LPM192/2011
ID intern unic:  340926
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 192
din  30.09.2011
monumentelor de for public
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 569
    MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718
    În scopul creării condiţiilor optime pentru promovarea valorilor naţionale şi internaţionale prin intermediul operelor de artă monumentală amplasate în spaţii publice, integrării lor în politicile culturale, educaţionale, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, asigurării unui cadru juridic adecvat pentru edificarea şi protejarea acestui tip de monumente, ajustat la prevederile convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului Europei referitoare la domeniul patrimoniului cultural,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul prezentei legi
    Prezenta lege reglementează regimul juridic general al înfiinţării, realizării, amplasării, administrării şi protejării monumentelor de for public.
    Articolul 2. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    monumente de for public – bunuri imobile opere de artă plastică monumentală (compoziţii spaţial-volumetrice, statui, busturi, plăci comemorative cu relief sculptural, troiţe, cruci), împreună cu terenul delimitat pentru ele, avînd caracter decorativ, comemorativ sau religios, amplasate în spaţii publice, pe terenuri aflate în domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    teren al monumentului de for public – teren/suprafaţă de pămînt special delimitată, pe care este amplasată opera de artă plastică monumentală, conţinînd, parţial sau integral, amenajarea specifică aferentă, care este parte integrantă a monumentului (îngrădiri decorative, răzoare, gazon, accesuri, denivelări în trepte etc.);
    zonă de protecţie a monumentului de for public – spaţiu cu regim special de protecţie, stabilit de jur-împrejurul terenului monumentului de for public pentru a asigura protejarea şi punerea lui în valoare, accesul fizic şi vizual la acesta.
    [Art.2 în redacţia LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    Articolul 3. Clasarea monumentelor de for public
    Monumentele de for public sînt clasate, în funcţie de importanţa sau semnificaţia lor, în două categorii: categoria A – monumente cu statut naţional de protecţie; categoria B – monumente cu statut local de protecţie.
    Articolul 4. Statutul de monument de for public
    (1) Statutul de monument de for public se atribuie doar operelor de artă plastică monumentală a căror edificare în spaţii publice s-a realizat în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Pentru operele de artă plastică monumentală edificate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, statutul de monument de for public se atribuie doar în cazul în care plasarea acestora în spaţiul public s-a realizat în conformitate cu prevederile legale din domeniu în vigoare la data edificării.
    (3) Sînt asimilate monumentelor de for public operele de artă plastică monumentală realizate în tehnica mozaicului, picturii murale sau a reliefului, executate pe faţadele clădirilor cu acces vizual în spaţiul public.
   (4) Operele sculpturale figurative sau neconvenţionale (obiecte, statui, forme) care nu reprezintă/comemorează o persoană istorică concretă sau un eveniment/moment istoric, de dimensiuni reduse, fără soclu, amplasate direct pe suprafaţa pămîntului, pavajului, fără organizarea/modificarea specifică a spaţiului antropic/natural aferent, nu dispun de statutul de monument de for public.
    (5) Se interzice edificarea pe terenuri aflate în proprietate privată a operelor de artă plastică monumentală care pot fi vizibile în spațiul public, precum și a celor care pot fi vizitate liber.
    (6) Operele monumentale amplasate în cimitire nu se află sub incidența prezentei legi.
    [Art.4 în redacţia LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    Articolul 5. Realizarea monumentelor de for public
    (1) Monumentele de for public se realizează în interes public şi constituie cauză de utilitate publică.
    (2) Monumentele de for public se pot realiza după cum urmează:
    a) în cadrul unor programe şi proiecte culturale finanţate din alocații de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    [Art.5 al.(1), lit.a) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    b) în cadrul unor parteneriate constituite între autorităţi şi/sau instituţii publice subordonate acestora şi persoane fizice sau juridice de drept privat, avînd drept scop susţinerea unor programe sau proiecte de artă plastică monumentală;
    c) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate şi susţinute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale competente teritorial.
    (3) Asupra imobilelor pe care sînt amplasate monumente de for public se aplică servituţi de utilitate publică.
    Articolul 6. Proprietatea asupra monumentelor de for public
    (1) Monumentele de for public aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Monumentele de for public proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sînt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Acestea pot fi date în administrare instituţiilor publice, în condiţiile legii, cu avizul prealabil obligatoriu al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării
     [Art.6 al.(2) modificat prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
Capitolul II
ÎNFIINŢAREA ŞI PROTEJAREA
MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC
    Articolul 7. Înfiinţarea monumentelor de for public
    (1) Înfiinţarea monumentelor de for public se face prin hotărîre de Guvern.
    (2) Hotărîrea de Guvern privind înfiinţarea monumentului de for public se adoptă la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în baza deciziei administraţiei publice locale competente teritorial, cu avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    (3) Lucrările de edificare a monumentelor de for public vor începe doar după adoptarea hotărîrii respective de Guvern, în corespundere cu proiectul monumentului de for public, cu proiectul amenajării terenului aferent şi cu proiectul zonei de protecţie a monumentului de for public, avizate de Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în modul stabilit de legislaţia privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    (4) Instalarea în spaţiile publice a operelor importate, inclusiv a celor provenite din donaţii, executate de artişti plastici de peste hotarele Republicii Moldova se efectuează urmînd procedura legală descrisă la alin. (2) şi (3), în baza unei recomandări scrise privind opera şi calităţile ei artistice, emisă de autoritatea publică centrală în domeniul artelor plastice din ţara de origine a operei.
    (5) Strămutarea sau desfiinţarea monumentelor de for public se efectuează urmînd procedura legală descrisă la alin. (1), (2) şi (3).
    (6) Instalarea monumentelor de for public în zonele de protecţie a edificiilor cu statut de monument istoric sau în zonele construite protejate se va realiza doar după coordonarea prealabilă a locului de amplasare cu autoritatea publică centrală în domeniul protejării patrimoniului cultural.
    (7) Monumentele de for public edificate cu respectarea prevederilor legale sînt clasate în mod automat în categoria B.
    (8) Mozaicurile, picturile murale sau reliefurile pe faţadele clădirilor cu acces vizual în spaţiul public se realizează în baza deciziei administraţiei publice locale competente teritorial şi în corespundere cu proiectul avizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
    [Art.7 al.(8) introdus prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    (9) Instalarea în spaţiul public a operelor sculpturale prevăzute la art. 4 alin. (4) și asigurarea ţinutei lor artistice ţin de competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi.
    [Art.7 al.(9) introdus prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    Articolul 8. Zona de protecţie
    (1) Fiecare monument de for public dispune de zonă de protecţie, care se desfășoară perimetral, de jur-împrejurul terenului monumentului de for public, pe o rază de la 50 la 100 de metri. Pentru monumentele de for public care nu dispun de teren propriu, cum ar fi plăcile comemorative, zona de protecţie se stabileşte începînd de la suprafaţa construcției pe care ele sînt amplasate, pe o rază de minimum 20 de metri.
    (2) Traseul exact al zonei de protecţie se stabilește prin intermediul planului zonei de protecţie a monumentului de for public. Delimitarea se operează pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, ţinînd cont de particularităţile cadrului urbanistic şi/sau natural existent (hotare proprietăţi/unităţi cadastrale, relief etc.). Planul zonei de protecție este parte componentă a documentației de proiect privind edificarea monumentului de for public, precum și a dosarului de inventariere a monumentului de for public. Zona de protecție a monumentului de for public se reflectă în mod obligatoriu în documentația de urbanism a localității. Metodologia de delimitare a traseului zonei de protecție se aprobă prin ordinul ministrului educaţiei, culturii şi cercetării.
    (3) În caz de intersectare, prin suprapunere parţială, a zonelor de protecţie a două sau mai multe monumente de for public, pentru aceste monumente se instituie o zonă unificată de protecţie, în documentaţia urbanistică fiind marcat hotarul unic exterior al acestei zone.
    (4) În planurile și regulamentele de urbanism, aprobate și avizate conform legislației în vigoare, vor fi prevăzute reglementări speciale de construire în zonele de protecție a monumentelor de for public. În zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate publică.
    [Art.8 în redacţia LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    Articolul 9. Protejarea monumentelor de for public
    (1) Protejarea monumentelor de for public reprezintă un sistem de măsuri cu caracter juridic, administrativ, financiar, ştiinţific şi tehnic, care urmăresc cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, restaurarea, paza, întreţinerea şi punerea în valoare a monumentelor de for public.
    (2) Evidenţa, inventarierea, întreţinerea, conservarea şi restaurarea monumentelor de for public se realizează în conformitate cu normele ştiinţifice şi tehnice în domeniu.
    (3) Edificarea sau strămutarea monumentului de for public fără aprobări legale, intervenţiile constructive neautorizate în zona lui de protecţie, efectuarea neautorizată de inscripţii, înscrisuri, desene sau orice alte acţiuni care conduc la distrugerea, degradarea, schimbarea datelor istorice ori a înfăţişării monumentului de for public sînt interzise.
    (4) Demontarea monumentului de for public edificat fără aprobări legale, reinstalarea la locul iniţial a monumentului de for public strămutat fără aprobări legale, precum şi aducerea în starea iniţială a terenului afectat urmează a fi realizate din contul persoanelor juridice sau fizice care au iniţiat, finanţat şi executat lucrările de edificare/strămutare a monumentului fără obţinerea prealabilă a aprobărilor legale.
    (5) Protejarea monumentelor de for public este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local.
Capitolul  III
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU
MONUMENTELE DE FOR PUBLIC
    Articolul 10. Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public
    (1) Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public (denumit în continuare Consiliu) este un organism metodico-ştiinţific de specialitate în domeniul monumentelor de for public, care funcţionează pe lîngă Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    (2) Consiliul funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Guvern.
    (3) Numirea membrilor Consiliului se face la propunerea direcţiei de specialitate a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, prin ordin al ministrului educației, culturii şi cercetării, pentru un mandat de 3 ani.
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    (4) Independenţa opiniei membrilor Consiliului în adoptarea avizelor Consiliului este garantată prin prezenta lege.
    Articolul 11. Atribuţiile Consiliului
    Principalele atribuţii ale Consiliului sînt următoarele:
    a) examinează concepţia şi ţinuta artistică a proiectelor de monumente de for public şi le avizează conform fazelor de execuţie;
    b) examinează şi avizează proiectele de amplasare a monumentelor de for public, de delimitare a zonelor lor de protecţie şi de amenajare a terenului aferent;
    c) avizează clasarea, declasarea şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor de for public;
    d) avizează documentaţia privind intervenţiile asupra monumentelor de for public existente şi intervenţiile în zonele lor de protecţie;
    e) avizează reamplasarea în spaţii publice a sculpturilor monumentale rezultate în urma organizării de tabere de creaţie plastică.
    Articolul 12. Retribuirea membrilor Consiliului
    Retribuirea membrilor Consiliului se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în limitele mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru autoritatea publică centrală de specialitate.
Capitolul  IV
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE
    Articolul 13. Atribuţiile Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării
    [Art.13 denumirea modificată prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    (1) Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării este autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul realizării şi protejării monumentelor de for public.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    (2) Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării are următoarele atribuţii:
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    a) elaborează şi aprobă Regulamentul privind registrul naţional şi registrele locale ale monumentelor de for public, precum şi alte regulamente şi indicaţii metodologice în vederea completării cadrului juridic din domeniul monumentelor de for public;
    [Art.13 al.(2), lit.a) în redacţia LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
     a1) elaborează Registrul naţional al monumentelor de for public şi îl înaintează spre aprobare Parlamentului;
    [Art.13 al.(2), lit. a1) introdusă prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    b) ţine evidenţa centralizată a monumentelor de for public de categoria A, conform Registrului naţional al monumentelor de for public;
    b1) ţine Baza naţională de date privind monumentele de for public;
    [Art.13 al.(2), lit. b1) introdusă prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    c) actualizează, în bază de liste adiţionale, Registrul naţional al monumentelor de for public şi îl înaintează spre aprobare Parlamentului;
    [Art.13 al.(2), lit.c) modificată prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    d) eliberează avize pentru documentaţia privind amplasarea şi realizarea monumentelor de for public;
    e) eliberează avize pentru documentaţia privind intervenţiile asupra monumentelor de for public edificate, precum şi intervenţiile în zonele lor de protecţie;
    f) autorizează persoane fizice sau juridice pentru a efectua intervenţii asupra monumentelor de for public;
    g) asigură inspecţia şi controlul propriu la monumentele de for public înscrise în Registrul naţional al monumentelor de for public privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise;
    h) susţine programe şi proiecte de punere în valoare a monumentelor de for public înscrise în Registrul naţional al monumentelor de for public, inclusiv programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de acestea;
    i) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
    Articolul 14. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea și autoritățile administrației publice ale UTA Găgăuzia au următoarele atribuţii:
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    a) elaborează şi aprobă registrele monumentelor de for public de categoria B situate în raza lor teritorială;
    b) realizează evidenţa detaliată, prin dosare de inventariere, şi asigură protejarea monumentelor de for public de categoriile A şi B situate în raza lor teritorială;
    b1) remit Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării un exemplar al dosarelor de inventariere a monumentelor de for public, în format electronic, în vederea completării Bazei naţionale de date privind monumentele de for public;
    [Art.14 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    c) prevăd, după caz, în proiectele bugetelor proprii resurse financiare pentru protejarea şi întreţinerea monumentelor de for public situate în raza lor teritorială.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi au următoarele atribuţii:
    a) emit decizii privind edificarea monumentelor de for public, în care se indică în mod obligatoriu locul amplasării viitorului monument şi sursa de finanţare a edificării lui, precum şi decizii de modificare a acestora sau de abrogare;
    [Art.14 al.(2), lit.a) modificată prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    a1) atribuie terenuri pentru edificarea monumentelor de for public;
    [Art.14 al.(2), lit.a1) introdusă prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    a2) emit autorizaţii de construire privind conservarea, restaurarea sau edificarea monumentelor de for public şi amenajarea terenului aferent;
    [Art.14 al.(2), lit.a2) introdusă prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    b) în termen de 3 luni de la edificarea monumentului de for public, înregistrează monumentul şi zona lui de protecţie în documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi în cea cadastrală;
    c) asigură protejarea şi punerea în valoare a monumentelor de for public aflate pe teritoriul subordonat;
    d) sesizează, în decurs de 48 de ore, consiliile raionale/municipale şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării atunci cînd constată încălcări ale regimului juridic al monumentelor de for public.
    [Art.14 al.(2), lit.d) modificată prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    Articolul 15. Atribuţiile proprietarilor şi ale titularilor dreptului
                         de administrare
    În scopul protejării monumentelor de for public, proprietarii şi titularii dreptului de administrare asupra acestora sînt obligaţi:
    a) să întreţină monumentele de for public astfel încît acestea să nu fie afectate;
    b) să folosească şi să întreţină, în condiţiile legii, imobilele pe care se află amplasate monumentele de for public astfel încît acestea din urmă să nu fie afectate;
   c) să înştiinţeze în scris Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, precum şi consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află, despre orice modificare sau degradare fizică a monumentelor de for public;
    [Art.15 lit.c) modificată prin LP232 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.718]
    d) să asigure accesul specialiştilor la monumentele de for public în vederea constatării stării lor de conservare, precum şi pentru operaţiuni de expertizare şi de evidenţă;
    e) să obţină avizele pentru toate intervenţiile planificate asupra monumentelor de for public sau în zonele lor de protecţie, potrivit legii;
    f) să permită efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a altor lucrări, dacă acestea sînt iniţiate şi finanţate de persoane fizice sau juridice abilitate în condiţiile legii;
    g) să asigure condiţii de vizitare, fotografiere şi filmare a monumentelor.
Capitolul V
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREZENTEI LEGI

    Articolul 16. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
    (1) Persoanele fizice şi juridice răspund civil, contravenţional şi penal pentru încălcarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Constituie încălcări ale prezentei legi:
    a) edificarea, modificarea sau restaurarea monumentelor de for public fără aprobări legale, precum şi intervenţiile constructive neautorizate în zonele lor de protecţie;
    b) strămutarea monumentelor de for public fără aprobări legale;
    c) neîndeplinirea atribuţiilor legate de executarea lucrărilor de îngrijire şi conservare/restaurare a monumentelor de for public de îndată ce s-a constatat necesitatea acestor lucrări, precum şi împiedicarea executării lor;
    d) efectuarea neautorizată de inscripţii, înscrisuri, desene sau orice alte acţiuni care conduc la distrugerea, degradarea, schimbarea datelor istorice ori a înfăţişării monumentelor.
    (3) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor de for public se pedepseşte conform Codului penal.
    (4) Prejudiciul material cauzat monumentelor de for public sau componentelor acestora de către persoane fizice sau juridice urmează a fi reparat în modul stabilit de legislaţie.
    (5) Repararea prejudiciului cauzat monumentelor de for public şi componentelor acestora se efectuează în mod benevol sau în baza unei hotărîri judecătoreşti.
Capitolul  VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    Articolul 17
    Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea:
    a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor transmite Ministerului Culturii date privind numărul, amplasamentul şi starea tehnică a monumentelor de for public aflate pe teritoriul administrat care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 4;
    b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor perfecta documentaţia necesară înregistrării monumentelor de for public existente şi a zonelor lor de protecţie în documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi în cea cadastrală. Un exemplar al acestei documentaţii se va transmite Ministerului Culturii.
    Articolul 18
    Guvernul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura executarea prezentei legi de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 192. Chişinău, 30 septembrie 2011.