LPO190/2011
ID intern unic:  340560
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 190
din  30.09.2011
privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare
Publicat : 21.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 515
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Prezenta lege stabileşte măsurile suplimentare ce urmează a fi întreprinse de stat, bănci şi de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în scop de menţinere a stabilităţii financiare prin minimizarea riscurilor în sectorul bancar şi de repartizare a riscurilor între participanţii la piaţa bancară.
    Art. 2. – (1) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va transfera în favoarea Societăţii pe Acţiuni „Banca de Economii” (în continuare – Banca de Economii) 48091753,8 lei, care reprezintă suma totală a depozitelor persoanelor fizice (depozite personale) în mărimea garantată în situaţia din 19 iunie 2009 conform Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, plătită de Banca Comercială „Investprivatbank” S. A. în proces de lichidare (în continuare  – Investprivatbank) deponenţilor din contul mijloacelor băneşti acordate sub formă de credit de către Banca de Economii.
    (2) Ca urmare a transferului prevăzut la alin. (1), valoarea creanţei Băncii de Economii faţă de Investprivatbank se diminuează cu suma transferată.
    Art. 3. – (1) Ministerul Finanţelor, în termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va emite şi va transmite Băncii de Economii obligaţiuni de stat în scop de preluare a creanţei Băncii de Economii faţă de Investprivatbank, rezultate din acordarea mijloacelor băneşti pentru plata,  de către Investprivatbank, a depozitelor personale.
    (2) Obligaţiunile de stat vor fi emise în volum de pînă la 436908300 lei la valoarea nominală, la rata anuală fixă a dobînzii de 0,01%, cu condiţia răscumpărării trimestriale în rate pînă la 30 decembrie 2015. Condiţiile de emisiune şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat se stabilesc în acordul dintre Ministerul Finanţelor, Banca de Economii şi Banca Naţională a Moldovei.
    (3) Volumul obligaţiunilor de stat emise va fi egal cu suma datoriei Investprivatbank faţă de Banca de Economii, existentă la data de emitere a obligaţiunilor de stat.
    (4) Banca Naţională a Moldovei va înregistra în Sistemul de înscrieri în conturi pe numele Băncii de Economii obligaţiunile de stat la data de emitere a acestora.
    (5) La data de transmitere a obligaţiunilor de stat, Ministerul Finanţelor subrogă Banca de Economii în raporturile legate de creanţa faţă de Investprivatbank. Banca de Economii va transmite Ministerului Finanţelor toate actele aferente creanţei menţionate.
    (6) Tranzacţionarea de către Banca de Economii pe piaţa secundară, inclusiv grevarea, obligaţiunilor de stat primite de la Ministerul Finanţelor, nu se admite.
    Art. 4. – Creanţa Ministerului Finanţelor faţă de Investprivatbank, obţinută în urma subrogării Băncii de Economii conform art. 3 alin. (5), se onorează în componenţa clasei de creanţe căreia a aparţinut creanţa Băncii de Economii conform ordinii priorităţilor claselor de creanţe stabilite în Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
    Art. 5. – (1) Pentru perioada 2011–2014, băncilor li se stabileşte o taxă specială anuală pentru asigurarea stabilităţii financiare (în continuare – taxă specială) pînă la acumularea sumei de 100 de milioane de lei după cum urmează:
    a) pentru perioada 2011–2013 – în mărime de 0,12% din suma totală a depozitelor personale înregistrate în bilanţurile băncilor în situaţia din 31 decembrie a fiecărui an;
    b) pentru anul 2014 taxa specială va constitui diferenţa dintre suma de 100 de milioane de lei şi suma acumulărilor din taxa specială pentru perioada 2011–2013 raportată la suma totală a depozitelor personale înregistrată în bilanţurile băncilor în situaţia din 31 decembrie 2014. Mărimea taxei speciale urmează a fi calculată de  Ministerul Finanţelor în baza informaţiei prezentate de Banca Naţională a Moldovei privind suma totală a depozitelor personale înregistrată în bilanţurile băncilor în situaţia din 31 decembrie 2014. Cu cel puţin 5 zile lucrătoare pînă la data de 31 ianuarie 2015, Ministerul Finanţelor va comunica băncilor mărimea taxei speciale care urmează a fi achitată de bănci pentru anul 2014.
    (2) Băncile achită taxa specială stabilită la alin. (1) pînă la 31 ianuarie a fiecărui an ulterior anului pentru care taxa este calculată. Taxa specială se varsă la bugetul de stat.
    (3) În cazul de întîrziere a achitării taxei speciale la bugetul de stat, Ministerul Finanţelor încasează în mod incontestabil din contul băncii suma datorată a taxei speciale şi penalitatea de întîrziere în mărime de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întîrziere. Încasarea incontestabilă se efectuează prin înaintarea de către Ministerul Finanţelor la Banca Naţională a Moldovei a ordinului incaso pentru încasarea incontestabilă a datoriei şi a sumei penalităţii de întîrziere din contul corespondent al băncii respective deschis la Banca Naţională a Moldovei.
    Art. 6. – La realizarea tranzacţiilor prevăzute de prezenta lege, dispoziţiile legale ce reglementează modul de încheiere de către societatea pe acţiuni a tranzacţiilor de proporţii şi circulaţia valorilor mobiliare de stat pe piaţa secundară nu se aplică.
    Art. 7. – Lichidatorul Investprivatbank va prezenta trimestrial Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară darea de seamă privind activitatea sa în legătură cu procesul de lichidare a Investprivatbank şi lunar Ministerului Finanţelor un raport privind procesul de valorificare a activelor Investprivatbank. Cerinţele minime faţă de conţinutul dării de seamă şi al raportului vor fi stabilite de către Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

    Nr. 190. Chişinău, 30 septembrie 2011.