HGM245/2012
ID intern unic:  343010
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 245
din  19.04.2012
cu privire la Consiliul Naţional pentru parteneriatul
public-privat
Publicat : 27.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 82-84     art Nr : 281
    MODIFICAT
   
HG1173 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1234
    HG752 din 05.10.12, MO212-215/12.10.12 art.810
    HG420 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.458

    În temeiul prevederilor art.16 din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605) şi art.22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat.
    2. Se aprobă:
    Componenţa a Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat, conform anexei nr.2.
    [Pct.2 modificat prin HG1173 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1234]
    [Pct.3 abrogat prin HG1173 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1234]

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazăr

    Nr. 245. Chişinău, 19 aprilie 2012.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.245/2012

COMPONENŢA
Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat

    Director general al Agenției Proprietății Publice, președinte al Consiliului
    Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, vicepreședinte al Consiliului
    Secretar general al Guvernului
    Secretar general de stat al Ministerului Finanțelor
    Secretar general de stat al Ministerului Afacerilor Interne
    Secretar general de stat al Ministerului Apărării
    Secretar general de stat al Ministerului Justiției
    Secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
    Secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
    Secretar general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
    Director al Agenției Servicii Publice
    Președinte al Asociației Băncilor din Moldova
    [Anexa nr.1 în redacția HG1173 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1234]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG752 din 05.10.12, MO212-215/12.10.12 art.810]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG420 din 18.06.12, MO126-129/22.06.12 art.458]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.245
din 19 aprilie 2012
REGULAMENTUL
Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat (în continuare – Consiliu), este un organ consultativ, fără personalitate juridică, instituit pentru consolidarea eforturilor în organizarea eficientă a parteneriatului public-privat.
    2. Funcţia de bază a Consiliului constă în evaluarea politicii statului pentru definirea priorităţilor şi strategiilor de implementare a parteneriatului public-privat în Republica Moldova.
    3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe lîngă Guvern, în baza Legii nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat, prezentului regulament şi a altor acte normative în vigoare.
II. ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE CONSILIULUI
    4. Consiliul exercită următoarele atribuţii:
    1) definirea priorităţilor şi strategiilor de implementare a parteneriatului public-privat şi monitorizarea realizării acestuia;
    2) evaluarea politicii statului în domeniul parteneriatului public-privat, promovarea şi elaborarea recomandărilor în vederea îmbunătăţirii acestuia;
    3) contribuirea la crearea unui climat favorabil privind mobilizarea investiţiilor private şi atragerii acestora în proiectele de parteneriat public-privat de interes naţional;
    4) coordonarea proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional;
    5) evaluarea performanţelor parteneriatului public-privat;
    6) facilitarea colaborării interinstituţionale în domeniul parteneriatului public-privat;
    7) înaintarea recomandărilor şi propunerilor privind elaborarea actelor legislative şi normative, care au drept scop stabilirea şi promovarea priorităţilor în domeniu.
III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI
    5. Consiliul este condus de preşedinte. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedintele Consiliului.
    6. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea Consiliului;
    b) prezidează şedinţele Consiliului;
    c) reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă.
    7. În cadrul Consiliului activează Biroul permanent, din care fac parte preşedintele, vicepreşedintele şi 3 membri ai acestuia, aleşi la prima şedinţă a Consiliului cu votul majorităţii membrilor Consiliului. Biroul permanent se convoacă trimestrial sau la cererea preşedintelui.
    8. Biroul permanent exercită următoarele atribuţii:
    a) convoacă şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
    b) întocmeşte şi propune proiectul ordinii de zi a şedinţei;
    c) propune crearea grupurilor de lucru şi coordonează activitatea acestora;
    d) desemnează persoanele responsabile pentru pregătirea rapoartelor asupra problemelor de pe ordinea de zi a şedinţei.
    9. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de Agenţia Proprietăţii Publice prin intermediul Direcţiei parteneriat public-privat din cadrul căreia se va desemna şi secretarul Consiliului.
    10. Secretarul nu are calitate de membru al Consiliului şi nu are drept de vot.
    11. Secretarul are următoarele competenţe:
    a) pregăteşte seturile de materiale necesare pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului şi asigură desfăşurarea acestora;
    b) asigură accesul informaţional public la ordinea de zi a şedinţei Consiliului, transparenţa proceselor-verbale şi rapoartelor.
    12. Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare, o data în semestru, sau în şedinţe extraordinare, la decizia Biroului permanent, cu o notificare prealabilă a membrilor Consiliului, în termen de 3 zile calendaristice.
    121. Directorul general al Agenției Proprietății Publice, secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, secretarul general al Guvernului, secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, secretarul general de stat al Ministerului Justiției, directorul Agenției Servicii Publice și președintele Asociației Băncilor din Moldova participă și au drept de vot la toate ședințele Consiliului, iar reprezentanții altor autorități ale administrației publice centrale participă și au drept de vot numai în cazurile de examinare a proiectelor de parteneriat public-privat înaintate de aceștia.
    [Pct.121 introdus prin HG1173 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1234]
    13. Ședințele sînt deliberative dacă la ele participă cel puțin două treimi din membri, ținîndu-se cont de prevederile punctului 121 din prezentul Regulament.
    [Pct.13 în redacția HG1173 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1234]
    14. Membrii Consiliului au următoarele obligaţiuni:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    b) să participe la şedinţele Consiliului;
    c) să informeze, după caz, managerii instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului.
    15. Proiectul ordinei de zi a şedinţei este adus la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acesteia.
    16. Orice membru al Consiliului poate înainta propuneri pentru suplinirea ordinei de zi a şedinţei, care vor fi prezentate în scris secretarului Consiliului, fiind însoţite de materiale analitice aferente. Aceste propuneri pot fi incluse pe ordinea de zi la decizia Consiliului.
    17. Şedinţele Consiliului sînt publice. În funcţie de tematica supusă dezbaterii, la şedinţele Consiliului pot participa în calitate de invitaţi, fără drept de vot, reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, societăţii civile şi alte persoane interesate.
    18. Şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat de preşedintele Consiliului şi secretarul Consiliului.
    19. Deciziile Consiliului se adoptă prin simpla majoritate de voturi ale membrilor prezenţi. Membrii Consiliului care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul la opinie separată, anexată la decizie şi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
    20. Păstrarea şi arhivarea deciziilor Consiliului, a proceselor-verbale, precum şi a materialelor relevante sînt asigurate de secretarul Consiliului.
    21. Ordinea de zi și deciziile Consiliului sînt aduse la cunoștința publicului prin intermediul paginii web oficiale a Agenției Proprietății Publice.
    [Pct.21 în redacția HG1173 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1234]
    22. Deciziile Consiliului se transmit cu titlu consultativ Guvernului.