LPA647/1995*
ID intern unic:  342106
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 647
din  17.11.1995

metrologiei*

Publicat : 15.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. ed.special.

    Abrogată din 15.10.16 prin LP19 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.190


    MODIFICAT

    LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 16.11.12

    LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
   

   NOTĂ:

    În cuprinsul legii, sintagma „Inspectoratul metrologic” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor” prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 16.11.12

    În textul legii, sintagmele „plasării pe piaţă”, „plasate pe piaţă”, „plasarea pe piaţă” şi „plasat pe piaţă” se vor înlocui, respectiv, cu sintagmele „introducerii pe piaţă”, „introduse pe piaţă”, „introducerea pe piaţă” şi „introdus pe piaţă” prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48    Parlamentul adoptă prezenta lege.

    Prezenta lege stabileşte bazele metrologiei legale şi are ca obiectiv asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurilor, protejarea persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, împotriva efectelor nocive ale măsurilor incorecte sau false.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Legislaţia prvind metrologia

    Legislaţia privind metrologia se constituie din prezenta lege şi din alte acte normative, adoptate în temeiul ei.

    Articolul 11. Termenii de specialitate utilizaţi

    În sensul prezentei legi, sînt utilizaţi următorii termeni de specialitate:

    aprobare de model – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare, care confirmă că un tip de mijloc de măsurare întruneşte cerinţele stipulate în reglementările de metrologie legală aplicabile şi este adecvat utilizării în domeniul reglementat, astfel încît se poate presupune că el realizează rezultate de măsurare sigure, într-o perioadă de timp definită;

    asigurare metrologică – ansamblu de reglementări, mijloace tehnice şi operaţiuni necesare pentru a garanta credibilitatea rezultatelor măsurărilor în metrologia legală;

    control metrologic legal – ansamblu de activităţi de metrologie legală care contribuie la asigurarea metrologică. Controlul metrologic legal include controlul metrologic legal asupra mijloacelor de măsurare, supravegherea metrologică şi expertiza metrologică;

    desemnare – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare care confirmă competenţa solicitantului, precum şi corespunderea acesteia criteriilor prescrise în reglementări de metrologie legală, pentru efectuarea activităţii de  metrologie legală (verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale, încercări metrologice de aprobare de model ale mijloacelor de măsurare legale şi măsurări oficiale);

    [Art.11 termen introdus prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    etalon – realizarea definirii unei mărimi date, cu o valoare determinată şi o incertitudine de măsurare asociată, utilizată ca referinţă;

    [Art.11 termen în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    etalon internaţional – etalon recunoscut printr-un acord internaţional pentru a servi pe plan internaţional drept bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;

    etalon naţional – etalon recunoscut printr-o decizie naţională pentru a servi în ţară drept bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;

    etalon de referinţă – etalon, în general, de cea mai înaltă calitate metrologică, disponibil într-un anumit loc sau într-o anumită organizaţie, de la care derivă măsurările efectuate în acel loc sau în acea organizaţie;

    etalonare – operaţie care, în condiţii specificate, stabileşte: în prima etapă – o relaţie între valorile şi incertitudinile de măsurare asociate care sînt furnizate de etaloane şi de indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate, iar în etapa a doua, această informaţie este utilizată pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicaţie;

    [Art.11 termen în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    exactitate de măsurare – grad de concordanţă între rezultatul unei măsurări şi valoarea convenţional adevărată a mărimii măsurate;

    exactitatea unui mijloc de măsurare – proprietatea unui mijloc de măsurare de a reflecta valori apropiate de o valoare adevărată;

    expertiză metrologică – ansamblu de operaţii efectuate cu scopul de a examina şi a demonstra starea mijloacelor de măsurare şi de a determina caracteristicile lor metrologice cu referinţă la cerinţele reglementare aplicabile;

    [Art.11 termen introdus prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    incertitudine de măsurare – parametru pozitiv care caracterizează dispersia valorilor atribuite unui măsurand, în baza informaţiilor utilizate;

    [Art.11 termen în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    inspecţie a mijlocului de măsurare – examinarea unui mijloc de măsurare în vederea stabilirii prezenţei tuturor sau a cîtorva dintre următoarele elemente:

    – marca de verificare şi buletinul de verificare metrologică;

    – nici o marcă de sigiliu nu a fost deteriorată;

    – după verificare, mijlocul de măsurare nu a suportat modificări vizibile;

    – erorile nu depăşesc valorile maxim admisibile în exploatare;

    [Art.11 termen modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    introducere pe piaţă a mijlocului de măsurare – acţiune menită să facă disponibil un mijloc de măsurare pentru prima dată, contra cost sau gratuit, în vederea vînzării şi/sau utilizării;

    [Art.11 termen în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    marcajul aprobării de model – semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat;

   marcaj de verificare metrologică – marcaj aplicat unui mijloc de măsurare care certifică faptul că verificarea mijlocului de măsurare a fost efectuată cu rezultate satisfăcătoare;

    [Art.11 termen în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    material de referinţă – mijloc de măsurare, material sau substanţă ale cărei valori (una sau mai multe) ale proprietăţii (proprietăţilor) sînt suficient de omogene şi bine stabilite pentru a fi utilizate la verificarea şi/sau etalonarea unui mijloc de măsurare, la evaluarea unei proceduri de măsurare legale sau la atribuirea de valori materialelor ori substanţelor;

    măsurare – ansamblu de operaţiuni avînd drept scop determinarea valorii unei mărimi;

    măsurand – mărime particulară supusă măsurării;

    metrologie – ştiinţă a măsurării care include toate aspectele, atît teoretice cît şi practice, ce ţin de măsurări, oricare ar fi incertitudinea acestora, în orice domeniu;

    metrologie legală – parte a metrologiei referitoare la activităţile desfăşurate în conformitate cu cerinţele stabilite de organe cu funcţii de reglementare în domeniu şi care se aplică măsurărilor, unităţilor de măsură, mijloacelor de măsurare şi procedurilor de măsurare legală;

    mijloc de măsurare – dispozitiv utilizat pentru a face măsurări de unul singur sau în asociere cu unul sau mai multe dispozitive auxiliare;

    [Art.11 termen în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    mijloc de măsurare legal – mijloc de măsurare ce corespunde cerinţelor prescrise în reglementările de metrologie legală;

    produs preambalat – produs destinat pentru vînzare, plasat într-un ambalaj în lipsa consumatorului final, cantitatea de produs conţinut în acest ambalaj avînd o valoare determinată, indicată pe ambalaj, corespunzînd valorii nominale, ce nu poate fi schimbată fără deschiderea ambalajului sau fără deteriorarea acestuia;

    punere în funcţiune a unui mijloc de măsurare – primă utilizare a unui mijloc de măsurare de către un utilizator final în scopul pentru care acest mijloc a fost conceput;

    reprezentant autorizat al producătorului – persoană juridică sau persoană fizică autorizată pentru activitatea de întreprinzător, avînd sediul în Republica Moldova, împuternicită de producător să acţioneze în numele său;

    reglementare de metrologie legală – document normativ obligatoriu care stabileşte principiile, regulile generale şi cerinţele pentru activităţi de metrologie legală, măsurări, mijloace de măsurare şi produse preambalate;

    Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) – sistem (coerent) de unităţi bazat pe Sistemul Internaţional de Mărimi, cu denumiri şi simboluri de unităţi şi o serie de prefixe cu denumiri şi simboluri, precum şi cu reguli de utilizare a acestora adoptate de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM);

    [Art.11 termen în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    supraveghere metrologică – ansamblu de acţiuni, inclusiv controlul exercitat la producerea, importul, instalarea, utilizarea, întreţinerea, închirierea, repararea şi verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, în scopul de a constata dacă acestea corespund şi/sau sînt utilizate conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor aplicabile;

    trasabilitate metrologică – proprietate a rezultatului unei măsurări de a putea fi raportat la o referinţă prin intermediul unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare;

    [Art.11 termen în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    unitate de măsură – mărime particulară, definită şi adoptată prin convenţie, cu care sînt comparate alte mărimi de aceeaşi natură, ca rezultat al măsurării, pentru exprimarea valorilor lor în raport cu acea mărime;

    unitate de măsură legală – unitate de măsură cerută sau permisă de reglementările aplicabile;

    verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, prin care se constată şi se confirmă că un mijloc de măsurare întruneşte cerinţele prevăzute în reglementările de metrologie legală;

    verificare metrologică de expertiză – ansamblu de operaţiuni efectuate cu scopul de a examina şi a demonstra starea unui mijloc de măsurare, precum şi a determina caracteristicile metrologice ale acestuia, inclusiv prin raportarea la cerinţele expuse în reglementările tehnice sau reglementările de metrologie legală aplicabile;

    verificare metrologică iniţială – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;

    verificare metrologică periodică – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin reglementări de metrologie legală aplicabile.

    Articolul 12. Sistemul naţional de metrologie

    Infrastructura Sistemului naţional de metrologie include:

    a) autoritatea centrală de metrologie – organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii din cadrul Guvernului – Ministerul Economiei;

    [Art.12 lit.a) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

    b) Institutul Naţional de Metrologie;

    c) Sistemul Naţional de Etaloane;

    d) Consiliul Naţional de Metrologie;

    [Art.12 lit.d) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    e) centrele teritoriale de metrologie;

    f) serviciile de metrologie ale persoanelor juridice;

    g) Inspectoratul metrologic.

    g) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.

    Articolul 2. Administrarea în domeniul metrologiei

    (1) Elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul metrologiei, administrarea şi coordonarea activităţii de metrologie la nivel naţional se efectuează de către autoritatea centrală de metrologie.

    (2) Autoritatea centrală de metrologie are următoarele funcţii:

    a) elaborarea şi coordonarea implementării politicii de stat în domeniul metrologiei;

    b) elaborarea cadrului legal şi participarea la elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative în scopul asigurării trasabilităţii rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) prin intermediul procedurilor recunoscute şi acceptate pe plan internaţional;

    c) coordonarea activităţilor de metrologie ale organelor centrale de specialitate din cadrul administraţiei publice şi ale persoanelor juridice şi fizice care activează în domeniul metrologiei;

    d) aprobarea reglementărilor de metrologie legală în limitele competenţei sale;

    e) coordonarea supravegherii persoanelor juridice şi fizice care activează în domeniul metrologiei legale;

    f) reprezentarea Republicii Moldova în organismele regionale şi internaţionale de metrologie;

    [Art.2 al.(2), lit.f) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    g) desemnarea persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale şi pentru efectuarea măsurărilor oficiale în baza certificatelor de acreditare eliberate de organismul naţional de acreditare;

    [Art.2 al.(2), lit.g) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    h) asigurarea transparenţei informaţiei în domeniul metrologiei;

    i) gestionarea registrelor naţionale ale Sistemului Naţional de Metrologie (al etaloanelor naţionale, al reglementărilor de metrologie legală şi al entităţilor desemnate);
    [Art.2 al.(2), lit.i) introdusă prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]
    j) asigurarea armonizării reglementărilor naţionale de metrologie legală cu practica internaţională şi cea europeană;
    [Art.2 al.(2), lit.j) introdusă prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]
    k) supravegherea activităţii de metrologie a instituţiilor monitorizate de autoritatea centrală de metrologie, precum sînt  Institutul Naţional de Metrologie şi centrele teritoriale de metrologie;
    [Art.2 al.(2), lit.k) introdusă prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]
    l) încheierea acordurilor interdepartamentale cu alte ţări privind recunoaşterea reciprocă a rezultatelor aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice, etalonărilor mijloacelor de măsurare, a competenţei tehnice a laboratoarelor de verificări, de încercări şi etalonări ale mijloacelor de măsurare;
    [Art.2 al.(2), lit.l) introdusă prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]
    m) aprobarea programelor de instruire în domeniul metrologiei;
    [Art.2 al.(2), lit.m) introdusă prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]
    n) expertiza metrologică a proiectelor de acte normative cu aplicabilitate în domeniul metrologiei;
    [Art.2 al.(2), lit.n) introdusă prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]
    o) atestarea experţilor în metrologia legală, experţilor tehnici în metrologie şi verificatorilor metrologi;

    [Art.2 al.(2), lit.o) introdusă prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (3) Institutul Naţional de Metrologie este persoană juridică care îşi desfăşoară activitatea în baza statutului aprobat de autoritatea centrală de metrologie şi a prevederilor prezentei legi. Institutul Naţional de Metrologie exercită următoarele funcţii:

    [Art.2 al.(3) în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    a) funcţii de metrologie generală:

    – implementarea, la nivel naţional, a politicii în domeniul metrologiei;

    – asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor prin realizarea comparărilor bazei naţionale de etaloane la nivel regional şi internaţional, menţinerea etaloanelor naţionale şi a celor de referinţă, conservarea şi transmiterea unităţilor de măsură legale;

    – organizarea, alături de instituţiile de profil ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a lucrărilor de cercetare în scopul perfecţionării etaloanelor naţionale şi a celor de referinţă;

    – revizuirea periodică a necesităţilor ţării ce ţin de perfecţionarea etaloanelor şi transmiterea unităţilor de măsură legale;

    – reprezentarea referinţei naţionale pentru determinarea competenţei tehnice în domeniul metrologiei, inclusiv la etaloane;

    – consultarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a persoanelor juridice şi fizice privind aspectele tehnice ale metrologiei;

    – participarea la forurile şi organizaţiile internaţionale şi regionale în domeniul metrologiei;

    – efectuarea etalonărilor în baza Sistemului Naţional de Etaloane;

    – instruirea şi perfecţionarea experţilor în metrologie legală, a experţilor tehnici în metrologie şi a verificatorilor metrologi;

    b) funcţii de metrologie legală:

    – efectuarea lucrărilor tehnice în domeniul metrologiei legale (aprobări de model, verificări metrologice iniţiale, periodice şi de expertiză ale mijloacelor de măsurare, măsurări oficiale, expertize metrologice ale proiectelor de documente normative, elaborate pentru domeniile de măsurări);

    – înaintarea propunerilor către autoritatea centrală de metrologie privind cerinţele de reglementare a mijloacelor de măsurare;

    – perfectarea şi eliberarea certificatelor de aprobare de model;

    – participarea la forurile şi organizaţiile internaţionale şi regionale în domeniul metrologiei legale;

    – realizarea acordurilor încheiate cu alte ţări privind recunoaşterea reciprocă a rezultatelor aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice, a competenţei tehnice a laboratoarelor de verificări, de încercări şi etalonări ale mijloacelor de măsurare şi ale materialelor de referinţă;

    – organizarea activităţilor de consultanţă şi stagierilor privind aspectele metrologiei legale la solicitarea persoanelor juridice sau fizice;

    – elaborarea proiectelor de programe de instruire în domeniul metrologiei legale;

    – consultarea autorităţilor administraţiei publice şi a persoanelor juridice şi fizice în domeniul metrologiei legale;

    – gestionarea registrelor de stat ale mijloacelor de măsurare şi ale entităţilor înregistrate în Sistemul naţional de metrologie;
    – înregistrarea persoanelor juridice şi fizice care repară, vînd, importă, pun în funcţiune, montează şi închiriază mijloace de măsurare, precum şi a celor care efectuează preambalarea  produselor;
    – elaborarea proiectelor de reglementări de metrologie legală armonizate cu practica internaţională şi cea regională;

    – suportul metodologic la elaborarea de către părţile interesate a normelor de metrologie legală şi a procedurilor de măsurare legale;

    – asigurarea suportului tehnic necesar pentru inspecţia mijloacelor de măsurare şi pentru supravegherea metrologică.

    – formarea şi gestionarea fondului naţional de documente normative în domeniul metrologiei, precum şi stabilirea modului de utilizare a mijloacelor acestui fond.

    [Art.2 al.(3), lit.b) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (4) Baza naţională de etaloane este baza tehnică care asigură conservarea şi transmiterea unităţilor de măsură.

    [Art.2 al.(4) în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (5) Consiliul Tehnic Naţional de Metrologie este format pe lîngă organismul naţional de metrologie din specialişti de profil autohtoni şi adoptă decizii în limita competenţelor stipulate de regulamentul său, aprobat de autoritatea centrală de metrologie.

    [Art.2 al.(5) în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (6) Centrele teritoriale de metrologie sînt persoane juridice, subordonate autorităţii centrale de metrologie şi abilitate să exercite următoarele funcţii:

    a) implementarea în teritoriu a politicii de stat în domeniul metrologiei;

    b) transmiterea unităţilor de măsură legale prin efectuarea verificărilor metrologice şi a etalonărilor mijloacelor de măsurare;

    c) asigurarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor cu etaloane ale unităţilor de măsură necesare pentru inspecţia mijloacelor de măsurare şi pentru supravegherea metrologică;

    [Art.2 al.(6), lit.c) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    d) efectuarea expertizelor metrologice ale proiectelor de acte normative şi ale mijloacelor de măsurare;

    e) exercitarea altor funcţii atribuite de autoritatea centrală de metrologie.

    (7) Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice, inclusiv laboratoarele din subordine, se creează pentru asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de activitate corespunzătoare.

    (8) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor este organul de control metrologic legal, în numele statului, şi este subordonată autorităţii centrale de metrologie. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor efectuează, fără a percepe plată, controlul metrologic legal al respectării de către persoanele juridice şi fizice a prevederilor actelor normative în domeniul metrologiei legale ce ţin de:
    [Art.2 al.(8) modificat prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 16.11.12]

    a) utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi a simbolurilor acestora;

    b) obligaţiile utilizatorilor mijloacelor de măsurare legale;

    c) obligaţiile producătorilor şi importatorilor mijloacelor de măsurare la introducerea acestora pe piaţă;

    [Art.2 al.(8), lit.c) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    d) condiţiile de desfăşurare a activităţilor metrologice efectuate de către persoanele juridice şi fizice desemnate, înregistrate conform cerinţelor prescrise;

    e) corespunderea parametrilor mijloacelor de măsurare legale cu modelul aprobat;

    f) obligaţiile producătorilor (ambalatorilor) şi ale importatorilor de produse preambalate;

    g) asigurarea metrologică;

    [Art.2 al.(8), lit.g) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    h) cerinţele metrologice expuse în reglementările tehnice şi reglementările de metrologie legală.

    Articolul 3. Documentele normative în domeniul metrologiei

    (1) Autoritatea centrală de metrologie asigură elaborarea şi aprobă reglementările de metrologie legală, care stabilesc cerinţe obligatorii faţă de mijloacele de măsurare, materialele de referinţă, măsurări, produsele preambalate, controlul metrologic legal.

    [Art.3 al.(1) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (11) Reglementările de metrologie legală nu sînt obiect al dreptului de autor.

    [Art.3 al.(11) introdus prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]
    (12) Textele reglementărilor de metrologie legală sînt accesibile pentru vizualizare pe pagina web a autorităţii centrale de metrologie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia reglementărilor de metrologie legală care conţin texte tehnice.

    [Art.3 al.(12) introdus prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (2) Reglementări de metrologie legală se consideră:

    a) Regulamentul general de metrologie legală, care stabileşte principiile şi regulile generale specifice activităţilor de metrologie legală şi se identifică prin simbolul RGML;

    b) Norma de metrologie legală, care stabileşte cerinţele tehnice şi metrologice pentru anumite tipuri de mijloace de măsurare legale şi se identifică prin simbolul NML;

    c) Procedura de măsurare legală, care stabileşte operaţii descrise în mod concret, utilizate la efectuarea măsurărilor oficiale, la testarea produselor supuse evaluării conformităţii, la măsurările în domeniile de interes public, şi se identifică prin simbolul PML;

    d) documentele normative internaţionale, inclusiv regionale (GOST, МI, RD etc.), aplicabile domeniului metrologiei legale, adoptate la nivel naţional.

    [Art.3 al.(2), lit.d) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (3) Pînă la elaborarea şi aprobarea reglementărilor de metrologie legală se aplică actele normative în vigoare în domeniul metrologiei, standardele moldovene cu utilizare voluntară, care se identifică cu simbolul SM, precum şi normele de metrologie, care se identifică cu simbolul NM”.

    [Art.3 al.(3) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (4) Cerinţele expuse în reglementările tehnice aplicabile domeniului de metrologie şi în reglementările de metrologie legală sînt executorii pentru persoanele juridice şi fizice care activează în domenii de interes public specificate la art.11 alin.(1).

    (5) Actele normative aplicabile domeniului de metrologie legală se elaborează în baza legislaţiei naţionale, a recomandărilor Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală şi a directivelor europene în domeniul metrologiei.

    (6) Reglementările tehnice care conţin sau, în funcţie de obiectul reglementării, trebuie să conţină cerinţe faţă de măsurări şi mijloacele de măsurare se supun obligatoriu expertizei metrologice.

    (7) Expertiza metrologică a reglementărilor tehnice elaborate de alte autorităţi de reglementare este organizată de către autoritatea centrală de metrologie şi este efectuată de către experţii metrologi în conformitate cu prevederile reglementărilor de metrologie legală.

    [Art.3 al.(7) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

Capitolul II

UNITĂŢILE DE MĂSURĂ LEGALE

    Articolul 4. Sistemul Internaţional de Unităţi

    (1) Pentru asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor efectuate în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), în Republica Moldova este obligatoriu să se utilizeze unităţi de măsură legale.

    (11) Unităţile de măsură legale sînt:

    a) unităţi de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI), cu multiplii şi submultiplii lor zecimali, adoptate de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi, recomandate de Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală şi prevăzute în reglementările de metrologie legală;

    b) unităţi din afara SI, utilizate concomitent cu unităţile SI.

    (2) Unităţile de măsură legale se aprobă prin reglementări de metrologie legală, care stabilesc denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale, valorile unităţilor de măsură legale ce nu fac parte din SI, dar sînt exprimate în unităţi SI.

    Articolul 6. Utilizarea unităţilor de măsură la operaţiunile

                        de export

    La exportul produselor, inclusiv al mijloacelor de măsurare, pot fi utilizate şi alte unităţi de măsură, neindicate în documentele normative din domeniul metrologiei, convenite de părţi prin contract.

    Articolul 7. Transmiterea unităţilor de măsură

    (1) Uniformitatea şi exactitatea măsurărilor în Republica Moldova sînt asigurate printr-un complex de măsuri tehnico-organizatorice, în care se include şi activitatea de transmitere a unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale spre celelalte etaloane şi de la acestea mai departe, spre mijloacele de măsurare de lucru.

    (2) Transmiterea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale pînă la mijloacele de măsurare din economia naţională se efectuează prin etalonare.

    [Art.7 al.(2) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (3) Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor se realizează prin etalonare în laboratoarele de etalonări. Trasabilitatea etaloanelor naţionale la SI se realizează prin intermediul etaloanelor internaţionale. În acest scop se utilizează etaloane trasabile la etaloanele naţionale sau la cele de referinţă ale Republicii Moldova sau ale altor ţări care, la rîndul lor, sînt trasabile la etaloanele internaţionale.

    [Art.7 al.(3) în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (4) Modalitatea de creare, aprobare, conservare şi de utilizare a etaloanelor, de comparare a acestora, inclusiv cu etaloanele internaţionale şi cu etaloanele altor state, precum şi de transmitere a unităţilor de măsură prin etalonări se stabileşte prin documentele normative ale Sistemului Naţional de Metrologie aprobate de autoritatea centrală de metrologie.

    [Art.7 al.(4) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

Capitolul III

MIJLOACELE DE MĂSURARE

    Articolul 8. Etaloanele unităţilor de măsură

    (1) Etaloanele naţionale şi cele de referinţă reprezintă baza de etaloane a ţării ca parte componentă a Sistemului Naţional de Etaloane şi, la propunerea Institutului Naţional de Metrologie, sînt aprobate prin acte normative de către autoritatea centrală de metrologie.

    [Art.8 al.(1) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (2) Etaloanele naţionale şi cele de referinţă sînt bunuri proprietate publică a statului, deţinute, comparate la nivel internaţional, trasabile la etaloanele naţionale ale altor state, perfecţionate, conservate şi utilizate de către entităţi nominalizate prin decizia autorităţii centrale de metrologie, avînd acoperirea cheltuielilor necesare de la bugetul de stat.

    Articolul 81. Clasificarea mijloacelor de măsurare

    În funcţie de scopul utilizării şi independent de construcţia sau caracteristicile lor, mijloacele de măsurare se clasifică în:

    a) etaloane;

    b) mijloace de măsurare legale;

    c) materiale de referinţă;

    d) sisteme de măsurare.

    [Art.81 lit.e) abrogată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    Articolul 9. Cerinţele impuse de mijloacele de măsurare

    (1) Mijloacele de măsurare trebuie să corespundă cerinţelor prezentei legi, altor acte normative adoptate în temeiul ei şi cerinţelor documentelor normative şi de exploatare a căror acţiune se extinde asupra lor.

    (2) Criteriile de raportare a mijloacelor tehnice la categoria mijloacelor de măsurare se stabilesc de către Institutul Naţional de Metrologie.

    [Art.9 al.(2) modidficat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (3) Mijloacele de măsurare legale trebuie să ofere rezultatele măsurărilor în unităţi de măsură legale specificate în art.4 alin.(11).

    [Art.9 al.(3) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (4) Materialele de referinţă destinate reproducerii, păstrării şi transmiterii unităţilor de măsură, utilizate în domeniile de interes public, se supun controlului metrologic legal. Modul de elaborare, aprobare şi înregistrare a materialelor de referinţă se stabileşte în reglementările de metrologie legală aplicabile.

    Articolul 10. Cerinţele impuse măsurărilor

    (1) Măsurările ale căror rezultate se utilizează în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1) trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile domeniului de metrologie şi cu reglementările de metrologie legală şi să fie trasabile conform prevederilor art.7 alin.(3).

    (2) Măsurarea oficială este o măsurare efectuată în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1) de către persoane juridice desemnate de autoritatea centrală de metrologie.

    (3) Măsurarea oficială se efectuează:

    a) în conformitate cu prevederile actelor normative;

    [Art.10 al.(3), lit.a) în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    b) la decizia sau solicitarea unui organ de stat;

    c) la solicitarea persoanelor juridice sau fizice.

    (4) Măsurările oficiale se efectuează cu mijloace de măsurare legale, conform procedurilor de măsurare legale, aprobate de autoritatea centrală de metrologie.

    [Art.10 al.(4) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

Capitolul IV

CONTROLUL METROLOGIC LEGAL

    Articolul 11. Domeniile de exercitare a controlului

                          metrologic legal (domenii de interes public)

    (1) Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare utilizate în măsurări din domeniile de interes public ce ţin de:

    a) sănătatea şi siguranţa populaţiei;

    b) ordinea publică;

    c) protecţia mediului;

    d) protecţia drepturilor consumatorilor;

    e) perceperea taxelor şi impozitelor;

    f) tranzacţiile şi operaţiunile comerciale;

    [Art.11 al.(1), lit.g) abrogată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    h) asigurarea securităţii şi apărării naţionale;

    i) alte domenii de interes public, stabilite de Guvern, unde măsurările sau rezultatele incorecte ale măsurărilor pot afecta direct sau indirect viaţa oamenilor sau interesele persoanelor fizice şi/sau juridice.

    (2) Activităţile persoanelor juridice şi fizice care au ca obiect mijloacele de măsurare, produsele preambalate şi măsurările în domeniile specificate la alin.(1) sînt supuse controlului metrologic legal prin înregistrări, desemnări şi supraveghere metrologică.

    [Art.11 al.(2) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    Articolul 12. Controlul metrologic legal al mijloacelor

                         de măsurare

    (1) Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare destinate să realizeze măsurări în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), atît la introducerea lor pe piaţă, cît şi pe parcursul utilizării lor. Softul utilizat la efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), de asemenea, se supune controlului metrologic legal.

    [Art.12 al.(1) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (2) Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal specifică măsurările efectuate în domeniile de interes public menţionate la art.11 alin.(1), categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare utilizate în aceste măsurări, modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum şi intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive. Lista menţionată se aprobă de către autoritatea centrală de metrologie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    (3) La introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare utilizate în măsurările din domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), controlul metrologic legal asupra lor se exercită conform prevederilor reglementărilor de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:

    [Art.12 al.(3) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    a) aprobare de model;

    b) verificare metrologică iniţială;

    c) înregistrare;

    d) supraveghere metrologică.

    Mijloacele de măsurare introduse pe piaţă sînt, de asemenea, supuse supravegherii metrologice.

    (4) Mijloacele de măsurare fabricate sau importate în ţară, destinate să realizeze măsurări în domeniul de interes public, incluse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, se supun obligatoriu legalizării – aprobării de model şi/sau verificării metrologice iniţiale. Decizia privind aprobarea de model a unui mijloc de măsurare şi includerea lui în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova se emite de către Institutul Naţional de Metrologie, odată cu eliberarea certificatului de aprobare de model.

    [Art.12 al.(4) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (5) Mijloacele de măsurare utilizate în măsurările din domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), aflate în exploatare la persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător, în conformitate cu reglementările de metrologie legală, se supun, în mod obligatoriu, următoarelor modalităţi de control metrologic legal:

    a) verificare metrologică periodică;

    b) verificare metrologică după reparare;

    c) inspecţie şi testare inopinată;

    d) supraveghere metrologică asupra stării şi utilizării mijloacelor de măsurare, inclusiv a softului utilizat la efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), precum şi asupra utilizării procedurilor de măsurare legală.

    La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, verificarea metrologică de expertiză a mijloacelor de măsurare legale aflate în utilizarea lor se efectuează în scopul determinării corespunderii caracteristicilor metrologice ale acestora cerinţelor prescrise în reglementările de metrologie legală.

    [Art.12 al.(5) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (6) Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare, ale cărui modalităţi sînt specificate la alin.(3) şi (5), se efectuează în baza documentaţiei tehnice cu privire la mijloacele de măsurare şi a altor documente relevante prezentate de către deţinătorii mijloacelor de măsurare, în conformitate cu prevederile reglementărilor de metrologie legală.

    (7) Cheltuielile pentru lucrările specificate la alin.(3) lit.a) şi b) şi alin.(5) lit.a) şi b) le suportă deţinătorii mijloacelor de măsurare.

    (8) Mijloacele de măsurare constatate drept corespunzătoare în cadrul controlului metrologic legal, ale cărui modalităţi sînt specificate la alin.(3) lit.a) şi b) şi alin.(5) lit.a) şi b), sînt considerate mijloace de măsurare legale, pentru care se eliberează certificat de aprobare de model şi buletin de verificare metrologică şi se aplică, în mod corespunzător, următoarele marcaje metrologice:

    a) marcajul aprobării de model;

    b) marcajul de verificare metrologică.

    Pentru asigurarea securităţii şi integrităţii mijloacelor de măsurare, pe ele pot fi aplicate şi alte marcaje (marcajul de securitate, de instalare, de reparare etc.).

    (9) Se interzice utilizarea mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice sau cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, înlăturate, de interzicere sau cu termenul de verificare metrologică periodică expirat pentru măsurările efectuate în domeniile specificate la art.11 alin.(1).

    [Art.12 al.(9) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (10) Reprezentarea grafică, condiţiile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor metrologice şi a documentelor specifice se stabilesc prin reglementări de metrologie legală.

    (11) Certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică şi marcajele metrologice aplicate sînt protejate juridic.

    (12) Mijloacele de măsurare care, în cadrul controlului metrologic legal, au fost constatate drept necorespunzătoare (deteriorate, fără marcaj de aprobare de model, de verificare metrologică, fără certificate de aprobare de model, fără buletine de verificare metrologică, fără certificate de etalonare sau cu documentele menţionate falsificate sau cu termenul de valabilitate expirat, cu marcajul de verificare metrologică deteriorat, alterat, falsificat, înlăturat) sau cele pe care sînt aplicate marcaje de verificare cu termenul de valabilitate expirat nu au calitatea de mijloace de măsurare legale.

    [Art.12 al.(12) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (13) Este interzisă introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea, pentru măsurări în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), a mijloacelor de măsurare care nu se consideră mijloace de măsurare legale. Deţinătorii, utilizatorii acestor mijloace de măsurare sînt obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz.

    (14) Dacă se constată utilizarea unor mijloace de măsurare care nu au calitatea de mijloace de măsurare legale, acestea pot fi ridicate de către inspectorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, în baza prescripţiei de interzicere, pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti privind confiscarea lor.

    Articolul 13. Controlul metrologic legal al măsurărilor

    (1) Se supun controlului metrologic legal următoarele măsurări efectuate în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), care corespund cerinţelor expuse în reglementările de metrologie legală:

    a) măsurările efectuate în cadrul tranzacţiilor comerciale sau măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, daune, impozite;

    b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta interesele vitale ale oamenilor, cum sînt: concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în produsele alimentare, masa hectolitrică şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică din sînge etc.;

    c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta sănătatea şi siguranţa populaţiei, precum şi mediul ambiant, cum sînt: conţinutul de poluanţi organici şi metalici din apă, conţinutul de pesticide şi de alte substanţe toxice, conţinutul gazelor de eşapament ale autovehiculelor etc.;

    d) măsurările referitoare la produsele preambalate, conţinînd cantităţi determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă, precum şi produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate.

    (2) Măsurările efectuate în laboratoarele de încercări se efectuează cu mijloace de măsurare etalonate, în conformitate cu prevederile prescrise.

   [Art.13 al.(2) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (3) Controlul metrologic legal asupra măsurărilor specificate la alin.(1) se realizează în conformitate cu prevederile reglementărilor de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:

    a) prelevarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize comparative pentru verificarea exactităţii rezultatelor declarate ale măsurărilor;

    b) inspecţii şi testări inopinate în locurile în care se efectuează măsurările;

    c) aprobarea şi înregistrarea procedurilor de măsurare legală prevăzute la alin.(1);

    d) expertize metrologice;

    e) supravegherea asigurării metrologice.

    (4) Pentru efectuarea controlului metrologic legal, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor poate implica, după caz, organele de control ale organelor centrale de specialitate din cadrul administraţiei publice şi/sau ale autorităţilor administraţiei publice locale.

    Articolul 14. Controlul metrologic legal al produselor

                         preambalate

    (1) Produsele preambalate sînt supuse controlului metrologic legal.

    (2) Produsele preambalate care întrunesc cerinţele stabilite în reglementări de metrologie legală pot fi marcate cu litera "e" de către producător (ambalator) sau de către importator, înainte de a fi introduse pe piaţă.

    (3) Produsele lichide preambalate trebuie să conţină o indicaţie a volumului nominal al produsului, iar alte produse preambalate trebuie să conţină indicaţia masei nominale, valorilor lungimii, ariei sau a altor mărimi prin care se caracterizează cantitatea (conţinutul) lor.

    (4) Masa nominală sau volumul nominal al produselor preambalate trebuie să corespundă valorilor prescrise în reglementările de metrologie legală aplicabile.

    (5) Pentru corespunderea cantităţii reale a produsului cu cea indicată pe ambalaj este responsabil, după caz, producătorul (ambalatorul), importatorul, persoana juridică sau fizică care a introdus pe piaţă produsul preambalat.

    (6) Persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător, care efectuează preambalarea produselor, înainte de a-şi desfăşura această activitate, sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie sau la centrele teritoriale de metrologie, depunînd declaraţia respectivă.

    [Art.14 al.(6) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (7) Supravegherea metrologică a produselor preambalate se efectuează, după caz, la producător (ambalator), importator sau în reţeaua de comerţ.

    (8) Se interzice introducerea pe piaţă, depozitarea sau comercializarea produselor preambalate în cazul în care:

    a) cantitatea nominală a produsului nu corespunde valorii relevante stipulate în reglementările de metrologie legală aplicabile;

    b) conţinutul efectiv/real al produsului nu corespunde cerinţelor privind cantitatea de produs, stipulate în reglementările de metrologie legală aplicabile;

    c) cantitatea nominală a produsului nu este marcată cu indicaţiile prescrise de reglementările de metrologie legală aplicabile;

    d) pe produsul preambalat nu este indicat producătorul (ambalatorul) şi/ sau importatorul;

    e) cantităţile nominale ale unuia şi aceluiaşi produs, în funcţie de masă sau volum, sînt atît de apropiate, încît riscă să-l inducă în eroare pe consumator.

    (9) În cazul în care controlul produselor preambalate a fost iniţiat de organul de control, cheltuielile sînt acoperite de către organul de control. Cheltuielile sînt suportate de către agentul economic în cazul în care controlul a fost iniţiat de el însuşi.
    Articolul 15. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice

                          în domeniul metrologiei legale

    (1) Persoanele juridice şi fizice ale căror mijloace de măsurare se utilizează în domeniile de interes public menţionate la art.11 alin.(1) sînt obligate să nu împiedice efectuarea controlului metrologic legal.

    (2) Persoanele juridice şi fizice care activează în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1) sînt obligate să fie asigurate metrologic, să măsoare produsele şi serviciile oferite cu mijloace de măsurare adecvate, legalizate, verificate metrologic, în modul stabilit de prezenta lege şi de reglementările de metrologie legală.

    (3) Se interzice utilizarea de către persoanele juridice şi fizice a mijloacelor de măsurare puse sub interdicţie de către inspectorul de stat, cu caracteristici metrologice modificate premeditat sau care au indicaţii exprimate în unităţi de măsură nelegale.

    (4) Persoanele juridice şi fizice care, în activitatea lor, au ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări utilizate în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1) sînt obligate să deţină următoarele documente, după caz:

    a) certificatul de aprobare de model;

    b) avizul tehnic de înregistrare;

    c) certificatul de competenţă – pentru expertul tehnic în domeniul metrologiei şi pentru verificatorul metrolog;

    d) certificatul de desemnare;

    [Art.15 al.(4), lit.d) în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    e) buletinul de verificare metrologică şi/sau marcajele metrologice.

    [Art.15 al.(4), lit.e) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (5) Producătorul sau importatorul mijloacelor de măsurare supuse aprobării de model, sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul aprobării de model în condiţiile prevăzute de reglementările de metrologie legală.

    (6) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, importatorul sau utilizatorul mijloacelor de măsurare sînt obligaţi să respecte exigenţele impuse prin certificatul de aprobare de model.

    (7) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, importatorul sau utilizatorul mijloacelor de măsurare poartă răspundere pentru respectarea cerinţelor prescrise mijloacelor de măsurare nesupuse controlului metrologic legal şi asigură trasabilitatea măsurărilor prin etalonare.

    (8) Modalitatea de etalonare a mijloacelor de măsurare se stabileşte în procedurile de etalonare.

    [Art.15 al.(8) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (9) Importatorul sau producătorul mijloacelor de măsurare asigură reparaţia mijloacelor de măsurare plasate de ei pe piaţă.

    (10) Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător, care produc, repară, montează, importă, vînd, închiriază, pun în funcţiune mijloacele de măsurare, înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie sau la centrele teritoriale de metrologie, depunînd declaraţia respectivă în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare.

    [Art.15 al.(10) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (11) Se interzice persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător să deţină în locurile destinate măsurărilor din domenii de interes public, specificate la art.11 alin.(1), mijloace de măsurare specifice acestor măsurări dacă acestea sînt deteriorate, false sau falsificate, nu poartă marcaje metrologice obligatorii valabile sau au indicaţii exprimate în unităţi de măsură nelegale.

    [Art.15 al.(11) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (12) Persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare legale sau măsurări oficiale, înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să deţină desemnarea de la autoritatea centrală de metrologie în conformitate cu prevederile reglementărilor de metrologie legală, îndeplinind următoarele cerinţe:
    a) să fie asigurate cu etaloane adecvate domeniului de activitate solicitat;
    b) să fie asigurate cu  experţi metrologi pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală în domeniul de măsurare solicitat pentru desemnare;
    c) să demonstreze implementarea şi menţinerea unui sistem de management documentat care corespunde domeniului de desemnare solicitat;
    d) să dispună de încăperi de lucru pentru efectuarea lucrărilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale şi/sau pentru efectuarea măsurărilor oficiale;
    e) să dispună de un fond de documente normative actualizate, care acoperă domeniul de desemnare solicitat;
    f) să deţină poliţă de asigurare de răspundere civilă;
    g) să posede statut de persoană juridică cu sediul în Republica Moldova.

    [Art.15 al.(12) introdus prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (13) În scopul desemnării pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală, solicitantul prezintă la autoritatea centrală de metrologie o cerere la care anexează:
    a) copiile documentelor de fondare (certificatul de înregistrare  în Republica Moldova, extrasul din actul constitutiv în care este menţionată activitatea de metrologie legală solicitată);
    b) fişa tehnică a entităţii ce solicită efectuarea activităţii de metrologie legală;
    c) copia manualului calităţii;
    d) copia poliţei de asigurare de răspundere civilă.

    [Art.15 al.(13) introdus prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (14) Decizia referitor la desemnare se bazează pe certificatul de acreditare şi pe anexa la acest certificat, eliberate de către organismul naţional de acreditare conform domeniului de măsurare solicitat. Decizia referitor la desemnare se ia în termen de pînă la 30 de zile de la depunerea cererii cu anexarea documentelor menţionate la alin. (13).

    [Art.15 al.(14) introdus prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    Articolul 16. Inspectorii de stat pentru controlul şi

                          pravegherea metrologică

    Controlul metrologic legal se exercită de către inspectorii de stat din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor care activează în conformitate cu legislaţia şi se află sub protecţia juridică a statului. Inspectorii de stat sînt atestaţi în ceea ce priveşte competenţa metrologică de către autoritatea centrală de metrologie.

    Articolul 17. Drepturile inspectorilor de stat

    (1) Inspectorii de stat împuterniciţi să exercite activităţi de control metrologic legal în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1) au dreptul:

    a) de acces în toate locurile unde există, se utilizează, se fabrică, se repară, se stochează, se montează, se păstrează, se încearcă, se verifică, se etalonează, se vînd sau se închiriază mijloace de măsurare şi în locurile unde produsele se ambalează, sau cele preambalate se păstrează ori se expun spre vînzare;

    b) să solicite de la persoanele fizice sau juridice supuse controlului informaţia exhaustivă şi documentele necesare referitor la mijloacele de măsurare şi la măsurările supuse controlului;

    c) să efectueze inspecţii ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

    d) să preleve mostre de produse preambalate;

    e) să emită prescripţii de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare;

    f) să aplice marca metrologică de stat de interzicere pe mijloacele de măsurare care se constată a fi nelegale.

    (2) În cazul apariţiei unei situaţii de conflict în timpul controlului metrologic legal sau în cazul refuzului efectuării controlului din partea agentului economic, inspectorii sînt în drept să solicite, iar organele de drept trebuie să le acorde sprijinul necesar la efectuarea controlului sau să-i însoţească, după caz.
    Articolul 18. Responsabilitatea inspectorilor de stat

    (1) Inspectorii de stat împuterniciţi să exercite controlul metrologic legal sînt datori să respecte prezenta lege, alte acte normative, documentele normative privind asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor.

    (2) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu, pentru depăşirea împuternicirilor, pentru divulgarea secretului de stat sau secretului comercial şi pentru alte încălcări, inspectorii de stat poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

Capitolul VI

COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN
DOMENIUL METROLOGIEI

    Articolul 28. Statutul autorităţii centrale de metrologie

                          în relaţiile internaţionale

    [Art.28 titlul modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (1) Autoritatea centrală de metrologie reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale şi regionale de metrologie, colaborează pe bază de acorduri (contracte) cu organele de metrologie din alte state,cu dreptul de a delega aceste funcţii Institutului Naţional de Metrologie şi/sau centrelor teritoriale de metrologie.

    [Art.28 al.(1) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (2) Autoritatea centrală de metrologie, în conformitate cu convenţia internaţională sau acordul părţilor, au dreptul de a aplica în calitate de documente naţionale documentele normative internaţionale sau ale altor state care sînt în conformitate cu documentele normative internaţionale fundamentale.

    [Art.28 al.(2) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    Articolul 29. Recunoaşterea rezultatelor încercărilor,

                         etalonărilor şi verificărilor mijloacelor de

                         măsurare

    (1) În conformitate cu acordurile (contractele) internaţionale (interstatale) încheiate pot fi recunoscute:

    a) rezultatele încercărilor efectuate în alte state privind aprobarea de model de mijloace de măsurare şi (sau) certificatele aferente eliberate de aceste state;

    b) rezultatele etaloanelor şi verificărilor mijloacelor de măsurare efectuate în alte state;

    c) rezultatele atestării materialelor de referinţă efectuate în alte state.

    (11) Se recunosc rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model CE, ale verificărilor metrologice CE efectuate în statele membre ale Uniunii Europene şi certificatele aferente eliberate de acestea.

    [Art.29 al.(11) introdus prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (2) Rezultatele încercărilor, etalonărilor şi verificărilor mijloacelor de măsurare efectuate în ţările semnatare ale acordurilor menţionate la alin.(1) pot fi recunoscute, la solicitarea unui agent economic, rezident al Republicii Moldova, cu condiţia prezentării documentelor care confirmă:

    a) că mijlocul de măsurare a fost fabricat în ţara semnatară a acordului;

    b) că mijlocul de măsurare a fost aprobat ca model în ţara producătoare;

    c) competenţa laboratorului care efectuează încercarea, etalonarea şi verificarea mijloacelor de măsurare;

    d) prezentarea amprentei mărcii de verificare metrologică a laboratorului menţionat la lit.c).

    (3) Institutul Naţional de Metrologie trebuie să examineze, timp de 30 de zile, documentele menţionate la alin.(2) şi să ia o decizie referitor la recunoaştere. În urma expertizei metrologice, după caz, pot fi solicitate, de la ţara producătoare, rezultatele încercărilor metrologice ale respectivului mijloc de măsurare.

    [Art.29 al.(3) modificat prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    (4) Modalitatea de recunoaştere reciprocă a rezultatelor încercărilor, etalonărilor şi verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare se stabileşte în conformitate cu prevederile expuse în reglementările de metrologie legală.

    [Art.29 al.(4) introdus prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

Capitolul VI1

TRANSPARENŢA INFORMAŢIEI METROLOGICE

    Articolul 291. Accesul la orice rezultat de măsurare

                           de interes public

    (1) Cetăţenii şi alte părţi interesate pot avea acces la orice rezultat public de măsurare, obţinut din iniţiativa Guvernului sau transmis Guvernului, ce ţine de măsurările efectuate în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), atîta timp cît comunicarea acestei informaţii nu aduce prejudiciu vreunei persoane, sau companii, sau altei organizaţii.

    (2) Responsabilii de publicarea sau transmiterea către public a rezultatelor măsurărilor pot fi solicitaţi să justifice pertinenţa şi siguranţa acestor rezultate.

    (3) Autoritatea centrală de metrologie este desemnată, prin prezenta lege, drept sursă independentă şi imparţială de consultanţă referitor la veridicitatea, legalitatea şi credibilitatea informaţiei metrologice. Expertiza necesară pentru această consultanţă este efectuată de către entităţile infrastructurii Sistemului naţional de metrologie specificate la art.12 şi este finanţată de la bugetul de stat.

    Articolul 292. Informaţia privind documentele şi registrele

                           Sistemului naţional de metrologie

    Persoanele interesate pot avea acces la informaţia privind documentele normative din domeniul metrologiei, la registrele de stat ale mijloacelor de măsurare, ale persoanelor juridice şi fizice înregistrate în cadrul Sistemului naţional de metrologie, ale procedurilor de măsurare legale şi ale normelor de metrologie legală.

Capitolul VII

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

    Articolul 30. Răspunderea administrativă, penală şi civilă

    Persoanele fizice şi juridice, culpabile de încălcarea prezentei legi, poartă răspundere administrativă, penală sau civilă în conformitate cu legislaţia.

    [Art.30 modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.31 exclus prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]

Capitolul VIII

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII METROLOGICE

    Articolul 32. Finanţarea activităţii metrologiei de stat

    Lucrările şi serviciile metrologice se finanţează din:

    a) mijloacele cu destinaţie specială de la bugetul de stat, repartizate pentru:

    - finanţarea comenzilor de stat;

    - elaborarea, perfecţionarea, conservarea şi utilizarea etaloanelor naţionale;

    - cercetări în domeniul metrologiei;

    - întreţinerea şi  modernizarea bazei naţionale de etaloane şi participarea cu baza naţională de etaloane la intercomparări regionale şi/sau internaţionale;

    - elaborarea documentelor normative privind asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor;

    - lucrări privind controlul metrologic legal;

    - aderarea la organismele internaţionale (regionale) de metrologie şi achitarea  cotizaţiilor de membru al acestora.

    [Art.32 lit.a) modificată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    [Art.32 lit.b) abrogată prin LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    c) defalcările de 5 la sută din costul lucrărilor efectuate de către entităţile desemnate de autoritatea centrală de metrologie pentru menţinerea bazei naţionale de etaloane;

    [Art.32 lit.c) în redacţia LP233 din 01.12.11, MO21-24/27.01.12 art.48]

    d) mijloacele defalcate de agenţii economici interesaţi, inclusiv de organizaţii obşteşti.

    Articolul 33. Finanţarea activităţii metrologice a

                          agenţilor economici

    Finanţarea activităţii metrologice a agenţilor economici este asigurată din surse proprii.


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 17 noiembrie 1995.
    Nr. 647-XIII.