HCC20/2011
ID intern unic:  340570
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 20
din  18.10.2011
cu privire la validarea unui mandat de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr. 31e/2011)
Publicat : 21.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 27     Data intrarii in vigoare : 18.10.2011
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:

    Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte
    Dna Valeria ŞTERBEŢ,  judecător-raportor
    Dl Victor PUŞCAŞ,
    Dl  Petru RAILEAN,
    Dna Elena SAFALERU,  judecători
    cu participarea dnei Dina Musteaţă, grefier,
    Avînd în vedere sesizarea depusă la 10 octombrie 2011, înregistrată la aceeaşi dată,
    Examinînd sesizarea la 18 octombrie 2011 în şedinţă plenară publică,
    Avînd în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Pronunţă următoarea hotărîre:
PROCEDURA
    1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituţională la 10 octombrie 2011, în temeiul prevederilor art.62, art.69 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.e) din Constituţie art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e), art.16 alin.(1) şi art.38 alin.(4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.
    2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 11 octombrie 2011 sesizarea a fost admisă pentru examinare.
    3. La şedinţa plenară publică a Curţii au participat:
    Preşedintele Comisiei Electorale Centrale dl Iurie Ciocan;  candidatul supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova dl Toma Iurie.
LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
    4. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O. nr.1/1, 1994) sînt următoarele:
Articolul 62
Validarea mandatului de deputat
    «Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale».
Articolul 69
Mandatul deputaţilor
    «(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării».
    5. Prevederile relevante ale Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie (M.O. nr.81/667 din 18.12.1997) sînt următoarele:
Articolul 88
    «(2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art.86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant.»
Articolul 89
    «(2)...Curtea Constituţională... confirmă listele candidaţilor supleanţi.»
ÎN DREPT
    6. Prin Hotărîrea nr.194 din 30 septembrie 2011 Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputatului Cobzac Grigore, ales din partea acestui partid.
    7. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărîrea nr. 882 din 7 octombrie 2011, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat atribuit Partidului Liberal Democrat din Moldova şi a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-l declara ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe candidatul supleant Toma Iurie, prezentînd materialele respective. 
    8. Conform prevederilor art.62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
    9. Potrivit art.69 alin.(1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. În conformitate cu art.88 alin.(2) din Codul electoral, candidaţii incluşi  în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art.86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant.
    10. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că Partidul Liberal Democrat din Moldova dispune de un mandat vacant de deputat în Parlament.
    11. La 24 decembrie 2010, prin Avizul nr.5 şi Hotărîrea nr.31, Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerii Parlamentului de legislatura a XIX-a în cadrul scrutinului din 28 noiembrie 2010 şi listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a.
    12. Prin hotărîrile nr.4 din 17 februarie 2011 şi nr.9 din 10 mai 2011 Curtea Constituţională i-a declarat aleşi  în calitate de deputaţi  în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, pe Frumosu Elena, Apostolachi Iurie, Grişciuc Simion, Bodiu Victor, Nasu Maria, Chiorescu Iurie şi Lilian Zaporojan, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    13. Următorul candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova este Toma Iurie.
    14. Candidatul supleant Toma Iurie a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumîndu-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.
    15. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală domnului Toma Iurie, a.n. 1971, domiciliat în or. Ungheni, pedagog, preşedintele raionului Ungheni, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(2) din Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.62 lit.d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, 
Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
    1. Se declară ales în calitate de deputat  în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, dl Toma Iurie,  pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE          Alexandru TĂNASE

    Nr. 20. Chişinău, 18 octombrie 2011.