HCNPFA49/14/2011
ID intern unic:  341109
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 49/14
din  21.10.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire
şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa
financiară nebancară
Publicat : 02.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 206-215     art Nr : 1820
ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
__________ Oleg EFRIM
nr. 855 din 22 noiembrie 2011

    În temeiul art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS) şi  art. 10 alin. (2) din Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 597),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară  nebancară (se anexează).
    2. Entităţile raportoare, în termen de pînă la 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor elabora şi aproba în conformitate cu legislaţia, programe proprii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, ţinînd cont de prevederile prezentului Regulament.
    3. Despre executarea pct. 2, entităţile raportoare vor informa Comisia Naţională a Pieţei Financiare în termen de 30 zile.
    4. Controlul asupra executării prevederilor pct. 2 al prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare, Direcţiei generale supraveghere asigurări şi Direcţiei generale plasamente colective şi microfinanţare.
    5. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 63/5 din 25.12.2007 „Cu privire la Recomandările privind aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere  a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.30-31, art. 74).

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                    Victor CAPTARI

    Nr. 49/14. Chişinău, 21 octombrie 2011.

 Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 49/14  din 21 octombrie 2011
REGULAMENT
privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor
şi finanţării terorismului
pe piaţa financiară nebancară
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară (în continuare Regulament) se aplică participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară – entităţi raportoare determinate de art. 4 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” (în continuare - Legea nr. 190 din 26.07.2007). Prezentul Regulament transpune art.2, 6-7; art.8 alin.(2); art.9 alin. (1) și (6); art.13 alin. (1) - (2), (4) – (6); art.20, 22, 25, 28 alin.(1); art. 32, 34 alin. (1) – (2); art. 35 alin. (1) și art. 39 alin. (1) din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 309 din 25 noiembrie 2005 (Text cu relevanță pentru SEE).
    [Pct.1 modificat prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    2. Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului prezintă o atribuţie majoră pentru economia naţională şi conduce la sporirea încrederii în sistemul financiar autohton.
    3. Activităţile supuse riscului spălării banilor şi finanţării terorismului sînt:
    1) tranzacţiile complexe şi neordinare;
    2) operaţiunile financiare internaţionale;
    3) operaţiunile efectuate cu aplicarea tehnologiilor informaţionale;
    4) operaţiunile de brokeraj;
    5) operaţiunile de administrare fiduciară;
    6) acceptarea depunerilor de economii;
    7) acordarea de împrumuturi.
    8) alte activități în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    [Pct.3 subpct.8) introdus prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    4. Principalele elemente ale procesului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului sînt:
    1) plasarea – circulaţia iniţială a mijloacelor băneşti sau a altor venituri provenite din activitatea infracţională cu scopul schimbării formei iniţiale sau a locului acestora pentru a le face inaccesibile organelor de drept;
    2) investirea – separarea de la sursa de provenienţă a veniturilor obţinute din activitatea criminală prin intermediul diferitelor tranzacţii financiare;
    3) integrarea – utilizarea unei tranzacţii legitime pentru a ascunde veniturile ilicite, făcînd posibilă întoarcerea la infractor a mijloacelor băneşti.
    5. Entitatea raportoare va raporta Serviciului de Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (în continuare – SPCSB) şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – CNPF), în conformitate cu legislaţia, asupra activităţii sale de combatere şi prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară.
    6. La elaborarea programelor proprii contra spălării banilor şi finanţării terorismului, entităţile raportoare trebuie să ia în consideraţie riscurile aferente spălării banilor şi finanţării terorismului în scopul minimizării acestora. Aceste riscuri sînt:
    1) Riscul legal – riscul că hotărîrile instanţei de judecată sau contractele, de fapt, sînt irealizabile şi pot afecta negativ operaţiunile sau situaţia entităţilor raportoare. În scopul minimizării riscului legal entităţile raportoare trebuie să efectueze o monitorizare corectă la identificarea persoanelor fizice şi juridice, precum şi a beneficiarului efectiv.
    2) Riscul imaginii – risc aferent spălării banilor şi finanţării terorismului, care implică posibilitatea pierderii încrederii ca urmare a apariţiei publicităţii adverse privind practicile de afacere a entităţilor raportoare şi a beneficiarului efectiv.
    3) Riscul operaţional – riscul pierderilor directe sau indirecte, care rezultă din procesele interne inadecvate sau eşuate, persoane sau evenimente externe.
    4) Riscul tehnologiilor informaţionale – riscul care poate apărea în urma lansării tehnologiilor informaţionale noi şi a dezvoltării celor existente, cînd acestea pot crea condiţii favorabile pentru acţiuni de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.
II. Responsabilitatea
    7.  Entităţile raportoare sînt responsabile pentru elaborarea, aprobarea şi asigurarea aplicării unui program propriu adecvat privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, de care depinde prevenirea şi depistarea la timp a operaţiunilor suspecte. Dispunerea de un astfel de program constituie mijlocul cel mai eficient prin care o entitate raportoare poate să se protejeze contra implicării în tranzacţii ce pot facilita activităţi ilicite, precum şi să asigure respectarea normelor aplicabile de raportare a activităţilor suspecte.
    8. Entităţile raportoare sînt responsabile de conformarea activităţii acesteia prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
III. Cerinţe faţă de programele proprii de prevenire şi
combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
    9. Programele proprii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului reprezintă politici şi proceduri, inclusiv reguli cu privire la măsurile de identificare a clienţilor, care promovează normele de etică şi profesionalism în sectorul financiar nebancar şi previn implicarea entităţii raportoare în acţiuni ilicite, în mod intenţionat sau nu, de către elementele criminale. Politicile şi procedurile trebuie să asigure efectuarea operaţiunilor financiare într-un mod sigur şi prudent.
    10. La elaborarea programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, entităţile raportoare trebuie să ia în consideraţie prezentul Regulament şi să le adapteze la activitatea lor în dependenţă de mărimea, complexitatea, natura şi volumul activităţilor entităţii raportoare, lista clienţilor, nivelul de risc asociat cu diferiţi clienţi şi operaţiunile desfăşurate de aceştia, ţinînd cont de prevederile legislaţia în vigoare şi practica acceptată în acest domeniu.
    11.  Programul entităţii raportoare privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului trebuie să fie aprobat de entităţile raportoare şi supus revizuirii ori de cîte ori este necesar, și ca urmare a modificărilor operate la legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
    [Pct.11 modificat prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    12. Structura programelor proprii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară trebuie să prevadă cel puţin următoarele componente:
    1) obligaţiile entităţilor raportoare, care trebuie să includă:
    a) cunoaşterea circumstanţelor clienţilor cu grad de risc sporit;
    b) cunoaşterea surselor de informare a părţilor terţe;
    c) aprobarea tranzacţiilor semnificative ale clienţilor cu grad de risc sporit;
    d) determinarea sectoarelor care pot fi supuse riscului spălării banilor şi finanţării terorismului cu delimitarea exactă a atribuţiilor fiecărei subdiviziuni îndreptate spre prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    e) asigurarea înlăturării neconformărilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară;
    f) punerea în acţiune a politicilor şi procedurilor interne aferente prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv determinarea responsabilităţilor angajaţilor la diferite niveluri ierarhice;
    g) punerea în aplicare a procedurilor interne privind accesul într-un timp rezonabil al personalului responsabil la informația necesară exercitării obligațiunilor de serviciu;
    [Pct.12 subpct.1), lit.g) introdusă prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    2) definirea procesului posibil de spălare a banilor şi finanţare a terorismului în dependenţă de particularităţile caracteristice ale entităţii raportoare;
    3) măsuri de identificare a clientului (regulile “cunoaşte-ţi clientul”);
    4) proceduri şi măsuri de verificare a modului de conformare la normele elaborate şi de evaluare a eficienţei acestora;
    5) proceduri de raportare internă şi externă către autorităţile competente privind activităţile şi operaţiunile suspecte;
    6) modalităţi de întocmire şi păstrare a evidenţelor corespunzătoare, precum şi stabilirea accesului la acestea;
    7) standarde pentru angajare şi programe de pregătire a personalului în domeniul cunoaşterii clienţilor, inclusiv proceduri privind selectarea angajaţilor noi.
    8) proceduri de monitorizare a operațiunilor efectuate de clienți în scopul depistării tranzacțiilor semnificative, complexe și neordinare, a activităților și tranzacțiilor suspecte;
    [Pct.12 subpct.8) introdus prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
IV. Măsuri de identificare a clientului
    13. Entităţile raportoare aplică măsurile de identificare a clienţilor:
    1) la etapa stabilirii relaţiilor de afaceri;
    2) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 50 mii lei, precum şi la efectuarea tranzacţiilor electronice în valoare de cel puţin 15 mii lei, indiferent de faptul că tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni;
    3) la existenţa unor suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului;
    4) la existenţa unor îndoieli privind veridicitatea şi precizia datelor de identificare obţinute.
    14. Entităţile raportoare identifică clientul şi adoptă măsuri adecvate bazate pe risc pentru verificarea identităţii, astfel încît să posede informaţia şi certitudinea despre client, structura proprietăţii şi modalităţile de control ale acestuia. La deschiderea contului, entitățile raportoare identifică persoana pe numele căreia se stabilește relația de afaceri, beneficiarul efectiv în numele căruia acționează persoana, precum și determină detaliile privind natura aranjamentelor existente.
    [Pct.14 modificat prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    15.  Entităţile raportoare monitorizează continuu tranzacţiile sau relaţiile de afaceri ale clientului, pentru a se asigura că acestea sînt conforme informaţiilor furnizate şi că sînt actualizate permanent.
    16. Subiecţii supuşi identificării sînt:
    1) persoana fizică sau juridică care deţine un cont la entitatea raportoare  sau acei în numele cărora este menţinut contul;
    2) proprietarii beneficiari ai tranzacţiilor efectuate de către intermediari-profesionişti;
    3) orice persoană fizică sau juridică implicată într-o tranzacţie care poate impune un risc semnificativ imaginii sau alt risc;
    4) persoanele expuse politic.
    17. Entitățile raportoare acordă atenție sporită tuturor tranzacțiilor semnificative, complexe și neordinare (neobișnuite), care nu au un scop economic sau juridic clar. Entitățile raportoare examinează natura și scopul acestor tranzacții, iar constatările le documentează în scris și iau măsuri de precauție sporită în conformitate cu cerințele prezentului Regulament. În astfel de situații entitățile raportoare obțin documente justificative la efectuarea tranzacțiilor și determină sursa mijloacelor bănești utilizate (contracte, facturi, documente de expediție, declarații vamale, certificate despre salariu, dări de seamă fiscale, rapoarte de activitate, alte documente).
    [Pct.17 în redacția HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    18. Entităţile raportoare trebuie să elaboreze politici şi proceduri clare de acceptare a clientului, inclusiv o descriere a tipurilor de clienţi care par să impună un risc sporit instituţiei. La elaborarea acestor politici situaţia clienţilor cu un risc mai mare trebuie examinată sub un şir de aspecte cum ar fi experienţa clienţilor, ţara de origine, poziţia socială, activităţile de afacere sau alţi indicatori de risc. Procedurile de acceptare a clienţilor trebuie să includă mai multe etape în dependenţă de nivelul de risc al clienţilor, concomitent punînd accentul pe clienţii cu un venit înalt a cărui sursă este neclară sau neidentificată. Deciziile de începere, continuare sau încetare a relaţiilor de afaceri cu clienţii cu un grad de risc sporit, trebuie să fie exclusiv luate la nivelul conducerii entităţii raportoare. Este important ca procesul de acceptare a clienţilor să nu restricţioneze accesul publicului larg la serviciile financiare.
    181. Entitățile raportoare trebuie să poată demonstra organelor cu funcții de supraveghere, prin documente confirmative, că amploarea măsurilor de precauție întreprinse de acestea este adecvată, avînd în vedere riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.
    [Pct.181 introdus prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    19. Entităţile raportoare vor dispune de o politică şi o procedură sistematică de identificare a clienţilor (fie permanenţi sau ocazionali, persoane fizice sau juridice sau alte aranjamente legale) şi a beneficiarului efectiv, de instrumente adecvate de verificare din surse sigure şi independente a informaţiei despre clienţi şi despre tranzacţiile acestora şi nu vor stabili o relaţie de afacere pînă cînd identitatea clientului nu este verificată. Informaţia cu privire la identificarea clienţilor şi a beneficiarilor efectivi ai acestora urmează a fi actualizată ori de cîte ori este necesar.
    20. La stabilirea unor relaţii de afaceri entităţile raportoare vor respecta normele legale şi actele normative ale CNPF în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului prin obţinerea cel puţin a următoarelor informaţii:
    1) În cazul clientului – persoană fizică:
    a) numele, prenumele şi patronimicul, după caz;
    b) data şi locul naşterii;
    c) numărul de identificare sau alţi indici unici conţinuţi într-un act de identitate oficial neexpirat, care conţine fotografia titularului (ca exemplu: paşaport, buletin de identitate, permisul de şedere eliberat de autorităţile împuternicite ale Republicii Moldova, alte acte de identitate);
    d) adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă;
    e) numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică (în cazul în care există);
    f) cetăţenia;
    g) ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;
    h) funcţia publică importantă deţinută, după caz;
    i) numele beneficiarului efectiv;
    j) scopul şi natura relaţiei cu entitatea raportoare;
    k) semnătura.
    2) În cazul clientului – persoană juridică:
    a) denumirea clientului;
    b) sediul şi/sau adresa unde sînt desfăşurate operaţiunile de afaceri ale persoanei juridice;
    c)  numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, după caz;
    d) numărul de identificare de stat (codul fiscal);
    e) documentele de constituire în original sau copie autentificată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) informaţia privind identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărîrii organelor statutare, sînt investite cu competenţa de a conduce şi reprezenta entitatea, precum şi împuternicirile acestora;
    g) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    h) natura şi scopul afacerii şi legitimitatea ei;
    i) scopul şi natura relaţiei cu entitatea raportoare;
    j) numele beneficiarului efectiv.
    21. Entităţile raportoare vor identifica beneficiarul efectiv al clientului său şi vor întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea beneficiarului efectiv pe bază de risc, utilizînd informaţia relevantă sau datele obţinute din surse sigure, astfel încît să cunoască cine este beneficiarul efectiv. Pentru identificarea şi verificarea beneficiarului efectiv se vor utiliza aceleaşi proceduri de identificare şi verificare ca pentru persoane fizice.
    22. La identificarea beneficiarilor efectivi ai clienţilor, entităţile raportoare vor întreprinde următoarele măsuri:
    1) în cazul persoanelor fizice: dacă contul este deschis pe numele unei anumite persoane, entităţile raportoare vor determina dacă persoana respectivă activează în numele său (declaraţia persoanei privind beneficiarul efectiv).
    2) în cazul persoanelor juridice: entităţile raportoare vor înţelege caracterul proprietăţii şi mecanismul de control asupra persoanei juridice şi vor utiliza măsuri rezonabile la verificarea identităţii beneficiarilor efectivi. Întru corespunderea acestor cerinţe este necesară constatarea persoanelor fizice care deţin poziţii de control, a persoanelor fizice care elaborează politica persoanei juridice şi a persoanelor fizice care controlează această persoană (în baza documentelor de constituire, extrasului din Registru de stat ş.a.).
    23. Verificarea identităţii clientului se realizează pe baza documentelor oficiale din categoria celor mai greu de falsificat sau de obţinut pe cale ilicită sub un nume fals, cum ar fi documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului. Verificarea informaţiilor care nu se pot proba cu documentele menţionate mai sus, se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, cum ar fi: confirmarea datei de naştere, de exemplu, din certificatul de naştere, paşaport, buletin de identitate, permisul de şedere eliberat de autorităţile împuternicite ale Republicii Moldova etc.; confirmarea adresei de reşedinţă în cazul în care nu corespunde cu domiciliul (de exemplu, informaţia de la autorităţi publice sau de la alte persoane abilitate etc.); contactarea clientului prin telefon, fax sau e-mail (în cazul în care există) pentru a confirma informaţia prezentată după deschiderea contului; confirmarea validităţii documentelor de identitate cu certificatele persoanelor autorizate, cu registrele de stat şi private.
    24. Entităţile raportoare au obligaţia de a verifica existenţa legală a persoanei juridice, respectiv dacă aceasta este înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice sau, după caz, într-un alt registru public. Verificarea informaţiilor furnizate de client se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, astfel încît entitatea raportoare să se asigure de veridicitatea acestor informaţii. În acest sens entităţile raportoare vor utiliza cel puţin următoarele modalităţi: revizuirea ultimelor rapoarte financiare, utilizarea informaţiei independente în procesul de verificare, aşa ca prin accesul public (registrele de stat) sau baze de date private, efectuarea unei analize pentru a vedea dacă clientul nu a fost sau nu este în proces de insolvabilitate sau lichidare, obţinerea referinţei unei entităţi raportoare cu care clientul a avut relaţii de afaceri, contactarea clientului prin telefon, prin intermediul serviciilor  poştale sau e-mail, coroborarea cu informaţia prezentată pe pagina web a clientului, sau efectuarea unei vizite pe teren la adresa indicată de persoana juridică, şi altele.
    25. În cazul în care o persoană fizică este împuternicită în numele clientului să deschidă cont sau să efectueze tranzacţii, entitatea raportoare va verifica împuternicirile acesteia, precum şi va identifica şi va verifica persoana în cauză utilizînd aceleaşi proceduri de identificare şi verificare ca pentru persoanele fizice.
    26. În cazul deschiderii contului de către un intermediar în numele unui singur client sau în numele mai multor clienţi, entităţile raportoare vor solicita şi vor obţine informaţiile şi documentele corespunzătoare cu privire la identitatea intermediarului şi a persoanelor beneficiare în contul cărora acesta acţionează, precum şi detalii privind natura împuternicirii lui. Entităţile raportoare vor accepta deschiderea a astfel de conturi numai cu condiţia că sînt capabile să identifice atît intermediarii cît şi beneficiarii efectivi ai mijloacelor băneşti. În cazul în care intermediarul nu are dreptul să acorde entităţilor raportoare informaţia necesară privind beneficiarii, acestea nu vor permite deschiderea contului.
    27. Entităţile raportoare vor dispune de proceduri corespunzătoare pentru acumularea informaţiei suficiente din partea unui client şi a beneficiarului efectiv a acestuia şi vor verifica informaţia disponibilă public, pentru a determina dacă clientul şi beneficiarul efectiv a acestuia este sau nu persoană expusă politic, precum vor actualiza periodic informaţia obţinută la deschiderea contului, avînd în vedere că clientul şi beneficiarul efectiv a acestuia pot deveni ulterior persoană expusă politic. Este necesară asigurarea obţinerii aprobării organului executiv pentru stabilirea sau, în cazul cînd a devenit ulterior, continuarea unor relaţii de afaceri cu persoane expuse politic, stabilirea sursei bunurilor şi mijloacelor băneşti ale acestora şi efectuarea unei monitorizări sporite şi permanente a relaţiei de afaceri.
    28. Entităţile raportoare la iniţierea tranzacţiilor electronice autohtone sau internaţionale, utilizînd în acest sens oricare din mijloacele disponibile, trebuie să obţină şi să păstreze cel puţin următoarea informaţie despre iniţiatorul tranzacţiei: numele; numărul contului (sau un număr unic de identificare); adresa (sau codul personal de identificare, sau data şi locul naşterii). Entităţile raportoare participanţi ca intermediari la efectuarea tranzacţiilor electronice sînt obligaţi să păstreze cel puţin aceeaşi informaţie.
    29. Entităţile raportoare trebuie să adopte proceduri bazate pe risc efectiv pentru gestionarea situaţiilor cînd informaţia necesară efectuării tranzacţiilor electronice nu este completă.
    30. Entităţile raportoare sînt obligate să se abţină de la stabilirea unor relaţii de afaceri, să înceteze ori să refuze îndeplinirea tranzacţiilor în cazul în care nu au fost prezentate actele stabilite pentru identificarea persoanei fizice sau juridice ori datele şi informaţiile obţinute sînt neautentice sau neveridice, sau există suspiciuni de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului. Entităţile raportoare în cazul apariţiei circumstanţelor descrise mai sus, după caz, trebuie să informeze organul abilitat în conformitate cu prevederile Legii nr. 190 din 26.07.2007.
    301. Entitatea raportoare nu va deschide și ține conturi anonime sau conturi pe nume fictive, nu va stabili sau nu va continua o relație de afaceri cu o bancă fictivă sau cu o bancă despre care se știe că permite unei bănci fictive să utilizeze conturile sale.
    [Pct.301 introdus prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
V. Măsuri de precauţie sporită
    31. În procesul de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 190 din 26.07.2007, entităţile raportoare vor stabili categoria clienţilor şi a tranzacţiilor ce prezintă un grad de risc potenţial mai ridicat, pe baza unor indicatori de risc care pot avea în vedere, după caz, volumul activelor sau veniturilor, tipul serviciilor solicitate, tipul activităţii desfăşurate de client, circumstanţele economice, reputaţia ţării de origine, admisibilitatea explicaţiilor oferite de client, niveluri valorice prestabilite pe categorii de tranzacţii.
    32. Entitatea raportoare trebuie să aplice măsuri de precauţie sporită în cazul în care persoana fizică sau juridică implicată în operaţiune nu este prezentă personal la identificare precum şi la efectuarea (înregistrarea) tranzacţiilor cu participarea persoanei juridice rezidente a zonei off-shore şi să întreprindă următoarele măsuri:
    1) garantarea că identitatea persoanei este stabilită prin documente, date sau informaţii suplimentare;
    2) verificarea şi certificarea suplimentară a documentelor furnizate;
    3) garantarea că prima plată a operaţiunilor se efectuează printr-un cont deschis în numele persoanei.
    33. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu se prezintă personal la identificare, precum şi în momentul efectuării tranzacţiilor (relaţii prin corespondenţă sau prin telefon, e-mail, Internet sau alte mijloace electronice), entităţile raportoare vor aplica clienţilor în cauză procedurile de identificare şi standardele de monitorizare egale celor aplicabile clienţilor disponibili să se prezinte personal la entitatea raportoare (de ex., prin utilizarea semnăturii digitale, metode biometrice, chei de sesiune etc.).
    34. În cazul unor astfel de relaţii, entităţile raportoare vor efectua următoarele măsuri:
    1) certificarea documentaţiei transmise entităţii raportoare, inclusiv a specimenului de semnătură;
    2) solicitarea documentelor suplimentare pentru a completa dosarul conform procedurilor de identificare a clienţilor;
    3) aplicarea măsurilor de protecţie care să asigure autenticitatea documentaţiei transmise entităţii raportoare, în cazul documentelor în formă electronică;
    4) acceptarea clientului utilizînd procedurile care prevăd solicitarea informaţiei de la o altă entitate raportoare;
    5) stabilirea şi menţinerea unei modalităţi de contact cu clientul, independentă de modalitatea prin care sînt realizate tranzacţiile cu clienţii la distanţă.
    35. La efectuarea (înregistrarea) tranzacţiilor cu participarea persoanei juridice rezidente a zonei off-shore, persoana juridică în cauză va prezenta următoarele informaţii:
    1) seria, numărul şi data eliberării actului de identitate, adresa şi alte date necesare pentru identificarea reprezentantului persoanei juridice;
    2) actul de reprezentare (procura, ordin, extras din statutul societăţii etc.), autentificat în modul stabilit de legislaţie, care va conţine numele şi funcţia reprezentantului persoanei juridice;
    3) datele de identificare juridică (actul de înregistrare a persoanei juridice), adresa şi alte date necesare pentru identificarea persoanei juridice;
    4) documentele care confirmă identificarea fondatorilor persoanei juridice, pînă la nivelul stabilirii fondatorilor – persoane fizice.
    36. O atenție deosebită trebuie acordată tranzacțiilor sau relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, clienții nerezidenți, precum și clienții sau proprietarii beneficiari care primesc fonduri din străinătate, concomitent ţinînd cont de prevederile legislației în vigoare.
    [Pct.36 în redacția HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
   
361. Entitățile raportoare vor aplica măsurile de precauție sporită descrise la punctul 37, concomitent ţinînd cont de prevederile punctului 17, în cazul relațiilor de afaceri și tranzacțiilor efectuate cu persoanele fizice și juridice și instituțiile financiare din țările și/sau zonele:
    1) off-shore;
    2) care nu dispun de norme suficiente în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
    3) care prezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infracționalitate și de corupție;
    4) în care poate avea loc fabricarea ilegală a substanțelor narcotice;
    5) asupra cărora au fost aplicate sancțiuni, interdicții sau alte restricții de către autoritățile competente naționale și în baza actelor emise de către organizațiile internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
    Listele țărilor și/sau zonelor sus-menționate vor fi actualizate periodic de către autoritățile cu funcții de supraveghere și aduse la cunoștința entităților raportoare.
    [Pct.361 introdus prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    37. Pentru clienţii şi tranzacţiile cu un risc potenţial sporit stabilite conform punctului 36 și 361 şi concomitent ţinînd cont de prevederile art. 6 alin. (6) şi art. 14 din Legea  nr. 190 din 26.07.2007, entităţile raportoare vor stabili măsuri de precauție sporită, care pot include următoarele dar nu se limitează la:
    [Pct.37 modificat prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    1) aprobarea la un nivel ierarhic superior a începerii sau continuării relaţiei de afaceri cu astfel de clienţi şi/sau pentru realizarea acestor tranzacţii, în special, ce depăşesc un anumit nivel valoric prestabilit ;
    2) solicitarea ca prima tranzacţie să se realizeze prin intermediul unui cont deschis la o entitate raportoare, supus unor cerinţe de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
    3) supravegherea sporită şi permanentă a relaţiilor de afaceri;
    4) adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru a stabili/verifica sursa mijloacelor băneşti;
    5) implementarea sistemelor informaţionale adecvate de gestiune a informaţiei, care să permită furnizarea în timp util a informaţiilor necesare pentru identificarea, analiza şi monitorizarea efectivă a acestor tranzacţii, inclusiv luarea măsurilor privind informarea organului abilitat conform legislaţiei. Sistemele informaţionale implementate trebuie să evidenţieze cel puţin lipsa sau insuficienţa documentaţiei corespunzătoare la începerea relaţiei de afaceri, tranzacţiile neobişnuite derulate prin contul clientului şi situaţia agregată a tuturor operaţiunilor clientului cu entitatea raportoare;
    6) necesitatea ca persoanele împuternicite cu coordonarea activităţii de prestare a serviciilor clienţilor respectivi cunosc şi acordă o atenţie sporită informaţiilor provenite de la terţe părţi în legătură cu aceste persoane;
    7) dispunerea de proceduri corespunzătoare, în dependență de risc, pentru a stabili dacă un client este o persoană expusă politic.
    [Pct.37 subpct.7) în redacția HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
   
371. Entitățile raportoare vor acorda o atenție deosebită și, după caz, vor întreprinde măsuri necesare pentru a preveni riscul amenințărilor de spălare a banilor sau finanțare a terorismului care pot apărea din produse sau tranzacții aferente dezvoltării tehnologiilor informaționale sau care favorizează anonimatul.
    [Pct.371 introdus prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    38.  În cazurile în care există riscuri reduse, entităţile raportoare pot să aplice măsuri simplificate de cunoaştere a clienţilor care sînt stabilite astfel încît să le permită acestora respectarea tuturor prevederilor legislaţiei în vigoare, prezentului Regulament şi a altor acte normative.
    39. Măsurile simplificate de cunoaştere a clienţilor trebuie să includă obţinerea de suficiente informaţii despre clienţi, care să asigure entităţii raportoare legitimitatea încadrării clienţilor în categoria de clienţi cu grad scăzut de risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului conform legislaţiei, monitorizarea operaţiunilor acestora pentru detectarea tranzacţiilor suspecte şi stabilirea unei proceduri care să permită actualizarea şi adecvarea informaţiilor deţinute despre clienţi astfel încît entitatea raportoare să se asigure că aceştia se menţin în respectiva categorie de clienţi.
VI. Procedurile privind monitorizarea continuă
a conturilor şi a tranzacţiilor

    40.   Procedurile privind monitorizarea continuă a conturilor şi a tranzacţiilor includ:
    1) determinarea operaţiunilor ordinare (specifice) ale clientului;
    2) monitorizarea operaţiunilor clientului în scopul determinării corespunderii operaţiunilor ordinare (specifice) pentru acel client sau pentru clienţii din cadrul categoriilor similare;
    3) dispunerea de sisteme informaţionale manageriale adecvate în scopul prezentării persoanelor responsabile şi a analizei centralizate a informaţiei din cadrul tuturor sistemelor necesare pentru identificarea, analiza şi monitorizarea eficientă a conturilor clienţilor cu grad de risc sporit;
    4) identificarea de către entitatea raportoare a operaţiunilor suspecte, inclusiv a celor ocazionale sau potenţiale, precum şi a surselor mijloacelor folosite de client în aceste operaţiuni.
    41.  Entităţile raportoare pot controla eficient şi pot minimiza riscul lor numai dacă înţeleg corect activitatea clienţilor lor, determinînd operaţiunile ordinare (specifice) ale clientului. Fără cunoaşterea acestor activităţi, entităţile raportoare pot comite erori în raportarea tranzacţiilor suspecte către autorităţile de resort.
    42. Pentru toate conturile, entităţile raportoare vor dispune de sisteme pentru detectarea activităţilor sau persoanelor suspecte. Acest lucru poate fi efectuat prin stabilirea limitelor pentru o grupă particulară sau categorie de conturi. O atenţie deosebită se va acorda tranzacţiilor care depăşesc aceste limite şi tranzacţiilor care presupun că clientul efectuează activităţi neobişnuite sau suspecte. Acestea pot include tranzacţii care nu par să aibă un sens economic sau comercial, sau care implică sume mari de bani care nu sînt specifice tranzacţiilor obişnuite sau aşteptate ale clientului.
    43. În vederea efectuării unei monitorizări adecvate a clienţilor şi tranzacţiilor acestora este necesară solicitarea documentelor justificative care confirmă legalitatea uneia sau altei tranzacţii (ca exemplu: contracte, facturi, documente de expediţie, certificate de salarii, dări de seamă fiscale, rapoarte de activitate, etc., după caz).
    44. Pentru categoria clienţilor cu un risc potenţial sporit este necesar să se monitorizeze toate tranzacţiile derulate prin conturile acestora. Fiecare entitate raportoare va stabili persoanele care se încadrează în această categorie, luînd  în consideraţie tipul clientului (persoană fizică sau juridică), istoria acestuia, ţara de origine, poziţia publică sau poziţia importantă deţinută, specificul activităţii desfăşurate de către client, sursa fondurilor după caz, alţi indicatori de risc.
    45. Pentru clienţii cu un risc potenţial sporit, entităţile raportoare vor dispune de sisteme de control intern care vor evidenţia în timp oportun lipsa sau insuficienţa documentaţiei corespunzătoare la deschiderea contului, tranzacţiile neobişnuite derulate prin contul clientului; vor acorda o atenţie sporită informaţiilor provenite de la terţe părţi în legătură cu aceste persoane; vor pune la curent organul executiv cu situaţia monitorizării conturilor clienţilor cu risc sporit. Tranzacţiile de mare valoare a acestor clienţi se vor aproba la nivelul organului executiv.
VII. Păstrarea datelor despre activităţile şi tranzacţiile
persoanelor fizice sau juridice
şi ale beneficiarului  efectiv
    46. Entităţile raportoare vor dispune de proceduri privind deţinerea şi păstrarea informaţiei, care vor include cel puţin următoarele:
    1) menţinerea unui registru al clienţilor identificaţi pentru o perioadă de cel puţin cinci ani (care va include cel puţin: denumirea sau numele clientului; codul fiscal; numărul contului; data deschiderii; data închiderii);
    2) păstrarea tuturor înregistrărilor privind tranzacţiile timp de cel puţin cinci ani după ce a avut loc tranzacţia;
    3) păstrarea în formă arhivată a conturilor şi a dosarelor privind identitatea clienţilor, inclusiv a documentelor primare şi a corespondenţei de afacere în decurs de cel puţin cinci ani după ce au fost închise conturile acestora.
    47. Entităţile raportoare vor asigura accesul organelor abilitate la documentele şi informaţia cu privire la identificarea şi verificarea clienţilor, a beneficiarului efectiv, precum şi privind monitorizarea operaţiunilor clienţilor, inclusiv documentele justificative, în caz de solicitare. La solicitarea autorităţilor competente termenul privind deţinerea şi păstrarea informaţiei aferentă clienţilor şi operaţiunilor acestora poate fi prelungit pentru o perioadă determinată în solicitare.
    [Pct.47 modificat prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
VIII. Sistemul de asigurare a conformării programelor
proprii de prevenire şi combatere  a spălării banilor şi
finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară
    48. În scopul asigurării respectării programelor proprii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, entitatea raportoare va dispune de:
    1) Prevederi speciale ce ţin de sistemul de control intern pentru a asigura conformarea continuă în vederea minimizării riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului. Acestea trebuie să includă, dar să nu fie limitate la următoarele:
    a) procedurile de identificare a operaţiunilor limitate şi suspecte;
    b) monitorizarea clienţilor care efectuează un volum mare de operaţiuni nespecifice activităţii. În acest scop entitatea raportoare efectuează investigaţii privind apartenenţa clienţilor la grupul supus monitorizării;
    c) monitorizarea activităţilor legate de conturile deschise la entitatea raportoare;
    d) proceduri interne privind raportarea tranzacţiilor suspecte.
    e) monitorizarea continuă a operațiunilor clientului, care se află în legătură nemijlocită cu relația de afaceri stabilită cu entitatea raportoare, în vederea identificării riscurilor adiționale care pot apărea ca urmare a dezvoltării noilor tehnologii.
    [Pct.48 subpct.1), lit.e) introdusă prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    2) Un serviciu de audit al entităţii raportoare pentru verificarea conformării programului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, prestat de către personalul entităţii raportoare sau de o persoană independentă, ale cărui funcţii includ cel puţin următoarele:
    a) evaluarea independentă a politicilor interne şi a procedurilor entităţii raportoare, inclusiv respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare;
    b) monitorizarea activităţii personalului;
    c) testarea tranzacţiilor în caz de necesitate;
    d) atenţionarea organului de conducere privind rezultatele verificării.
    3) O persoană cu atribuţii de luare a deciziilor, prin atribuirea responsabilităţii de a asigura că politica şi procedurile entităţii raportoare sînt în conformitate cu cerinţele şi reglementările în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului.
    Persoana de răspundere contribuie la implementarea prevederilor programului intern de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, în acest scop, fiind abilitată cel puţin cu următoarele atribuţii:
    a) acordă consultaţii personalului entităţii raportoare cu privire la întrebările apărute în timpul realizării programului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv la identificarea şi examinarea clienţilor entităţii raportoare şi evaluarea riscului de spălare a banilor proveniţi din acţiuni ilegale (criminale) şi finanţare a terorismului;
    b) ia decizii în baza informaţiei primite;
    c) organizează instruirea personalului entităţii raportoare în problemele contracarării spălării banilor proveniţi din acţiuni ilegale (criminale) şi finanţării terorismului;
    d) întreprinde măsuri privind prezentarea SPCSB a informaţiei în conformitate cu legislaţia în domeniu;
    [Pct.48 subpct.3), lit.e) exclusă prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    f) colaborează cu serviciul de audit al entităţii raportoare în vederea verificării conformării activităţii entităţii raportoare legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    g) îndeplineşte alte funcţii în corespundere cu prezentul Regulament şi documentele interne ale entităţii raportoare.
    4) Proceduri adecvate de selectare ce conţin exigenţele corespunzătoare la angajarea personalului.
    5) Un program de instruire continuu a personalului privind conţinutul şi conformarea prevederilor programului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Programul de instruire trebuie să cuprindă toate aspectele procesului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, personalul entităţii raportoare fiind adecvat instruit. Instruirea personalului trebuie să fie în dependenţă de nivelul implicării acestuia în procesul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Cerinţele de instruire trebuie să includă cel puţin:
    a) instruirea personalului nou referitor la importanţa programului intern de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi cerinţele de bază;
    b) instruirea personalului de prima linie referitor la verificarea identităţii clienţilor noi, monitorizarea conturilor clienţilor deja existenţi în bază continuă şi detectarea indicilor de activitate suspectă;
    c) instruiri regulate de actualizare a responsabilităţii personalului, inclusiv informarea privind noile dezvoltări de domeniu.
    6) Normele interne ce prevăd tragerea la răspundere a angajaţilor care în mod intenţionat nu îşi realizează atribuţiile de serviciu privind raportarea tranzacţiilor suspecte persoanei responsabile, serviciului securităţii sau direct autorităţilor de resort şi/sau contribuie personal la derularea operaţiunilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.
    7) Soluţii de tehnologii informaţionale (IT) eficiente în scopul susţinerii programului intern de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Cerinţele funcţionale aferente soluţiilor IT vor avea la bază procedurile stabilite în cadrul programului intern.
    481. La deschiderea de filiale pe teritoriul altor state în condițiile legislației în vigoare, entitatea raportoare va aplica cerinţele și măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în conformitate cu programele proprii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului şi actele normative ale Republicii Moldova care implementează Recomandările Grupului Internațional de Acțiune Financiară (FATF), în măsura în care legislaţia ţării gazde permite. În cazul în care în ţara gazdă cerinţele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului sunt insuficiente, entitatea raportoare trebuie să asigure implementarea cerinţelor actelor normative ale Republicii Moldova, în măsura în care legislaţia ţării gazde permite. Dacă ţara gazdă nu permite aplicarea corespunzătoare a cerinţelor actelor normative ale Republicii Moldova, entitatea raportoare aplică măsuri suplimentare corespunzătoare în vederea micşorării riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi informează CNPF în decurs de 2 luni despre acest fapt.
    [Pct.481 introdus prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
IX. Raportarea operaţiunilor suspecte
    49. Entităţile raportoare trebuie să dispună de proceduri clare, aduse la cunoştinţa întregului personal, care prevăd raportarea de către personal a tuturor tranzacţiilor suspecte aferente unei persoane speciale din organul de conducere al entităţii raportoare, responsabile pentru acumularea informaţiei şi luarea măsurilor contra spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, trebuie să fie stabilit un anumit lanţ de comunicare, atît către conducere, cît şi către serviciul de securitate intern pentru raportarea problemelor ce ţin de spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
    50. În cazul depistării operaţiunilor suspecte, acestea se înregistrează de către entitatea raportoare prin completarea formularelor speciale şi/sau prezentarea datelor, conform legislaţiei în vigoare, cu raportarea ulterioară SPCSB în mod discret.
    51.  Entitatea raportoare informează, după caz, CNPF sau alte organe cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, despre activităţile şi tranzacţiile suspecte, cazurile de fraudă ce afectează esenţial siguranţa, stabilitatea sau reputaţia entităţii.
    52. Entitatea raportoare este obligată să informeze imediat SPCSB despre oricare activitate sau tranzacţie suspectă, în decurs de pregătire, de realizare sau deja realizată. Datele privind tranzacţia suspectă sînt reflectate într-un formular special, care se remit SPCSB în cel mult 24 de ore.
    53. Entitatea raportoare completează un formular special pentru tranzacţiile realizate sau în proces de realizare prin virament printr-o operaţiune în valoare de peste 500 mii lei, precum şi cele realizate prin mai multe operaţiuni, în decursul a 30 de zile calendaristice, în valoarea menţionată. Formularul se remite SPCSB cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    [Pct.53 modificat prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
   
531. Entitatea raportoare completează un formular special pentru tranzacțiile realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100 de mii de lei ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele. Formularul se remite SPCSB în decurs de 10 zile lucrătoare.
    [Pct.531 introdus prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
    54. Entitatea raportoare sistează la decizia SPCSB executarea operaţiunilor suspecte pe un termen indicat în decizie, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare.
    55. Entitatea raportoare, persoanele cu funcții de răspundere, reprezentanții entității şi angajaţii acesteia sînt obligaţi să nu comunice persoanelor fizice sau juridice care efectuează activitatea sau tranzacţia ori terţilor despre transmiterea informaţiei către SPCSB.
    [Pct.55 modificat prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]
X. Măsuri de supraveghere
    56. În scopul înlăturării deficienţelor constatate la respectarea de către entităţile raportoare a legislaţiei de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, CNPF poate dispune următoarele măsuri:
    1) solicitarea modificării programelor proprii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
    2) impunerea obligaţiei de aplicare a măsurilor-standard de cunoaştere a clienţilor pentru produse, operaţiuni şi/sau clienţi în cazul cărora normele interne ale entităţii raportoare stabilesc aplicarea de măsuri simplificate sau/şi impunerea obligaţiei de aplicare a măsurilor suplimentare pentru operaţiuni ori clienţi în cazul cărora normele interne stabilesc aplicarea de măsuri standard de cunoaştere a clienţilor;
    3) informarea SPCSB şi expedierea materialelor respective la identificarea semnelor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului cel tîrziu a doua zi lucrătoare din momentul constatării.
    57. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor prezentului Regulament, a obligaţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, CNPF, pe lîngă măsurile menționate la pct.56, poate aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    [Pct.57 introdus prin HCNPF36/15 din 26.06.15, MO206-210/07.08.15 art.1366; în vigoare 07.08.15]