HKK55/2011
ID intern unic:  340573
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 55
din  16.09.2011
privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la
Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” pe anii 2009-2010
Publicat : 21.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 49
    Curtea de Conturi, în prezenţa directorului Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna Veronica Herţa, directorului Întreprinderii municipale „Parcul urban de autobuze” (în continuare – Î.M. „PUA”) dl Iacob Capcelea, şefului-adjunct al Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna Margareta Bîtcă, şefului Direcţiei management în transport al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţii a Consiliului municipal Chişinău dl Lilian Copaci, contabilului-şef al Î.M. „PUA” dna Iana Oleinicov, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” pe anii 2009-2010.
    ____________________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2010 şi 2011, avînd drept obiectiv evaluarea conformităţii cu prevederile legale a modului de gestionare a patrimoniului public la Î.M. „PUA”.
    Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitelor tehnici şi metode cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.
    ____________________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
    Auditul gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” pe anii 2009-2010 a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi admise la gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin:
    • Existenţa unui management economico-financiar ineficient, care nu a asigurat menţinerea sistemului indicatorilor rezultativi de bază, ce permite estimarea potenţialului economico-financiar al întreprinderii, la un nivel corespunzător, ceea ce a influenţat negativ asupra eficienţei tuturor activităţilor desfăşurate de întreprindere şi, ca rezultat, aceasta: nu a avut posibilităţi reale pentru asigurarea unei activităţi durabile; a utilizat ineficient mijloacele sale materiale şi financiare, prevăzute pentru desfăşurarea activităţii; n-a asigurat o capacitate corespunzătoare de a utiliza eficient capitalul propriu; nu a fost capabilă să-şi onoreze imediat obligaţiile curente; n-a dispus de capacitatea respectivă pentru a-şi achita datoriile pe termen scurt, fără a fi obligată să vîndă stocurile de mărfuri şi materiale; n-a avut posibilitatea respectivă de a transforma într-un termen scurt activele curente, de care dispune, în lichidităţi necesare, pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile.
    • Atitudinea insuficientă şi neconformă a organelor de conducere ale Î.M. „PUA” faţă de patrimoniul public gestionat, exprimată prin nivelul scăzut de gospodărire a spaţiilor clădirii administrative, neasigurarea integrităţii depline a mijloacelor de transport destinate activităţii de bază a întreprinderii, precum şi  deficienţele în evidenţa suprafeţelor de terenuri aflate în gestiune denotă o lipsă de control la executarea obligaţiunilor manageriale asumate la gestionarea patrimoniului public.
    • Lipsa unei reglementări şi metodologii conforme de stabilire a termenelor de achitare şi modalităţii de calculare şi evaluare a mărimii valorice a transferurilor de la bugetul municipal pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif şi pentru acoperirea pierderilor suportate prin acordarea de înlesniri la transport, precum şi existenţa unor ambiguităţi în Metodologia aprobată de Consiliul municipal Chişinău au condiţionat riscuri majore de calculare incorectă a veniturilor ratate şi de evaluare a alocaţiilor corespunzătoare din bugetul municipal.
    • Ca rezultat al ambiguităţilor existente în Metodologia calculării şi reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători, aprobată  prin Decizia Consiliului municipal Chişinău, precum şi al nerespectării prevederilor normelor metodologice existente referitor la estimarea cheltuielilor incluse la calcularea tarifului pentru serviciile de transport urban de călători, de către conducerea Î.M.„PUA” nu a fost asigurată calcularea corectă a preţului de cost al unei călătorii atît în anul 2009, cît şi în anul 2010.
    • Nu a fost asigurată efectuarea corectă a calculelor cuantumului chiriei la transmiterea unor încăperi în locaţiune, ca urmare fiind ratate venituri.
    • Procesul de efectuare a achiziţiilor de bunuri materiale pentru necesităţile Î.M.„PUA” şi cel de încheiere a contractelor cu agenţii economici, în această privinţă, precum şi managementul ineficient al procesului respectiv au generat deficienţe, care menţin o probabilitate sporită de admitere a unor încălcări la utilizarea mijloacelor financiare pentru acest domeniu de activitate al întreprinderii.
    • Managementul şi controlul intern insuficient în procesul de transportare a călătorilor au dus la utilizarea neconformă a unităţilor de transport auto, la nerespectarea întocmai a prevederilor legale ce se referă la completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autobuze şi a celor ce ţin de evidenţa în acest domeniu, ceea ce condiţionează riscuri majore de efectuare a cheltuielilor neregulamentare.
    • Documentarea cu deficienţe a activităţii unor salariaţi din efectivul întreprinderii, care pe lîngă munca de bază îndeplineau o altă muncă permanentă prin cumul, precum şi nerespectarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare ce ţin de domeniul retribuirii muncii, au avut ca consecinţă suportarea de către întreprindere a cheltuielilor neregulamentare, la retribuirea muncii, în sumă totală de 206,17 mii lei.
    • Nerespectarea prevederilor regulamentare în managementul contabil a condiţionat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deficienţe în situaţiile privind decontările, ceea ce a determinat denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate cu suma totală de 506,9 mii lei.
    Neregularităţile şi abaterile existente se datorează atitudinii pasive a Consiliului municipal Chişinău faţă de activitatea întreprinderii, neinstituirii de către acesta a Consiliului de administrare al întreprinderii, nivelului scăzut de responsabilitate al conducerii Î.M.„PUA”, nerespectării întocmai a normelor de reglementare a disciplinei financiare, precum şi controlului intern nesatisfăcător în cadrul întreprinderii.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” pe anii 2009-2010, anexat la prezenta Hotărîre.
    2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Consiliului municipal Chişinău, pentru informare şi luare de atitudine, şi se cere întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor de audit;
    2.2. Întreprinderii municipale „Parcul urban de autobuze”, de la care se cere să ia măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate, cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestor recomandări.
    3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                      Serafim URECHEAN

    Nr. 55. Chişinău, 16 septembrie 2011.


Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr. 55 din 16 septembrie 2011

Raportul
auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală
„Parcul urban de autobuze”
pe anii 2009-2010
I. Introducere
    Auditul gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” (în continuare – Î.M.„PUA”)  pe anii 2009-2010 a fost efectuat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi1 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2010 şi 2011.
    ________________________________
    1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).

    Scopul auditului a constat în verificarea regularităţii gestionării patrimoniului public la Î.M.„PUA” pe anii 2009-2010 şi în  oferirea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare ale Î.M. „PUA” pe anii 2009-2010 nu prezintă denaturări semnificative şi oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiei patrimoniale şi a celei financiare ale entităţii, iar operaţiunile financiare au fost efectuate legal şi regulamentar.
    Responsabilitatea conducerii Î.M.„PUA” a constat în asigurarea unei bune gestionări a patrimoniului public transmis întreprinderii în gestiune, în  întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu cadrul legal de raportare financiară, în respectarea prevederilor legale în activitatea economico-financiară, în elaborarea şi implementarea unui sistem de management financiar şi control eficient, avînd obligaţia de a asigura prevenirea şi detectarea erorilor şi fraudelor.
    Responsabilitatea echipei de audit a constat în obţinerea probelor de audit suficiente şi adecvate pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor asupra regularităţii efectuării tranzacţiilor, veridicităţii rapoartelor financiare, precum şi a gestionării patrimoniului public.
    Metodologia de audit s-a bazat pe Standardele de audit ale Curţii de Conturi2 şi a constat din acţiuni de colectare a probelor prin testarea de fond a documentelor primare, înregistrărilor contabile, registrelor contabile, raportului financiar, precum şi prin efectuarea unor observaţii, evaluări în natură, chestionări, solicitarea informaţiei.
    _______________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.
II. Prezentare generală
    Î.M.„PUA” a fost fondată de către Consiliul municipal Chişinău (în continuare – CMC), în baza proprietăţii municipale, în rezultatul reorganizării Regiei transport urban de pasageri, fiind înregistrată în modul stabilit la Camera Înregistrării de Stat (nr.10490455 din 03.02.1998) şi ulterior reînregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (nr.5028 din 27.02.2008, cod fiscal 1004600054327), activitatea de bază constînd în prestarea serviciilor de transport urban de călători în folos public.
    În conformitate cu Statutul Î.M.„PUA”3, organele de administrare şi de control ale întreprinderii sînt:
    ________________________________
    3 Statutul Întreprinderii municipale „Parcul urban de autobuze”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 20/5 din 13.11.2008 (în continuare – Statutul Î.M.„PUA”).

    - Consiliul municipal Chişinău (fondator) – organ suprem de conducere al Î.M.„PUA”, cu următoarele atribuţii: aprobă statutul întreprinderii şi modificările acestuia; determină principalele direcţii de activitate a întreprinderii şi proiectele acesteia; aprobă deciziile de înfiinţare şi desfiinţare a subdiviziunilor structurale ale întreprinderii; desemnează şi revocă membrii Consiliului de administrare; transmite bunurile şi atribuţiile sale referitor la activităţile de întreprinzător managerului, în baza contractului; aprobă dările de seamă ale Consiliului de administrare, şi altele, conform Statutului Î.M.„PUA”;
    - Consiliul de administrare al întreprinderii (care pînă în prezent nu este constituit) – organ colegial de administrare al întreprinderii, constituit din 5 persoane, care reprezintă interesele fondatorului şi ale întreprinderii, cu următoarele atribuţii: coordonează cu CMC propunerile privind modificările şi completările în Statutul întreprinderii; aprobă programul de perspectivă al dezvoltării şi planurile anuale ale întreprinderii; decide, cu acordul CMC, asupra repartizării profirului net; aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului întreprinderii; aprobă, cu acordul CMC, transmiterea în locaţiune sau sublocaţiune, gajarea bunurilor şi casarea mijloacelor fixe conform actelor normative în vigoare; coordonează activitatea curentă a întreprinderii şi aprobă rapoartele acesteia şi altele conform Statutului Î.M.„PUA”;
    - managerul – directorul Î.M.„PUA”, care efectuează administrarea întreprinderii în conformitate cu Statutul ei, precum şi cu condiţiile specificate în contractul încheiat cu fondatorul, purtînd răspundere materială pentru obligaţiunile întreprinderii, precum şi pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale specificate în contract, totodată, avînd competenţe de a conduce activitatea şi  de a reprezenta întreprinderea in relaţiile cu alte instituţii şi organe, de a asigura executarea deciziilor fondatorului, primarului general şi ale Consiliului de administrare, şi altele, conform statutului Î.M.„PUA”.
    Fondul statutar al întreprinderii este constituit din bunuri materiale în valoare de 84,6 mil.lei, acestea fiind transmise întreprinderii de către fondator în gestiune economică.
    Evidenţa contabilă la Î.M.„PUA” este reglementată de regulile generale obligatorii de ţinere a contabilităţii şi de raportare financiară, prevăzute în Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.20074 şi în Standardele Naţionale de Contabilitate5, Politica de contabilitate6.
    __________________________________
    4 Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.113-XVI).
    5 Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997 (cu modificările şi completările ulterioare).
    6 Politica de contabilitate, aprobată prin Ordinul directorului întreprinderii nr.02-a din 02.01.2009 şi nr.08 din 18.01.2010.

    La expirarea perioadelor de gestiune, Î.M.„PUA” întocmeşte Raportul financiar, care include: Bilanţul contabil (forma nr.1); Raportul de profit şi pierderi (forma nr.2); Raportul privind fluxul capitalului propriu (forma nr.3), Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (forma nr.4), precum şi alte anexe.
    Potrivit rapoartelor financiare, Î.M.„PUA” a gestionat active patrimoniale, care, la 31.12.2008, au însumat în total 78,2 mil.lei, la 31.12 2009 – 66,7 mil.lei, la 31.12.2010 – 57,8 mil.lei.
III. Constatări, concluzii şi recomandări
    3.1 Referitor la constituirea Consiliului de administrare al Î.M.„PUA”
    Probele de audit acumulate la acest compartiment denotă că CMC nu a întreprins măsurile necesare, conform prevederilor Statutului Î.M.„PUA”, în vederea constituirii Consiliului de administrare al Î.M.„PUA”  şi desemnării membrilor acestuia. Urmare celor menţionate, CMC şi-a redus posibilităţile de monitorizare şi controlul corespunzător asupra gestionării conforme a patrimoniului municipal, activităţii întreprinderii în beneficiul fondatorului, relaţiilor financiare ale acesteia, modului de raportare financiară, executării conforme a obligaţiunilor managerului Î.M.„PUA”. Totodată, această situaţie creează riscuri sporite de nerealizare a competenţelor ce ţin de administrarea bunurilor domeniului public, atribuite CMC potrivit prevederilor art.14 din Legea nr.436-XVI7, şi a dus la neasigurarea aprobării corespunzătoare a programului de perspectivă de dezvoltare a întreprinderii.
    ________________________________
    7 Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.436-XVI).

    Recomandări CMC:
    1. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea constituirii Consiliului de administrare al Î.M.„PUA”, asigurînd o activitate conformă a acestuia.
    2. Să asigure aprobarea conformă a programului de perspectivă de dezvoltare a întreprinderii.
    3.2. Referitor la analiza unor situaţii economice şi evoluţiei unor indicatori economico-financiari ai Î.M.„PUA”
    Analiza situaţiilor economice şi a evoluţiei unor indicatori economico-financiari ai Î.M.„PUA” denotă că, în anii 2009-2010, întreprinderea a suportat pierderi, ceea ce a influenţat negativ asupra eficienţei tuturor activităţilor desfăşurate de entitate. Totodată, prin nerealizarea indicatorilor ce caracterizează rentabilitatea vînzărilor, activelor, cea economică şi financiară, Î.M.„PUA” şi-a redus posibilităţile reale în vederea asigurării unei activităţi durabile şi a demonstrat utilizarea ineficientă a mijloacelor materiale şi financiare prevăzute pentru desfăşurarea activităţii sale, capacitatea scăzută de a utiliza eficient capitalul propriu.
    • În rezultatul activităţii economico-financiare, în anul 2009 întreprinderea a suportat pierderi în sumă totală de 3326,5 mii lei, iar în anul 2010 – de 3518,8 mii lei şi aceasta influenţează direct asupra eficienţei tuturor activităţilor desfăşurate de întreprindere. În cazul respectiv această influenţă a fost negativă. Cu cît valoarea absolută a profitului net este mai mare, cu atît mai favorabile sînt posibilităţile reale ale întreprinderii pentru asigurarea unei activităţi durabile. Însă, pierderile suportate de întreprindere atît în anul 2009, cît şi în anul 2010 denotă lipsa posibilităţilor reale ale societăţii pentru asigurarea unei asemenea activităţi.
    Totodată, pierderile suportate de către Î.M.„PUA” în anii 2009-2010 au condiţionat nerealizarea indicatorilor ce caracterizează rentabilitatea vînzărilor, activelor, cea economică şi financiară. Ca rezultat,  întreprinderea şi-a redus posibilităţile reale privind asigurarea unei activităţi durabile şi a demonstrat utilizarea ineficientă a mijloacelor materiale şi financiare prevăzute pentru desfăşurarea activităţii sale, capacitatea scăzută de a folosi eficient capitalul propriu.
    De menţionat că Î.M.„PUA” activează în pierderi pe parcursul mai multor ani. Astfel, în perioada anilor 2004-2008, activitatea economico-financiară a întreprinderii, de asemenea, s-a soldat cu pierderi în sume, respectiv, de 2532,4 mii lei, 4548,5 mii lei, 8946,9 mii lei, 1183,3 mii lei şi 15910,5 mii lei.
    • Managementul ineficient al organelor de conducere ale Î.M.„PUA” nu a asigurat menţinerea la nivelul cuvenit a indicatorilor capacităţii de plată şi ai stabilităţii financiare a întreprinderii. Astfel, în perioada anilor 2009-2010, nivelul ratei lichidităţii absolute a înregistrat o tendinţă de scădere (de la 0,0073 pînă la 0,0067), totodată, fiind sub nivelul necesar, ceea ce indică că întreprinderea nu este capabilă să-şi onoreze imediat obligaţiile curente. Rata lichidităţii intermediare înregistrată de către Î.M.„PUA” cu mult sub nivelul mărimii unitare (de 0,12 – în anul 2009 şi de 0,21 – în anul 2010) denotă că întreprinderea nu are capacitatea  de a-şi achita datoriile pe termen scurt, fără a fi obligată să vîndă stocurile de mărfuri şi materiale. De asemenea, cu mult sub nivelul unitar este şi rata lichidităţii totale sau de acoperire a bilanţului contabil (de 0,26 –  în anul 2009 şi de 0,38 –  în anul 2010), ceea ce indică că Î.M.„PUA” nu a avut posibilitate de a transforma într-un termen scurt activele curente de care dispune în lichidităţi necesare pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile.
    Analiza ratei de finanţare a activelor curente şi a ratei de finanţare a stocurilor denotă că fondul de rulment al Î.M.„PUA” nu acoperă activele curente ale întreprinderii, precum şi nici stocurile de mărfuri şi materiale, ceea ce influenţează negativ asupra stabilităţii echilibrului economico-financiar al întreprinderii.
    Concluzii: Cele menţionate relevă existenţa la Î.M.„PUA” a unui management economico-financiar ineficient, iar menţinerea sistemului indicatorilor rezultativi de bază ce permit estimarea potenţialului economico-financiar al întreprinderii la un nivel necorespunzător a influenţat negativ asupra eficienţei tuturor activităţilor desfăşurate de întreprindere şi, ca rezultat, aceasta: nu a avut posibilităţi reale pentru asigurarea unei activităţi durabile şi de utilizare eficientă a mijloacelor sale materiale şi financiare, prevăzute pentru desfăşurarea activităţii; nu a asigurat o capacitate corespunzătoare de a utiliza eficient capitalul propriu; nu a fost capabilă să-şi onoreze imediat obligaţiile curente; nu a avut capacitatea respectivă de a-şi achita datoriile pe termen scurt, fără a fi obligată să vîndă stocurile de mărfuri şi materiale; nu a avut posibilitatea respectivă de a transforma într-un termen scurt activele curente de care dispune în lichidităţi necesare pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile.
    Recomandări CMC:
    3. În comun cu conducerea Î.M.„PUA”, să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării pierderilor întreprinderii, totodată, asigurînd utilizarea eficientă a mijloacelor materiale şi financiare, întru asigurarea unei activităţi durabile a întreprinderii şi stabilitatea echilibrului economico-financiar al societăţii.
    4. Să asigure stabilitatea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderii, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.
    3.3. Referitor la resursele financiare ale Î.M.„PUA”
    • În perioada supusă auditului, sursele financiare ale Î.M.„PUA” s-au constituit din: transferuri de la bugetul municipal pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (art.131.01) şi pentru acoperirea pierderilor suferite prin acordarea de înlesniri la transport (art.131.02); venituri din active intrate cu titlu gratuit; venituri rezultate din activitatea de bază (de la transportarea călătorilor) şi din serviciile prestate (de la ospătărie, servicii de publicitate, servicii de parcare, arenda încăperilor, alte venituri operaţionale, servicii de reparaţii auto, despăgubiri din asigurări).
Veniturile totale obţinute de Î.M.„PUA”, în anii 2008-2010, se prezintă în Tabelul nr.1.
Tabelul nr.1
Indici

Bugetul Î.M. PUA

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Suma

(mii lei)

Ponderea
(%)
Suma

(mii lei)

Ponderea
(%)

Comparativ cu anul 2008 (%)

Suma

(mii lei)

Ponderea
(%)

Comparativ cu anii (%)

2008
2009
1. Transferuri din buget
50581,2
52,6
45745,0
51,3
90,4
50865,3
50,9
100,6
111,2

2. Venituri din amortizarea activelor intrate cu titlu gratuit

6066,5
6,3
5501,6
6,2
90,7
5077,0
5,1
83,7
92,3
3. Venituri proprii, inclusiv din:
39459,5
41,1
37895,6
42,5
96,0
43906,9
44,0
111,3
115,9

a) transportarea călătorilor

36318,3
37,8
34765,3
39,0
95,7
40862,5
40.9
112,5
117,5

b) serviciile prestate

3141,2
3,3
3130,3
3,5
99,6
3044,4
3,1
96,9
97,3
Total:
96107,2
100
89142,2
100
92,7
99849,2
100,0
103,9
112,0

    Sursă: Rapoartele financiare ale Î.M.„PUA” pe perioada anilor 2008-2010

    Datele din tabel denotă că, în anul 2009, Î.M.„PUA” a înregistrat o scădere a veniturilor la toate componentele, înregistrîndu-se o diminuare a veniturilor totale, faţă de anul 2008, cu 6965,0 mii lei, inclusiv a veniturilor proprii – cu 1563,9 mii lei. Totodată, în anul 2010, veniturile au avut o tendinţă de creştere atît comparativ cu anul 2008, cît şi faţă de anul 2009, majorîndu-se cu 3742,0 mii lei şi, respectiv, 10707,0 mii lei, inclusiv veniturile proprii – cu 4447,4 mii lei şi, respectiv, 6011,3 mii lei.
    Ponderea majoră în veniturile totale o au transferurile din bugetul municipal pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif, precum şi a pierderilor suportate la acordarea de înlesniri la transport, aceasta înregistrînd o tendinţă de scădere pe parcursul anilor 2009-2010 faţă de anul 2008. O tendinţă de scădere a fost înregistrată şi la ponderea veniturilor din activele intrate cu titlu gratuit. Totodată, ponderea veniturilor proprii în veniturile totale a avut o tendinţă de creştere.
    De menţionat că, pe parcursul anilor 2009-2010, fluxul de călători a înregistrat o descreştere continuă. Astfel, dacă în anul 2008 Î.M.„PUA” a transportat în total 23829,0 mii călători, apoi în anul 2009 – 19800,0 mii călători, sau cu 4029,0 mii călători mai puţin, iar în anul 2010 – 15280,6 mii călători, sau cu 8548,4 mii călători mai puţin decît în anul 2008 şi cu 4519,4 mii mai puţin faţă de anul 2009. Această situaţie denotă că creşterea veniturilor întreprinderii în anul 2010 nu se datorează creşterii numărului de călători, dar a fost influenţată esenţial de mărirea tarifului pentru o călătorie cu autobuzul, precum şi de  majorarea transferurilor de la bugetul municipal în rezultatul creşterii preţului de cost al unei călătorii.
    • Lipsa unei reglementări şi metodologii conforme de stabilire a termenelor de achitare şi a modalităţii de calculare şi evaluare a mărimii valorice a transferurilor de la bugetul municipal pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif şi pentru acoperirea pierderilor suferite prin acordarea de înlesniri la transport, precum şi existenţa unor ambiguităţi în Metodologia aprobată prin Decizia CMC nr.51/28 condiţionează riscuri majore de calculare incorectă a veniturilor ratate şi de evaluare a alocaţiilor corespunzătoare din bugetul municipal.
    ______________________________________
    8 Metodologia calculării şi reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători, aprobată prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.51/2 din 11.07.2006  (în continuare – Metodologia aprobată prin Decizia CMC nr.51/2).

    Ca rezultat al includerii în cheltuielile totale pentru calcularea preţului de cost al unei călătorii a unor cheltuieli (uzura autobuzelor, unele plăţi salariale, sancţiuni şi penalităţi, cheltuieli în scopuri de binefacere), care în conformitate cu Metodologia aprobată prin Decizia CMC nr.51/2 nu se includ în calcule, preţul de cost al unei călătorii pentru anul 2009 a fost majorat neargumentat cu 0,76 lei, iar pentru anul 2010 – cu 1,96 lei, ceea ce a condiţionat majorarea alocaţiilor din bugetul municipal numai la acoperirea diferenţei dintre preţul de cost şi tariful aprobat de către CMC cu circa 1762,9 mii lei şi, respectiv, 3122,2 mii lei.
    Preţul de cost al unei călătorii se calculează ca raportul dintre consumurile şi cheltuielile Î.M.„PUA” (cu excepţia celor care nu se includ în tarife) şi numărul total de călători transportaţi. Totodată, metodologia de calculare a tarifelor nu prevede expres modalitatea de calculare a acestora, iar unele prevederi implică o tratare diferită a situaţiilor. Astfel, din cheltuielile care nu se includ în tarife fac parte atît cheltuielile ce nu ţin de transportarea pasagerilor şi cheltuielile neproductive, cît şi cheltuielile legate de uzura calculată la unităţile de transport procurate din contul mijloacelor bugetare sau din donaţii, ceea ce denotă ca asemenea  cheltuieli, inclusiv uzura autobuzelor, urmau a nu fi incluse în preţul de cost. Pe de altă parte, toate fondurile fixe ale Î.M.„PUA” au fost procurate din contul mijloacelor bugetare, însă, conform metodologiei de calculare, uzura acestora se include în calcularea preţului de cost, fapt ce generează o tratare diferită a unor situaţii economice analogice. Totodată, neincluderea unei părţi din uzură în calculul preţului de cost limitează întreprinderea în a crea mijloace circulante, această situaţie fiind neargumentată din punct de vedere economic.
    Conform condiţiilor, stabilite de metodologie, la calcularea tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport de călători, în calculul preţului de cost se includ o parte din cheltuielile real suportate şi o parte din cheltuielile potrivit normativelor stabilite de Ministerul Transporturilor. Ca rezultat, aceste prevederi neexhaustive ale metodologiei nu permit respectarea întocmai a acesteia şi creează riscuri de calculare incorectă a preţului de cost al unei călătorii cu autobuzul.
    De fapt, la Î.M.„PUA”, drept bază de calcul a preţului de cost al unei călătorii au servit doar datele privind cheltuielile suportate în perioadele precedente de gestiune şi această situaţie a dus la neidentificarea şi neînlăturarea la momentul oportun a deficienţelor în metodologia existentă.
    Lipsa unor reglementări exhaustive referitor la modalitatea, mărimea valorică şi termenele transferurilor de mijloace financiare de la bugetul municipal generează incomodităţi pentru întreprindere în desfăşurarea activităţilor preconizate, precum şi datorii considerabile faţă de agenţii economici pentru mărfurile procurate pînă la 13000,0 – 17000,0 mii lei la finele perioadelor de gestiune.
    • În perioada supusă auditului, conducerea întreprinderii nu a asigurat efectuarea corectă a calculelor cuantumului chiriei la transmiterea unor încăperi în locaţiune, ca urmare fiind ratate venituri. Astfel, contrar prevederilor Legilor bugetare anuale9, în perioada anilor 2009-2010, persoanele cu funcţii de răspundere ale întreprinderii, la încheierea contractelor de locaţiune a încăperilor cu 5 agenţi economici privind transmiterea în posesiune şi folosinţă temporară a unor suprafeţe din încăperi, nu au determinat şi nu au folosit corect coeficientul ramural de utilizare a încăperii. Ca rezultat, Î.M.„PUA” nu a calculat venituri din locaţiunea încăperilor cu suprafaţa de 238,33 m2, în sumă totală de 26,7 mii lei.
    _______________________________
   
9 Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.244-XVI din 21.11.2008 şi Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23.12.2009 (cu modificările şi completările ulterioare).

    Concluzii: Caracterul neunivoc al unor reglementări din Metodologia aprobată prin Decizia CMC nr.51/2, precum şi lipsa unor reglementări conforme ale modalităţii de calculare şi evaluare a transferurilor de la bugetul municipal pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif, precum şi a pierderilor suportate prin acordarea de înlesniri la transport, condiţionează riscuri de calculare incorectă a veniturilor ratate şi a alocaţiilor de la bugetul municipal. Ca urmare a existenţei unor ambiguităţi în Metodologia menţionată, conducerea Î.M.„PUA” nu a asigurat calcularea corectă şi respectarea prevederilor normelor metodologice referitor la estimarea cheltuielilor incluse la calcularea tarifului pentru serviciile de transport urban de călători, ca rezultat fiind majorat preţul de cost al unei călătorii atît în anul 2009, cît şi în anul 2010, fapt ce a condiţionat majorarea alocaţiilor din bugetul municipal.
    Influenţa creşterii veniturilor Î.M.„PUA”, preponderent de la mărirea tarifului pentru o călătorie cu autobuzul, precum şi de la majorarea transferurilor de la bugetul municipal în rezultatul creşterii preţului de cost al unei călătorii, dar nu al creşterii numărului de călători denotă o preocupare ineficientă a managementului întreprinderii faţă de dezvoltarea continuă a performanţelor în activitatea de bază, ceea ce a redus responsabilitatea conducerii acesteia pentru acumularea veniturilor entităţii.
    La Î.M.„PUA” nu au fost respectate prevederile Legilor bugetare anuale, ceea ce a dus la ratarea veniturilor din locaţiunea încăperilor.
    Recomandări CMC:
    5. Să ia măsuri în vederea eficientizării managementului întreprinderii şi responsabilizării conducerii acesteia referitor la dezvoltarea performanţelor ce ţin de acumularea veniturilor, cu stabilirea procedurilor respective de control intern.
    6. Să întreprindă măsuri în vederea înlăturării ambiguităţilor din Metodologia aprobată prin Decizia CMC nr.51/2. 
    7.  Să examineze situaţia privind adoptarea unui act normativ referitor la  definirea modalităţii, mărimii valorice şi termenelor transferurilor de la bugetul municipal pentru acoperirea diferenţelor dintre preţul de cost şi de tarif, precum  şi pentru acoperirea pierderilor suportate prin acordarea de înlesniri la transport.
    Recomandări Î.M. „PUA”:
    8. Să întreprindă măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate la estimarea cheltuielilor incluse la calcularea tarifului pentru serviciile de transport urban de călători, cu asigurarea respectării prevederilor actelor normative în vigoare.
    9. Să elaboreze un mecanism de monitorizare şi administrare bine definit a serviciului de planificare, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri.
    10. Să asigure respectarea prevederilor legale la transmiterea în locaţiune a încăperilor.
    3.4. Referitor la unele aspecte ce ţin de cheltuielile Î.M. „PUA”
    • Conform datelor evidenţei contabile şi rapoartelor financiare, în perioada supusă auditului, pentru asigurarea  activităţii economico-financiare, Î.M.„PUA” a suportat cheltuieli, după cum urmează:

Tabelul nr.2

Denumirea cheltuielilor

Cheltuielile suportate de Î.M. „PUA” în activitatea economico-financiară:

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Suma

(mii lei)

Ponderea (%)

Suma

(mii lei)

Ponderea
(%)

Comparativ cu anul 2008 (%)

Suma

(mii lei)

Ponderea
(%)

Comparativ cu anii (%)

2008
2009
1. Combustibil
43793,5
39,1
27648,9
29.9
63,1
35868,0
34,7
81,9
129,7
2. Lubrifianţi
2027,1
1,8
1707,2
1,9
84,2
2015,2
1,9
99,4
118,0
3. Energia electrică
955,9
0,9
1061,4
1,1
111,0
1330,2
1,3
139,2
125,3
4. Energia termică
546,0
0,5
531,7
0,6
97,4
615,8
0,6
112,8
115,8
5. Apă și canalizare
261,9
 
231,9
0,3
88,5
289,1
0,3
110,4
124,7
6. Piese de schimb și materiale
7477,2
6,7
5757,7
6,2
77,0
7045,5
6,8
94,2
122,4
7. Uzura mijloacelor fixe
12016,8
10,7
11487,1
12,4
95,6
11046,0
10,7
91,9
96,2
8. Retribuirea
muncii
33828,0
30,2
33328,1
36,0
98,5
33691,3
32,6
99,6
101,1
9. Contribuţii de asigurări sociale de stat (23%)
8113,9
7,2
7660,9
8,3
94,4
7740,5
7,5
95,4
101,0

10.Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

1027,6
0,9
1192,2
1,3
116,0
1178,0
1,1
114,6
98,8
11. Alte cheltuieli
1979,5
1,8
1861,6
2,0
94,0
2548,4
2,5
128,7
136,9
Total:
112027,4
100,0
92468,7
100,0
82,5
103368,0
100,0
92,3
111,8
Inclusiv cheltuieli materiale
55061,6
49,2
36938,8
40,0
67,1
47163,8
45,6
85,7
127,7
    Sursă: Rapoartele financiare şi registrele contabile ale Î.M.„PUA” pe anii 2008-2010

    Reieşind din datele din tabel, în anul 2009, Î.M.„PUA” a înregistrat o scădere a cheltuielilor la majoritatea componentelor, cheltuielile totale diminuîndu-se, faţă de anul 2008, cu suma totală de 19558,7 mii lei. Totodată, cheltuielile suportate de întreprindere în anul 2010 au înregistrat o diminuare, faţă de anul 2008, cu suma totală de 8659,4 mii lei şi o creştere, faţă de anul 2009, cu suma totală de 10899,3 mii lei.
    Ponderea majoră în cheltuielile totale o deţin cheltuielile materiale, aceasta avînd o tendinţă de scădere faţă de anul 2008. Totodată, ponderea cheltuielilor pentru retribuirea muncii în cheltuielile totale a avut o tendinţă de creştere şi a constituit: în anul 2008 – 30,2%, în anul 2009 – 36,0% şi în anul 2010 – 32,6%.
    • Auditul a relevat că procesul de efectuare a achiziţiilor de bunuri materiale pentru necesităţile Î.M. „PUA” şi de încheiere a contractelor cu agenţii economici în această privinţă, precum şi managementul ineficient al acestui proces generează deficienţe majore.
    Nerespectînd prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr. 134-XIII10, în perioada anilor 2009-2010, Î.M.„PUA” a încheiat contracte de achiziţii de mărfuri cu agenţii economici, fără stabilirea unor clauze esenţiale (cantitatea, preţul sau modul  de determinare a acestuia, termenul de livrare), lipsa cărora generează deficienţe la executarea contractelor. Contrar prevederilor menţionate, în total au fost încheiate 47 de contracte de achiziţie a mărfurilor în sumă totală de 8726,9 mii lei (în anul 2009 – 23 de contracte, în sumă totală de 3486,5 mii lei, şi în anul 2010 – 24 de contracte, în sumă totală de 5240,4 mii lei).
    __________________________________
    10 Legea vînzării de mărfuri nr.134-XIII din 03.06.1994 (cu modificările ulterioare).

    Cu toate că mijloacele financiare ale întreprinderii în proporţie de peste 50 la sută provin din transferurile de la bugetul municipal, CMC, ca fondator, nu a calificat întreprinderea în calitate de autoritate contractantă conform prevederilor Legii nr.96-XVI din 13.04.200711 (art.12 alin.(5)). Totodată, la solicitările Agenţiei Rezerve Materiale12 şi Primăriei mun. Chişinău13, conform Ordinului directorului Î.M.„PUA” nr.43 din 06.02.200914, în cadrul întreprinderii a fost creat grupul de lucru pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii. Însă, la achiziţionarea mărfurilor, grupul de lucru nu s-a condus de prevederile Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 şi ale Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.138015. Achiziţionarea cantităţilor mari şi costisitoare de combustibil şi lubrifianţi, utilizate în activitatea de bază a întreprinderii, s-a efectuat fără analizarea şi selectarea de către grupul de lucru a ofertelor corespunzătoare, contractele de achiziţii fiind încheiate cu agenţi economici care nu au prezentat cele mai reuşite condiţii.
    _______________________________
    11 Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007).
    12 Solicitarea Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare a Guvernului Republicii Moldova nr.0706-52 din 11.01.2008 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii”.
    13 Solicitarea Primăriei municipiului Chişinău nr.04-109/69 din 07.02.2008 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii”.
    14 Ordinul  directorului Î.M. .„PUA” nr.43 din 06.02.2009  „Cu privire la crearea şi modul de activitate a grupului de lucru pentru achiziţii”.
    15 Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10.12.2007 (cu modificările şi completările ulterioare).

    Drept exemplu poate servi achiziţionarea  motorinei de la SC „Parstar Petrol” S.R.L. din or. Cimişlia, în total –  6121,9 mii litri, în sumă totală de 60777,1 mii lei (în anul 2009 – 3203,1 mii litri, în sumă de 27533,7 mii lei, şi în anul 2010 – 2918,8 mii litri, în sumă de 33243,4 mii lei), cu preţuri mai mari decît ale unor agenţi economici situaţi în raza municipiului Chişinău. Astfel, numai în anul 2010, Î.M. „PUA” a achiziţionat motorină de la SC „Parstar Petrol” S.R.L. cu preţuri mai mari decît motorina livrată întreprinderii de către S.A. „Tirex-Petrol” de la 0,17 lei pînă la 0,42 lei, sau în medie cu 0,28 lei mai mult pentru un litru, ceea ce a generat cheltuieli suplimentare în sumă totală de 817,2 mii lei. O situaţie analogică a fost şi în anul 2009.
    Concluzii: Necalificarea de către fondator (CMC) a întreprinderii în calitate de autoritate contractantă, precum şi nerespectarea prevederilor legale la efectuarea achiziţiilor de bunuri materiale şi la încheierea contractelor de achiziţii au generat cheltuieli suplimentare în sumă totală de 817,2 mii lei, în rezultatul selectării ofertei la un preţ mai mare, această situaţie fiind condiţionată de acceptul agentului economic de a efectua livrările de mărfuri cu plata ulterioară pentru acestea.
    • Modalitatea de distribuire a responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri şi organizarea insuficientă a sistemului de control intern în procesul de utilizare a transportului auto în activitatea Î.M.„PUA”  nu produce efectul cuvenit şi generează un risc sporit de utilizare neconformă a carburanţilor.
    Urmare faptului că la majoritatea autobuzelor vitezometrele sînt defectate, evidenţa parcursului autobuzelor se efectuează în baza actelor de măsurare a distanţei parcurse, întocmite pentru fiecare rută în parte. La situaţia din 01.01.2011, din 152 de unităţi de transport utilizate, la 127 de unităţi nu funcţionează vitezometrele, ceea ce reduce din eficienţa controlului respectiv asupra decontării combustibilului şi lubrifianţilor. De asemenea, auditul a relevat existenţa unor deficienţe privind completarea foilor de parcurs, exprimate prin necompletarea în acestea a informaţiei privind: echipajul autobuzului şi biletele de călătorie; numărul borderoului de evidenţă a biletelor şi încasările programate şi efective; plecarea şi sosirea efectivă a autobuzului; distanţa parcursă (inclusiv  la autobuzele cu vitezometru funcţionabil), cursele executate şi orele efectiv lucrate; utilizarea combustibilului. Ca rezultat, toate aceste aspecte nu permit auditului de a se expune asupra corectitudinii efectuării cheltuielilor de combustibil, care au o pondere semnificativă în cheltuielile totale ale întreprinderii (în anul 2009 – 29,9% şi în anul 2010 – 34,7%).
    Concluzii: Managementul şi controlul intern insuficient în procesul de transportare a călătorilor au dus la utilizarea neconformă a unităţilor de transport auto, la nerespectarea întocmai a Instrucţiunii privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autobuze16 şi a reglementărilor legale ce ţin de evidenţa în acest domeniu, ceea ce condiţionează riscuri de efectuare a cheltuielilor neregulamentare.
    ______________________________________
    16 Instrucţiunea privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autobuze – Anexa 2, aprobată prin Ordinul Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova nr.108 din 17.12.1998.

    Recomandări CMC:
    11. Să determine oportunitatea calificării Î.M. „PUA” în calitate de autoritate contractantă, cu stabilirea unor reglementări şi proceduri eficiente de achiziţionare a bunurilor materiale.
    Recomandări Î.M.„PUA”:
    12. Să asigure respectarea prevederilor legale la achiziţionarea bunurilor materiale şi utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în aceste scopuri.
    13. Să asigure un management eficient al modului de utilizare a unităţilor de transport, cu respectarea întocmai a prevederilor legale ce ţin de evidenţa lucrului acestora, implementarea unor proceduri de control intern şi înlăturarea  deficienţelor constatate.
    3.4.1. Referitor la unele aspecte ce ţin de retribuirea muncii angajaţilor Î.M.„PUA” şi statele de personal ale acesteia
    Pentru salarizarea personalului în anul 2009 au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de 33328,1 mii lei, iar pentru anul 2010 – în sumă totală de 33691,3 mii lei.
    Salarizarea angajaţilor Î.M.„PUA” este reglementată de Legea nr.847-XV din 14.02.200217; Hotărîrea Guvernului nr.74318; Contractele colective de muncă pentru anii 2005-200819 şi pentru anii 2009-201220.
    ______________________________________
    17 Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (cu modificările şi completările ulterioare).
    18 Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (cu modificările şi completările ulterioare).
    19 Contractul colectiv de muncă pentru anii 2005-2008, semnat de directorul întreprinderii în comun cu preşedintele Comitetului sindical la 09.06.2005 şi înregistrat la Inspectoratul teritorial de muncă mun.Chişinău la 21.06.2005 cu nr.119.
    20 Contractul colectiv de muncă la nivel de întreprindere pentru anii 2009-2012, semnat de directorul întreprinderii în comun cu preşedintele Comitetului sindical la 02.09.2009 şi înregistrat la Inspectoratul teritorial de muncă mun. Chişinău la 15.09.2009 cu nr.192 (în continuare – Contractul colectiv de muncă).

    Contrar prevederilor art.106 şi art.267 alin.(1) din Codul muncii21, conducerea Î.M. „PUA” nu a asigurat încheierea contractelor individuale de muncă distincte, cu prevederea timpului de lucru în afara orelor de program, cu unii salariaţi, care pe lîngă munca de bază îndeplineau o altă muncă permanentă prin cumul, precum şi întocmirea tabelelor de evidenţă a timpului de muncă (tabelele de pontaj), sau o altă documentare a proceselor şi volumelor de lucru efectuate. Cu nerespectarea prevederilor menţionate, în perioada anilor 2009-2010, au fost remunerate 7 persoane cu suma totală de 154,2 mii lei, respectiv, cu cîte 77,1 mii lei pe an. Totodată, probele de audit acumulate la acest compartiment denotă că la Î.M.„PUA”  nu au fost respectate prevederile Regulamentului cu privire la premierea conducătorilor, specialiştilor şi funcţionarilor (anexa nr.17 la Contractul colectiv de muncă). În pofida faptului că, conform Regulamentului menţionat, una din condiţiile de premiere este îndeplinirea indicilor stabiliţi, pentru luna decembrie 2009 a fost acordată primă conducătorilor, specialiştilor şi funcţionarilor (în total – 104 persoane) în mărime de 20%, cu toate că întreprinderea nu a îndeplinit indicii stabiliţi. Ca urmare, au fost calculate şi plătite neregulamentar premii în sumă totală de 51,97 mii lei.
    ______________________________________
    21 Legea nr.154-XV din 28.03.2003 „Codul muncii al Republicii Moldova” (cu completările şi modificările ulterioare; în continuare – Codul muncii).

    Cu nerespectarea prevederilor art.142 alin.(1) din Codul muncii şi pct.3.13 din Contractul colectiv de muncă, în perioada anilor 2009-2010, angajatorul (conducerea Î.M.„PUA”) nu a respectat termenul de achitare a plăţilor salariale, pînă la sfîrşitul lunii următoare, pentru luna precedentă de gestionare, salariile fiind achitate cu o întîrziere de pînă la 2 luni (60 de zile).
    În perioada supusă auditului, conform statelor de personal aprobate de directorul Î.M. „PUA”, structura personalului şi dinamica lui se prezintă în felul următor:
Tabelul nr.3
Structura
personalului
Aprobat în anul
2008
 
Anul 2009
Anul 2010
Aprobat
În raport cu a.2008
Aprobat
În raport cu a.2008
În raport cu a.2009
(+;-)
%
(+;-)
%
(+;-)
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De conducere

21
21
-
-
22
+1
104,8
+1
104,8
Specialiști
71,5
67,5
- 4
94,4
66,5
-5
93.0
-1
98,5
Funcționari
18,5
20,5
+2
110,8
32,5
+14
175,7
+12
158,5
Auxiliar
30
28,5
-1,5
95,0
28,5
-1,5
95,o
-
-

Parcarea auto

9
9
-
-
9
-
-
-
-
Cantina
9
12
+3
133,3
12
+3
133,3
-
-

Baza d/o ,,Expres”

5
5
-
-
5
-
-
-
-
Muncitori
695
693
-2
99,7
692,5
-2,5
99,6
-0,5
99,9
Total:
859
856,5
-2,5
98,6
868
+9
101,0
+11,5
101,3
    Sursă: Schemele statelor de personal pentru anii 2008-2010 la Î.M.„PUA”

    Datele din tabel denotă că în anul 2009 numărul unităţilor de personal ale întreprinderii a scăzut, faţă de anul 2008, cu 2,5 unităţi. Totodată, deşi volumul de lucru la întreprindere a înregistrat o scădere, unităţile de transport micşorîndu-se cu 47 de unităţi, în anul 2010, numărul unităţilor de personal s-a majorat, faţă de anul 2008, cu 9 unităţi, iar faţă de anul 2009 – cu 11,5 unităţi. De menţionat că mărirea numărului unităţilor de personal pe parcursul anului 2010 a fost condiţionată de introducerea în statele de personal a 3 unităţi la cantină (care în perioada respectivă a înregistrat o diminuare cu 31,6 mii lei a veniturilor din activitate faţă de anul 2009), precum şi a 11 unităţi la Serviciul încasări şi control, acestea neavînd un efect pozitiv pentru activitatea întreprinderii. Astfel, numai în luna octombrie 2010, în care a activat Serviciul respectiv, veniturile de la realizarea biletelor au scăzut cu 568,7 mii lei faţă de perioada respectivă a anului 2009. Mai detaliat activitatea Serviciul încasări şi control este descrisă în compartimentul „Evaluarea sistemului de control intern şi activităţii Serviciului încasări şi control”.
    Concluzii: Nedocumentarea corespunzătoare a activităţii unor salariaţi din efectivul întreprinderii, care pe lîngă munca de bază îndeplineau o altă muncă permanentă prin cumul, precum şi nerespectarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare ce ţin de domeniul retribuirii muncii, au avut ca consecinţă suportarea de către întreprindere a cheltuielilor neregulamentare la retribuirea muncii în sumă totală de 206,17 mii lei.
    Majorarea numărului unităţilor de personal în anul 2010, în condiţiile în care volumul de lucru la întreprindere a înregistrat o scădere, nu a avut efect pozitiv asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii.
    Recomandări Î.M.„PUA”:
    14. Să întreprindă măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate la retribuirea muncii, inclusiv documentarea lucrului efectuat prin cumul, conform prevederilor legale.
    15. Să examineze oportunitatea optimizării statelor de personal, ţinînd cont de necesităţile stringente ale întreprinderii.
    3.5. Referitor la unele aspecte ce ţin de asigurarea integrităţii patrimoniului public gestionat de Î.M.„PUA”
    Valoarea de bilanţ a patrimoniului public, gestionat de Î.M. „PUA”, la  31.12.2009, a constituit în total 66,7 mil.lei, iar la 31.12.2010 – 57,8 mil.lei. Totodată, la datele menţionate valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe a constituit 170,3 mil.lei şi, respectiv, 170,5 mil.lei, uzura acestora fiind în sumă totală de 107,3 mil.lei (63,0%) şi, respectiv,  117,9 mil.lei (69,1%).
    Probele de audit acumulate la acest compartiment, inclusiv prin efectuarea de verificări la faţa locului, denotă că modul de gestionare a patrimoniului întreprinderii a fost afectat de un şir de deficienţe, ce se exprimă prin: lipsa unor reglementări exhaustive ce ţin de unele activităţi din domeniul respectiv şi a unei evidenţe conforme; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului asupra patrimoniului.
    Lipsa unui control corespunzător din partea unor persoane cu funcţii de răspundere ale întreprinderii şi a unui mecanism de monitorizare şi administrare bine definit a dus  la neutilizarea în activitatea întreprinderii a mijloacelor de transport: în anul 2008 – 52 de unităţi; în anul 2009 – 64 de unităţi; în anul 2010 – 20 de unităţi.
    • În procesul de exploatare a unităţilor de transport, conducerea Î.M. „PUA” nu a asigurat respectarea prevederilor actelor normative ce ţin de reglementarea procesului de conservare şi de ridicarea de la conservare a acestora, ceea ce a condiţionat un risc major de deteriorare şi distrugere a autobuzelor.
    Neajustarea Regulamentului cu privire la conservarea şi desconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic22 la Regulamentul nr.537/3 din 25.03.199823, a dus la deficienţe în organizarea procesului de conservare şi păstrare a unităţilor de transport, care se exprimă prin următoarele:
    ________________________________
    22 Regulamentul cu privire la conservarea şi desconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat prin Ordinul Întreprinderii municipale „Parcul urban de autobuze” nr.428 din 28.11.2008  (în continuare – Regulamentul nr. 428 din 28.11.2008) .
    23 Regulamentul cu privire la conservarea şi desconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat prin Ordinul Ministerului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat al  Republicii Moldova nr.537/3 din 25.03.1998.

    - Autobuzele conservate sînt păstrate pe teritoriul parcului, în zona de activitate, neasamblate integral, cu demontarea unor piese şi agregate de bază (motor, cutie de viteze, cuptor auto, oglinzi, faruri de semnalizare, capote, parbrize etc.), acestea fiind transmise la păstrare în Coloanele auto nr.1 şi nr.2, sau în secţiile de reparaţie, inclusiv pentru completarea altor autobuze avariate, fără întocmirea documentaţiei primare corespunzătoare. Totodată, păstrarea unităţilor de transport conservate nu a fost asigurată conform cerinţelor tehnice (în lipsa unei întreţineri tehnice ordinare; fără fixarea braţelor şi consolelor pe suporturi; unele cu pneurile distruse, iar altele în general fără roţi etc.).
    - Conservarea unităţilor de transport şi ridicarea de la conservare s-au efectuat fără acordul organului ierarhic superior, termenele de conservare nefiind stabilite în comun cu acesta.
    - Nici o unitate de transport conservată nu a fost supusă unui examen de control obligatoriu o dată pe trimestru.
    La momentul efectuării auditului, erau conservate şi se aflau la păstrare în condiţiile menţionate 16 autobuze, din care 8 de marca LIAZ, anul producerii 2004, cu valoarea iniţială de peste 9,0 mil.lei, care practic au fost utilizate în procesul tehnologic nu mai mult de 2-3 ani.
    • În perioada supusă auditului, întreprinderea a gestionat bunuri imobile cu suprafaţa totală de 18234,1 m2, inclusiv clădirea administrativă cu suprafaţa de 3731,3 m2. Din suprafaţa totală a clădirii administrative, în anul 2009, în procesul de activitate al întreprinderii au fost utilizate spaţii cu suprafaţa totală de 2047,6 m2 (sau la nivel de 54,9%), iar în anul 2010 – 2451,0 m2 (65,7%). Neutilizarea încăperilor din clădirea administrativă (în anul 2009 – 1683,7 m2 şi în anul 2010 – 1280,0 m2) a condiţionat cheltuieli suplimentare de întreţinere a acestora, ceea ce a influenţat negativ asupra rezultatului final al activităţii întreprinderii şi denotă un management insuficient al gestionării imobilelor.
    • La Î.M. „PUA” nu este asigurată o evidenţă conformă a suprafeţelor de terenuri gestionate. Astfel, datorită faptului că CMC nu a asigurat transmiterea conformă în gestiune a terenului aferent întreprinderii, cu suprafaţa de 8,586 ha (în lipsa deciziei  respective a CMC şi fără întocmirea actului de predare-primire a acestuia în folosinţă, sau gestiune economică), totodată, această situaţie nefiind prevăzută nici în contractul individual de muncă încheiat între Primarul general şi directorul Î.M.„PUA”, pînă în prezent, întreprinderea nu a înregistrat la Oficiul cadastral teritorial terenul menţionat şi dreptul asupra lui, după cum prevăd art.4 şi art.5 din Legea nr.1543-XIII din 25.02.199824. Ca rezultat al celor menţionate, Î.M.„PUA”, nerespectînd prevederile art.3 lit.a) şi art.5 alin.(3) şi alin.(4) lit.b) din Legea nr.989-XV din 18.04.200225, nu a efectuat evaluarea terenului aferent cu suprafaţa de 8,586 ha, pentru înregistrarea lui valorică în evidenţa contabilă, după cum prevede art.17 din Legea contabilităţii nr.113-XVI.
    _________________________________
    24 Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 ” (cu modificările şi completările ulterioare).
    25 Legea nr.989-XV din 18.04.2002 „Cu privire la activitatea de evaluare” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Concluzii: Atitudinea insuficientă şi neconformă a organelor de conducere ale Î.M.„PUA” faţă de patrimoniul public gestionat, exprimată prin nivelul scăzut de gospodărire a spaţiilor clădirii administrative, neasigurarea integrităţii depline a mijloacelor de transport destinate activităţii de bază a întreprinderii, precum şi deficienţele în evidenţa suprafeţelor de terenuri aflate în gestiune denotă o lipsă de control la executarea obligaţiunilor manageriale asumate la gestionarea patrimoniului public.
    Recomandări Î.M. „PUA”:
    16. Să elaboreze un mecanism de monitorizare şi administrare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri în secţiile şi serviciile întreprinderii care se ocupă de gestionarea patrimoniul public şi cu luarea măsurilor în vederea înlăturării deficienţelor constatate.
    Recomandări CMC:
    17. Să asigure documentarea conformă a transmiterii terenului cu suprafaţa de 8,586 ha întreprinderii, cu autentificarea dreptului deţinătorului de teren şi evaluarea acestuia potrivit prevederilor legale.
    3.6. Referitor la evidenţa contabilă şi raportarea financiară
    Probele acumulate în cadrul auditului, inclusiv cele menţionate în compartimentele anterioare ale prezentului Raport de audit, denotă un nivel redus al managementului contabil, care se datorează nerespectării prevederilor regulamentare, ce se exprimă prin: deficienţe la întocmirea documentaţiei primare (foile de parcurs; tabelele de pontaj; documentele referitor la transportul conservat); lipsa evidenţei suprafeţelor de teren aferent; calcularea incorectă a uzurii şi majorarea neregulamentară a pierderilor fiscale, ceea ce a condiţionat denaturări ale datelor din rapoartele financiare; admiterea creanţelor cu termenul de prescripţie expirat.
    • În rezultatul admiterii unor erori în evidenţa contabilă au fost denaturate datele din Rapoartele financiare la situaţia din 01.01.2009 şi din 01.01.2010. Astfel, contrar prevederilor Regulamentului nr.428 din 28.11.2008, contabilitatea Î.M. „PUA” a calculat uzura pentru autobuzele conservate în sumă totală de 398,9 mii lei, inclusiv 68,0 mii lei pentru anul 2008 şi 330,9 mii lei – pentru anul 2009. Ca urmare, au fost denaturate datele din rapoartele financiare la situaţiile din 01.01.2009 şi din 01.01.2010, cu suma totală de 68 mii lei şi, respectiv, 398,9 mii lei.
    • Conform Actului nr.5-647839 din 03.12.2010, întocmit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, precum şi Deciziei acestuia nr.17 din 19.01.2011, în anul 2009, întreprinderea n-a respectat prevederile art.18 lit.a) şi art.24 alin.(1) din Codul fiscal26 şi ale Hotărîrii Guvernului nr.1498 din 29.12.200827, ajustînd spre micşorare veniturile în sumă de 71,9 mii lei şi deducînd  în scopuri fiscale contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă totală de 36,1 mii lei, calculate şi virate la bugetele respective de către angajator de la primele de sărbători, care nu pot fi calificate ca plăţi salariale, fiind apreciate ca cheltuieli nedeductibile în scopuri fiscale. Deficienţele menţionate au dus la majorarea neregulamentară a pierderilor şi la denaturarea datelor din Raportul financiar, la situaţia din 01.01.2010, cu suma totală de 108,0 mii lei.
    _________________________________
    26 Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997 Codul fiscal (cu modificările şi completările ulterioare;  în continuare  – Codul fiscal).
    27 Hotărîrea Guvernului nr.1498 din 29.12.2008 „Privind Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.1498).

    • Potrivit rapoartelor financiare, la finele perioadelor de gestiune ale anilor 2009-2010, întreprinderea a înregistrat creanţe în sumă totală de 314,7 mii lei şi, respectiv, 215,0 mii lei. Urmare analizei soldului creanţelor, la situaţia din 01.01.2011,  s-au constatat creanţe cu termenul de prescripţie expirat în sumă totală de 57,7 mii lei, pentru care în anul 2010 achitări nu s-au efectuat, fapt ce implică un risc înalt de nerecuperare. Totodată, există riscul de expirare a termenului pentru creanţele a doi agenţi economici în sumă totală de 124,0 mii lei (inclusiv în sumă de 108,7 mii lei –  S.R.L. „Erisand” şi în sumă de 15,3 mii lei – S.R.L. „Milento”).
    Datoriile pe termen scurt, înregistrate în rapoartele financiare ale Î.M. „PUA”, au avut o tendinţă de scădere, constituind la  01.01.2009 – 16793,6 mii lei, la 01.01.2010 – 14098,1 mii lei şi la 01.01.2011 – 13103,8 mii lei.
    Concluzii: Nerespectarea prevederilor actelor normative în vigoare a condiţionat erori la calcularea uzurii pentru unităţile de transport conservate şi majorarea neregulamentară a pierderilor fiscale, ceea ce a dus la denaturarea rapoartelor financiare în sumă totală de 506,9 mii lei.
    Totodată, nivelul neadecvat al disciplinei financiare şi responsabilităţii executorului a contribuit la formarea creanţelor cu termenul de prescripţie expirat.
    Recomandări Î.M.„ PUA”:
    18. Să respecte legislaţia în vigoare la efectuarea activităţii economico-financiare, asigurînd, în toate aspectele, o imagine veridică şi completă a rapoartelor financiare.
    19. Să întreprindă măsuri de monitorizare şi recuperare a creanţelor.
    20. Să asigure efectuarea inventarierii creanţelor şi datoriilor.
    3.7. Evaluarea sistemului de control intern şi activităţii Serviciului încasări şi control
    • Controlul intern reprezintă totalitatea politicilor şi procedurilor adoptate de conducerea Î.M.„PUA” pentru a asigura desfăşurarea organizată şi eficientă a activităţii şi implică definirea clară a obiectivelor entităţii, cu fixarea şi stabilirea mijloacelor de realizare. Evaluarea sistemului de control intern în cadrul întreprinderii denotă existenţa unor deficienţe la organizarea acestuia, care au condiţionat abaterile şi erorile constatate şi relevate în prezentul Raport. În această privinţă, menţionăm următoarele:
    - lipsesc unele proceduri bine determinate în vederea identificării şi evaluării riscurilor aferente aspectelor operaţionale şi metodelor de administrare a acestora, stabilirii unor reguli sau proceduri scrise de dezvoltare a unui sistem eficient de comunicare a informaţiilor semnificative între conducere şi personal;
    - nu sînt stabilite standarde ale activităţilor de control intern, măsuri şi acţiuni de control, proceduri care pot asigura realizarea deplină a directivelor conducerii;
    - unele etape ale sistemului de control intern sînt necunoscute persoanelor cu funcţii de răspundere ale întreprinderii, practic controlul intern reducîndu-se la îndeplinirea funcţiilor de bază de către fiecare lucrător.
    • De la 01.01.2010, Î.M.„PUA” dispune de Serviciul încasări şi control, constituit din 17 unităţi de personal, inclusiv: şeful serviciului, un revizor superior şi 5 revizori, care îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului cu privire la modul de efectuare a controlului financiar la trafic şi a Instrucţiunii de serviciu a inspector-revizorului28, şi 10 controlori, care activează în baza Instrucţiunii de serviciu29(anterior, pînă la 01.01.2010, la întreprindere activau numai 5 revizori).
    ____________________________________
    28 Regulamentul cu privire la modul de efectuare a controlului financiar la traficul rutelor urbane şi suburbane de autobuz deservite de Î.M. “PUA” şi Instrucţiunea de serviciu a inspector-revizorului, aprobate de directorul Î.M. ,,PUA” la 02.09.2005.
    29 Instrucţiunea de serviciu a controlorului Serviciului control şi încasări, aprobată la 03.03.2010.

    Urmare evaluării activităţii Serviciului încasări şi control, s-au constatat unele deficienţe, care se exprimă prin: neînţelegerea clară a conceptului de control financiar la trafic, activitatea în această privinţă reducîndu-se la efectuarea diferitelor controale, la cererea conducerii; lipsa unui management corespunzător la evaluarea riscurilor şi a descrierii proceselor operaţionale şi procedurilor de control aplicabile; necoordonarea activităţii cu politicile organizaţiei şi realizarea intuitivă a activităţilor de control. Mai mult decît atît, Serviciul activează în lipsa unui plan bine determinat, ceea ce nu asigură ajutor entităţii, prin opinii şi recomandări, pentru: o activitate cu maximă eficienţă şi eficacitate; o administrare şi păstrare mai bună a patrimoniului; o asigurare strictă a încasării integrale a mijloacelor băneşti din activitatea transportului urban şi suburban de pasageri; o mai bună monitorizare a conformării cu regulile şi procedurile existente.
    Toate acestea se datorează faptului că activitatea Serviciului menţionat nu este documentată pe fiecare segment al proceselor de control la trafic, nu se îndeplinesc blanchetele de însărcinare-raport despre activitatea controlorului (forma nr.192), lipsesc însărcinările în scris pentru revizori la efectuarea controalelor financiare la trafic şi documentarea rezultatelor acestora, cu excepţia întocmirii, la depistarea unor divergenţe, a procesului-verbal pe blanchete de strictă evidenţă, acestea, în perioada supusă auditului, fiind întocmite în număr de 282, sau aproximativ 2 procese-verbale pe lună pentru un revizor. În aceste condiţii, se menţine o probabilitate sporită de activitate ineficientă a Serviciului încasări şi control.
    De menţionat că de la angajarea unităţilor de controlori (în perioada de la 02.02.2010 pînă la 31.12.2010), cheltuielile pentru remunerarea personalului Serviciului control şi încasări au constituit în total 732,3 mii lei, amenzile încasate fiind în sumă de 8,9 mii lei.
    Concluzii: Existenţa unor deficienţe privind modul de organizare a controlului intern la Î.M.„PUA” a condiţionat apariţia abaterilor şi erorilor constatate în prezentul Raport, ceea ce denotă necesitatea de consolidare continuă a acestuia.
    Serviciul încasări şi control nu desfăşoară o activitate exhaustivă, destinată să adauge valoare şi să perfecţioneze activitatea întreprinderii în ceea ce priveşte încasarea integrală a veniturilor din activitatea de transport urban şi suburban de pasageri.
    Recomandări Î.M.„PUA”:
    21. Să asigure o definire clară a sistemului de control intern, cu întocmirea regulamentelor interne şi procedurilor scrise cu privire la toate genurile de activitate, cu evaluarea riscurilor, stabilirea standardelor activităţilor de control intern, măsurilor şi acţiunilor de control, procedurilor, care să asigure realizarea deplină a directivelor conducerii.
    22. Să asigure o îmbunătăţire a activităţii Serviciului încasări şi control, ţinînd cont de definirea metodologică a proceselor de control şi control financiar la trafic.
IV. Concluzii generale asupra auditului gestionării
patrimoniului public la Î.M.„PUA”

    Auditul a relevat că managementul economico-financiar la Î.M.„PUA” pe anii 2009-2010, precum şi gestionarea patrimoniului public de către aceasta au fost afectate de nerespectarea întocmai a normelor de reglementare a disciplinei financiare, de exercitarea ineficientă a controlului intern, de lipsa unor reglementări de ordin intern, aprobate în modul cuvenit, ceea ce a condiţionat:  preocuparea scăzută a conducerii întreprinderii în vederea identificării unor surse de venituri pasibile încasării; neasigurarea calculării corecte şi reflectarea eronată a datelor referitor la calcularea tarifului pentru serviciile de transport urban de călători, ceea ce a avut impact asupra veniturilor din alocaţiile bugetare; admiterea unor cheltuieli neregulamentare la retribuirea muncii şi la achitarea primei; efectuarea achiziţiilor contrar procedurilor legale; nereguli la asigurarea integrităţii şi gestionarea patrimoniului public; un nivel scăzut al disciplinei financiare şi responsabilităţii executorului la gestionarea creanţelor şi datoriilor; denaturarea Raportului financiar, exprimată prin raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale în anul 2009 în sumă totală de 506,9 mii lei.

    Responsabil de desfăşurarea misiunii de audit:
    Directorul Departamentului de audit III                                  V.Potlog

    Echipa de audit:
    Controlor superior de stat, auditor public                                S.Bostănaru
    Controlor superior de stat, auditor public                                N.Ialamov