HKK73/2011
ID intern unic:  341156
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 73
din  17.11.2011
privind Raportul auditului bugetului raional Sîngerei
pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
Publicat : 09.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 216-221     art Nr : 61
    Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Sîngerei dl Gh. Meaun, consultantului superior al Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat dl T.Donos, şefului Direcţiei Generale Finanţe dna M.Bordeniuc, sefului Secţiei Cultură dl V.Rusu, sefului Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei dna T.Sincovschi, primarului s.Rădoaia dl Gh.Patraşcu şi directorului Centrului de zi şi plasament temporar pentru oameni în vîrstă şi adulţi cu dizabilităţi „Agape” dl A.Covaliov, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi  art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.
    ____________________________
    1Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    Auditul s-a efectuat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept scop verificarea regularităţii şi conformităţii executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.
    Auditul a fost planificat şi s-a realizat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2, iar la auditarea operaţiunilor financiare a fost aplicat nivelul de materialitate stabilit. Probele de audit s-au obţinut în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare; verificarea selectivă a registrelor contabile şi documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi a informaţiei financiare; studierea selectivă a deciziilor Consiliului raional; observaţiile directe.
    ____________________________
    2Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Reieşind din semnificaţia problemelor identificate şi din riscurile determinate la etapa de planificare a auditului, au fost selectate pentru auditare unele aspecte ce ţin de execuţia veniturilor şi cheltuielilor, precum şi de gestionarea patrimoniului public, efectuîndu-se verificări atît la subdiviziunile Consiliului raional Sîngerei, cît şi la unele autorităţi ale administraţiei publice locale.
    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
    Auditul bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public relevă că politicile şi procedurile bugetar-fiscale promovate de administraţia publică locală în execuţia bugetară nu au avut ca finalitate  îmbunătăţirea managementului finanţelor publice. Dimpotrivă, s-a depistat un şir de cazuri de indisciplină financiară, sumarul neregulilor şi abaterilor constatate majorîndu-se comparativ cu perioada anterior verificată.
    În context, se relevă că:

    → DGF nu şi-a exercitat în modul corespunzător atribuţiile, fiind constatate cazuri de estimare incorectă a bazei fiscale, precum şi deficienţe ce ţin de prognoza bugetară a părţii de venituri atît a bugetului raional, cît şi a  bugetelor UAT de nivelul I. Această situaţie este determinată de: lipsa în cadrul DGF a standardizării proceselor operaţionale şi proceselor de lucru aferente elaborării prognozei bugetare; neactualizarea bazei de date a Cadastrului funciar la nivel de raion; lipsa unui sistem de comunicare cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT şi, nu în ultimul rînd, de indisciplina angajaţilor la exercitarea atribuţiilor funcţionale în cadrul entităţii.

    • Deficienţele existente la planificarea veniturilor bugetare, precum şi preocuparea necorespunzătoare a autorităţilor de identificarea şi evaluarea bazei impozabile constituie un impediment în sporirea şi consolidarea surselor proprii. Numai unele verificări selective denotă neîntreprinderea măsurilor pentru încasarea integrală a veniturilor cuvenite bugetului în sumă de 729,2 mii lei. Concomitent, în  perioada auditată, n-a fost asigurată încasarea veniturilor planificate în sumă totală de 306,3 mii lei.
    • Există probleme, dar şi riscuri generate de factori subiectivi în acţiunile de redistribuire a transferurilor provenite din bugetul de stat pentru susţinerea financiară a UAT, în sumă de 35,6 mil.lei. Mijloacele respective au rezultat din abordările diferite în raporturile interbugetare, astfel încît din bugetul de stat au fost alocate transferuri pentru contingentul de copii în baza datelor Biroului Naţional de Statistică, pe cînd din bugetul raional s-au alocat transferuri bugetelor UAT de nivelul I în baza datelor privind numărul real al copiilor care frecventează instituţiile de învăţămînt.
    •  Multiple nereguli şi abateri s-au constatat la componenta ce ţine de retribuirea muncii, acestea fiind admise în urma acordării diferitelor premii, sporuri, concedii suplimentare funcţionarilor publici şi altor categorii de angajaţi. Astfel, în perioada auditată, conducătorii instituţiilor bugetare au acceptat achitarea unor plăţi neregulamentare în sumă totală de 596,1 mii lei, care sînt semnificative comparativ cu mijloacele valorificate la componenta dată (3,3% din totalul cheltuielilor). Situaţia respectivă atestă un fenomen grav, cu tendinţe de extindere continuă.
    • Nereguli şi abateri semnificative se admit şi la folosirea banilor publici destinaţi achiziţiilor de mărfuri (lucrări, servicii). Astfel, s-au înregistrat încălcări în sumă de 2,4 mil.lei, cu riscuri de fraudare şi de manipulare a procedurilor de achiziţie. Cazuri grave, care atestă iresponsabilitatea factorilor implicaţi în achiziţionarea mărfurilor, au fost constatate la două entităţi subordonate Consiliului raional. Nerespectarea procedurilor legale a determinat faptul ca cîştigătorul achiziţiei să perfecteze şi să prezinte toate cele 3 oferte de preţuri, dintre care două oferte au fost perfectate în mod ilegal. Toate acestea condiţionează utilizarea  ineficientă a mijloacelor publice.
    • Managementul ineficient la utilizarea mijloacelor pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul dat au cauzat deficienţe în sumă totală de 3,2 mil.lei, inclusiv soldate cu cheltuieli neîntemeiate în sumă de 134,9 mii lei. Executorii de buget au ignorat legislaţia în vigoare la valorificarea mijloacelor pentru investiţii şi reparaţii capitale, admiţînd cazuri de  utilizare a mijloacelor bugetare în sumă totală de 2,9 mil.lei în lipsa documentaţiei respective, elaborată şi expertizată regulamentar. Deficienţele menţionate condiţionează apariţia riscului de majorare a volumului de lucrări, precum şi limitează controlul asupra valorificării mijloacelor publice în scopurile respective.
    • Controlul ineficient din partea Consiliului raional Sîngerei asupra procesului de acordare a împrumuturilor a permis DGF să acorde împrumuturi UTA de nivelul I în sumă de 140,0 mii lei în lipsa deciziilor corespunzătoare ale Consiliului raional. Concomitent, nu s-au  întreprins măsurile necesare de restituire în termen a împrumuturilor acordate anterior în sumă de 429,0 mii lei.
    • În pofida faptului că circa 95% din cheltuielile bugetului raional sînt transferuri de la bugetul de stat, Consiliul raional şi entităţile subordonate nu au fost preocupate de eficientizarea cheltuielilor de întreţinere, fapt ce a generat cheltuieli suplimentare în sumă de 160,6 mii lei (pentru linii telefonice suplimentare, întreţinerea autoturismelor de serviciu).
    • Alocînd 64,1 mii lei pentru participarea colectivului artistic (de amatori) la două festivaluri  internaţionale, Consiliul raional nu a ţinut cont de prevederile cadrului regulator în domeniul dat. Normele legale au fost ignorate şi la  suportarea cheltuielilor legate de deplasările respective. Astfel, potrivit ordinului şefului Secţiei Cultură, în componenţa delegaţiei a fost inclus şeful DGF în lipsa deciziei Consiliului raional, precum şi două persoane care nu activează în cadrul instituţiei, iar suma totală achitată nelegitim pentru deplasări a constituit 46,4 mii lei.
    • Indisciplină şi iresponsabilitate s-au constatat şi la angajarea serviciilor muzicale în cadrul desfăşurării măsurilor culturale, lipsind devizele de cheltuieli şi documentele ce justifică desfăşurarea acestora.
    Se practică pe larg angajarea concertelor festive prin intermediul unei persoane fizice (deţinător de patentă), care a prestat servicii muzicale instituţiilor publice în sumă totală de 74,5 mii lei. Numai pentru desfăşurarea în teritoriu a Festivalului internaţional de muzică „Mărţişor 2010” s-au achitat acestei persoane 16,0 mii lei, în realitate serviciile muzicale fiind prestate de O.C.I. „Moldova-Concert” (responsabilă de măsura dată, potrivit ordinului Ministerului Culturii), în sumă de 5,0 mii lei.
    Cu depăşirea normelor stabilite regulamentar au fost efectuate şi alte cheltuieli legate de măsuri culturale în sumă totală de 106,0 mii lei, inclusiv pentru deservirea oaspeţilor – 27,6 mii lei; procurarea florilor, diferitelor mărfuri de birotică, suvenire – 41,7 mii lei; panouri informative – 22,0 mii lei. Există riscuri de fraudă şi la angajarea de către Secţia Cultură a serviciilor în sumă de 25,0 mii lei (pentru  compunerea unor opere muzicale, precum şi pentru 526 ore de repetiţii cu un ansamblu de amatori).
    • Evidenţa contabilă în instituţiile bugetare se ţine sub nivelul cerinţelor şi normelor. Astfel, rapoartele financiare ale Aparatului preşedintelui raionului şi ale unor UAT de nivelul I privind situaţiile patrimoniale nu reprezintă o imagine veridică, în evidenţa contabilă nefiind înregistrat patrimoniul public cu valoarea de 118,5 mil.lei. Au fost constatate şi alte nereguli care atestă indisciplină în domeniul dat. Situaţia respectivă a fost cauzată atît de iresponsabilitatea angajaţilor din entităţile respective la exercitarea atribuţiilor funcţionale, cît şi de controlul nesatisfăcător din partea DGF asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor satelor/comunelor şi la instituţiile finanţate de la bugetul raional.
    Iregularităţile constatate sînt rezultatul iresponsabilităţii şi indisciplinei de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local, precum şi al lipsei unui control intern eficient în toate domeniile verificate.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi:
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Sîngerei   pe anul 2010  şi gestionării patrimoniului public, care se anexează la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Sîngerei, Direcţiei Generale Finanţe, Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport, Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Secţiei Cultură, Centrelor „Agape” şi „Raza Soarelui”, primăriilor: or. Sîngerei, or. Biruinţa, s.Chişcăreni şi s.Grigorăuca, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile.
    3. Despre încălcările şi neajunsurile constatate la executarea bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 se informează Ministerul Finanţelor.
    4.  Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre rezultatele auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare în vederea sporirii încasărilor bugetare.
    5. Materialele privind auditul bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.
    6. Rezultatele auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public se aduc la cunoştinţă Guvernului şi Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova.
    7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta hotărîre  se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI           Serafim URECHEAN

    Nr. 73. Chişinău, 17 noiembrie 2011.

    Aprobat:
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr.73  din 17 noiembrie 2011
RAPORTUL
auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010
şi gestionării patrimoniului public
I. INTRODUCERE
    Curtea de Conturi, în conformitate cu Programul activităţii de audit pe anul 2011, a iniţiat misiunea de audit cu obiectivul – evaluarea planificării, executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional Sîngerei pe anul 2010, precum şi a gestionării patrimoniului public de către instituţiile publice.
    Auditul a fost planificat şi s-a realizat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi1. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, cum ar fi examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiei financiare; observaţiile directe.
    ____________________________
    1Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Raionul Sîngerei, ca formaţiune teritorial-administrativă, include 2 oraşe şi 68 de sate, împărţite administrativ în 26 de primării. Suprafaţa totală a raionului este de 1033 km. Numărul populaţiei la situaţia din 01.01.2010 constituia 87,2 mii de locuitori.
    Bugetul raional Sîngerei este parte componentă a bugetului raionului şi include totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru exercitarea funcţiilor ce ţin de competenţele la nivel de raion, conform legislaţiei, precum şi a funcţiilor suplimentare delegate de Guvern.
    În procesul bugetar, funcţia de executor principal al bugetului raional a fost exercitată de către preşedintele raionului.
    Bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raional sînt reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.20032 , Legea nr.847-XIII din 24.05.19963, Legea nr.436-XVI din 28.12.20064, precum şi de alte acte legislative şi normative în domeniul politicii bugetar-fiscale.
    ____________________________
    2Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.397-XV din 16.10.2003).
    3Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar” (cu modificările şi completările ulterioare).
    4Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.436-XVI din 28.12.2006).

    Evidenţa contabilă la autorităţile publice auditate a fost reglementată de Legea nr.113-XVI din 27.04.20075, Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16.08.20046, Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.19967, Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.20108, precum şi de alte acte cu caracter normativ.
    ____________________________
    5Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (cu modificările şi completările ulterioare).
    6Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional,municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial-autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16.08.2004 (cu modificările şi completările ulterioare).
    7Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996 (cu modificările şi completările ulterioare); abrogată la 03.08.2010, prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010.
    8Instrucţiunea  „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010 (cu modificările şi completările ulterioare;  în continuare – Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010).

    Contextul general privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional  Sîngerei
    Potrivit Rapoartelor întocmite de către Direcţia Generală Finanţe „Privind executarea bugetului raional Sîngerei pe anul 2010”9, veniturile efective încasate au constituit 150,7 mil.lei, fiind realizate la nivel de 99,4% faţă de prevederile bugetului rectificat. Informaţia privind structura veniturilor bugetului raional Sîngerei pe anul 2010, precum şi evoluţia în dinamică se prezintă în Anexa nr.1 la prezentul Raport.
    ____________________________
    9Raportul privind executarea bugetului raional Sîngerei la venituri şi cheltuieli, pe toate componentele, la 01.01.2011 şi Raportul privind executarea bugetului raional Sîngerei la venituri şi cheltuieli, pe toate componentele, la  01.01.2011 (Formularul 524102).

    Cheltuielile bugetului raional au fost executate la nivel de 96,6% (151,6 mil.lei), ori nu s-au valorificat cheltuieli în sumă de 5,3 mil.lei. Prin urmare, la situaţia din 31.12.2010, soldul disponibil de mijloace financiare ale bugetului raional a constituit 5,7 mil.lei. În Anexa nr.2 sînt prezentate datele-cheie care caracterizează executarea cheltuielilor bugetului raional Sîngerei pe anul 2010.
    Creanţele la finele anului au fost înregistrate în sumă de 70,2 mii lei, inclusiv arieratele - 32,4 mii lei, iar datoriile creditoare au însumat 1583,1 mii lei, acestea constituind plăţi curente.
    Cheltuielile curente ale bugetului raional au constituit 78,7%, iar cheltuielile capitale - 21,3%.
     Din totalul cheltuielilor curente, 46,1% revin cheltuielilor pentru retribuirea muncii şi plăţilor corespunzătoare care derivă din acestea, urmate de cheltuielile la  art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor” – 16,6%.
II. METODOLOGIA ŞI DOMENIUL DE APLICARE
    Auditul a fost efectuat  în corespundere cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost colectate prin examinarea  deciziilor Consiliului raional, dispoziţiilor preşedintelui raionului; verificarea documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului.
    Potrivit pragului de semnificaţie şi riscurilor determinate la etapa de planificare a auditului, au fost auditate următoarele entităţi: Aparatul preşedintelui raionului; Direcţia Generală Finanţe; Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport; Secţia Cultură. Totodată, pentru evaluarea exercitării atribuţiilor care revin autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II, au fost efectuate unele verificări la: Primăriile or. Sîngerei, or. Biruinţa, s. Rădoaia şi com. Sîngereii Noi.
    Pentru realizarea obiectivului de bază şi pentru a ghida activitatea de audit, prezentul audit a fost efectuat prin prisma următoarelor trei obiective de audit:
    OBIECTIVUL I: UAT a elaborat şi a executat partea de venituri a bugetului în conformitate cu Legea privind finanţele publice locale şi cu alte acte normative în vigoare?
    OBIECTIVUL II: UAT a planificat şi a valorificat partea de cheltuieli a bugetului în conformitate cu cadrul regulator în domeniul dat?
    OBIECTIVUL III: UAT a respectat normele contabile la ţinerea evidenţei contabile, inclusiv a patrimoniului public local care îi aparţine cu drept de proprietate?
    OBIECTIVUL I: UAT a elaborat şi a executat partea de venituri a bugetului în conformitate cu Legea privind finanţele publice locale şi cu alte acte normative în vigoare?
    Reieşind din atribuţiile care-i revin DGF conform Regulamentului de profil10, aceasta asigură baza de calcule, estimările şi prognozele fundamentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare, inclusiv ale UAT de nivelul I. De asemenea, DGF este responsabilă de elaborarea proiectului bugetului raional, formînd relaţiile interbugetare în raport cu bugetele UAT de nivelul I şi prezentîndu-le consiliilor respective spre examinare şi aprobare.  Verificările la componenta dată relevă că DGF nu şi-a exercitat corespunzător atribuţiile respective, fiind constatate cazuri de estimare incorectă a bazei fiscale şi alte deficienţe ce ţin de prognoza bugetară a părţii de venituri atît a bugetului raional, cît şi a  bugetelor UAT de nivelul I.  Neregulile au fost cauzate de  faptul că DGF nu şi-a constituit procedurile de fond pentru o prognoză şi o planificare argumentată: nu are elaborate şi standardizate procesele operaţionale şi procesele de lucru aferente elaborării prognozei bugetare; baza de date a Cadastrului funciar la nivel de raion nu a fost actualizată şi ajustată  la situaţia de zi; lipsa unui sistem de comunicare cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT şi, nu în ultimul rînd, de indisciplina angajaţilor din cadrul entităţii la exercitarea atribuţiilor funcţionale.
    _____________________________
    10Regulamentul DGF a Consiliului raional Sîngerei,aprobat prin Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.6/15 din 19.09.2003.

    Atît deficienţele legate de planificarea şi ţinerea Cadastrului funciar,  cît şi activitatea necorespunzătoare a executorilor de buget afectează baza impozabilă şi, respectiv, nu dezvoltă capacitatea instituţională de sporire a veniturilor proprii. Numai unele verificări selective denotă neîntreprinderea măsurilor de încasare integrală a veniturilor cuvenite bugetului în sumă de 729,2 mii lei. În  perioada auditată nu a fost asigurată încasarea veniturilor programate în sumă totală de 306,3 mii lei.
    → Procesul de planificare bugetară a  veniturilor proprii este imperfect şi necesită ajustări de fond
    Analiza planificării impozitului funciar relevă că la prognozarea acestui tip de impozit  DGF nu s-a călăuzit de prognoza bugetară a UAT de nivelul I. Procedurile de planificare bugetară s-au redus doar la verificarea sumelor executării scontate în anul precedent la acest tip de impozit, limitîndu-se numai la informaţia prezentată de IFS pe raionul Sîngerei. Astfel, nu au fost analizate datele  prezentate de UAT de nivelul I, inclusiv confruntate cu datele Cadastrului  funciar pe fiecare primărie în parte. Situaţia respectivă a condiţionat faptul că la toate cele 26 de primării  planificarea impozitului funciar este nesistematizată şi irelevantă. DGF nu dispune de o bază de date privind agenţii economici, care să contribuie semnificativ la formarea părţii de venituri a bugetului, iar comunicarea cu aceştia lipseşte cu desăvîrşire.
    Există şi alte deficienţe în procesul de planificare. Astfel, potrivit Normelor metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor bugetelor UAT pentru anul 2010, veniturile provenite din plata impozitului funciar pe terenurile aferente construcţiilor (cu destinaţie agricolă, inclusiv ferme, brigăzi de tractoare etc.) se reflectă la capit. 114.01 „Impozitul funciar  pe terenurile cu destinaţie agricolă”. Efectiv, încasarea acestui impozit se efectuează la capit.114.02 „Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă”, ceea ce condiţionează discrepanţe între indicii planificaţi şi cei executaţi. Verificările de audit denotă incorectitudini în planificarea acestui tip de impozit. Astfel, auditul a constatat că venitul prognozat  la acest tip de impozit a fost diminuat cu cel puţin 103,0 mii lei. În această ordine de idei, se relevă că, potrivit datelor Cadastrului funciar al UAT de nivelul I, suprafaţa terenurilor respective este de 560,1 ha (estimativ, suma prognozată urma să constituie 196,0 mii lei), dar, de fapt, în calculele prezentate de DGF figurează  suprafaţa de 293,9 ha, fiind planificate mijloace în sumă de 93,0 mii lei.
    Verificările efectuate la Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru al Consiliului raional Sîngerei şi la UAT de nivelul I denotă că  bazele de date nu sînt pe deplin veridice, nefiind ajustate la situaţia reală. Astfel, neexecutarea controlului corespunzător din partea Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru al Consiliului raional Sîngerei a avut următoarele consecinţe:
    - unele UAT de nivelul I au reflectat la compartimentul „terenurile intravilane în proprietatea publică a statului” terenurile cu suprafaţa de 11,43 ha, care de fapt  aparţin asociaţiilor de consum „Moldcoop”;
    - în Cadastrul funciar al primăriilor nu sînt înregistrate corect terenurile agricole, astfel de cazuri fiind constatate la: primăria s.Drăgăneşti (238,99 ha (grădini) - reflectate ca loturi auxiliare; Primăria s.Bilicenii Noi (suprafaţa de 6,61 ha nu este reflectată); la 4 UAT de nivelul I nu figurează terenurile ocupate de obiecte acvatice, inclusiv la: s. Bilicenii Noi -76,66 ha; s. Copăceni -5 ha; com. Cubolta -36,68 ha; s. Izvoare-15,89 ha.
    → Deficienţele existente în procesul de planificare şi activitatea ineficientă a autorităţilor administraţiei publice locale constituie impedimentele de bază la colectarea veniturilor în bugetele locale
    Deficienţele menţionate afectează şi procesul de  colectare a veniturilor la componenta dată. Astfel, verificările numai la 7 primării denotă denaturări ale datelor privind baza de calcul, incluse în rapoartele prezentate de agenţii economici, cauza acestora fiind micşorarea neîntemeiată a suprafeţelor impozabile şi/sau a gradului de fertilitate a solurilor (bonitatea), fapt ce a afectat plenitudinea încasării veniturilor. Astfel, contrar cerinţelor art.281 alin.(1) al Titlului VI Cod fiscal11 şi pct.15 din Instrucţiunea cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare12, nu s-au calculat impozitele funciare la 5 primării, în sumă totală de 42,3 mii lei,  inclusiv la:  Primăria s.Iezăreni - 4,8  mii lei; Primăria s.Drăgăneşti - 15,9 mii lei; Primăria s.Bilicenii Noi - 1,7 mii lei; Primăria com.Alexăndreni - 6,1 mii lei; Primăria or. Sîngerei - 14,3 mii lei.
    ______________________________
    11Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997 „Codul fiscal” (cu modificările şi completările ulterioare).
    12Instrucţiunea  cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 04.09.2001.

    → S-a constatat o administrare defectuoasă şi a veniturilor din gestionarea patrimoniului public local. Astfel, Primăria s.Rădoaia, neîntreprinzînd acţiunile de rigoare, nu a asigurat încasarea plăţii la transmiterea în arendă a patrimoniului public local (Tabăra de odihnă „Speranţa”). Prin urmare, începînd cu anul 2008, plăţile respective nu au fost calculate şi încasate potrivit clauzelor contractuale, fiind ratată încasarea la bugetul local a sumei de 635,9 mii lei.
    Cu nerespectarea prevederilor art. 43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, Aparatul preşedintelui raionului a ratat încasarea veniturilor la componenta „Mijloace speciale” în sumă totală de 36,9 mii lei. Acest fapt a fost cauzat de neasigurarea încheierii contractelor de arendă cu unii agenţi economici (ediţii periodice). O situaţie similară a fost constatată şi la SC, în sumă de 14,1 mii lei.
    → Preocuparea nesatisfăcătoare a administraţiilor locale de administrarea veniturilor proprii a afectat şi procesul de execuţie a veniturilor prognozate la bugetul raionului. Astfel, nu au fost integral colectate 5 tipuri de venituri fiscale în suma totală de 103,2 mii lei, inclusiv la: cap. 114.10 „Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice” – 32,1 mii lei; cap. 115.44 „Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova” - 51,1 mii lei ş.a. Din 15 tipuri de venituri nefiscale, nu au fost executate integral 7 tipuri, în sumă totală de 203,1 mii lei, inclusiv la: cap. 121.32 „Plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă” – 48,5 mii lei; cap. 122.28 „Taxa pentru amenajarea teritoriului” – 66,8 mii lei.
    Ineficienţa activităţii administraţiilor locale, precum şi unii factori obiectivi (criza economică) au dus la reducerea continuă a veniturilor proprii (de la 10,7 mil.lei – în anul 2006, pînă la 7,7 mil.lei – în anul 2010). Concomitent, cota transferurilor din bugetul de stat a crescut de la 60,4 mil.lei pînă la 143,1 mil.lei (datele-cheie privind dinamica părţii de venituri pe ultimii 5 ani sînt expuse în Anexa nr.1 la prezentul Raport).
    Recomandări:
    1. Preşedintele raionului să asigure:
    1.1. ajustarea bazelor de date ale Cadastrului funciar privind bunurile imobiliare deţinute de agenţii economici şi persoanele fizice care constituie obiect al impozitării;
    1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea încheierii contractelor de arendă.
    2. DGF să asigure:
    2.1. standardizarea şi crearea bazei de evaluări impozabile fundamentate pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale;
    2.2. o conlucrare eficientă cu UAT de nivelul I, cu alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite atît bugetului raional, cît şi bugetelor locale.
    3. Primăria s.Rădoaia să întreprindă măsuri privind încasarea plăţilor pentru arendă în sumă de 635,9 mii lei.
    OBIECTIVUL II: UAT a planificat şi a valorificat partea de cheltuieli a bugetului în conformitate cu cadrul regulator în domeniul dat?
    Evaluarea managementului financiar al executării cheltuielilor din bugetul raional  pentru perioada auditată, prin prisma cadrului regulator, precum şi faţă de perioadele verificate anterior de către Curtea de Conturi, denotă că acesta a fost afectat de nereguli şi abateri de la normele legale, neavînd tendinţe de îmbunătăţire. Încălcările admise de factorii de decizie din cadrul instituţiilor bugetare auditate au determinat admiterea cheltuielilor neregulamentare în sumă totală de 6,5 mil.lei, inclusiv la retribuirea muncii – 0,6 mil.lei, la valorificarea cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale – de 3,2 mil.lei, la alte cheltuieli –0,3 mil.lei. Riscuri majore de fraudă s-au constatat la utilizarea mijloacelor bugetare pentru desfăşurarea diferitelor manifestări culturale.
    Un impediment în utilizarea eficientă a mijloacelor publice îl constituie şi încălcările admise de entităţi la achiziţia de mărfuri şi servicii (2,4 mil.lei). Acest domeniu rămîne a fi cel mai vulnerabil în aspectul execuţiei bugetului raional, persistînd riscul de fraudare şi manipulare a rezultatelor privind achiziţia unor bunuri.
    În procesul bugetar s-au constatat anumite lacune şi riscuri generate de factorii de subiectivism în redistribuirea transferurilor alocate de la bugetul de stat din contul fondului de susţinere financiară a  UAT  în sumă de 35,6 mil.lei.
    → Se menţionează prezenţa unor aranjamente speciale în raporturile interbugetare
    Potrivit art.6 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază mai multe principii, inclusiv cel al transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. În pofida acestor prevederi, distribuirea transferurilor din bugetul raional bugetului de nivelul I se efectuează în lipsa unui mecanism transparent.
    În această ordine de idei, se menţionează că, potrivit Normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor, la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi bugetul de nivelul II (alocarea transferurilor din contul fondului de susţinere financiară a UAT), cheltuielile pentru domeniul învăţămîntului se apreciază reieşind din  doi indicatori (normativul de cheltuieli stabilit de Ministerul Finanţelor şi numărul copiilor potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică). Spre exemplu, prognoza bugetară pentru instituţiile preşcolare se estimează în baza datelor Biroului Naţional de Statistică (numărul copiilor în vîrstă de la 3 pînă la 6 ani, înregistraţi în fiecare teritoriu la 1 ianuarie 2009, şi costul mediu posibil a fi asigurat de la buget, în anul 2010, pentru întreţinerea unui copil în aceste instituţii – 8022,40 lei). În mod similar se calculează cheltuielile pentru întreţinerea şcolilor, gimnaziilor şi liceelor.
    Metoda aplicată de DGF în procesul de planificare a transferurilor pentru UAT de nivelul I diferă de cea descrisă mai sus. Astfel, cheltuielile la componenta dată au fost calculate reieşind din normativele de cheltuieli stabilite de Ministerul Finanţelor (8022,40 lei) şi numărul real al copiilor care frecventează instituţiile de învăţămînt, care la instituţiile  preşcolare este de 1,7 ori mai mic (potrivit datelor statistice – 5007 persoane, dar efectiv frecventează instituţiile preşcolare 2998 persoane). În rezultatul recalculărilor în funcţie de contingentul real al beneficiarilor (copii, elevi), DGF a propus spre realocare 35,6 mil.lei, redistribuite ulterior unor UAT de nivelul I (5,1 mil.lei, sau 16,7%) şi instituţiilor subordonate Consiliului raional  (25,2 mil.lei, sau 83,3%) preponderent pentru reparaţiile capitale şi curente ale instituţiilor publice. Deşi realocarea acestor sume s-a efectuat de către Comisia specială a Consiliului raional, din care fac parte factorii de decizie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi de nivelul I, auditul a relevat că mecanismul de redistribuire a fost lipsit de criterii fundamentate şi transparente. Astfel, nu au fost prezentate auditului careva documente justificative privind alocarea de mijloace suplimentare UAT de nivelul I şi instituţiilor bugetare. Situaţia respectivă denotă o tratare subiectivă în procesul de realocare a mijloacelor bugetare, determină crearea soldurilor disponibile la contul bugetului de stat şi facilitarea autorităţilor raionale vizînd sprijinirea selectivă şi fără criteriile corespunzătoare a anumitor măsuri şi instituţii.
    Recomandări:
    4. DGF să asigure elaborarea unor criterii clare şi transparente privind modul de recalculare şi realocare a transferurilor din bugetul raional în bugetele de nivelul I, cu înaintarea acestora, spre aprobare, Consiliului raional.
    → Cheltuielile pentru retribuirea muncii nu întrunesc aspectul legal
    Verificările efectuate la componenta ce ţine de retribuirea muncii denotă un fenomen destul de grav, care s-a extins pe parcursul ultimilor ani şi constă în acordarea diferitor premii, sporuri, concedii suplimentare funcţionarilor publici şi altor categorii de angajaţi cu încălcarea prevederilor cadrului regulator. Ca rezultat, în perioada auditată a fost acceptată de conducătorii instituţiilor bugetare achitarea diferitor plăţi neregulamentare în sumă totală de 596,1 mii lei, această sumă fiind semnificativă comparativ cu mijloacele valorificate la componenta dată (3,3% din totalul cheltuielilor). O parte din încălcări au fost condiţionate de includerea unor privilegii (efort psihoemoţional sporit, concedii suplimentare) în clauzele normative ale contractului colectiv de muncă, iar altele – de iresponsabilitatea executorilor de buget la valorificarea mijloacelor publice.
    În acest contest, se exemplifică următoarele:
    → Ignorînd prevederile pct.13 din Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.200613, referitor la faptul că sporul pentru intensitatea muncii funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică în autorităţile publice locale se va stabili din contul mijloacelor economisite din fondul de salarizare al organelor publice respective, în perioada anilor 2010-2011 (6 luni), sporul în cauză a fost acordat funcţionarilor publici din cadrul DGF, SC şi SASPF  din contul alocaţiilor suplimentare din bugetul local, ca urmare admiţîndu-se cheltuieli neregulamentare în sumă de 150,4 mii lei. În mod similar, şi altor categorii de personal s-a acordat neregulamentar14 sporul pentru intensitatea muncii în sumă totală de 8,0 mii lei (Centrul de zi şi plasament temporar pentru persoanele în vîrstă şi adulţi cu dizabilităţi „Agape”– 5,2 mii lei; Centrul de plasament temporar pentru copii şi familii în situaţie de risc social „Raza Soarelui” – 2,8 mii lei).
    ____________________________
    13Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006  „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006).
    14Pct.10 din Condiţiile de salarizare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006  „Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 (cu modificările şi completările ulterioare).

    → Fără a se ţine cont de prescripţiile pct.15 din Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006, în anul 2010, funcţionarilor publici din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, secţiilor şi direcţiilor subordonate li s-au acordat premii unice în cuantum care, în fiecare caz în parte, depăşea salariul de funcţie al salariatului angajatului. Ca rezultat, s-au admis cheltuieli nelegitime în sumă de 108,5 mii lei. Cazuri similare au fost constatate şi la DGÎTS şi Centrele de plasament din subordine, plăţile achitate neregulamentar15 constituind suma totală de 29,6 mii lei.
    ___________________________
    15Pct.13  din Condiţiile de salarizare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 „Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 (cu modificările şi completările ulterioare).

    → Cu nerespectarea prevederilor pct.1 şi pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.863 din 01.08.200616 şi ale Legii nr.245-XVI din 27.11.200817, în perioada auditată, unor angajaţi din cadrul Aparatului preşedintelui raionului şi al DGF le-au fost stabilite şi achitate  neregulamentar sporuri pentru acces permanent la secretul de stat în sumă totală de 14,5  mii lei.
    ___________________________
    16Hotărîrea Guvernului nr.863 din 01.08.2006  „Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat” (cu modificările şi completările ulterioare).
    17Legea nr.245-XVI din 27.11.2008 „Cu privire la secretul de stat”.

    → Cu derogare de la prevederile art. 43 din Legea nr.158-XVI din 04.07.200818,care prevede expres durata concediului funcţionarului public, angajaţilor din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, precum şi şefilor secţiilor şi direcţiilor subordonate li s-au acordat  suplimentar la concediul stabilit legal cîte 4-7 zile calendaristice, ca temei invocîndu-se faptul că condiţiile de muncă a acestora implică un efort psihoemoţional sporit. Cu aceleaşi abateri, unor  angajaţi care pe parcursul anului nu s-au aflat în concedii medicale li s-au acordat suplimentar la concediu cîte 3 zile calendaristice. Situaţia respectivă a fost determinată de includerea acestor clauze în contractul colectiv de muncă, încheiat între salariat şi angajator, fără să se ţină cont de art. 31 alin.(4) din Codul muncii19, care stipulează că în contract pot fi incluse clauze normative care nu contravin legislaţiei în vigoare. De menţionat şi faptul că în Hotărîrea Guvernului nr.1254 din 15.11.200420 sînt reglementate categoriile de salariaţi a căror muncă implică efort psihoemoţional, printre acestea nefiind indicaţi funcţionarii publici. Drept urmare a acestor încălcări, angajaţilor li s-au achitat neregulamentar mijloace financiare în sumă totală de 25,3 mii lei.
    ___________________________
    18Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    19Legea nr.154-XV din 28.03.2003 „Codul muncii al Republicii Moldova”. 
    20Hotărîrea Guvernului nr.1254 din 15.11.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă”.

    → Neţinîndu-se  cont de prevederile pct.4 şi pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.200421, în cadrul DGÎTS  şi SC a fost determinat incorect salariul mediu pentru plata concediului. Ca rezultat, suma plăţilor salariale achitate neîntemeiat a constituit 14,0 mii lei.
    ___________________________
    21Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.2004  „Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu”.

    → În anul 2010, aplicîndu-se incorect prevederile pct.6 alin.(3) din Hotărîrea Guvernului nr.607 din 31.10.199622şi pct.6 alin.(2) din Hotărîrea Guvernului nr.801 din 20.07.200723, unor angajaţi din cadrul Aparatului preşedintelui raionului şi SASPF li s-a stabilit incorect vechimea în  muncă (a fost inclusă perioada de muncă în alte funcţii decît profilul de activitate a angajatului), ca urmare achitîndu-se neîntemeiat suma de 14,9 mii lei.
    ___________________________
    22Hotărîrea Guvernului nr.607 din 31.10.1996 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă funcţionarilor publici”.
    23Hotărîrea Guvernului nr. 801 din  20.07.2007  „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice”.

    → Atît achitarea unor sporuri şi premii neîntemeiate, cît şi nerespectarea cadrului normativ24 au condiţionat achitarea neregulamentară a unor ajutoare materiale, cuantificate de audit în sumă totală de 39,8 mii lei (SASPF - 35,8 mii lei, DGF - 2,6 mii lei, SC - 1,4 mii lei).
    __________________________
    24Pct.4 din Nota  la Tabelul nr.4  din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006.

    → Ignorînd Decizia Consiliului raional Sîngerei nr. 5/4 din 17.12.200925, în perioada anilor 2010-2011 (6 luni), şeful DGÎTS a admis angajarea personalului în contabilitatea centralizată cu depăşirea numărului-limită aprobat (cu o unitate de personal), ceea ce a determinat efectuarea unor cheltuieli suplimentare în sumă de 61,2 mii lei.
    __________________________
    25Decizia Consiliului raional Sîngerei nr.5/4 din 17.12.2009  „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2010”.

    → La Aparatul preşedintelui raionului au fost constatate cazuri de nerespectare a pct.4 din Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.200926, care prevede că munca prin cumul poate fi desfăşurată de funcţionarii publici în cadrul diferitor persoane juridice, inclusiv întreprinderi municipale, a căror activitate nu este controlată,  subordonată autorităţii publice în care este angajat. Astfel, şeful Secţiei Arhitectură din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, de rînd cu funcţia deţinută, mai activa ca director al Întreprinderii municipale „BIRPROSIS”, a cărei activitate se subordonează secţiei respective. În alt caz, juristul din cadrul Aparatului preşedintelui raionului deţinea funcţia similară şi în DGF, în ambele locuri fiind înregistrat cu un orar integral de lucru. Astfel, pentru remunerarea celor două persoane, din bugetul local au fost efectuate cheltuieli în sumă de 70,4 mii lei. La fel, la Secţia Cultură s-au constatat  3 cazuri în care angajaţii, paralel cu funcţia de bază, activau prin cumul  şi în alte instituţii.
    __________________________
    26Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

    → Unele modificări ale statelor de personal, ce au determinat cheltuieli suplimentare de la bugetul raional, nu au la bază o argumentare  relevantă. Astfel, Consiliul raional a operat modificări în statele de personal ale CRP,  fiind reduse 5 unităţi de personal tehnic şi înlocuite cu altele 5 unităţi de personal de bază. Concomitent, 3 unităţi de personal tehnic au fost angajate potrivit contractelor de muncă. Aceste modificări au generat efectuarea la CRP a unor cheltuieli cu depăşirea limitei aprobate, precum şi cheltuieli suplimentare de la bugetul raional în sumă de 53,5 mii lei.
    Recomandări:
    5. Preşedintele raionului:
    5.1. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea responsabilizării conducerii entităţilor vizate în prezentul compartiment privind neadmiterea pe viitor a neregulilor la achitarea plăţilor pentru retribuirea muncii;
    5.2. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare, cu excluderea clauzelor normative neregulamentare.
    → Domeniul achiziţiilor publice este unul dintre cele mai afectate de nereguli la execuţia cheltuielilor bugetare
    Achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor în cadrul entităţilor auditate nu întotdeauna a întrunit aspectul legal, domeniul respectiv fiind unul din cele mai vulnerabile la execuţia cheltuielilor din bugetul raional. În această ordine de idei, se menţionează şi prezenţa riscurilor de fraudare şi de manipulare a rezultatelor privind achiziţia unor bunuri. Toate acestea condiţionează riscul de utilizare ineficientă a mijloacelor publice.
    În aspectul dat, se menţionează următoarele:
    → Un caz grav, care atestă iresponsabilitatea factorilor implicaţi în achiziţionarea mărfurilor, a fost constatat la Centrele „Agape” şi „Raza Soarelui”, subordonate Consiliului raional. Grupurile de lucru pentru achiziţii din cadrul acestor entităţi (conducătorii Centrelor, ei fiind şi preşedinţii grupurilor de lucru) au sfidat normele ce reglementează procesul dat, periclitînd întreg procesul de desfăşurare a achiziţiilor de produse alimentare în sumă de 144,6 mii lei. Astfel, încălcînd prevederile Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri27, grupul de lucru pentru achiziţii nu a întocmit şi nu a transmis  invitaţii de participare ofertanţilor, nu a documentat ofertele depuse de ofertant, precum şi  nu le-a evaluat corespunzător. De fapt, auditul a constatat că toate trei oferte au fost perfectate şi prezentate de agentul economic cîştigător Î.I. „Ciobanu Ana Comerţ”. Intervievarea a doi participanţi la achiziţia respectivă atestă că aceştia, la solicitarea Î.I. „Ciobanu Ana Comerţ”, au aplicat ştampila pe documente fără a cunoaşte scopul utilizării ulterioare a acestora, precum şi că nu au participat la depunerea ofertelor de preţuri, din ce rezultă că ofertele lor erau  neveridice.
    _____________________________
    27Hotărîrea Guvernului nr.245 din 04.03.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri”.

    → Atît Consiliul raional, cît şi Primăria or. Sîngerei  au ignorat prevederile art. 69 alin. (1) din Legea nr.96-XVI din 13.04.200728, divizînd achiziţia publică prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării altei proceduri decît cea care urma a fi efectuată potrivit prezentei legi. Ca rezultat, eschivîndu-se de la procedura legală de desfăşurare a licitaţiei publice, Primăria or. Sîngerei a achiziţionat lucrări de reparaţie a Stadionului orăşenesc, încheind 9 contracte separate,  prin cererea ofertei de preţuri, în sumă de 1422,0 mii lei. Un caz similar s-a constatat şi la Aparatul preşedintelui raionului, la procurarea serviciilor de transport, fiind încheiate 4 contracte de valoare mică în sumă de 39,7 mii lei, fără desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.
    _____________________________
    28Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.96-XVI din 13.04.2007).

    → Unele entităţi din subordinea Consiliului raional, pentru executarea lucrărilor de reparaţie capitală a drumurilor din raionul Sîngerei, au utilizat mijloace publice în sumă totală de 834,0 mii lei fără contractarea şi efectuarea procedurilor de achiziţie publică.
    → Aparatul preşedintelui raionului n-a respectat art.67 alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007, care prevede exhaustiv restricţia, la momentul încheierii contractului de achiziţie, a modificărilor unor elemente ale ofertei cîştigătoare şi respectarea necondiţionată a preţurilor. Astfel, a fost admisă modificarea unui element al ofertei cîştigătoare, care a permis agentului economic să livreze produse petroliere la un preţ majorat faţă de cel contractat, în rezultat efectuîndu-se cheltuieli suplimentare în sumă totală de 10,1 mii  lei.
    → La achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, majoritatea entităţilor verificate (în special, Aparatul preşedintelui raionului şi Primăria or. Sîngerei) nu au respectat un şir de reguli procedurale (unele din ele deja menţionate), ceea ce îngrădeşte transparenţa domeniului dat, şi anume:
    - nu toţi membrii grupului de lucru pentru achiziţii au semnat declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, precum şi nu în toate cazurile s-au divizat responsabilităţile între aceştia;
    - n-au fost  elaborate planuri anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice;
    - nu toţi participanţii au fost informaţi despre rezultatele concursurilor desfăşurate;
    - autoritatea contractantă n-a publicat în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice anunţul de atribuire a contractului de achiziţii publice în termen  de cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia. În unele cazuri, nu s-a  publicat nici anunţul privind achiziţia lucrărilor de reparaţie capitală (fapt constatat la Primăria or. Sîngerei, la reparaţia drumului din str. Independenţei, în sumă de 989,3 mii lei);
    - nu s-au prezentat Agenţiei Achiziţii Publice dările de seamă referitor la achiziţiile publice desfăşurate;
    - în invitaţiile de participare nu se conţine descrierea fizică a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate, în baza caracteristicilor tehnice şi calitative;
    - n-a fost asigurată întocmirea şi păstrarea corespunzătoare a documentaţiei ce ţine de achiziţiile publice.
    Recomandări:
    6. Preşedintele raionului să asigure:
    6.1. iniţierea unei cercetări din oficiu  privind cazurile constatate la Centrele „Agape” şi „Raza Soarelui”, subordonate Consiliului raional, precum şi privind  neregulile în domeniul achiziţiilor publice, admise de către membrii grupului de lucru pentru achiziţii din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional, cu raportarea rezultatelor către Consiliu, în vederea adoptării deciziilor de rigoare;
    6.2. desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziţii din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional şi autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I.
    → Managementul defectuos la valorificarea mijloacelor pentru investiţii şi reparaţii capitale a determinat admiterea cheltuielilor neregulamentare
    Managementul ineficient la utilizarea mijloacelor pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul dat au cauzat deficienţe şi erori, care s-au soldat cu cheltuieli neregulamentare şi neîntemeiate.
    Astfel:
    → Contrar prevederilor art.13 şi art.24 din Legea nr.721-XIII din 02.02.199629, la reparaţia capitală a obiectelor social-culturale, top-managementul autorităţilor administraţiei publice locale (din cadrul Aparatului
preşedintelui raionului şi AAPL de nivelul I) a admis, în lipsa proiectului elaborat şi verificat regulamentar, executarea lucrărilor în sumă totală de 2938,1 mii lei. Încălcarea respectivă constituie un impediment în verificarea corectitudinii executării lucrărilor şi generează riscuri majore de valorificare necorespunzătoare a mijloacelor bugetare.
    ____________________________
    29Legea privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 (cu modificările şi completările ulterioare).

    → Auditul a constatat cazuri de executare a unor lucrări de reparaţie capitală  în sumă de 129,2 mii lei de către persoane fizice care nu dispuneau de licenţele în domeniu, fapt ce determină riscul de executare necalitativă a lucrărilor respective.  Astfel de cazuri au fost constatate la: DGÎTS – în sumă de 90,3 mii lei; DGF – de 20,7 mii lei; Primăria or. Biruinţa – de 9,5 mii lei;  Primăria or. Sîngerei – de 3,8 mii lei; Centrul „Agape” – de 4,9 mii lei.
    → Ignorînd Scrisoarea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale nr.05-757 din 07.04.2010, responsabilii din cadrul Aparatului preşedintelui raionului au acceptat spre achitare procese-verbale de recepţie, prezentate de S.A. „Drumuri Sîngerei”, care includeau cote procentuale majorate (cheltuielile directe, de regie şi cele de transport) faţă de normativele de cheltuieli reglementate pentru obiectivele cu finanţare bugetară. Acest fapt a cauzat suportarea cheltuielilor neîntemeiate din bugetul raional în sumă de 134,9 mii lei.
    → Contrar art.7 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, care prevede clar că cheltuielile aprobate (rectificate pe parcursul anului bugetar) în bugetele UAT reprezintă limitele maxime care nu pot fi depăşite, Primăria or. Sîngerei a admis contractarea lucrărilor de reparaţii capitale în lipsa acoperirii financiare, astfel creînd datorii creditoare la sfîrşitul anului 2010 în sumă de 639,3 mii lei.
    → Deşi contractele de antrepriză nu prevăd achitarea în avans a mijloacelor pentru lucrări de reparaţii capitale, Aparatul preşedintelui raionului şi Primăria s. Rădoaia au achitat în prealabil unor agenţi economici mijloace în sumă de 104,9 mii lei şi, respectiv, 199,8 mii lei, cu dezafectarea acestora  pe un termen de la 2 pînă la 10 luni.
    → Factorii de decizie ai Centrelor „ Agape” şi  „Raza Soarelui”, contrar prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.285 din 23.05.199630, nu au asigurat  recepţionarea lucrărilor la obiectele finalizate pe parcursul anului 2010 printr-un act de recepţie a lucrărilor executate, fapt care creează riscul de neîndeplinire a  obligaţiilor contractuale.
    ____________________________
    30Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente”.

    Recomandări:
    7. Aparatul preşedintelui raionului:
    7.1. să asigure respectarea cadrului regulator şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor în scopurile date în lipsa proiectelor elaborate şi verificate regulamentar la componenta dată;
    7.2. să întreprindă măsuri legale de restituire a mijloacelor bugetare achitate neîntemeiat S.A. „Drumuri Sîngerei” în sumă de 134,9 mii lei.
    8. Centrele „Agape” şi  „Raza Soarelui” să asigure recepţionarea lucrărilor la obiectivele finalizate.
    → Consiliul raional Sîngerei urmează să-şi revizuiască actele normative interne ce ţin de utilizarea fondului de rezervă, astfel încît să utilizeze mijloacele publice în mod regulamentar şi conform destinaţiei.
    Auditul denotă că Regulamentul privind constituirea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.04/09 din 29.06.200531, nu a fost conformat prevederilor Regulamentului-tip aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.200432. Deşi Regulamentul-tip prevede situaţii concrete de utilizare a fondului de rezervă, Regulamentul aprobat de Consiliul raional Sîngerei a stabilit unele tipuri de cheltuieli care nu pot fi atribuite la cele cu caracter excepţional şi imprevizibil. Acest fapt a permis ca în perioada anului 2010 să fie admise cheltuieli în sumă totală de 343,8 mii lei (74,4% din volumul total al fondului de rezervă), care nu sînt similare cheltuielilor cu caracter imprevizibil, dar preponderent revin celor pentru organizarea şi sărbătorirea „Jubileului de 70 ani de la înfiinţarea raionului” (256,8 mii lei).
    __________________________
    31Regulamentul privind constituirea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.04/09 din 29.06.2005” (în continuare - Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.04/09).
    32Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.2004 „Pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora” (în continuare – Regulamentul-tip).

    Recomandări:
    9. Aparatul preşedintelui raionului să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional un proiect al Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, ajustat la Regulamentul-tip, cu definirea clară a cheltuielilor „cu caracter excepţional şi imprevizibil”.
    → Controlul ineficient din partea Consiliului raional Sîngerei asupra procesului de acordare a împrumuturilor relevă existenţa neajunsurilor în aspectul dat
    Contrar prevederilor art.13 alin.(2) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, care stipulează că autorităţile executive ale AAPL pot angaja împrumuturi pentru cheltuieli curente, în baza deciziei autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, pe parcursul perioadei auditate  au fost acordate împrumuturi UAT de nivelul I, în sumă de 140,0 mii lei, în lipsa deciziilor Consiliului raional. Totodată, DGF nu a întreprins măsurile necesare de restituire în termen a împrumuturilor acordate anterior. Ca rezultat, la 31.12.2010, soldul mijloacelor financiare nerestituite în termen a constituit 429,0 mii lei, din care cele mai semnificative sume fiind ale Primăriei com. Alexăndreni – 200,0 mii lei, şi ale Primăriei s. Bilicenii Vechi – 89,0 mii lei.
    Recomandări Consiliului raional Sîngerei:
    10. Să întreprindă măsuri regulamentare în vederea rambursării împrumuturilor cu termenul de achitare expirat în sumă de 429,0 mii lei.
    → Urmează a fi eficientizat managementul financiar şi la alte componente de cheltuieli
    În pofida faptului că circa 95% din sursele de finanţare a cheltuielilor bugetului raional se efectuează din transferuri de la bugetul de stat, Consiliul raional şi entităţile subordonate nu au fost preocupate  de raţionalizarea cheltuielilor, inclusiv prin respectarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu, parcursului-limită anual reglementat, precum şi a numărului abonamentelor de telefoane. Acest fapt  a determinat efectuarea unor cheltuieli suplimentare din bugetul raional în sumă de 160,6 mii lei.
    Auditul a constatat că, potrivit ordinului şefului SC, au fost delegate în misiuni de serviciu persoane care nu activează în cadrul instituţiei respective, cu suportarea  neîntemeiată a cheltuielilor în sumă de 6,7 mii lei din contul mijloacelor bugetare. Concomitent, s-au constatat incorectitudini în decontările cu titularii de avans, fiind admise cheltuieli neregulamentare în sumă de 39,7 mii lei.
    Astfel:
    → Deşi pct.8) lit.a) din Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.200533 prevede clar că normativul de asigurare cu mijloace de legătură telefonică a colaboratorilor autorităţilor administraţiei publice este de un număr (linie) pentru 2,5-4,0 unităţi de personal, Aparatul preşedintelui raionului, pe parcursul anului 2010, a admis depăşirea limitei stabilite. Astfel, pentru întreţinerea a 3 linii suplimentare de telefonie fixă şi 6 linii suplimentare de telefonie mobilă s-au admis cheltuieli neîntemeiate în sumă totală de  24,2 mii lei.
    ___________________________
    33Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale).

    → Consiliul raional nu a asigurat respectarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1404 din 30.12.200534 referitor la numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi la parcursul-limită anual pentru un autoturism. Drept rezultat, în anul 2010 s-a admis întreţinerea a trei autoturisme de serviciu peste limita stabilită, cheltuielile neregulamentare în legătură cu aceasta constituind 136,4 mii lei (limita anuală a kilometrajului fiind depăşită cu 27,2 mii km).
    __________________________
    34Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice”.

    →  La alocarea mijloacelor de la bugetul raional în sumă de 64,1 mii lei, pentru participarea colectivului artistic (de amatori) la două Festivaluri  internaţionale în Belarus, Consiliul raional, contrar prevederilor Regulamentului cu privire la deplasările în străinătate aferente activităţii culturale35, a autorizat efectuarea deplasărilor respective în lipsa Actului de călătorie eliberat de Ministerul Culturii, dar fiind confirmate de un şir de documente justificative, inclusiv:
    __________________________
    35Hotărîrea Guvernului nr.178 din 23.02.2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la deplasările în străinătate aferente activităţii culturale”.

    a) copia invitaţiei de participare la manifestare, cu menţionarea condiţiilor de asigurare a sejurului, transportului, asigurării medicale şi a diurnei (după caz), precum şi programul detaliat al evoluărilor pe tot parcursul deplasării;
    b) lista persoanelor delegate (cu indicarea funcţiei fiecărui membru al delegaţiei, numărului paşaportului, datelor privind eliberarea şi valabilitatea acestuia, locului permanent de lucru), semnată de instituţia sub auspiciile căreia activează colectivul.
    Contrar cadrului normativ, şeful SC a dispus includerea în lista delegaţilor a două persoane (în calitate de costumieri) care nu sînt angajaţi ai acestei instituţii şi nu fac parte din colectivul artistic respectiv. Cheltuielile neregulamentare pentru detaşarea acestor persoane au constituit 6,7 mii lei. Ca participant  la festival, în temeiul ordinului şefului SC, a fost inclus şi şeful DGF, în lipsa Dispoziţiei preşedintelui Consiliului raional, după cum prevede pct.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.200236. Grav este faptul că, potrivit tabelului de pontaj, şeful DGF a fost tabelat zilnic cu 8 ore la locul de muncă.
    _________________________
    36Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova” (în continuare – Regulamentul aprobat prin  Hotărîrea  Guvernului nr. 836  din  24.06.2002).

    De menţionat că, la solicitarea auditului, nu au fost prezentate justificări la modificările operate în bugetul instituţiei, cheltuielile pentru deplasări fiind suplimentate din contul mijloacelor prevăzute pentru plata mărfurilor şi serviciilor.
    Există şi alte abateri la utilizarea mijloacelor pentru deplasarea respectivă. Astfel, potrivit pct.26 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002, în cazurile în care salariatul care pleacă în misiune de serviciu în străinătate este asigurat gratuit cu hrană de ţara-gazdă, plata diurnei se efectuează în mărime de 30 la sută din norma diurnei. Fără a ţine cont de prevederile respective, SC a calculat şi a achitat diurna în mărime de 100% persoanelor delegate pentru participarea la două festivaluri care s-au desfăşurat în Belarus, cheltuielile neregulamentare însumînd 39,7 mii lei.
    Recomandări Aparatului preşedintelui raionului:
    11. Să revadă numărul abonamentelor de telefonie fixă şi numărul de autoturisme utilizate în scopuri de serviciu, cu ajustarea acestora la numărul reglementat de acte normative în vigoare şi înaintarea propunerilor respective Consiliului raional.
    12. Să întreprindă măsuri regulamentare de restituire a mijloacelor achitate nelegitim ca cheltuieli de deplasare în sumă de 46,4 mii lei, concomitent examinînd situaţia referitor la detaşarea persoanelor neangajate în SC, precum şi cazul  privind detaşarea şefului Direcţiei Generale Finanţe în lipsa Dispoziţiei preşedintelui Consiliului raional.
    → Cheltuielile pentru măsurile culturale desfăşurate de către unele subdiviziuni ale Consiliului raional implică riscuri de fraudă, precum şi admiterea neregularităţilor în procesul de utilizare a mijloacelor la componenta dată
    Cu referinţă la organizarea unor măsuri culturale,  pe parcursul anului 2010, SC, DGÎTS şi Primăria or. Sîngerei au încheiat 9 contracte cu o persoană fizică care deţinea patenta de întreprinzător privind deservirea muzicală a concertelor, în sumă totală de 74,5 mii lei.
    La solicitarea auditului, nu au fost prezentate devizele de cheltuieli privind desfăşurarea măsurilor culturale respective (durata concertelor, repertoriul repartizat în timp (programul tehnic), suma achitată etc.), potrivit cerinţelor Hotărîrii Guvernului nr.1151 din 02.09.200237.  De asemenea, lipsesc documentele care justifică serviciile muzicale prestate.
    ____________________________
    37Hotărîrea Guvernului nr.1151 din 02.09.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Potrivit proceselor-verbale întocmite şi semnate de către angajaţii din entităţile verificate, pentru prestarea serviciilor muzicale deţinătorului de patentă i-a fost achitată integral suma contractată în mărime de 74,5 mii lei. Potrivit condiţiilor contractuale, durata concertelor variază de la 2 ore pînă la 10 ore, respectiv şi costul unei ore de deservire muzicală - de la 1,0 mii lei/oră pînă la 5,0 mii lei/oră. În toate cazurile cheltuielile efective nu sînt însoţite de documente justificative, care ar confirma durata concertului prestat şi cheltuielile nemijlocite repartizate pe unitate de timp. De menţionat că, potrivit explicaţiilor persoanei care a evoluat în cadrul unui concert, durata reală a acestuia a fost de o oră şi patruzeci şi cinci de minute.
    Potrivit explicaţiilor şefilor direcţiilor subordonate Consiliului raional (Secţia Cultură şi Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport), angajarea formaţiilor artistice (care urmau să evolueze în cadrul concertelor) s-a efectuat prin înţelegeri verbale între aceştia şi deţinătorul patentei. Astfel, concertele au fost prezentate de către diferite formaţii artistice („Noroc”, „Mugurel”, „Acord” ş.a.), şi nu de către deţinătorul patentei. Prin urmare, contractarea serviciilor prin intermediul unei persoane fizice deţinătoare a patentei de întreprinzător contravine art.3 din  Legea nr.93-XIV din 15.07.199838, care prevede că titularul patentei nu este în drept să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate în patentă.
    ____________________________
    38Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (cu modificările ţi completările ulterioare).

    S-a constatat că contractarea serviciilor muzicale cu o persoana fizică creează riscul utilizării netransparente a mijloacelor bugetare, precum şi implică  riscuri de fraudă la utilizarea mijloacelor bugetare. Astfel, numai verificarea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea spectacolului în cadrul Festivalului internaţional de muzică „Mărţişor 2010” denotă următoarele.
    Potrivit condiţiilor contractuale, deţinătorului de patentă i s-a achitat suma de 16,0 mii lei,  inclusiv Secţia Cultură – 8,0 mii lei, şi Primăria or.Sîngerei - 8,0 mii lei, însă auditul a constatat că, potrivit ordinului39 Ministerului Culturii, responsabil de desfăşurarea acestui spectacol în teritoriu a fost O.C.I. „Moldova-Concert”. Potrivit Raportului prezentat Ministerului Culturii privind desfăşurarea  măsurilor culturale în raionul Sîngerei, O.C.I. „Moldova-Concert” a informat ministerul că, la rîndul său, a încheiat un contract cu S.R.L. „Imaş Muzical”, al cărui director este aceeaşi persoană fizică menţionată mai sus (deţinătorul patentei). Tot din Raportul respectiv reiese că pentru desfăşurarea măsurilor culturale, S.R.L. „Imaş Muzical” i s-au achitat 5,0 mii lei,  sau cu 11,0 mii lei mai puţin decît au fost achitate mijloace de către instituţiile publice locale. Cele relatate denotă că instituţiile bugetare, avînd posibilitatea de a contracta servicii muzicale cu întreprinderi de stat, care efectiv au şi  prestat serviciile respective la preţuri rezonabile, au recurs la angajarea lor prin intermediari, ceea ce a generat cheltuieli suplimentare în sumă de 11,0 mii lei.
    ____________________________
    39Ordinul Ministerului Culturii nr.34 din 16.02.2010.

    S-au constatat neregularităţi la contractarea şi altor servicii în domeniul culturii. Astfel, şeful SC a contractat cu o persoană fizică compunerea unor opere muzicale, precum şi 526 ore de repetiţii, al căror cost total a constituit 25,0 mii lei. De menţionat că suma respectivă a fost achitată integral, deşi orele de repetiţii nu s-au inclus în orarul repetiţiilor, precum şi executarea lor nu a fost înregistrată în registrul de evidenţă a activităţii formaţiei artistice de amatori „Busuioc moldovenesc”. Potrivit explicaţiilor directorului  artistic al formaţiei menţionate, persoana în cauză a acordat doar suport ocazional, la solicitare. Cele expuse denotă faptul că repetiţiile în cauză nu s-au executat, şi nici operele procurate nu au fost contabilizate ceea ce contravine Legii contabilităţii nr.113-XVI  din  27.04.2007. Totodată, se menţionează că persoana fizică cu care s-au contractat aceste lucrări mai activa cu un salariu de bază la Ministerul Afacerilor Interne, şi prin cumul – la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, avînd graficul de muncă, respectiv, de 8 şi 7 ore/zi. Astfel, există riscul neîndeplinirii obligaţiunilor contractuale şi, respectiv, al achitării nejustificate a mijloacelor bugetare în sumă de 25,0 mii lei.
    Cu nerespectarea prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1151 din  02.09.200240, SC a efectuat cheltuieli pentru desfăşurarea măsurilor culturale cu depăşirea normelor stabilite în sumă totală de 106,0 mii lei (deservirea oaspeţilor – 27,6 mii lei; procurarea florilor, amenajarea sălii şi servicii foto – 14,3 mii lei; procurarea mărfurilor de birotică, suvenirelor – 41,7 mii lei; panouri informative – 22,0 mii lei).
    ___________________________
    40Hotărîrea Guvernului nr. 1151  din  02.09.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional”.

    Există cazuri de utilizare a mijloacelor bugetare pentru staţionarea unităţilor de transport arendate (transportarea participanţilor la măsurile culturale) fără justificarea acestora, în sumă de 6,5 mii lei.
    Recomandări:
    13. Aparatul preşedintelui raionului să asigure intensificarea controlului la componenta utilizarea mijloacelor publice pentru desfăşurarea măsurilor culturale, inclusiv în vederea excluderii cazurilor de angajare a serviciilor muzicale prin intermediari.
    14. Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-nul Sîngerei să verifice plenitudinea achitării de către persoanele fizice a impozitului pe venitul de la prestarea serviciilor de deservire muzicală a ceremoniilor.
    OBIECTIVUL III: UAT a respectat  normele contabile la ţinerea evidenţei contabile, inclusiv a patrimoniului public local care îi aparţine cu drept de proprietate?
    Misiunea de audit denotă că datele rapoartelor financiare ale Aparatului preşedintelui raionului şi ale unor UAT de nivelul I privind  situaţiile patrimoniale nu reprezintă o imagine veridică, astfel constatîndu-se că în evidenţa contabilă  nu a fost  înregistrată valoarea patrimoniului în mărime de 118,5 mil.lei. Situaţia respectivă atestă atît iresponsabilitatea angajaţilor din entităţile respective la exercitarea atribuţiilor funcţionale, cît  şi controlul nesatisfăcător din partea DGF asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor satelor/comunelor şi la instituţiile finanţate de la bugetul raional.
    În acest context, se menţionează următoarele:
    → Primăriile or.Sîngerei, or.Biruinţa, s.Chişcăreni şi s.Grigorăuca, la situaţia din 31.12.2010, nu aveau reflectate în bilanţurile contabile, la contul nr.136 „Investiţii pe termen lung în părţi legate”, patrimoniul transmis în gestiune întreprinderilor municipale în sumă de 110,0 mil lei, ceea ce denaturează datele rapoartelor financiare şi prezintă riscul neintegrităţii bunurilor publice.
    Potrivit Hotărîrii Guvernului nr.158 din 14.02.200341, Ministerul Apărării a transmis cu titlu gratuit de la balanţa sa la balanţa Primăriei satului Rădoaia clădirile şi edificiile taberei militare „Rădoaia” şi terenul adiacent cu suprafaţa de 23,1 ha, a căror valoare, potrivit  actelor de primire-predare, constituie 4753,5 mii lei. În pofida acestui fapt, bunurile respective au fost înregistrate în contabilitatea primăriei  în sumă de 2938,1 mii lei, sau cu 1815,4 mii lei mai puţin.
    ___________________________
     41Hotărîrea Guvernului nr.158 din 14.02.2003 „Privind transmiterea de la balanţa Ministerului Apărării la balanţa Primăriei satului Rădoaia a taberei militare „Rădoaia”, dislocate în satul Rădoaia, judeţul Bălţi”.

    → Aparatul preşedintelui raionului nu verifică şi nu dispune de informaţii cu privire la valoarea reală a patrimoniului transmis în comodat la IMSP al căror fondator este Consiliul raional. Astfel, pe parcursul anilor 2008-2010, IMSP au efectuat investiţii în bunurile proprietate publică din contul surselor proprii  în sumă totală de 6601,1 mii lei, însă mijloacele respective nu au fost reflectate în evidenţa contabilă (la majorarea valorii bunurilor proprietate publică transmise în comodat). Această situaţie este cauzată şi de lipsa unor reglementări clare în Instrucţiunea privind evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010, nefiind prevăzută procedura de majorare a costului mijloacelor fixe transmise în comodat în cazurile cînd mijlocele destinate reparaţiilor capitale provin din altă sursă decît cea a fondatorului.
    → Contrar pct. 14 şi pct. 15 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova42, achitarea de premii diferitor persoane fizice (pentru participarea la diferite măsuri culturale) s-a efectuat în lipsa prezentării buletinului de identitate sau a altor documente justificative, astfel de cazuri fiind constatate la Aparatul preşedintelui raionului – în sumă de 116,5 mii lei  (693 persoane), şi la  SC –  în sumă de 40,4 mii lei (135 persoane).
    ___________________________
    42Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 „Privind aprobarea normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova”.

    → În cadrul SC lipseşte controlul intern. Astfel, şeful SC a achiziţionat bunuri în valoare de 81,0 mii lei, sau 85% din totalul bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea măsurilor culturale, care nu au fost transmise  persoanelor responsabile de desfăşurarea măsurilor respective, ulterior fiind trecute la cheltuieli.
    Recomandări:
    15. Primăriile or.Sîngerei, or.Biruinţa, s.Chişcăreni, s.Grigorăuca  şi s. Rădoaia să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului public, inclusiv transmis în gestiune întreprinderilor municipale, cu înregistrarea acestuia în evidenţa contabilă.
    16. DGF, în calitate de organ responsabil de metodologia evidenţei contabile, să asigure desfăşurarea instruirilor şi seminarelor în domeniul vizat, precum şi monitorizarea şi controlul evidenţei contabile la executorii de buget.

    Echipa de audit:

    Controlorii superiori de stat, auditori publici:                                 A. Rusu
                                                                                                               I. Burlacu
                                                                                                               T. Morozan
                                                                                                               A. Răileanu

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    lista abrevierilor