OME972/2011
ID intern unic:  341526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 972
din  12.12.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea
instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor
Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 2030     Data intrarii in vigoare : 23.12.2011
    În scopul executării Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei nr.1/6 din 8 septembrie 2011 şi în conformitate cu pct. 12 din Regulamentul Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 06.11.2009, emit următorul
O R D I N:
    1. Se aprobă Regulamentul privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAŢIEI                                         Mihail ŞLEAHTIŢCHI

    Nr. 972. Chişinău, 12 decembrie 2011.

 Anexă
la ordinul ministrului
nr.­­­­­­­­­­ 972 din 12 decembrie 2011

REGULAMENT
cu privire la cooperarea instituţiilor de învăţămînt
cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor (în continuare – Regulament) stabileşte principiile de conlucrare eficientă a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor, scopul şi obiectivul cooperării, responsabilităţile administraţiei instituţiilor de învăţămînt şi standardele de calitate ale cooperării.
    2.  Prezentul Regulament se extinde asupra asociaţiilor obşteşti (în continuare - asociaţie), înregistrate conform prevederilor legale, constituite de părinţii ai căror copii frecventează o instituţie de învăţămînt preşcolar sau preuniversitar şi al căror scop de constituire urmăreşte contribuirea la asigurarea condiţiilor optime pentru dezvoltarea intelectuală, morală şi fizică a copiilor.
II. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE COOPERĂRII
    3. Scopul cooperării instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile este de a crea condiţii optime pentru dezvoltarea intelectuală, morală şi fizică a copiilor de vîrstă preşcolară/şcolară.
    4. Obiectivele cooperării instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile sunt:
    a) promovarea parteneriatului instituţiei de învăţămînt cu familia;
    b) acordarea suportului necesar părinţilor prin servicii de informare şi consiliere în educaţia şi instruirea copiilor;
    c) consolidarea bazei didactico-materiale a instituţiei de învăţămînt;
    d) stimularea implementării modelelor educaţionale performante;
    e) susţinerea elevilor dotaţi etc.
    5. Cooperarea dintre instituţiile de învăţămînt şi asociaţii se bazează pe următoarele principii:
    a) egalităţii – conlucrarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor se realizează pe poziţii de nediscriminare;
    b) transparenţei – cooperarea se bazează pe informare deschisă şi explicită pe bază de reciprocitate între părţile implicate, precum şi asigurarea unei comunicări eficiente, reieşind din obiectivul propus, natura şi valoarea acestuia;
    c) proporţionalităţii – în procesul de stabilire şi de realizare a conlucrării, instituţia de învăţămînt este în drept să întreprindă ori să solicite asociaţiei să întreprindă doar acţiunile care:
    - vor avea drept rezultat atingerea obiectivului sau îndeplinirea obligaţiilor asumate de asociaţie;
    - sînt necesare şi au legătură cu obiectul conlucrării;
    - sînt compatibile cu obiectivul scontat, ţinîndu-se cont atît de scop, cît şi de consecinţe;
    d) echilibrului - cooperarea asigură o armonie între drepturile, obligaţiile şi beneficiile instituţiei de învăţămînt şi cele ale asociaţiei.
III. STANDARDE DE COOPERARE
    6. Între instituţiile de învăţămînt şi asociaţiile obşteşti de părinţi se încheie un Acord de parteneriat care stabileşte limitele de cooperare şi conţine:
    a) obiectivele cooperării;
    b) acţiunile propuse pentru realizare în comun;
    c) drepturile, obligaţiile şi angajamentele fiecărei părţi;
    d) termenul de valabilitate a acordului;
    e) modalităţile de modificare, completare, suspendare şi reziliere a acordului;
    f) modalităţile de soluţionare a divergenţelor dintre părţi.
    7. Acordul de parteneriat cuprinde următoarele angajamente ale instituţiei de învăţămînt:
    a) respectarea strictă a caracterului benevol de participare a părinţilor la asociaţii;
    b) excluderea oricăror intimidări şi constrîngeri ale părinţilor ca să-şi aducă aportul în cadrul asociaţiilor şi protejarea, în acest context, a familiilor care nu au posibilitate sau nu doresc să facă parte din asociaţie;
    c) excluderea implicării persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt şi a cadrelor didactice în colectarea şi gestionarea mijloacelor băneşti pentru Asociaţii;
    d) prezentarea pe panoul informativ din cadrul instituţiilor de învăţămînt a informaţiei privind necesităţile instituţiei şi rata de acoperire a acestora cu mijloacele financiare bugetare;
    e) utilizarea ajutorului material acordat de asociaţii, în proporţie de cel puţin 50%, pentru consolidarea bazei didactico-materiale şi realizarea unor programe socio-culturale sau implementarea unor modele educaţionale performante.
    8. Instituţiile de învăţămînt şi asociaţiile se consultă asupra deciziilor de interes comun care vizează probleme de ordin pedagogic, sociocultural sau financiar. În acest scop, instituţiile de învăţămînt şi asociaţiile realizează:
    a) cel puţin o dată pe parcursul anului, adunarea administraţiei instituţiei de învăţămînt cu membrii asociaţiei, în acest sens adunarea considerîndu-se deliberativă la participarea majorităţii simple din membrii asociaţiei;
    b) în caz de necesitate, dar nu mai rar de o dată pe parcursul trimestrului, consultaţii colective ale administraţiei instituţiei de învăţămînt cu organul permanent de conducere al asociaţiei;
    c) includerea preşedintelui asociaţiei în calitate de membru al Consiliului de Administrare al instituţiei de învăţămînt.
    9. Instituţiile de învăţămînt şi asociaţiile cumulează resursele financiare pentru realizarea unor acţiuni în comun, asigurînd în acest scop realizarea următoarelor cerinţe:
    a) instituţia de învăţămînt solicită asociaţiei alocarea de mijloace financiare doar printr-un demers argumentat în scris, cu anexarea devizului de cheltuieli şi ponderea alocaţiilor din buget pentru acoperirea acestuia;
    b) instituţia de învăţămînt prezintă asociaţiei informaţia privind volumul, destinaţia şi modul de utilizare a resurselor alocate de asociaţie, precum şi asociaţia va prezenta instituţiei informaţia privind posibilitatea de alocare a mijloacelor băneşti.
    10. Instituţiile de învăţămînt şi asociaţiile promovează şi susţin activităţile comune, reieşind din obiectivele planificate.
IV. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
NORMELOR PRIVIND COOPERAREA
    11. Persoanele vinovate de încălcarea normelor privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    12. Implicarea persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt şi a cadrelor didactice în colectarea şi gestionarea mijloacelor băneşti pentru Asociaţii constituie încălcare gravă a obligaţiilor de muncă şi se sancţionează disciplinar.