*HGO717/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  341588
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 717
din  16.06.2008
cu privire la crearea Consiliului Naţional
pentru standardele ocupaţionale şi certificare
 a competenţelor profesionale
Publicat : 24.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 110-111     art Nr : 717
    În temeiul Legii învăţămîntului nr.547-XIII din  21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.312), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Parlamentului nr. 253-XV din 19 iunie 2003 pentru aprobarea Concepţiei privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art.640), precum şi în scopul promovării politicii de stat în domeniul elaborării standardelor ocupaţionale, pregătirii profesionale şi formării profesionale continue a cadrelor, evaluării şi certificării competenţelor profesionale la meseriile muncitoreşti în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Consiliul Naţional pentru standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale, cu statut de organ consultativ pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului.
    2. Se aprobă:
    Componenţa nominală a Consiliului Naţional pentru standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la Consiliul Naţional pentru standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale, conform anexei nr.2.
    3. Se stabileşte că:
    standardele ocupaţionale nou-elaborate, completarea, modificarea sau abrogarea, în caz de necesitate, a standardelor ocupaţionale în vigoare, vor fi aprobate prin ordinul comun al Ministerului Economiei şi Comerţului şi al Ministerului Educaţiei   şi Tineretului, vor  fi  supuse  înregistrării  la   Ministerul  Justiţiei şi publicate, în modul stabilit, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    după publicare, standardele ocupaţionale vor deveni acte normative obligatorii pentru instituţiile de instruire şi pregătire profesională la elaborarea, în baza lor, a standardelor educaţionale.
    4. În caz de eliberare a membrilor Consiliului Naţional pentru standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste posturi, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului, în comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului.

    Prim-ministru                                                      Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                      Igor Dodon
    Viceprim-ministru                                               Victor Stepaniuc
    Ministrul educaţiei şi tineretului                         Larisa Şavga

    Nr. 717. Chişinău, 16 iunie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 717
din   16 iunie 2008
COMPONENŢA  NOMINALĂ
a Consiliului Naţional pentru standardele ocupaţionale
şi certificare a competenţelor profesionale
    Stepaniuc Victor                  - viceprim-ministru,
                                                  preşedinte al Consiliului
    Sainciuc Sergiu                   - viceministru al economiei şi comerţului,
                                                vicepreşedinte al Consiliului
    Bulat Galina                        - viceministru al educaţiei şi tineretului,
                                                vicepreşedinte al Consiliului
    Pungă Nina                         - şef adjunct al Direcţiei dezvoltarea
                                                 resurselor umane, Ministerul Economiei
                                                 şi Comerţului, secretar al Consiliului
    Costea Vasile                     - vicedirector general al Agenţiei Naţionale
                                                pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
                                                Ministerul Economiei şi Comerţului
    Vicol Nelu                         - vicedirector al Institutului de Ştiinţe
                                                ale Educaţiei, Ministerul Educaţiei
                                                şi Tineretului
    Gangura Gheorghe            - şef al Serviciului standardizare al Institutului
                                               Naţional de Standar­dizare şi Metrologie
    Didilica Vladimir                - vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
    Chiriac Petru                     - vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale
                                               a Sindicatelor din Moldova
    Talmaci Victor                   - preşedinte al Federaţiei Sindicatelor de
                                               Construcţii şi Industria Materialelor de
                                               Construcţii “Sindicons” din Republica Moldova
    Mămăligă Vasile               - vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale a
                                              Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie
                                             “Agroindsind”
    Caminschi Vladislav         - şef al Direcţiei relaţii interne şi externe,
                                              Confederaţia Naţională a Patronatului
                                              din Republica Moldova
    Caba Pavel                     - director general “MOLDCON­INVEST”
                                             S.A., Preşedin­te al Asociaţiei Patronatului
                                            din construcţii-montaj
    Bodeanu Dumitru           - director tehnic “IncomaŞ“ S.A.
    Şutchevici Veaceslav      - director executiv “Icatex-pro” S.R.L.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.717
din  16  iunie   2008
REGULAMENTUL
cu privire la  Consiliul Naţional pentru standardele ocupaţionale
şi certificare a competenţelor profesionale
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale (în continuare - Consiliu).
    2. Consiliul se instituie de către Guvern pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului ca organ consultativ, fără statut de personalitate juridică, pentru soluţionarea problemelor ce ţin de modernizarea sistemului de standarde ocupaţionale pentru meseriile muncitoreşti, precum şi a celor ce ţin de evaluarea si certificarea competenţelor profesionale ale forţei de muncă.
    3. Scopul Consiliului este coordonarea procesului de elaborare, modificare sau anulare a standardelor ocupaţionale, la propunerea organelor de specialitate ale administraţiei publice, asociaţiilor profesionale, patronatelor, sindicatelor, întreprinderilor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, precum şi coordonarea procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale la meseriile (profesiile) muncitoreşti. 
    4. Consiliul contribuie la corelarea ofertei instituţiilor de învăţămînt secundar profesional cu cerinţele pieţei forţei de muncă, prin promovarea standardelor ocupaţionale elaborate, în baza cărora se va efectua pregătirea, evaluarea şi certificarea forţei de muncă necesare economiei naţionale.
II. Componenţa  Consiliului
    5. Componenţa nominală a Consiliului se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului. 
    6. Consiliul se constituie din 15 persoane, reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Educaţiei şi Tineretului şi ai structurilor subordonate, ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, Camerei de Comerţ şi Industrie şi ai agenţilor economici.
    7. Consiliul este condus de preşedinte, care are doi adjuncţi.
III. Atribuţiile şi drepturile Consiliului
    8. Pentru realizarea scopului său Consiliul are următoarele atribuţii:
    a) examinează situaţia, evidenţiază probleme şi stabileşte priorităţi în domeniul dezvoltării sistemului de standarde ocupaţionale, evaluare si certificare a competenţelor profesionale la meseriile muncitoreşti;
    b) înaintează recomandări în vederea consolidării cadrului normativ în domeniul respectiv şi armonizării acestuia la legislaţia Uniunii Europene;
    c) examinează şi coordonează proiectele actelor normative cu privire la dezvoltarea sistemului de standarde ocupaţionale, evaluare şi certificare a competenţelor profesionale muncitoreşti;
    d) examinează şi înaintează propuneri privind crearea unui grup tehnic de lucru (laborator), care va prelua activitatea de elaborare/actualizare a standardelor ocupaţionale şi de elaborare a instrumentelor/procedurilor de evaluare şi certificare etc.;
    e) examinează şi înaintează propuneri referitor la metodologia şi criteriile de elaborare a standardelor ocupaţionale la profesiile muncitoreşti;
    f) examinează şi înaintează propuneri la metodologia privind organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale, în baza standardelor ocupaţionale muncitoreşti; 
    g) recomandă spre aprobare lista meseriilor prioritare pentru elaborarea standardelor ocupaţionale;
    h) identifică şi recomandă instituţiile responsabile de evaluare a competenţelor profesionale muncitoreşti;
    i) examinează şi recomandă spre aprobare proiectele standardelor ocupaţionale noi, modificările, completările, precum şi propunerile privind anularea unor standarde ocupaţionale neactuale;
    j) remite, în adresa Guvernului, anual şi la solicitare, rapoarte cu privire la activitatea în domeniu şi înaintează propuneri de modernizare a sistemului;
    k) colaborează, în scopul realizării obiectivului său de activitate, cu organele administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi cu alte instituţii publice interesate; 
    l) studiază experienţa de peste hotare şi reprezintă interesele statului în plan internaţional în domeniul dezvoltării sistemului de standarde ocupaţionale, evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;
    m) exercită alte atribuţii şi obligaţii în corespundere cu actele normative din domeniul de activitate.
    9. Consiliul are următoarele drepturi:
    a) de a crea grupuri de lucru temporare şi comisii, cu includerea în componenţa lor a specialiştilor din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, organizaţiilor de profil, agenţilor economici etc., pentru examinarea şi realizarea unor atribuţii concrete din domeniu;
    b) de a stabili relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii internaţionale care activează în domeniul elaborării standardelor ocupaţionale, evaluării şi certificării competenţelor profesionale.
    c) de a solicita informaţie de la anumite instituţii.
IV. Modalitatea  de activitate a Consiliului
    10. Organul de conducere al Consiliului este Biroul executiv, care are în componenţa sa 5 membri: preşedintele, doi vicepreşedinţi  şi 2 membri aleşi de către Consiliu.
    11. Preşedintele exercită următoarele funcţii:
    a) conduce activitatea Consiliului în corespundere cu prezentul Regulament;
    b) prezidează şedinţele Consiliului;
    c) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    12. În absenţa preşedintelui Consiliului funcţiile acestuia sînt exercitate de către primul de pe listă vicepreşedinte.
    13. Biroul executiv are următoarele atribuţii:
    a) decide asupra convocării şedinţei ordinare sau la necesitate a Consiliului;
    b) examinează în prealabil chestiunile care urmează a fi puse în discuţie în şedinţa Consiliului şi aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
    c) decide asupra convocării şedinţelor operative în perioada dintre şedinţele Consiliului;
    d) decide, cu votul majorităţii, asupra chestiunilor examinate în limitele competenţelor sale;
    e) exercită alte funcţii în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    14. Secretarul organizează activitatea Consiliului şi asigură pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului şi ale Biroului executiv, elaborează procesele-verbale ale şedinţelor, execută dispoziţiile preşedintelui Consiliului, elaborează rapoarte şi informaţii în limitele competenţelor sale, îndeplineşte lucrări de secretariat.
    15. Şedinţele Consiliului se convoacă cel puţin de patru ori pe an sau,  în caz de necesitate, la propunerea preşedintelui sau a Biroului executiv.
    16. Ordinea de zi a şedinţei, aprobată de către Biroul executiv, este adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului, cu cel puţin 7 zile înainte de convocarea şedinţei. 
    17. La şedinţa Consiliului pot participa şi alte persoane responsabile de chestiunile puse în discuţie.
    18. Responsabil pentru pregătirea materialelor puse în discuţie la şedinţele Consiliului este executantul acestora, care pregăteşte în prealabil materialele în formă de comunicări succinte şi în formă electronică, cu înaintarea propunerilor de rigoare şi le prezintă secretarului cu cel puţin 10 zile înainte de convocarea şedinţei.
    19. În baza materialelor prezentate, secretarul pregăteşte şi transmite membrilor Consiliului setul de documente necesare, semnate în modul stabilit, cu 7 zile înainte de şedinţa Consiliului.
    20. Membrii Consiliului examinează materialele primite în prealabil şi înaintează propuneri pe marginea acestora în cadrul şedinţei.
    21. Şedinţele Consiliului sînt deliberative în cazul în care la şedinţă sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii Consiliului.
    22. Deciziile se adoptă prin majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului.
    23. În baza chestiunilor examinate în şedinţele Consiliului, secretarul întocmeşte procesul-verbal, în care include obiecţiile şi propunerile membrilor Consiliului, formulează deciziile Consiliului şi îl prezintă pentru semnare preşedintelui şedinţei.