LPC228/2011
ID intern unic:  341833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 228
din  25.11.2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 
cu privire la activitatea editorială
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 22
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. I. – Legea nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70–72, art. 511), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 1:
    noţiunea „autor” va avea următorul cuprins:
    „autor (coautor) – persoană fizică (grup de persoane fizice) prin a cărei (a căror) muncă creatoare a fost scrisă o operă în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei;”
    în noţiunea „CIP (catalogare în publicare)”, cuvintele „în publicare” se substituie prin cuvintele „înaintea publicării”;
    noţiunea „reeditare” va avea următorul cuprins:
    „reeditare –  publicare a unei lucrări într-o nouă ediţie cu modificări şi actualizări de pînă la 25 la sută din textul primei ediţii;”
    după noţiunea „reeditare” se introduce o nouă noţiune, „retipărire”, cu următorul cuprins:
    „retipărire – publicare a unei lucrări fără modificări faţă de prima ediţie;”
    noţiunea „document” se va plasa în ordine alfabetică, imediat după noţiunea „difuzor al producţiei editoriale”.
    2. Articolul 22  se abrogă.
    3. La articolul 3 litera h), cuvintele „a reţelei” se substituie prin cuvintele „a reţelelor”.
    4. Articolul 4:
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) avînd următorul cuprins:
    „(11) Prezenta lege determină politica de stat în domeniul activităţii editoriale în vederea creării de condiţii stimulatoare, echitabile şi egale pentru toţi subiecţii antrenaţi în procesul editorial-poligrafic şi de comercializare a cărţii.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Statul iniţiază programe naţionale de editare a cărţii, făcute publice şi gestionate cu maximă transparenţă, realizate exclusiv în urma unor licitaţii, conform normelor stabilite, cu participarea tuturor editurilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.”
    5. Articolul 41 litera d) se abrogă.
    6. Articolul 5:
    alineatul (1), se introduce litera c) avînd următorul cuprins:
    „c) dreptul de proprietate intelectuală al editorului, apărut ca rezultat al desfăşurării activităţii editoriale, care nu aduce atingere altor drepturi protejate în temeiul Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.”
    alineatul (2), după cuvîntul „fizice” se introduce textul „ , rezidente şi nerezidente”;
    se introduce alineatul (3) avînd următorul cuprins:
     „(3) Organizaţiile şi cetăţenii altor state beneficiază pe teritoriul Republicii Moldova de dreptul la activitate editorială în condiţiile legii.”
    7. Articolul 7, textul „înregistrată în calitate de editor, în conformitate cu” se substituie prin cuvîntul „ , respectînd”.
    8. Articolul 8:
    alineatul (2),  după cuvîntul  „editează” se introduce textul „şi părţile nu au alte clauze contractuale de editare, atunci”;
    alineatul (3), după cuvîntul „consimţămîntul” se introduce textul „în scris al”.
    9. Articolul 9 alineatul (2):
    litera h),  cuvîntul „gratis” se substituie prin textul „gratuit, în calitate de exemplare de autor”;
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) mijloacele financiare care se utilizează la publicarea operei şi numărul de exemplare ale cărţii care se editează din aceste mijloace;”.
    10. Articolul 11 alineatul (1), după cuvîntul „sînt” se introduce cuvîntul  „autorii,”.
    11. Articolul 12:
    alineatul (1), textul „cetăţeni ai Republicii Moldova” se substituie cu textul „rezidente şi nerezidente”;
    alineatul (3) litera c), după cuvîntul „transmit” se introduce textul „Camerei Naţionale a Cărţii”;
    alineatul (5) se abrogă.
    12. Articolul 13 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Se interzice cenzurarea lucrărilor. Nu se admite imixtiunea autorităţilor publice, a persoanelor cu funcţie de răspundere, a organizaţiilor neguvernamentale (partidelor, formaţiunilor politice, asociaţiilor, societăţilor etc.), precum şi a unor cetăţeni, în activitatea de creaţie a editurilor.”
    13. Articolul 14:
    alineatul (3) litera c), după cuvîntul „indiferent” se introduce textul „de valoare,”;
    alineatul (6) se abrogă.
    14. Articolul 15:
    alineatul (2), textul „de acte care certifică înregistrarea acestuia ca subiect al activităţii editoriale” se substituie cu textul „de indicele CZU, de numerele ISBN sau ISMN, sau ISSN, atribuite de Camera Naţională a Cărţii”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Tipograful are dreptul să practice activitate editorială cu toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezenta lege pentru editori.”
    15. Articolul 17 alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) denumirea  şi adresa juridică a editurii/editorului şi a tipografiei, numărul comenzii;”
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) CIP a Camerei Naţionale a Cărţii;”
    litera k), textul „sau asupra primei publicări a operei respective şi anul editării” se substituie cu textul „şi anul publicării primei ediţii a operei”.
    16. Articolul 18:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Exemplarele de depozit legal în număr de 4 sînt expediate cu titlu gratuit de către tipograf, din contul editorului, îndată după apariţie, prin intermediul Camerei Naţionale a Cărţii, după cum urmează:
    a) Camerei Naţionale a Cărţii – 1 exemplar din toate ediţiile apărute în ţară;
    b) Bibliotecii Naţionale – 2  exemplare din toate ediţiile apărute în ţară;
    c) Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” – 1 exemplar din ediţiile de carte pentru copii şi adolescenţi;
    d) Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei – 1 exemplar din toate ediţiile apărute în ţară, cu excepţia cărţii pentru copii şi adolescenţi.”
    alineatul (2), textul „lit. a)–h)” se exclude.
    17. Capitolul VI se abrogă.
    18. Articolele 21 şi 22 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Priorităţile statului în domeniul
                           activităţii editoriale
    Statul, prin intermediul instituţiilor specializate, organizează licitaţii de editare şi achiziţie de carte, promovează în ţară şi în străinătate cultura scrisă, acordînd prioritate şi încurajînd publicarea:
    a) operelor clasicilor, cărţilor scriitorilor contemporani şi ale autorilor tineri;
    b) cărţilor din fondul de aur al literaturii universale, literaturii pentru copii şi cărţilor prevăzute de standardele educaţionale de stat, inclusiv a manualelor şcolare;
    c) publicaţiilor de referinţă şi lexicografice;
    d) cărţilor de artă, cultură şi ştiinţă;
    e) literaturii din domeniile medicinei, ecologiei şi jurisprudenţei;
    f) cărţilor destinate promovării culturii scrise şi imaginii statului în străinătate.
    Articolul 22. Mijloacele financiare de susţinere
                          a editării cărţii naţionale şi completării
                          fondurilor din biblioteci
    (1) În bugetul de stat sînt prevăzute anual, în mod distinct, mijloace financiare pentru susţinerea editării cărţii naţionale, conform priorităţilor stabilite.
    (2) Mijloacele prevăzute la bugetul de stat sînt destinate:
    a) acoperirii necesităţilor statului în producţia de carte (manuale, lucrări auxiliare, didactice, cărţi ştiinţifice, cărţi pentru promovarea culturii scrise şi a imaginii statului în străinătate şi pentru completarea bibliotecilor);
    b) susţinerii unui anumit gen de carte (literatură contemporană, clasică naţională şi universală, lexicografică, enciclopedică, pentru copii, popularizare a ştiinţei) şi susţinerii tinerilor autori;
    c) completării fondurilor bibliotecilor publice, de învăţămînt şi specializate;
    d) promovării cărţii naţionale în ţară şi peste hotarele ei.
    (3) Mijloacele financiare de susţinere a editării cărţii naţionale se prevăd anual, în mod distinct, în bugetele ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, unităţilor administrativ-teritoriale, conform competenţelor.
    (4) Modul de utilizare a mijloacelor prevăzute la alin. (3) şi de distribuire a cărţilor editate din contul acestora se aprobă de Guvern.
    (5) Editarea de carte pentru necesităţile statului şi pentru susţinerea unui anumit gen de carte din mijloacele bugetului de stat are loc numai în bază de licitaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
    (6) La licitaţii, gestionate cu maximă transparenţă, pot participa toate editurile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
    (7) Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor, lista proiectelor înaintate, sumele alocate şi modul de distribuire a mijloacelor, precum şi lista proiectelor cîştigătoare se fac publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă.
    (8) Mijloacele de susţinere a editării cărţii naţionale prevăzute distinct la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale sînt utilizate, prin decizie a consiliilor locale, pentru:
    a) editarea de carte, în bază de licitaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi reglementările de rigoare. După editare, cărţile sînt transmise gratuit spre completarea fondurilor bibliotecilor publice, de învăţămînt şi specializate din unităţile administrativ-teritoriale respective;
    b) completarea fondurilor bibliotecilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin achiziţii de la editurile şi difuzorii de carte din Republica Moldova şi străinătate.
    (9) Anual, la bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, al Ministerului Culturii şi cel al Ministerului Educaţiei, sînt prevăzute, în mod distinct, mijloace financiare pentru achiziţia şi expedierea publicaţiilor destinate misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate şi pentru completarea fondurilor bibliotecilor şi centrelor culturale ale diasporei.
    (10) Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, alte autorităţi administrative centrale, singure sau în colaborare, acordă, din mijloacele financiare prevăzute distinct, subvenţii pentru traducerea şi editarea în străinătate a operelor literare şi ştiinţifice, a cărţilor pentru copii şi a cărţilor de artă ale autorilor din Republica Moldova.
    (11) Mijloacele bugetului de stat şi mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale alocate în scopul susţinerii editării, promovării cărţii naţionale şi al completării fondurilor bibliotecilor se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor.”
    19. Se introduce articolul 221 avînd următorul cuprins:
    „Articolul 221. Participarea Republicii Moldova
                             la tîrgurile internaţionale de carte
    (1) În  scopul promovării imaginii statului, la bugetul Ministerului Culturii sînt prevăzute anual, în mod distinct, mijloace financiare pentru participarea Republicii Moldova cu un stand naţional unic la tîrgurile internaţionale de carte.
    (2) Regulamentul de participare a Republicii Moldova la tîrgurile internaţionale de carte se aprobă de Guvern.”
    20. Articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Colaborarea internaţională în domeniul activităţii editoriale se efectuează în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    21. Articolul 25 alineatul (2), cuvîntul „comerţului” se substituie cu textul „întreprinderilor şi organizaţiilor”.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctului 18 din articolul I, în partea ce ţine de alineatele (9) şi (10) ale articolului 22 din Legea nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială, care se vor aplica începînd cu 1 ianuarie 2013.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru modificarea legislaţiei în vigoare şi va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va elabora actele normative de implementare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 228. Chişinău, 25 noiembrie 2011.