HCNAJGSA5/2011
ID intern unic:  341880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ASISTENŢĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT
HOTĂRÎRE Nr. 5
din  15.06.2011
cu privire la aprobarea
Regulamentului de activitate al parajuriştilor
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 49
 
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 865 din 29 decembrie 2011
Ministru___________Oleg EFRIM

    În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) al Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160 art. 614), Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
HOTĂRĂŞTE:
    A aproba Regulamentul de activitate al parajuriştilor (se anexează).

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI NAŢIONAL
    PENTRU ASISTENŢĂ JURIDICĂ
    GARANTATĂ DE STAT                                                         Victor ZAHARIA

    Secretar                                                                                     Andrei Bătrînac

    Nr. 5. Chişinău, 15 iunie 2011.

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului Naţional pentru
Asistenţă Juridică  Garantată de Stat
nr. 5 din 15 iunie 2011

REGULAMENTUL
DE ACTIVITATE AL Parajuriştilor
I. Prevederi generale
    1. Prezentul Regulament reglementează modalitatea de selectare şi instruire a parajuriştilor, modul de acordare a asistenţei juridice primare de către parajurişti, relaţiile parajuriştilor cu Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional şi avocaţi, precum şi procesul de asigurare a calităţii asistenţei juridice primare, raportarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii parajuriştilor.
    2. Parajurist este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, are studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat.
    3. Asistenţă juridică primară reprezintă furnizare de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova, privind actele normative în vigoare, drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept, privind modalitatea de realizare şi de valorificare a drepturilor pe cale judiciară şi extrajudiciară; acordare de consultanţă în probleme juridice; acordare de asistenţă în vederea întocmirii actelor juridice; acordare a altor forme de asistenţă, care nu intră în categoria de asistenţă juridică calificată.
    4. Acordînd asistenţă juridică primară garantată de stat, parajuriştii desfăşoară o activitate de interes public, contribuind la implementarea obligaţiei statului de a asigura accesul la servicii juridice eficiente fiecărei persoane, indiferent de statutul financiar al acesteia. În acest scop, statul asigură parajuriştilor condiţii de lucru pentru acordarea asistenţei juridice primare garantate de stat, în conformitate cu Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi alte acte normative. Autorităţile administraţiei publice locale pot asigura parajuriştii cu încăperi şi mijloace tehnico-materiale necesare.
    5. În procesul de acordare a asistenţei juridice primare garantate de stat, parajuriştii sînt independenţi de oricare influenţă din partea autorităţilor publice.
    6. Parajuriştii îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi normelor prevăzute în prezentul Regulament şi alte acte normative adoptate de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (în continuare - Consiliul Naţional)
    7. Asistenţa juridică primară se acordă pe principiul egalităţii în drepturi a tuturor persoanelor care beneficiază de ea, competenţei profesionale speciale a parajuriştilor, confidenţialităţii şi inadmisibilităţii conflictului de interese.
    8. Parajuriştii acordă servicii de asistenţă juridică primară şi tratează cu respect fiecare beneficiar, indiferent de rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenenţa politica, averea sau originea socială a acestuia.
II. Selectarea şi instruirea parajuriştilor
    9. Selectarea parajuriştilor pentru acordarea asistenţei juridice primare se efectuează în bază de concurs, organizat de Comisia de concurs în modul stabilit de prezentul Regulament.
    10. Comisia de concurs (în continuare – Comisia) este compusă din coordonator şi un reprezentant al Oficiului teritorial al Consiliului Naţional şi un reprezentant al administraţiei publice locale. Componenţa nominală a Comisiei se aprobă de către Consiliul Naţional
    11. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) întocmirea documentelor pentru anunţarea concursului;
    b) desfăşurarea concursului şi perfectarea documentelor necesare;
    c) întocmirea listei finale a parajuriştilor selectaţi.
    12. Concursul se anunţă de către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional, conform razei de activitate a acestora. Informaţia despre organizarea şi desfăşurarea concursului, cerinţele faţă de candidaţi, actele necesare, precum şi data desfăşurării concursului se publică în mijloacele de informare în masă locale şi se plasează pe pagina web a Consiliului Naţional cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării concursului.
    13. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii:
    a) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege;
    b) alegere după merit, prin selectarea, în baza rezultatelor obţinute, a celor mai competente persoane;
    c) asigurarea transparenţei, prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului;
    d) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale.
    14. Cererile pentru participare la concurs se depun de către candidaţi la sediul Oficiului teritorial al Consiliului Naţional. Dosarul de participare la concurs trebuie să includă următoarele acte:
    a) cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitante;
    b) copia buletinului de identitate;
    c) diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
    d) scrisoare de motivaţie.
    În caz de necesitate, Comisia de concurs este în drept să solicite şi alte acte relevante pe care persoana le deţine.
    15. În cazul în care nu au fost depuse suficiente dosare pentru participare la concurs, sau, ca rezultat al concursului, nu au fost suplinite toate unităţile vacante de parajurist, se anunţă concurs repetat pentru unităţile nesuplinite.
    16. Comisia examinează cererile şi documentele prezentate de solicitanţi conform criteriilor de selectare. Se consideră selectaţi pentru a acorda asistenţă juridică primară persoanele care au acumulat cel mai mare număr de puncte.
    17. După examinarea şi evaluarea dosarelor depuse, Comisia va invita candidaţii preselectaţi la interviu. Comisia stabileşte data, locul şi ora desfăşurării interviului şi anunţă candidaţii preselectaţi despre aceasta.
    18. Lucrările şedinţei Comisiei se consemnează într-un proces-verbal, care include: prezenţa membrilor Comisiei, conţinutul dezbaterilor şi decizia adoptată, problemele puse la vot şi rezultatele votării. Procesul-verbal se întocmeşte în decursul a 3 zile după şedinţă, se semnează de membrii Comisiei.
    19.  Decizia Comisiei privind rezultatele concursului se întocmeşte în scris şi include componenţa Comisiei, data şi locul adoptării, ordinea de zi. Decizia se adoptă şi se semnează de membrii Comisiei. Decizia Comisiei se aduce la cunoştinţă candidaţilor în scris, în termen de 5 zile de la adoptarea acesteia.
    20. Consiliul Naţional asigură instruirea iniţială şi continuă a parajuriştilor, inclusiv prin intermediul Institutului Naţional al Justiţiei din contul mijloacelor bugetare destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat şi al mijloacelor parvenite din alte surse neinterzise de lege, alocate în acest scop.
    21. Parajuristul este obligat să ofere suficientă atenţie procesului de instruire continuă şi autoinstruire. Anual, parajuristul urmează cursuri acreditate de instruire continuă de cel puţin 40 ore academice. Parajuriştii îşi perfecţionează incontinuu cunoştinţele şi deprinderile practice, participînd la cursurile de instruire organizate de Consiliul Naţional, cît şi la cursuri de perfecţionare organizate în cadrul altor organizaţii.
III. Acordarea asistenţei juridice primare de către parajurist
    22. În vederea acordării asistenţei juridice primare garantate de stat, parajuristul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a)  furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;
    b)  mediază, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
    c) organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
    d) oferă informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
    e) participă, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
    f)  direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
    g)  alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi prezentul  Regulament.
    23. În procesul de acordare a asistenţei juridice primare, parajuristul este obligat:
    a) să nu dăuneze;
    b) să respecte mandatul;
    c) să explice clar care sînt competenţele sale şi să precizeze metodele de lucru;
    d) să dea dovadă de respect pentru beneficiari;
    e) să abordeze profesionist şi tactic subiectele sensibile;
    f) să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod obiectiv, imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială;
    g) să aibă un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu administraţia publică locală şi reprezentanţii instituţiilor publice;
    h) să-şi îndeplinească atribuţiile cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine;
    i) să respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    j) să respecte normele morale şi etice, precum şi standardele de calitate acceptate pentru asemenea gen de asistenţă;
    k) să asigure transparenţa activităţii sale şi să promoveze valorile asistenţei juridice garantate de stat în activitatea cotidiană;
    l) să se abţină de la orice act sau faptă care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistenţă juridică garantată de stat;
    m) să comunice Oficiului teritorial al Consiliului Naţional dacă consideră că i se cere sau că este forţat să acţioneze ilegal sau în contradicţie cu normele de conduită;
    n) să dezvolte parteneriatele necesare procesului de acordare a asistenţei juridice primare;
    o) să evite conflictul de interese;
    p) să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor acolo unde este necesar;
    q) să prezinte trimestrial, către data de 15 a următoarei luni a perioadei de raportare un raport de activitate către Oficiul teritorial în a cărui rază de activitate acordă serviciile;
    r) alte obligaţii, conform legislaţiei în domeniul asistenţei juridice garantate de stat.
    24. Orele de audienţă a parajuristului sînt stabilite de comun acord cu comunitatea în care activează, dar nu pot constitui mai puţin de 15 ore pe săptămînă.
    25. Parajuriştii acordă asistenţă juridică primară cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizi indiferent de nivelul veniturilor lor.
    26. Pentru a beneficia de asistenţă juridică primară, solicitantul adresează parajuristului din raza domiciliului său cerere scrisă sau orală. Solicitantul de asistenţă juridică primară are dreptul să se adreseze o singură dată în privinţa aceleiaşi probleme, cu excepţia cazului cînd se descoperă noi circumstanţe relevante.
    27. În cazul unui beneficiar cu disabilităţi, asistenţa juridică primară poate fi acordată şi la domiciliul solicitantului.
    28. Asistenţa juridică se acordă imediat, la momentul adresării. În cazul imposibilităţii de acordare imediată a asistenţei, solicitantului i se va comunica data şi ora audienţei. Data şi ora următoarei audienţe se stabilesc cît mai curînd posibil, da nu mai tîrziu de 3 zile de la data adresării cererii.
    29. Parajuristul se implică la o fază incipientă şi, în limita competenţei sale profesionale, ajută solicitantul de asistenţă juridică primară să găsească cea mai optimă soluţie din punctul de vedere al rezultatului şi costurilor implicate.
    30. Parajuristul este obligat să înştiinţeze beneficiarul de asistenţă juridică primară despre categoriile de servicii pe care le acordă şi despre calificarea sa profesională specială. Se interzice parajuristului să menţioneze, sau prin acţiunile sale să facă aluzie la pregătire profesională de jurist sau avocat.
    31. Parajuristul refuză preluarea unui caz şi acordarea corespunzător de asistenţă juridică primară în cazul în care calificarea sa profesională nu permite a îndeplini corespunzător atribuţiile care îi revin.
    32. Parajuristului i se interzice a acorda servicii, care conform legii ţin de competenţa exclusivă a altor categorii de profesionişti, precum avocaţi, consultanţi juridici etc.
    33. Dacă în procesul acordării asistenţei juridice primare beneficiarul de asistenţă optează pentru o metodă ilegală de soluţionare a problemei sale, parajuristul este obligat să prezinte dezavantajele unei asemenea soluţii, efectele juridice adiacente şi să refuze acordarea ulterioară a asistenţei juridice primare în rezolvarea problemei invocate.
    34. Dacă se constată un conflict de interese al parajuristului şi al solicitantului de asistenţă juridică primară, parajuristul este în drept, cu acordul solicitantului, să continue acordarea asistenţei juridice primare ori să indice posibilităţile existente pentru obţinerea de asemenea asistenţă la alte organe sau alte persoane competente.
    35. Parajuriştii asigură confidenţialitatea deplină a informaţiei obţinute ca rezultat al acordării asistenţei juridice primare garantate de stat. În acest scop fiecare parajurist la angajare semnează o declaraţie angajament de confidenţialitate, prin care se obligă să nu divulge nici o informaţie care i-a devenit cunoscută în legătură cu adresarea pentru acordarea asistenţei juridice primare garantate de stat, cu excepţia cazului cînd beneficiarul renunţă în scris la confidenţialitate.
IV. Relaţiile parajuristului cu Consiliul Naţional,
Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional şi avocaţi
    36. Remunerarea parajuriştilor se efectuează de la bugetul de stat, din alte surse neinterzise de lege, în baza contractului de colaborare încheiat cu Oficiul teritorial.
    37. Parajuristul este obligat să menţină legătura permanentă cu Oficiul teritorial în a cărui rază de activitate acordă serviciile şi avocaţi, în vederea asigurării celor mai înalte performanţe profesionale.
    38. În cazul în care, în procesul de acordare a asistenţei juridice primare se constată necesitatea acordării de asistenţă juridică calificată, solicitantul este informat despre condiţiile beneficierii de o astfel de asistenţă şi, la solicitare, este asistat la întocmirea cererii de asistenţă juridică calificată.
    39. Consiliul Naţional colectează şi analizează informaţii despre asistenţa juridică primară acordată, generalizează practica de activitate a parajuriştilor, elaborează recomandări şi adoptă hotărîri în vederea îmbunătăţirea acesteia.
    40. Consiliul Naţional colaborează cu organizaţii străine, cu organizaţii internaţionale şi cu asociaţii obşteşti în vederea acordării de asistenţă reţelei de parajurişti.
V. Asigurarea calităţii asistenţei juridice primare,
raportarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii
parajuristului
    41. Coordonarea procesului de acordare a asistenţei juridice primare, ţinerea registrului persoanelor autorizate să acorde asistenţă juridică primară şi organizarea controlului asupra calităţii serviciilor acordate se efectuează de Consiliul Naţional prin intermediul oficiilor sale teritoriale.
    42. Evidenţa asistenţei juridice primare acordate se ţine în registru (conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament), în care se înscrie numele şi prenumele solicitantului, datele lui personale, adresa de la domiciliu, problema în legătură cu care a fost solicitată asistenţa juridică primară, durata audienţei, rezultatul consultaţiei acordate. Dacă solicitantul adresează cerere orală, dovada acordării asistenţei juridice primare se consemnează prin semnătură în registru.
    43. În raportul de activitate se vor reflecta aspecte de management al biroului, precum şi cele ce ţin de procesul de acordare a asistenţei juridice primare, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament. La raportul de activitate se anexează copia registrului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru perioada de referinţă. Recepţionarea raportului de activitate se înregistrează în registrul ţinut de Oficiul teritorial.
    44. Oficiul teritorial examinează raportul trimestrial de activitate al parajuristului în termen de 15 zile de la data prezentării. Raportul se examinează de către consultantul desemnat de coordonatorul Oficiului teritorial.
    45. Datele prezentate în raportul de activitate sînt confruntate cu datele înscrise în registrul asistenţei juridice primare, prezentat în copie de către parajurist, de asemenea, se verifică corespunderea înscrierilor la rubrica ore de instruire continuă cu planul de autoinstruire şi instruire continuă din raportul prezentat pentru perioada precedentă de raportare. În caz de necesitate, pot fi solicitate date suplimentare în scris, telefonic, sau după caz explicaţii verbale.
    46. Datele ce se conţin în raportul de activitate privind volumul asistenţei juridice acordate şi categoriile de beneficiari se introduc în raportul consolidat privind acordarea asistenţei juridice primare în perioada de referinţă.
    47. Concluziile evaluării raportului trimestrial de activitate al parajuristului se aduc la cunoştinţa acestuia şi pot servi drept temei pentru declanşarea procesului de monitorizare şi evaluare neplanificată a activităţii parajuristului.
    48. Periodic, dar nu mai rar de o dată în şase luni, activitatea parajuristului este supusă monitorizării şi evaluării complexe, în baza unor criterii obiective. Scopul monitorizării şi evaluării este identificarea punctelor forte, vulnerabile, riscurilor şi oportunităţilor în activitatea parajuristului şi adaptarea activităţii acestuia la necesităţile beneficiarilor, conform obiectivelor Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.
    49. Concluziile formulate în procesul de monitorizare şi evaluare au de regulă un caracter proactiv, deduse în mod participativ cu implicarea parajuristului, astfel încît parajuristul monitorizat şi evaluat să poate beneficia efectiv de rezultatele procesului de monitorizare şi evaluare.
    50. Criteriile de monitorizare şi evaluare a activităţii parajuristului sînt:
    a) acordarea asistenţei juridice primare de către parajurist;
    b) negocierea şi medierea cauzelor;
    c) desfăşurarea lecţiilor publice;
    d) interacţiunea cu Oficiul teritorial al Consiliului Naţional şi avocaţii;
    e) interacţionarea cu alte autorităţi publice;
    f) acţiuni de promovare a intereselor comunităţii;
    g) instruirea continuă şi autoinstruirea;
    h) activităţi de bună funcţionare a oficiului.
    51. Rapoartele trimestriale de activitate a parajuristului şi registrul asistenţei juridice primare acordate constituie surse de verificare a informaţiei în procesul de monitorizare şi evaluare. De asemenea, sursă de verificare reprezintă şi dosarele de consultanţă, opinia parajuristului, după caz, a reprezentanţilor administraţiei publice locale şi a membrilor comunităţii.
    52. În cadrul procesului de monitorizare, consultantul Oficiului teritorial întocmeşte un act de monitorizare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Actul de monitorizare, semnat de responsabilul de monitorizare şi de către parajurist, se transmite Coordonatorului Oficiului teritorial.
    53. În baza actului de monitorizare şi a documentelor anexate la acesta, consultantul Oficiului teritorial evaluează activitatea parajuristului. Fiecare compartiment este evaluat cu un calificativ de la 1 la 10, în baza grilei de evaluare, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament. Calificativul obţinut se înmulţeşte cu coeficientul stabilit la rubrica corespunzătoare, punctajul rezultant fiind inclus în tabel. La final, punctele acumulate se sumează.
    54. La finalizarea procesului de evaluare, consultantul Oficiului teritorial întocmeşte actul de evaluare, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament. Daca în rezultatul evaluării a acumulat 90-100 puncte, parajuristul urmează a continua activitatea, fără modificări esenţiale. În cazul în care în rezultatul evaluării a acumulat 75-89 puncte, parajuristul urmează a continua activitatea, cu îndeplinirea angajamentelor specificate la pct. IX din actul de monitorizare. În cazul în care în rezultatul evaluării a acumulat 50-74 puncte, parajuristul urmează a continua activitatea îndeplinind angajamentele specificate la pct. IX din actul de monitorizare, cu efectuarea unei monitorizări şi evaluări repetate în termen util care ar permite remedierea deficienţelor. În cazul în care în rezultatul evaluării a acumulat pînă la 49 puncte, Oficiul teritorial reziliază contractul de acordare a asistenţei juridice primare cu parajuristul respectiv.
    55. Consiliul Naţional stabileşte şi revizuieşte periodic standardele de activitate şi de perfecţionare profesională a parajuriştilor.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5