HKK75/2011
ID intern unic:  341595
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 75
din  24.11.2011
privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Publicat : 27.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 65
    Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Hînceşti dl Gr.Cobzac, ex-preşedintelui raionului Hînceşti dl A.Chetraru, şefului Direcţiei Generale Finanţe dna V.Braga, şefului Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat, reprezentantul Guvernului în teritoriu dl A.Postolachi, şefului Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice dl M.Doruc, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti dl A.Loghin, şefului Trezoreriei teritoriale Hînceşti dna M.Chiriţă, contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului dna M.Butuc, şefului Oficiului Cadastral Teritorial Hînceşti al Î.S. „Cadastru” dl N.Alexa, primarului  or.Hînceşti dl A.Botnari, primarului com.Sărata Galbenă dl Şt.Vlas, primarului s.Mingir dl H.Lazăr, primarului s.Lăpuşna dl Gh.Chiril, primarului s.Ciuciuleni dl Gh.Grigoraş, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere de la entităţile verificate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.
    ______________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a realizat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept scop verificarea: respectării  prevederilor regulamentare în asigurarea procesului bugetar de către unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I şi nivelul II; corespunderii cheltuielilor normelor stabilite de cadrul legislativ şi regulator; utilizării eficiente a patrimoniului public.
    Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitelor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.
    ____________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
    Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi nivelul II din  raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa multiplelor nereguli şi neconformităţi admise la utilizarea mijloacelor financiare publice şi la gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:
    • Planificarea necorespunzătoare de către AAPL a veniturilor bugetare formate în teritoriu şi neasigurarea colectării depline a veniturilor planificate şi calculate au dus la ratarea unor venituri în sumă de circa 7913,7 mii lei, iar managementul ineficient al bunurilor publice – la ratarea unor venituri din chiria şi privatizarea spaţiului locativ.
    • Nemonitorizarea conformă şi interacţiunea necorespunzătoare a autorităţilor din domeniul economico-financiar şi fiscal au determinat formarea, la 31.12.2010, a restanţelor fiscale şi nefiscale în sumă totală de 2282,2 mii lei.
    • Cadrul normativ metodologic imperfect privind determinarea transferurilor de la bugetele ierarhic superioare către bugetele locale,destinate uniformizării nivelului de asigurare financiară, precum şi lipsa unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli au generat un sold în sumă de 19,1 mil.lei, realocat în scopuri neprevăzute iniţial.
    • Salarizarea în sumă de 278,9 mii lei a personalului de conducere din cadrul unor instituţii de învăţămînt s-a efectuat cu abateri de la prevederile legale.
    • Unele AAPL au achiziţionat lucrări şi servicii de amenajare a teritoriului contrar prevederilor legale în materie de liberă concurenţă şi transparenţă, astfel generînd datorii creditoare în sumă de 1516,2 mii lei şi raportînd neregulamentar cheltuieli în sumă de 571,0 mii lei.
    • Neasigurarea unui management financiar eficient privind alocaţiile pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de acest domeniu au cauzat un şir de nereguli şi erori, exprimate prin: nerespectarea procedurilor de achiziţie publică; contractarea lucrărilor în sumă de 493,2 mii lei fără declararea conflictelor de interese şi a lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini în sumă de 380,1 mii lei; contractarea şi executarea lucrărilor în sumă de 2105,2 mii lei în lipsa proiectului elaborat şi verificat regulamentar; modificarea neargumentată a elementelor contractuale încheiate în sumă de 223,1 mii lei; neasigurarea reţinerii garanţiei de bună execuţie în sumă de 526,9 mii lei; dezafectarea mijloacelor bugetare în sumă de 1,4 mil.lei pe un termen de 8 luni, precum şi efectuarea unor cheltuieli în sumă de 14504,2 mii lei fără asigurarea eficienţei şi raţionalităţii lor.
    • La lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, nu s-au  aprobat în termen oportun procedurile şi reglementările privind statutul de sinistrat, ceea ce a dus la acordarea nejustificată a ajutorului material în sumă de 5846,5 mii lei.
    • Lipsa unei evidenţe contabile conforme privind primirea şi consumul produselor alimentare în sumă de 1747,4 mii lei determină un risc înalt al inexistenţei acestor cheltuieli.
    • Repartizarea către instituţiile educaţionale a ajutorului umanitar în sumă de 1837,9 mii lei cu termenul de păstrare expirat, folosit pentru alimentarea copiilor, reprezintă un pericol pentru sănătatea acestora.
    • Angajarea neregulamentară prin cumul în proiectele de finanţare a funcţionarilor publici abilitaţi cu funcţii în domeniul de resort din contul granturilor externe a determinat apariţia conflictului de interese şi utilizarea neconformă a mijloacelor financiare gestionate în sumă de 965,6 mii lei.
    • Lipsa evidenţei adecvate a patrimoniului public a condiţionat denaturări şi devieri între datele Camerei Înregistrării de Stat, evidenţei contabile şi ale dării de seamă prezentate Agenţiei Proprietăţii Publice, precum şi nereflectarea în evidenţa contabilă a patrimoniului public în sumă de 13264,7 mii lei.
    • Neaprobarea rapoartelor financiare ale agenţilor economici fondaţi şi lipsa acestora la AAPL determină nemonitorizarea patrimoniului public gestionat de către agenţii economici, precum şi riscul pierderii acestuia.
    • Neînregistrarea în Registrul bunurilor imobile de către unele AAPL a drepturilor asupra clădirilor şi reţelelor de gaze, inclusiv terenurile aferente, în valoare de 107990,9 mii lei, precum şi asupra altor bunuri imobile generează riscul pierderii acestora.
    • Neîncheierea cu instituţiile medico-sanitare publice a contractelor privind transmiterea în comodat a patrimoniului gestionat de către acestea în sumă totală de 103299,1 mii lei şi lipsa unei metodologii de evidenţă a bunurilor transmise în comodat determină folosirea bunurilor în lipsa drepturilor, precum şi evidenţa necorespunzătoare a lor.
    • Neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în Registrul bunurilor imobile, lipsa unei evidenţe a bunurilor imobile locative şi nelocative, precum şi a unui control adecvat din partea Consiliului orăşenesc Hînceşti şi primăriei or. Hînceşti asupra activităţii întreprinderilor municipale au dus la pierderea patrimoniului orăşenesc în valoare de 569,6 mii lei.
    • Încălcarea procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcţie de către funcţionarii primăriei or.Hînceşti, lipsa acţiunilor din partea Inspecţiei de Stat în Construcţii pe raionul Hînceşti, precum şi efectuarea lucrărilor de construcţie cu încălcări semnificative ale normelor tehnice au cauzat distrugerea unei porţiuni de drum public din partea de centru a oraşului Hînceşti, ceea ce a dus la prejudicierea proprietăţii publice cu suma de circa 11,3 mil. lei.
    • Executarea lucrărilor de proiectare în lipsa determinării surselor de finanţare a lucrărilor de proiectare şi executare a determinat imobilizarea de către CR Hînceşti a mijloacelor financiare în sumă de 2049,3 mii lei.
    • Neasigurarea interacţiunii eficiente dintre AAPL şi Oficiul Cadastral Teritorial Hînceşti, precum şi a finalizării lucrărilor de înregistrare primară masivă a terenurilor şi de delimitare a terenurilor proprietate publică determină lipsa evidenţei conforme a terenurilor proprietate publică, gestionarea lor de către persoane neautorizate, pierderea drepturilor de proprietate asupra lor, neimpozitarea tuturor bunurilor imobile etc.
    • Primăria or. Hînceşti şi primăria s.Ciuciuleni, la vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică locală, au acordat neregulamentar dreptul de eşalonare a plăţilor în sumă de 326,7 mii lei pe o perioadă de pînă la trei ani.
    • Unele AAPL nu au asigurat un management contabil corespunzător, ceea ce a dus la reflectarea neregulamentară în evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru reparaţii şi investiţii capitale în sumă totală de 3691,3 mii lei, a altor cheltuieli în sumă de 293,0 mii lei, precum şi a valorii patrimoniului local în sumă de 3648,1 mii lei.
    Iregularităţile şi abaterile constatate se datorează nivelului scăzut al disciplinei financiare a factorilor de decizie din cadrul entităţilor supuse verificării, respectării insuficiente de către aceştia a cadrului normativ, precum şi controlului intern nesatisfăcător.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) şi alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi nivelul II din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, care se anexează la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi  primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara,  Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;
    2.2. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Hînceşti, pentru informare, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II  în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
    2.3. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti şi se cere verificarea, prin confruntare, a datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat   cu datele primăriilor din raionul Hînceşti privind suprafeţele publicitare din raion, cu stabilirea devierilor şi cauzelor acestora;
    2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare, şi se cere:
    2.4.1. îmbunătăţirea cadrului normativ-metodologic privind calcularea transferurilor de la bugetele ierarhic superioare către bugetele inferioare, destinate uniformizării nivelului de asigurare financiară a acestora, în vederea stabilirii unor criterii şi atribuţii privind competenţele autorităţilor locale de redimensionare a mijloacelor financiare pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor subordonate;
    2.4.2. elaborarea şi aprobarea unor norme metodologice privind planificarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriilor şi întreţinerea drumurilor locale, precum şi a normativelor de finanţare a domeniilor respective;
    2.4.3. revizuirea cadrului normativ privind acordarea de ajutoare persoanelor ce au suferit în urma calamităţilor naturale, în vederea stabilirii tipului ajutoarelor acordate, cuantumului lor, precum şi a condiţiilor ce urmează să le întrunească acestea pentru a beneficia de ajutoare etc.;
    2.4.4. asigurarea, în comun cu trezoreriile teritoriale, a achitării plăţilor pentru mărfurile, lucrările şi serviciile procurate de către autorităţile administraţiei publice locale doar în cazul confirmării documentare a contractării şi livrării acestora, în special pentru serviciile de amenajare a teritoriului;
    2.4.5. revizuirea actelor normative, cu stabilirea exhaustivă a modului de înregistrare în evidenţa contabilă a instituţiilor publice a patrimoniului transmis în comodat instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi a modului de majorare a valorii acestuia cu valoarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale efectuate de instituţiile medico-sanitare publice;
    2.5. Ministerului Economiei, pentru informare, şi se cere asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestora în Registrul patrimoniului public;
    2.6. Procuraturii Generale, în vederea examinării conform competenţelor;
    2.7. Guvernului, pentru informare, şi se propune revizuirea cadrului legal, în vederea înlăturării piedicilor şi urgentării înregistrării drepturilor asupra patrimoniului public;
    2.8. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională; cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, pentru informare;
    2.9. Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului, pentru informare.
    3. Se ia act că primăria or. Hînceşti:
    - a luat la evidenţă mijloacele fixe în sumă de 6895,4 mii lei, transmise în gestiune  S.A. „Amen -Ver”;
    - a înregistrat în evidenţa contabilă datoria faţă de S.A. „Amen-Ver” existentă la situaţia din 01.10.2011;
    - a încheiat cu S.A. „Amen - Ver” contracte de achiziţii publice privind amenajarea teritoriului şi iluminatul public;
    - în perioada august-octombrie 2011 a fost consolidată groapa de fundaţie din str. M.Hîncu nr. 154 şi restabilit parţial drumul public.
    4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1-2.5 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                       Serafim URECHEAN

    Nr. 75. Chişinău, 24 noiembrie 2011.

 Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr. 75 din 24 noiembrie  2011
RAPORTUL
auditului  bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din
raionul Hînceşti pe anul 2010
şi gestionării patrimoniului public
REZUMAT EXECUTIV
    Curtea de Conturi, călăuzindu-se de prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Standardele de audit1, a iniţiat misiunea de audit, avînd drept scop determinarea:
    ____________________________
    1 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    • respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raionul Hînceşti a prevederilor regulamentare în exerciţiul bugetar;
    • corespunderii normelor legale a formării, planificării şi virării impozitelor şi taxelor locale;
    • planificării, executării şi  raportării conforme a cheltuielilor bugetare;
    • utilizării şi integrităţii patrimoniului public.
    Auditul a fost efectuat cu asistenţa tehnică din partea partenerilor de dezvoltare, întru obţinerea probelor suficiente şi relevante, spre a furniza o bază rezonabilă pentru constatările şi concluziile determinate de obiectivele auditului.
    Misiunea de audit a constatat cazuri de nerespectare a cadrului legal, fiind identificate încălcări şi lacune, care au afectat procesul de planificare şi de executare a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi buna gestiune a patrimoniului local în perioada anului 2010.
    Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi admise la formarea şi utilizarea resurselor bugetelor locale din raionul Hînceşti şi la gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:
    — La administrarea  impozitelor şi taxelor locale:
    Auditul a constatat că preşedintele raionului şi primarii or. Hînceşti, satelor şi comunelor din raion nu şi-au îndeplinit întocmai responsabilităţile privind încasarea veniturilor în bugetele locale, prin ce au admis formarea restanţelor faţă de bugetele UAT la 31.12.2010 în sumă de 2282,2 mii lei; nu au asigurat realizarea unor proceduri şi instrumente eficiente în vederea încasării integrale a veniturilor proprii. Totodată, nu au asigurat respectarea legislaţiei în vigoare la amplasarea obiectelor de publicitate exterioară; efectuarea corectă a calculelor plăţilor pentru arenda terenurilor. Ca rezultat al celor menţionate, bugetele locale din raionul Hînceşti au ratat venituri în sumă de circa 7913,7 mii lei.
    — La planificarea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetele de nivelul I:
    AAPL de nivelul II, folosindu-se de imperfecţiunea cadrului normativ-metodologic privind calcularea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetele de nivelul I, pentru ajustarea normelor de întreţinere bugetară la nivel naţional, precum şi din lipsa unui mecanism de determinare a normativelor de cheltuieli, au revăzut de sine stătător normativele aplicate de către Ministerul Finanţelor, realocînd 19,1 mil. lei bugetelor UAT de nivelul I.
    — La efectuarea cheltuielilor din contul mijloacelor bugetare:
    Urmare a evaluării managementului financiar al executării cheltuielilor bugetelor UAT de nivelul I şi nivelul II ale raionului pe perioada auditată, s-a constatat că acesta a fost afectat de nereguli şi abateri de la cadrul normativ. Totodată, lipsa controlului intern şi a unui management eficient la AAPL, nerespectarea actelor normative în vigoare au generat încălcări ale disciplinei financiare la efectuarea cheltuielilor din bugetele locale, care au rezultat în: efectuarea de cheltuieli neregulamentare şi iraţionale; utilizarea neregulamentară a granturilor; denaturarea datelor din registrele contabile şi dările de seamă; încălcarea procedurilor la achiziţiile de mărfuri şi servicii. Această situaţie a cauzat: efectuarea cheltuielilor în lipsa surselor de finanţare în sumă de 1516,2 mii lei; cheltuieli neregulamentare şi dubioase în sumă totală de 965,6 mii lei; lipsa evidenţei conforme a cheltuielilor în sumă de 1747,4 mii lei; cheltuieli de salarizare calculate pentru supranormele didactice în sumă de 278,9 mii lei; primirea şi repartizarea ajutorului umanitar cu termenul de valabilitate expirat, în sumă de 1837,9 mii lei; raportarea neregulamentară a cheltuielilor în sumă de 658,8 mii lei etc.
    — La efectuarea achiziţiilor de lucrări:
    AAPL de nivelul I şi nivelul II nu au asigurat pe deplin respectarea prevederilor legale, fiind admise multiple încălcări şi neajunsuri legate de achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, care au afectat buna gestiune a mijloacelor publice locale, cum ar fi: includerea unor informaţii neveridice în darea de seamă privind desfăşurarea achiziţiilor publice, contractarea lucrărilor cu conflict de interese nedeclarate (493,2 mii lei), efectuarea achiziţiilor şi lucrărilor în lipsa proiectelor verificate (2105,2 mii lei), modificarea elementelor contractuale (223,1 mii lei), permiterea cesionării dreptului de efectuare a lucrărilor (6,6 mil.lei), nereţinerea garanţiei de bună execuţie (526,9 mii lei), cheltuieli cu un risc sporit de iraţionalitate şi neeficienţă (14504,2 mii lei), dezafectarea mijloacelor bugetare pe parcursul a 8 luni (1,4 mil. lei), contractarea lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini (380,1 mii lei), nemajorarea valorii mijloacelor fixe cu valoarea lucrărilor de reparaţii (972,9 mii lei) etc.
    — La gestionarea patrimoniului şi raportarea situaţiilor patrimoniale:
Sistemul de management al gestionării patrimoniului UAT de nivelul I şi  nivelul II din raionul Hînceşti nu a fost conformat prevederilor legale, fiind afectat de un şir de deficienţe şi lacune, ce se exprimă prin: lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public şi a raportării veridice a situaţiilor patrimoniale; neasigurarea înregistrării integrale a drepturilor în Registrul bunurilor imobile (107990,9 mii lei); neîncheierea contractelor de comodat privind transmiterea patrimoniului în gestiune (103299,1 mii lei); imobilizarea mijloacelor financiare în lucrări de proiectare fără determinarea sursei finalizării acestora (2049,3 mii lei); ratarea unor venituri din chiria şi privatizarea spaţiului locativ (611,1 mii lei); pierderea unor bunuri imobile în rezultatul sechestrării şi vînzării neregulamentare a acestora (569,6 mii lei); acordarea neregulamentară a dreptului de eşalonare a plăţii pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor în sumă de 326,7 mii lei pe o perioadă de pînă la trei ani etc. Toate acestea se datorează lipsei în cadrul AAPL din raionul Hînceşti a unor politici de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local, fapt care, în consecinţă, lipseşte bugetele UAT de venituri pasibile încasării, necesare pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor legale ale AAPL.
    Sînt necesare îmbunătăţiri semnificative în ce priveşte evidenţa contabilă, întreţinerea şi protecţia corespunzătoare a patrimoniului care aparţine UAT de nivelul I şi nivelul II. În cazul întreprinderilor municipale, nu este ţinută evidenţa conformă a patrimoniului transmis acestora în gestiune economică, iar IMSP înregistrează în evidenţă părţi diferite ale aceluiaşi bun, ceea ce determină riscul denaturării indicilor bilanţului executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice din raionul Hînceşti.
    Nu s-au întreprins măsuri eficiente pentru soluţionarea situaţiilor referitor la patrimoniul public neutilizat în procesul de activitate, acesta continuînd să degradeze rapid.
    În opinia echipei de audit, neregularităţile şi devierile existente în toate domeniile supuse verificării se datorează:
    — lipsei unor proceduri formalizate de control intern atît la etapa de planificare, cît şi la etapa de executare a veniturilor şi cheltuielilor;
    — iresponsabilităţii unor factori de decizie la exercitarea atribuţiilor funcţionale;
    — neaplicării sau interpretării eronate de către personalul de conducere şi de execuţie al AAPL din raion a prevederilor legale privind administrarea şi gestionarea patrimoniului public local (îndeosebi, în calitate de fondatori ai unor entităţi), precum şi privind domeniul financiar-contabil.
    Raportul de audit conţine o serie de recomandări referitor la îmbunătăţirea planificării şi executării veniturilor şi cheltuielilor bugetelor UAT de nivelul I şi nivelul II din raionul Hînceşti, utilizarea conformă a finanţelor şi patrimoniului public local, precum şi privind asigurarea unei evidenţe şi raportări conforme ale situaţiilor patrimoniale.
INTRODUCERE
    Raionul Hînceşti este situat în zona de centru a republicii şi are o suprafaţă de 1472,1 km2 (inclusiv: terenuri agricole – 716,0 km2, terenuri ale fondului silvic – 391,0 km2, terenuri ale fondului apelor – 28,9 km2, terenuri destinate industriei – 11,6 km2 etc.). Populaţia raionului Hînceşti la 01.01.2011 a constituit 118,3 mii locuitori, inclusiv: urbană – 15,2 mii locuitori, şi rurală – 103,1 mii locuitori.
    Administraţia publică locală a raionului Hînceşti, care este formată în baza Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova2 şi activează conform Legii privind administraţia publică locală sub propria responsabilitate şi în interesul populaţiei locale3, administrează o parte importantă din necesităţile colectivităţii locale.
    ____________________________
    2 Legea nr.764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova”.
    3 Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare  - Legea nr.436-XVI din 28.12.2006).

    Pornind de la domeniile de activitate a AAPL, stabilite prin Legea nr.435-XVI din 28.12.20064, competenţele şi responsabilităţile AAPL sînt divizate în două niveluri: nivelul I – competenţele  autorităţilor publice care sînt constituite şi activează pe teritoriul oraşului, comunei sau satului, pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale; nivelul II - competenţele autorităţilor publice care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei UAT.
    ____________________________
    4 Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Raionul Hînceşti este persoană juridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale, iar ca unitate administrativ-teritorială este format din 62 de localităţi rurale şi oraşul Hînceşti, grupate în 39 de primării.
    Unitatea administrativ-teritorială, în conformitate cu prevederile legale, beneficiază de autonomie decizională, organizatorică, gestionară şi financiară şi are dreptul la iniţiativă în ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.
    În perioada supusă auditului, din bugetele UAT ale raionului Hînceşti au fost finanţaţi 394 ordonatori terţiari de credite, inclusiv: 58 instituţii preşcolare; 51 instituţii şcolare; 45 case de cultură; 58 biblioteci; 4 stadioane; 18 colective populare; 4 muzee etc.
    La finele anului 2010, numărul angajaţilor în domeniile finanţate din bugetele UAT ale raionului Hînceşti a constituit 4494 de unităţi, inclusiv în: autorităţile executive –260; apărarea naţională –6,5; menţinerea ordinii publice – 101; instituţii preşcolare –926; instituţii de învăţămînt –2182; biblioteci –96; muzee –19; alt personal – 903,5.
Contextul general privind formarea şi utilizarea bugetelor
UAT din raionul Hînceşti de nivelul I şi nivelul II
    Structura bugetelor UAT din raionul Hînceşti

    Mărimea bugetelor UAT din raionul Hînceşti de nivelul I şi nivelul II

                                                                                                       (mii lei)

 
Soldul mijloacelor la 01.01.2010
Venituri
Cheltuieli
Excedent / Deficit
Surse de finanţare a deficitului
Soldul mijloacelor la 31.12.2010
Aprobat
-
242.198,0
242.398,0
-200,0
200,0
-
Rectificat
16.154,2
269.020,6
293.058,4
-24.037,8
7.883,8
-
Executat
18.446,6
267.939,7
255.009,5
12.930,2
9.140,8
40.517,6
Efectiv
-
-
255.742,3
-
-
-

    Sursă: Rapoartele privind executarea bugetelor UAT pe venituri şi pe cheltuieli

   
    Informaţii detaliate privind veniturile şi cheltuielile UAT din raionul Hînceşti sînt prezentate în Anexa nr.1 la prezentul Raport.
    Derularea procesului bugetar local este strîns legată de cea a procesului bugetar al bugetului de stat. AAPL cu responsabilităţi ce ţin de elaborarea şi aprobarea bugetelor locale se împart în două categorii:
    I – autorităţi reprezentative şi deliberative (consiliile locale ale oraşului, comunelor, satelor şi al raionului), care examinează şi aprobă bugetul UAT;
    II – autorităţi executive (primarii de oraşe, sate, comune şi preşedintele raionului ca ordonatori/executori principali de buget), care asigură elaborarea proiectelor bugetelor locale de nivelul I şi nivelul II în baza normativelor stabilite, conform Notelor metodologice5 şi prevederilor Legii nr.397-XV din 16.10.20036.
    ___________________________
    5 Note metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor bugetelor UAT pentru anul 2010, elaborate de Ministerul Finanţelor (în continuare –Note metodologice).
    6 Legea nr.397-XV din 16.10.2003 “Privind finanţele publice locale” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.397-XV din 16.10.2003).

    După aprobarea bugetului de stat, bugetele locale sînt corelate la prevederile acestuia.
    Conform prevederilor legale, între AAPL de nivelul I şi cele de nivelul II nu există raporturi de subordonare. Bugetele de nivelul I şi de nivelul II sînt elaborate şi executate independent unul de altul. Conform cadrului legal, aceste bugete sînt angajate în relaţii interbugetare la etapele de elaborare, aprobare şi executare,  relaţiile date fiind caracterizate de delimitarea de către AAPL de nivelul II a veniturilor, prin stabilirea normativelor procentuale de defalcări de la veniturile generale de stat, volumului transferurilor pentru uniformizarea asigurării financiare a bugetelor locale, volumului transferurilor cu destinaţie specială pentru salarizarea unor categorii de angajaţi din instituţiile de învăţămînt şi cultură etc.
    Executarea bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, reflectîndu-se, în conformitate cu clasificaţia bugetară, în conturi distincte privind: a) încasarea veniturilor; b) efectuarea cheltuielilor în limita alocaţiilor aprobate.
    Bugetele de nivelul I în sistemul actual nu au stabilite relaţii directe cu bugetul de stat. Toate relaţiile sînt intermediate de AAPL de nivelul II atît la etapa de planificare şi executare, cît şi la cea de raportare, care se realizează prin prezentarea către DGF a proiectelor bugetelor UAT de nivelul I şi a dărilor de seamă privind executarea bugetului.
    Cadrul normativ şi legislativ relevant
    Activitatea AAPL şi a subdiviziunilor subordonate ce ţine de procesul de executare a bugetului şi de gestionare a patrimoniului public este reglementată de mai multe acte legislative şi normative, principalele fiind: Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea nr. 847-XIII din 24.05.19967, Legea nr.397-XV din 16.10.2003, Legea nr.523-XIV din 16.07.19998, Instrucţiunea nr.949,  Instrucţiunea nr.9310, Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.5111, Notele metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor bugetelor etc.
    ____________________________
    7 Legea nr. 847-XIII  din  24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar” (cu modificările şi completările ulterioare).
    8 Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale” (cu modificările şi completările ulterioare).
    9 Ordinul ministrului finanţelor nr.94  din 19.07.2010 „Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor” (în continuare – Instrucţiunea nr.94).
    10 Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010 „Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice” (în continuare – Instrucţiunea nr.93).
    11 Ordinul ministrului finanţelor nr.51  din  16.08.2004 „Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe” .

SFERA ŞI ABORDAREA AUDITULUI
    Auditul bugetului raionului Hînceşti a fost realizat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, bazîndu-se pe o abordare orientată spre evaluarea conformităţii execuţiei bugetare, cu aplicarea unor proceduri caracteristice atît auditului regularităţii, cît şi auditului performanţei.
    Pentru a ghida activitatea de audit şi a cuprinde aspectele ce ţin de execuţia bugetelor UAT din raionul Hînceşti referitor la planificarea, executarea veniturilor şi a cheltuielilor bugetelor, precum şi aspectele ce ţin de evidenţa şi raportarea situaţiilor patrimoniale ale UAT, au fost elaborate următoarele obiective de audit:
    • Obiectivul I: A elaborat şi a executat UAT partea de venituri a bugetelor în conformitate cu Legea privind finanţele publice locale şi cu alte acte normative în vigoare?
    • Obiectivul II: A executat UAT bugetul aprobat în conformitate cu Legea privind finanţele publice locale şi cu actele legislative şi normative aplicabile, precum şi a înregistrat în modul corespunzător cheltuielile şi a asigurat faptul ca cheltuielile respective să corespundă actelor legislative şi normative aplicabile?
    • Obiectivul III: A raportat UAT în modul corespunzător, a întreţinut şi a protejat adecvat mijloacele sale fixe şi patrimoniul?
    Potrivit pragului de semnificaţie şi riscurilor determinate la etapa de planificare a auditului, acţiunile de audit au fost efectuate la următoarele entităţi: Aparatul Consiliului raional; Direcţia Generală Finanţe; Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport; Secţia Cultură; unele primării ale UAT din componenţa raionului Hînceşti etc.
    Întru realizarea obiectivelor auditului şi colectarea probelor de audit, s-au efectuat următoarele proceduri de audit:
    • Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale UAT, în vederea stabilirii nivelului de executare a acestora.
    • S-a verificat dacă veniturile pasibile încasării în bugetele UAT au fost planificate şi încasate regulamentar.
    • Au fost revizuite procesul şi procedurile de achiziţie publică, pentru  verificarea conformităţii acestora cu normele regulamentare.
    • În baza eşantionării, s-a verificat dacă unele cheltuieli bugetare semnificative ce ţin de retribuirea muncii, procurarea mărfurilor şi serviciilor, reparaţii şi investiţii capitale sînt legale şi conforme.
    • Au fost verificate situaţiile patrimoniale raportate de către UAT, acestea fiind confruntate cu documentele contabile şi înregistrările financiare respective.
    • S-au aplicat diferite proceduri analitice, precum şi s-au efectuat alte teste de fond, totodată fiind solicitată şi confruntată informaţia de la diferite entităţi.
    • Au fost realizate interviuri cu angajaţii autorităţilor administraţiei publice locale privind funcţionarea controalelor interne asupra anumitor aspecte de activitate.
CONSTATĂRI, CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
    Obiectivul I: A elaborat şi a executat UAT partea de venituri a bugetelor în conformitate cu Legea privind finanţele publice locale şi cu alte acte normative în vigoare?
    Reieşind din atribuţiile care îi revin conform Regulamentului, DGF asigură baza de calcule, estimările şi prognozele fundamentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare, inclusiv ale UAT de nivelul I. Totodată, DGF este responsabilă de elaborarea proiectului bugetului raional, formînd relaţiile interbugetare în raport cu bugetele UAT de nivelul I. Verificările efectuate denotă că DGF nu şi-a exercitat corespunzător atribuţiile respective, fiind constatate cazuri de estimare incorectă a bazei fiscale şi alte deficienţe ce ţin de prognoza bugetară a părţii de venituri a bugetelor UAT de nivelul I şi nivelul II.
    Auditul a constatat că AAPL nu şi-au asumat întocmai responsabilităţile şi nu au contribuit pe deplin la încasarea veniturilor, astfel neasumîndu-şi responsabilităţile conform prevederilor art.32 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, nu au asigurat realizarea unor proceduri şi instrumente eficiente în vederea încasării integrale a veniturilor proprii în bugetele UAT.
    Deşi pe parcursul ultimilor 5 ani veniturile totale ale bugetelor UAT din raionul Hinceşti au avut o tendinţă de creştere de la 119,1 mil. lei (în anul 2006) pînă la 267,9 mil. lei (în anul 2010), veniturile proprii s-au majorat neesenţial - de la 43,6 mil. lei (în anul 2006) pînă la 44,3 mil. lei (în anul 2010). Ca urmare, sursa principală a veniturilor în bugetul UAT din raion sînt  transferurile din bugetul de stat, a căror pondere în anul 2010 a constituit 80,6%.
    Deficienţele constatate în procesul de programare şi administrare a veniturilor proprii ale UAT de nivelul I şi nivelul II din raionul Hînceşti au fost generate de: lipsa de conlucrare între diferite autorităţi (DGF, primării şi IFS pe raionul Hînceşti); lipsa unor reglementări privind procesul de elaborare a bugetelor UAT (avînd în vedere caracterul recomandabil al Notelor metodologice, elaborate de MF); neelaborarea şi neimplementarea unor proceduri ale controlului intern la componentele respective, care ar responsabiliza părţile implicate în aceste procese.
    Atît situaţiile constatate la planificarea veniturilor, cît şi activitatea necorespunzătoare a executorilor de buget afectează baza impozabilă şi, respectiv, nu dezvoltă capacitatea instituţională a AAPL de sporire a veniturilor proprii. Astfel, numai în urma verificărilor selective efectuate, s-a constatat ratarea veniturilor în bugetele UAT din raion în sumă totală de 7913,7 mii lei.
    Totodată, există probleme şi riscuri generate de factorii subiectivi în acţiunile de distribuire a transferurilor provenite din bugetul de stat, ceea ce a cauzat reducerea şi realocarea neregulamentară a transferurilor pentru uniformizarea asigurării financiare a UAT de nivelul I în sumă totală de 19,1 mil. lei.
    Întru argumentarea celor menţionate, se exemplifică următoarele.
    • Managementul existent la administrarea veniturilor bugetelor UAT din raionul Hînceşti nu a asigurat încasarea deplină a tuturor veniturilor planificate. Totodată, executarea veniturilor pe compartimente, care a variat de la 57,3 % pînă la 263%, denotă  planificarea neconformă a acestora.
    Pentru exerciţiul bugetar 2010, prevederile definitive la partea de venituri a bugetului raionului au fost executate la nivel de 101%.
    Structura veniturilor bugetului raionului Hînceşti pe anul 2010 este reflectată în Tabelul nr.1.
Tabelul nr.1
Indicatori
Aprobat
 
(mii lei)
Rectificat
 
(mii lei)
Executat
 
(mii lei)

Ponderea în executat
(%)

Diferenţe
+, -

(mii lei)
Executat

(%)

Venituri, total, inclusiv:
242198,0
269020,6
267939,7
100,0
-1080,9
99,6
Venituri proprii, din care:
39232,9
46163,4
46672,6
17,4
+509,2
101,0
-Impozit pe venit
16927,0
16911,0
17890,4
 
 
105,8
-Impozit pe proprietate
8722,8
8859,5
8191,6
 
 
92,5

-Impozite interne pe mărfuri si servicii

3972,0
5988,9
7098,9
 
 
118,5

-Alte venituri din activitatea de întreprinzător

2168,3
2085,7
1933,2
 
 
92,7
-Taxe si plăți administrative
3508,9
3564,0
3569,7
 
 
100,2
-Amenzi şi sancțiuni administrative
0,0
292,6
369,0
 
 
126,1
-Granturi
3933,9
8461,7
7619,8
 
 
90,1
Mijloace speciale
4309,4
5109,2
5165,4
2,0
+ 56,2
101,1

Veniturile fondurilor speciale

180,0
180,0
103,5
   -
-76,5
57,5

Total (fără transferuri de la bugetul de stat )

43722,3
51452,6
51941,5
19,4
+488,9
101,0
Transferuri de la bugetul de stat pentru cheltuieli curente
189120,0
189120,0
189120,0
70,6
-
100,0
Alocaţii de la bugetul de stat pentru cheltuieli curente
-
11827,1
11827,1
4,4
-
100,0
Alocaţii de la bugetul de stat pentru cheltuieli capitale
5985,0
11791,9
10222,1
3,8
-1569,8
86,7
Transferuri între componentele bugetului
3370,7
4829,0
4829,0
1,8
-
100,0

Total, transferuri de la bugetul de stat

198475,7
217568,0
215998,2
80,6
-1569,8
99,3

    Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe venituri, la toate componentele, pe anul 2010


    Analiza structurii veniturilor bugetelor UAT din raion denotă că în anul 2010  sursa de bază a formării veniturilor au fost transferurile de la bugetul de stat, a căror pondere a constituit  80,6% (215998,2 mii lei). Veniturile proprii au alcătuit 17,4% din veniturile totale, iar mijloacele speciale – 2,0%. Ca surse de finanţare a deficitului bugetar au servit mijloacele din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică (6913,8 mii lei) şi din împrumuturi (2227,0 mii lei).
    Urmare a analizei executării părţii de venituri a bugetelor UAT în anul 2010, s-a constatat că pe 15 tipuri de venituri n-au fost acumulate mijloace în sumă totală de 1813,6 mii lei, din care ponderea cea mai mare revine taxei pentru  patenta de întreprinzător - 347,4 mii lei, urmată de taxa pentru amenajarea teritoriului - 308,7 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă ale gospodăriilor ţărăneşti - 273,9 mii lei, taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova - 213,4 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă ale agenţilor economici - 178,1 mii lei. Concomitent, la 27 tipuri de venituri au fost obţinute venituri suplimentare în sumă de 3282,8 mii lei, din care ponderea cea mai mare revine  taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră - 1383,9 mii lei, urmată de impozitul  pe venit din salariu - 715,9 mii lei, taxa pentru unităţile comerciale - 225,5 mii lei, alte impozite pe venit – 187,9 mii lei.
    La situaţia din 01.01.2010, restanţele contribuabililor faţă de  bugetele UAT din raion la plăţile de bază, conform informaţiei IFS pe raionul Hînceşti, constituiau 2294,2  mii lei, iar la 31.12.2010 – 2282,2 mii lei, sau cu 12,0 mii lei mai puţin. Cele mai mari restanţe se atestă la impozitul funciar – 1579,0 mii lei, şi la mpozitele pe venit – 336,7 mii lei. De menţionat că aceste restanţe constituie o rezervă a veniturilor proprii, însă, potrivit Notelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor, acestea nu sînt luate în calcul la determinarea veniturilor bugetelor locale şi, respectiv, la calcularea transferurilor.
    Discrepanţele semnificative la executarea părţii de venituri denotă o prognozare şi planificare incorectă a veniturilor bugetelor UAT din raion.
    • AAPL n-au dat dovadă de preocupare suficientă de evaluarea şi colectarea tuturor veniturilor proprii. Nerespectarea legislaţiei funciare, precum şi lipsa unor proceduri ale controlului intern au determinat faptul că 12 primării din raionul Hînceşti au utilizat ineficient terenurile proprietate publică a UAT. Ca urmare, potrivit estimărilor auditului, suma veniturilor nerealizate constituie circa 7377,0  mii lei.
    Potrivit  art.10/1  alin.(1) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.199712, în cazul în care proprietarii obiectelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente obiectelor şi întreprinderilor menţionate, de la aceştia se va încasa anual plata pentru folosirea terenului, stabilită în mod unilateral de consiliile locale, nu mai mică decît plata anuală pentru arendă şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului.
    ____________________________
    12 Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 “Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 ).

    În pofida faptului că, în baza deciziilor sale, Consiliul orăşenesc Hînceşti a aprobat plata anuală pentru folosirea terenurilor proprietate publică a UAT, aferente construcţiilor private, în cuantum de 10% din preţul normativ al pămîntului, primăria or. Hînceşti n-a planificat, n-a calculat şi n-a încasat plata pentru folosirea terenurilor cu suprafaţa de 7,9 ha, în sumă de 1020,5 mii lei (Cooperativa raională de consum Hîncoop (6,5 ha) - în sumă de 841,3 mii lei; Asociaţia automobiliştilor (1,4 ha) – de 179,2 mii lei).
    Ca rezultat al faptului că consiliile locale, prin deciziile sale, n-au stabilit mărimea plăţii pentru folosirea terenurilor, primăriile or. Hînceşti, satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara,  Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Lăpuşna, Mingir şi Sărata Galbenă din raionul Hînceşti n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea planificării şi încasării tuturor plăţilor pasibile de la folosirea terenurilor proprietate publică a UAT, aferente întreprinderilor şi obiectelor private cu suprafaţa totală de 239,4 ha. Prin urmare, potrivit estimărilor auditului, suma veniturilor nerealizate de la folosirea terenurilor menţionate constituie pînă la 6300,7 mii lei (inclusiv primăriile: or. Hînceşti - 2008,5 mii lei (33,82 ha); satelor/comunelor  Boghiceni - 50,3 mii lei (11,95 ha); Bozieni - 152,2 mii lei (19,01 ha); Bujor - 366,6 mii lei (36,58 ha); Caracui - 278,4 mii lei (21,26 ha); Cărpineni - 380,3 mii lei (3,19 ha); Cioara - 181,8 mii lei (36,87 ha); Ciuciuleni - 174,6 mii lei (4,06 ha); Crasnoarmeiscoie - 256,2 mii lei (23,91 ha); Lăpuşna - 1419,7 mii lei (11,34 ha); Mingir - 773,3 mii lei (27,01 ha); Sărata Galbenă  - 258,8 mii lei (10,41 ha)).
    La impozitarea păşunelor şi fîneţelor, 5 primării din raion nu au ţinut cont de suprafeţele înregistrate în registrele cadastrale şi de indicii cadastrali stabiliţi pe localitate (bonitatea terenurilor), aceştia fiind diminuaţi. Ca urmare, nu s-a  planificat, calculat şi încasat impozitul funciar în sumă totală de 55,8 mii lei, ceea ce a condiţionat majorarea transferurilor din bugetul de stat cu aceeaşi sumă (primăriile: or.Hînceşti - 10,6 mii lei; satelor/comunelor Bozieni - 3,6 mii lei; Cărpineni - 23,3 mii lei; Ciuciuleni - 9,7 mii lei; Lăpuşna - 8,6 mii lei).
    • Necesită îmbunătăţire mecanismul de monitorizare a plasării obiectelor de publicitate, iar lipsa de conlucrare cu IFS pe raionul Hînceşti în această privinţă a cauzat ratarea unor venituri estimate la suma de 536,7 mii lei.
    Primăria or.Hînceşti nu a întreprins acţiuni eficiente pentru încasarea în volum deplin a taxei pentru plasarea publicităţii, ceea ce a dus la diminuarea veniturilor încasate în bugetul orăşenesc în anul 2010 pînă la suma de 536,7 mii lei. Conform datelor prezentate de primăria or.Hînceşti, în anul 2010, suprafaţa publicitară medie autorizată a constituit 1513,3 m2, urmînd să fie asigurată încasarea a circa 756,7 mii lei13, sau cu circa 536,7 mii lei mai mult decît suma real încasată (220,0 mii lei).
    __________________________
    13 Reieşind din mărimea taxei pentru plasarea publicităţii în sumă de 500 de lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă publicitară, aprobată prin Decizia Consiliului orăşenesc Hînceşti nr.02/02 din 12.02.2010 „Cu privire la taxele locale pe anul 2010”.

    Din explicaţiile prezentate de specialistul în planificare din cadrul primăriei or.Hînceşti, precum şi de arhitectul oraşului, taxa în cauză se calculează în baza datelor din anul precedent şi se încasează doar pe perioada efectivă a plasării publicităţii pe panou, ceea ce contravine prevederilor art.291 din Codul fiscal14, care stabileşte ca obiect al impunerii suprafaţa publicitară, şi nicidecum termenul de plasare a publicităţii.
    __________________________
    14 Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Codul fiscal).

    Urmare confruntării datelor prezentate de către primăria or.Hînceşti cu informaţia prezentată de IFS pe raionul Hînceşti, s-au constatat diferenţe între taxa de plasare a publicităţii ce trebuia calculată reieşind din suprafaţa publicitară deţinută şi cea declarată la SFS în sumă totală de 565,9 mii lei, inclusiv la: „Rolvio Grup” S.R.L. (150,8 mii lei), „Arbomax” (90,0 mii lei), „Baobab” S.R.L. (58,5 mii lei), „Standart” S.R.L. (38,3 mii lei), „Vatanan” S.R.L. (36,0 mii lei), A.Juc (36,0 mii lei), „Jmic Media” (27,2 mii lei), „CascadVin” S.R.L. (26,0 mii lei), „Vendostar” S.R.L. (23,6 mii lei), BC „Banca de Economii” (23,2 mii lei), „Cassidias” S.R.L. (15,3 mii lei), „Varo inform” S.R.L. (14,1 mii lei), „PR & Reclama” (7,7 mii lei), „MediaProspect” (7,6 mii lei), „Dina Cociug” (4,5 mii lei), Î.I. „DELIU” (2,7 mii lei), Ion Turtureanu (2,2 mii lei), BC „ProcreditBank” (1,7 mii lei).
    • Cadrul normativ metodologic imperfect privind calculul transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea asigurării  financiare a acestora, precum şi lipsa unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli au generat reduceri şi realocări ale mijloacelor transferate din bugetul de stat pentru unele primării în sumă de 19,1 mil. lei.
    Conform art.9 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, pentru uniformizarea gradului de satisfacere a necesităţilor în resurse bugetare ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetară anuală, de la bugetul de stat pentru bugetele UAT de nivelul II, se stabilesc transferuri din contul fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
    Procedura de stabilire a transferurilor este stabilită de Notele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor15, care prevăd prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul următor, prognozele normativelor de defalcări de la veniturile generale de stat şi unele momente specifice de calculare a transferurilor ce se prognozează a fi alocate acestor bugete de la bugetul de stat.
    __________________________
    15 Elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XIII din 24.05.1996 şi Legii nr.397-XV din 16.10.2003.

    Conform Notelor metodologice, pentru stabilirea raporturilor între bugetul de stat şi bugetele UAT de nivelul II, în anul 2010, la compartimentul cheltuieli pentru învăţămîntul public, normativul (cheltuielile medii) de întreţinere a unui copil/elev din bugetul de stat în instituţiile de învăţămînt a constituit: 8022,4 lei – pentru întreţinerea unui copil în instituţiile preşcolare; 5246,5 lei – pentru întreţinerea unui elev în şcoli, gimnazii şi licee; 899,8 lei – pentru întreţinerea unui elev în activităţile extraşcolare. Totodată, Notele metodologice nu stabilesc componenţa cheltuielilor ce stau la baza acestui normativ.
    DGF nu a comunicat autorităţilor executive ale UAT de nivelul I modul de calculare a transferurilor destinate acestor bugete de la bugetul UAT de nivelul II, după cum prevede art.19 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003, limitîndu-se doar la invocarea principiilor generale stabilite de Ministerul Finanţelor în Notele metodologice. Ca urmare, calcularea transferurilor de la bugetul de nivelul II către bugetele de nivelul I pentru uniformizarea asigurării financiare urma a fi efectuată în conformitate cu principiile stabilite în Notele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. De fapt, AAPL de nivelul II din raionul Hînceşti au aprobat pe anul 2010 transferuri pentru întreţinerea unui copil în instituţiile preşcolare de nivelul I în baza unor normative diferenţiate, care au variat la aceleaşi categorii de instituţii de la 4453,6 lei pînă la 11022,2 lei pentru un copil, constituind, în medie, 7644,4 lei pentru un copil, sau cu 378,0 lei mai puţin decît s-a stabilit de Ministerul Finanţelor la calcularea transferurilor (8022,4 lei). Mijloacele financiare primite de la bugetul de stat pentru întreţinerea copiilor, nealocate bugetelor UAT de nivelul I, în sumă de circa 2,1 mil. lei, conform deciziilor Consiliului raional, au fost distribuite ca cheltuieli capitale unor AAPL de nivelul I în lipsa criteriilor respective.
    O situaţie analogică este prezentă şi în cazul calculării transferurilor pentru întreţinerea unui elev şi pentru activităţile extraşcolare, atunci cînd AAPL de nivelul II au micşorat normativul mediu de întreţinere pe raion de la 5246,5 lei pînă la 5016,0 lei şi, respectiv, de la 899,8 lei pînă la 240,5 lei. Din mijloacele financiare nedistribuite în sumă de 17,0 mil. lei, doar 5,7 mil lei au fost repartizate  pentru finanţarea şcolilor sportive şi muzicale, cabinetului metodic şi contabilităţii centralizate, restul mijloacelor fiind distribuite pentru cheltuieli capitale unor  AAPL de nivelul I.
    De menţionat că transferurile din bugetul de stat pentru cheltuieli capitale au fost aprobate prin Legea bugetară anuală ca cheltuieli distincte, pentru fiecare obiect în parte, care în anul 2010, pentru UAT din raionul Hînceşti (s./com.Călmăţui, Boghiceni, Cărpineni), au constituit 1,7 mil. lei.
    Acţiunile AAPL de nivelul II din raionul Hînceşti nu sprijină autonomia financiară a UAT de nivelul I, ceea ce contravine prevederilor generale naţionale şi europene.
    Recomandări:
    1. Preşedintele raionului şi DGF să asigure standardizarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei impozabile fundamentate, pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale şi o planificare conformă a acestora.
    2. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului şi DGF să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I şi alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.
    3. Primăriile or.Hînceşti, satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Lăpuşna, Mingir şi Sărata Galbenă:
    3.1. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi;
    3.2. să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar  conform normelor legale.
    4. Primăria or. Hînceşti, în comun cu IFS pe raionul Hînceşti, să asigure o estimare corectă a veniturilor din taxa pentru plasarea publicităţii şi să verifice, prin confruntare, datele existente în sistemul informaţional al SFS cu datele primăriei or. Hînceşti (privind suprafaţa publicitară), cu stabilirea şi eliminarea divergenţelor şi cauzelor acestora.
    Obiectivul II: A executat UAT bugetul aprobat în conformitate cu Legea privind finanţele publice locale şi cu actele legislative şi normative aplicabile, precum şi a înregistrat în modul corespunzător cheltuielile şi a asigurat faptul ca cheltuielile respective să corespundă actelor legislative şi normative aplicabile?
    Urmare evaluării managementului financiar al executării cheltuielilor din bugetele UAT de nivelul I şi nivelul II pentru perioada auditată, prin prisma cadrului regulator, s-a constatat că acesta a fost afectat de nereguli şi abateri de la prevederile regulamentare, neavînd tendinţe de îmbunătăţire. Încălcările admise de factorii de decizie din cadrul AAPL din raion auditate au determinat efectuarea  cheltuielilor neregulamentare şi iraţionale în sumă totală de 8,7 mil. lei (inclusiv: 5,4 mil. lei – la valorificarea mijloacelor financiare pentru investiţiile şi reparaţiile capitale; 2,1 mil.lei – la utilizarea mijloacelor financiare pentru amenajarea teritoriului etc.), precum şi utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare în sumă totală de 14,5 mil. lei.
    • Unele cheltuieli pentru retribuirea muncii nu întrunesc aspectul legal.
    În anul 2010, cheltuielile de casă pentru retribuirea muncii au constituit 92412,0 mii lei, sau 36,2 % din cheltuielile totale înregistrate de bugetele UAT din raion. Cheltuielile efective au constituit 92560,9 mii lei, sau 95,8 % faţă de planul rectificat.
    Urmare verificării cheltuielilor privind retribuirea muncii în domeniul învăţămîntului, s-au constatat unele derogări de la cadrul legal, care au condiţionat cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 278,9 mii lei. Totodată, unele AAPL au admis raportarea eronată a cheltuielilor pentru retribuirea muncii în sumă de 87,8 mii lei. În acest context, se exemplifică următoarele:

    √ Contrar prevederilor pct.5 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.200616 şi în lipsa actelor decizionale ale Ministerului Învăţămîntului, cadrele de conducere din 51 instituţii de învăţămînt (14 licee, 2 şcoli medii, 33 gimnazii, 2 şcoli primare) au desfăşurat activitate didactică peste normele stabilite prin actele normative în vigoare (9 ore pe săptămînă). Ca urmare, pentru 16,2 mii ore didactice peste normativele stabilite, au fost calculate neregulamentar salarii în sumă totală de 278,9 mii lei, inclusiv: pentru perioada de învăţămînt a.2009-a.2010 - 101,7 mii lei (5,8 mii ore didactice); pentru perioada de învăţămînt a.2010-a.2011 - 177,2 mii lei (10,4 mii ore).

    ____________________________

    16 Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (cu modificările şi completările ulterioare).


    √ Secţia Cultură, în perioada anului 2010, nu a raportat cheltuielile pentru plata premiilor unice în sumă de 87,8 mii lei la articolul 111 alin.07 „Premieri”, dar la art.111 alin.01 ”Salariul funcţiei”, ceea ce contravine   prevederilor  Clasificaţiei bugetare, aprobată prin Ordinul MF nr.91 din 20.10.2008. De menţionat că achitarea premiilor s-a efectuat în lipsa criteriilor de acordare şi fără a fi planificate cheltuieli pentru aceasta.
    Recomandări:
    5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.
    6. Secţia Cultură să asigure  raportarea regulamentară a cheltuielilor pentru remunerarea muncii.
    • Managementul defectuos la valorificarea mijloacelor financiare pentru investiţiile şi reparaţiile capitale a determinat admiterea unor cheltuieli neregulamentare.
    În anul 2010, AAPL de nivelul I şi nivelul II din raion au executat cheltuieli la art.241 „Investiţii capitale” în sumă de 21,9 mil.lei şi la art.243 „Reparaţii capitale”- de 23,9 mil.lei. În rezultatul verificării contractelor încheiate de Consiliul raional şi de unele primării în valoare totală de 15,1 mil. lei, s-au constatat un şir de nereguli şi abateri de la cadrul legal. Astfel, lipsa unui management eficient al mijloacelor financiare alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de acest domeniu au generat nereguli şi erori, exprimate prin: executarea lucrărilor în lipsa proiectului elaborat şi verificat regulamentar, precum şi fără respectarea procedurilor de achiziţie publică; majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor executate, precum şi modificarea neargumentată a elementelor contractuale încheiate; neasigurarea reţinerii garanţiei de bună execuţiei; neasigurarea unei valorificări conforme şi integrale a mijloacelor financiare pentru investiţiile în construcţii. Situaţiile menţionate au generat cheltuieli neregulamentare şi iraţionale, care au însumat circa 5,4 mil. lei; utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare în sumă totală de 14,5 mil. lei; neasigurarea garanţiei de bună execuţie a lucrărilor în sumă totală de 0,5 mil. lei. Astfel:
    AAPL din raion nu au respectat prevederile art.16 alin.(3) şi art.44 alin.(3) din Legea nr.96-XVI din 13.04.200717, precum şi pct.29 din Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.200318, referitor la evaluarea datelor de calificare a operatorului economic. Documentele de calificare prezentate de antreprenorii cîştigători, în cazul achiziţiei prin cererea ofertelor de preţuri, nu întotdeauna corespundeau cu cele stipulate în caietul de sarcini, sau chiar lipseau. Astfel de cazuri au fost constatate la Consiliul raional Hînceşti şi la primăriile or.Hînceşti, s./com. Mingir, Negrea şi Logăneşti.
    _________________________
    17 Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 (cu  modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.96-XVI din 13.04.2007).
    18 Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003 ” Despre aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de lucrări” (în continuare- Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003). Abrogată la 17.09.2010, prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13.09.2010.

    La contractarea lucrărilor, AAPL din raion nu au consultat Registrul antreprenorilor calificaţi, în scopul selectării executanţilor de lucrări, prin ce nu au respectat prevederile pct.30 din Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003. Astfel, pentru achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a secţiilor aferente blocului chirurgical al Spitalului raional Hînceşti, Consiliul raional a trimis invitaţii de participare şi caietele de sarcini la 4 operatori economici, din care nici unul nu este inclus în registrul menţionat, ulterior fiind încheiat contractul în sumă de 497,3 mii lei.
    La achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a străzii de acces la spital şi de amenajare a teritoriului spitalului din s.Cărpineni, grupul de lucru pentru achiziţii a admis denaturarea datelor de calificare a ofertanţilor, contractul de achiziţie în sumă de 983,2 mii lei fiind atribuit unui agent economic (S.A. „Lusmecon”), care avea restanţe faţă de buget în sumă de 475,9 mii lei. De menţionat că primăria com.Cărpineni a iniţiat procedura de achiziţie publică prin cererea ofertelor de preţuri fără a ţine cont de faptul că valoarea estimativă a achiziţiei a depăşit 1,0 mil.lei şi că aceasta urma a fi desfăşurată prin licitaţie, astfel nerespectînd prevederile art.54 alin.(1) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 şi pct.27 din Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003.
    La achiziţionarea lucrărilor de reparaţie la Gimnaziul–grădiniţă nr.3, membrii grupului de lucru pentru achiziţii din cadrul primăriei com.Cărpineni nu au semnat declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate conform prevederilor art.14 alin.(3) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007. Deşi, conform pct.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10.12.200719, în grupul de lucru urmau a fi incluşi doar specialiştii din cadrul autorităţii contractante, în componenţa acestuia au fost incluşi neregulamentar şi consilieri locali. Urmare celor menţionate, contractul de achiziţie a lucrărilor de reparaţie la Gimnaziul–grădiniţă nr.3 în sumă de 493,2 mii lei a fost adjudecat antreprenorului S.R.L. „Anvecomex”, al cărui fondator este un consilier local care a participat în grupul de lucru cu drept de vot, prin ce nu au fost respectate şi prevederile legale privind conflictul de interese.
    _______________________
    19 Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10.12.2007.

    De menţionat că lucrările de reparaţie la Gimnaziul–grădiniţă nr.3 din s.Cărpineni în sumă de 493,2 mii lei au demarat în lipsa Raportului de verificare a proiectului eliberat de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor, ceea ce contravine prevederilor art.13 alin.(3) din Legea nr.721-XIII din 02.02.199620. Auditul a constatat cazuri similare şi la achiziţionarea şi executarea lucrărilor de reconstrucţie a Stadionului din s. Lăpuşna, în sumă de 475,0 mii lei, şi de gazificare şi aprovizionare cu energie termică a Spitalului din s. Cărpineni, în sumă de 1137,0 mii lei. Această situaţie determină riscul de întocmire incorectă a caietului de sarcini, în special prin includerea unor soluţii tehnice incorecte şi a unor sume exagerate, precum şi de executare necalitativă a lucrărilor.
    _______________________
    20 Legea nr.721–XIII din 02.02.1996 „Cu privire la calitatea în construcţii”(cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.721–XIII din 02.02.2996).

    O administrare defectuoasă a banilor publici a fost constatată şi în cazul executării lucrărilor de reconstrucţie a Stadionului din s. Lăpuşna. Contrar prevederilor legale, alocarea mijloacelor financiare şi executarea lucrărilor de reconstrucţie a stadionului menţionat s-au efectuat în lipsa proiectului şi devizului  de cheltuieli aprobate corespunzător, în anii 2009-2010 fiind executate lucrări în sumă totală de 700,0 mii lei, iar valoarea de bilanţ a stadionului la situaţia din 01.01.2008 constituind 1086,9 mii lei. De menţionat că în perioada indicată pe stadionul în cauză nu au fost organizate careva evenimente, acesta fiind impracticabil pînă în prezent.
    Ca rezultat al lipsei documentaţiei de proiect şi a devizului respectiv, primăria com.Lăpuşna nu cunoaşte suma totală necesară pentru finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a stadionului, în anul 2011, în condiţii similare celor menţionate mai sus, fiind contractate lucrări de reparaţie a stadionului în sumă de 348,1 mii lei.
    Totodată, contrar pct.46 din Instrucţiunea nr.93, valoarea lucrărilor de reconstrucţie în sumă totală de 700,0 mii lei nu a fost atribuită la majorarea valorii stadionului.
    Primăria or. Hînceşti nu a efectuat o monitorizare eficientă a executării lucrărilor de reparaţie a str. A.Lăpuşneanu. Ca urmare, antreprenorul S.A. „Construcţii rutiere”, care şi-a asumat obligaţiunea de a executa lucrările de reparaţie a străzii în sumă de 772,3 mii lei pînă la 30.11.2010, invocînd condiţiile meteo nefavorabile, a efectuat numai lucrările ce ţin de stratul de fundaţie din piatră spartă în sumă de 128,4 mii lei, însă primăria or. Hînceşti nu a întreprins careva acţiuni faţă de antreprenor, conform clauzelor contractuale şi legislaţiei în vigoare, inclusiv prin blocarea sumei echivalente garanţiei de bună execuţie a lucrărilor. Ulterior, în rezultatul ploilor, stratul de pietriş al fundaţiei a fost spălat, astfel fiind cauzate cheltuieli ineficiente în sumă de 128,4 mii lei.
    Totodată, contrar prevederilor art.69 din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007, primăria or. Hînceşti a admis modificarea elementelor contractului încheiat la 29.09.2010 cu S.R.L. „Norton”, în sumă de 226,5 mii lei, privind reparaţia capitală a unui sector al str. M.Hîncu. Astfel, deşi trebuiau să fie executate lucrări pe o suprafaţă de 478 m2 cu un strat de îmbrăcăminte din beton asfaltic de 9 cm, în realitate s-au executat lucrări pe o suprafaţă de 1200 m2 cu grosimea stratului de 3 cm. Verificarea lucrărilor în teren a relevat apariţia noilor gropi pe porţiunea reparată, ceea ce denotă ineficienţa cheltuielilor legate de lucrările menţionate în sumă de 223,1 mii lei.
    Contrar prevederilor regulamentare21, Consiliul raional Hînceşti a acceptat schimbarea antreprenorului la executarea lucrărilor de construcţie a şcolii de cultură generală din s. Dancu, deşi urma să rezilieze contractul încheiat anterior cu S.R.L. „Arcada Internaţional”, în sumă totală de 9,4 mil. lei, şi să efectueze o nouă licitaţie publică. De menţionat că antreprenorul a fost schimbat în baza unui contract de cesiune a drepturilor de creanţă, încheiat între S.R.L. „Arcada Internaţional” şi S.R.L. „Lucent Comerţ”, prin care ultima a preluat executarea lucrărilor în sumă totală de 6,6 mil.lei.
    ________________________
    21 Legea nr.96-XVI din 13.04.2007; Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13.09.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări”.

    Nerespectînd prevederile art.42 alin.(8) şi alin.(11) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007, unele AAPL, la încheierea contractelor, nu au  solicitat de la antreprenori garanţia bancară de bună execuţie a lucrărilor, şi nici nu au reţinut garanţia în formă de reţineri succesive din plata pentru facturile parţiale, ceea ce a condiţionat riscul de neacoperire a pierderilor în caz de executare necalitativă a lucrărilor. Astfel de cazuri au fost constatate la executarea lucrărilor de construcţie a şcolii de cultură generală din s. Dancu (antreprenor S.R.L. „Arcada Internaţional”, garanţia neasigurată în sumă de 470,0 mii lei), precum şi a lucrărilor  de gazificare şi aprovizionare cu energie termică a Spitalului din s. Cărpineni (antreprenor S.R.L. „Polimer Gaz Construcţii”, garanţia neasigurată în sumă de 56,9 mii lei).
    Unele AAPL au efectuat investiţii capitale fără a se asigura de necesitatea şi eficienţa acestora. Astfel, pentru implementarea proiectului „Reţele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare şi purificare”, începînd cu anul 2007, primăria com. Mingir a beneficiat de resurse financiare în sumă totală de 14375,8 mii lei, inclusiv: 9347,1 mii lei – din contul unui grant; 1600,0 mii lei – din contribuţia cetăţenilor; 1394,0 mii lei – din Fondul ecologic; 1300,0 mii lei – din bugetul de stat; 500,0 mii lei – din bugetul raional Hînceşti, şi 234,7 mii lei – din bugetul local. Proiectul a demarat în lipsa unui studiu de fezabilitate, care ar fi stabilit necesitatea şi eficienţa obiectului. Deşi, la 04.12.2007, Î.S. „EHGeoM” a constatat că apa subterană nu corespunde standardelor şi necesită tratare suplimentară, iar în contractul de grant încheiat la 18.07.2007 era preconizată construcţia staţiei de tratare, primăria com. Mingir (în calitate de beneficiar) nu a asigurat proiectarea şi construcţia staţiei respective. Ca urmare, potrivit proceselor-verbale de investigare a apei potabile, eliberate de către Centrul de medicină preventivă din or. Hînceşti, apa nu corespunde normelor sanitare şi nu s-a admis folosirea ei în scopuri potabile şi casnice. Mai mult decît  atît, în urma unui sondaj efectuat recent în com. Mingir de către Asociaţia consumatorilor de apă, s-a constatat că doar 70% din locuitorii comunei conectaţi la apeduct folosesc apa în gospodărie (pentru irigare şi baie), şi doar 36% din ei şi-au exprimat acordul de a achita un preţ mai mare pentru 1 m3 de apă, în caz de construcţie a staţiei de tratare a apei.
    Lipsa controlului corespunzător asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare provenite din fondurile europene, neefectuarea studiului de fezabilitate, ignorarea recomandărilor Î.S. „EHGeoM” şi a condiţiilor contractului de grant au cauzat utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare în sumă de 14375,8 mii lei, fiind construit un apeduct cu un efect  redus pentru locuitorii com. Mingir.
    Consiliul raional Hînceşti a contractat serviciile de proiectare la obiectul „Planul urbanistic general al caselor de locuit pe terenurile destinate pentru construcţia caselor de locuit din localităţile afectate de inundaţii, cu trasarea drumurilor de acces şi comunicaţiilor tehnico-edilitare din localităţile afectate de inundaţii” în lipsa solicitării AAPL de nivelul I, astfel depăşindu-şi atribuţiile stabilite prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 şi pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.633 din 14.07.201022.
    __________________________
    22 Hotărîrea Guvernului nr.633 din 14.07.2010 „Cu privire la unele măsuri de lichidare a consecinţelor inundaţiilor din luna iulie a anului 2010”.

    Grupul de lucru pentru achiziţii al CR Hînceşti a acceptat oferta Î.S. „Urbanproiect”, deşi aceasta nu corespundea sarcinilor pentru proiectare stabilite în documentele de licitaţie şi faptului că şeful Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri din cadrul Consiliului raional a întocmit o notă, unde se constată includerea în oferta Î.S. „Urbanproiect” a unor costuri exagerate, care nu redau cheltuielile reale aferente serviciilor de proiectare a obiectelor (de exemplu, costul lucrărilor de proiectare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din s. Mingir - 400,0 mii lei, iar pentru satul nou Cotul Morii (care este de două ori mai mic decît s. Mingir) – 925,2 mii lei.
    De menţionat că contractul încheiat cu Î.S. „Urbanproiect” privind achiziţionarea lucrărilor de proiectare a fost încheiat la 16.09.2010, în sumă de 2,5 mil. lei. Deşi, conform Legii nr.835-XIII din 17.05.199623, planul urbanistic reprezintă totalitatea documentelor scrise şi desenate, Î.S. „Urbanproiect” a elaborat doar o parte din componentele acestuia. Conform actului de predare–primire a producţiei de proiectare, semnat în decembrie 2010, Î.S. „Urbanproiect” i-a fost achitată integral valoarea contractată de 2,5 mil. lei, însă unele componente ale proiectelor de execuţie nu sînt finalizate (expertizate) nici pînă la momentul actual. Astfel, proiectul de execuţie pe „Reţelele exterioare de alimentare cu apă şi canalizare în s.Nemţeni”, expertizat corespunzător, a fost prezentat CR Hînceşti în septembrie – octombrie 2011, iar proiectul de execuţie „Reţelele exterioare de alimentare cu apă şi canalizare în s.Cotul Morii” - în octombrie 2011, fără expertiza respectivă a Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor. Ca urmare, CR Hînceşti a efectuat neregulamentar plăţi pentru lucrările de proiectare neexecutate de către antreprenor în termen, astfel dezafectînd mijloace bugetare în sumă totală de 1,4 mil.lei pe o perioadă de 8 luni.
    _________________________
    23 Legea nr.835–XIII din 17.05.1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”.

    Consiliul raional Hînceşti a achitat Î.S. „Urbanproiect” unele componente ale proiectului care nu au fost incluse în caietul de sarcini, cum ar fi: „Protecţia mediului” – în valoare de 130,5 mii lei (prezentat auditului abia în octombrie 2011), „Construcţia drumului tehnologic în satul Nemţeni” – în valoare de 249,6 mii lei. Ultimul, deşi, conform ofertei, trebuia proiectat pe o lungime de 5 km, de fapt a fost proiectat pe 3 km, costul total de proiectare rămînînd acelaşi.
    În anul 2010, primăria com.Sărata Galbenă nu a atribuit la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe cheltuielile de reparaţie capitală în sumă de 272,9 mii lei, ceea ce contravine pct.46 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.199624, astfel denaturîndu-se datele din rapoarte privind patrimoniul deţinut.
    _________________________
    24 Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996” (cu modificările şi completările ulterioare), abrogată la 03.08.2010.

    Recomandări:
    7. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului, primarul or. Hînceşti şi primarii satelor/comunelor Cărpineni, Mingir, Negrea, Logăneşti, Lăpuşna să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamnetar, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind cheltuielile neregulamentare.
    • Sînt necesare îmbunătăţiri esenţiale ale managementului şi  modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru cheltuielile de amenajare a teritoriului.
    În perioada anului 2010, pentru amenajarea teritoriului, UAT au utilizat mijloace financiare în sumă totală de 8186,0 mii lei, din care cele mai semnificative sume au fost înregistrate la primăriile: or. Hînceşti – 4423,5 mii lei, com.Cărpineni – 589,5 mii lei, com.Ciuciuleni – 399,7 mii lei, com.Sărata Galbenă – 327,8 mii lei etc.
    Auditul efectuat la această componentă denotă existenţa unor iregularităţi şi erori, care au condiţionat  planificarea neconformă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat; nerespectarea procedurilor regulamentare la achiziţionarea serviciilor pentru amenajarea teritoriului; acceptarea unor cheltuieli pentru lucrările de amenajare a teritoriului neasigurate de o acoperire financiară corespunzătoare; cheltuieli neargumentate şi iraţionale, care au însumat circa 2087,3 mii lei.
    Întru confirmarea celor menţionate, se exemplifică următoarele:

    Planificarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriului şi întreţinerea drumurilor locale s-a efectuat în lipsa normativelor la acest capitol.

    Calculele prezentate de către AAPL de nivelul I şi nivelul II privind planificarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriului nu determină exhaustiv volumul de alocaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de amenajare a teritoriului şi de salubrizare. Concomitent, calculele nu sînt bazate pe tipul serviciilor, modul de prestare a lor (manuală sau mecanică), cantitatea, frecvenţa şi preţul acestora, asigurînd doar acoperirea cheltuielilor întreprinderilor prestatoare de servicii. Totodată, în cazul stabilirii unor alocaţii diminuate, indicatorii ce urmează a fi executaţi de către entităţi nu sînt corelaţi cu volumul de alocaţii real primite, ceea ce duce la suportarea de către entităţi a cheltuielilor ce nu au surse de acoperire financiară, sau la neîndeplinirea volumului de servicii necesare. Ca urmare, beneficiarii (AAPL din raion) nu deţin informaţii privind tipul şi volumul real de servicii ce urmează a fi prestate.
    La achiziţionarea serviciilor pentru amenajarea teritoriului, unele AAPL din raion au admis derogări de la cadrul legal.
    Contrar prevederilor Legii nr.96-XVI din 13.04.2007, în anul 2010, primăria or.Hînceşti n-a efectuat proceduri de achiziţie a serviciilor de amenajare a teritoriului or. Hînceşti şi n-a încheiat cu Î.M.”Amen-Ver” contractul respectiv pentru prestarea acestora. Auditul a constatat că serviciile de amenajare în sumă totală de 4970,1 mii lei au fost efectuate de către Î.M.”Amen-Ver” în baza devizelor de cheltuieli, întocmite în formă liberă şi aprobate de către primarul or. Hînceşti. Ca urmare, AAPL din or. Hînceşti n-au asigurat transparenţa achiziţiilor publice, limitînd accesul altor operatori economici la prestarea serviciilor de amenajare a teritoriului, fapt ce determină riscul de prestare a unor servicii necalitative şi la preţ exagerat.
    La achiziţia serviciilor de amenajare a teritoriului, CR Hînceşti şi AAPL din comunele Cărpineni, Ciuciuleni, Sărata Galbenă nu au respectat unele aspecte de procedură, şi anume: pentru anul 2010 n-au întocmit planurile anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice; membrii grupului de lucru pentru achiziţii n-au semnat declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate şi n-au divizat responsabilităţile între ei; nu au întocmit dări de seamă privind desfăşurarea unor proceduri de achiziţie.
    √ O perioadă îndelungată, primăria or.Hînceşti practică acceptarea  efectuării lucrărilor pentru amenajarea teritoriului peste limitele stabilite în buget, ceea ce a cauzat formarea unor datorii creditoare în sumă de 1516,3 mii lei, care nu au fost reflectate în evidenţa contabilă a primăriei.
    Astfel, la situaţia din 01.01.2010, contabilitatea primăriei or.Hînceşti nu a înregistrat în evidenţa contabilă datoriile creditoare faţă de Î.M. “Amen-Ver” în sumă de 774,1 mii lei. Totodată, în anul 2010, Î.M. “Amen-Ver” a efectuat lucrări de amenajare a teritoriului în sumă totală de 4970,1 mii lei, iar primăria a achitat mijloace băneşti în limita alocaţiilor bugetare în sumă totală de 4227,9 mii lei, la situaţia din 01.01.2011 fiind formate datorii în sumă de 1516,3 mii lei, care la fel nu şi-au găsit reflectarea corespunzătoare în evidenţa contabilă a primăriei, ca datorii creditoare, cu toate că acestea erau confirmate prin facturi fiscale şi unele procese-verbale de recepţie a lucrărilor, aprobate de către primarul or.Hînceşti. Această situaţie denotă neasigurarea plenitudinii şi continuităţii înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice în perioada gestionară, precum şi incorectitudinea atribuirii cheltuielilor la perioada gestionară în care ele au fost efectuate, indiferent de perioada achitării lor, ceea ce contravine prevederilor art.13 alin.(2) lit.d) şi lit.f) din Legea nr.113-XVI din 27.04.200725. De menţionat că lucrările de amenajare a oraşului în lipsa surselor de finanţare în sumă de 1516,3 mii lei s-au efectuat de către Î.M. „Amen-Ver” din contul veniturilor obţinute de la prestarea altor servicii (de aprovizionare cu apă şi canalizare, autosalubrizare).
    _________________________
    25 Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 ( cu completările şi modificările ulterioare; în continuare- Legea nr.113-XVI din 27.04.2007).

    Totodată, primăria or. Hînceşti nu dispune de documente justivicative care ar argumenta volumele de lucrări privind salubrizarea şi curăţarea străzilor, pieţelor şi altor locuri publice (suprafeţele terenurilor), efectuate în anul 2010, în sumă de 2847,8 mii lei. Înregistrarea la cheltuieli a acestor servicii prestate s-a efectuat doar în baza facturii fiscale, ceea ce determină riscul neautenticităţii lucrărilor executate.
    √ Unele cheltuieli pentru amenajarea teritoriului nu s-au încadrat în cadrul regulamentar, condiţionînd riscul de pierdere a patrimoniului public şi cauzînd cheltuieli ineficiente AAPL.
    În anul 2010, primăria or.Hînceşti neregulamentar26 a înregistrat la cheltuielile pentru amenajarea teritoriului mijloacele bugetare alocate pentru procurarea mijloacelor fixe (containere pentru gunoi, mătură cilindrică şi autovehicul pentru curaţirea străzilor) în sumă totală de 347,4 mii lei, ceea ce a permis decontarea sumei menţionate şi pierderea evidenţei patrimoniului public.
    _________________________
    26 Clasificaţia bugetară, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20.10.2008 “Privind clasificaţia bugetară” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Totodată, în perioada anilor 2009-2011 (6 luni), Î.M. „Amen-Ver” neîntemeiat a expus spre achitare, iar primăria or. Hînceşti a achitat cheltuielile pentru întreţinerea automobilului AUDI Q7 în sumă de 223,6 mii lei ca servicii pentru amenajarea teritoriului. De menţionat că automobilul dat a fost procurat de Î.M. „Amen-Ver” şi transmis, conform contractului de comodat din 10.04.2009, în folosinţă primăriei or. Hînceşti, ultima urmînd să suporte cheltuielile legate de utilizarea acestuia (combustibil, lubrifianţi, reparaţii curente, uzura). Totodată, Serviciul contabil al primăriei or.Hînceşti n-a dispus de documente justificative privind primirea autoturismului în comodat şi n-a înregistrat în evidenţa contabilă la conturile extrabilanţiere valoarea acestuia în mărime de 450,6 mii lei, ceea ce contravine prevederilor Legii nr.113-XVI din 27.04.2007.
    Se relevă că foile de parcurs al acestui automobil au fost semnate de primarul or.Hînceşti şi de şofer, care nu este angajat nici al primăriei or. Hînceşti, nici al Î.M. „Amen-Ver”, întreprinderea avînd doar un contract de răspundere materială pentru autoturism (încheiat cu şoferul). Ca urmare, cele relatate denotă că primăria or. Hînceşti a camuflat luarea în locaţiune a automobilului pentru deservirea primarului ca cheltuieli de amenajare a teritoriului.
    Recomandări:
    8. AAPL menţionate la acest compartiment să asigure procurarea lucrărilor de amenajare a teritoriului doar prin proceduri de achiziţii publice şi în limita alocaţiilor bugetare.
    9. DGF, în comun cu AAPL de nivelul I, să elaboreze o metotologie privind planificarea cheltuielilor privind amenajarea teritoriului.
    10. Primăria or. Hînceşti să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu asigurarea înlăturării tuturor deficienţelor constatate de audit, inlusiv prin reflectarea în evidenţa contabilă a datoriilor creditoare pentru amenajarea teritoriului.
    11. Consiliul orăşenesc Hînceşti să examineze necesitatea deţinerii în comodat a autoturismului AUDI Q7, cu determinarea persoanelor care poartă răspundere de înregistrarea neregulamentară a cheltuielilor de întreţinere a autoturismului ca cheltuieli de amenajare a teritoriului.
    • Nerespectarea prevederilor regulamentare existente, lipsa unor reglementări, precum şi a unui control intern corespunzător asupra executării cheltuielilor suportate în urma situaţiilor excepţionale şi lichidării consecinţelor calamităţilor naturale au cauzat încălcări ale disciplinei financiare.
    Pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010 din satele Cotul Morii, Sărăteni, Obileni şi Nemţeni, de la bugetul de stat s-au alocat mijloace financiare pentru cheltuieli curente şi capitale în sumă totală de 15357,6 mii lei. Mijloacele alocate au fost utilizate şi raportate de către CR Hînceşti. Datele privind sumele alocate din bugetul de stat şi utilizarea lor se prezintă în Tabelul nr.2.
Tabelul nr.2
Nr. d/o

Mijloacele alocate de la bugetul de stat

Cheltuieli

Ponderea cheltuielilor executate, %

Destinația mijloacelor
Articolul de cheltuieli
Suma
(mii lei)
de casă (mii lei)
efective (mii lei)
1.
Mărfuri de uz gospodăresc
113.03
24,7
24,6
16,4
0,2
2.
Alimentație
113.09
1419,0
1419,0
1419,0
9,5
3.
Servicii de transport
113.13
81,8
81,8
81,8
0,5
4.
Acordarea ajutoarelor, inclusiv:
- acordarea ajutoarelor sinistraților;
- despăgubirea pierderilor agricole;
- ajutarea familiei dlui Gotca, s.Obileni
135.11, 135.20
8795,2
6134,0
2179,0
482,2
8409,2
5846,5
2080,5
482,2
8409,2
5846,5
2080,5
482,2
56,2
39,1
13,9
3,2
5.

Elaborarea documentației de proiect pentru casele de locuit și a schemelor de amplasare a cartierelor locative

241.01
1591,1
1591,1
1591,1
10,6
6.

Proiectarea obiectului „Planul urbanistic general al caselor de locuit”

241.07
2458,2
2458,2
2458,2
16,4
7.
Procurarea mijloacelor fixe
242
22,4
22,4
22,4
0,1
8.
Reparația capitală a obiectelor de învățămînt
243.03
965,2
965,1
965,1
6,5
 
Total
 
15357,6
14971,4
14963,2
100,0

    Sursă: Adeverinţele-înștiinţări ale MF, Raportul privind executarea bugetului UAT ,la venituri, pe anul 2010; Rapoartele priivind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază (Formularul nr.2), datele din evidenţa contabilă a Consiliului raional Hîncești


   
Cheltuielile ce ţin de domeniul dat au fost executate cu un şir de deficienţe şi nereguli, care au cauzat acordarea de ajutor material în sumă de 5846,5 mii lei în lipsa unor criterii bine determinate, neasigurarea ţinerii unei evidenţe contabile conforme a primirii şi consumului de produse alimentare în sumă de 1747,4 mii lei, ceea ce determină un risc major al neveridicităţii acestor cheltuieli; repartizarea către instituţiile educaţionale a ajutorului umanitar în sumă de 1837,9 mii lei cu termenul de păstrare expirat, folosit la alimentarea copiilor şi periculos  pentru sănătatea acestora. Întru argumentarea celor menţionate, expunem  următoarele:
    În cadrul normativ nu există careva reglementări privind tipul, cuantumul ajutoarelor acordate, precum şi condiţiile pe care urmează să le întrunească persoanele ce au suferit în urma calamităţilor pentru a beneficia de ajutoare. Acordarea de ajutoare persoanelor care au suferit în urma calamităţilor (în continuare - sinistraţi) s-a efectuat în baza Hotărîrilor Guvernului27 aprobate pentru această situaţie, care au prevăzut acordarea unui ajutor material unic în mărime de 500 lei pentru fiecare din persoanele ale căror case au fost inundate, iar responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii listelor sinistraţilor şi repartizării ajutoarelor materiale a fost pusă în sarcina AAPL din raionul Hînceşti. De menţionat că Regulamentul28 privind repartizarea ajutoarelor materiale a fost aprobat de CR Hînceşti abia la 10 decembrie 2010, sau după 5 luni de la  inundaţii, astfel achitarea ajutoarelor materiale pînă la această dată efectuîndu-se în lipsa oricăror reglementări. Ajutoarele materiale achitate pentru perioada iulie-noiembrie 2010 au constituit 5846,5 mii lei (reieşind din 500 de lei pe lună pentru o persoana).
    _____________________________
    27 Hotărîrile Guvernului nr.622 din 09.07.2010, nr.631 din 14.07.2010, nr.674 din 30.07.2010, nr.745 din 18.08.2010, nr.818 din 10.09.2010, nr.1002 din 21.10.2010.
    28 Regulamentul privind distribuirea mijloacelor financiare primite de la contul special republican sau din alte surse financiare pentru ajutorarea persoanelor care au suferit în urma inundaţiilor din vara anului 2010 din satele Cotul Morii, Sărăteni, Obileni, Nemţeni din r-nul Hînceşti, aprobat prin Decizia Consiliului raional Hînceşti nr.07/08 din 10.12.2010.

    Cheltuielile pentru despăgubirea pierderilor agricole au fost executate în sumă totală de 2080,5 mii lei, inclusiv de pe terenurile folosite pentru şantierele de construcţie - 792,0 mii lei, şi de pe terenurile inundate - 1288,5 mii lei. De fapt, conform actelor şi mijloacelor alocate din bugetul de stat, compensaţiile urmau să constituie 807,7 mii lei şi, respectiv, 1371,3 mii lei, sau cu 15,7 mii lei şi, respectiv, 82,8 mii lei mai mult. Conform rapoartelor CR Hînceşti privind despăgubirea pierderilor agricole, cheltuielile efective s-au raportat la valoarea cheltuielilor executate, deşi valoarea calculată urma să se raporteze la cheltuielile efective, iar soldul neachitat – la datorii, prin ce au fost denaturate rapoartele financiare ale CR Hînceşti. La data de 25.07.2011, soldul despăgubirilor neachitate a constituit 8,7 mii lei.
    Cheltuielile pentru alimentaţia sinistraţilor evacuaţi în Colegiul de construcţie Hînceşti şi Şcoala profesională din Hînceşti, precum şi a persoanelor implicate în lichidarea consecinţelor inundaţiilor şi în lucrările de construcţie au constituit 1747,4 mii lei (alocaţii bugetare şi produse primite în calitate de ajutor umanitar), ceea ce reprezintă circa 30 lei pentru un om/zi de alimentare. Efectuarea cheltuielilor de alimentaţie nu a fost reglementată prin careva norme, iar CR Hînceşti nu a organizat ţinerea evidenţei contabile conform cerinţelor pct.62 şi pct.76 din Instrucţiunea nr.93. Astfel, prin decizia Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale, nu au fost numite persoanele cu funcţii de răspundere materială, nu s-a ţinut evidenţa analitică a produselor alimentare şi nu s-au întocmit borderourile cumulative atît privind intrările, cît şi privind consumurile de produse alimentare. Lipsa unei evidenţe contabile conforme la acest capitol a condiţionat imposibilitatea verificării regularităţii operaţiunilor date şi determină riscul major al neveridicităţii cheltuielilor raportate.
    Conform rapoartelor prezentate, CR Hînceşti şi DGÎTS au primit donaţii (mijloace financiare şi bunuri) în sumă de 9172,7 mii lei, în anul 2010 fiind utilizate şi distribuite donaţii în sumă de 6641,1 mii lei. Examinarea rapoartelor DGÎTS privind recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor umanitare pe luna iulie 2010 a relevat casarea produselor alimentare ca volum, fără valoarea lor şi fără specificarea denumirii concrete a acestora, astfel nefiind respectate prevederile pct.76 din Instrucţiunea nr.93.
    În baza Deciziei CR Hînceşti din 10.12.2010 şi a procesului-verbal al şedinţei Comisiei teritoriale Hînceşti pentru ajutoarele umanitare din 16.03.2011, o parte din ajutorul umanitar primit a fost repartizat primăriilor din raion, inclusiv 133 tone orez în sumă de 1837,9 mii lei. Conform datelor de pe ambalaj, termenul de păstrare a orezului era expirat în aprilie 2010, iar conform certificatului de conformitate, produsul corespundea cerinţelor calităţii pînă la 01.12.2010.
     La recepţionarea orezului în luna noiembrie 2010, Comisia pentru ajutoarele umanitare nu a consemnat faptul că pînă la expirarea termenului de păstrare  rămăseseră 20 zile. Orezul în cantitate de 16,1 tone, în sumă de 222,8 mii lei, repartizat primăriei or.Hînceşti, a fost distribuit instituţiilor de învăţămînt. De exemplu, Grădiniţei nr.4 i-au fost alocate 3,0 tone de orez, din care, la situaţia din 01.07.2011, erau consumate doar 0,4 tone, iar 2,6 tone se aflau în stoc. Dat fiind faptul că consumul mediu anual de orez la Grădiniţa nr.4 este de circa 0,7 tone, stocul disponibil este suficient pentru alimentaţia copiilor timp de circa 4 ani. La adresarea verbală a şefului grădiniţei către primăria or.Hînceşti referitor la consumul produsului cu termenul de păstrare expirat, nici un răspuns nu a fost primit, orezul fiind folosit pentru alimentaţia copiilor şi în luna august 2011.
    Recomandări:
    12. CR Hînceşti să elaboreze şi să aprobe un plan concret de acţiuni în caz de situaţii excepţionale, cu indicarea persoanelor responsabile de implementarea lor, inclusiv de ţinerea evidenţei contabile conforme a primirii şi utilizării  mijloacelor şi bunurilor primite ca ajutor umanitar.
    13. CR Hînceşti, în comun cu Centrul de Sănătate Publică Hînceşti, să întreprindă măsuri urgente referitor la asigurarea alimentaţiei calitative a copiilor în instituţiile de învăţămînt.
    • Este necesară eficientizarea managementului financiar la utilizarea mijloacelor financiare provenite din granturi, administrate de CR Hînceşti.
    În anul 2010, CR Hînceşti a obţinut venituri din granturi de la organismele internaţionale şi locale (Fondul ecologic) în sumă de 5970,8 mii lei, cheltuielile de casă fiind executate în sumă de 6236,6 mii lei. Totodată, în acest an, CR Hînceşti a implementat 2 proiecte privind:
    - „Îmbunătăţirea situaţiei social-economice şi majorarea atractivităţii investiţionale a localităţilor dezavantajate din lunca rîului de frontieră Prut a raionului Hînceşti, prin renovarea drumului M1 Ivanovca-Obileni-Cotul Morii” (în continuare – Proiectul drumului M1), în valoare de 750,7 mii euro, în anul 2010 fiind executate cheltuieli în sumă de 2725,6 mii lei;
    - „Înfiinţarea unui Centru de îngrijire la domiciliu pentru persoanele care se află în incapacitatea de a se îngriji individual din oraşul Hînceşti şi zona aferentă” (în continuare – Proiectul Centrului de îngrijire), în valoare de 274,3 mii  euro, în anul 2010 fiind executate cheltuieli în sumă de 1702,2 mii lei.
    CR Hînceşti nu a asigurat un management corespunzător al proiectelor menţionate, fiind admisă irosirea mijloacelor financiare şi efectuarea  unor cheltuieli nejustificate (dubioase), cu un risc înalt de neconformitate,  în sumă de 965,6 mii lei. Totodată, nu au fost respectate prevederile legale la angajarea funcţionarilor publici în procesul de implementare a proiectelor.
    Astfel:
    √ Pentru implementarea proiectelor, în calitate de manageri şi alt personal, au fost angajaţi funcţionari publici care aveau în competenţă domeniile respective, prin ce s-au ignorat prevederile cadrului legal. Deşi, conform cadrului normativ29, funcţionarii publici sînt în drept să  desfăşoare munca prin cumul doar în cadrul societăţilor, întreprinderilor, precum şi al organizaţiilor necomerciale a căror activitate nu este controlată, subordonată sau nu ţine de competenţa autorităţii publice în care sînt angajaţi, 7 funcţionari publici, inclusiv vicepreşedintele raionului, şefi de secţii şi specialişti principali din cadrul Aparatului preşedintelui raionului şi SASPF, au fost angajaţi în cadrul proiectelor implementate de Consiliul raional, ceea ce determină apariţia conflictului de interese şi a riscului de utilizare neconformă a mijloacelor financiare gestionate.
    ________________________
    29 Art.25 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 158-XVI  din  04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (cu modificările şi completările ulterioare); pct.4 din Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (cu modificările şi completările ulterioare).

    √ Lipsa unei monitorizări din partea CR Hînceşti asupra activităţilor financiare desfăşurate de managerii proiectelor a determinat nerespectarea de către aceştia a principiilor de economicitate şi eficienţă, neasigurarea transparenţei şi realităţii cheltuielilor, condiţionînd un risc înalt al neconformităţii valorificării mijloacelor proiectelor.
    Deşi, prin contracte de grant, s-a stabilit că cheltuielile de personal, de transport, de deplasare etc. vor fi eligibile dacă nu le depăşesc pe cele acceptate de beneficiar în mod obişnuit, în bugetele proiectelor au fost aprobate şi executate cheltuieli ce depăşesc de 4-6 ori limitele stabilite de cadrul normativ30 al Republicii Moldova. Astfel, diurnele pentru deplasările în interiorul ţării s-au achitat în cuantum de 250 lei, pe cînd norma stabilită este de 55 lei, iar diurnele pentru deplasările în România – în cuantum de 130 euro, în loc de 20 euro.
    ________________________
    30 Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002).

    De asemenea, managerii proiectelor nu au asigurat executarea prevederilor contractuale referitor la faptul că costurile eligibile pentru proiecte urmează să fie necesare pentru derularea acestora, să fie prevăzute în contract, precum şi să se respecte principiile unui management financiar raţional, în special ce ţin de economicitate şi de eficienţă. Ca urmare, auditul a constatat efectuarea unor cheltuieli dubioase, care nu erau necesare pentru implementarea proiectelor, precum şi cazuri de achitare dublă pentru unul şi acelaşi lucru.
    Astfel:
    - Cu toate că pentru activităţile în cadrul Proiectului drumului M1 a fost utilizat automobilul de serviciu al Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri a CR Hînceşti, managerul proiectului (şeful secţiei), cu 3 luni înainte de încetarea proiectului, a încheiat un contract de arendă a automobilului subalternului său din cadrul secţiei, invocînd necesitatea deplasării la şantier a responsabilului tehnic, care, conform explicaţiilor, s-a deplasat la şantier cu automobilul propriu, fără a i se achita careva plată pentru utilizarea acestuia. Ca urmare, cheltuielile suportate privind arenda automobilului în sumă de 16,7 mii lei sînt supuse unui risc înalt de inexistenţă.
    - Cheltuielile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto în sumă de 6,8 mii lei, suportate de Proiectul Centrului de îngrijire, au fost decontate în baza copiei contractului de asigurare şi a unui certificat, care, conform dării de seamă a companiei de asigurare, este înregistrat ca „anulat”, ceea ce determină existenţa unui risc de fraudă.
    - În cadrul proiectelor s-au efectuat cheltuieli de retribuire a muncii şoferului care nu a fost implicat în implementarea proiectelor (10,4 mii lei), au fost salarizaţi juristul şi contabilul care n-au executat nici o activitate (118,3 mii lei) şi s-au efectuat cheltuieli duble pentru traducerea documentelor (43,5 mii lei).
    - Au fost admise cheltuieli iraţionale privind diurnele pentru deplasarea la şantier a contabilului şi traducătorului (5,0 mii lei), precum şi a şoferului (7,5 mii lei). Managerului de proiect i-a fost achitată diurna în sumă de 7,5 mii lei, din care 4,5 mii lei - pentru perioada cînd lucrările nu se executau, şi 1,7 mii lei - pentru zilele de plecare şi întoarcere, calculate în mărime de 100%, deşi urmau a fi calculate în mărime de 50%.
    - Efectuarea unor cheltuieli iraţionale şi neregulamentare a dus la majorarea contribuţiei CR Hînceşti la implementarea Proiectului drumului M1 cu 1,7%, sau cu 206,4 mii lei.
    - Contrar prevederilor contractuale, partenerii nu au prezentat lunar rapoartele financiare şi narative privind activitatea lor la implementarea proiectului. Ca urmare, managerul proiectului a acceptat cheltuieli în sumă de 313,3 mii lei, în baza unor documente ce nu confirmă desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului (deconturi de avans, copii ale paşapoartelor, cu menţiunea despre trecerea frontierei, tichetele electronice).
    - În contradicţie cu prevederile contractuale, partenerii Proiectului Centrului de îngrijire n-au justificat echilibrarea veniturilor şi cheltuielilor sale şi neobţinerea profitului. Ca urmare, prin intermediul unui agent economic, au fost majorate costurile de tipar a 1000 exemplare ale manualului „Cele mai bune practici europene în domeniul îngrijirii la domiciliu” cu 112,3 mii lei. Această situaţie determină faptul ca cheltuielile totale suportate pentru elaborarea şi tipărirea manualului în sumă de 361,2 mii lei să fie supuse unui risc înalt de neautenticitate.
    - Managerul Proiectului Centrului de îngrijire a acceptat serviciile unui partener de proiect, achitînd mijloace financiare cu 149,0 mii lei mai mult decît prevederile contractuale (10,5 mii euro, sau 164,3 mii lei).
    - În lipsa documentelor justificative privind scopul şi rezultatele deplasărilor, din contul Proiectului Centrului de îngrijire au fost suportate neregulamentar cheltuieli de deplasare în sumă de 76,7 mii lei, din care: 46,9 mii lei - pentru deplasarea în România a managerului şi contabilului proiectului, prin achitarea diurnelor de 130 euro pe zi, în loc de 20 euro pe zi; 21,3 mii lei - pentru achitarea diurnelor unei persoane neangajate.
    Recomandări:
    14.Consiliul raional Hînceşti şi preşedintele raionului:
    14.1. să asigure un management eficient al proiectelor implementate şi o monitorizare adecvată a activităţii acestora;
    14.2. la încheierea contractelor de grant şi la implementarea proiectelor, să asigure respectarea cadrului legal şi normativ existent;
    14.3. să ia atitudine faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor constatate de audit şi să întreprindă măsurile de rigoare necesare pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de gestionarea defectuoasă a mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectelor;
    14.4. să angajeze doar personalul necesar pentru implementarea proiectelor şi în conformitate cu cadrul legal, eliminînd apariţia conflictelor de interese.
    Obiectivul III: A raportat UAT în modul corespunzător, a întreţinut şi a protejat adecvat mijloacele sale fixe şi patrimoniul?
    Misiunea de audit denotă că sistemul de management al gestionării patrimoniului public în raionul Hînceşti nu a fost conformat prevederilor legale, astfel fiind afectat de un şir de deficienţe şi lacune, ce se exprimă prin: lipsa unei evidenţe corespunzătoare a patrimoniului public şi a raportării veridice a situaţiilor patrimoniale; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului de proprietate la organul cadastral; neîncheierea contractelor de comodat privind transmiterea patrimoniului în gestiune; nedeterminarea responsabilităţii manageriale a conducătorilor întreprinderilor pentru buna gestiune a bunurilor încredinţate etc. Toate acestea se datorează lipsei în cadrul AAPL a unei politici exhaustive de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local, care, în consecinţă, lipseşte bugetele UAT de venituri pasibile încasării, necesare pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor legale ale AAPL.
    Totodată, evidenţa patrimoniului public transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale şi instituţiilor medico-sanitare publice nu este veridică şi necesită restabilire.
    Întru argumentarea celor expuse, menţionăm următoarele.
    • AAPL nu au asigurat o evidenţă adecvată a patrimoniului public transmis la agenţii economici fondaţi. Întocmirea şi prezentarea de către AAPL a dărilor de seamă privind patrimoniul gestionat de către întreprinderile fondate nu se bazează pe documente justificative, ceea ce duce la divergenţe între datele CÎS, evidenţei contabile şi dării de seamă prezentate Agenţiei Proprietăţii Publice.
    CR Hînceşti, pentru anul 2010, nu a prezentat Agenţiei Proprietăţii Publice o dare de seamă autentică privind patrimoniul AAPL de nivelul I şi nivelul II gestionat de către întreprinderile municipale, pentru includerea ei în Registrul patrimoniului public, în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.675 din 06.06.200831, ceea ce determină riscul neautenticităţii datelor din Registrul patrimoniului public.
    _________________________
    31 Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.675 din 06.06.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).

    În rezultatul contrapunerii dărilor de seamă prezentate de către Consiliul raional Hînceşti la Agenţia Proprietăţii Publice cu bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice la situaţia din 01.01.2011, s-a constatat că Aparatul preşedintelui raionului, primăriile or.Hînceşti, comunelor Sărata Galbenă, Oneşti şi Lăpuşna n-au reflectat în evidenţa contabilă patrimoniul transmis în capitalul social la 5 întreprinderi municipale (fondate de acestea) în sumă de 13264,7 mii lei, prin ce nu au fost respectate prevederile art.17 alin.(1) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007 şi ale Instrucţiunilor nr.93 şi nr. 94.
    Urmare confruntării informaţiilor prezentate de către CÎS cu datele din darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al întreprinderilor de stat/municipale, prezentată de către CR Hînceşti la Agenţia Proprietăţi Publice, la 2 întreprinderi municipale s-au constatat divergenţe privind mărimea capitalului social în sumă totală de 1025,7 mii lei (fondator - primăria or.Hînceşti). Astfel, la Î.M. ”Gospodăria de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare”, mărimea capitalului social a fost diminuată cu 10836,0 mii lei, comparativ cu datele CÎS, iar la S.A. „Amen-Ver” – respectiv, mărimea capitalului social a fost majorată cu 9810,4 mii lei.
    De asemenea, s-a constatat că CR Hînceşti nu a inclus în darea de seamă datele privind Î.M. ”Galbver” (fondator - primăria com.Sărata Galbenă), cu valoarea patrimoniului public gestionat în sumă de 175,8 mii lei. Totodată, primăria com.Sărata Galbenă nu a întocmit acte de primire-predare a fîntînilor arteziene în sumă de 175,8 mii lei, gestionate de către Î.M. ”Galbver”.
    CR Hînceşti, timp de 4 ani, nu a virat cota-parte în sumă 100,0 mii lei în capitalul social al Î.M. ”Centrul regional de promovare a turismului Hînceşti”, fondată în baza deciziei din 28.09.2006, prezentînd la Agenţia Proprietăţi Publice date neautentice privind mărimea capitalului social depus. De menţionat că întreprinderea a fost înregistrată la Oficiul teritorial Hînceşti al CÎS în lipsa documentelor ce confirmă depunerea de către fondator a cotei-părţi în capitalul social, prin ce nu au fost respectate prevederile art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.1265-XIV din 05.10.200032. Ca rezultat, din momentul înregistrării pînă în prezent întreprinderea nu a activat, iar fondatorul nu a întreprins măsuri privind lichidarea acesteia.
    ________________________
    32 Legea nr.1265-XIV din 05.10.2000 „Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor” (abrogată din 30.05.2008, în baza Legii nr.220-XVI din 19.10.2007).

    CR Hînceşti nu a ajustat capitalul statutar al Î.M. ”Biroul raional Hînceşti de proiectări, prospecţiuni şi servicii” la valoarea activelor nete în mărime de 18,0 mii lei, capitalul statutar înregistrat la CÎS rămînînd neschimbat şi constituind 39 lei.
    În anul 2010, întreprinderile municipale şi IMSP n-au prezentat către fondatori (AAPL de nivelul I şi nivelul II), spre aprobare, rapoartele financiare, astfel admiţînd derogări de la prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006.
    Recomandări:
    15. AAPL menţionate în acest capitol:
    15.1. să întreprindă măsuri pentru efectuarea inventarierii integrale a patrimoniului AAPL transmis în administrarea întreprinderilor fondate, înregistrarea conformă a patrimoniului transmis şi aprobarea anuală a rapoartelor financiare ale întreprinderilor fondate;
    15.2. să asigure întocmirea actelor de primire - predare a patrimoniului în gestiune, corelarea capitalului social cu activele nete ale întreprinderilor fondate şi corectarea altor iregularităţi constatate de audit;
    15.3. să examineze oportunitatea lichidării întreprinderilor care nu funcţionează timp îndelungat.
    • Necesită îmbunătăţiri şi ajustări procesul de administrare şi gestionare a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP.
    Neînregistrarea, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.199833 şi ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, a dreptului de proprietate asupra bunurilor transmise de către CR Hînceşti în gestiunea IMSP SR şi IMSP CMF a dus la formarea şi funcţionarea, în perioada ianuarie 2008 - octombrie 2009, a cîte 2 instituţii cu acelaşi patrimoniu şi personal ( unele fondate de Ministerul Sănătăţii, iar altele - de CR Hînceşti), care ulterior au fost dizolvate prin deciziile instanţelor de judecată şi Ordinul ministrului sănătăţii din 09.10.2009.
    _____________________________
    33 Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr. 1543 – XIII din 25.02.1998).

    Comisia CR Hînceşti de primire a bunurilor IMSP SR şi IMSP CMF nu a asigurat includerea în actele de primire-predare din 22.10.2009 a menţiunii privind starea bunurilor transmise, cu stabilirea valorii estimative a acestora, prin ce nu au fost respectate prevederile pct.24 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.199534.
    ____________________________
    34 Regulamentul cu privire la transmiterea întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995 ( cu completările şi modificările ulterioare;în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995).

    De asemenea, pînă în prezent, drepturile asupra bunurilor imobile ale IMSP în valoare totală de 86730,1 mii lei (inclusiv IMSP CMF – 31736,9 mii lei, şi IMSP SR  –54993,2 mii lei), transmise la CR Hînceşti, nu au fost supuse înregistrării la OCT Hînceşti. Totodată, bunurile proprietate publică au fost transmise în gestiunea IMSP în lipsa actelor de primire - predare, prin ce n-a fost asigurată  evidenţa corespunzătoare a acestora.
    CR Hînceşti nu a asigurat o evidenţă conformă a bunurilor proprietate publică transmise în gestiunea IMSP din raion. În conformitate cu decizia CR Hînceşti din 29.09.2010 ”Privind transmiterea în gestiune economică a patrimoniului IMSP Spitalul raional Hînceşti şi IMSP CMF Hînceşti”, urmau a fi întocmite contracte de transmitere în comodat a patrimoniului, care pînă în prezent nu sînt întocmite.
    Modul de evidenţă a patrimoniului transmis de CR Hînceşti în gestiunea IMSP nu este suficient reglementat. Astfel, deşi aceste bunuri sînt proprietatea Consiliului raional, iar evidenţa analitică a lor urmează a fi ţinută la conturile respective, contrar prevederilor art.17 alin.(4) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, bunurile se înregisrează ca valoare sintetică la contul 135 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate”, care este destinat ţinerii evidenţei mijloacelor transmise în capitalul social al întreprinderilor, însă IMSP nu au capital social. De menţionat că evidenţa bunurilor primite de IMSP de la Consiliul raional este ţinută nu la conturile extrabilanţiere (pentru bunurile ce nu aparţin instituţiei), dar la conturile bilanţiere (ca bunuri proprietate a instituţiei), fiind ţinută evidenţa analitică a acestora şi calculată uzura lor. De asemenea, există neconcordanţe între politicile de contabilitate ale instituţiilor bugetare şi IMSP, astfel încît la instituţiile bugetare cheltuielile de reparaţii capitale se reflectă la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, iar la IMSP – la cheltuielile curente, fapt ce generează riscul de raportare financiară diferită a situaţiilor patrimoniale ale aceloraşi bunuri de către IMSP şi fondatorii IMSP.
    Astfel, la situaţia din 01.01.2011, conform rapoartelor financiare, la IMSP sînt înregistrate bunuri în sumă totală de 103299,1 mii lei (inclusiv: IMSP CMF – 36882,4 mii lei, şi IMSP SR - 66416,7 mii lei), cu uzura calculată în sumă de 49500,8 (inclusiv: IMSP CMF – 9535,4 mii lei, şi IMSP SR -  39965,4 mii lei), acestea fiind gestionate în lipsa contractelor de comodat.
    Auditul a constatat că părţi diferite ale aceluiaşi bun sînt înregistrate în evidenţă la diferite IMSP. Astfel, IMSP CMF  este amplasată în clădirea aflată la evidenţă la IMSP SR (2405,6 mii lei), iar în evidenţa contabilă a IMSP CMF, la contul „clădiri”, sînt reflectate lucrările de reparaţie capitală a clădirii în sumă de 31,9 mii lei. De asemenea, la IMSP CMF, la contul „mijloace de transport” este reflectată suma de 50,0 mii lei, cota-parte a transferului pentru achiziţionarea autoturismului „Dacia Logan”, utilizat de către IMSP SR.
    IMSP CMF şi CR n-au asigurat integritatea bunurilor materiale şi recuperarea prejudiciului în sumă de 49,5 mii lei. Astfel, automobilul „Volkswagen Golf Plus” (anul producerii 2008), în valoare de 198,0 mii lei, a fost deteriorat la 08.11.2008, în urma unui accident rutier (fără a fi posibilă reparaţia acestuia). O parte din prejudiciu, în sumă de 148,5 mii lei, a fost recuperat de către compania de asigurare, iar pentru prejudiciul nerecuperat în sumă de 49,5 mii lei IMSP CMF nu s-a adresat în judecată către vinovatul de comiterea accidentului (art.1410 din Codul civil35). Totodată, IMSP CMF n-a reflectat în evidenţa contabilă diminuarea valorii automobilului cu suma recuperată de la compania de asigurare, astfel nerespectînd prevederile art.17 alin.(1) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, şi  n-a întreprins măsuri pentru decontarea automobilului. Drept consecinţă a lichidării IMSP CMF, din subordinea Ministerului Sănătăţii, automobilul dat a fost transmis, la  22.10.2009, la balanţa Consiliului raional, fără a se menţiona în actul de primire-predare faptul că automobilul este avariat şi nu poate fi reparat. Prin decizia CR Hînceşti din 20.08.2010, automobilul a fost casat, neasigurîndu-se  recuperarea valorii restante în sumă de 49,5 mii lei.
    Recomandări:
    16. CR Hînceşti şi preşedintele raionului:
    16.1. să asigure încheierea cu IMSP a contractelor privind transmiterea în comodat a patrimoniului gestionat de către acestea şi înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile din gestiunea lor;
    16.2. să asigure inventarierea patrimoniului real gestionat de către fiecare IMSP în parte, cu eliminarea deficienţelor constatate în evidenţa contabilă a IMSP;
    16.3.  să întreprindă măsuri întru recuperarea prejudiciilor cauzate în sumă de 49,5 mii lei.
    17. DGF, de comun acord cu IMSP, să elaboreze o medodologie privind evidenţa patrimoniului gestionat de către IMSP, inclusiv la efectuarea investiţiilor capitale, care să asigure conformitatea valorii patrimoniului raional gestionat de către IMSP.
    • Necesită îmbunătăţiri procesul de gestionare şi evidenţă a patrimoniului public în cadrul Consiliului raional Hînceşti şi unele primării.
    Cu derogare  de la prevederile art.4 alin.(3) lit.b) din Legea nr.1543-XIII  din 25.02.1998 şi  pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.683 din 18.06.200436, CR Hînceşti n-a înregistrat la organul cadastral drepturile asupra a 9 bunuri imobile în valoare de 10849,7 mii lei şi asupra reţelelor de gaze în valoare de 10411,1 mii lei, aflate la balanţa sa. De asemenea, primăria or.Hînceşti n-a asigurat înregistrarea drepturilor asupra 11 imobile (clădirile primăriei şi ale instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi primar) cu valoarea de 42387,9 mii lei şi terenurilor aferente, terenurilor aferente drumurilor locale cu valoarea de 2068,2 mii lei, precum şi asupra altor 6 terenuri. Situaţii similare privind neînregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile s-au constatat şi la primăriile com.Sărata Galbenă, com.Cărpineni, s.Ciuciuleni şi com.Oneşti.
    _____________________________
    36 Hotărîrea Guvernului nr.683 din 18.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a reţelelor de gaze întreprinderilor de gaze  ale Societăţii pe Acţiuni ”Moldovagaz” la deservire tehnică” (cu modificările ulterioare).

    Gazoductul Hînceşti-Mereşeni-Sărata Galbenă, cu valoarea de 5289,3 mii lei, a fost transmis de către CR Hînceşti primăriei com.Sărata Galbenă (1996,1 mii lei) şi primăriei com. Mereşeni (3293,2 mii lei) cu întîrziere de 10 luni, nefiind asigurat acceptul consiliilor locale respective de a primi la balanţa lor gazoductele. Prin cele menţionate, preşedintele raionului nu a asigurat executarea regulamentară a Deciziei CR Hînceşti din 29.07.2010 şi, totodată, n-au fost respectate prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995 şi art.9 alin. (2) lit.b) din Legea nr.121-XVI din 04.05.200737.
    _____________________________
    37 Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 „Privind  administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”.

    Auditul a constatat că valoarea gazoductului transmis primăriei com.Mereşeni diferă în diferite documente (în decizia CR Hînceşti - 3293,2 mii lei; în actul de primire-predare - 3929,1 mii lei, iar în evidenţa contabilă a primăriei com.Mereşeni -  3858,1 mii lei), ceea ce denotă o evidenţă eronată a patrimoniului gestionat de către AAPL din raion.
    Primăria com.Sărata Galbenă nu a asigurat păstrarea şi protejarea patrimoniului local. Astfel, bunurile imobile cu valoarea de bilanţ de 5333,8 mii lei (Clubul Brătianovca – 4432,6 mii lei; cazangeria Sărata Galbenă – 900,8 mii lei) se află în stare deplorabilă, iar în actele de primire - predare a acestui patrimoniu  n-a fost specificată starea lor.
    Contrar prevederilor pct.46 din Instrucţiunea nr.93, în a.2010, Serviciul contabil al Aparatului preşedintelui raionului a majorat  valoarea mijloacelor fixe cu valoarea cheltuielilor pentru reparaţii capitale în sumă de 2718,4 mii lei, la obiectele care nu se află la balanţa sa (Casa  de cultură din or. Hînceşti-1503,8 mii lei; Gimnaziul şi Grădiniţa din s.Nemţeni - 372,8  mii lei; Gimnaziul şi Grădiniţa din s.Obileni - 592,5 mii lei; Grădiniţa din s.Mireşti – 249,3 mii lei).
    În  anul 2010, Serviciul contabil al Aparatului preşedintelui raionului a raportat neregulamentar cheltuielile privind cotizaţiile de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru în mărime de 206,0 mii lei, la articolul „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate”, în loc de articolul „Transferuri peste hotare”.
    Aparatul preşedintelui raionului, în perioada anilor 2008-2010, n-a asigurat calcularea şi încasarea regulamentară a plăţii pentru chiria spaţiului locativ din cămin, astfel ratînd venituri de 59,1 mii lei, inclusiv de la 9 locatari, în lipsa contractelor de chirie (411 m2) - în sumă de 53,4 mii lei, şi de la 3 locatari, ca urmare a diminuării  spaţiului contractat (50m2) – în sumă de 5,7 mii lei. De asemenea, au fost ratate venituri şi în urma privatizării neregulamentare a spaţiului locativ.
    Nerespectînd prevederile art.17 alin.(4) din Legea nr.113–XVI din 27.04.2007, art. 5 alin.(4) lit. b) din Legea nr. 989-XV din 18.04.200238 şi pct.40 din Instrucţiunea nr.93, Aparatul preşedintelui raionului n-a evaluat şi n-a înregistrat în evidenţa contabilă terenurile aflate în folosinţă cu suprafaţa totală de 15,5 ha.
    ____________________________
    38 Legea nr. 989-XV din 18.04.2002 ”Cu privire la activitatea de evaluare”(cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 989-XV din 18.04.2002).

    Recomandări:
    18. CR Hînceşti şi preşedintele raionului:
    18.1. să asigure înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile la organele cadastrale;
    18.2. să asigure  ţinerea  regulamentară a evidenţei  contabile şi transmiterea către beneficiarii finali a cheltuielilor pentru  reparaţii capitale;
    18.3. să lichideze abaterile şi erorile constatate de audit la acest compartiment.
    19. Primăria com. Mereşeni să asigure reflectarea conformă în evidenţa contabilă a valorii gazoductului.
    • Nu a fost asigurat controlul corespunzător asupra gestionării activelor nemateriale.
    La situaţia din 31.12.2010, CR Hînceşti a admis imobilizarea mijloacelor financiare în sumă de 1441,3 mii lei, pe o perioadă de 4 ani, acestea fiind achitate pentru lucrările de proiectare a trei obiecte, care pînă în prezent nu sînt finalizate şi pentru realizarea cărora nu au fost determinate sursele de finanţare respective.
    Monumentul de istorie şi arhitectură de importanţă naţională – complexul de clădiri al conacului familiei Mirzoian (Manuc Bei)39 (aflat la balanţa CR Hînceşti, cu valoarea de 105,8 mii lei) este parţial demolat, iar alte construcţii sînt în stare de degradare. Guvernul, prin Hotărîrea nr.1131 din 02.10.200640, a recomandat CR Hînceşti, în calitate de beneficiar, să întreprindă acţiunile necesare privind salvgardarea, restaurarea şi utilizarea ulterioară eficientă a obiectelor din complexul menţionat.  Deşi a fost elaborată concepţia de transformare a acestui complex în locaţie multifuncţională (Centru de desfăşurare a seminarelor regionale şi de afaceri, închiriere de birouri şi logistică pentru derularea evenimentelor regionale etc.), CR Hînceşti n-a aprobat-o. În pofida acestui fapt, Aparatul preşedintelui raionului a iniţiat procedura de achiziţionare a serviciilor de proiectare a lucrărilor de restaurare a complexului. Din valoarea lucrărilor de proiectare contractată în sumă de 3100,0 mii lei, a fost achitat un avans de 700,0 mii lei din contul mijloacelor acumulate de la persoanele juridice şi fizice, inclusiv în urma maratonului din 10.02.2007. CR Hînceşti pînă în prezent nu a aprobat concepţia de restaurare a complexului şi nu a determinat sursele de finanţare a lucrărilor de proiectare şi restaurare, astfel imobilizînd mijloace financiare în sumă de 700,0 mii lei.
    _____________________________
    39 nr.540 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22.06.1993 (cu modificările şi completările  ulterioare).
    40 Hotărîrea Guvernului nr.1131 din 02.10.2006 ”Cu privire la restaurarea complexului de clădiri al conacului familiei Mirzoian (Manuc Bei) din or.Hînceşti”.

    Nu au fost determinate sursele de finanţare pentru proiectarea şi construcţia Centrului de agrement. Astfel, din valoarea contractuală a lucrărilor de proiectare în sumă de 1377,0 mii lei, au fost achitate 656,0 mii lei, care sînt imobilizate timp de circa 4 ani. Cu toate că prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.19 din 28.05.200941, CR Hînceşti a fost atenţionat asupra faptului privind achiziţia lucrărilor de proiectare, nefiind determinate oportunitatea şi sursele de finanţare a acestui Centru, Consiliul raional nu a întreprins măsurile de rigoare, ceea ce a determinat situaţia cînd antreprenorul lucrărilor de proiectare, în baza titlului executoriu, la 22.08.2011, a încasat suma de 608,0 mii lei.
    ____________________________
    41 Raportul auditului performanţei ”Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătăţiri”, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.19 din 28.05.2009.

    Alte cheltuieli ineficiente în sumă de 85,3 mii lei au fost suportate de CR Hînceşti în urma iniţierii lucrărilor de proiectare a blocului de locuit din or.Hînceşti, str.Kogălniceanu 1a, în lipsa acordului proprietarului acestuia (Consiliul orăşenesc Hînceşti) de transmitere a blocului la balanţa CR Hînceşti. Consiliul orăşenesc Hînceşti, prin decizia din 07.10.2008, a transmis în arendă această clădire nefinalizată în valoare de 646,9 mii lei şi terenul aferent cu suprafaţa de 1,08 ha unui agent economic, cu plata anuală de 18,8 mii lei, însă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiunile contractuale. Ca rezultat, pînă în prezent lucrările de construcţie a blocului locativ nu au fost iniţiate nici de către primăria or.Hînceşti, nici de către CR Hînceşti.
    Recomandări:
    20. Consiliul raional Hînceşti şi preşedintele raionului:
    20.1. să asigure elaborarea şi aprobarea concepţiei de restaurare a complexului de clădiri „Manuc Bei”;
    20.2. să examineze oportunitatea finalizării lucrărilor de proiectare şi să determine sursele financiare pentru finanţarea lucrărilor de proiectare şi construcţie a obiectelor.
    • Neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în Registrul bunurilor imobile, lipsa evidenţei bunurilor imobile locative şi nelocative, lipsa unui control adecvat din partea Consiliului orăşenesc Hînceşti şi primăriei or. Hînceşti asupra activităţii întreprinderilor municipale au dus la pierderea patrimoniului orăşenesc.
    AAPL ale or.Hînceşti nu au asigurat înregistrarea regulamentară a drepturilor asupra imobilelor în Registrul bunurilor imobile şi nu dispun de o informaţie exhaustivă privind imobilele nelocative (fondul nelocuibil) proprietate municipală, modul de folosire a lor şi beneficiarii acestora.
    Consiliul orăşenesc şi primăria or.Hînceşti n-au executat pct.4.4. din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 02.12.200442, prin care s-a cerut examinarea oportunităţii păstrării întreprinderilor municipale care practic şi-au încetat activitatea. Astfel, deşi Î.M. „Regia Autosalubritate, Reparaţii şi Amenajare” (în continuare – Î.M. „Regia Ara”) nu activează din anul 2003, pînă în prezent aceasta n-a fost lichidată. Totodată, Consiliul orăşenesc şi primăria or.Hînceşti n-au întreprins măsuri pentru asigurarea integrităţii patrimoniului gestionat de această întreprindere.
    ___________________________
    42 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 02.12.2004 ”Privind rezultatele controlului asupra gestionării patrimoniului, corectitudinii şi legalităţii formării tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderile municipale (ÎM): "Apă-Canal" Ungheni, Regia "Apă-Canal" Orhei, "Amen-Ver" Hînceşti, "Gospodăria locativ-comunală Căuşeni" şi Î.S. Direcţia de producţie "Apă-Canal" Ştefan Vodă în perioada anilor 2002-2003”.

    De menţionat că statutul Î.M. “Regia Ara” nu corespunde prevederilor pct.10 din Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06.06.199443, la acesta nefiind anexat actul de inventariere a bunurilor transmise în gestiune, iar pentru bunurile imobile nu s-a indicat adresa poştală, suprafaţa şi numărul cadastral, cu anexarea planului terenului.
    ___________________________
    43 Regulamentul-model al întreprinderilor municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06.06.1994 (cu completările şi modificările ulterioare; în continuare – Regulamentul - model aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06.06.1994).

    În prezent Î.M. „Regia Ara” nu are administrator, nu dispune de sediu, iar documentele şi registrele contabile se păstrează în diferite locaţii, nefiind transmise la Serviciul Arhivă Hînceşti. Nedesfăşurînd nici o activitate timp de 8 ani, unicul salariat al întreprinderii este contabilul-şef. Acesta, neavînd  încheiat contract individual de muncă, în care ar fi fost stabilită mărimea salariului, în toată această perioadă şi-a calculat salariul şi, respectiv, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale şi medicale. Astfel, conform raportului financiar al întreprinderii, datoriile privind retribuirea muncii la 01.01.2011 au constituit 31,3 mii lei, iar datoriile privind decontările cu bugetul şi asigurările sociale – 1,1 mii lei. În perioada cînd întreprinderea n-a activat, datoriile faţă de buget au fost stinse prin sechestrarea şi înstrăinarea patrimoniului public al primăriei or.Hînceşti şi al Î.M. „Regia Ara”.
    În perioada anilor 2003-2008, IFS pe raionul Hînceşti a sechestrat 4 încăperi nelocuibile şi un complex de clădiri cu suprafaţa totală de 1348,1 m², gestionate de Î.M. „Regia Ara”, cu valoarea de 375,2 mii lei. Acestea au fost comercializate prin licitaţie cu suma de 353,7 mii lei, din care 324,6 mii lei au fost transferate la bugetul public raional, iar 28,8 mii lei - pentru cheltuieli de licitaţie.
    Oficiul de Executare Hînceşti al Departamentului de Executare a Deciziilor Judiciare pe lîngă Ministerul Justiţiei, în contul stingerii datoriilor pentru retribuirea muncii a 2 persoane, a sechestrat şi a realizat încăperi cu suprafaţa de 64,8 m2, situate în or.Hînceşti, str.31 August 8A.
    Sechestrarea şi realizarea încăperilor gestionate de către Î.M. „Regia Ara” s-au efectuat de către IFS pe raionul Hînceşti şi Oficiul de Executare Hînceşti contrar prevederilor art.115 alin.(2) din Codul de executare nr.443-XV din 24.12.200444, art.199 alin.(1) din Codul fiscal, art.19 alin.(12) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007 şi art.18 din Legea nr.426-XIII din 05.05.199545. Astfel, actele de sechestru au fost semnate doar de către contabilul-şef al Î.M. ”Regia Ara”, în lipsa administratorului întreprinderii şi a împuternicirilor din partea primăriei or.Hînceşti.
    __________________________
    44 Codul de executare al RM nr.443-XV din 24.12.2004 (cu completările şi modificările ulterioare).
    45 Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995 (cu completările şi modificările ulterioare). Abrogată la 01.01.2008, prin Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.

    Patrimoniul orăşenesc a fost sechestrat fără a se ţine cont de prevederile art.296 alin.(4) din Codul civil şi art.75 alin.(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, care stabilesc că proprietatea publică are un caracter inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil, ceea ce nu permite înstrăinarea, exproprierea şi urmărirea acestor bunuri.
    Contabilul-şef al Î.M. „Regia Ara” nu a informat primăria or.Hînceşti despre sechestrarea şi realizarea patrimoniului orăşenesc. Contrar prevederilor art.17 alin.(1) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, pct.9 şi pct.10 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.199846, în lipsa actelor de casare şi a acordului Consiliului orăşenesc Hînceşti, contabilul-şef al Î.M. „Regia Ara” a exclus neîntemeiat din evidenţa contabilă maşini şi utilaje în sumă totală de 194,4 mii lei, aflate în complexul de clădiri din str.A.Mateevici nr.1, sechestrat de IFS pe raionul Hînceşti la 04.05.2004.
    __________________________
    46 Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 (cu modificările şi completările ulterioare).

    Fondurile fixe transmise în gestiunea Î.M.„Amen-Ver” (drumuri, trotuare, bazine acvatice, fîntîni arteziene, mijloace de transport, monumente, parcuri), în sumă de 3648,1 mii lei, care fac parte din domeniul public al or. Hînceşti, nu sînt înregistrate în evidenţa contabilă a primăriei or. Hînceşti, iar Î.M.”Amen-Ver” nu a reflectat acest patrimoniu la conturile extrabilanţiere în raportul financiar prezentat organelor de statistică.
    • Lipsa unei evidenţe conforme la primăria or. Hînceşti a fondului locativ determină riscul pierderii patrimoniului public şi neîncasarea veniturilor în bugetul or. Hînceşti.
    Nerespectarea de către fondator (primăria or.Hînceşti) a prevederilor pct.30 din Regulamentul-model aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06.06.1994, Instrucţiunii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25.11.199847 şi Instrucţiunii nr.94, referitor la controlul asupra activităţii economico-financiare a întreprinderii municipale şi la evidenţa patrimoniului public (fondurilor fixe), a cauzat neînregistrarea conformă în evidenţa contabilă şi în rapoartele financiare ale fondatorului a mijloacelor fixe (fondului locativ) transmise în administrare Î.M. ”Regia Ara” în sumă de 117685,6 mii lei.
    _________________________
    47 Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25 noiembrie 1998 (cu completările şi modificările ulterioare).

    Valoarea fondului locativ înregistrat la contul extrabilanţier al Î.M. ”Regia Ara” (117685,6 mii lei) nu a fost diminuată cu valoarea fondului locativ privatizat. Primăria or. Hînceşti nu a asigurat formarea asociaţiilor de coproprietari în condominiu şi nu a transmis acestora în gestiune valoarea clădirilor (cu excepţia valorii apartamentelor neprivatizate).
    La primăria or. Hînceşti lipseşte evidenţa fondului locativ (apartamentelor) neprivatizat. Potrivit informaţiei prezentate de către Î.M. „Regia Ara”, în anul 2006 nu erau privatizate 50 de apartamente. În prezent, din aceste apartamente, la Oficiul Cadastral Teritorial Hînceşti nu au fost înregistrate drepturile de proprietate privată asupra a 23 apartamente cu suprafaţa de 1096,6 m2. La situaţia din 01.01.2011, cu chiriaşii din aceste apartamente nu s-au încheiat contracte de chirie şi nu au fost calculate şi încasate în bugetul or. Hînceşti plăţi pentru închirierea apartamentelor.
    • Încălcarea procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcţie de către funcţionarii primăriei or.Hînceşti, lipsa acţiunilor din partea Inspecţiei de Stat în Construcţii pe raionul Hînceşti, precum şi efectuarea lucrărilor cu grave încălcări ale normelor tehnice au cauzat distrugerea unei porţiuni de drum public din partea de centru a oraşului Hînceşti, astfel prejudiciînd proprietatea publică cu suma de circa 11,3 mil. lei.
    Factorii de decizie ai primăriei or.Hînceşti (primarul, secretarul Consiliului şi arhitectul oraşului) au eliberat autorizaţia de construcţie nr.42/2009 privind construcţia blocului locativ cu spaţiu comercial pe str.M.Hîncu 154 contrar prevederilor art.13 alin.(1) din Legea nr.721-XIII  din 02.02.1996, în lipsa unui raport de verificare a proiectului de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor, iar Inspecţia de Stat în Construcţii, la 18.06.2009, a înregistrat această autorizaţie, astfel permiţînd începerea lucrărilor de construcţie în lipsa proiectului verificat. Urmare efectuării lucrărilor de excavaţie, la 11.04.2010 a început procesul de surpare a taluzului (terenului), ceea ce a cauzat, la 12.09.2010, prăbuşirea terenului aferent drumului public.
    Conform raportului expertizei de stat din noiembrie 2010 privind determinarea cauzelor distrugerii taluzului şi a drumului public, s-a constatat că cauzele principale ale prăbuşirii terenului sînt executarea lucrărilor în baza unui „proiect” ce nu întruneşte calificativele unui proiect etc. De asemenea, expertiza a stabilit că groapa de fundaţie în starea actuală prezintă un risc major pentru clădirile laterale (IMSP CMF Hînceşti, Hîncoop, casă privată cu valoarea de bilanţ de circa 3,0 mil. lei), care se află la cîţiva metri de taluzul vertical, precum şi pentru partea carosabilă a drumului şi comunicaţiile de sub drum, iar măsurile de lichidare a consecinţelor prăbuşirii taluzului şi a drumului public urmează a fi efectuate în regim de urgenţă. În pofida celor menţionate, pînă la finalizarea auditului (august 2011) aceste lucrări nu erau începute.
    Primăria or.Hînceşti nu a întreprins careva măsuri pentru recuperarea prejudiciului adus bunului proprietate publică, evaluat de către Camera de Comerţ şi Industrie în sumă de 11,3 mil. lei, iar neînceperea lucrărilor de consolidare a terenului menţine riscul surpării terenurilor aferente clădirilor aflate lîngă groapa de fundaţie.
    Recomandări:
    21. Consiliul orăşenesc Hînceşti şi primarul or.Hînceşti:
    21.1. să asigure inventarierea patrimoniului public local, înregistrarea regulamentară a drepturilor asupra lor şi o evidenţă conformă a acestuia;
    21.2. să asigure monitorizarea permanentă a activităţii întreprinderilor fondate;
    21.3. să determine persoanele responsabile de gestionarea defectuoasă a patrimoniului orăşenesc şi de prejudiciile aduse, cu întreprinderea măsurilor conform cadrului legal;
    21.4. să asigure formarea asociaţiilor de coproprietari în condominiu, cu transmiterea în gestiunea acestora a blocurilor locative (cu excepţia apartamentelor neprivatizate);
    21.5. să examineze oportunitatea calculării şi încasării chiriei pentru folosirea apartamentelor neprivatizate;
    21.6. să întreprindă măsuri eficiente în vederea restabilirii drumului public.
    • AAPL din raionul Hînceşti nu au asigurat  gestiunea conformă şi evidenţa  fondului funciar public şi altor proprietăţi publice.
    Oficiul Cadastral Teritorial Hînceşti şi AAPL din raion n-au asigurat  conlucrarea eficientă, precum şi  finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică şi de înregistrare primară masivă a terenurilor. Neînregistrarea regulamentară a drepturilor asupra bunurilor imobile şi terenurilor din raionul Hînceşti determină lipsa unei evidenţe a bunurilor proprietate publică, gestionarea lor de către persoane neautorizate, pierderea drepturilor de proprietate, neimpozitarea tuturor bunurilor imobile etc.
    În 33 de localităţi din raionul Hînceşti, din cele 63 existente, nu au fost iniţiate lucrările de înregistrare primară masivă în intravilanul localităţilor, ceea ce face imposibilă evaluarea în scopuri fiscale a bunurilor imobile şi, deci,  impozitarea  acestora în modul corespunzător.
    Pînă în prezent în raion n-au fost finalizate lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, prin ce nu s-au respectat prevederile Legii nr.91-XVI din 05.04.200748 şi ale Hotărîrii Guvernului nr.1528 din 29.12.200749.
    ____________________________
    48 Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007.
    49 Hotărîrea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007 „Despre aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică”.

    Neînregistrarea drepturilor asupra terenurilor aferente clădirilor aflate în folosinţa subdiviziunilor Consiliului raional a cauzat vînzarea de către primăria or. Hînceşti a unor terenuri cu suprafaţa totală de 0,172 ha.
    Cu derogare de la prevederile art.4 alin.(5), lit.c) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997, primăria or.Hînceşti, pe parcursul anului 2010, a vîndut la licitaţie terenuri cu suprafaţa totală de 0,2897 ha, în sumă de 411,1 mii lei, acordînd eşalonarea plăţii în sumă de 205,6 mii lei pe o perioadă de pînă la trei ani, deşi aceasta urma să fie achitată timp de o lună. Aceeaşi situaţie s-a atestat în anul 2010 şi la primăria s.Ciuciuleni, care a efectuat vînzarea terenurilor cu suprafaţa totală de 23,0 ha, în valoare de 255,3 mii lei, acordînd eşalonarea plăţii în sumă de 121,1 mii lei pe o perioadă de pînă la trei ani.
    În cadrul primăriei or.Hînceşti lipseşte evidenţa  calculării şi achitării plăţilor la vînzarea şi arenda terenurilor şi, respectiv, a restanţelor pentru aceste plăţi. Astfel, nu este asigurată planificarea conformă a veniturilor din aceste surse şi e imposibil de organizat o monitorizare eficientă a îndeplinirii condiţiilor contractuale de către cumpărători şi arendaşi. Conform informaţiei prezentate de către inginerul cadastral al primăriei or.Hînceşti la 01.08.2011 pentru contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor, încheiate în perioada anilor 2003-2010, restanţa constituie 282,1 mii lei, sau 28% din valoarea contractuală (984,1mii lei), din care, restanţele cu termenul de achitare expirat însumează 50,4 mii lei, iar primăria or.Hînceşti nu a întreprins măsuri eficiente pentru încasarea acestora.
    O evidenţă conforma a tranzacţiilor cu terenul (vînzarea şi arenda) lipseşte şi la primăria s.Ciuciuleni.
    În anul 2010, primăria s.Ciuciuleni n-a revizuit preţurile pentru arenda terenurilor odată cu majorarea preţului normativ al terenurilor, aprobat prin Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997, astfel ratînd venituri în sumă de 3,2 mii lei şi, totodată, neîncasînd restanţe în sumă de 3,7 mii lei.
    Vînzarea terenului agricol cu suprafaţa de 1,98 ha, conform contractului din 03.12.2010, s-a efectuat de către primăria s.Ciuciuleni cu unele abateri. Astfel, la efectuarea licitaţiei, nu s-a asigurat depunerea de către participanţi a unui acont în mărime de 10% din preţul iniţial de vînzare a terenului, sau 3,6 mii lei, prin ce n-au fost respectate prevederile pct.15 şi pct.17 din Regulamentul aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.200950. În procesul-verbal al şedinţei de licitaţie nu este indicată corect data aprobării deciziei Consiliului local privind expunerea terenului la licitaţie. Deşi pe acest teren trec linii electrice de înaltă tensiune de 10 kW ale Î.S. „Moldelectrica” şi de 0,4 kW- ale S.A. „Red Union Fenosa”, primăria s.Ciuciuleni a efectuat vînzarea terenului fără a asigura zona de protecţie a liniilor electrice, prin includerea în contractul de vînzare-cumpărare a terenului a dreptului de servituţie pentru aceste întreprinderi.
    _____________________________
    50 Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”, Anexa nr.1 (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009).

    Primăria s.Ciuciuleni n-a transmis cumpărătorului în modul stabilit lotul de pămînt şi n-a semnat procesul-verbal de stabilire a hotarelor, după cum prevede pct.36, cap.V din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009.
    Recomandări:
    22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.
    23. AAPL de nivelul I:
    23.1. să asigure încasarea restanţelor de la arenda şi vînzarea terenurilor;
    23.2. să asigure o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor de la arenda şi vînzarea terenurilor.

    Directorul adjunct al Departamentului de audit III, auditor public     S.Ştirbu
    Echipa de audit:
    controlorii superiori de stat, auditori publici:                               A. Caramilea
                                                                                                            Ig. Ţurcanu
                                                                                                            V. Matei
                                                                                                            A. Dudarenco

  
  lista abrevierilor

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3