HGM230/2012
ID intern unic:  342932
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 230
din  12.04.2012
privind crearea Agenţiei Naţionale Arheologice
Publicat : 20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80     art Nr : 265
    MODIFICAT
   
HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400


    În temeiul prevederilor alin. (1) art. 14 al Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235-240, art. 738), precum şi în scopul realizării politicii statului în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului naţional arheologic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează instituţia publică Agenţia Naţională Arheologică, subordonată Ministerului Culturii, care va exercita funcţia de fondator.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice, conform anexei nr. 1;
    Structura Agenţiei Naţionale Arheologice, conform anexei nr. 2.
    3. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Naţionale Arheologice în număr de 16 (şaisprezece) unităţi, salarizat conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.
    4. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.775), cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul „Alte instituţii şi întreprinderi” se completează cu o poziţie nouă, 7, cu următorul cuprins:   „7. Agenţia Naţională Arheologică”.
    5. Activitatea Agenţiei este finanţată din contul mijloacelor băneşti alocate din bugetul de stat, precum şi al mijloacelor speciale obţinute în corespundere cu legislaţia în vigoare.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                               Boris Focşa
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 230. Chişinău, 12 aprilie 2012.

  Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.230
din 12 aprilie 2012
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale Arheologice
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, atribuţiile de bază, funcţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este o instituţie publică specializată, creată de către Guvern în conformitate cu prevederile Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, în scopul implementării politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.
    3. Agenţia este o instituţie publică, subordonată Ministerului Culturii, cu statut de persoană juridică distinctă şi buget separat, dispune de conturi trezoreriale, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa în limba de stat. Sediul Agenţiei este stabilit în mun. Chişinău.
    4. Agenţia îşi exercită atribuţiile în domeniile sale de activitate în corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei în vigoare şi prezentul Regulament, în strînsă conlucrare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de cercetare ştiinţifică de profil arheologic, instituţiile de proiectare în domeniul construcţiilor şi amenajării teritoriului, cu persoane juridice sau fizice, activităţile cărora atrag după sine afectarea solului în adîncime, cu organismele internaţionale şi societatea civilă.
    5. Finanţarea activităţilor Agenţiei se efectuează din contul alocaţiilor bugetare şi al mijloacelor speciale din posesia instituţiei.
II. Misiunea, atribuţiile de bază şi drepturile Agenţiei
    Misiunea
    6. Agenţia are drept misiune implementarea politicii statului in domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic, organizarea şi exercitarea, în limitele competenţelor atribuite, a controlului şi supravegherii în numele statului a  respectării legislaţiei în domeniul protejării patrimoniului arheologic.
    Atribuţiile de bază şi funcţiile
    7. În vederea realizării misiunii sale, în  conformitate cu legislaţia în vigoare, Agenţiei îi revin următoarele atribuţii de bază şi funcţii:
    a) implementează în practică strategiile, politicile şi programele naţionale privind protejarea şi valorificarea patrimoniului arheologic;
    b) elaborează studii de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor ocrotite de stat care cuprind patrimoniul arheologic;
    c) elaborează planurile de management al siturilor arheologice;
    d) administrează siturile arheologice din Republica Moldova;
    e) efectuează inspecţia arheologică la nivel naţional;
    f) coordonează activităţile de valorificare a siturilor arheologice cu instituţiile de profil arheologic şi autorităţile administraţiei publice locale;
    g) realizează, în colaborare cu instituţiile de cercetare, activităţile de salvgardare a siturilor arheologice;
    h) elaborează, în colaborare cu Academia de Ştiinţe, metodologia întocmirii şi administrării Repertoriului şi Registrului arheologic naţional;
    i) elaborează Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova;
    j) elaborează, în colaborare cu Academia de Ştiinţe, administrează, deţine şi completează, anual, în baza informaţiilor oferite de instituţiile de profil, următoarele documente: Repertoriul arheologic naţional; Registrul arheologic naţional; Baza naţională de date a siturilor arheologice; Registrul arheologilor din Republica Moldova;
    k) elaborează metodologia de clasare a siturilor arheologice în Registrul arheologic naţional;
    l) elaborează, în colaborare cu Academia de Ştiinţe, listele siturilor arheologice propuse pentru clasare;
    [Pct.7 lit.m) abrogată prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    n) organizează şi efectuează, contra plată, în bază de contract, după coordonarea cu Ministerul Culturii, cercetări arheologice preventive, de salvare şi de supraveghere;
    o) avizează, în baza referatelor de specialitate, ca urmare a coordonării cu Ministerul Culturii, lucrările ce urmează a fi efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic reperat;
    p) avizează, după coordonarea cu Ministerul Culturii, documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriilor în vederea stabilirii prezenţei/lipsei siturilor arheologice;
    q) realizează supravegherea de specialitate a lucrărilor în cadrul cărora au fost consemnate descoperiri arheologice întîmplătoare, declanşînd, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;
    r) elaborează şi înaintează Ministerului Culturii propuneri privind eliberarea certificatului de descărcare de sarcina arheologică, în cazul siturilor arheologice distruse sau aflate sub pericolul de a fi distruse;
    s) pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale date complete privind siturile arheologice din raza localităţilor corespunzătoare, instruieşte autorităţile administraţiei publice locale în probleme ce ţin de protecţia şi valorificarea patrimoniului arheologic;
    t) instituie, administrează, dezvoltă şi propune, în modul stabilit, Ministerului Culturii, pentru a fi prezentat Guvernului spre examinare, Cadastrul arheologic al Republicii Moldova;
    u) inventariază patrimoniul arheologic imobil naţional;
    v) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu asociaţiile obşteşti, în vederea protejării şi promovării patrimoniului arheologic, inclusiv prin recepţionarea informaţiilor actualizate privind cererile de construire în zonele cu patrimoniu arheologic;
    w)  elaborează şi publică „Cartea Albă” (lista monumentelor arheologice salvate şi puse în valoare), „Cartea Roşie” (lista monumentelor arheologice aflate în pericol de dispariţie), „Cartea Gri” (lista monumentelor arheologice desfiinţate prin cercetare) şi „Cartea Neagră” (lista monumentelor arheologice distruse fără a fi cercetate).
    Drepturile
    8. În vederea realizării atribuţiilor sale, Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    a) să inspecteze orice teren cu potenţial arheologic pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de forma de proprietate a acestuia, şi să dispună în scris măsuri necesare  pentru conservarea, protejarea, cercetarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale arheologice corespunzătoare;
    b) să emită şi să aplice, conform legii, prescripţii obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice care se fac vinovate de încălcare a regimului de protejare a patrimoniului arheologic;
    c) să sesizeze organele de drept din Republica Moldova pentru sancţionarea contravenţională sau penală a persoanelor vinovate de încălcarea regimului de protejare a patrimoniului arheologic, deteriorarea sau distrugerea acestuia;
    d) să adopte măsuri administrative şi tehnico-ştiinţifice în scopul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic;
    e) să înainteze Ministerului Culturii propuneri privind clasarea patrimoniului arheologic;
    f) să instituie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, obligaţii de protecţie a patrimoniului arheologic pentru proprietarii, administratorii sau titularii de drepturi reale asupra terenurilor cu patrimoniu arheologic;
    g) să reglementeze sau să interzică, după caz, activităţile antropice în spaţiile cu patrimoniul arheologic;
    h) să efectueze controale, în vederea stabilirii existenţei patrimoniului arheologic, la persoanele fizice şi juridice, beneficiari, instituţii de proiectare care, prin acţiunile lor, pot afecta, direct sau indirect, siturile arheologice sau zonele cu potenţial arheologic şi să verifice orice tip de proiect ce preconizează intervenţii asupra solului şi subsolului, în scopul de a evita deteriorarea sau distrugerea patrimoniului arheologic;
    [Pct.8 lit.h) în redacția HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    i) să încheie cu persoane fizice sau juridice, în condiţiile legislaţiei în vigoare, după coordonarea cu Ministerul Culturii, contracte de dare în locaţiune a siturilor arheologice, să monitorizeze folosirea patrimoniului arheologic şi condiţiile de protejare şi valorificare a acestuia;
    j) să emită instrucţiuni şi recomandări cu privire la modalităţile de protejare a siturilor arheologice;
    k) să editeze buletine informaţionale referitoare la starea monumentelor, precum şi alte publicaţii cu caracter metodic, ştiinţific, inclusiv monografii, privind rezultatele investigaţiilor arheologice realizate în cadrul lucrărilor de cercetare preventivă şi de salvare a monumentelor arheologice;
    l) să organizeze întruniri metodice în domeniul managementului patrimoniului arheologic, precum şi manifestări ştiinţifice pentru evaluarea cercetărilor arheologice, conservării, restaurării, protejării şi punerii în valoare a bunurilor arheologice imobile şi mobile.
III. Organizarea activităţii Agenţiei
    Structura şi personalul
    9. Sub aspect structural, Agenţia este constituită din conducerea acesteia, Serviciul documentarea şi evidenţa patrimoniului arheologic, Serviciul managementul patrimoniului arheologic, Serviciul arheologie preventivă, Serviciul finanţe şi contabilitate,  Serviciul juridic şi audit intern, Serviciul secretariat şi resurse umane.
    10. Subdiviziunile interioare ale Agenţiei activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către directorul general al Agenţiei.
    11. Conducerea administrează activitatea Agenţiei şi coordonează toate tipurile de lucrări ce ţin de implementarea în practică a politicilor de stat în domeniul evidenţei, protejării, inspectării şi salvării patrimoniului arheologic.
    12. Agenţia este administrată şi condusă de directorul general, asistat de către un director general adjunct. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului general şi a directorului general adjunct ai  Agenţiei se efectuează de către ministrul culturii, în condiţiile legii.
    13. Directorul general:
    a) asigură executarea şi respectarea conformă a actelor legislative şi normative în vigoare, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Culturii, a sarcinilor ce decurg din prezentul Regulament şi poartă răspundere personală pentru realizarea drepturilor şi obligaţiilor Agenţiei;
    b) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, şi poate delega această sarcină altor persoane;
    c) numeşte şi eliberează din funcţii angajaţii Agenţiei, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu aceştia, în condiţiile legii;
    d) determină şi repartizează atribuţiile subdiviziunilor, sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile angajaţilor Agenţiei;
    e) administrează procesul de întocmire a proiectului bugetului pe anul respectiv în partea ce ţine de alocaţiile necesare asigurării activităţii Agenţiei, proiectelor planurilor de activitate, finanţare şi asigurare tehnico-materială a Agenţiei, altor planuri şi le prezintă ministrului culturii spre aprobare, organizează controlul asupra îndeplinirii planurilor aprobate;
    f) prezintă, în modul stabilit, Ministerului Culturii rapoarte privind rezultatele activităţii, precum şi referitor la activitatea economico-financiară a Agenţiei;
    g) dispune de dreptul de administrare a mijloacelor financiare şi materiale ale Agenţiei, în limitele volumului aprobat de cheltuieli;
    h) încheie, după coordonarea cu Direcţia responsabilă de protejarea patrimoniului arheologic a Ministerului Culturii, contracte cu persoane juridice şi fizice în vederea efectuării lucrărilor de cercetare arheologică şi de salvare a siturilor arheologice;
    i)  întreprinde, în conformitate cu legislaţia în vigoare, măsuri pentru soluţionarea problemelor legate de activitatea Agenţiei, asigurarea tehnico-materială, întreţinerea spaţiilor care-i revin, soluţionează şi coordonează alte probleme legate de funcţionarea Agenţiei;
    j) poartă răspundere personală pentru utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor financiare şi materiale aflate la dispoziţia Agenţiei;
    k)  semnează deciziile şi prescripţiile emise de către Agenţie, precum şi misiunile de control, în limitele competenţelor sale;
    l) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru toţi angajaţii Agenţiei şi controlează executarea lor.
    14. În lipsa directorului general, atribuţiile acestuia sînt exercitate de directorul general adjunct.
    15. Schema de încadrare, în limitele personalului scriptic stabilit, se aprobă de ministrul culturii, în conformitate cu structura Agenţiei şi legislaţia în vigoare.
    16. Personalul Agenţiei, format din specialişti în domeniile corespunzătoare, este angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi activează în baza fişelor de post personale, aprobate în modul stabilit de către directorul general al Agenţiei.
    17. Din contul mijloacelor speciale, directorul general al Agenţiei poate angaja, prin contract, personal suplimentar, pentru îndeplinirea activităţilor ce ţin de competenţele Agenţiei.
Corespondenţa
    18. Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul general, în lipsa lui, de directorul general adjunct şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordinul directorului general.
    19. Semnăturile pe actele oficiale ale Agenţiei sînt aplicate de directorul general sau de directorul general adjunct, în următoarele forme:
    semnătură personală;
    semnătură digitală.
    Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
    20. În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru, în vederea examinării şi soluţionării unor chestiuni specifice şi luarea unor decizii în domeniile de referinţă. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.
IV. Dispoziţii finale
    21. Sursele de formare ale patrimoniului Agenţiei sînt:
    a) patrimoniul statului transmis Agenţiei în gestiune pentru asigurarea desfăşurării activităţii proprii;
    b) alocaţiile din buget;
    c) veniturile acumulate în urma prestărilor de servicii şi încheierii contractelor;
    d) donaţiile, granturile, sponsorizările şi alte venituri ce nu contravin legislaţiei.
    22. Pentru asigurarea activităţilor de teren, Agenţia dispune de utilaje  tehnice şi inventar de specialitate, inclusiv automobile proprii.
    23. Agenţia ţine evidenţa contabilă şi întocmeşte dări de seamă în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    24. Agenţia prezintă dări de seamă statistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    25. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Agenţiei se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    26. Activitatea Agenţiei poate fi sistată prin reorganizare sau dizolvare, în baza unei hotărîri de Guvern, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 230
din 12 aprilie 2012
STRUCTURA
Agenţiei Naţionale Arheologice
    Conducerea
    Serviciul documentarea şi evidenţa patrimoniului arheologic
    Serviciul managementul patrimoniului arheologic
    Serviciul arheologie preventivă
    Serviciul finanţe şi contabilitate
    Serviciul juridic şi audit intern
    Serviciul secretariat şi resurse umane