LPM61/2007*
ID intern unic:  342784
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  16.03.2007
privind activitatea de audit*
Publicat : 13.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 72-75     art Nr : 230
    Abrogată din 01.01.19 prin LP271 din 15.12.17, MO7-17/12.01.18 art.48; în vigoare 01.01.19

    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647
    LP24 din 01.03.13, MO64-68/29.03.13 art.205

   
NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    ______________________________________
    *  Republicată  în temeiul art.XLI al Legii nr. 267 din 23 decembrie 2011 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.13-14, art.32.
    Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova:
    1) 78-XVI din 10.04.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 84-85, art.296
    2) 130-XVI din 12.06.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.115-116, art.445
    3) 250-XVI din 04.12.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art.842
    4) 108-XVIII din 17.12.2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193-196, art.609; în vigoare 01.01.10
    5) 131-XVIII din 23.12.2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art.35
    6) 267 din 23.12.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.13-14, art.32; în vigoare 13.01.12   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul de reglementare
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali, reglementează exercitarea profesiei de auditor.
    Articolul 2. Noţiunile de bază
    În înţelesul prezentei legi, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
    activitate de audit – activitate de întreprinzător care constă în prestarea de servicii profesionale, efectuate pe bază de contract, pentru exprimarea opiniei asupra veridicităţii rapoartelor financiare în conformitate cu prezenta lege şi cu legislaţia în domeniu;
    audit – examinare independentă a rapoartelor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate şi a altor informaţii, aferente acestora, ale entităţii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului asupra corespunderii lor, sub toate aspectele semnificative, cerinţelor stabilite faţă de aceste rapoarte;
    auditor – persoană fizică care deţine certificat de calificare al auditorului;
    asociaţie a auditorilor – formaţiune benevolă, de sine stătătoare, autogestionară, constituită prin libera manifestare a voinţei auditorilor, societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali, asociaţi pe baza comunităţii de interese profesionale în vederea exercitării în comun a drepturilor civile, economice şi sociale, care nu are drept scop obţinerea de profit;
    certificat de calificare al auditorului – document, eliberat în modul stabilit de prezenta lege, ce confirmă calificarea profesională de auditor;
    Cod etic – codul etic al profesioniştilor contabili, emis de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare;
    entitate auditată – entitate, inclusiv subdiviziunile ei, ale cărei rapoarte financiare anuale, rapoarte financiare anuale consolidate şi/sau alte informaţii aferente acestora sînt supuse auditului;
    raportul auditorului – document cu putere juridică, elaborat în conformitate cu art.8;
    risc de audit – riscul exprimării de către auditor a unei opinii de audit necorespunzătoare în cazul în care rapoartele financiare conţin denaturări semnificative;
    solicitantul auditului – persoană fizică sau persoană juridică ce solicită efectuarea auditului;
    societate de audit, auditor întreprinzător individual – subiect al activităţii de întreprinzător, înregistrat în conformitate cu legislaţia civilă şi cu legislaţia specială din domeniu;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    stagiar – persoană fizică angajată pentru stagiere în modul prevăzut la art.19, care nu este auditor, dar care participă la misiuni de audit sub conducerea unui auditor;
    standarde de audit – standardele internaţionale de control al calităţii, de audit, pentru misiunile de examinare, certificare şi servicii conexe, emise de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare.
    Articolul 3. Principiile fundamentale ale activităţii de audit
    Activitatea de audit se bazează pe următoarele principii:
    a) independenţă;
    b) integritate;
    c) obiectivitate;
    d) competenţă profesională şi prudenţă;
    e) confidenţialitate;
    f) comportament profesional.
    Articolul 4. Tipurile de audit
    (1) Auditul poate fi obligatoriu sau solicitat.
    (2) Auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale, inclusiv al celor consolidate, se efectuează la entităţile de interes public şi la alte entităţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (3) Auditul solicitat se efectuează la cererea acţionarilor (asociaţilor), a conducerii entităţii auditate, a investitorilor, a creditorilor, a organelor de stat, a instanţei de judecată.
Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT
    Articolul 5. Societatea de audit, auditorul
                       întreprinzător individual
    (1) Societatea de audit poate fi constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau de societate pe acţiuni. Cea mai mare parte a valorii aporturilor la capitalul social al societăţii de audit aparţine auditorilor şi/sau societăţilor de audit rezidente sau nerezidente.
    (2) Organul executiv al societăţii de audit, auditorul întreprinzător individual sînt conduşi de auditor.
    (3) Auditorul poate desfăşura activitate de audit în calitate de auditor întreprinzător individual sau salariat al unei societăţii de audit ori al unui auditor întreprinzător individual.
    (4) Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual sînt obligaţi să respecte principiile de organizare şi desfăşurare a activităţii de audit în conformitate cu standardele de audit, cu actele legislative şi cu alte acte normative care reglementează aceste principii.
    Notă: Alin.3 art.5 va fi în redacţie nouă de la 13.07.2012 conform Legii nr.267 din 23.12.2011.
    Articolul 6. Serviciile prestate de societatea de audit,
                       de auditorul întreprinzător individual
    (1) Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual, pe lîngă activitatea de audit, pot presta servicii:
    a) de organizare, de restabilire şi de ţinere a evidenţei contabile;
    b) de acordare a asistenţei la automatizarea evidenţei contabile;
    c) de expertiză contabilă;
    d) de planificare fiscală şi de calcul al obligaţiilor de plată la buget, de întocmire a declaraţiilor fiscale;
    e) de analiză a activităţii economico-financiare;
    f) de consultanţă şi deservire informaţională în probleme ce ţin de domeniul legislaţiei financiare şi fiscale;
    g) de elaborare şi propagare a materialelor metodice, a recomandărilor privind evidenţa contabilă, impozitarea, auditul;
    h) de asistenţă juridică în probleme de activitate economico-financiară;
    i) de asistenţă în domeniul managementului;
    j) de asistenţă în administrare, reorganizare şi lichidare;
    k) de consultanţă în administrarea investiţiilor, în analiza proiectelor investiţionale;
    l) de îndeplinire a funcţiilor cenzorului/comisiei de cenzori.
    (2) Pe lîngă activitatea de audit, unul şi acelaşi auditor nu poate presta, în cadrul aceleiaşi entităţi auditate, pentru aceeaşi perioadă de gestiune, serviciile menţionate la alin. (1) lit.a), c), d), i), j), l).  
    Articolul 7. Efectuarea auditului
    (1) Organul superior de conducere al entităţii auditate are atribuţia de a confirma societatea de audit, auditorul întreprinzător individual care vor efectua auditul şi de a stabili onorariile acestora.
    (2) Relaţiile dintre societatea de audit, auditorul întreprinzător individual şi entitatea auditată sau solicitantul auditului se reglementează de contractul de audit, încheiat conform legislaţiei civile.
    (3) Contractul de audit se încheie în scris şi, pe lîngă cerinţele prevăzute de legislaţia civilă, va conţine obiectivul şi sfera de aplicare a auditului.
    Articolul 8. Raportul auditorului
    (1) Raportul auditorului va conţine opinia auditorului din toate punctele de vedere semnificative cu privire la măsura în care rapoartele financiare auditate sînt întocmite în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil. Opinia auditorului poate fi nemodificată sau modificată, respectiv, opinie cu rezerve, opinie contrară sau imposibilitatea exprimării unei opinii.
    (2) Raportul auditorului va corespunde cerinţelor standardelor de audit şi va conţine elementele fundamentale în următoarea succesiune:
    a) titlul;
    b) destinatarul;
    c) partea introductivă cu enumerarea rapoartelor financiare auditate;
    d) descrierea responsabilităţii conducerii pentru întocmirea rapoartelor financiare;
    e) descrierea responsabilităţii auditorului de a exprima o opinie asupra rapoartelor financiare şi a domeniului de aplicare a auditului, inclusiv:
    – o referire la standardele de audit şi la alte reglementări din domeniul auditului aplicate;
    – descrierea auditului efectuat în conformitate cu standardele menţionate;
    f) paragraful care conţine opinia auditorului asupra rapoartelor financiare şi o referire la cadrul general de raportare financiară utilizat pentru întocmirea rapoartelor financiare;
    g) numele, prenumele, semnătura auditorului, datele din certificatul de calificare al auditorului;
    h) data emiterii raportului;
    i) adresa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual în al cărei/ cărui nume activează auditorul.
    [Art.8 al.(2), lit.i) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.8 al.(2), lit.i) modificată prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    (3) În caz de încălcare a restricţiilor prevăzute la art.11 alin.(4), Consiliul de supraveghere al activităţii de audit declară nul raportul auditorului, fapt care atrage efectuarea repetată a auditului de către un alt auditor.
    Articolul 9. Asigurarea riscului de audit
    (1) Pentru asigurarea riscului de audit, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual sînt obligaţi să încheie cu asigurătorul contract de asigurare de răspundere civilă profesională, obiectul de asigurare fiind contractul de audit ori activitatea de audit a rapoartelor financiare, şi/sau să constituie provizioane a căror mărime minimă nu va fi mai mică de 15% din venitul vînzărilor al anului de gestiune aferent auditului rapoartelor financiare anuale şi/sau al rapoartelor financiare anuale consolidate.
    (2) Provizioanele constituite se plasează în active cu lichiditate înaltă care să asigure accesibilitatea lor în orice moment.
    Articolul 10. Controlul calităţii lucrărilor de audit
    (1) Societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali sînt obligaţi să elaboreze şi să respecte politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit în conformitate cu cerinţele standardelor de audit şi ale Codului etic.
    (2) Politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit se aprobă printr-un document (ordin, dispoziţie etc.) emis de conducerea societăţii de audit, de auditorul întreprinzător individual.
    (3) Procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit se efectuează în cadrul fiecărei societăţi de audit şi de fiecare auditor întreprinzător individual.
    (4) Procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit aplicate de societăţile de audit, de auditorii întreprinzători individuali se documentează conform criteriilor stabilite în standardele de audit şi în Codul etic şi cuprind:
    a) responsabilitatea conducerii societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual privind calitatea lucrărilor de audit;
    b) cerinţe relevante de etică, inclusiv independenţa;
    c) acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice;
    d) resursele umane, inclusiv desemnarea echipelor misiunii;
    e) realizarea misiunii, inclusiv:
    – consultarea;
    – revizuirea controlului calităţii misiunii;
    – diferenţele de opinie;
    – documentarea misiunii;
    f) monitorizare, inclusiv:
    – monitorizarea politicilor şi procedurilor de control al calităţii;
    – evaluarea, comunicarea şi remedierea deficienţelor identificate;
    – plîngeri şi contestaţii.
    (5) Societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali prezintă anual Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, pînă la 30 aprilie al anului ce urmează după anul gestionar:
    a) rapoarte financiare şi informaţie privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit, stabilite de standardele de audit;
    b) raport privind transparenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual pentru plasare pe pagina web oficială a Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, în cazul efectuării auditului la entitatea de interes public, care include cel puţin următoarele elemente:
    - informaţie despre apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie profesională a societăţilor de audit şi a auditorilor;
    - informaţie despre politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit, eficienţa lor declarată de organul executiv;
    - data efectuării ultimei verificări a calităţii lucrărilor de audit;
    - declaraţie privind respectarea de către societatea de audit, de auditorul întreprinzător individual a principiului independenţei;
    - informaţie privind instruirea profesională continuă a auditorilor;
    - numele, prenumele, datele din certificatul de calificare al auditorului, semnătura directorului societăţii de audit, ale auditorului întreprinzător individual.
    [Art.10 al.(5), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.10 al.(5), lit.b) modificată prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
Capitolul III
GARANŢIILE PROFESIEI DE AUDITOR
    Articolul 11. Independenţa auditorului
    (1) În exercitarea profesiei, auditorul este independent şi se conduce de prezenta lege şi de alte acte normative aprobate în vederea executării ei.
    (2) Auditorul este liber de a alege metoda de efectuare a auditului şi de a coordona cu membrii echipei de audit, cu conducerea societăţii de audit sau cu auditorul întreprinzător individual procedurile pe care le va utiliza.
    (3) Conducerea societăţii de audit, proprietarii sau acţionarii societăţii de audit ori ai societăţii afiliate nu intervin în efectuarea auditului sub nici o formă care ar limita independenţa şi obiectivitatea auditorului.
    (4) Principiul independenţei auditorului este încălcat în cazul:
    a) implicării lui directe sau indirecte în entitatea auditată în calitate de fondator, proprietar, persoană cu funcţie de răspundere şi/sau participării lui în afacerile economico-financiare ale acesteia;
    b) exercitării funcţiilor manageriale sau a altor funcţii în cadrul entităţii auditate pe parcursul perioadei auditate sau în ultimii 3 ani de pînă la efectuarea auditului;
    c) existenţei relaţiilor de rudenie de pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate cu proprietarii şi membrii organului de conducere al entităţii auditate;
    d) acceptării de bunuri şi servicii în calitate de cadouri, precum şi a unei cordialităţi şi ospitalităţi exagerate din partea entităţii auditate;
    e) remunerării, condiţionate de faptele descoperite sau de rezultatele serviciilor prestate;
    g) efectuării auditului de către unul şi acelaşi auditor mai mult de 7 ani consecutivi la aceeaşi entitate. Auditorul care a efectuat auditul la o entitate în decursul a 7 ani consecutivi poate efectua la aceeaşi entitate auditul doar la expirarea a 2 ani de la ultimul audit.
    (5) Onorariile pentru serviciile de audit vor fi independente de evenimentele bazate pe condiţionări sau de eventualităţi neprevăzute ori bazate pe faptul că auditorul, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual prestează şi alte servicii entităţii auditate.
    Articolul 12. Garanţiile independenţei auditorului
    (1) Imixtiunea în exercitarea profesiei de auditor se interzice.
    (2) Auditorul poate fi audiat referitor la esenţa relaţiilor sale cu entitatea căreia i-a prestat servicii de audit în cadrul proceselor penale, civile şi contravenţionale.
    (3) Nici o autoritate publică nu este în drept să influenţeze asupra prestării serviciilor de audit, asupra raportului şi documentelor de lucru ale auditorului.
    Articolul 13. Confidenţialitatea în activitatea de audit
    (1) Auditorul respectă confidenţialitatea informaţiei referitoare la businessul entităţii auditate, obţinute în timpul exercitării serviciilor profesionale. Obligaţia de a respecta confidenţialitatea rămîne în vigoare şi după încheierea relaţiilor dintre auditor şi entitatea auditată.
    (2) Auditorul, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual asigură respectarea confidenţialităţii din partea personalului care desfăşoară activitate sub controlul său, precum şi din partea persoanelor care oferă consultanţă şi asistenţă.
Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUDITORULUI,
 ALE ENTITĂŢII AUDITATE ŞI ALE ASOCIAŢIILOR
AUDITORILOR ŞI SOCIETĂŢILOR DE AUDIT

    Articolul 14. Drepturile auditorului
    Auditorul are dreptul:
    a) să aleagă metoda de efectuare a auditului, în limitele prevăzute de standardele de audit;
    b) să planifice de sine stătător efectuarea auditului;
    c) să solicite de la conducerea entităţii auditate explicaţii verbale şi scrise;
    d) să beneficieze de serviciile experţilor, specialiştilor şi altor persoane, ale căror cunoştinţe sînt necesare în efectuarea auditului;
    e) să refuze efectuarea auditului, cu rezilierea contractului de audit, dacă entitatea auditată:
    - nu a prezentat documentele necesare ori a prezentat documente care conţin date incomplete sau eronate;
    - nu a eliminat impedimentele apărute în procesul auditului;
    - intervine în acţiunile auditorului;
    f) să primească toate înştiinţările şi comunicările aferente oricărei convocări a şedinţei consiliului, a adunării generale a entităţii auditate.
    Articolul 15. Obligaţiile auditorului
    Auditorul este obligat:
    a) să efectueze auditul în conformitate cu prevederile standardelor de audit şi ale legislaţiei în vigoare;
    b) să respecte condiţiile contractului de audit;
    c) să notifice proprietarul, solicitantul de audit şi/sau persoana responsabilă de conducerea entităţii auditate despre denaturările semnificative depistate şi despre acţiunile recomandate în urma efectuării auditului asupra rapoartelor financiare;
    d) să renunţe la efectuarea auditului dacă se încalcă principiul independenţei activităţii auditorului;
    e) să păstreze confidenţialitatea informaţiei aferente entităţii auditate şi să nu o divulge persoanelor terţe, cu excepţia divulgării în cadrul proceselor penale, civile şi contravenţionale, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislația privind piața financiară nebancară;
    [Art.15 lit.e) modificată prin LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17]
    f) în fiecare an, începînd cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare (nu mai puţin de 40 de ore academice) în organizaţiile, instituţiile cu instruire profesională continuă, conform modului stabilit de Guvern;
    g) să respecte cerinţele faţă de controlul calităţii lucrărilor de audit;
    h) să prezinte adunării generale a entităţii auditate raportul său, precum şi informaţie referitoare la denaturările depistate.
    Articolul 16. Drepturile entităţii auditate
    Entitatea auditată are dreptul:
    a) să primească de la societatea de audit, de la auditorul întreprinzător individual informaţie exhaustivă despre cerinţele standardelor de audit şi ale legislaţiei în vigoare referitor la efectuarea auditului şi ale altor acte pe care se bazează auditorul la exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare;
    b) să primească de la societatea de audit, de la auditorul întreprinzător individual recomandări privind înlăturarea cazurilor de încălcare a cerinţelor actelor normative;
    c) să rezilieze în mod unilateral contractul de audit încheiat cu societatea de audit, cu auditorul întreprinzător individual în cazul în care auditorul în procesul de efectuare a auditului încalcă obligaţiile prevăzute la art.15. În cazul rezilierii contractului, entitatea auditată va informa Consiliul de supraveghere a activităţii de audit despre acest fapt şi despre motivele rezilierii;
    d) să sesizeze Consiliul de supraveghere a activităţii de audit şi alte organe abilitate în cazul depistării încălcărilor legislaţiei în vigoare, comise de auditori.  
    Articolul 17. Obligaţiile entităţii auditate
    Entitatea auditată este obligată:
    a) să creeze reprezentanţilor societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual condiţii pentru efectuarea auditului, să prezinte documentaţia solicitată, explicaţii verbale şi scrise;
    b) să nu intervină în acţiunile societăţii de audit, ale auditorului întreprinzător individual în scopul limitării aspectelor supuse auditului;
    c) să adreseze, în numele său la cerinţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual, solicitări în formă scrisă în adresa persoanelor terţe pentru primirea informaţiei necesare;
    d) să respecte condiţiile contractului de audit.  
    Articolul 18. Asociaţia auditorilor şi societăţilor de
                         audit, drepturile şi obligaţiile acesteia
    (1) Auditorii şi societăţile de audit sînt în drept să se asocieze, pe principii benevole, conform prevederilor Codului civil, în asociaţie profesională în temeiul calităţii de membru individual sau colectiv.
    (2) Asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit se constituie la adunarea lor generală. Atribuţiile adunării generale a auditorilor şi societăţilor de audit şi atribuţiile organului ei de conducere se stabilesc în statutul asociaţiei şi se aprobă de adunarea generală.
    (3) Lucrările adunării generale a auditorilor şi societăţilor de audit şi activitatea organului ei de conducere se bazează pe principii de autoreglementare.
    (4) Asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit este în drept:
    a) să reprezinte interesele profesionale ale membrilor săi;
    b) să colaboreze cu alte asociaţii şi cu organizaţii neguvernamentale de profil din ţară şi din străinătate;
    c) să elaboreze şi să implementeze reguli profesionale proprii în conformitate cu standardele de audit, cu Codul etic, precum şi proiecte de programe de instruire profesională continuă a auditorilor.
    (5) Asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit este obligată:
    a) să coordoneze activitatea membrilor săi;
    b) să asigure supravegherea internă asupra activităţii de audit a membrilor săi;
    c) să monitorizeze instruirea profesională continuă a membrilor săi;
    d) să medieze, cu acordul tuturor părţilor, litigiile dintre membrii săi şi entităţile auditate;
    e) să prezinte semestrial Ministerului Finanţelor informaţie privind apartenenţa la asociaţie a auditorilor, a auditorilor întreprinzători individuali, a societăţilor de audit pentru ţinerea Registrului de stat al auditorilor şi a Registrului de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali şi actualizarea informaţiei din ele.
Capitolul V
EXAMINAREA COMPETENŢEI PROFESIONALE
    Articolul 19. Stagierea în activitatea de audit
    Este stagiar în activitatea de audit persoana fizică ce întruneşte următoarele condiţii:
    a) are studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic;
    b) corespunde, pe parcursul stagierii, cerinţelor Codului etic;
    c) este angajat al societăţii de audit sau al auditorului întreprinzător individual pe tot parcursul perioadei de stagiere, în conformitate cu cerinţele Codului muncii, şi participă la misiuni de audit.
    Articolul 20. Cerinţe generale privind examenul
                         de calificare
    (1) Certificatul de calificare al auditorului se eliberează persoanelor care corespund cerinţelor specificate la prezentul articol şi au susţinut examenul de calificare.
    (11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.20 al.(11) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul general, pretendentul susţine examen de calificare. Examenul constă din probe scrise la următoarele discipline:
    a) auditul:
    - activitatea de audit;
    - cerinţele legislative şi standardele de audit;
    - conduita profesională şi independenţa;
    b) contabilitatea financiară:
    - principiile şi teoria generală a contabilităţii;
    - cerinţele legislative privind pregătirea rapoartelor anuale şi a rapoartelor anuale consolidate, privind standardele de contabilitate;
    c) contabilitatea de gestiune:
    - gestionarea riscurilor şi controlul intern;
    - principiile de bază ale gestionării financiare a întreprinderilor;
    d) managementul financiar:
    - analiza financiară;
    - economia afacerilor, economia generală şi financiară;
    - matematica şi statistica;
    e) dreptul:
    - legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale;
    - legislaţia fiscală, civilă şi comercială;
    - legislaţia privind societăţile comerciale;
    - legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare;
    f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate (la nivel de utilizator).
    (3) Examenul de calificare poate fi susţinut de cetăţenii Republicii Moldova, de cetăţenii străini şi de apatrizii care întrunesc următoarele cerinţe:
    a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină, studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic, confirmate prin diplomă de studii superioare complete, eliberată de o instituţie de învăţămînt superior din Republica Moldova sau dintr-un alt stat, cu condiţia recunoaşterii calificării şi echivalării acestei diplome de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
    b) să aibă vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic, din care:
    – cel puţin 6 luni ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru persoanele care au activat cel puţin 2 ani în calitate de angajaţi ai instituţiilor publice şi private în subdiviziunile de evidenţă contabilă, audit, juridice, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare, precum şi în subdiviziunile cu funcţii de elaborare şi/sau implementare a actelor legislative şi/sau normative în domeniile evidenţă contabilă, audit, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare;
    – cel puţin 2 ani ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru alte persoane decît cele menţionate la prima liniuţă;
    [Art.20 al.(3), lit.b) în redacţia LP24 din 01.03.13, MO64-68/29.03.13 art.207]
   
c) să nu aibă antecedente penale nestinse;
    d) să posede limba de stat.
    (4) Pentru susţinerea examenului la fiecare disciplină se percepe o plată în mărime de 350 de lei. Suma plăţilor pentru susţinerea examenului se varsă la contul special al Trezoreriei teritoriale Chişinău – bugetul de stat.
    (41) Pentru a fi admis la examenul de calificare, pretendentul transmite la Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, următoarele documente:
    a) o cerere de admitere la examenul de calificare (conform modelului prevăzut în anexa la prezenta lege);
    b) curriculum vitae;
    c) o fotografie în format electronic și/sau două fotografii cu dimensiunea 3x4 cm;
    d) o declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și contravenționale;
    e) diploma de studii superioare corespunzătoare, confirmată de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cazul studiilor peste hotare;
    f) documentele ce confirmă angajarea şi experienţa în muncă corespunzătoare în Republica Moldova sau documentul (tradus în limba de stat şi legalizat conform legislaţiei în vigoare) care confirmă o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic acumulată în afara Republicii Moldova;
    g) recomandarea, în formă scrisă, a organului executiv al societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la care este angajat pe parcursul perioadei de stagiu;
    h) buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz), eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;
    i) certificatul internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului, cu anexarea disciplinelor susţinute, tradus în limba de stat şi legalizat în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz);
    j) confirmarea certificatului internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului de către organul care l-a eliberat, tradusă în limba de stat şi legalizată în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz).
    [Art.20 al.(41) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(42) În cazul depunerii actelor în format electronic, originalele actelor se prezintă la secretarul Comisiei de certificare cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită privind desfăşurarea examenului. În cazul depunerii actelor pe suport de hîrtie, concomitent cu prezentarea copiilor documentelor, se prezintă şi originalele acestora. Originalele documentelor se restituie după confruntarea acestora cu copiile. Copiile documentelor şi documentele corespunzătoare se prezintă de către pretendent la secretarul Comisiei, într-o mapă-dosar, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea examenului.
    [Art.20 al.(42) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare şi al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, pretendenţii susţin examene şi primesc certificatele de calificare corespunzătoare la Banca Naţională a Moldovei şi la Comisia Naţională a Pieţei Financiare numai după susţinerea examenului şi primirea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general.
    Articolul 21. Organizarea examenului de calificare
    (1) Examenul de calificare se organizează de Ministerul Finanţelor, iar examinarea se efectuează de Comisia de certificare. În calitate de observatori pot participa reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, asociaţiilor auditorilor, contabililor şi societăţilor de audit.
    (2) Pretendenţii care nu au susţinut examenul la unele discipline pot fi admişi să repete examenul prima dată – peste 6 luni şi a doua oară – peste un an după încercarea anterioară, cu respectarea termenului limită de pînă la 3 ani, care începe să curgă din ziua în care candidatul a susţinut examenul la una din discipline.
    (3) Decizia asupra rezultatului examenului de calificare poate fi contestată în Consiliul de supraveghere a activităţii de audit în termen de 30 de zile de la data primirii rezultatului.
    (4) Cerinţele generale privind examenul de calificare, gestionarea procesului de examinare şi înregistrare a pretendenţilor, componenţa nominală a Comisiei de certificare şi modalitatea de selectare a membrilor ei care evaluează rezultatele examenelor, modul de organizare şi supraveghere, termenele de susţinere a examenului de calificare, modul de eliberare, suspendare şi retragere a certificatului de calificare al auditorului, cerinţele privind instruirea profesională continuă sînt stabilite în Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat de Guvern.
Capitolul VI
ELIBERAREA ŞI RETRAGEREA CERTIFICATULUI
DE CALIFICARE AL AUDITORULUI. SUSPENDAREA,
ÎNCETAREA ŞI RELUAREA ACTIVITĂŢII

AUDITORULUI
    Articolul 22. Eliberarea certificatului de calificare
                         al auditorului
    (1) Pretendentul care a susţinut examenul de calificare primeşte certificat de calificare al auditorului. Termenul de valabilitate al certificatului este nelimitat.
    (2) Certificatul de calificare al auditorului se eliberează de Ministerul Finanţelor şi va cuprinde:
    a) stema de stat;
    b) serie şi număr;
    c) numele şi prenumele titularului;
    d) denumirea organului emitent;
    e) numărul şi data deciziei Comisiei de certificare;
    f) domeniul de calificare;
    g) semnătura preşedintelui şi a secretarului Comisiei de certificare;
    h) numărul şi data înregistrării lui;
    i) fotografia titularului;
    j) ştampila Ministerului Finanţelor.
    (3) Formularul certificatului de calificare al auditorului este un document de strictă evidenţă.
    (4) Certificatul de calificare al auditorului se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării deciziei de către Comisia de certificare, care nu poate fi luată mai tîrziu decît la 15 zile lucrătoare de la data susţinerii examenului.
    [Art.22 al.(4) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 23. Retragerea certificatului de calificare
                         al auditorului
    (1) Certificatul de calificare al auditorului se retrage de către Ministerul Finanţelor în baza deciziei Consiliului de supraveghere a activităţii de audit în cazul în care:
    a) certificatul a fost primit la prezentarea unor documente false ori a fost depistată neautenticitatea datelor din documentele prezentate;
    b) titularul certificatului a încălcat cerinţele de instruire profesională continuă, prevăzute la art.15 lit.f);
    c) în privinţa titularului certificatului a fost pronunţată o sentinţă definitivă şi irevocabilă de condamnare pentru infracţiune legată de activitatea profesională.
    (2) Decizia de retragere a certificatului de calificare al auditorului se aduce la cunoştinţa titularului de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit în termen de 5 zile de la data emiterii. Decizia este executorie după expirarea a 10 zile de la data comunicării.
    (3) Persoana căreia certificatul de calificare al auditorului i s-a retras:
    a) în temeiul alin.(1) lit.a), este în drept să susţină examenul de calificare peste 5 ani de la data emiterii deciziei de retragere a certificatului;
    b) în temeiul alin.(1) lit.b) şi c), este în drept să susţină examenul de calificare peste 6 luni după înlăturarea încălcărilor comise sau după stingerea antecedentelor penale.
    Articolul 24. Suspendarea activităţii auditorului
    (1) Activitatea auditorului se suspendă de Ministerul Finanţelor în cazul în care auditorul:
    a) deţine o funcţie publică incompatibilă, conform legislaţiei, cu activitatea de audit;
    b) depune o cerere de suspendare a activităţii pe un termen de cel mult 3 ani.
    (2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), auditorul va înştiinţa, în termen de 30 de zile, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit despre apariţia situaţiei de incompatibilitate.
    (3) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.b), auditorul va depune la Consiliul de supraveghere a activităţii de audit o cerere scrisă de suspendare a activităţii în calitate de auditor. Consiliul de supraveghere a activităţii de audit va înştiinţa auditorul în termen de 30 de zile despre decizia adoptată.
    (4) La sfîrşitul fiecărui trimestru, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit va prezenta Ministerului Finanţelor informaţia privind auditorii care şi-au suspendat activitatea, pentru actualizarea informaţiei din Registrul de stat al auditorilor.
    (5) Orice raport al auditorului întocmit în perioada pentru care i s-a suspendat activitatea este declarat nul de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit.
    Articolul 25. Încetarea activităţii auditorului
    Activitatea auditorului încetează în caz:
    a) de radiere a sa, la cerere, din Registrul de stat al auditorilor;
    b) de retragere a certificatului de calificare al auditorului în temeiurile prevăzute la art.23 alin.(1);
    c) de deces al auditorului.
    Articolul 26. Reluarea activităţii auditorului
    (1) Dacă dispar condiţiile care au condus la suspendarea activităţii auditorului conform art.24, auditorul poate relua activitatea cu condiţia respectării prevederilor art.15 lit.f).
    (11) În cazul dispariţiei situaţiei de incompatibilitate prevăzute la art.24 alin.(1) lit.a), auditorul va înştiinţa, în termen de 30 de zile, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit despre reluarea activităţii. Consiliul de supraveghere a activităţii de audit informează Ministerul Finanţelor despre reluarea activităţii auditorului, pentru actualizarea informaţiei din Registrul de stat al auditorilor.
    (2) În cazul încetării activităţii:
    a) conform art.25 lit.a), auditorul poate relua activitatea cu condiţia respectării prevederilor art.20;
    b) conform art.25 lit.b), auditorul poate relua activitatea cu condiţia respectării prevederilor art.23 alin.(3).
Capitolul VII
REGLEMENTAREA DE STAT A ACTIVITĂŢII DE AUDIT
    Articolul 27. Organele de stat abilitate cu dreptul de
                         reglementare a activităţii de audit
    (1) Reglementarea de stat a activităţii de audit cuprinde asigurarea normativă și certificarea.
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Reglementarea de stat a activităţii de audit se efectuează de către Ministerul Finanţelor.
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (3) De competenţa Ministerului Finanţelor sînt:
    a) punerea în aplicare şi publicarea standardelor de audit şi a Codului etic, elaborarea, aprobarea şi publicarea programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general şi a altor acte normative din domeniul auditului;
    b) organizarea examenului de calificare şi evidenţa stagiarilor în activitatea de audit;
    c) ţinerea, în modul stabilit, a Registrului de stat al auditorilor şi a Registrului de stat al societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali, publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina web a Ministerului Finanţelor;
    d) reprezentarea intereselor Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale specializate în domeniul auditului, în modul stabilit de legislaţie;
    e) colaborarea cu asociaţiile profesionale ale auditorilor şi societăţilor de audit în procesul elaborării şi implementării proiectelor de acte normative privind activitatea de audit;
    f) eliberarea certificatelor de calificare ale auditorilor în baza deciziei Comisiei de certificare, suspendarea şi retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor în baza deciziei Consiliului de supraveghere a activităţii de audit.
    Articolul 28. Condițiile de desfășurare a activităţii
                          de audit
    (1) Pentru desfăşurarea activităţii de audit se stabilesc următoarele condiţii:
    a) corespunderea societăţii de audit şi a auditorului întreprinzător individual cu prevederile art. 5;
    b) prestarea de către societatea de audit şi de către auditorul întreprinzător individual, pe lîngă activitatea de audit, doar a serviciilor prevăzute la art. 6.
    (2) Se consideră încălcare a condițiilor de desfășurare a activității de întreprinzător cazurile în care societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual:
    a) efectuează o altă activitate de întreprinzător concomitent cu cea de audit, cu excepţia activităţilor permise de prezenta lege;
    b) nu corespunde prevederilor art. 5;
    c) a comis încălcări în procesul efectuării auditului, fapt confirmat prin decizia Consiliului de supraveghere a activităţii de audit.
    [Art.28 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 29. Registrul de stat al auditorilor
    (1) Registrul de stat al auditorilor se ţine în limba de stat, pe suport de hîrtie şi în formă electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
    (2) Registrul de stat al auditorilor cuprinde:
    a) numărul curent al înscrierii;
    b) numele şi prenumele auditorului;
    c) seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului;
    d) date privind instruirea profesională;
    e) date privind încetarea activităţii auditorului;
    f) date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului;
    g) date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului;
    h) date din buletinul de identitate (seria, numărul, data şi oficiul emitent);
    i) denumirea, sediul şi numărul de telefon al societăţii de audit, al auditorului întreprinzător individual în care îşi desfăşoară activitatea auditorul;
    j) apartenenţa auditorului la o asociaţie a auditorilor, contabililor.
    (3) Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care cuprinde informaţia de la lit.b), c) şi j) se publică anual în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform situaţiei de la 1 ianuarie, şi se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor la începutul fiecărui trimestru sau pe măsura survenirii modificărilor.
    (4) Dacă datele stipulate la alin.(2) lit.b), d)-j) s-au modificat, auditorul trebuie sa informeze Ministerul Finanţelor şi să prezinte acestuia, în termen de 30 de zile de la data modificării, copii de pe documentele confirmative pentru actualizarea informaţiei din Registrul de stat al auditorilor.
    (5) Pentru ţinerea Registrului de stat al auditorilor şi actualizarea informaţiei din el, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare prezintă semestrial Ministerului Finanţelor informaţia stipulată la alin.(2) lit.b), c) şi g).
    (6) În caz de retragere a certificatului de calificare al auditorului, de încetare a activităţii, auditorul este radiat din Registrul de stat al auditorilor.
    Articolul 30. Registrul de stat al societăţilor de audit,
                         al auditorilor întreprinzători individuali
    (1) Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali se ţine în limba de stat, în formă electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
    (2) Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali cuprinde:
    a) numărul curent al înscrierii;
    b) denumirea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual;
    c) sediul şi numărul de telefon al societăţii de audit, al auditorului întreprinzător individual;
    d) date privind acţionarii (asociaţii) şi cota pe care o deţin în capitalul social;
    e) date privind înregistrarea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual;
    f) date privind încetarea activităţii societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual;
    g) numele şi prenumele auditorilor care desfăşoară activitate în cadrul societăţii de audit, la auditorul întreprinzător individual;
    [Art.30 al.(2), lit.h) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(2), lit.i) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(2), lit.j) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(2), lit.k) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    l) informaţia privind apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit.
    (3) Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali care cuprinde informaţia de la lit.b), c), h) şi l) se publică anual în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform situaţiei de la 1 ianuarie, şi se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor la începutul fiecărui trimestru sau pe măsura survenirii modificărilor.
    (4) În cazul încetării activităţii, societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali sînt radiaţi din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali.
    (5) Pentru ţinerea şi actualizarea informaţiei din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali:
    a) Agenția Servicii Publice prezintă la Ministerul Finanţelor, lunar, informaţia indicată la alin. (2) lit. b);
    b) societăţile de audit și auditorii întreprinzători individuali prezintă la Ministerul Finanţelor, în termen de 30 de zile de la data desfăşurării activităţii de audit, informaţia indicată la alin. (2) lit. g).
    [Art.30 al.(5) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(5) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
Capitolul VIII
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL
ACTIVITĂŢII DE AUDIT

    Articolul 31. Autoritatea de supraveghere şi control
                         al activităţii de audit şi atribuţiile ei
    (1) Supravegherea şi controlul activităţii de audit sînt exercitate de Consiliul de supraveghere a activităţii de audit.
    (2) Consiliul de supraveghere a activităţii de audit, cu statut de persoană juridică, este o autoritate administrativă creată pe lîngă Ministerul Finanţelor pentru supravegherea activităţii de audit, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei legi şi al regulamentului aprobat de Guvern.
    (3) Consiliul de supraveghere a activităţii de audit are următoarele atribuţii:
    a) avizează proiectele actelor normative aferente activităţii de audit, elaborate de Ministerul Finanţelor;
    b) elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a auditorilor;
    c) monitorizează procesul de certificare a auditorilor;
    d) stabileşte cerinţe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit;
    e) examinează solicitările referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de audit;
    [Art.31 al.(3), lit.f) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.31 al.(3), lit.f) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    g) adoptă decizii privind retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor, privind suspendarea activităţii auditorului;
    h) supraveghează şi controlează activitatea auditorilor, auditorilor întreprinzători individuali şi a societăţilor de audit, a stagiarilor în activitatea de audit;
    i) monitorizează procesul de instruire profesională continuă a auditorilor, prevăzut la art.15 lit.f);
    j) selectează şi aprobă specialişti în componenţa Serviciului de control şi verificare;
    k) examinează respectarea principiului de independenţă a auditorului şi adoptă deciziile respective.
    Articolul 32. Consiliul de supraveghere a activităţii de audit
    (1) Consiliul de supraveghere a activităţii de audit (denumit în continuare Consiliu) este format din 7 membri: cîte 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei; 2 reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior cu profil economic specializaţi în contabilitate sau audit, avînd titlu ştiinţific în economie, se desemnează de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la solicitarea Ministerului Finanţelor.
    (2) Componenţa nominală a Consiliului se aprobă de Guvern pe un termen de 3 ani.
    (3) Consiliul prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte anuale de activitate, ale cărei rezultate se plasează anual pe pagina web a ministerului.
    (4) În cadrul Consiliului se constituie Serviciul de control şi verificare, care este un aparat permanent de lucru, format din 4 specialişti cu studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic, cu statut de funcţionar public, inclusiv secretarul Consiliului, încadraţi în conformitate cu prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Serviciul de control şi verificare efectuează controlul asupra modului în care auditorii, societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii de audit, ale standardelor de audit, ale Codului etic şi ale altor acte normative ce reglementează activitatea de audit, procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit.
    (5) În perioada de exercitare a funcţiilor de control şi verificare, specialiştii Serviciului de control şi verificare nu au dreptul să desfăşoare activitate de audit în cadrul societăţii de audit sau ca auditor întreprinzător individual.
    (6) Consiliul elaborează şi prezintă anual spre aprobare ministrului finanţelor planul de activitate internă şi devizul de cheltuieli. Cheltuielile de remunerare a specialiştilor din Serviciul de control şi verificare şi a membrilor Consiliului în perioada examinării actelor normative aferente activităţii de audit şi participării lor la şedinţele acestuia, alte cheltuieli legate de activitatea Consiliului vor fi suportate din mijloacele prevăzute în bugetul de stat.
    Articolul 33. Conducerea Consiliului
    (1) Consiliul este condus de preşedinte, ales de membrii Consiliului prin vot secret din rîndul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, ai Băncii Naţionale a Moldovei, ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare care sînt membri ai Consiliului.
    (2) Preşedintele Consiliului se alege pe un termen de 3 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă în funcţia de preşedinte al Consiliului pentru cel mult două termene consecutive.
    (3) Preşedintele Consiliului conduce activitatea şi prezidează şedinţele acestuia. În absenţa preşedintelui Consiliului, funcţiile lui sînt exercitate de vicepreşedinte.
    (4) Vicepreşedintele Consiliului se alege, la propunerea preşedintelui, din rîndul membrilor Consiliului prin vot deschis.
    (5) Candidatura secretarului Consiliului este propusă de preşedinte dintre membrii Serviciului de control şi verificare. Secretarul, pe lîngă exercitarea funcţiilor de control şi verificare, este responsabil de organizarea lucrărilor de secretariat şi a activităţilor protocolare ale Consiliului.
    (6) Membrii Consiliului şi ai Serviciului de control şi verificare sînt responsabili de sectorul de lucru încredinţat de preşedintele Consiliului şi sînt obligaţi să respecte cerinţele de confidenţialitate. 
    Articolul 34. Organizarea activităţii Consiliului
    (1) Şedinţele Consiliului se convoacă de preşedintele lui după caz, însă nu mai rar de o dată în trimestru. Şedinţele se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedinte/vicepreşedinte şi de secretar.
    (2) Şedinţa Consiliului este legal constituită dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total de membri, inclusiv preşedintele sau vicepreşedintele.
    (3) Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor.
    (4) Consiliul decide independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor şi de votare – secretă sau deschisă.
    (5) La şedinţele Consiliului, cu excepţia celor confidenţiale, pot fi invitaţi specialişti din domeniul economico-financiar şi juridic care nu sînt membri ai lui.
Capitolul IX
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI.
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    Articolul 35. Răspunderea auditorului, a societăţii de audit,
                        a auditorului întreprinzător individual
    (1) Auditorul este responsabil de formarea şi exprimarea opiniei în raportul său.
    (2) Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual răspund faţă de entitatea auditată, de solicitantul de audit conform legislaţiei civile, penale şi administrative.
    (3) Repararea pagubelor materiale cauzate entităţilor auditate, solicitantului de audit se efectuează din contul despăgubirilor de asigurare, al provizioanelor constituite în acest scop, din alte surse aflate la dispoziţia societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual.
    Articolul 36. Răspunderea entităţii auditate
    (1) Conducerea entităţii auditate este responsabilă de pregătirea şi prezentarea rapoartelor financiare.
    (2) Efectuarea auditului nu degrevează entitatea auditată de responsabilitatea pentru autenticitatea şi plenitudinea rapoartelor financiare şi a altor informaţii prezentate spre îndeplinirea condiţiilor prevăzute de contractul de audit.
    (3) Conducătorul entităţii care se eschivează de la efectuarea auditului obligatoriu răspunde conform prevederilor legale.
    Articolul 37. Soluţionarea litigiilor
    Litigiile apărute între părţile care au încheiat contract de audit se soluţionează pe cale amiabilă sau judiciară.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 38
    (1) Societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali care activează la data intrării în vigoare a prezentei legi, în termen de un an, vor aduce actele lor de constituire în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) Licenţele pentru desfăşurarea activităţii de audit eliberate de Camera de Licenţiere pînă la data adoptării prezentei legi rămîn valabile pentru întreaga lor perioadă de valabilitate.
    (3) Certificatele de calificare ale auditorilor, eliberate de Ministerul Finanţelor, valabile la data publicării prezentei legi, precum şi certificatele de calificare ale auditorilor eliberate după data publicării acesteia, vor fi înlocuite pînă la data intrării ei în vigoare, dar nu mai tîrziu de 6 luni, cu certificate de calificare fără termen.
    (4) Persoanelor care, împreună cu certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general, eliberat de Ministerul Finanţelor, deţin certificat de calificare al auditorului pentru instituţiile financiare, eliberat de Banca Naţională a Moldovei, şi/sau certificat de calificare al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, eliberat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, li se vor elibera certificat de calificare corespunzător fără termen de către organele respective, în temeiurile prevăzute la alin.(3).
    (5) Licenţele pentru desfăşurarea activităţii de evaluare a bunurilor imobile eliberate societăţilor de audit de către Camera de Licenţiere pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.78-XVI din 10 aprilie 2008 pentru modificarea articolului 6 din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit rămîn valabile pentru întreaga lor perioadă de valabilitate.
    Articolul 39
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va elabora şi va aproba Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, va aproba componenţa nominală a Consiliului;
    d) va elabora şi va aproba Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor.
    Articolul 40
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, cu excepţia art.38 şi 39, care intră în vigoare la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.729-XIII din 15 februarie 1996 cu privire la activitatea de audit se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr.61-XVI. Chişinău, 16 martie 2007.

   
anexa
    [Anexa introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]