţiilor cu persoanele expuse politic banca aplică cel puţin următoarele măsuri:
    1) dispune de un sistem de gestionare a riscului care:
    a) permite determinarea dacă un client, un potenţial client şi/sau beneficiarul efectiv al acestuia este sau nu persoană expusă politic;
    b) presupune solicitarea informaţiei relevante de la client şi/ sau beneficiarul efectiv al acestuia, existenţa unei referinţe la o sursă de informaţie disponibilă public sau accesarea unei baze de date electronice comerciale cu informaţii despre persoanele expuse politic;
    2) obţine aprobarea membrului organului executiv al băncii (administratorului filialei) pentru stabilirea relaţiei de afaceri, iar în cazul în care clientul sau beneficiarul efectiv al acestuia a devenit ulterior persoană expusă politic – pentru continuarea relaţiei de afaceri;
    3) stabileşte sursa mijloacelor băneşti şi a altor bunuri implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţie;
    4) solicită informaţii privind membrii familiei şi persoanele asociate persoanei expuse politic în aceeaşi măsură în care banca identifică clientul său conform prevederilor prezentului Regulament;
    5) monitorizează sporit şi permanent relaţia de afaceri, inclusiv actualizează periodic informaţiile despre clientul şi/sau beneficiarul efectiv al persoanei expuse politic.
    38. În cazul clientului care stabileşte relaţia de afaceri în scopul investirii şi administrării fiduciare a bunurilor, banca identifică persoana pe numele căreia se stabileşte relaţia de afaceri, beneficiarul în numele căruia acţionează persoana, precum şi determină detaliile privind natura aranjamentelor existente. Măsurile de identificare vor cuprinde, de asemenea, pe fondatorii administrării fiduciare, orice alte persoane care au predat bunuri în administrare fiduciară, orice beneficiar al administrării fiduciare şi persoanele cu drept de dispoziţie asupra bunurilor.
    39. În cazul în care clienţii care acţionează în numele altor persoane, indicaţi la pct.33 subpct.6), nu au dreptul să furnizeze băncii informaţia necesară privind beneficiarii efectivi, banca nu va deschide cont sau nu va stabili o altă relaţie de afaceri.
Capitolul V
RAPORTAREA ACTIVITĂŢILOR
ŞI A TRANZACŢIILOR
    40. Banca este obligată să informeze Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre:
    1) orice activitate sau tranzacţie suspectă de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată - imediat, în cel mult 24 de ore;
    2) activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 100 mii de lei (sau echivalentul acesteia) sau prin mai multe operaţiuni în numerar care par a avea o legătură între ele - în timp de 10 zile lucrătoare;
    3) activităţile sau tranzacţiile realizate prin virament, printr-o operaţiune cu o valoare ce echivalează sau depăşeşte 500 mii de lei - cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    Sînt exceptate de la obligaţiile de raportare operaţiunile între bănci/ instituţii financiare, între bănci/ instituţii financiare şi Banca Naţională a Moldovei, între bănci/ instituţii financiare şi Trezoreria de Stat, între Banca Naţională a Moldovei şi Trezoreria de Stat, precum şi operaţiunile de încasare a comisioanelor de la deservirea conturilor bancare şi a spezelor bancare. În sensul prezentului alineat, noţiunea de „bancă/ instituţie financiară” include doar  entităţile raportoare conform Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    41. Banca va dispune de:
    a) proceduri clare, reieşind din prevederile Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, aduse la cunoştinţa întregului personal, care prevăd raportarea de către personal a tuturor activităţilor şi tranzacţiilor suspecte;
    b) sisteme de depistare a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte conform criteriilor stabilite, inclusiv de autorităţile competente;
    c) proceduri de informare a organului executiv şi a serviciului de securitate internă privind problemele ce ţin de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    42. Banca informează, după caz, Banca Naţională sau alte organe cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, despre activităţile şi tranzacţiile suspecte, cazurile de fraudă ce afectează esenţial siguranţa, stabilitatea sau reputaţia băncii.
Capitolul VI
PĂSTRAREA DATELOR
    43. Banca păstrează documentele şi informaţia obţinute aferente clienţilor şi beneficiarilor efectivi identificaţi, precum şi tranzacţiilor (operaţiunilor) acestora cel puţin cinci ani după terminarea relaţiei de afaceri sau închiderea contului. În acelaşi timp, banca păstrează documentele şi informaţia obţinute aferente clienţilor şi beneficiarilor efectivi identificaţi, precum şi tranzacţiilor (operaţiunilor) acestora pentru perioada activă a relaţiei de afaceri. Banca, în acelaşi timp, ţine evidenţa tranzacţiilor (operaţiunilor) în decursul a cinci ani după finalizarea acestora.
    44. Procedurile de păstrare a documentelor şi informaţiei vor include cel puţin următoarele, după caz:
    1) ţinerea unui registru al clienţilor şi al beneficiarului efectiv identificaţi, care va conţine cel puţin: denumirea/numele clientului; codul fiscal; numărul contului; data deschiderii; data închiderii);
    2) păstrarea tuturor documentelor primare, inclusiv a corespondenţei de afaceri;
    3) păstrarea dosarelor privind identificarea şi verificarea clienţilor, a beneficiarilor efectivi privind monitorizarea operaţiunilor clienţilor şi păstrarea documentelor justificative aferente operaţiunilor;
    4) păstrarea informaţiei privind tranzacţiile efectuate, inclusiv cele complexe şi neordinare;
    5) arhivarea informaţiei privind tranzacţiile şi corespondenţa de afaceri în sistemele tehnologiilor informaţionale (TI) şi păstrarea arhivei în condiţii de siguranţă şi disponibilitate operativă.
    6) În cazul efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul punctelor sale de schimb valutar, banca aplică prevederile privind păstrarea informaţiei în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009.
    45. Banca asigură că, în caz de solicitare, documentele şi informaţia privind identificarea şi verificarea clienţilor, a beneficiarilor efectivi, privind monitorizarea operaţiunilor clienţilor, inclusiv documentele justificative aferente operaţiunilor sînt accesibile şi disponibile autorităţilor competente. La solicitarea autorităţilor competente termenul privind deţinerea şi păstrarea informaţiei aferentă clienţilor şi operaţiunilor acestora poate fi prelungit pentru o perioadă determinată în solicitare.
Capitolul VII
CONTROLUL INTERN
    46. În scopul asigurării respectării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, banca va dispune de sisteme de control intern care vor asigura conformarea continuă a băncii actelor normative şi programului intern în domeniu şi vor contribui la minimizarea riscurilor aferente.
    461. La deschiderea de filiale şi sucursale pe teritoriul altor state, precum şi pe parcursul activităţii acestora, banca va aplica cerinţele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în conformitate cu sistemul de control intern propriu, politicile şi procedurile interne şi actele normative ale R.Moldova care implementează Recomandările FATF, în măsura în care legislaţia ţării gazde permite. În cazul în care, în ţara gazdă cerinţele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului sunt insuficiente, banca trebuie să asigure implementarea cerinţelor actelor normative ale R.Moldova, în măsura în care legislaţia ţării gazde permite. Dacă ţara gazdă nu permite aplicarea corespunzătoare a cerinţelor actelor normative ale R.Moldova, banca aplică măsuri suplimentare corespunzătoare în vederea micşorării riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi informează BNM în decurs de 2 luni despre acest fapt. Banca Naţională poate efectua controale suplimentare pentru supravegherea respectării de către filialele şi sucursalele deschise pe teritoriul altor state a actelor normative în vigoare aferente domeniului dat, iar dacă se constată nerespectarea acestora, BNM poate limita activitatea sau retrage autorizaţia emisă pentru deschiderea filialelor şi sucursalelor deschise pe teritoriul altor state.
    [Pct.461 introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    47. Sistemul de control intern trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:
    1) efectuarea de către personalul băncii sau de o persoană independentă a auditului în vederea verificării respectării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Funcţiile auditului în acest scop sînt:
    a) evaluarea independentă a programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare;
    b) monitorizarea activităţii personalului prin testarea conformării;
    c) testarea tranzacţiilor în caz de necesitate;
    d) informarea organului executiv privind rezultatele verificării;
    2) desemnarea unui administrator din cadrul organului executiv al băncii, responsabil de asigurarea conformării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului cu cerinţele legislaţiei şi aplicării lor adecvate (în continuare - administrator responsabil). În acest scop administratorul responsabil are următoarele atribuţii:
    a) acordă consultaţii angajaţilor băncii în problemele ce apar în timpul realizării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv în ce priveşte identificarea şi examinarea clienţilor băncii şi evaluarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
    b) ia decizii în baza informaţiei primite;
    c) întreprinde măsuri privind raportarea autorităţii competente pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a informaţiei în conformitate cu legislaţia;
    d) organizează instruirea angajaţilor băncii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    e) prezintă în scris, cel puţin o dată pe an, consiliului băncii un raport privind rezultatele realizării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    f) colaborează cu serviciul de audit în vederea îndeplinirii scopului acestuia privind verificarea conformării activităţii băncii la legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    g) îndeplineşte alte funcţii în corespundere cu prezentul Regulament şi documentele interne ale băncii;
    3) prevederi interne privind răspunderea angajaţilor care în mod intenţionat nu raportează despre activităţile sau tranzacţiile suspecte persoanei responsabile, serviciului securităţii sau direct autorităţii competente şi/sau contribuie personal la efectuarea operaţiunilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.
    4) efectuarea de către bancă, cel puţin o dată la 4 ani, a unei analize sau raport, în formă scrisă, ce presupune identificarea şi evaluarea riscurilor referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi luarea măsurilor cu privire la diminuarea riscurilor identificate. La identificarea riscurilor banca ia în consideraţie factorii de risc precum clienţi, ţări sau zone geografice, produse, servicii şi tranzacţii. Măsurile de identificare şi evaluare a riscurilor sunt proporţionale cu mărimea, complexitatea, natura şi volumul activităţii băncii. Raportul sau analiza efectuată se aprobă de către administratorul din cadrul executivului băncii, responsabil de asigurarea conformării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi se prezintă consiliului băncii.
    [Pct.47 subpct.4) introdus prin HBN135 din 17.07.14, MO261-267/05.09.14 art.1286]
    48. Banca va dispune de programe de selectare şi instruire continuă a personalului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    49. Programele de selectare şi instruire indicate la pct.48 vor cuprinde diverse aspecte ale procesului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi obligaţiunile conform legislaţiei în domeniu, inclusiv:
    a) instruirea personalului nou angajat referitor la importanţa şi cerinţele de bază ale programelor respective;
    b) instruirea personalului de „prima linie” (angajaţii care nemijlocit intră în contact cu clienţii) referitor la verificarea identităţii clienţilor noi, monitorizarea conturilor clienţilor existenţi pe bază continuă, depistarea indicilor şi raportarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte şi a celor supuse raportării;
    c) actualizarea regulată a responsabilităţilor personalului;
    d) noile tehnici, metode şi tendinţe de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
    e) nivelul implicării personalului în procesul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
    Conţinutul şi programul instruirii personalului trebuie să fie adaptat la necesităţile individuale ale băncii.
Capitolul VIII
MĂSURI DE REMEDIERE ŞI SANCŢIUNI
    50. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor prezentului Regulament, a obligaţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Banca Naţională a Moldovei poate aplica măsuri de remediere şi sancţiuni în conformitate cu art.38 din Legea instituţiilor financiare.
    51. În scopul lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate, precum şi a condiţiilor ce favorizează comiterea acestora Banca Naţională a Moldovei, pe lîngă măsurile de remediere şi sancţiunile menţionate la pct.50, poate dispune următoarele măsuri:
    a) să prescrie modificarea programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    b) să prescrie aplicarea măsurilor de precauţie sporită de cunoaştere a clienţilor pentru produse, servicii, tranzacţii (operaţiuni) ori clienţi, în cazul în care programele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului stabilesc aplicarea de măsuri standard de cunoaştere a clienţilor;
    c) să prescrie înlocuirea administratorului responsabil.