HGM329/2012
ID intern unic:  343404
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 329
din  28.05.2012
cu privire la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)
Publicat : 01.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 369
    MODIFICAT
   
HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371

    Titlul modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371

    NOTĂ:
    pe parcursul textului, sintagma „Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice” se substuie cu sintagma „Serviciul MPay” prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371     În conformitate cu art. 2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.425) şi pentru realizarea pct. 64 din Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art.780), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) (în continuare – Serviciul MPay) în calitate de mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, cu ajutorul instrumentelor de plată legal disponibile.
    [Pct.1 în redacţia HG329 din 02.06.2015, MO139-143/05.06.15 art.371]
    2. Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), în comun cu Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”, va identifica şi va pregăti pentru lansare şi funcţionare platforma tehnico-tehnologică necesară implementării Serviciului MPay.
    3. În perioada de pînă la lansarea în utilizare a platformei tehnico-tehnologice pentru implementarea Serviciului MPay, Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), cu suportul Cancelariei de Stat, Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Întreprinderii de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”, autorităţilor administraţiei publice centrale (inclusiv al structurilor subordonate acestora) identificate de Cancelaria de Stat şi în colaborare cu sectorul privat (inclusiv cu instituţiile financiare), va testa elementele viitorului serviciu şi va defini aspectele de standardizare a cadrului normativ, instituţional şi contractual.
    4. Ministerul Finanţelor şi Cancelaria de Stat (cu suportul Centrului de Guvernare Electronică (E-Government):
    a) va ajusta cadrul normativ şi instituţional şi va adapta platformele tehnico-tehnologice existente pentru asigurarea integrării cu Serviciul MPay în vederea realizării plăţilor electronice pentru serviciile publice, inclusiv încasarea mijloacelor financiare de la prestatorii de servicii de plată şi distribuirea acestora prestatorilor de servicii publice;
    b) va elabora mecanismul de finanţare a Serviciului MPay şi va prevedea mijloace financiare în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru funcţionarea acestuia.
    5. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, inclusiv structurile subordonate acestora:
    a) nu vor crea platforme proprii similare de efectuare a plăţilor electronice pentru servicii publice;
    b) vor ţine cont, la dezvoltarea serviciilor publice electronice cu plată, de implementarea Serviciului MPay.
    6. Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică (E-Government) şi al Întreprinderii de Stat  „Centrul de telecomunicaţii speciale”, precum şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare modul de utilizare a Serviciului MPay.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 329. Chişinău, 28 mai 2012.