HGA837/2011
ID intern unic:  340951
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 837
din  11.11.2011
pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul
comun al achiziţiilor publice (CPV)
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 918
    Abrogată prin HG339 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.521


    Pentru executarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a facilita crearea Registrului de stat al achiziţiilor publice, precum şi din raţiuni statistice generale şi specifice achiziţiilor publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) (se anexează).
    2. Implementarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) se va efectua în baza unui plan de acţiuni, elaborat de Agenţia Achiziţii Publice în termen de 9 luni de la data aprobării Regulamentului.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 837. Chişinău, 11 noiembrie 2011.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 837
din 11 noiembrie 2011
REGULAMENT
privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CVP)
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice  (în continuare – Regulament) transpune prevederile Regulamentului (CE) nr. 2195 din 5 noiembrie 2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, şi stabileşte un sistem unic de clasificare aplicabil achiziţiilor publice, în scopul unificării referinţelor folosite de autorităţile contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    a) Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) – sistem unic de clasificare a achiziţiilor publice, implicit a referinţelor utilizate de către autorităţile contractante pentru descrierea obiectului contractelor de achiziţii;
    b) CPV – acronim de la Common Procurement Vocabulary (Vocabularul comun al achiziţiilor publice);
    c) cod CPV – cod numeric sau alfanumeric din cadrul vocabularului principal sau suplimentar  căruia îi corespunde o denumire care descrie bunuri, lucrări sau servicii şi care reprezintă obiectul contractelor de achiziţie publică.
    3. Vocabularul comun al achiziţiilor publice, conţinînd codurile CPV şi descrierea produselor, lucrărilor sau serviciilor care reprezintă obiectul contractelor de achiziţii, este prezentat în anexă la prezentul Regulament.
CAPITOLUL II
Structura Vocabularului comun al
achiziţiilor publice (CVP)

    4. Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) este structurat într-un vocabular principal şi un vocabular suplimentar.
    5. Vocabularul principal se bazează pe o structură ramificată de pînă la 9 cifre, alcătuită din coduri numerice, cărora le corespunde o denumire care descrie bunuri, lucrări sau servicii ce pot constitui obiectul contractelor de achiziţii publice.
    6. Codurile numerice ale vocabularului principal se constituie din patru compartimente:
    a) diviziuni – care sînt identificate prin primele două cifre ale codului (XX000000-Y);
    b) grupe – care sînt identificate prin primele trei cifre ale codului (XXX00000-Y);
    c) clase – care sînt identificate prin primele patru cifre ale codului (XXXX0000-Y);
    d) categorii – care sînt identificate prin primele cinci cifre ale codului (XXXXX000-Y).
    7. Fiecare dintre ultimele trei cifre ale codului conferă un grad mai mare de precizie în interiorul fiecărei categorii. Cea de a noua cifră serveşte la verificarea cifrelor precedente.
    8. Vocabularul suplimentar se utilizează pentru a completa descrierea obiectului contractelor de achiziţii publice, cuprinzînd un şir de coduri alfanumerice. Codului alfanumeric îi corespunde o denumire care permite efectuarea de precizări suplimentare privind natura sau destinaţia specifică a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor care urmează a fi achiziţionate.
    9. Codurile alfanumerice ale vocabularului suplimentar cuprind:
    a) un prim nivel – compus dintr-o literă care corespunde unei secţiuni;
    b) un al doilea nivel – compus dintr-o literă care corespunde unei grupe;
    c) un al treilea nivel – compus din trei cifre care corespund subdiviziunilor.
    Ultima cifră serveşte la verificarea cifrelor precedente.
    10. Codurile CPV sînt expuse în Vocabularul comun al achiziţiilor publice separat pentru bunuri, lucrări şi servicii. Acestea conţin părţi sau combinaţii întregi de informaţii, cum ar fi denumirea principală a bunului sau destinaţia sa, iar în cazul serviciilor şi lucrărilor, codurile CPV conţin informaţii referitoare la tipul de serviciu/lucrare ce urmează a fi furnizat/executată sau la ce/cui/de către cine va fi furnizat/executată.
CAPITOLUL III
Aplicarea Vocabularului comun
al achiziţiilor publice (CVP)
    11. Autorităţile contractante şi, după caz, operatorii economici aplică prevederile prezentului Regulament la descrierea obiectului achiziţiei, la întocmirea anunţului de intenţie, invitaţiei de participare, contractului de achiziţie, inclusiv la întocmirea altor documente unde este necesară descrierea obiectului achiziţiei publice.
    12. Autoritatea contractantă identifică, în cadrul procedurilor de achiziţii publice, codul CPV care să descrie cel mai apropiat necesitatea acesteia.
    13. În cazurile în care necesitatea nu poate fi descrisă cu exactitate (necesităţii nu-i corespunde un cod CPV explicit), se va aplica un cod CPV mai general (cu mai multe zerouri la final).
    14. În cazurile în care necesităţile autorităţii contractante urmează a fi descrise utilizînd mai multe coduri CPV dintr-o clasă sau categorie, atunci la descrierea obiectului achiziţiei se va aplica codul categoriei corespunzătoare sau clasei, după caz. În specificaţia din conţinutul contractului fiecare necesitate va fi descrisă cu maximă precizie, încît acestora să le corespundă cel mai apropiat cod CPV.
    15. Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că a utilizat toate metodele de căutare (căutarea în cuprinsul structurii specifice sau căutarea după cuvintele-cheie) şi necesitatea acesteia este descrisă cu maximă precizie.
    16. Pentru o mai mare precizie, fiecare cod din vocabularul principal poate fi detaliat, conform necesităţilor specifice ale autorităţii contractante, prin utilizarea codurilor alfanumerice corespunzătoare din cadrul vocabularului suplimentar.
    17. În cuprinsul vocabularului suplimentar urmează  a fi identificată mai întîi secţiunea vizată (A-U) şi apoi, în cadrul fiecărei secţiuni, grupa care conţine codul cu descrierea suplimentară necesară pentru a detalia codul/codurile din cuprinsul vocabularului principal.

    anexa