HGM57/2012
ID intern unic:  342071
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 57
din  31.01.2012
cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului
de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2012
Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 77
    MODIFICAT
   
HG645 din 30.08.12, MO185/31.08.12 art.1097
    HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464

    În scopul stabilirii principiilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare pentru realizarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli, precum şi în vederea realizării prevederilor art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.19-20, art.46), art.12 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, art.21 din Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704), cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind repartizarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în sumă de 400 mil.lei, pentru următoarele măsuri de sprijin:
    1) stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare;
    2) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;
    3) stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole;
    4) stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);
    5) stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
    6) stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    7) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerea fondului lor genetic;
    8) stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.
    2. Se învesteşte Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, cu dreptul de:
    1) distribuire lunară a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, pentru măsurile prevăzute în punctul 1 subpunctele 1)-8), în funcţie de cererile de sprijin financiar din partea producătorilor agricoli, în limita mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, stabilită în punctul 1 al prezentei hotărîri;
    2) repartizare a mijloacelor financiare provenite din restituirea subvenţiilor de către producătorii agricoli, beneficiari de subvenţii în anii 2010-2012, care au admis derogări de la prevederile actelor normative în vigoare, în vederea finanţării în continuare a altor cereri de sprijin, conform măsurilor prevăzute în punctul 1 subpunctele 3)-8) ale prezentei hotărîri.
    3. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, conform anexei nr.1;
    2) Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2012, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie, conform anexei nr.2;
    3) Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2012, primele de asigurare, conform anexei nr.3.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii şi industriei
    alimentare                                                              Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 57. Chişinău, 31 ianuarie 2012.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.57
din 31 ianuarie 2012
REGULAMENT
privind modul de repartizare a mijloacelor fondului
de subvenţionare a producătorilor agricoli
Capitolul I
NOŢIUNI DE BAZĂ
    În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    1) beneficiar – solicitantul de subvenţie a cărui cerere a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru a încheia un contract cu administratorul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli – Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
    2) criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea depune cererea şi documentele necesare în vederea acordării ajutorului financiar nerambursabil;
    3) investiţie – valoarea, fără TVA, a bunurilor (activelor) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor pentru fiecare măsură de sprijin, începînd cu 1 noiembrie 2011, pentru a se obţine venit, pasibile de sprijin financiar în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu excepţia bunurilor (activelor) achiziţionate în rate, prin intermediul operaţiunilor de leasing, în cazul neachitării integrale a ratelor de leasing, bunurilor (activelor) obţinute total sau parţial cu titlu de grant din partea partenerilor de dezvoltare sau, după caz, finanţate din bugetul de stat prin programe de transfer tehnologic;
    [Noţiunea modificată prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    4) măsură de sprijin – direcţie principală în agricultură, selectată şi susţinută financiar de stat în funcţie de obiectivele stabilite în programele şi documentele de politici în domeniul agroindustrial;
    5) Lista de interdicţie a producătorilor agricoli – înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către producătorii agricoli care au prezentat date neveridice, documente false, în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea altor condiţii de eligibilitate;
    6) ordin de plată – document de plată, în baza căruia se efectuează transferul de sprijin financiar, transferul de credit, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii, cu excepţia operaţiunii de schimb al mărfurilor (barterul), operaţiunii de compensare şi contractelor de cesiune;
    7) solicitant – producător agricol care a efectuat o investiţie pasibilă de susţinere în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi care a depus o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin;
    8) subvenţie – ajutor bănesc nerambursabil şi neimpozabil acordat din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru susţinerea investiţiilor efectuate de producătorii agricoli care corespund criteriilor de eligibilitate;
    9) producător agricol – persoană fizică sau juridică, cu excepţia organizaţiilor necomerciale, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în modul stabilit, a căror genuri de activitate sînt producţia, creşterea sau prelucrarea, recoltarea, păstrarea producţiei agricole, prestarea de servicii agricole în sectorul rural, precum şi mulsul, creşterea şi deţinerea de animale în scopuri agricole, desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul II
SCOPURILE ŞI SFERA DE APLICARE
    1. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (în continuare – Regulament) stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi modalitatea de administrare a fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a mijloacelor, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat, modalităţile de autorizare, executare, contabilizare a plăţilor, precum şi de control asupra eficienţei de utilizare a sprijinului financiar acordat.
    2. Administrarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (în continuare – fond) se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare – Agenţia).
    3. Mijloacele fondului se utilizează conform măsurilor de sprijin şi în limitele alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2012.
    4. Mijloacele fondului sînt alocate pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar.
    5. Alocarea subvenţiilor este determinată de:
    1) necesitatea de a spori competitivitatea produselor agroalimentare moldoveneşti pe pieţele interne şi externe;
    2) necesitatea de a asigura securitatea alimentară a populaţiei Republicii Moldova;
    3) necesitatea de a soluţiona problemele economice, sociale şi ecologice din mediul rural;
    4) exigenţele şi obligaţiile privind aspiraţiile de integrare europeană.
    6. Prin alocarea mijloacelor fondului se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
    1) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;
    2) stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei;
    4) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.
    7. Activităţile de examinare, autorizare a cererilor de acordare a subvenţiilor şi executare a plăţilor, precum şi de control asupra eficienţei utilizării sprijinului financiar acordat au la bază următoarele principii:
    1) asigurarea transparenţei complete privind gestionarea mijloacelor alocate din fond şi oferirea informaţiilor de interes public referitoare la listele producătorilor agricoli solicitanţi, beneficiari de subvenţii etc.;
    2) asigurarea eficienţei alocării mijloacelor bugetare în vederea obţinerii unor performanţe de către producătorii agricoli materializate prin atingerea de indicatori cantitativi şi calitativi plauzibili;
    3) continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli, prin asigurarea consecvenţei şi previzibilităţii în activitatea de selectare şi implementare a măsurilor de sprijin;
    4) egalitatea în drepturi şi responsabilităţi a producătorilor agricoli beneficiari de subvenţii prin eliminarea măsurilor şi condiţiilor de eligibilitate discriminatorii;
    5) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii drept condiţie obligatorie pentru obţinerea de ajutor din partea statului.
Capitolul III
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
    8. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor producătorilor agricoli care sînt înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi care nu se află în proces de insolvabilitate.
    9. Se consideră eligibil producătorul agricol care:
    1) corespunde obiectivelor operaţionale şi domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiar;
    2) a efectuat investiţii în localităţile republicii, cu excepţia or. Chişinău şi or. Bălţi, în perioada 1 noiembrie 2011 – 31 octombrie 2012, pasibile de subvenţionare conform măsurilor de sprijin prevăzute de prezentul Regulament;
    3) este deţinător legal al bunului imobil în/pe care se efectuează investiţia şi/sau proprietar al bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei. Termenul de arendă pentru terenurile agricole în scopul sădirii unor plantaţii multianuale va fi stabilit pentru cel puţin 15 ani;
    4) îşi asumă obligaţia de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării (cu excepţia moştenirii/succesiunii în drepturi şi obligaţii, întocmite în modul stabilit), de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate la punctele 32, 41, 49, 56, 64, 73 din prezentul Regulament;
    5) nu este inclus în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli;
    6) nu are achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional, cu excepţia cazurilor de reeşalonare a datoriilor invocate, conform acordurilor încheiate în modul stabilit;
    [Pct.9 subpct.6) modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    7) deţine documentele obligatorii, specificate la punctul 12 din prezentul Regulament, şi cele solicitate suplimentar, conform măsurilor de sprijin, fiind confirmate ca veridice în urma contrapunerii originalelor cu copiile şi efectuării  controlului pe teren de către reprezentanţii Agenţiei.
    10. Cererile producătorilor agricoli de acordare a subvenţiei ce nu corespund prevederilor punctului 9 din prezentul Regulament se consideră neeligibile şi se resping, în temeiul unui proces-verbal al Agenţiei, cu indicarea motivelor respingerii şi informarea producătorului agricol într-un termen de cel mult 45 zile calendaristice de la data înregistrării dosarului în aparatul central al Agenţiei. O nouă cerere poate fi depusă de producătorul agricol doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii, în limita termenului stabilit la punctul 14 din prezentul Regulament, cu excepţia cererilor care au fost respinse pe motivul prezentării de către solicitaţi a datelor neveridice şi a documentelor false, în scopul obţinerii subvenţiei, aceştia fiind incluşi, în modul stabilit, în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
    11. Producătorii agricoli care, în perioada 2010-2012, au prezentat date neveridice şi documente false în vederea obţinerii subvenţiei sau au admis înstrăinarea investiţiei (casarea, defrişarea plantaţiilor multianuale) supuse subvenţionării, conform perioadelor de timp specificate în prezentul Regulament, sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei, cu includerea acestora în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
Secţiunea 1
Documentele obligatorii pentru
obţinerea subvenţiilor
    12. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:
    1) cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Cererea de acordare a sprijinului financiar va conţine, în mod obligatoriu, numerele cadastrale ale bunului/bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia sau, după caz, numărul şi data înregistrării în primărie a contractelor de arendă, cu anexarea extrasului din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă.
    2) copia certificatului de înregistrare, cu anexarea extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, sau, după caz, a declaraţiei de constituire a gospodăriei ţărăneşti (de fermier);
    3) planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, la accesarea măsurilor de sprijin 4, 6 şi 8 din prezentul Regulament;
    4) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;
    5) documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiţia, inclusiv copia diplomelor de studii şi ordinele de angajare. În lipsa pregătirii profesionale în domeniu, solicitantul va anexa contractul privind serviciile de consultanţă (pe un termen de cel puţin 3 ani), încheiat cu una dintre instituţiile de profil din ţară (de nivel mediu sau superior) sau cu unul dintre prestatorii serviciilor de extensiune şi şcolarizare;
    6) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.700), eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;
    7) copia raportului financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2012;
    [Pct.12 subpct.7) în redacţia HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    8) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, eliberat de inspectoratele fiscale teritoriale, sau după caz, copia acordului de reeşalonare a datoriilor, încheiat în modul stabilit;
    9) certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti;
    10) alte documente suplimentare aferente fiecărei măsuri de sprijin.
    13. Pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la punctul 12 din prezentul Regulament, Agenţia este în drept să solicite originalele acestora.
    14. Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 februarie 2012 – 31 octombrie 2012 (cu excepţia cererilor de acordare a sprijinului financiar conform punctului 22 al prezentului Regulament, care vor fi depuse în condiţiile prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 217 din 24 februarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi a Regulamentului concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 39-41, art. 288). Investiţiile efectuate începînd cu 1 noiembrie 2012 vor fi pasibile de subvenţionare în limita fondului, reieşind din destinaţiile mijloacelor acestuia, conform prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2013.
    [Pct.14 modificat prin HG645 din 30.08.12, MO185/31.08.12 art.1097]
Secţiunea a 2-a
Măsurile de sprijin
    Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare
    15. Obiectivul general al măsurii îl constituie creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare.
    16. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către un număr larg de producători agricoli;
    2) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    17. Obiectivul operaţional urmărit este revigorarea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut.
    18. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat beneficiarilor care au obţinut credite agricole de la băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, începînd cu anul 2010, şi se calculează ţinînd cont de mărimea sumei rambursabile în perioada 2011-2012, precum şi de termenul efectiv de utilizare a creditului calculat, de la data accesării, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2011.
    [Pct.18 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    19. Mărimea sprijinului acordat se calculează în funcţie de valoarea sumei rambursate a creditului şi de termenul de utilizare a acesteia, aplicînd formula:
S = d × P × n : t,
    unde:
    S – suma subvenţiei, în lei;
    d – rata dobînzii conform contractului de creditare;
    P – valoarea sumei rambursabile în anul de gestiune, conform contractului de credit, în lei;
    n – termenul efectiv de utilizare a creditului, calculat în zile calendaristice;
    t – termenul sau durata contractului de creditare în zile calendaristice, calculat pentru contractele de pînă la un an de zile, sau 365 zile pentru contractele de credit mai mari de un an.
    [Pct.19 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    20. Mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu poate fi mai mare decît valoarea dobînzii calculate din suma creditului rambursat în anul respectiv şi nu va depăşi valoarea de 150 mii lei pentru unul şi acelaşi credit, cu excepţia creditelor agricole utilizate la acoperirea cheltuielilor operaţionale (procurarea de combustibil, seminţe, produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi) sau la dezvoltarea activităţilor legate de obţinerea producţiei agricole ecologice, pentru care mărimea maximă a subvenţiei nu va depăşi 400 mii lei pentru unul şi acelaşi credit.
    [Pct.20 în redacţia HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    21. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
    1) copia contractului de credit, inclusiv graficul de achitare;
    2) copia planului de afaceri pentru care a fost obţinut creditul sau, după caz, confirmarea din partea băncii a nedepunerii din partea beneficiarului a planului respectiv la obţinerea creditului;
    3) copia ordinului de plată ce atestă achitarea creditului;
    4) actele prevăzute la punctul 31 din prezentul Regulament, pentru producătorii agricoli din cadrul sistemului de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice.
    Măsura 2. Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură
    22. Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul 2012, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704) şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2012 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la hotărîre) şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2012 primele de asigurare (anexa nr.3 la hotărîre).
    Măsura 3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole
    23. Obiectivul general al măsurii este sporirea productivităţii şi competitivităţii sectoarelor de producere a fructelor, strugurilor, pomuşoarelor şi culturilor aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş) prin implementarea tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor şi majorarea indicatorilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale.
    [Pct.23 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    24. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole şi viticole, culturi nucifere, de arbuşti fructiferi, de căpşun şi plantaţii de culturi aromatice prin extinderea suprafeţelor noi;
    [Pct.24 subpct.1) modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    2) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;
    3) dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;
    4) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţirea calităţii producţiei;
    5) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;
    6) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    25. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi de căpşun, plantaţiilor de culturi aromatice, cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova, înfiinţate începînd cu toamna anului 2011, conform actului de înfiinţare a plantaţiei, şi în privinţa cărora nu au fost depuse, pînă la 1 noiembrie 2011, cereri de obţinere a subvenţiei.
    [Pct.25 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    26. În 2012 un solicitant eligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri pentru una şi aceeaşi suprafaţă. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha.
    27. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:
    1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:
    a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 700 pînă la 1200 de bucăţi – 10 mii lei per hectar;
    - de la 1250 pînă la 1800 de bucăţi – 15 mii lei per hectar;
    - de la 1850 pînă la 2400 de bucăţi – 30 mii lei per hectar;
    - de la 2450 pînă la 3000 de bucăţi – 50 mii lei per hectar;
    [Pct.27 subpct.1), lit.a) modificată prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    - 3100 de bucăţi şi mai mult, cu pomi de tip „knip-baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (M-9), conform schemelor de plantare aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, şi sistem de suport instalat – 80 mii lei per hectar;
    b)    pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 400 pînă la 1000 de bucăţi – 10 mii lei per hectar;
    - 1001 bucăţi şi mai mult – 20 mii lei per hectar;
    b1) pentru plantaţiile de păr fondate cu pomi de tip  „Knip-Baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ cu vigoare slabă şi densitatea plantelor de peste 3100 bucăţi la hectar, conform schemelor de plantare aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, şi cu sistem de suport instalat – 80 mii lei per hectar;
    [Pct.27 subpct.1), lit.b1) introdusă prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    b2) pentru livezile de specii sîmburoase (cais, cireş şi vişin), înfiinţate în toamna anului 2011:
    - cu pomi altoiţi pe portaltoi franc (semincer) – 7,5 mii lei per hectar;
    - cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi – 10 mii lei per hectar
    [Pct.27 subpct.1), lit.b2) introdusă prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    c)    pentru înfiinţarea plantaţiilor de nuc altoit, migdal şi alun – 10 mii de lei per hectar;
    d)    pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure şi căpşun – 50 mii de lei per hectar;
    2) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:
    a) soiuri de struguri pentru masă – 30 mii lei per hectar;
    b) soiuri de struguri pentru vin – 25 mii lei per hectar;
    c) plantaţii-mamă altoi şi portaltoi, categoria biologică „bază” – 50 mii lei per hectar.
    3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:
    a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
    b) levănţică, isop şi jaleş – 3,0 mii lei per hectar.
    [Pct.27 subpct.3) introdus prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    28. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:
    1) compacte, care sînt înfiinţate de către un grup de producători (cel puţin 2), destinate obţinerii unei producţii omogene de struguri pentru procesare şi export, cu suprafaţa de cel puţin 25,0 ha pe terenuri plane şi 12,0 ha pe pante – 5,0 mii lei per hectar;
    2) cu soiuri de viţă de vie solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare – 2,5 mii lei per hectar;
    3) cu material săditor de categorie biologică „certificat” –  2,5 mii lei per hectar;
    4) destinate obţinerii producţiei de struguri ecologici – 5 mii lei per hectar.
    29. La înfiinţarea plantaţiilor pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun cu material săditor de categoria biologică înaltă „certificat” şi starea fitosanitară „Virus Free” (V.F.) sau „Virus Tested” (V.T.), precum şi a celor destinate obţinerii producţiei ecologice, mărimea sprijinului financiar se majorează cu 5 mii lei pentru fiecare hectar, iar pentru plantaţiile destinate obţinerii producţiei ecologice de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş), mărimea sprijinului financiar se majorează cu 2 mii lei pentru fiecare hectar.
    [Pct.29 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    30. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) actul de înfiinţare a plantaţiei multianuale, aprobat conform prevederilor legale în vigoare şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei; Modelul actului de înfiinţare a plantaţiilor multianuale se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    [Pct.30 subpct.1) modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    2) copia paşaportului proiectului şi a planului general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor de căpşun şi de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş), planul general al plantaţiei cu indicarea dimensiunilor segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei;
    [Pct.30 subpct.2) modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    3) copia certificatului de calitate a materialului săditor, eliberat de producător;
    4) copia facturilor fiscale sau de expediţie pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul materialului săditor importat – copia invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi copia declaraţiilor vamale de import, precum şi a permisului fitosanitar, eliberat de Inspectoratul de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;
    5) copia contractului de societate civilă, activitate comună etc., în cazul solicitării subvenţiei în condiţiile punctului 28 subpunctul 1) al prezentului Regulament;
    6) copia ordinului de plată privind achitarea totală sau, după caz, parţială a costului materialului săditor procurat.
    31. În cazul înfiinţării plantaţiilor destinate obţinerii producţiei ecologice, vor fi depuse suplimentar următoarele documente:
    1) fişa de înregistrare a agentului economic în agricultura ecologică;
    2) raportul de inspecţie, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;
    3) autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune, eliberată de organul de inspecţie şi certificare, acreditat de organismul naţional de acreditare şi autorizat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 199);
    4) raportul de înlăturare a neconformităţilor, după caz, eliberat de organul de inspecţie şi certificare;
    5) contractul de colaborare cu laboratorul biologic;
    6) rezultatele analizelor de sol, eliberate de un laborator acreditat;
    7) planul terenului supus conversiunii, aprobat de inginerul cadastral din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
    Solicitanţii de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor multianuale vor depune separat cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru plantaţiile pomicole şi viticole.
    32. Beneficiarul de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuşti fructiferi şi căpşun nu este în drept să le înstrăineze, să le caseze sau să le defrişeze, precum şi nici să abandoneze activitatea în sistemul agriculturii ecologice, înainte de expirarea a cel puţin 1/3 din termenul de exploatare a acestora. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Măsura 4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)
    33. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri).
    34. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor pe teren protejat;
    2) creşterea volumului de producţie a legumelor şi îmbunătăţirea calităţii la nivelul standardelor internaţionale;
    3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice pe lanţul valoric de producere a legumelor pe teren protejat;
    4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    35. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului nou de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.), achiziţionate pe parcursul anului 2011-2012 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2011, precum şi a costului materialului săditor (răsaduri de varză, castraveţi, tomate, ardei şi vinete, crescute în palete celulare), produs sau procurat şi plantat pe teren protejat.
    [Pct.35 în redacţia HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    36. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,03 ha.
    37. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru sere şi solarii a cărui grosime va constitui cel puţin 120 microni, pentru materialul care a fost dat în exploatare în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2011, şi cel puţin 150 microni, pentru cel dat în exploatare pe parcursul anului 2012.
    38. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.), conform facturilor fiscale/de expediţie, după caz invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.) în proporţie de:
    1) 50% – pentru grupuri de producători cu forma juridică de organizare cooperative de întreprinzător, constituite conform prevederilor Legii nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49-50, art. 237), ai căror membri sînt producători agricoli, în sensul prezentului Regulament, cu condiţia ca ponderea fiecărui participant la proiect – membru al cooperativei să nu fie mai mare de 25 % din costul total al investiţiei pentru care se solicită sprijin financiar;
    2) 40% – pentru restul producătorilor agricoli.
    381. Sprijinul financiar pentru înfiinţarea pe teren protejat (sere, solarii cu pantă sau în formă de arc (tuneluri înalte) a plantaţiilor de legume cu răsaduri, crescute în palete celulare, destinate obţinerii unei recolte timpurii de legume se acordă în mărime de:
    1) 40 mii lei per hectar, pentru plantaţiile înfiinţate pînă la 15 aprilie;
    2) 30 mii lei per hectar, pentru plantaţiile înfiinţate după 15 aprilie.
    Pentru suprafeţele de teren protejat, destinate obţinerii producţiei agricole ecologice, mărimea subvenţiei se va majora cu 10 mii lei per hectar.
    [Pct.381 introdus prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    39. Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei măsuri se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    40. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru compensarea costului modulele de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.) sînt următoarele:
    1) copia facturilor fiscale sau de expediţie, iar în cazul materialelor importate – copia invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import;
    2) actul de construcţie a serei, solariului, tunelului, actul de instalare a modulelor de sere, utilajului, echipamentului, materialului de acoperire a serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;
    3) copia schiţei sau proiectului de amplasare a construcţiei pe teren, în cazul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie a serelor, solariilor;
    4) copia ordinului de plată privind achitarea integrală a costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialul neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.).
    401. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar la înfiinţarea pe teren protejat a plantaţiilor de legume cu răsaduri, crescute în palete celulare, sînt:
    1) copia facturilor fiscale sau de expediţie pentru materialul săditor procurat sau produs ori, după caz, seminţe, iar pentru materialul săditor importat – copia invoice-ului (factură fiscală externă) şi copia declaraţiei vamale de import;
    2) copia actelor ce confirmă calitatea materialului săditor/seminţe (copia certificatului de calitate şi certificatului fitosanitar);
    3) actul de plantare pe teren protejat a răsadurilor, crescute în palete celulare, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    4) copia ordinului de plată privind achitarea costului materialului săditor (răsadului) sau, după caz, seminţelor procurate;
    5) actele prevăzute la punctul 31 din prezentul Regulament, pentru producătorii agricoli din cadrul sistemului de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice.
    [Pct.401 introdus prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    41. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Măsura 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină
    42. Obiectivul general este creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole şi sisteme de irigare, inclusiv la sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
    43. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
    2) extinderea suprafeţelor irigate;
    3) reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate şi de irigare;
    4) prevenirea riscurilor de producţie;
    5) îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;
    6) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;
    7) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    8) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    44. Obiectivul operaţional constă în majorarea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de maşini şi utilaje agricole, echipamentelor şi instalaţiilor ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
    45. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii şi utilajului agricol nou.
    În sensul prezentului Regulament, prin noţiunea de tehnică şi utilaj agricol nou se subînţeleg tractoarele agricole, combinele, alte maşini agricole, echipamentul şi instalaţiile ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, achiziţionate începînd cu anul 2011, cu anul fabricaţiei nu mai mic de 2010, şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2011.
    46. Sub incidenţa prezentei măsuri cad şi tehnica şi utilajul specificate la punctul 45 din prezentul Regulament, cu anul fabricaţiei începînd cu 2009, procurate prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR (Proiectul 2 KR), la suma achitată în anul 2011-2012, precum şi, după caz, la suma avansului, achitată în anul 2010, conform procesului-verbal de intenţii;
    [Pct.46 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    47. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:
    1) 40%  din cost pentru sistemele de irigare;
    2) 30% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 500 000 lei per unitate, pentru:
    a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de cel puţin 290 CP;
    b) combinatoare care, la o trecere, efectuează cel puţin 5 operaţii concomitent, cu condiţia ca adîncimea lucrărilor agricole să nu fie mai mică de 25 cm, conform caracteristicilor tehnice;
    c) semănători combinate (No-Till) care îndeplinesc, la o trecere, discuitul, cultivatul, nivelatul solului, erbicidarea, semănatul, introducerea îngrăşămintelor şi tăvălugitul;
    d) pluguri reversibile;
    e) combinatoare cu subsolare (cizel);
    f) cultivatoare combinate, multifuncţionale;
    g) maşini de introducere a îngrăşămintelor solubile şi lichide;
    h) sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
    3) 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult decît 400 000 lei per unitate, pentru:
    a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de pînă la 290 CP;
    b) combine pentru recoltarea cerealelor;
    c) secerătoare (heder) pentru recoltarea porumbului şi/sau a florii-soarelui;
    d) combine pentru recoltarea porumbului;
    e) combine şi complete de maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr;
    f) combine multifuncţionale pentru recoltarea strugurilor;
    g) combine pentru recoltarea mazării;
    h) maşini de presat paiele în rulouri sau baloturi;
    i) agregate pentru lucrarea solului, care îndeplinesc concomitent 3-4 operaţii la o adîncime de circa 20 cm;
    j) maşini de plantat şi/sau de recoltat cartoful;
    k) stropitori pentru protecţia plantelor, purtate, tractate şi autopropulsate;
    [Pct.47 subpct.3), lit.l) exclusă prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    m) maşini de plantat răsadul şi butaşi;
    [Pct.47 subpct.3), lit.m) modificată prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    n) cultivatoare pentru lucrarea solului între butucii de vie şi în livadă;
    o) maşini pentru cîrnit;
    p) maşini pentru curăţatul, altoitul viţei de vie, utilaj pentru îngrijirea pepinierei;
    q) maşini pentru fărîmiţatul crengilor sau a resturilor vegetale;
    r) freze pentru vie şi livadă;
    s) cositoare, pluguri, tăvălugi;
    t) semănătoare de precizie;
    u) cultivatoare pentru lucrarea solului între rînduri;
    v) cultivatoare pentru cultivarea totală;
    w) grape cu discuri;
    x) măşini pentru prepararea soluţiilor produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor;
    [Pct.47 subpct.3), lit.x) în redacţia HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    z) utilaj de precurăţare a viţei de vie;
    aa) utilaj pentru legatul în verde a viţei de vie;
    bb) echipament de desfrunzit;
    cc) ventilator pentru eliminarea frunzelor.
    dd) staţie meteorologică.
    [Pct.47 subpct.3), lit.dd) introdusă prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    În anul 2012 valoarea maximă a sprijinului financiar oferit în cadrul acestei măsuri pentru un singur beneficiar nu va depăşi 1 500 000 lei.
    48. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) pentru tehnica, utilajul agricol, sistemele antiîngheţ, instalaţiile antigrindină şi echipamentele de irigare – copia facturilor fiscale, de expediţie, a declaraţiilor vamale de import şi a invoice-urilor (facturi fiscale externe), inclusiv contractul privind achiziţionarea tehnicii, documentele de la Unitatea de implementare şi administrare al Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR;
    2) copia paşaportului tehnicii agricole, pentru utilajul care nu este supus înmatriculării obligatorie de stat, copia certificatului de înmatriculare a maşinilor agricole pentru utilaj, echipamente sau maşini agricole;
    [Pct.48 subpct.2) modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    3) actul de dare în exploatare a tehnicii agricole, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei şi coordonat cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică “Intehagro”;
    4) copia ordinului de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de data achitării lui) a costului tehnicii, utilajului, echipamentului şi instalaţiilor specificate în prezenta măsură.
    [Pct.48 subpct.4) modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    49. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 42-44 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Măsura 6. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
    50. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.
    51. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) înfiinţarea fermelor zootehnice;
    2) utilarea tehnologică a fermelor cu echipament modern;
    3) modernizarea procesului tehnologic;
    4) diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;
    5) ameliorarea şeptelului de animale;
    6) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;
    7) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
    8) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    9) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    52. Obiectivul operaţional este extinderea numărului şi majorarea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a fermelor specializate în creşterea animalelor.
    53. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru procurarea utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice situate în extravilan.
    54. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, conform facturilor fiscale/de expediţie, după caz invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), a cărui listă se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, achiziţionat pe parcursul anilor 2010-2012 şi dat în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2011, după cum urmează:
    [Pct.54 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    1) 50% din costul utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice de bovine;
    2) 30% din costul utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice de alte specii de animale.
    55. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei, coordonate şi avizate de direcţia de profil din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    2) documentaţia tehnică, inclusiv caracteristicile tehnice ale utilajului tehnologic, cu detalii despre componentele setului şi preţul orientativ al fiecărui component;
    3) pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia facturilor fiscale sau a declaraţiilor vamale de import, invoice-urilor (facturi fiscale externe);
    4) actul de instalare a utilajului şi a echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;
    5) copia ordinului de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului procurat.
    56. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului specificat la punctul 53 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Măsura 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic
    57. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării efectivului de animale.
    58. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) ameliorarea şeptelului de animale;
    2) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;
    3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
    4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    59. Obiectivul operaţional este extinderea numărului şi înnoirea efectivului animalelor de prăsilă.
    60. Mijloacele financiare prevăzute pentru menţinerea fondului genetic se utilizează în conformitate cu devizul de cheltuieli al Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, aprobat de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare.
    61. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), procurate de la fermele de prăsilă, inclusiv din străinătate.
    [Pct.61 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    62. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, după cum urmează:
    1) vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei per kg;
    2) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni – 40 lei per kg;
    3) vieri cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură) – 25 lei per kg;
    4) scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) – 20 lei per kg;
    5) berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 25 lei per kg;
    6) mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 15 lei per kg;
    7) iepuri de casă de reproducţie – 50 lei per kg;
    8) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 50 lei per unitate.
    63. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:
    1) 3 capete vaci/junci la fermele de bovine;
    2) 5 capete scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
    [Pct.63 subpct.2) modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    3) 10 oi/capre la fermele de ovine/caprine;
    4) 8 iepuroaice la fermele de iepuri;
    5) 5 mătci de albine la stupine.
    Efectivul de masculi reproducători (vieri, berbeci/ţapi, iepuroi) nu se limitează.
    64. Beneficiarul subvenţiei destinate scopului specificat la punctul 61 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze obiectul subvenţionării timp de:
    1) 4 ani – pentru vaci, junci;
    2) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;
    3) 1 an – pentru vieri, iepuri;
    4) 3 ani – pentru berbeci, mioare şi capre.
    65. Producătorii agricoli care au înstrăinat (vîndut, donat, schimbat etc.), sacrificat sau care s-au făcut vinovaţi de pieirea animalelor, pînă la expirarea termenului prevăzut, sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie sau de anomalii reproductive, confirmate în modul stabilit.
    66. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) factura fiscală, de expediţie (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate), copia şi originalul pentru verificare, vizate de inspectorul zootehnic teritorial;
    2) copia certificatului de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;
    3) copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
    4) copia certificatului de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, după caz;
    5) copia contractului de asigurare a animalelor, încheiat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704);
    6) copia ordinului de plată privind achitarea costului animalelor procurate;
    7) copia actului de punere şi, după caz, scoatere de sub carantina profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberat de direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală.
    Măsura 8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
    67. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.
    68. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;
    2) instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor;
    3) adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;
    4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    5) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    69. Obiectivul operaţional este creşterea investiţiilor în procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor, legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, a cărnii, inclusiv a peştelui, laptelui şi mierii de albini, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.
    [Pct.69 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    70. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi, achiziţionate pe parcursul anilor 2010 – 2012 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2011, conform listei aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, achitate integral şi instalate la întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, cărnii, peştelui, laptelui şi mierii de albini, precum şi la casele de ambalare şi frigidere.
    [Pct.70 modificat prin HG426 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.464]
    71. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, în proporţie de 30% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor procurate (conform actelor confirmative prevăzute la punctele 38 şi 54 din prezentul Regulament) şi instalate la întreprinderile specificate la punctul 70 din prezentul Regulament, iar pentru grupurile de producători cu forma juridică de organizare cooperative de întreprinzător, constituite conform prevederilor Legii privind cooperativele de întreprinzător nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49-50, art. 237), ai căror membri sînt producători agricoli, în sensul prezentului Regulament, cuantumul sprijinului financiar va constitui 50% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor procurate şi instalate, cu condiţia ca fiecărui participant la proiect, membru al cooperativei, să-i revină nu mai mult de 25% din costul total al investiţiei pentru care se solicită sprijin financiar.
    72. Documentele suplimentar solicitate pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) documentaţia tehnică, inclusiv proiectul sau schiţa de proiect a încăperilor unde se amplasează utilajele, echipamentele procurate;
    2) pentru echipamentele şi utilajele procurate – copia facturilor fiscale, de expediţie, a declaraţiilor vamale de import şi invoice-urilor (facturi fiscale externe);
    3) copia ordinului de plată privind achitarea costului echipamentelor şi utilajelor procurate;
    4) actele de dare în exploatare a utilajelor şi echipamentelor (casei de ambalare), vizate de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;
    5) extrasul din registrul membrilor cooperativei, precum şi confirmarea participării fiecărui membru al cooperativei la efectuarea investiţiei (aporturi băneşti, facturi fiscale, de expediţie, declaraţii vamale de import şi invoice-uri, dispoziţii de plată etc.), după caz.
    73. Beneficiarul de subvenţii destinate scopului specificat la punctul 70 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
CAPITOLUL IV
ADMINISTRAREA, AUTORIZAREA ŞI CONTROLUL
ASUPRA EFICIENŢEI UTILIZĂRII MIJLOACELOR FONDULUI
DE SUBVENŢIONARE A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Secţiunea 1
Recepţionarea dosarelor
    74. Documentele menţionate la punctul 12 se depun la sediile secţiilor/serviciilor ale Agenţiei, din raza teritorială în care s-a efectuat investiţia, de către reprezentantul legal al solicitantului, în limita termenului specificat la punctul 14 din prezentul Regulament. Documentele pot fi depuse de orice altă persoană, cu anexarea documentelor ce confirmă deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei în vigoare.
    75. Înainte de recepţionarea cererii de sprijin, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial efectuează identificarea şi verificarea vizuală a documentelor prezentate, examinează şi verifică autenticitatea lor şi corespunderea acestora cu documentele originale, conform bazelor din băncile de date ale evidenţelor de stat, prezenţa şi corespunderea informaţiei despre proprietarul/deţinătorul legal al investiţiei pentru care se solicită subvenţia. În cazul în care sînt depistate erori, lipsă de documente etc., solicitantului i se va cere să le corecteze/completeze, cu returnarea dosarului pentru corectare.
    76. Documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar vor fi numerotate şi şnuruite într-un singur dosar, astfel încît să nu se permită desprinderea şi/sau înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă va fi aplicată ştampila solicitantului cu menţiunea “Conform originalului”.
    77. În vederea respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii documentelor anexate la cererea de sprijin financiar a producătorilor agricoli, reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei au dreptul:
    1) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la punctul 12 din prezentul Regulament;
    2) să solicite autorităţilor de orice nivel care activează pe teritoriul unităţii teritoriale administrate informaţii referitoare la solicitantul de subvenţii;
    3) să verifice la faţa locului obiectul investiţiei, starea acestuia, în vederea identificării şi controlului cheltuielilor realizate;
    4) să supravegheze respectarea angajamentelor din partea beneficiarilor de subvenţii de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, potrivit perioadelor de timp stabilite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, inclusiv respectarea indicatorilor din planurile de afaceri, şi, după caz, să înainteze propuneri pentru includerea în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli care au admis derogări de la prevederile punctelor 32, 41, 49, 56, 64 şi 73 din prezentul Regulament.
    78. Cererile de sprijin financiar, cu documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, în cazul în care sînt complete, după verificarea, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de eligibilitate (inclusiv prin examinarea vizuală a obiectului investiţiei) şi stabilirea autenticităţii documentelor anexate, de către angajatul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, se avizează de şeful acesteia/acestuia, cu înregistrarea lor în Registrul manual de intrări, în ordinea recepţionării, inclusiv introducerea în baza de date electronică a Agenţiei. În termen de 10 zile lucrătoare de la momentul recepţionării, cererile de sprijin financiar se transmit, de către şefii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei, Direcţiei administrare şi control a Agenţiei (sediul central) în temeiul unui act de predare-primire, aprobat de directorul adjunct al Agenţiei.
    79. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepţionării dosarelor, Direcţia administrare şi control a Agenţiei, în ordinea introducerii cererilor în baza de date electronică, va efectua un control administrativ automat în software, care presupune verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din dosarele fizice cu baza de date a Agenţiei. În cazul necesităţii stabilirii unor concretizări, excluderii unor inexactităţi  etc., Direcţia administrare şi control poate cere solicitanţilor prezentarea informaţiilor suplimentare.
    80. În cazul fiecărui dosar ce conţine iregularităţi, Direcţia administrare şi control a Agenţiei întocmeşte un proces-verbal cu justificarea juridică a refuzului de a supune în continuare procedurii de examinare, informînd solicitantul prin poştă. Termenul de notificare a solicitantului nu trebuie să depăşească 45 zile calendaristice din momentul recepţionării dosarului în cadrul aparatului central al Agenţiei.
    81. În cazul dosarelor ce conţin informaţii neveridice, false, depistate în procesul verificărilor, solicitantul este introdus în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
    82. În cazul solicitării sprijinului financiar în valoare ce depăşeşte 400 000 lei, Direcţia administrare şi control transmite cererile, conform punctului 102, Direcţiei inspecţii şi control pe teren a Agenţiei, pentru inspecţii suplimentare.
    83. Dosarele cu valoarea cererii mai mică de 400 000 lei, examinate şi selectate, conform punctului 79, în ordinea introducerii lor în baza de date, vor fi incluse într-un proces-verbal al Direcţiei administrare şi control, pentru fiecare măsură de sprijin în parte, cu aprobarea acestuia de către directorul adjunct al Agenţiei, şi transmise Direcţiei autorizare plăţi a Agenţiei. Termenul de examinare a dosarelor în cadrul Direcţiei administrare şi control a Agenţiei nu poate depăşi 10 zile lucrătoare din data recepţionării acestora de către oficiul central, iar în cazul dosarelor prevăzute la punctul 82, termenul de examinare nu va depăşi 30 zile calendaristice.
Secţiunea a 2-a
Autorizarea spre plată a cererilor de sprijin
    84. Autorizarea dosarelor selectate se efectuează de către Direcţia autorizare plăţi a Agenţiei.
    85. Principiile de autorizare sînt următoarele:
    1) principiul transparenţei;
    2) asigurarea concurenţei şi tratamentului egal, a imparţialităţii şi nediscriminării în privinţa tuturor solicitanţilor;
    3) autorizarea plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor conform proceselor-verbale de transmitere de la Direcţia administrare şi control către Direcţia autorizare plăţi a Agenţiei;
    4) examinarea dosarelor în cadrul Direcţiei autorizare plăţi a Agenţiei într-un termen ce nu depăşeşte 10 zile calendaristice din data recepţionării acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute la punctele 98-982 ale prezentului Regulament.
    [Pct.85 subpct.4) modificat prin HG645 din 30.08.12, MO185/31.08.12 art.1097]
    86. În cadrul procedurii de autorizare a plăţilor, dosarele depuse sînt verificate în ceea ce priveşte corectitudinea calculelor şi a sumei subvenţiei solicitate, legalitatea sumei solicitate, corespunderea obiectivelor operaţionale şi domeniilor de acţiune.
    87. În cazul stabilirii unor inexactităţi şi/sau neclarităţi în dosarele depuse, Direcţia autorizare plăţi a Agenţiei cere din oficiu solicitantului ca, în termen de 10 zile, să prezinte documente suplimentare confirmative. Actele prezentate suplimentar de către solicitant se anexează la dosar. În cazul imposibilităţii de a stabili circumstanţele neclare din oficiu, Direcţia autorizare plăţi remite dosarul pentru inspectare Direcţiei inspecţii şi control pe teren a Agenţiei, în baza unui demers, în vederea efectuării unor verificări suplimentare, în termen de 20 zile, cu ieşirea la faţa locului.
    88. Demersul privind efectuarea verificărilor suplimentare va conţine:
    1) inexactităţile şi neclarităţile din dosarele depuse ce urmează a fi verificate în cadrul inspecţiilor suplimentare;
    2) motivele imposibilităţii clarificării acestora din oficiu.
    89. Autorizarea plăţilor se va efectua în limita alocaţiilor Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.
    90. Achitarea plăţilor se va efectua în două tranşe:
    1) în mărime de 75% din valoarea sumei autorizate – la momentul încheierii contractului de acordare a sprijinului financiar, conform punctelor 94-97 din prezentul Regulament;
    2) restul sumei, în limita celor 25%  –  după 1 noiembrie 2012, în cazul în care valoarea totală a dosarelor autorizate la data de 1 noiembrie 2012 nu va depăşi valoarea totală a fondului de subvenţionare. În cazul în care valoarea totală a dosarelor va depăşi valoarea totală a fondului de subvenţionare, restul sumei va fi recalculată prin aplicarea coeficientului stabilit din raportarea soldului disponibil al fondului de subvenţionare la suma totală autorizată şi neachitată, astfel încît să fie acoperite toate cererile de acordare a sprijinului financiar depuse pînă la data de 31 octombrie 2012, în condiţii echitabile.
    91. Dacă valoarea totală a dosarelor selectate pentru o anumită măsură de sprijin depăşeşte suma alocaţiilor pentru luna respectivă, procesul de autorizare se stopează la ultimul dosar ce se încadrează în suma alocată, restul dosarelor fiind transferate pentru procedura de autorizare care se va desfăşura în luna următoare, dacă aceasta va avea loc.
    92. Pentru măsurile de sprijin 1 şi 2 vor fi finanţate integral 100 %, conform sumei autorizate din procesele-verbale de autorizare.
    93. În termen de 5 zile calendaristice de la data la care dosarul a fost autorizat, Agenţia va invita beneficiarul printr-o comunicare electronică, telefonică, prin fax etc. pentru încheierea contractului de acordare a sprijinului financiar, pentru scopurile menţionate la punctele 25, 33, 43, 50, 57 şi 67 din prezentul Regulament.
    94. Contractul de acordare a sprijinului financiar reprezintă acordul prin care Agenţia se obligă să aloce subvenţia pentru investiţia efectuată, iar beneficiarul – să realizeze proiectul şi condiţiile de eligibilitate prevăzute la punctul 9 din prezentul Regulament.
    95. Nerespectarea condiţiilor contractuale din partea beneficiarului atrage după sine responsabilitatea acestuia de rambursare integrală a sumei subvenţiei, inclusiv a penalităţilor şi dobînzilor de întîrziere, includerea în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli, precum şi/sau alte sancţiuni prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare, cu excepţia cazurilor de neexecutare a prevederilor contractului pe motivul intervenţiei unei forţe majore.
    96. Contractul-model de acordare a sprijinului financiar se aprobă de ministrul agriculturii şi industriei alimentare şi va conţine, în mod obligatoriu, clauze referitoare la:
    a) obiectul şi valoarea totală a investiţiei;
    b) suma subvenţiei acordate;
    c) termenul de realizare a proiectului investiţional;
    d) obligaţia beneficiarului de a nu înstrăina obiectul investiţiei, conform termenelor specificate în prezentul Regulament;
    e) angajamentul Agenţiei de a asigura supravegherea procesului de implementare a proiectului, inclusiv controlul asupra respectării clauzelor contractuale din partea beneficiarului;
    f) responsabilitatea pentru încălcarea condiţiilor contractuale, inclusiv cazurile de absolvire de răspundere (cazurile de forţă majoră);
    g) alte clauze care nu contravin legii.
    97. Procesul-verbal de autorizare a plăţilor şi contractul încheiat cu beneficiarul privind acordarea sprijinului financiar servesc drept temei pentru perfectarea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre plată Ministerului Finanţelor, care, în termen de 5 zile, va asigura efectuarea transferului respectiv, cu prezentarea zilnică a extraselor de cont pentru fiecare beneficiar de subvenţii.
    98. În cazul în care soldul disponibil al fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli este mai mic de 25% din valoarea acestuia, ţinînd cont de valoarea cererilor autorizate în condiţiile punctelor 90 şi 92 ale prezentului Regulament, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza informaţiei Agenţiei, va stopa procesul de autorizare a cererilor recepţionate în cadrul Agenţiei în modul stabilit, fără a fi stopat şi procesul de recepţionare a cererilor de acordare a sprijinului. Informaţia privind stoparea procesului de autorizare va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi pe paginile web oficiale ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţiei.
    [Pct.98 în redacţia HG645 din 30.08.12, MO185/31.08.12 art.1097]
   
981. Cererile recepţionate în perioada stopării procesului de autorizare, pînă la data-limită de recepţionare a cererilor (31 octombrie 2012), vor fi supuse procesului de examinare, inclusiv verificărilor şi inspecţiilor suplimentare, în vederea verificării respectării condiţiilor de eligibilitate din partea producătorilor agricoli, însă fără autorizarea lor, procedură care va avea loc începînd cu 1 noiembrie 2012, în limita fondului disponibil la data stopării procesului de autorizare, în modul stabilit.
    [Pct.981 introdus prin HG645 din 30.08.12, MO185/31.08.12 art.1097]
    982. În cazul în care valoarea totală a dosarelor înregistrate pînă la data de 31 octombrie 2012 va depăşi valoarea totală a fondului de subvenţionare disponibilă la această dată, autorizarea cererilor invocate se va efectua prin aplicarea coeficientului stabilit din raportarea soldului disponibil al fondului de subvenţionare la valoarea totală a solicitărilor autorizate, începînd cu 1 noiembrie 2012.
    Termenul maxim de autorizare nu va depăşi 30 zile.
    [Pct.982 introdus prin HG645 din 30.08.12, MO185/31.08.12 art.1097]
Secţiunea a 3-a
Controlul asupra eficienţei utilizării mijloacelor fondului
    99. Producătorii agricoli, solicitanţi şi beneficiari de subvenţii, sînt responsabili de respectarea conformă a criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile contractului de acordare a sprijinului financiar.
    100. Supravegherea respectării de către producătorii agricoli a cerinţelor specificate la punctul 99 din prezentul Regulament se asigură de Agenţie prin:
    1) efectuarea controlului asupra veridicităţii documentelor prezentate;
    2) efectuarea inspecţiilor pe teren ale obiectelor investiţiei declarate în cererea de sprijin, în vederea constatării realizării ei, conform condiţiilor de eligibilitate;
    3) efectuarea controalelor periodice asupra respectării angajamentelor contractuale între beneficiarii de subvenţii şi Agenţie;
    4) neadmiterea obţinerii nejustificate a subvenţiilor de către producătorii agricoli;
    5) depistarea, înlăturarea şi, după caz, mediatizarea cazurilor de fraudare admise de către solicitanţii/beneficiarii de subvenţii în vederea obţinerii de sprijin financiar.
    101. Procedura de inspecţie şi verificare include următoarele:
    1) verificarea documentară şi pe teren, care reprezintă procedura de control preliminară a documentelor prezentate privind accesarea ajutorului financiar, examinarea la faţa locului a obiectului investiţiei, starea acestuia, în vederea identificării şi controlului cheltuielilor suportate, şi care se efectuează de către angajaţii secţiilor/serviciile teritoriale cu suportul Direcţiei inspecţii şi control pe teren a Agenţiei, la etapa recepţionării cererilor de sprijin financiar;
    2) inspecţiile suplimentare, care reprezintă procedura de verificare suplimentară a documentelor prezentate de către solicitanţii de subvenţii pentru obţinerea mijloacelor financiare nerambursabile, de verificare a condiţiilor de eligibilitate, cu efectuarea controalelor pe teren, în vederea excluderii neclarităţilor apărute după recepţionarea cererii de sprijin, dar nu mai tîrziu de data autorizării acesteia. Inspecţiile suplimentare se efectuează în temeiul ordinului directorului Agenţiei, de un grup format din cel puţin 3 persoane - angajaţi ai Direcţiei inspecţii şi control pe teren şi reprezentanţi ai secţiilor/serviciilor teritoriale, cu atragerea, după caz, a altor specialişti în domeniu.
    Inspecţiile suplimentare, conform procedurii de efectuare, pot fi:
    a) tematice – iniţiate obligatoriu pentru toate dosarele ce depăşesc suma de 400 000 lei, cu informarea preventivă a solicitantului de subvenţii despre iniţierea  controlului pe teren, tematica inspecţiei, documentele confirmative necesare de a fi prezentate grupului de inspecţii, data controlului;
    b) inopinate – iniţiate în cazurile depistării de iregularităţi evidente sau fraude în documentele prezentate pentru accesarea sprijinului financiar nerambursabil. În acest caz, echipa de verificare nu va fi obligată să informeze preventiv beneficiarul de subvenţii despre iniţierea controlului;
    3) inspecţiile postachitare, care reprezintă procedura de verificare, pentru o perioadă de pînă la 3 ani, a respectării de către beneficiarul de subvenţii a angajamentelor contractuale asumate.
    102. Pentru fiecare beneficiar de subvenţii verificat, conform procedurii stabilite la punctul 101 subpunctele 2) şi 3) din prezentul Regulament, se va întocmi un act de inspecţie, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, care va cuprinde menţiuni privind:
    1) componenţa grupului de lucru pentru efectuarea inspecţiei şi a controlului pe teren;
    2) măsura accesată şi descrierea succintă a proiectului, cu indicarea sumei solicitate;
    3) obiectul inspecţiei şi programul derulării acesteia;
    4) rezultatele verificărilor şi concluzia grupului de inspecţii.
    103. Perioada de efectuare a verificărilor va fi una rezonabilă, în funcţie de complexitatea cazului, însă nu va depăşi 20 zile din momentul iniţierii.
    104. Beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să prezinte în termen informaţia şi documentele solicitate în cadrul verificărilor referitoare la proiectele investiţionale ce constituie obiectul solicitării şi în cadrul acordării ajutorului financiar nerambursabil din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli. În cazul refuzului de a prezenta informaţia şi documentele solicitate, Agenţia este în drept să respingă cererea de acordare a sprijinului financiar, cu informarea de rigoare a producătorului agricol.
    105. Termenul legal de informare a solicitanţilor despre respingerea cererii de acordare a subvenţiei nu poate depăşi 45 zile de la momentul înregistrării dosarului la Direcţia administrare şi control a Agenţiei.
    106. Actul de inspecţii va fi întocmit în cadrul termenului prevăzut la punctul 103 din prezentul Regulament, va fi semnat de toţi membrii grupului, aprobat de directorul Agenţiei şi adus la cunoştinţa solicitantului/beneficiarului de subvenţii contra semnătură. În cazul în care solicitantul refuză să ia cunoştinţă de rezultatele controlului, grupul de lucru va consemna acest fapt în actul de inspecţii, care va fi remis solicitantului/beneficiarului prin poştă.
    107. Refuzul beneficiarului de subvenţii de a lua cunoştinţă contra semnătură de rezultatele controlului, specificate în actul de inspecţie, nu constituie motiv de neexecutare a concluziilor şi recomandărilor înaintate de grupul de inspecţii.
    108. Refuzul Agenţiei de a satisface cererea de acordare a sprijinului financiar poate fi contestat în instanţa de judecată, în conformitate cu procedura stabilită în Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
Secţiunea a 4-a
Modul de întocmire şi evidenţă a Listei
de interdicţie a producătorilor agricoli
    109. În Lista de interdicţie a producătorilor agricoli pot fi incluşi, începînd cu anul 2010, doar solicitanţii/beneficiarii de subvenţii care au prezentat, în vederea obţinerii subvenţiei, date neveridice, documente false constatate în modul stabilit de organele specializate, inclusiv cei care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. În Lista de interdicţie vor fi incluşi şi producătorii agricoli ai căror fondatori sînt sau au fost participanţi la capitalul social al producătorilor agricoli care anterior au prezentat date neveridice, documente false, în vederea obţinerii subvenţiei, inclusiv cei care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate.
    110. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli include înscrieri referitoare la producătorii agricoli, inclusiv la fondatorii acestora, în scopul limitării lor, pe o perioadă de 3 ani, de a beneficia de subvenţii din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli.
    111. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli este întocmită şi ţinută de Agenţie în formă scrisă manual şi în formă electronică. În cazul în care înscrierile din lista scrisă manual şi din cea electronică nu coincid, se consideră autentice înscrierile din lista scrisă manual.
    112. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele înscrieri:
    1) numărul de ordine;
    2) data includerii în ea a producătorului agricol;
    3) numărul şi data deciziei Agenţiei de a include producătorii agricoli în Lista de interdicţie;
    4) denumirea şi forma de organizare juridică a producătorului agricol;
    5) datele de contact ale producătorului agricol;
    6) expunerea succintă a temeiului de includere a producătorilor agricoli în Lista de interdicţie;
    7) denumirea subdiviziunii sau a organului care a solicitat includerea în Listă a producătorului agricol;
    8) data excluderii producătorului agricol din Lista de interdicţie;
    9) alte înscrieri necesare, stabilite de Agenţie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    113. Includerea în Lista de interdicţie a producătorului agricol va fi iniţiată, în mod obligatoriu, de către subdiviziunile Agenţiei sau la solicitarea oricărui alt organ, în cazul în care se va constata că producătorii agricoli au prezentat, în vederea obţinerii subvenţiei, date neveridice, documente false, inclusiv în cazurile neîndeplinirii angajamentelor asumate conform contractelor de acordare a sprijinului financiar.
    114. Solicitarea de includere în Lista de interdicţie este înaintată conducerii Agenţiei în termen de 10 zile de la data constatării, de către subiecţii specificaţi la punctul 112 din prezentul Regulament, a temeiurilor de includere.
    115. Conducerea Agenţiei verifică corectitudinea întocmirii documentelor care confirmă temeiul includerii producătorului agricol în Lista de interdicţie şi, în termen de 15 zile, adoptă decizia de a include sau nu producătorul agricol în Listă. Excluderea din Lista de interdicţie se face prin ordinul directorului Agenţiei.
    116. Decizia de includere în Lista de interdicţie se aduce la cunoştinţa producătorului agricol în termen de 5 zile de la data adoptării şi trebuie să conţină motive întemeiate, precum şi referinţe clare la actele normative ce servesc drept temei de includere sau de neincludere în Listă.
    117. Producătorii agricoli incluşi în Lista de interdicţie nu au dreptul să depună cereri de obţinere a subvenţiilor din cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pînă la expirarea termenului de 3 ani. De asemenea, nu vor putea depune cereri de obţinere a subvenţiilor nici producătorii agricoli ai căror fondatori participă în calitate de cofondatori în capitalul social al producătorilor agricoli incluşi în Lista de interdicţie.
    118. Excluderea din Lista de interdicţie a producătorilor agricoli se efectuează, prin ordinul directorului Agenţiei, în următoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului de trei ani;
    b) la lichidarea producătorului agricol;
    c) la soluţionarea contestaţiei în favoarea producătorului agricol.
    119. Orice producător agricol care consideră că a fost inclus neîntemeiat în Lista de interdicţie este în drept să conteste decizia Agenţiei. Procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor depuse se desfăşoară conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, ediţie specială).

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.57
din 31 ianuarie 2012
LISTA
riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul
de
subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2012 primele
de
asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie
    1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).
    2. Grindină.
    3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
    4. Furtuni.
    5. Inundaţii.
    6. Pieirea animalelor şi păsărilor din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume.
    7. Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.57
din 31 ianuarie 2012
LISTA
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a
căror
asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare
a
producătorilor agricoli pe anul 2012 primele de asigurare
    1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumbul, soia, legumele şi tutunul – pentru roada anului 2012.
    2. Grîul, orzul şi rapiţa de toamnă – pentru roada anului 2013.
    3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).
    4. Animalele şi păsările.