LPM282/2011
ID intern unic:  341946
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 282
din  27.12.2011
bugetului de stat pe anul 2012
Publicat : 25.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 46
    MODIFICAT
   
LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834
    LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547
    LP119 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.409

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 20638187,9 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 21544187,9 mii de lei, cu un deficit în sumă de 906 000,0 mii de lei.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP119 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.409]
    (2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa nr. 1.
    (3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 2.
    (4) Alocaţiile pentru instanţele judecătoreşti se prezintă în anexa nr. 3.
    (5) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se prezintă în anexa nr. 4.
    (6) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale destinate finanţării investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr. 5.
    (7) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr. 6.
    (8) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr. 7.
Capitolul  II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
    Art. 2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după cum urmează:
    1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 400 000,0 mii de lei. Mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor direcţii:
    a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare;
    b) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;
    c) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;
    d) stimularea investiţiilor:
    – pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole;
    – pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);
    – pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
    – pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    – pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.
    Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;
    2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Fondului naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 160 700,0 mii de lei;
    [Art.2 pct.2) modificat prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    3) în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, fondului rutier – în sumă de 1 024 815,0 mii de lei, inclusiv din contul accizelor la produsele petroliere – în sumă de 856 320,0 mii de lei şi din contul accizelor la gazele lichefiate – în sumă de 13 400,0 mii de lei;
    4) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    a) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 565,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 402,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 422,1 mii de lei;
    b) pentru procurarea de utilaj şi materie primă, întreprinderilor Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 813,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 579,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 607,2 mii de lei;
    5) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 2 154,7 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 77 826,8 mii de lei;
    [Art.2 pct.5) modificat prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    6) în bugetul Ministerului Economiei, pentru realizarea Programului naţional de adaptare a standardelor europene în calitate de standarde naţionale – în sumă de 4 500,0 mii de lei, precum şi pentru crearea şi funcţionarea Fondului pentru Eficienţa Energetică, conform Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007, – în sumă de 100 000,0 mii de lei;
    [Art.2 al.(6) modificat prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    7) în bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru desfăşurarea negocierilor privind Acordul de Asociere (inclusiv privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător) şi cooperarea RM – UE – în sumă de 700,0 mii de lei.
    Art. 3. – (1) Se aprobă alocaţii de la bugetul de stat pentru plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 48 000,0 mii de lei, pentru reforma administraţiei publice – în sumă de 4 300,0 mii de lei, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 10 000,0 mii de lei.
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834]
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    (2) Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor indicate la alin. (1) se va efectua de către Guvern.
    Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, se stabileşte nivelul venitului lunar minim garantat în mărime de 640 de lei.
    Art. 5. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 1 025 100,0 mii de lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.5 modificat prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    Art. 6. – În cadrul bugetului de stat, Fondul de susţinere financiară a teritoriilor se aprobă în sumă de 3 859 680,0 mii de lei.
    Art. 7. – (1) Se stabilesc: limita numărului de personal al autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale la 208 683 de unităţi, din care în învăţămînt – 125 900 de unităţi; limita cheltuielilor de personal ale autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la bugetul de stat – la 4 059,5 milioane de lei, din care în învăţămînt – 1 298,9 milioane de lei, şi ale autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – la 4 573,9 milioane de lei, din care în învăţămînt – 3 452,5 milioane de lei.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    (2) Guvernul, cu concursul autorităţilor administraţiei publice locale, va întreprinde acţiunile necesare pentru încadrarea în limita numărului de personal şi în limita cheltuielilor de personal stabilite.
    Art. 8. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2012, datoria de stat nu va depăşi 21593,2 milioane de lei, inclusiv datoria de stat internă – 6 208,8 milioane de lei şi datoria de stat externă – 15384,4 milioane de lei (echivalentul a 1245,7 milioane de dolari SUA), iar garanţiile de stat externe nu vor depăşi 39,5 milioane de lei (echivalentul a 3,2 milioane de dolari SUA).
    [Art.8 modificat prin LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834]
    [Art.8 modificat prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    [Art.8 modificat prin LP119 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.409]
    Art. 9. – Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile livrate şi la serviciile prestate de agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate în această unitate, se varsă integral în bugetul ei central.
    Art. 10. – Sumele defalcate din veniturile generale de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi dezafectate în scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.
    Art. 11. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    (2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    (3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
    (4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
    (5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale în funcţie de apartenenţa bunului.
    (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    (7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
    (8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
    Art. 12. – (1) La aprobarea şi la aplicarea tarifului pentru gaze naturale, în acesta se includ 4 dolari SUA pentru 1000 m3, mijloacele respective fiind destinate recuperării cheltuielilor  bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă.
    (2) Mijloacele menţionate la alin. (1) încasate prin metoda de casă se transferă de către Societatea pe Acţiuni „Moldova-Gaz” la bugetul de stat lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    (3) Venitul Societăţii pe Acţiuni „Moldova-Gaz” obţinut în urma introducerii în tariful la gaze naturale a majorării menţionate la alin.(1) nu se include în venitul impozabil.
    (4) Neexecutarea prevederilor alin. (1) şi (2) are ca efect aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform Codului fiscal.
    (5) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol conform legislaţiei fiscale revine Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    Art. 13. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr. 8.
    (2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din închirierea/darea în arendă a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.
    (3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperile închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.
    Art. 14. – Se majorează capitalul autorizat al Băncii Naţionale a Moldovei cu suma echivalentă valorii lingourilor de aur transmise din fondul de stat de metale preţioase şi pietre preţioase. Valoarea aurului se determină conform preşului, exprimat în lei moldoveneşti, al unui gram de aur, stabilit de Banca Naţională a Moldovei pentru ziua lucrătoare în care are loc majorarea capitalului, excluzînd sumele achitate de Banca Naţională a Moldovei în scopul aducerii aurului în starea ce ar corespunde cerinţelor stabilite pentru a putea fi tranzacţionat pe piaţa internaţională (London Bullion Market Association).
    [Art.14 în redacţia LP119 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.409]
    Art. 15. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor care au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr. 209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr. 834-XIII din 16 mai 1996, nr. 1588-XIII din 27 februarie 1998, nr. 1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr. 905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
    (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
    (3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
    (4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor nr. 244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.
    Art. 16. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare destinate pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului Provocările Mileniului Moldova, care rămîn în gestiunea acestuia.
    (2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondului special pentru manuale.
    Art. 17. – Despăgubirile de asigurare pentru persoanele care, conform legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
    Art. 18. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de „Banca de Economii” S.A., se stabilesc la încheierea contractelor între bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (2) Tarifele la serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectare la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi altor plăţi pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat, prestate de instituţiile financiare din ţară, se stabilesc la încheierea contractelor între instituţia financiară şi autorităţile administraţiei publice locale şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    Art. 19. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi la restituirea plăţilor de la aceste bugete persoanelor fizice, se stabilesc la valoarea maximă de 1,0% din suma încasată.
    (2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin. (1) se acoperă din contul bugetelor respective.
    (3) Comisionul pentru serviciile de transfer/ridicare în numera a mijloacelor băneşti în baza documentelor executorii din contul bugetului de stat sau al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se acoperă din contul bugetelor respective.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    (4) Comisionul bancar la convertirea valutei străine pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial, se acoperă din contul bugetelor respective, pe bază de contract încheiat cu banca comercială deserventă a Ministerului Finanţelor.
    (5) Comisionul pentru recepţionarea, de la persoanele fizice, a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu banca comercială deserventă.
    Art. 20. – (1) Datoriile creditoare, existente la 31 decembrie 2011, ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat vor fi achitate de către acestea din contul şi în limita mijloacelor ce le sînt aprobate pe anul 2012.
    (2) Achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii se va efectua numai în limita alocaţiilor repartizate instituţiilor respective, reduse cu suma datoriilor acestora existente la 31 decembrie  2011.
    (3) Responsabilitatea pentru admiterea formării datoriilor creditoare cu termen de achitare expirat şi formării creanţelor revine nemijlocit executorilor de buget respectivi.
    Art. 21. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
    a) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:
    – privind mijloacele speciale (excluzînd granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte intrări cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de venituri la acestea peste limitele anuale aprobate în total executorului primar de buget;
    – privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor băneşti existente la începutul anului  în conturile proiectelor respective;
    – privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor publice, precum şi utilizarea soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;
    b) să includă în bugetul de stat, la venituri şi cheltuieli, mijloacele acumulate la conturile speciale pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale;
    c) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul construcţiilor şi al reparaţiilor capitale, plăţi anticipate de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
    c1) să efectueze, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor pentru reparaţia capitală a clădirii Parlamentului din bd Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, municipiul Chişinău, plăţi anticipate de pînă la 50% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru procurarea de materiale şi utilaj, confirmînd ulterior sumele plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
    [Art.21 lit.c1) introdusă prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    d) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale, efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget, în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente aprobate autorităţilor respective în bugetul de stat la grupele funcţionale principale corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de personal, se permite redirecţionarea economiilor respective şi spre cheltuielile curente;
    e) să redistribuie, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:
    – între grupele unei grupe funcţionale principale;
    – între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe;
    – între programele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unei grupe funcţionale principale;
    f) să redistribuie, la propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, bazate pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională între grupele funcţionale principale;
    g) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de noi acte normative referitor la organizarea administrativ-teritorială, sau în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe şi al retragerii lor;
    h) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la Banca Naţională a Moldovei;
    i) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2012, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
    j) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului de stat, restituindu-le pe parcursul anului bugetar;
    k) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcările sumelor din veniturile generale de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi transferurile din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor;
    l) să blocheze, în caz de sporire a deficitului bugetului de stat, anumite cheltuieli în cuantum suficient pentru menţinerea nivelului deficitului aprobat, cu excepţia cheltuielilor de onorare a angajamentelor de deservire     a datoriei de stat, a cheltuielilor de personal, a cheltuielilor de achitare a burselor, pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi celor de acordare a alocaţiilor şi ajutoarelor sociale.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 282. Chişinău, 27 decembrie 2011.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP119 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.409]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834]
    [Anexa nr.2 în redacţia LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP119 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.409]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834]
    [Anexa nr.3 în redacţia LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834]
    [Anexa nr.4 în redacţia LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834]
    [Anexa nr.5 în redacţia LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin LP273 din 30.11.12, MO252-253/11.12.12 art.834]
    [Anexa nr.6 în redacţia LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin LP177 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.547]

    anexa nr.8