HGO67/2012
ID intern unic:  342077
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 67
din  02.02.2012
privind Comisia guvernamentală pentru identificarea
persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care
au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009
şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora
Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 29     art Nr : 83
    În scopul identificării persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperării prejudiciului cauzat acestora, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    a) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei guvernamentale pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora, conform anexei nr.1;
    b) structura şi componenţa nominală a Comisiei guvernamentale pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte că:
    a) sus-numita Comisie este formată din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri;
    b) în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.

    PRIM-MINISTRU                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                             Oleg Efrim
    Ministrul afacerilor interne                             Alexei Roibu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                              Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                           Mihail Şleahtiţchi
    Ministrul sănătăţii       
                                     Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                          
Veaceslav Negruţa

    Nr. 67. Chişinău, 2 februarie 2012
.

   Anexa nr. 1
    la Hotărîrea Guvernului nr. 67
    din 2 februarie 2012

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei  guvernamentale
pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de
drept care au avut de suferit în urma evenimentelor
din 7 aprilie 2009
şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora

I. Dispoziţii generale
    1. Comisia guvernamentală pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora (în continuare – Comisia) are drept obiectiv identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora.
    2. Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, legilor şi hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor şi hotărîrilor Guvernului, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte  şi ale prezentului Regulament.
    3. Comisia contribuie la întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă persoanele civile şi colaboratorii organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi la realizarea Planului de acţiuni pentru ajutorarea acestora.
II. Atribuţiile Comisiei
    4. Principalele atribuţii  ale Comisiei sînt următoarele:
    1) identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
    2) elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
    3) coordonarea acţiunilor necesare pentru ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
    4) monitorizarea şi evaluarea realizării Planului de acţiuni pentru ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
    5) examinarea cererilor persoanelor civile şi ale colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
    6) adoptarea deciziilor privind recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
    7) prezentarea de propuneri Guvernului privind alocarea mijloacelor financiare necesare pentru recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, în baza hotărîrii Comisiei şi actelor doveditoare prevăzute în capitolul IV al prezentului Regulament;
    8) prezentarea, conform competenţei, organelor de drept a informaţiei privind constatarea de noi circumstanţe relevante pentru reconstituirea evenimentelor din 7 aprilie 2009 spre examinare şi adoptare a măsurilor ce se impun.
III. Drepturile Comisiei
    5. Comisia are următoarele drepturi:
    1) să solicite autorităţilor publice prezentarea informaţiilor şi a propunerilor necesare pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora;
    2) să antreneze în activitatea sa experţi şi specialişti în domeniu;
    3) să colaboreze cu organizaţiile neguvernamentale şi organismele internaţionale în domeniul protecţiei sociale a victimelor;
    4) să identifice persoanele civile şi colaboratorii organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 în baza actelor şi informaţiilor prezentate de solicitanţi;
    5) să ceară informaţii suplimentare de la autorităţile competente şi de la organizaţii referitor la adresările persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
    6) să prezinte propuneri Guvernului privind alocarea mijloacelor financiare necesare pentru recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
    7) să evalueze prejudiciul cauzat persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 în temeiul actelor doveditoare prezentate de solicitanţi şi estimărilor experţilor, specialiştilor în domeniu.
IV. Actele depuse de persoanele civile şi colaboratorii
organelor de drept care au avut de suferit în urma
evenimentelor din 7 aprilie 2009

    6. Pentru a fi recunoscute în calitate de victime ale evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi a beneficia de compensaţii financiare şi de alte măsuri de reabilitare, acordate de Guvern, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, persoanele trebuie să depună la secretarul  Comisiei următoarele documente în original şi copii:
    1) cererea;
    2) copia actului de identitate;
    3) certificatul medical care atestă leziunile şi traumele cauzate;
    4) acte procedurale privind reţinerea sau detenţia;
    5) certificatul de la locul de muncă care atestă activitatea colaboratorilor de  drept în ziua de 7 aprilie 2009;
    6) extrasul din carnetul de muncă (pentru colaboratorii de drept);
    7) acte doveditoare şi justificative, după caz, privind efectuarea tratamentului medical necesar şi alte măsuri de reabilitare;
    8) recomandarea sau concluzia medicală privind necesitatea urmării tratamentului şi altor măsuri de reabilitare.
    7. În caz de prezentare a setului incomplet de documente, secretarul Comisiei poate solicita prezentarea de acte suplimentare şi audierea solicitantului de către membrii Comisiei pentru elucidarea circumstanţelor cazului şi daunei aduse.
    8. Datele privind audierea solicitantului  se consemnează de secretar  într-un proces-verbal  şi sînt semnate de către acesta şi solicitant, anexîndu-se la materialele respective.
V. Modul de organizare a activităţii Comisiei
    9. Activitatea Comisiei este coordonată de preşedinte, iar în lipsa acestuia – de către vicepreşedinte.
    10. În caz de necesitate, la şedinţele Comisiei pot fi invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice şi persoanelor juridice de drept privat.
    11. Comisia:
    1) stabileşte data şi ordinea de zi a şedinţelor Comisiei;
    2) examinează cererile însoţite de actele doveditoare ale solicitanţilor;
    3) elaborează, aprobă, monitorizează şi evaluează planuri de acţiuni;
    4) adoptă decizii ce ţin de activitatea Comisiei;
    5) propune Guvernului alocarea mijloacelor financiare pentru ajutorarea persoanelor care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009.
    12. Preşedintele Comisiei:
    1) organizează şi coordonează activitatea Comisiei;
    2) distribuie obligaţiile membrilor Comisiei;
    3) prezidează şedinţele Comisiei;
    4) reprezintă interesele Comisiei în raport cu alţi subiecţi;
    5) exercită alte atribuţii ce ţin de organizarea ţi coordonarea activităţii Comisiei.
    13. Secretarul Comisiei:
    1) recepţionează şi înregistrează cererile solicitanţilor;
    2) asigură informarea membrilor Comisiei despre data şi ordinea de zi a şedinţelor;
    3) efectuează lucrările de pregătire a şedinţelor Comisiei;
    4) pregăteşte materialele pentru şedinţele Comisiei;
    5) întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor şi alte acte interne ale Comisiei;
    6) acumulează, înregistrează şi ţine arhiva materialelor Comisiei;
    7) pregăteşte raportul şi informează  lunar Guvernul despre activitatea Comisiei;
    8) verifică prezentarea tuturor actelor şi materialelor necesare de către solicitanţi pentru a fi examinate de Comisie.
    14. Şedinţele Comisiei se convoacă de către preşedintele acesteia şi la solicitarea unei treimi din membri pe măsura necesităţilor, dar nu mai rar de o dată în săptămînă.
    15. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi mai mult de jumătate din membri.
    16. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor şi se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei.
    17. Hotărîrile Comisiei pot fi contestate în condiţiile legii.
    18. Comisia prezintă lunar Guvernului informaţii privind activitatea sa cu precizarea propunerilor concrete privind ajutorarea persoanelor care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009.

 Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 67
din 2 februarie 2012
Structura şi componenţa nominală
a Comisiei guvernamentale pentru identificarea persoanelor civile
şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit
în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009
    EFRIM Oleg                       -    ministru al justiţiei, preşedinte al Comisiei
    GROSU Vladimir                -    viceministru al justiţiei, vicepreşedinte al Comisiei
    GURDUZA Sergiu              -    consultant în Secţia relaţii cu Parlamentul şi Curtea
                                                     Constituţională, Direcţia generală legislaţie, Ministerul
                                                     Justiţiei, secretar al Comisiei
    CHEPTĂNARU Iurie         -    viceministru al afacerilor interne
    VASILACHI Ana               -    viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    ŢURCANU Gheorghe        -    viceministru al sănătăţii
    CĂRĂUŞ Maria                 -    viceministru al finanţelor
    HANDRABURA Loretta    -    viceministru al educaţiei
    ONCEANU Anatolie          -    secretar general adjunct al Guvernului
    MUNTEAN Anatolie          -    director al Centrului pentru Drepturile Omului, avocat
                                                     parlamentar
    JEREGHI Vanu                  -    director al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova
    POPOVICI Ludmila           -    director al Centrului de reabilitare a victimelor  torturii
                                                    „Memoria”