LPA48/2012
ID intern unic:  342642
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  22.03.2012
privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Publicat : 31.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 63     art Nr : 213
    Abrogată prin LP270 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.715; în vigoare 01.12.18


    MODIFICAT
   
LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547
    LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18
    LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306
    LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251
    LP23 din 23.02.18, MO68-76/02.03.18 art.149

    LP315 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.72

    LP213 din 21.12.17, MO471-472/30.12.17 art.817; în vigoare 30.12.17
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP168 din 20.07.17, MO301-315/18.08.17 art.531
    LP156 din 20.07.17, MO301-315/18.08.17 art.525
    LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523
    LP104 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.370; în vigoare 07.07.17
    LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17
    LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17
    LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777
    LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP228 din 10.12.15, MO361-369/31.12.15 art.685
    LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
   
HCC25 din 06.11.14, MO345-351/21.11.14 art.41; în vigoare 06.11.14
   
LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14
    LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    HCC24 din 10.09.13, MO291-296/13.12.13 art.47; în vigoare 10.09.13
   
LP174 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.536
    LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260
    LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154
    LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104
    LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777
    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege reglementează modul şi condiţiile de salarizare a funcţionarilor publici, precum şi mărimea salariilor acestora.
    (2) Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici instituie cadrul general pentru aplicarea de standarde şi proceduri unitare de stabilire a salariilor şi asigură:
    a) crearea unei ierarhii a salariilor pe categorii de funcţionari publici;
    b) stabilirea salariilor în funcție de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, precum și în funcție de performanțele profesionale ale funcționarilor publici;
    [Art.1 al.(2), lit.b) în redacția LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
    c) stabilirea unor norme transparente şi uşor de aplicat.
    (3) Scopul prezentei legi este asigurarea condiţiilor necesare pentru exercitarea eficientă de către funcţionarii publici a atribuţiilor, precum şi contribuirea la asigurarea autorităţilor publice cu personal competent şi motivat.
    Articolul 2. Principiile sistemului de salarizare
    Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici are la bază următoarele principii:
    a) supremaţia legii, principiu conform căruia drepturile de natură salarială se stabilesc şi se acordă în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    b) competitivitate, principiu potrivit căruia este necesară echilibrarea nivelului veniturilor salariale din sectorul public cu cel din sectorul privat pentru funcţii sau activităţi similare ori comparabile sub aspectul complexităţii şi al responsabilităţilor;
    c) proporţionalitate, principiu conform căruia sistemul de salarizare asigură stabilirea şi acordarea salariului raportat la nivelul competenţelor cerute pentru ocuparea postului, la complexitatea activităţii desfăşurate şi la gradul de responsabilitate, la condiţiile de muncă, pe baza criteriilor generale de clasificare a funcţiilor publice;
    d) motivare, principiu potrivit căruia sistemul de salarizare permite evoluţia în carieră a funcţionarilor publici în condiţiile legii, recunoaşterea şi recompensarea performanţelor profesionale individuale;
    e) echitate şi coerenţă, principiu conform căruia sistemul de salarizare creează oportunităţi egale prin reglementarea principiilor şi normelor unitare privind stabilirea salariului funcţionarului public;
    f) flexibilitate şi adaptabilitate, principiu potrivit căruia sistemul de salarizare asigură un cadru general şi flexibil care permite ajustarea periodică a remuneraţiei funcţionarilor publici în funcţie de evoluţia economică, de modificările legislative şi instituţionale, precum şi gestiunea descentralizată a implementării;
    g) responsabilitate, principiu conform căruia executorii de buget răspund de respectarea drepturilor funcţionarilor publici reglementate de prezenta lege, iar funcţionarii publici răspund de exercitarea atribuţiilor şi îndeplinirea obligaţiilor, în condiţiile legii;
    h) transparenţă, principiu potrivit căruia mecanismul de stabilire a salariilor şi a altor drepturi de natură salarială ale funcţionarilor publici face parte din categoria informaţiilor de interes public.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
    Prevederile prezentei legi se aplică funcţionarilor publici din autorităţile publice specificate în anexa nr. 1 la Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi funcţionarilor publici cu statut special, din serviciul vamal şi din serviciul diplomatic.
    [Art.3 modificat prin LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547]
    [Art.3 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    Articolul 4. Administrarea sistemului de salarizare
    (1) Administrarea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigură de fiecare executor de buget, cu încadrarea în resursele bugetare aprobate şi în efectivul-limită al autorităţii publice aprobat conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Pentru asigurarea administrării sistemului de salarizare şi a sistemului de carieră în funcţia publică, executorii de buget pot aproba redistribuirea unor posturi în cadrul subdiviziunilor autorităţii publice sau între structurile subordonate prin promovarea sau transferul funcţionarilor publici, cu încadrarea în resursele bugetare aprobate şi în efectivul-limită al autorităţii publice aprobat conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul II
SALARIUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC
    Articolul 5. Componentele salariului
    (1) Salariul total al funcționarului public pentru activitatea desfășurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit sarcinilor și atribuțiilor din fișa postului, este constituit din:
    a) salariul de funcție;
    b) sporul pentru grad de calificare, grad special și rang diplomatic;
    c) sporul lunar pentru eficiență;
    d) plăți de stimulare.
    [Art.5 al.(1) în redacția LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547]
    [Art.5 al.(1) în redacția LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
    [Art.5 al.(2) abrogat prin LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
    (3) În condiţiile legii, funcţionarul public poate beneficia de suplimente de plată pentru munca suplimentară.
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 6. Salariul de funcţie
    (1) Pentru stabilirea salariilor de funcţie ale funcţionarilor publici în raport cu sarcinile şi atribuţiile funcţiei ocupate, se instituie 23 de grade de salarizare, specificate în anexa nr. 1.
    (2) Gradul de salarizare reprezintă elementul sistemului de salarizare în baza căruia se determină salariul de funcţie pentru funcţionarii publici în dependenţă de diferenţierea lor conform ierarhiei funcţiilor în domeniile respective de activitate.
    (3) Gradele de salarizare pentru funcţiile publice din autorităţile publice sînt indicate în anexele nr. 2 şi nr. 3. Pentru adjuncţii conducătorilor de unităţi şi subdiviziuni nespecificaţi în anexele nr. 2 şi nr. 3, gradul de salarizare se va stabili cu un grad inferior faţă de cel prevăzut pentru conducătorul respectiv. Salariile de funcţie conform treptelor din gradele de salarizare specificate în anexele nr. 2 şi nr. 3 sînt stabilite pentru funcţionarii publici cu studii superioare. Pentru persoanele care nu au nivelul de pregătire necesar, salariile de funcţie corespunzătoare treptelor şi gradelor de salarizare deţinute se aplică cu coeficientul 0,95.
    (4) În funcţie de specificul şi condiţiile de activitate, gradele de salarizare specificate în anexele nr. 2 şi nr. 3 se majorează:
    a) cu un grad – dacă activitatea desfăşurată impune păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care se ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei;
    b) cu unu sau două grade –  pentru funcţionarii publici care deţin funcţii de control (controlor, controlor-revizor, inspector) şi care desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă  angajaţi ai organelor abilitate cu funcţii de control economico-financiar, fiscal, vamal, de control în domeniile concurenţei, muncii, asistenţei sociale, asigurărilor sociale, prevenirii şi combaterii corupţiei, prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, de control al activităţilor nucleare şi radiologice şi reacţionare la incidente cu materiale nucleare sau radioactive, de control în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale, pe perioada de exercitare a funcţiei;
    [Art.6 al.(4), lit.b) modificată prin LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306]
    [Art.6 al.(4), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.6 al.(4), lit.b) în redacția LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.6 al.(4), lit.b) modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    [Art.6 al.(4), lit.b) modificată prin LP174 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.536]
    [Art.6 al.(4), lit.b) modificată prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
   
b1) cu două grade – pentru funcţionarii publici care desfăşoară activitate în cadrul delegaţiei Republicii Moldova  în Comisia Unificată de Control, pe perioada activităţii în cadrul delegaţiei;
    [Art.6 al.(4), lit.b1) introdusă prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    c) cu trei grade – pentru funcţionarii publici care activează în localităţile din partea stîngă a Nistrului, în satul Varniţa (raionul Anenii Noi) şi în satele Copanca şi Hagimus (raionul Căuşeni).
Funcţiile publice, modul şi condiţiile de majorare a gradelor de salarizare prevăzute la prezentul alineat se stabilesc de Guvern.
    (5) Pentru diferenţierea salariului de funcţie în dependenţă de performanţa profesională individuală a funcţionarului public, în limitele gradului de salarizare stabilit se instituie trepte de salarizare.
    (6) Treptele de salarizare se stabilesc astfel:
    a) 5 trepte pentru gradele de salarizare 21–23;
    b) 9 trepte pentru gradele de salarizare 1–20.
    (7) Creşterea salariului de funcţie de la o treaptă la alta constituie 7,5% faţă de salariul de funcţie corespunzător treptei I de salarizare pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi 5,0% pentru funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici de execuţie.
    (8) Treapta I de salarizare se acordă funcţionarilor publici debutanţi şi funcţionarilor publici de conducere de nivel superior numiţi în funcţie prin concurs.
    [Art.6 al.(8) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (9) Trecerea funcţionarului public într-o treaptă de salarizare superioară se efectuează succesiv, cu condiţia că a activat minimum un an în treapta de salarizare din care avansează şi a obţinut la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale cel puţin calificativul „bine” pentru avansarea în treptele II–VI şi, respectiv, minimum 2 ani pentru avansarea în treptele VII–IX.
    [Art.6 al.(9) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (10) Dacă a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale calificativul „satisfăcător”, funcţionarul public rămîne în aceeaşi treaptă de salarizare.
    (101) Pentru trecerea funcţionarilor publici într-o treaptă de salarizare superioară conform prevederilor alin. (9) se alocă anual mijloace în limita a 4% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare pentru funcţiile publice.
   
[Art.6 al.(101) în redacția LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.03.15]
    [Art.6 al.(101) introdus prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    (11) Salariul de funcţie al funcţionarilor publici care au atins, în gradul respectiv de salarizare, treapta maximală de salarizare (V – pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior, IX – pentru funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici de execuţie) poate fi majorat cu 5% din trei în trei ani dacă performanţele profesionale individuale au fost apreciate cu calificativul „foarte bine” cel puţin de două ori în ultimii trei ani.
    (12) Pentru majorarea salariilor de funcţie în modul prevăzut la alin. (11) se alocă anual mijloace în limita a 3% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare. Funcţionarii publici care vor beneficia de majorare a salariilor de funcţie se desemnează anual, în cursul lunii februarie, în baza rezultatelor obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale în ultimii trei ani. Salariile majorate se aprobă printr-un act administrativ al conducătorului autorităţii publice şi se plătesc începînd cu 1 aprilie a anului în curs.
     Articolul 7. Sporul pentru grad de calificare, grad special
                        şi rang diplomatic
    (1) Sporul lunar pentru grad de calificare, grad special sau rang diplomatic se plăteşte în mărimile specificate în anexa nr. 4.
    (2) Sporul lunar pentru grad de calificare, grad special sau rang diplomatic se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat în funcţia publică.
    Articolul 71. Plăți de stimulare
    (1) Funcționarii publici beneficiază de un premiu anual.
    [Art.71 al.(1) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (2) Funcționarii publici beneficiază de premii unice.
    (3) Funcţionarii publici beneficiază de alte plăţi de stimulare, care se achită din contul mijloacelor alocate anual în limita a 15% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice și economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv, în modul şi în condițiile stabilite de Guvern.
    [Art.71 al.(3) în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (4) Alte plăți de stimulare nu se acordă funcţionarilor publici care, pe perioada de gestiune, au fost sancţionaţi disciplinar. În cazul în care instanţa de judecată suspendă actul administrativ de sancţionare a funcţionarului, plățile se acordă în condiţiile alin. (3).
    [Art.71 al.(4) introdus prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.71 introdus prin LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
   
[Art.8 abrogat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.8 în redacția LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
    [Art.8 modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
   
[Art.8 modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.03.15]
   
Articolul 81. Sporul pentru eficiență în activitate
    (1) Angajaților Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și Inspecției financiare, care au statut de funcționar public, inclusiv celor cu statut special, li se stabilește spor lunar pentru eficiență în activitatea desfășurată în autoritățile respective în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariu mediu lunar pe economie  realizat în anul precedent.
    (2) Modul și condițiile de plată a sporului se aprobă de către Ministerul Finanțelor.
    [Art.81 introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
   
Articolul 82. Reexaminarea sporului pentru eficiență în activitate
    (1) Reexaminarea sporului stabilit în condițiile art. 81, reieșind din cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent, se efectuează anual de la 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național.
     (2) Cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent se prezintă anual de către Ministerul Finanțelor spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.82 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.82 introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
   
Articolul 83. Sporul pentru eficiență în activitatea
                           Curții de Conturi
    Angajaților Curții de Conturi care au statut de funcționari publici li se stabilește spor lunar pentru eficiență în activitate în mărime de pînă la 100% din salariile de funcție, prevăzute în anexa nr. 1.
    [Art.83 introdus prin LP23 din 23.02.18, MO68-76/02.03.18 art.149]
   
Articolul 84. Condiţii specifice de salarizare pentru angajaţii
                         Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării
                         Banilor
    (1) Pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor se stabileşte spor lunar pentru eficienţă în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în mărime de pînă la 1,5 salarii de funcţie. Modul şi condiţiile de plată a sporului lunar se aprobă de către directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    (2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor beneficiază de alte plăţi de stimulare conform art. 71 şi de premiu anual în conformitate cu art. 10.
    [Art.84 introdus prin LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306]
    Articolul 85Sporul pentru eficienţă în activitatea Comisiei
                          Electorale Centrale
    Funcţionarii publici din cadrul Comisiei Electorale Centrale pot beneficia de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de pînă la 1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşedintele Comisiei Electorale Centrale.
    [Art.85 introdus prin LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306]
    Articolul 9. Suplimentele de plată pentru munca suplimentară
    (1) Pentru activitate suplimentară, funcţionarul public are dreptul la:
    a) plată pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor din fişa postului;
    b) suplimente pentru cumularea atribuţiilor funcţiei deţinute cu atribuţiile unei funcţii publice vacante sau temporar vacante.
    [Art.9 al.(1), lit.b) modificată prin LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
    [Art.9 al.(1), lit.b) în redacția LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (2) Plata orelor prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile specificate la art. 19 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (3) Suplimentele pentru cumularea atribuţiilor funcţiei deţinute cu atribuţiile unei funcţii publice vacante sau temporar vacante se stabilesc funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice pe parcursul lunii gestionare. Cuantumul suplimentelor menţionate nu va depăşi 100% din salariul de funcţie corespunzător treptei I a gradului de salarizare stabilit titularului funcţiei publice vacante sau temporar vacante. Funcţionarii publici de conducere pot cumula doar funcţii de execuţie.
     [Art.9 al.(3) modificat prin LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
    [Art.9 al.(3) în redacția LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (4) Pentru executarea de către locţiitorul titular a atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante sau temporar vacante suplimente nu se plătesc. În cazul în care exercită atribuţiile funcţiei publice de conducere vacante sau temporar vacante fără a fi locţiitor titular şi fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, funcţionarul public va primi salariul de funcţie stabilit titularului funcţiei publice de conducere vacante sau temporar vacante. Dacă îndeplineşte atribuţiile unei funcţii de demnitate publică vacante sau temporar vacante fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, funcţionarul public va primi salariul lunar stabilit titularului funcţiei de demnitate publică vacante sau temporar vacante.
    [Art.9 al.(4) modificat prin LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
    [Art.9 al.(4) în redacția LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (5) Autorităţile publice locale pot stabili funcţionarilor publici un premiu anual, acordat în baza deciziei autorităţii locale deliberative, în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita a 30% din veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat, cu condiţia neadmiterii, la sfîrşitul anului bugetar, a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat. Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizia consiliului local respectiv şi se plăteşte în anul următor anului bugetar finalizat, din contul şi în limita bugetului rectificat pentru anul în curs.
    [Art.9 al.(5) în redacția LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.9 al.(5) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
(6) Colaboratorii vamali care au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat din depistarea încălcărilor ca urmare a controlului vamal efectuat de echipele mobile sînt stimulaţi financiar, în valoare de pînă la 10% din sumele încasărilor respective, din contul bugetului Serviciului Vamal. Procedura de stabilire a stimulărilor menţionate se va efectua în baza unui regulament aprobat de Ministerul Finanţelor.
    [Art.9 al.(6) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 10. Premiul anual
    (1) Funcţionarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv.
    (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul funcţionarilor publici care au fost sancţionaţi disciplinar în anul pentru care se face premierea. În cazul suspendării de către instanţa de judecată a actului administrativ de sancţionare a funcţionarului, premiul se va acorda în condiţiile alin. (1).
    (3) Premiul anual se plăteşte în anul următor celui pentru care se face premierea.
    Articolul 11. Premiile unice
    Funcţionarii publici pot beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul de funcţie al salariatului premiat.
Capitolul III
STABILIREA SALARIULUI
    Articolul 12. Reguli generale privind stabilirea salariului
    (1) Salariul se stabileşte şi se plăteşte pentru activitatea desfăşurată pe perioada unei luni calendaristice, în timpul normal de muncă, proporţional cu durata efectiv lucrată.
    (2) Salariul funcţionarului public se stabileşte, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de normele sale de aplicare, prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.
    Articolul 13. Salariul de funcţie în cazul asigurării interimatului
                         sau în cazul detaşării
    (1) Funcţionarul public care asigură interimatul funcţiei publice de conducere de nivel superior sau al funcţiei publice de conducere are dreptul la salariul de funcţie corespunzător funcţiei exercitate temporar, stabilit în condiţiile art. 14.
    (2) Funcţionarului public detaşat în interes de serviciu în cadrul altei autorităţi publice i se păstrează salariul de funcţie stabilit pentru funcţia din care a fost detaşat.
    (3) Pe perioada detaşării, funcţionarul public beneficiază, pe lîngă salariul de funcţie, şi de celelalte drepturi acordate personalului din autoritatea publică respectivă, în condiţiile prezentei legi.
    (4) Drepturile acordate pe perioada detaşării sînt suportate de autoritatea publică în care este detaşat funcţionarul public. În caz de imposibilitate a achitării drepturilor salariale de către autoritatea publică în care a fost detaşat funcţionarul public, achitarea se va efectua de către autoritatea care a detaşat salariatul.
    (5) În cazul în care într-o funcţie publică este detaşat  un funcţionar public  cu statut special (militar), acesta va beneficia, pe perioada detaşării, de salariul de funcţie corespunzător funcţiei publice exercitate temporar, iar treapta de salarizare se va stabili în condiţiile art. 15 alin. (6).  În cazul în care  salariul astfel stabilit va fi mai mic decît cel avut pînă la detaşare, funcţionarului public detaşat i se va plăti diferenţa de salarii.
    [Art.13 al.(5) introdus prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    Articolul 14. Salariul de funcţie al funcţionarilor publici
                          promovaţi în funcţie
    (1) Funcţionarii publici promovaţi în funcţie au dreptul la salariul de funcţie stabilit conform gradului de salarizare pentru funcţia publică respectivă pe treapta de salarizare dobîndită în funcţia precedentă.
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Art.14 al.(2) abrogat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    Articolul 15. Stabilirea salariului de funcţie în situaţii speciale
    (1) Funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi funcţionarii publici de conducere care solicită transferul într-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă au dreptul la salariul de funcţie prevăzut pentru funcţia publică în care vor fi numiţi, corespunzător treptei de salarizare dobîndite în calitate de funcţionar public de conducere de nivel superior sau, după caz, de funcţionar public de conducere.
    (2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de funcţie conform gradului de salarizare pentru funcţia publică în care vor fi numiţi, corespunzător treptei de salarizare dobîndite în funcţia de conducere deţinută anterior.
    (3) Funcţionarii publici transferaţi au dreptul la salariul de funcţie pentru funcţia publică în care vor fi transferaţi, corespunzător treptei de salarizare dobîndite în funcţia deţinută anterior.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reîncadraţi dacă prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.
    (5) Funcţionarii publici de conducere de nivel superior care sînt transferaţi într-o altă funcţie publică au dreptul la salariul de funcţie stabilit la nivelul prevăzut pentru funcţia respectivă, corespunzător treptei de salarizare dobîndite anterior.
    (6) Pentru funcţionarii publici care se vor reîncadra în funcţie publică după punerea în vigoare a prezentei legi, treapta de salarizare se acordă la decizia conducătorului, ţinînd cont de evaluarea anterioară a performanţelor profesionale individuale, dar nu mai înaltă de treapta IV.
    (7) Persoanelor care, anterior încadrării în serviciul public, au activat cel puţin 2 ani în funcţiile corpului de ofiţeri ai organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, persoanelor care au deţinut funcţii de demnitate publică sau funcţii în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică, precum şi persoanelor care au activat  cel puţin 5 ani în întreprinderi, instituţii sau organizaţii în funcţii de conducere  sau în calitate de specialişti în domeniul legat de profilul de activitate în funcţia publică, treapta de salarizare se acordă în limitele treptelor II–IV la decizia conducătorului autorităţii publice.
    [Art.15 al.(7) introdus prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (8)  Funcţionarii publici care ocupă, în rezultatul concursului, o altă funcţie publică, în aceeaşi sau altă autoritate publică, au dreptul la salariul de funcţie prevăzut pentru funcţia publică pentru care au participat la concurs corespunzător treptei de salarizare dobîndite în funcţia deţinută anterior.
    [Art.15 al.(8) introdus prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    (9) Pentru funcţionarii publici specificaţi la alin. (6), (7) şi (8) ale prezentului articol, modul de stabilire a treptelor  de  salarizare  prevăzut la art. 18 alin. (2) nu se aplică.
    [Art.15 al.(9) introdus prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    Articolul 16. Revizuirea salariilor de funcţie ale funcţionarilor publici
    (1) Salariile de funcţie stabilite în condiţiile prezentei legi conform gradelor şi treptelor de salarizare, potrivit anexei nr.1, pot fi majorate periodic în funcţie de condiţiile economice concrete şi posibilităţile bugetului public naţional.
    (2) În cazul majorării salariilor de funcţie, funcţionarilor publici li se păstrează treptele de salarizare deţinute anterior.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    [Art.17 abrogat prin LP295 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.32; în vigoare 01.01.17]
    [Art.17 modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.17 modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    Articolul 18. Reguli privind stabilirea salariilor de funcţie începînd
                         cu anul 2012
    (1) Începînd cu 1 aprilie 2012, salariile de funcţie ale funcţionarilor publici se vor stabili în mărimile specificate în anexa nr. 1, conform gradelor de salarizare corespunzătoare funcţiilor publice incluse în statele de personal ale autorităţilor publice.
    (2) Treptele de salarizare conform gradelor de salarizare corespunzătoare funcţiilor deţinute se acordă, începînd cu 1 aprilie 2012, astfel:
    a) pentru funcţionarii publici în exerciţiul funcţiei la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    - se calculează salariul lunar total cuvenit funcţionarului public conform condiţiilor de salarizare prevăzute de Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi de hotărîrea Guvernului privind salarizarea funcţionarilor publici, cu excluderea sporului pentru grad de calificare, grad special sau rang diplomatic;
    - în baza rezultatului obţinut şi în limitele fondului de salarizare aprobat, conducătorul autorităţii publice stabileşte treapta de salarizare căreia îi corespunde salariul egal sau mai mare decît cel calculat conform subalineatului întîi de la prezenta literă după cum urmează:
    treapta I – funcţionarilor publici cu o vechime în serviciul public realizată după 27 august 1991 de pînă la 2 ani;
    treptele II–V – funcţionarilor publici cu o vechime în serviciul public realizată după 27 august 1991 de la 2 la 15 ani;
    treptele V–VII – funcţionarilor publici cu o vechime în serviciul public realizată după 27 august 1991 de peste 15 ani;
    b) pentru funcţionarii publici numiţi în serviciul public începînd cu 1 aprilie 2012, treapta de salarizare se stabileşte conform art. 6 alin. (8) şi/sau art. 15 din prezenta lege.
    (3) Gradele şi treptele de salarizare astfel stabilite se fixează prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice în schema de încadrare a autorităţii şi în dosarele personale ale funcţionarilor publici.
    (4) Avansarea funcţionarului public în treptele de salarizare următoare se va efectua în modul prevăzut la art. 6 din prezenta lege.
    (5) La determinarea de la 1 aprilie 2012 a treptelor de salarizare, treptele de salarizare IV–V pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi, respectiv, treptele VIII–IX pentru funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici de execuţie nu se vor acorda, ele urmînd să fie aplicate ulterior în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
    Articolul 19. Asigurarea menţinerii veniturilor salariale
                         ale funcţionarilor publici
    (1) În cazul în care, pentru unii funcţionari publici, prin aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Legii nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, salariul total calculat este mai mic decît salariul total calculat funcţionarilor publici respectivi la data intrării în vigoare a prezentei legi conform condiţiilor de salarizare în vigoare prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi de hotărîrea Guvernului privind salarizarea funcţionarilor publici, acestora li se va plăti diferenţa de salariu pe perioada de activitate în autoritatea publică respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie mai înaltă.
    (2) Diferenţa de salariu se va calcula şi se va plăti pe perioada exercitării în continuare de către funcţionarul public a sarcinilor în cadrul autorităţii publice respective în modul prevăzut la art. 38 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    Articolul 20
    Guvernul:
    a) în termen de 6 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) în termen de 8 luni, va adopta actele normative necesare executării prezentei legi;
    c) în termen de 24 de luni, va realiza evaluarea funcţiilor publice şi, după caz, va propune Parlamentului modificări şi/sau completări ale sistemului de gradare a funcţiilor publice.
    Articolul 21
    Pînă la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, actele legislative în vigoare, precum şi orice alte prevederi cu privire la salarizarea funcţionarilor publici se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.
    Articolul 22
    Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, la elaborarea oricăror acte legislative, se interzice includerea în ele a prevederilor ce ţin de salarizarea funcţionarilor publici.
    Articolul 23
    Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr. 48. Chişinău, 22 martie 2012.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306]
   
[Anexa nr.2 modificată prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP315 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.72]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP168 din 20.07.17, MO301-315/18.08.17 art.531]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP156 din 20.07.17, MO301-315/18.08.17 art.525]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP104 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.370; în vigoare 07.07.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP228 din 10.12.15, MO361-369/31.12.15 art.685]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    [Anexa nr.2 modificată prin HCC25 din 06.11.14, MO345-351/21.11.14 art.41; în vigoare 06.11.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin HCC24 din 10.09.13, MO291-296/13.12.13 art.47; în vigoare 10.09.13]
    [
Anexa nr.2 modificată prin LP174 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.536]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP213 din 21.12.17, MO471-472/30.12.17 art.817; în vigoare 30.12.17]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]