HGO766/2011
ID intern unic:  340574
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 766
din  11.10.2011
pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind prevenirea şi
eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015

Publicat : 21.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 841
    În scopul realizării prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, ratificate prin Legea nr.849-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.33-35, art.192), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015;
    vor prezenta, anual, pînă la 15 februarie, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei informaţia privind implementarea Planului sus-menţionat.
    3. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, anual, pînă la 31 martie, va prezenta Guvernului informaţia cu privire la implementarea Planului naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să implementeze la nivel local acţiunile prevăzute în Planul nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                              Mihail Sleahtiţchi
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa

    Nr.766. Chişinău, 11 octombrie 2011.

    planul naţional