OIFPSA871/2011
ID intern unic:  340854
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 871
din  28.10.2011
privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate
de document primar cu regim special “Factura fiscală”
Publicat : 04.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 187-191     art Nr : 1742
    Abrogat prin OIFPS04 din 15.01.16, MO13-19/22.01.16 art.85


    MODIFICAT

    OIFPS2054 din 11.10.13, MO238-242/25.10.13 art.1626

    Întru executarea punctului 3 alin. 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2007, nr.30-33, art.288) şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală“ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196, art.656), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu numărul 774 din 16 septembrie 2010),
ORDON:
    Se stabileşte următoarea modalitate de imprimare de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special “Factura fiscală”:
    1. Agenţilor economici, înregistraţi în calitate de plătitori ai taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile Codului fiscal, li se permite utilizarea facturilor fiscale imprimate de sine stătător pe hîrtie specială cu însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere eliberate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu condiţia corespunderii acestora prevederilor actelor normative în vigoare privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
    2. Dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se acordă subiecţilor impozabili cu TVA care se conformează cerinţelor stabilite conform punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală“, cu modificările ulterioare.
    3. Lista agenţilor economici ce satisfac cerinţelor stabilite se aprobă pentru fiecare an prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    Pentru a benefica de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale, subiecţii impozabili cu TVA sînt obligaţi să se adreseze la IFPS cu cerere de formă liberă.
    Cererile parvenite de la subiecţii impozabili cu TVA se examinează de două ori pe an, cele depuse pînă la 1 noiembrie, cu aprobarea listei pentru anul viitor pînă la 1 decembrie şi cele depuse după 1 noiembrie pînă la 1 iunie, cu aprobarea listelor suplimentare pentru anul curent pînă la 1 iulie.
    [Pct.3 modificat prin OIFPS2054 din 11.10.13, MO238-242/25.10.13 art.1626]
    4. Pentru obţinerea seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, agenţii economici incluşi în lista aprobată prin ordinul şefului IFPS urmează să se adreseze la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat care va elibera certificatul cu diapazonul seriei şi numerelor atribuite, conform anexei nr.3 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010.
    La finele anului calendaristic sau la solicitarea ulterioară a seriei şi diapazonului de numere, agenţii economici ce beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale urmează să prezinte la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat darea de seamă în formă liberă privind seria şi diapazonul de numere utilizate.
    5. Agenţii economici care beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale sînt privaţi de acest drept în cazul în care, pe parcursul anului, IFPS va stabili nerespectarea de către aceştia a cerinţelor stabilite sau este anulată înregistrarea lor în calitate de plătitor al TVA.
    6. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    7. Direcţia metodologia administrării fiscale va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Nicolae PLATON

    Nr. 871. Chişinău, 28 octombrie 2011.