HPO6/2012
ID intern unic:  343439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 6
din  16.02.2012
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016
Publicat : 05.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 109-112     art Nr : 371     Data intrarii in vigoare : 16.02.2012
    În temeiul articolului 2 din Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, prevăzut în anexă.
    Art. 2. – Guvernul, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Centrul pentru Drepturile Omului, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Comisia Naţională de Integritate, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, instanţele judecătoreşti, Institutul Naţional al Justiţiei, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiţiei, instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie, instituţiile de învăţămînt superior şi autorităţile administraţiei publice locale:
    a)  vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016;
    b)  vor prezenta Parlamentului anual, pînă la data de 1 martie, un raport asupra executării măsurilor  din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016.
    Art. 3. – Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului va exercita controlul permanent asupra îndeplinirii Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 şi va informa periodic Parlamentul, în  cadrul şedinţelor plenare, despre progresul în realizarea acţiunilor prevăzute în Plan.
    Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare de la data adoptării.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Liliana  PALIHOVICI

    Nr. 6. Chişinău, 16 februarie 2012.

    planul de acţiuni