HBNM255/2011
ID intern unic:  341123
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 255
din  17.11.2011
cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul
de completare de către băncile licenţiate a Raportului
privind statistica monetară
Publicat : 02.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 206-215     art Nr : 1833
    MODIFICAT
   
HBN341 din 21.12.17, MO1-6/05.01.178 art.29
   
HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133; în vigoare 01.01.17
    HBN261 din 04.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1844
    HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12    În temeiul art.11 şi 72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 33, 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.2.
    3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                  Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 255. Chişinău, 17 noiembrie 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 255 din 17 noiembrie 2011

INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de completare de către băncile
licenţiate a Raportului privind statistica monetară
CAPITOLUL I
Noţiuni generale
    1. Prezenta Instrucţiune are ca obiect modul de completare a Raportului privind statistica monetară în conformitate cu anexa, în care conturile băncilor se clasifică în categorii pentru efectuarea analizei monetare, în scopul elaborarării programelor monetare şi al controlului asupra îndeplinirii lor.
    [Pct.1 modificat prin HBN261 din 04.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1844]
    [Pct.1 modificat prin HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
    2. În sensul prezentei Instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1) bilanţ monetar - sinteza statistică a tuturor categoriilor bilanţiere de activ şi pasiv existente în sold la sfîrşitul perioadei de raportare, clasificate şi detaliate astfel încît să permită calcularea agregatelor monetare şi a contrapartidelor acestora;
    [Pct.2 subpct.1) modificat prin HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
    2) teritoriul economic al unui stat constă din teritoriul geografic, administrat de un guvern, unde persoanele, bunurile şi capitalul circulă liber (conform Sistemului Conturilor Naţionale, cap. III al Programului de stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de contabilitate şi statistică, Hotărîrea Guvernului RM nr. 710 din 23 septembrie 1994, în continuare Sistemul Conturilor Naţionale);
    3) persoană fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile (conform art. 17 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 6 iunie 2002);
    4) persoană juridică este organizaţia care are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobîndească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pîrît în instanţe de judecată (conform art. 55 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 6 iunie 2002);
    5) centru de interes economic într-o ţară este atunci cînd există amplasamente pe teritoriul economic al ţării respective unde sau de unde o persoană fizică sau juridică s-a angajat în activităţi şi tranzacţii economice pe o perioadă mai mare de un an (conform Sistemului Conturilor Naţionale);
    6) rezidenţi – conform art.3 pct.9) din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;
    7) nerezidenti – conform art.3 pct.10) din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;
    8) unitate instituţională - unitate economică rezidentă care are centru de interes, deci desfăşoară o activitate economică de cel puţin un an pe teritoriul respectiv, are autonomie de decizie în exercitarea funcţiei sale principale şi/sau dispune de contabilitate completă (conform Sistemului Conturilor Naţionale);
    9) sector instituţional - ansamblu de unităţi instituţionale grupate în baza funcţiei lor principale şi a surselor de finanţare (conform Sistemului Conturilor Naţionale).
    3. În prezentul raport unităţile rezidente ale Republicii Moldova se grupează în următoarele sectoare instituţionale:
    1) Sectorul societăţilor financiare cuprinde unităţi instituţionale a căror funcţie principală constă în finanţarea, adică colectarea, transformarea şi redistribuirea disponibilităţilor financiare. Resursele principale ale acestor unităţi sunt constituite din fonduri provenite din angajamentele contractate şi din dobânzi primite (conform Sistemului Conturilor Naţionale).
    Acest sector include instituţiile financiare, precum şi organizaţiile mediului financiar nebancar rezidente, a căror principală activitate este intermedierea financiară sau o altă activitate financiară auxiliară şi constă din următoarele subsectoare:
    a) banca centrală - acest subsector instituţional cuprinde Banca Naţională a Moldovei;
    b) bănci și alte instituții financiare, cuprinde următoarele componente:
    - bănci – persoane juridice definite la noțiunea „Bancă”, art. 2 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995;
    - asociații de economii și împrumut (AEÎ), categoria B și C – persoane juridice definite la noțiunea „asociaţie de economii şi împrumut”, art. 3 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care dețin licențe de categoria B și C, în conformitate cu art. 29 alin.(3) și alin.(4) din legea menționată;
    [Pct.3 subpct.1), lit.b) în redacţia HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.3 subpct.1), lit.b) în redacţia HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
     c) mediul financiar nebancar cuprinde următoarele componente:
    - asigurători (reasigurători) - persoane juridice înregistrate în Republica Moldova care, în condiţiile Legii cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006, deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare), care constă, în principal, din: oferirea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acţiuni de regres şi de recuperare (conform art.1 din Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006);
    [Pct.3 subpct.1), lit.c) noțiunea în redacţia HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133; în vigoare 01.01.17]
    - fonduri nestatale de pensii - organizaţii necomerciale care se ocupă cu colectarea şi evidenţa contribuţiilor financiare depuse benevol de persoanele fizice sau juridice fie în numele acestora şi care asigură sporirea acestor mijloace pentru plata pensiei suplimentare (conform art.2 din Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii nr.329-XIV din 25 martie 1999);
    - la alţi intermediari financiari se atribuie:
    organizaţii de microfinanţare - persoane juridice a căror activitate de bază o constituie activitatea de prestare a serviciilor de microfinanţare, şi anume acordarea şi gestionarea împrumuturilor, acordarea de garanţii: la împrumuturi şi la credite bancare, efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor (conform art.7 din Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare nr. 280-XV din 22 iulie 2004);
     asociaţii de economii şi împrumut (AEÎ) categoria A – persoane juridice definite la noțiunea „asociaţie de economii şi împrumut”, art. 3 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care dețin licențe de categoria A, în conformitate cu art. 29 alin.(2) din legea menționată;
    [Pct.3 subpct.1), lit.c) noțiunea în redacţia HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133; în vigoare 01.01.17]
    organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) – companii investiţionale, definite la art. 89 alin(1) din Legea privind piața de capital nr. 171 din 11 iulie 2012;
    [Pct.3 subpct.1), lit.c) noțiunea în redacţia HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133; în vigoare 01.01.17]
    companii de leasing financiar – persoane juridice a căror activitate de bază o constituie finanţarea procurării activelor materiale (conform Legii cu privire la leasing nr.59 din 28 aprilie 2005);
    - unităţi financiare auxiliare – instituţii financiare a căror activitate este legată de intermedierea financiară, dar care nu activează în calitate de intermediari financiari;
    2) Sectorul administraţiei publice cuprinde unităţile instituţionale a căror funcţie principală este de a produce servicii nonpiaţă destinate consumului individual şi obiectiv şi de a efectua operaţiuni de redistribuire a veniturilor statului. Resursele lor provin din contribuţiile obligatorii vărsate de unităţile care aparţin altor sectoare instituţionale (conform Sistemului Conturilor Naţionale). Acest sector instituţional se împarte în două subsectoare:
     a) organele administraţiei publice centrale includ organismele centrale a căror competenţă se întinde pe tot teritoriul ţării, inclusiv organizaţiile necomerciale, controlate şi finanţate de către organele administraţiei publice centrale (conform Sistemului Conturilor Naţionale);
    b) organele administraţiei publice locale includ administraţiile publice a căror competenţă se întinde numai pe o unitate administrativă locală, inclusiv organizaţiile necomerciale, controlate şi finanţate de către organele administraţiei publice locale (conform Sistemului Conturilor Naţionale);
    3) Sectorul societăţilor nefinanciare cuprinde unităţile instituţionale nefinanciare a căror funcţie o constituie producţia de bunuri şi servicii nefinanciare destinate pieţei şi ale căror resurse principale provin din vânzarea producţiei (conform Sistemului Conturilor Naţionale).
    Acest sector include societăţile comerciale, inclusiv filiale, reprezentanţele acestora, precum şi societăţile comerciale afiliate care au ca scop principal producerea, comercializarea mărfurilor şi acordarea de servicii nefinanciare şi constă din două subsectoare:
    a) societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public includ societăţile comerciale, precum şi societăţile comerciale afiliate care sunt controlate de organele administraţiei publice, în cazul în care ultimele au dreptul de proprietate de mai mult de 50 la sută din capitalul societăţilor;
    b) societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat includ societăţile comerciale a căror pondere mai mare de 50 la sută din capital aparţine sectorului privat sau capitalului străin;
    4) Alte sectoare rezidente constă din următoarele subsectoare:
    a) gospodării ale populaţiei care cuprind indivizi sau grupuri de indivizi în acelaşi timp în funcţia lor de consumatori şi, eventual, de întreprinzători.
    La acest subsector se atribuie:
    - persoanele fizice care grupează persoanele fizice ce locuiesc singure şi grupuri de persoane fizice care folosesc aceeaşi locuinţă, consumă în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul propriu;
    - persoanele fizice care practică activitate în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sînt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.
    [Pct.3 subpct.4), lit.a) în redacţia HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
    b) instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei grupează unităţile instituţionale care prestează servicii gratuite pentru gospodării şi ale căror resurse provin din contribuţiile voluntare efectuate de gospodării şi din veniturile din proprietate şi cuprind organizaţiile necomerciale care deservesc gospodăriile populaţiei: sindicatele, partidele politice, cultele religioase, asociaţiile culturale şi sportive etc. (conform Sistemului Conturilor Naţionale).
    4. Unităţile nerezidente ale Moldovei se grupează în sectorul nerezedenţi care este divizat pe următoarele categorii:
    1) instituţii bancare care cuprind banca centrală, băncile şi alte instituţii financiare;
    2) instituţii nebancare care includ organele administraţiei publice, societăţile nefinanciare, mediul financiar nebancar, gospodăriile populaţiei, instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
    5. Activele bilanţiere se raportează la valoarea brută şi se clasifică după cum urmează:
    1) numerar - bancnote şi monede care posedă valoarea nominală şi sunt emise de bănci centrale sau guverne. În această categorie se includ şi cecurile de călătorie;
    2) împrumuturi – active financiare care sunt create atunci când un creditor împrumută fonduri direct debitorului şi se autentifică prin instrumente nenegociabile. În această categorie sunt cuprinse:
    a) credite – oricare angajamente de a acorda bani ca împrumuturi cu condiţia rambursării lor, plăţii dobânzii şi altor plăţi aferente, oricare prelungiri ale termenului de rambursare a datoriei, garanţii emise, precum şi oricare angajamente de a achiziţiona creanţe sau alte drepturi de a efectua plăţi;
    b) acorduri de răscumpărare (REPO) – operaţiuni de vânzare de valori mobiliare sau alte active, altele decât împrumuturi, cu răscumpărarea ulterioară a aceloraşi valori mobiliare sau alte active la o dată anumită sau la vedere şi la un preţ anumit, stabilit la data vânzării;
    c) leasing financiar este o operaţiune ce se desfăşoară pe bază de contract, conform căruia locatorul/finanţatorul transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este locatarul/utilizatorul, la solicitarea acestuia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.
    3) valori mobiliare (altele decât acţiunile) – instrumentele financiare, etaloane sau simboluri ale investiţiilor liber negociabile.
    În această categorie se includ:
    a) obligaţiunile şi alte tipuri de valori mobiliare, inclusiv recipisele depozitare asupra acestor valori mobiliare, şi anume: obligaţiuni de stat, bonuri de trezorerie, certificate ale Băncii Naţionale şi ale altor instituţii financiare etc.;
    b) orice alte instrumente financiare care pot fi convertite sau care oferă dreptul de a cumpăra sau vinde valori mobiliare stabilite la lit. a);
    4) acţiuni şi alte participaţii de capital – documente de evidenţă, sub forma de certificate confectionate prin metoda tipografică şi/sau inscrieri în conturile analitice deschise pe numele proprietarilor lor sau deţinătorilor nominali în registrele deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţii, care atestă dreptul acţionarilor/ deţinătorilor de părţi sociale de a participa la conducerea societăţii, de a primi dividende, precum şi părţi din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia;
    5) rezerve tehnice de asigurare reprezintă datorii ale companiilor de asigurare/ fondurilor nestatale de pensii faţă de asiguraţi/ beneficiari şi sunt formate din estimări ale plăţilor viitoare, pentru riscurile produse în trecut sau pentru cele care se vor produce în viitor;
    6) instrumente financiare derivate – instrumente financiare utilizate prin contracte financiare a căror valoare are la bază preţul unui activ suport. Acesta poate fi un instrument financiar, o marfă sau indicatori şi valori ce măsoară diverse evenimente, instrumente financiare sau statistici, prin intermediul cărora pe piaţa financiară se pot efectua operaţiuni de cumpărare-vânzare a riscurilor financiare, şi anume: riscul dobânzilor, riscul valutar, riscul modificării cursului acţiunilor şi preţurilor la mărfuri, riscul de credit etc.
    Această categorie include contractele forward, futures, swap şi opţiunil;.
    7) active nefinanciare - activele legate de activităţi şi exploataţii controlabile şi pot fi imobilizări corporale şi necorporale, active curente–circulante, şi anume: stocuri, obiecte şi produse, respectiv active naturale – neprelucrate: zăcăminte, resurse naturale regenerabile, resurse biologice şi ecologice;
    8) imobilizări – active fixe corporale şi necorporale, care sunt prevăzute a fi utilizate pentru mai mult de un an; în această categorie se includ terenurile şi clădirile instituţiilor de credit, echipamente, software etc.
    6. Obligaţiunile bilanţiere se raportează la valoarea brută şi se clasifică după cum urmează:
    1) depozite – sume de bani depuse care urmează a fi rambursate fie la vedere, fie la termen, cu sau fără dobândă ori cu orice alte beneficii, fie în condiţiile convenite în comun de către deponenţi sau de împuterniciţii acestora şi de băncile ce acceptă banii, precum şi nu se raportează la datorii subordonate, la dreptul de proprietate ori la servicii, inclusiv la servicii de asigurare şi sunt confirmate sau nu de orice evidenţă scrisă ori de orice chitanţă, certificat, notă sau de alte documente ale băncilor care acceptă banii.
    Actualmente se utilizează următoarele conturi de depozitare:
    a) depozite transferabile – depozite care pot fi retrase în numerar fără avizare, fără plata amenzii sau fără restricţii, pot fi utilizate nemijlocit la efectuarea plăţilor cu cecuri, poliţe, dispoziţii de plată, înscrieri directe în cont/decontări, precum şi la efectuarea altor mecanisme ale plăţilor directe;
    b) la alte depozite se atribuie toate cerinţele ce sunt confirmate de dovezi de depozit cu excepţia depozitelor transferabile. Aceste depozite conferă băncilor posibilitatea de a depăşi riscul de retragere imprevizibilă a mijloacelor atrase.
    În această categorie sunt cuprinse:
    − depozite la termen - depozite constituite din fonduri pe termen scurt sau mediu şi lung depuse într-o bancă, pentru o perioadă stabilită anterior de clienţi sau de bănci terţe. Depozitele la termen sunt depozitele netransferabile care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix convenit sau care pot fi transformate doar cu plata unor penalităţi;
    − depozite de economii – depozite care reprezintă o combinaţie între conturi curente şi depozitele la termen cu flexibilitate ridicată comparativ cu ultimele, deoarece nu sunt condiţionate de un termen şi permit depuneri sau retrageri în orice moment, însă pot dispune şi de anumite limitări: o sumă minimă pentru deschiderea contului, un sold minim intangibil, depuneri sau retrageri condiţionate de anumite limite, un număr mai redus de operaţiuni ce se pot efectua etc., care nu se intâlnesc în cazul conturilor curente;
    − depozite overnight - depozite cu termen de o zi, care sunt convertibile în numerar sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plată, debitare sau prin mijloace similare, fără restricţii sau penalităţi;
    − depozite la vedere – depozite care permit ridicarea imediată a banilor, dar care nu oferă posibilitatea transferului direct al mijloacelor persoanelor terţe;
    − depozite netransferabile în valută străină;
    2) valori mobiliare emise (altele decât acţiunile) - instrumentele negociabile, altele decât acţiunile sau alte participaţii de capital emise de bănci şi alte instituţii financiare, tranzacţionate în mod obişnuit pe pieţele secundare, şi care nu conferă deţinătorului vreun drept de proprietate asupra instituţiei emitente; instrumentele nenegociabile emise de bănci şi alte instituţii financiare, care, ulterior, devin negociabile vor fi reclasificate ca valori mobiliare negociabile emise. În această categorie de pasive se includ:
    a) valori mobiliare emise care conferă deţinătorului dreptul necondiţionat la un venit fix, sau stabilit contractual sub forma de plată a cuponului şi/sau a unei sume fixe stabilite la o dată anumită sau începând de la o dată stabilită la momentul emisiunii: certificate şi cambii bancare etc.;
    b) împrumuturi nenegociabile primite care au fost restructurate prin transformarea în titluri şi care pot fi negociate pe pieţele secundare;
    3) capital şi rezerve – sume aferente tuturor mijloacelor care aparţin acţionarilor băncii, şi anume acţiuni emise de către bancă, plasate şi achitate integral de către acţionari sau alţi proprietari, capital de rezervă, diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale, imobilizărilor necorporale şi investiţiilor pe termen lung, profiturile nedistribuite, alte rezerve etc.
    La capital şi rezerve se atribuie:
    a) capital propriu – sume care reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor băncii după deducerea tuturor datoriilor. Capital propriu cuprinde:
    - capital social – sume aferente valorilor acţiunilor plasate şi acţiunilor de tezaur achiziţionate sau răscumpărate de bancă;
    - capital de rezervă – sume destinate pentru acoperirea pierderilor băncii şi majorarea capitalului social;
    - profit nedistribuit /pierdere neacoperită – include atât rezultatul exerciţiului curent, cât şi rezultatul anilor precedenţi;
    - alte rezerve (alte rezerve prevăzute de statut);
    b) capital secundar – sume aferente diferenţelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, imobilizărilor necorporale şi investiţiilor pe termen lung.
CAPITOLUL II
Structura Raportului
    7. Toate categoriile aferente „Activelor” şi „Obligaţiunilor” în raport se divizează în funcţie de:
    1) rezidenţi şi nerezidenţi;
    2) moneda naţională şi valută străină;
    3) sectorul instituţional:
    a) Banca Naţională a Moldovei;
    b) Băncile şi alte instituţii financiare;
    c) Mediul financiar nebancar;
    d) Organele administraţiei publice centrale;
    e) Organele administraţiei publice locale;
    f) Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public;
    g) Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat;
    h) Alte sectoare rezidente constă din două subsectoare:
    - gospodării ale populaţiei;
    - instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (inclusiv persoanele fizice şi persoanele fizice care practică activitate);
    [Pct.7 subpct.3), lit.h) modificată prin HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
    j) Nerezidenţi:
    - instituţii bancare;
    - instituţii nebancare.
    8. Activele şi obligaţiunile băncii necesită a fi clasificate în funcţie de următoarele categorii:
    [Pct.8 modificat prin HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
    1) Numerar şi depozite în „Active” se reflectă depozitele transferabile şi alte depozite ale rezidenţilor, iar în partea „Obligaţiuni” se prezintă depozitele persoanelor juridice şi fizice rezidente, care se clasifică în depozite: la vederea şi pe termen scurt – până la 1 an, pe termen mediu – de la 1 an până la 5 ani şi pe termen lung – peste 5 ani;
    2) Valori mobiliare (altele decât acţiuni) Această categorie se grupează în funcţie de sectoare de rezidenţă în moneda naţională şi valută străină, clasificate conform scadenţei: pe termen scurt – până la 1 an şi pe termen mediu şi lung – de la 1 an până la 5 ani şi respectiv peste 5 ani;
    3) Împrumuturile se clasifică pe sectoare de rezidenţă în funcţie de moneda naţională şi valută străină, precum şi în funcţie de scadenţă: pe termen scurt – până la 1 an, pe termen mediu – de la 1 an până la 5 ani şi pe termen lung – peste 5 ani. Împrumuturile acordate /primite în lei  moldoveneşti, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta străină la care se ataşează, se reflectă drept împrumuturi în valută străină;
    [Pct.8 subpct.3) în redacția HBN341 din 21.12.17, MO1-6/05.01.178 art.29]
    4) Acţiuni şi alte forme de participare în capital se divizează în următoarele componente:
    a) Fondurile vărsate de acţionari includ suma totală a primei emisiuni şi a următoarelor emisiuni de acţiuni sau a altor instrumente, care confirmă dreptul de proprietate asupra patrimoniului societăţii comerciale;
    b) Profitul nedistribuit reprezintă profitul obţinut în urma achitării impozitelor, care nu este distribuit între acţionari şi nu este transferat în rezervele generale sau speciale;
    c) Rezervele generale şi speciale (capitalul de rezervă) reprezintă fonduri formate din defalcări din profitul net;
    d) Reevaluarea indică valoarea netă a articolului, care corespunde cu valoarea reevaluării activelor şi pasivelor din bilanţ;
    5) Rezerve tehnice de asigurare constă din valoarea netă a mijloacelor altor sectoare rezidente vărsate în fondurile de rezervă pentru asigurarea vieţii şi de pensii, precum şi din cotizaţiile privind primele de asigurare şi ale rezervelor pentru înlăturarea conflictelor necontractuale;
    6) Instrumente financiare derivate reprezintă instrumentele forward şi contracte options, se includ şi contractele futures şi swap-urile;
    7) Alte creanţe şi datorii includ:
    a) Creditul comercial şi plăţi în avans care nu includ împrumuturi pentru finanţarea creditului comercial, reflectate în categoria “Împrumuturi”;
    b) Alte sume către primire se utilizează pentru reflectarea tuturor articolelor care necesită o analiză suplimentară pentru includerea lor în alte categorii;
    8) Activele nefinanciare includ:
    a) imobilizări;
    b) alte active nefinanciare.
CAPITOLUL III
Prezentarea Raportului
    9. Băncile licenţiate prezintă la Banca Naţională a Moldovei raportul privind statistica monetară săptămînal, conform graficului şi lunar, cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară (anexa 1). În cazul în care data de 5 este zi nelucrătoare, raportul se prezintă în următoarea zi lucrătoare.
    [Pct.9 în redacția HBN261 din 04.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1844]
    [Pct.9 modificat prin HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
    10. Raportul se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către băncile licenţiate a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (aprobată prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).
CAPITOLUL IV
Modul de întocmire a Raportului
    11. Raportul se întocmeşte conform formularelor, ale căror structură este identică atît pentru raportul săptămînal, cît şi pentru cel lunar.
    [Pct.11 în redacţia HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
    12. Raportul se completează în bază datelor evidenţei contabile analitice la sfârşitul perioadei gestionare şi trebuie să corespundă cu conturile bilanţului contabil al băncii.
    13. Toate sumele se prezintă în lei şi se reflectă în numere întregi.
    [Pct.13 modificat prin HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
   
14. Toate sumele în valută străină se recalculează în moneda naţională (conform cursului oficial al BNM stabilit pentru ultima zi operaţională a perioadei gestionare) şi în raport se indică echivalentul lor în moneda naţională. Sumele în moneda naţională şi în valută străină sînt marcate în raport cu prescurtările “MN” şi “VS”, respectiv.
    [Pct.14 modificat prin HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]
   
15. În prezentul raport se includ:

    compartimentul active
    [Compartimentul modificat prin HBN341 din 21.12.17, MO1-6/05.01.17 art.29]
    [Compartimentul modificat prin HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133; în vigoare 01.01.17]
    [Compartimentul modificat prin HBN261 din 04.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1844]
    [Compartimentul modificat prin HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]

    compartimentul obligaţiuni
    [Compartimentul modificat prin HBN341 din 21.12.17, MO1-6/05.01.17 art.29]
    [Compartimentul modificat prin HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133; în vigoare 01.01.17]
    [Compartimentul modificat prin HBN261 din 04.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1844]
   
[Compartimentul modificat prin HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin HBN261 din 04.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1844]
    [Anexa nr.1 în redacţia HBN243 din 23.10.12, MO229-233/02.11.12 art.1315; în vigoare 02.11.12]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HBN261 din 04.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1844]


Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 255 din 17 noiembrie 2011
LISTA
Hotărîrilor Băncii Naţionale a Moldovei care se abrogă
    1. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.99 din 31 martie 2005 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la întocmirea de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 55-58, art.195).
    2. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.67 din 16 martie 2006 Privind modificarea Instrucţiunii cu privire la completarea de către bănci a raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.177).
    3. Punctul VII din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 208 din 15 august 2007 Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.523).
    4. Punctul II din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 253 din 27 septembrie 2007 Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.599).
    5. Punctul III din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 133 din 17 iulie 2008 Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.448).