OMF110/2011
ID intern unic:  340762
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 110
din  12.09.2011
cu privire la aprobarea formularului tipizat de document
primar cu regim special „A-2/bi Bonul de comandă”
Publicat : 28.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 182-186     art Nr : 1682     Data intrarii in vigoare : 28.10.2011
    Întru executarea prevederilor pct.31 al Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 09.04.1998, nr. 30-33, art. 288),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Formularul tipizat de document primar cu regim special „A-2/bi Bonul de comandă” (Anexa nr.1).
    2) Instrucţiunea privind modul de completare a formularului tipizat de document primar cu regim special  „A-2/bi Bonul de comandă” (Anexa nr.2).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL  FINANŢELOR                                             Veaceslav  NEGRUŢA

    Nr. 110. Chişinău, 12 septembrie 2011.


    anexa nr.1

  Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului finanţelor
al Republicii Moldova
nr. 110 din 12.09.2011

INSTRUCŢIUNE
privind modul de completare a formularului tipizat de document
 primar cu regim special “A-2/bi
Bonul de comandă”
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în temeiul art. 11 alin. (2) lit. (a), art. 20 ale Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 399), întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte modul de completare a formularului „A-2/bi Bonul de comandă” .
    2. „A-2/bi Bonul de comandă” este un formular tipizat de document primar cu regim special care se întocmeşte de către entitate în cazul confecţionării, reparării, restaurării articolelor din metale preţioase şi pietre (giuvaiere, preţioase) la comanda beneficiarilor.
    3. Formularele „A-2/bi Bonul de comandă” se eliberează de Editura de Imprimate “Statistica” şi organele teritoriale pentru statistică.
Secţiunea a 2-a
Completarea formularului A-2/bi Bonul de comandă
    4. Formularul „A-2/bi Bonul de comandă” se întocmeşte în 3 exemplare:
    1) primul exemplar este transmis în contabilitate şi serveşte ca bază pentru contabilizarea încasărilor şi casarea metalelor preţioase, pietrelor giuvaiere sau preţioase, utilizate la confecţionarea, repararea sau restaurarea  articolelor;
    2) exemplarul doi este transmis beneficiarului şi serveşte ca bază pentru eliberarea comenzii şi metalului restant (după caz), certificatului de calitate a pietrelor preţioase sau copiei lui, aprecierea calităţii lucrărilor executate;
    3) exemplarul trei este transmis în secţia de producere pentru executarea comenzii.
    5. Formularul „A-2/bi Bonul de comandă” se completează în modul următor:
    1) În rubrica „Seria” se indică seria  bonului de comandă.
    2) În rubrica „Nr.” se indică  numărul bonului de comandă.
    3) În rubrica „din___________20___” se indică data, luna cu litere, anul întocmirii bonului de comandă.
    4) În rîndul „Entitatea” se indică denumirea entităţii, adresa juridică, numărul de telefon, codul fiscal/IDNO.
    5) În rîndul „Beneficiar” se indică numele, prenumele beneficiarului, IDNP (codul personal), adresa acestuia şi numărul de telefon.
    6) Rubricile „Confecţionare”, „Reparare” şi „Restaurare” se bifează în dependenţă de lucrările solicitate de către beneficiar.
    7) În rubrica „Termenul de executare”  se indică data, luna cu litere, anul de executare a comenzii.
    8) Tabelul I „Denumirea şi caracteristica materialelor recepţionate de la beneficiar” se completează în modul următor:
    a) în coloana 1 „Nr. d/o”  se indică numărul de ordine a materialelor, articolelor, pietrelor recepţionate de la beneficiar;
    b) în coloana 2 ”Denumirea metalului preţios şi pietrelor” se specifică denumirea metalului preţios, pietrelor giuvaiere sau preţioase recepţionate de la beneficiar;
    c) în coloana 3 „ Denumirea şi descrierea materialelor, articolelor, pietrelor, defectelor” se indică denumirea articolelor, resturilor, materialelor din metale preţioase, cifrul lingoului standard, denumirea pietrelor giuvaiere sau preţioase. În caz de  reparare (restaurare), se indică denumirea articolelor, lungimea lanţului/brăţării în milimetri/centimetri, mărimea inelului, numărul căpăcelelor ceasului şi alte semne esenţiale, defectele, după caz.
    Pentru pietrele predate de beneficiar în bonul de comandă se specifică forma şi mărimile (diametrul, înălţimea, lungimea, lăţimea) necesare bijutierului pentru confecţionarea articolului, fără ca pietrele preţioase să fie recepţionate. Fixarea pietrelor preţioase se va efectua în prezenţa beneficiarului la momentul eliberării comenzii. În cazul, în care beneficiarul insistă la predarea pietrelor preţioase la momentul întocmirii bonului de comandă, de la  el se va lua o recipisă despre neprezentarea pretenţiilor privind calitatea şi caracteristica pietrelor preţioase restituite;
    d) în coloana 4 „Cantitatea, unităţi” se indică numărul materialelor, articolelor, pietrelor recepţionate;
    e) în coloana 5 „Titlul” se indică titlul metalului preţios recepţionat;
    f) în coloanele 6, 7, 8  „Masa, g” se indică masa efectivă  în grame a articolelor, resturilor „Cu pietre”, „Fără pietre” şi „Pietrelor”.
    Cu acordul beneficiarului, articolele (resturile) din metale preţioase pot fi topite în prezenţa acestuia, iar greutatea lingoului obţinut se indică în coloana 7.
    În coloana 8 se indică greutatea pietrelor predate de beneficiar, necesare la confecţionarea articolelor (în carate pentru pietrele preţioase) sau celor demontate din articol;
    g) în coloana 9 „Titlul comandat” se indică titlul comandat de către beneficiar pentru articolul finit;
    h) în coloana 10 „Masa metalului recalculată la titlul comandat, g” se indică masa metalului preţios recalculată la titlul articolului comandat.
    Masa metalului recalculată la titlul comandat = (Тitlul efectiv / Тitlul comandat)  x Masa metalului recepţionat.
    9) Tabelul II „Descrierea lucrărilor, materialele consumate” se completează în modul următor:
    a) în coloana 1 „Nr. d/o” se indică numărul de ordine a articolului comandat, reparat sau restaurat;
    b) în coloana 2 „Denumirea articolului comandat, descrierea lucrărilor” se indică denumirea articolului comandat, numărul mostrei conform catalogului, mărimea în milimetri/centimetri. După caz se anexează schiţa beneficiarului pentru articolul comandat.
    La repararea, restaurarea articolelor se indică lucrările care urmează a fi executate.
    În cazul în care la confecţionarea articolelor se utilizează pietre preţioase ale entităţii, pentru ele se indică denumirea, forma de şlefuire, mărimile, culoarea şi puritatea conform certificatului de calitate, numărul şi data certificatului de calitate;
    c) în coloanele 3 şi 4 „Masa articolului finit, g” se indică masa în grame a articolului finit „Cu pietre” şi ”Fără pietre”;
    d) în coloanele 5 şi 6 ”Pierderi, %, g” se indică pierderile efective ţinînd cont de limitele pierderilor normative, aprobate de entitate pentru confecţionarea, repararea şi restaurarea articolelor, corespunzător grupei de complexitate a acestora;
    e) în coloana 7 „Metal consumat, g”, „Total” se indică masa în grame a metalului preţios total consumat la confecţionarea, repararea, restaurarea articolului.
    f) în coloana 8 „Metal consumat, g”, „Al beneficiarului” se indică greutatea metalului preţios predat de beneficiar pentru confecţionarea, repararea, restaurarea articolului;
    g) în coloana 9 „Metal consumat,g”, „Al entităţii” se indică masa  metalului preţios suplimentat (parţial sau integral) de entitate, în cazul în care pentru confecţionarea, repararea, restaurarea articolului, beneficiarul nu dispune de o cantitate necesară de metal preţios.
    h) în coloana  10 „Pietre consumate, ct/g” se indică masa în carate/grame a pietrelor (beneficiarului sau entităţii), consumate  la confecţionarea articolului;
    i) în coloana 11   „Metal restant, g” se indică masa în grame a restului de metal preţios, rămas după confecţionarea, repararea, restaurarea articolului care urmează a fi restituit beneficiarului.
    10) Tabelul III „Decontări cu beneficiarul” se completează în modul următor:
    a) în coloana 1 „Nr. d/o”  se indică numărul de ordine a serviciilor prestate;
    b) în coloana 2 „Denumirea serviciilor prestate” se specifică denumirea serviciilor prestate (confecţionarea lanţului, sudarea inelului, fixarea pietrelor etc.);
    c) în coloana 3  „Valoarea serviciilor, lei” se indică valoarea serviciilor  conform nomenclatorului de preţuri, elaborat şi aprobat de entitate;
    d) în coloanele 4, 5 „Valoarea materialelor entităţii, lei” se indică costul metalului preţios şi/sau al pietrelor giuvaiere (preţioase), utilizate de către entitate;
    e) în coloana 6 „Probarea, marcarea, lei” se indică valoarea serviciilor de probare şi marcare ale Camerei de  Stat pentru Supravegherea Marcării, conform Listei serviciilor şi tarifele pentru probarea şi marcarea articolelor din metale preţioase, analiza metalelor preţioase, expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, aprobată prin Legea nr. 282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171-174, art. 777), cu modificările şi completările ulterioare;
    f) în coloana 7 „Accize, lei” se indică suma accizului calculat reieşind din cotele prevăzute în Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Monitorul Oficial ediţie specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare;
    g) în coloana 8 „Suma totală a TVA, lei” se indică suma taxei pe valoarea adăugată calculată din sumele coloanelor 3, 4, 5 (după caz), 6 şi 7;
    h) în coloana 9 „Valoarea totală, lei” se indică suma calculată din coloanele 3, 4, 5 (după caz), 6, 7, şi 8.
    11) În rîndul „Comanda a fost primită de recepţionerul (numele, prenumele), semnătura” se indică numele, prenumele persoanei responsabile pentru recepţionarea comenzii, precum şi semnătura acesteia.
    12) În rîndul „Cu regulile de recepţie şi condiţiile de executare ale comenzii sînt cunoscut, cu valoarea serviciilor sînt de acord (semnătura beneficiarului)”, beneficiarul semnează exemplarele 1, 2 şi 3 ale formularului „A-2/bi Bonul de comandă” privind acordul său cu regulile de recepţionare/executare a comenzii şi valoarea serviciilor.
    13) În rîndul „S-a primit la recepţionarea comenzii avans, lei (suma cu litere)” se indică cu litere suma avansului primit la recepţionarea comenzii de la beneficiar.
    14) În rîndul „Diferenţa dintre valoarea totală şi avans, lei (suma cu litere)” se indică cu litere suma rămasă spre achitare, calculată ca diferenţa dintre valoarea totală  (coloana 9) şi suma avansului primit.
    15) În rîndul „Comanda executată şi metalul restant au fost eliberate de recepţioner, semnătura” recepţionarul sau altă persoană responsabilă pentru eliberarea comenzii semnează exemplarele 1, 2 şi 3 ale  formularului „A-2/bi Bonul de comandă” privind eliberarea comenzii executate şi metalului restant (după caz).
    16) În rîndul „Comanda executată şi metalul restant au fost primite de beneficiar, semnătura” beneficiarul semnează exemplarele 1, 2 şi 3 ale formularului „A-2/bi Bonul de comandă” privind recepţia comenzii executate şi  metalului restant (după caz).
    17) În rîndul „Termenul de garanţie” se indică termenul de garanţie pentru lucrările executate stabilit conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    Recepţionerul aplică ştampila entităţii pe toate exemplarele formularului „A-2/bi Bonul de comandă”.
    Poziţiile necompletate ale exemplarelor 1, 2 şi 3 se barează obligatoriu.
    Comanda întocmită se înregistrează  în registrul de evidenţă a comenzilor.