LPA1264/2002*
ID intern unic:  342780
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1264
din  19.07.2002
privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii
persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor,
procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu
funcţie de conducere*
Publicat : 13.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 72-75     art Nr : 229
    Abrogată prin LP133 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.513; în vigoare 01.08.16

     _______________________________________
    *  Republicată  în temeiul art.XXVII alin.(4) al Legii nr.181 din 19 decembrie 2011 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6, art.4.
    Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova:
    1) nr. 85 din 28.02.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 46, art.184
    2) nr. 191 din 08.05.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr. 97, art.432
    3) nr. 136-XV din 06.05.2004, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004 nr. 91-95, art.482
    4) nr. 195-XVI din 28.07.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 nr. 123-125, art.608
    5) nr. 130-XVI din 07.06.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr. 94-97, art.418
    6) nr. 77-XVI din 10.04.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 nr. 84-85, art.294
    7) nr. 124-XVI din 29.05.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 nr. 103-105, art.401
    8) nr. 58 din 01.04.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 nr. 65-68, art.167   
    9) nr. 181 din 19.12.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 nr. 1-6, art.4; în vigoare 01.03.12
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Domeniul de reglementare şi scopul
                       prezentei legi
    (1) Prezenta lege stabileşte obligativitatea, precum şi modul de declarare şi de exercitare a controlului asupra veniturilor şi proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
    (2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire şi de combatere a îmbogăţirii fără justă cauză a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
    Articolul 2. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    persoană cu funcţie de demnitate publică – persoană care exercită funcţii de demnitate publică în temeiul Constituţiei, al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi al altor acte legislative;
    persoană cu funcţie de conducere - conducător, adjunctul acestuia, în instituţia publică, în întreprinderea de stat sau municipală, în societatea comercială cu capital de stat majoritar, în instituţia financiară cu capital de stat total sau majoritar;
    funcţionar public – persoană fizică numită într-o funcţie publică în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    membru de familie – soţ/soţie, copii minori şi persoane aflate la întreţinere;
    instituţie publică – organizaţie înfiinţată de autorităţile publice centrale sau locale pentru desfăşurarea funcţiilor socioculturale, de învăţămînt şi alte funcţii analoage cu caracter necomercial şi finanţată integral sau parţial din mijloacele bugetului;
    proprietate - bunuri mobile şi imobile, inclusiv cele aflate în afara ţării.
    venit – orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, indiferent de sursa de provenienţă, exprimat în drepturi patrimoniale sau în orice alt folos patrimonial, obţinut de subiectul declarării sau de membrii familiei acestuia în perioada de referinţă atît în ţară, cît şi în străinătate;
    diferenţă vădită – diferenţă între proprietatea dobîndită şi veniturile obţinute care depăşeşte de cel puţin 6 ori salariul mediu lunar obţinut în perioada de declarare de către subiectul declarării şi membrii familiei acestuia.
    Articolul 3. Subiecţii declarării veniturilor
                       şi a proprietăţii
    (1) Subiecţi ai declarării veniturilor şi a proprietăţii sînt:
    a) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
    b) membrii Consiliului de observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; deputaţii în Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; directorul general adjunct al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    c) conducătorii şi adjuncţii acestora din cadrul autorităţii administrative (instituţiei publice) subordonate organului central de specialitate, din cadrul întreprinderii de stat sau municipale, societăţii comerciale cu capital de stat majoritar, instituţiei financiare cu capital de stat total sau majoritar;
    d) persoanele cu funcţii de conducere şi de control în instituţiile din cadrul sistemului de învăţămînt de stat şi sistemului de sănătate publică;
    e) personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
    f) funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor care sînt împuternicite, conform actelor legislative, să ia decizii în privinţa bunurilor aflate în proprietatea statului sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv în privinţa mijloacelor băneşti, ori care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri, precum şi persoanelor care nu sînt funcţionari publici, dar cărora statul le deleagă temporar una dintre aceste atribuţii.
    Articolul 4. Obiectul declarării
    (1) Persoanele menţionate la art. 3 declară:
    a) veniturile obţinute împreună cu membrii familiei pe parcursul perioadei de declarare;
    b) bunurile mobile şi imobile de toate tipurile, deţinute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie ori aflate în posesia declarantului sau a membrilor familiei lui în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum şi a contractelor translative de posesie şi de folosinţă (locaţiune, arendă, leasing, comodat) la data depunerii declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate;
    c) bunurile realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros către ascendenţi, descendenţi, fraţi, surori şi afinii de acelaşi grad, precum şi cele transmise cu titlu gratuit către orice persoană;
    d) activele financiare, adică conturile bancare, fondurile de investiţii, formele echivalente de economisire şi investire, plasamentele, obligaţiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care incorporează drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei de împrumut, alte documente care incorporează drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei lui, investiţiile directe în monedă naţională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, precum şi alte active financiare;
    e) cota-parte în capitalul social al societăţilor comerciale a declarantului şi a membrilor familiei lui;
    f) datoriile sub formă de debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unor terţi, împrumuturi şi credite.
    (3) Evaluarea proprietăţii se efectuează, conform legislaţiei, prin indicarea valorii (costului) menţionate în documentul care certifică provenienţa proprietăţii (înstrăinare, schimb, donaţie, moştenire, privatizare etc.).
    (4) Prezentul articol prevede declararea veniturilor şi proprietăţii din teritoriul Republicii Moldova, cît şi de peste hotarele ei.
    Articolul 5. Obligativitatea declarării
    Subiecţii declarării, menţionaţi la art.3, sînt obligaţi, în condiţiile prezentei legi, să îşi declare veniturile şi proprietatea.
    Articolul 6. Declaraţia cu privire la venituri
                       şi proprietate
    (1) Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate (denumită în continuare declaraţie) reprezintă un act personal şi irevocabil, care se face în scris, pe propria răspundere a declarantului, şi care poate fi rectificată doar în condiţiile art. 10 alin. (2).
    (2) Declaraţia se face pe un formular corespunzător modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Declaraţia este act public, cu excepţia informaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2).
    (4) Informaţiile din declaraţie nu pot fi utilizate în scopuri publicitare (reclamă).
    Articolul 8. Termenul depunerii declaraţiei
    (1) Declaraţia se depune în termen de 20 de zile de la data numirii sau alegerii în funcţie. În cazul funcţiilor eligibile care presupun validarea mandatului, depunerea se va face anterior validării.
    (2) Declaraţia se depune anual pînă la data de 31 martie a anului următor.
    (3) La încheierea mandatului sau la încetarea activităţii, persoanele menţionate la art.3 sînt obligate să depună  o nouă declaraţie cu privire la veniturile şi proprietatea pe care o deţin la acea dată.
    (4) Nedepunerea declaraţiei, din motive imputabile, în termen de 20 de zile de la încetarea activităţii, conduce la declanşarea din oficiu a procedurii de control.
    (5) Subiecţii declarării veniturilor şi proprietăţii sînt obligaţi să depună declaraţia după expirarea unui an de la încetarea activităţii pînă la data de 31 martie a anului următor.       
    Articolul 9. Persoanele responsabile de colectarea
                       declaraţiilor
    (1) În cadrul entităţilor în care activează persoane care, în conformitate cu prezenta lege, au obligaţia de a depune declaraţii se desemnează, din cadrul serviciului resurse umane, persoane responsabile de colectarea declaraţiilor. Numărul persoanelor desemnate depinde direct de numărul persoanelor din cadrul entităţii în cauză care au obligaţia de a depune declaraţii.
    (2) Declaraţiile se depun la persoanele responsabile de colectarea lor în termenul stabilit la art. 8.
    (3) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor au următoarele atribuţii:
    a) primesc şi înregistrează declaraţiile într-un registru special, cu caracter public, denumit Registrul declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, de modelul prevăzut în anexa nr. 2. Registrul declaraţiilor depuse de către ofiţerii de informaţii şi securitate nu este public;
    b) eliberează imediat declarantului o dovadă de primire, de modelul prevăzut în anexa nr. 3;
    c) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor;
    d) acordă consultanţă referitoare la completarea corectă şi prezentarea în termen a declaraţiei;
    e) la solicitarea declarantului, acordă consultanţă referitoare la aplicarea prevederilor legale privind declararea şi verificarea veniturilor şi a proprietăţii;
    f) păstrează o copie de pe declaraţia primită, care se anexează la dosarul personal al declarantului.
    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (3), persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor se subordonează direct conducătorului entităţii respective, care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora.
    Articolul 10. Verificarea condiţiilor de formă
                         ale declaraţiilor
    (1) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor verifică respectarea condiţiilor de formă ale declaraţiilor, stabilite de prezenta lege.
    (2) Dacă sesizează deficienţe în completarea declaraţiei, persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor recomandă declarantului să o rectifice în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia.
    (3) După verificarea declaraţiilor, persoanele responsabile de colectarea lor expediază Comisiei Naţionale de Integritate, în termen de 20 de zile de la primire, declaraţiile şi extrasul autentificat din registrul de evidenţă a declaraţiilor, precum şi informaţia privind încălcarea termenelor de declarare a veniturilor şi a proprietăţii.
    (4) Declaraţiile preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei Naţionale de Integritate sînt transmise, în termen de 20 de zile de la primire, spre control unei comisii speciale create de Parlament, fiind însoţite de extrasul autentificat din registrul de evidenţă a declaraţiilor.
    Articolul 11. Controlul veniturilor şi al proprietăţii
    (1) Controlul veniturilor şi al proprietăţii expuse în declaraţie se efectuează de către Comisia Naţională de Integritate în conformitate cu regulamentul comisiei aprobat de Parlament.
    (2) Pe parcursul desfăşurării controlului, Comisia Naţională de Integritate poate solicita instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, persoanelor fizice sau juridice documentele şi informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de control.
    (3) La solicitarea motivată a Comisiei Naţionale de Integritate, conducătorii instituţiilor şi ai autorităţilor publice implicate, precum şi ai persoanelor juridice, au obligaţia să prezinte acesteia, în cel mult 15 zile lucrătoare, pe suport de hîrtie sau în format electronic, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele care ar putea conduce la soluţionarea cauzei.
    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul declaraţiilor depuse de preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Integritate. Declaraţiile acestora sînt controlate de către o comisie specială creată de Parlament.
    (5) Termenul de prescripţie pentru verificarea declaraţiilor nu poate depăşi un an de la primirea acestora de către Comisia Naţională de Integritate.
    Articolul 12. Confidenţialitatea informaţiilor
    Persoanele specificate la art. 9, personalul Comisiei Naţionale de Integritate cărora le-au devenit cunoscute date şi informaţii care nu sînt publice sau care constituie secret de stat sînt obligate să nu divulge aceste informaţii.
    Articolul 13. Transparenţa declaraţiilor
    (1) Comisia Naţională de Integritate publică declaraţiile primite pe pagina sa web în termen de 30 de zile de la primire, asigurînd accesul permanent la acestea, cu excepţia datelor prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (2) Nu sînt publice şi constituie informaţie confidenţială datele din declaraţii ce se referă la numărul de identificare atribuit declarantului, numele, prenumele, anul naşterii, adresa şi numărul de identificare al membrilor de familie, adresa şi numărul cadastral al bunurilor imobile, numărul de înmatriculare a bunurilor mobile, precum şi informaţia cu privire la creditorii sau debitorii declarantului.
    (3) Declaraţiile ofiţerilor de informaţie şi securitate nu sînt publice.
    Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea
                         prevederilor prezentei legi
    (1) Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei aplicabile persoanei respective.
    (2) Nedepunerea declaraţiei de către subiectul declarării în termenele stabilite la art. 8 din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 3302 din Codul contravenţional.
    (3) Indicarea intenţionată în declaraţie a datelor inexacte sau incomplete constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art. 3521 din Codul penal.
    (4) Divulgarea sau publicarea intenţionată a informaţiilor care nu sînt publice sau care constituie secret de stat de către persoanele cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului declaraţiilor constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art. 3301 din Codul penal.
    (5) Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 3191 din Codul contravenţional.
    Articolul 15. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Subiecţii declarării menţionaţi la art.3 vor depune declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pînă la 1 iulie a anului următor intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    - va elabora şi va prezenta Parlamentului spre aprobare regulamentele de activitate al Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al comisiei departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate;
    - va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va lua măsurile necesare pentru asigurarea activităţii aferente organizării şi funcţionării Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi comisiilor departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Eugenia OSTAPCIUC

    Nr. 1264. Chişinău, 19 iulie 2002.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

   
anexa nr.3