LPM270/2011
ID intern unic:  341892
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 270
din  23.12.2011
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
Publicat : 17.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 15     art Nr : 37     Data intrarii in vigoare : 01.01.2012
    MODIFICAT
   
LP309 din 26.12.12, MO10-14/18.01.13 art.53; în vigoare 26.12.12
    LP203 din 27.09.12, MO234-236/09.11.21 art.746
    LP27 din 01.03.12, MO53/17.03.12 art.162

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. –  Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 9881110,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 9881110,8 mii lei.
    [Art.1 modificat prin LP309 din 26.12.12, MO10-14/18.01.13 art.53; în vigoare 26.12.12]
    [Art.1 în redacţia LP203 din 27.09.12, MO234-236/09.11.21 art.746]
  
  Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri şi cheltuieli se prezintă în anexa nr. 1.
    (2) Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat se prezintă în anexa nr.2.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ŞI PLATA CONTRIBUŢIILOR DE
ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII ŞI ASPECTE SPECIFICE
ALE VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
    Art. 3. – Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3.
    Art. 4. – Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificaţi la pct. 1.3. din anexa nr. 3, o cotă de 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.
    Art. 5. – (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea îndeplinirii de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sînt numite în cadrul autorităţilor executive, de judecători, de procurori, de avocaţii parlamentari se stabileşte în mărime de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense.
    (2) Baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă anual de Guvern.
    (3) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii virată în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat de către persoana asigurată se restituie în modul stabilit de Guvern.
    Art. 6. – (1) Categoriile de persoane care nu sînt menţionate în anexa nr. 3 pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 4704 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1164 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces. Dacă plătitorul achită contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 42633 de lei anual, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, această sumă i se va lua în calcul şi la determinarea venitului mediu lunar asigurat pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă.
    (2) Persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999 pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută la alin. (1), ceea ce le conferă dreptul la prestaţiile sociale corespunzătoare specificate la alin. (1).
    (3) În cazul rezilierii contractului menţionat la alin. (1) şi (2), contribuţiile de asigurări sociale de stat achitate nu se restituie. Perioada de asigurare, conform contractului menţionat la alin. (1) şi (2), se valorifică la stabilirea drepturilor de asigurare socială indicate în prezentul articol.
    Art. 7. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sînt obligaţi să transfere, în mărimea cuvenită, în modul şi în termenele stabilite în anexa nr.3, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense.
    (2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată din momentul încasării acesteia la contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat.
    (3) Concomitent cu eliberarea mijloacelor financiare pentru plata salariilor, instituţiile financiare urmăresc virarea mijloacelor băneşti de către plătitori în bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (4) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, proporţional cu sumele calculate pentru asigurarea socială a fiecărei persoane.
    Art. 8. – Tipurile de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr. 4.
    Art. 9. – Tipurile drepturilor şi veniturilor din care, prin derogare de la art. 23 al Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă în anexa nr. 5.
    Art. 10. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă trimestrial structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale. Pentru ca Serviciul Fiscal de Stat să urmărească virarea în termenul stabilit a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă acestuia, în termen de 35 de zile de la finele trimestrului de gestiune, o informaţie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (2) Neplata în termenul stabilit a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua transferului sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, iar pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal – de către Serviciul Fiscal de Stat. Majorarea de întîrziere nu se va calcula pentru perioada în care documentele privind virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de pe un cont pe altul se află în examinare.
    (3) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.3 din anexa nr. 3 a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2012 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2012.
    (4) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuată.
    (5) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prezentarea declaraţiei ce conţine informaţii sau date neveridice şi, respectiv, neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă de 5% din suma cu care a fost diminuată.
    (6) Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se sancţionează cu o amendă egală cu suma contribuţiilor calculate la suma cu care a fost diminuată sau la suma tăinuită.
    (7) Pe lîngă amenda aplicată conform alin. (4), (5) şi (6), de la plătitori se va percepe suma cu care s-au diminuat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termenul stabilit la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.
    (8) Măsurile prevăzute la alin. (4), (5), (6) şi (7) se aplică de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat.
    (9) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii încasate de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat pentru diminuarea sau tăinuirea fondului de retribuire a muncii şi a altor recompense se distribuie pe conturile personale ale persoanelor asigurate. Informaţia cu privire la descifrarea sumelor recalculate se prezintă la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în termen de pînă la o lună de la data depistării încălcării.
    Art. 11. – (1) Mijloacele încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat (inclusiv majorările de întîrziere şi amenzile aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii) se acumulează pe contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat, se virează zilnic la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, deschis în cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, şi se utilizează în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Nu se admite dezafectarea de mijloace de la bugetul asigurărilor sociale de stat în scopurile prevăzute de bugetul de stat şi de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi dezafectarea mijloacelor de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie.
    Art. 12. – (1) Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor virează sumele prevăzute de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pe conturile bancare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.
    (2) Plata prestaţiilor sociale de la bugetul de stat se efectuează după virarea sumelor respective de la bugetul de stat la conturile bancare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.
    Art. 13. – (1) Compensaţiile nominative, alocaţiile lunare de stat, indemnizaţiile acordate familiilor cu copii, compensaţiile şi ajutoarele materiale acordate participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi membrilor familiilor lor, alocaţiile lunare nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat se stabilesc pentru persoanele îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii sociale din bugetul de stat, prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc, prin intermediul instituţiilor financiare şi/sau al Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în corespundere cu actele normative în vigoare.
    (2) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiile de maternitate pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă şi indemnizaţiile de maternitate pentru soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi se calculează şi se plătesc la locul de muncă de bază, conform prevederilor Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
    (3) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi indemnizaţiile de maternitate se plătesc din contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (4) Indemnizaţiile viagere pentru sportivii de performanţă, ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului se plătesc de Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul instituţiilor financiare, în baza unui contract încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în corespundere cu actele normative în vigoare.
    (5) Prestaţiile sociale specificate în anexa nr. 1, cu excepţia celor indicate la alin. (2), (4), (6) şi (7) din prezentul articol, acordate persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale în sistemul informaţional SPAS şi se plătesc prin intermediul instituţiilor financiare şi/sau al  Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” în baza listelor prezentate pe suport electronic de Casa Naţională de Asigurări Sociale, potrivit contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (6) Prestaţiile sociale acordate şomerilor prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi se plătesc prin intermediul instituţiilor financiare şi/sau al  Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” potrivit contractului încheiat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    (7) Prestaţiile sociale acordate persoanelor aflate în instituţiile penitenciare şi îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale în sistemul informaţional SPAS şi se plătesc prin intermediul instituţiilor penitenciare, potrivit contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    Art. 14. – (1) Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a salariaţilor prin tratament balneosanatorial în instituţii specializate se finanţează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Organizarea recuperării sănătăţii salariaţilor prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor şi patronatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (3) Organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de pensii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, conform Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum şi a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (4) Serviciile pentru recuperarea sănătăţii se procură conform prevederilor Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    Art. 15. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prestate de Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” se stabilesc la maximum 0,8% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prestate de instituţiile financiare se stabilesc la maximum 0,6% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă, Casa Naţională de Asigurări Sociale achită Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” sumele datorate pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale conform tarifului specificat la alin. (1).
    (3) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prin mandate poştale prestate de Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” se stabilesc conform actelor normative în vigoare.
    (4) Pensiile, indemnizaţiile şi alocaţiile sociale de stat se distribuie la domiciliu persoanelor cu vîrste înaintate şi celor care, din cauza stării sănătăţii, nu le pot primi de sine stătător la oficiile poştale, la solicitarea acestora.
    Art. 16. – (1) Taxa de comision la sumele eliberate în numerar de către instituţiile financiare pentru plata prestaţiilor sociale se stabileşte la maximum 0,25% din suma eliberată.
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă şi a documentelor confirmative, Casa Naţională de Asigurări Sociale restituie Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” şi instituţiilor financiare comisionul specificat la alin. (1).
    Art. 17. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat, acordate de instituţiile financiare, se stabilesc la maximum 0,2% din suma ce se încasează.
    (2) Instituţiile financiare nu vor încasa comision pentru serviciile prevăzute la alin. (1) de la perceptorii fiscali, precum şi de la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual, care vor plăti în numerar contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii.
    Art. 18. – (1) Indiferent de categoria pensionarilor care locuiesc în aziluri (internate, centre) pentru bătrîni şi invalizi aflate în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, după ce acestora li se plătesc 25% din pensia lunară stabilită şi se efectuează, după caz, reţineri conform documentelor executorii, suma rămasă din pensie va fi transferată de Casa Naţională de Asigurări Sociale acestor aziluri (internate, centre), în conformitate cu planul de finanţare prezentat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, şi va fi utilizată pentru întreţinerea pensionarilor, procurarea pentru ei a alimentelor, medicamentelor, lenjeriei de corp şi de pat, încălţămintei şi îmbrăcămintei.
    (2) Azilurile (internatele, centrele) pentru bătrîni şi invalizi prezintă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale dări de seamă privind utilizarea conform destinaţiei a sumelor transferate acestora din bugetul asigurărilor sociale de stat şi informaţia privind evidenţa nominală a persoanelor aflate la întreţinerea deplină a statului.
    Art. 19. – (1) Pensiile, alocaţiile, indemnizaţiile, compensaţiile şi ajutoarele se plătesc în numerar.
    (2) Compensaţiile nominative se plătesc conform prevederilor Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, în modul stabilit de Guvern.
    Art. 20. – În conformitate cu Legea nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea datoriilor întreprinderii ce se lichidează faţă de beneficiarii de pensii de invaliditate sau de urmaş, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, prin virarea mijloacelor financiare către Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cazul în care întreprinderea nu dispune de suficiente mijloace financiare, aceste drepturi sînt plătite de succesorul de drept al întreprinderii în cauză, iar în lipsa acestuia – din mijloacele bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern.
    Art. 21. – Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor vor asigura stingerea restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat percepute de la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual.
    Art. 22. – Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale se prezintă în anexa nr.6.
Capitolul III
PRESTAŢII SOCIALE UNICE
    Art. 23. – (1) Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului născut viu în anul 2012 constituie:
    2300 de lei – pentru primul copil;
    2600 de lei – pentru fiecare copil următor.
    (2) Cuantumul ajutorului de deces acordat în cazul decesului asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, precum şi al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, de asemenea în cazul decesului persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani, este de 1000 de lei.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
    Art. 24. – Prezenta lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2012.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                Marian LUPU

    Nr. 270. Chişinău, 23 decembrie 2011.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia LP309 din 26.12.12, MO10-14/18.01.13 art.53; în vigoare 26.12.12]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP203 din 27.09.12, MO234-236/09.11.21 art.746]


    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacţia LP309 din 26.12.12, MO10-14/18.01.13 art.53; în vigoare 26.12.12]
    [Anexa nr.2 în redacţia LP203 din 27.09.12, MO234-236/09.11.21 art.746]


    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP27 din 01.03.12, MO53/17.03.12 art.162]

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6