OMFM61/2012
ID intern unic:  343581
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 61
din  04.06.2012
cu privire la aprobarea unor acte normative
 în domeniul activităţii de audit
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 697     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    MODIFICAT
    OMF186 din 04.11.15, MO306-310/13.11.15 art.2225; în vigoare din 01.01.16

    Întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) lit.a) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1.Se aprobă:
    1) Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit (anexa nr.1).
    2) Instrucţiunea privind modul de completare şi prezentare a Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit (anexa nr.2).
    3) Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind transparenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual (anexa nr.3).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013.
    3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul nr. 115 din 26 decembrie 2008.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                  Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 61. Chişinău, 4 iunie 2012.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF186 din 04.11.15, MO306-310/13.11.15 art.2225; în vigoare din 01.01.16]

Anexa nr. 2
la ordinul ministrului finanţelor
nr. 61 din 4 iunie 2012
INSTRUCŢIUNE
privind modul de completare şi prezentare a Informaţiei
privind respectarea procedurilor de control al calităţii
lucrărilor de audit
Secţiunea 1
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Instrucţiunea privind modul de completare şi prezentare a Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit (în continuare - Instrucţiunea) se extinde asupra societăţilor de audit, indiferent de forma juridică de organizare, auditorilor întreprinzători individuali care desfăşoară activitate de audit pe teritoriul Republicii Moldova.
    2. Obiectivul prezentei Instrucţiuni constă în descrierea structurii, stabilirea modului de completare şi prezentare de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a  Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit (în continuare – Informaţia).
Secţiunea a 2-a
STRUCTURA INFORMAŢIEI
    3. Informaţia include trei compartimente:
    a) I. Informaţii generale;
    b) II. Activitatea profesională;
    c) III. Asigurarea calităţii lucrărilor de audit.
    4. Compartimentul I. „Informaţii generale” este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind organizarea activităţii societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, precum şi informaţii privind auditorii şi stagiarii în activitatea de audit ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, deţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit.
    5. Compartimentul II. „Activitatea profesională” este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind modul de asigurare a riscului de audit, utilizarea lucrărilor auditorului componentei (altui auditor), de audit intern şi a expertului, numărul total al contractelor de audit încheiate şi realizate, precum şi reziliate, tipurile de audit efectuate, numărul total al contractelor privind prestarea misiunilor de examinare, misiunilor de certificare, serviciilor conexe, numărul rapoartelor de audit întocmite şi tipurile de opinii exprimate de către auditor, venitul din vînzări aferent auditului situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate, serviciile prestate pe lîngă activitatea de audit, precum şi suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit.
    6. Compartimentul III. „Asigurarea calităţii lucrărilor de audit” este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind sistemul de control intern al calităţii lucrărilor de audit existent la societatea de audit, auditorul întreprinzător individual, politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit elaborate şi aprobate conform  prevederilor art. 10 alin. (1)-(4) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72-75, art. 230) şi a standardelor de audit, Politica cu privire la prevenirea, depistarea şi raportarea cazurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului elaborată şi implementată conform ordinului ministrului finanţelor nr. 63 din 10.08.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 157, art. 714), precum şi data efectuării ultimei verificări a calităţii lucrărilor de audit de către Serviciul de control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit şi/sau asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit la care societatea de audit, auditorul întreprinzător individual este membru.
Secţiunea a 3-a
MODUL DE COMPLETARE A INFORMAŢIEI
    7. Informaţia se întocmeşte pe  blancheta cu antet a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual în limba de stat pe suport de hîrtie, în două exemplare (unul – pentru Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare – Consiliul), altul – pentru societatea de audit, auditorul întreprinzător individual).
    8. Informaţia se completează în modul următor:
    1) În rubrica „Nr. __” se indică numărul de ieşire a  Informaţiei conform Registrului de evidenţă a documentelor de intrare-ieşire a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.
    2) În rubrica „din _______ 20__” se indică ziua, luna în litere, anul întocmirii  Informaţiei.
    3) În  rubrica „denumirea  societăţii de  audit, auditorului  întreprinzător individual” se  indică denumirea completă a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual în conformitate cu  documentele de înregistrare eliberate de către Camera Înregistrării de Stat conform prevederilor Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711).
    Compartimentul I. „Informaţii generale”:
    4) În rîndul 1 „Adresa juridică” se indică adresa juridică a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual conform documentelor de înregistrare eliberate de Camera Înregistrării de Stat.
    5) În rîndul 2 „Adresa sediului” se indică adresa unde îşi are loc sediul societatea de audit, auditorul întreprinzător individual.
    6) În rîndul 3 „Numerele de telefon, fax, adresa electronică, pagina web” se indică, după caz, informaţia solicitată a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.
    7) În rîndul 4 „Numele, prenumele conducătorului” se indică numele, prenumele directorului (dacă societatea de audit este constituită sub formă de societate pe acţiuni), a administratorului (dacă societatea de audit este constituită sub formă de societate cu răspundere limitată), sau a auditorului (dacă auditorul activează ca întreprindere individuală).
    8) În rîndul 5 „Persoana responsabilă de întocmirea şi prezentarea Informaţiei” se indică tipul documentului (ordin, dispoziţie etc., numărul, data emiterii) privind numirea persoanei responsabile de întocmirea şi prezentarea Informaţiei; numele, prenumele persoanei, precum şi funcţia pe care o deţine în cadrul societăţii de audit, la auditorul întreprinzător individual.
    9) În rîndul 6 „Înregistrarea de stat” se indică data înregistrării de stat a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual de către Camera Înregistrării de Stat, codul IDNO (fiscal) atribuit, numărul certificatului de înregistrare  şi data eliberării.
    10) În rîndul 7 „Acţionarii (asociaţii) şi cota pe care o deţin în capitalul social” se indică conform documentelor corespunzătoare de constituire şi înregistrare la Camera Înregistrării de Stat numele, prenumele acţionarilor (în cazul în care societatea de audit este constituită sub formă de societate pe acţiuni) sau a asociaţiilor (în cazul în care societatea de audit este constituită sub formă de societate cu răspundere limitată) şi respectiv cota pe care o deţin în capitalul social al societăţii de audit.
    11) În rîndul 8 „Numărul total de salariaţi la sfîrşitul perioadei de gestiune” se indică numărul total de salariaţi ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual la sfîrşitul perioadei de gestiune, inclusiv numărul auditorilor, numărul stagiarilor în activitatea de audit şi numărul altor angajaţi (contabili, consultanţi etc.).
    12) În rîndul 9 „Apartenenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit” se indică, după caz, denumirea asociaţiei auditorilor şi societăţilor de audit la care societatea de audit, auditorul întreprinzător este membru.
    13) În coloana 10.1 se indică numărul auditorilor salariaţi ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, care trebuie să fie egal cu numărul total al auditorilor indicaţi la rîndul 8 lit.a).
    14) În coloana 10.2 se indică numele, prenumele auditorilor  salariaţi ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.
    15) În coloana 10.3 se indică seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general eliberat de Ministerul Finanţelor.
    16) În coloana 10.4 se indică seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului  pentru auditul instituţiilor financiare eliberat de Banca Naţională a Moldovei.
    17)  În coloana 10.5 se indică seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor eliberat de Ministerul Finanţelor sau Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    18) În coloana 10.6 se indică  seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare eliberat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    19) În coloana 10.7 se indică  seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului pentru auditul asociaţiilor de economii şi împrumut eliberat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    20) În coloana 10.8 se indică, după caz, seria şi numărul, denumirea certificatului internaţional în domeniul contabilităţii şi auditului deţinut de auditor (ACCA, DipIFR, CIPA, CAP sau alt tip de certificat internaţional în domeniul contabilităţii şi auditului).
    21) În coloana 10.9 se indică  denumirea organizaţiei, instituţiei în cadrul căreia auditorul a efectuat instruirea profesională continuă.
    22) În coloana 10.10 se indică, după caz, denumirea asociaţiei auditorilor şi societăţilor de audit la care auditorul este membru.
    23) În coloana 11.1 se indică numărul licenţei deţinute pentru desfăşurarea activităţii de audit.
    24) În coloana 11.2 se indică genul de activitate (auditul general, auditul instituţiilor financiare, auditul companiilor de asigurare, auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară) pentru care este eliberată licenţa corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii de audit de către Camera de Licenţiere.
    25) În coloanele 11.3, 11.4 şi 11.5 se indică, respectiv, seria şi numărul, data eliberării şi termenul de valabilitate al licenţei corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii de audit.  
    26) În coloana 12.1 se indică numărul stagiarilor salariaţi ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, care trebuie să fie egal cu numărul total al stagiarilor indicaţi la rîndul 8 lit.b).
    27) În coloana 12.2 se indică numele, prenumele stagiarilor  salariaţi ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.
    28) În coloana 12.3 se indică ziua, luna, anul înregistrării stagiarului în Registrul stagiarilor conform Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 150 din 22.11.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 861).
    29) În coloana 12.4 se indică numele, prenumele auditorului din cadrul societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, care este numit în calitate de îndrumător de stagiu.
    30) În coloana 12.5 se indică  denumirea organizaţiei, instituţiei în cadrul căreia stagiarul a efectuat instruirea profesională continuă, precum  şi numărul de ore.
    31) În coloana 12.6 se indică, după caz, denumirea asociaţiei auditorilor şi societăţilor de audit la care stagiarul este membru.
    Compartimentul II. „Activitatea profesională”:
    32) În rubrica 13 „Modul de asigurare a riscului de audit” se indică pentru perioada de gestiune raportată, în cazul  asigurării riscului de audit prin:
    a) încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională – denumirea asigurătorului şi suma asigurată aferentă contractului de audit sau activităţii de audit a situaţiilor financiare şi/sau;
    b) constituirea provizioanelor – suma provizioanelor constituite, mărimea procentului (care conform art. 9 alin. (1) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, nu trebuie să fie mai mic de 15%) calculat  din venitul vînzărilor al anului de gestiune aferent auditului situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi categoria de active cu lichiditate înaltă în care au fost plasate provizioanele constituite (depozite bancare, valori mobiliare emise de stat, disponibilităţi în conturi curente cu destinaţie specială).
    33) În rubrica 14 „Utilizarea lucrărilor” se indică, după caz, utilizarea în perioada de gestiune raportată a lucrărilor auditorului componentei (altui auditor), de audit intern, expertului conform prevederilor Standardului Internaţional de Audit (ISA) 600 „Considerente speciale-auditul situaţiilor financiare ale grupului (inclusiv activitatea auditorilor componentelor)”, ISA 610 „Utilizarea activităţii auditorilor interni”, ISA 620 „Utilizarea activităţii unui expert din partea auditorului”. În cazul în care au fost utilizate lucrările, se indică după caz, tipul de audit (obligatoriu sau solicitat), misiunea de examinare (revizuire), misiunea de certificare (asigurare), categoria serviciilor conexe (proceduri convenite, compilarea situaţiilor financiare) pentru care au fost utilizate lucrările respective, numele, prenumele auditorului/ expertului, precum şi datele aferente contractului încheiat privind utilizarea lucrărilor corespunzătoare.
    34) În rubrica 15 „Numărul total al contractelor de audit încheiate şi realizate” se indică numărul total al contractelor de audit încheiate cu entităţile privind efectuarea auditului obligatoriu sau solicitat al situaţiilor financiare anuale  şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate şi realizate pentru perioada de gestiune raportată.
    Efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate la entităţile de interes public  este prevăzut  de art. 4 alin. (2) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit. Noţiunea de „entitate de interes public” de la art. 3 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 399), defineşte entităţile care urmează a fi atribuite la categoria „entităţi de interes public”.
    Efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate la alte entităţi este prevăzut de legislaţia în vigoare (Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.655), Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), Legea nr.139-XVI din 21.06.2007  privind asociaţiile de economii şi împrumut (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506), Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 112) еtc.
    La poziţia a) audit obligatoriu se indică numărul total al contractelor de audit încheiate şi realizate indicate în poziţia 2.
    La poziţiile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 şi 1.5 se indică numărul contractelor de audit încheiate şi realizate privind auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate  la entitatea de interes public corespunzătoare.
    La poziţia 2 se  indică numărul total al contractelor de audit privind auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate  încheiate cu entităţile, altele decît entităţile de interes public şi realizate, precum şi Legea corespunzătoare care prevede efectuarea auditului obligatoriu, cu excepţia entităţilor de interes public.
    La poziţia b) audit solicitat se indică numărul total al contractelor de audit încheiate şi realizate privind auditul solicitat al situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate.
    Auditul solicitat al situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate se efectuează conform prevederilor art. 4 alin. (3) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit.
    35) În rubrica 16 „Numărul total al contractelor de audit reziliate” se indică, după caz, numărul total al contractelor de audit reziliate şi cauza rezilierii acestora.
    36) În rubrica 17 „Numărul total al contractelor privind misiunile de examinare (revizuire)” se indică, după caz, numărul misiunilor efectuate privind examinarea (revizuirea)  situaţiilor financiare a entităţilor conform prevederilor Standardului Internaţional pentru Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 „Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare”, ISRE 2410 „Revizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entităţii”.
    37) În rubrica 18 „Numărul total al contractelor privind misiunile de certificare (asigurare)” se indică, după caz, numărul misiunilor efectuate privind certificarea (revizuirea) informaţiilor aferente situaţiilor financiare conform Standardului Internaţional pentru Misiuni de Asigurare (ISAE) 3000 „Misiuni de asigurare altele decît auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”, ISAE 3400 „Examinarea informaţiilor financiare prognozate”.
    38) În rubrica 19 „Numărul total al contractelor privind prestarea serviciilor conexe” se indică, după caz, pentru fiecare tip de serviciu conex prestat, numărul contractelor încheiate şi realizate pentru perioada de gestiune raportată privind procedurile convenite şi/sau compilarea (întocmirea) situaţiilor financiare efectuate conform prevederilor Standardului Internaţional pentru Servicii Conexe (ISRS) 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaţiile financiare”, ISRS 4410 „Misiuni de compilare a situaţiilor financiare”.
    39) În rubrica 20 „Numărul total al rapoartelor auditorului întocmite” se indică, numărul total al rapoartelor auditorului întocmite pentru perioada de gestiune raportată, ţinînd cont de numărul total al contractelor de audit încheiate şi realizate privind efectuarea auditului obligatoriu sau solicitat al situaţiilor financiare anuale  şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate (rubrica 15).
    Numărul total al rapoartelor auditorului întocmite se descifrează în corespundere cu opinia auditorului exprimată  în raport (opinie nemodificată sau modificată, respectiv, opinie cu rezerve, opinie contrară sau imposibilitatea exprimării unei opinii).
    40) În rubrica 21 „Venitul din vînzări al perioadei de gestiune total” se indică venitul obţinut din prestarea serviciilor pe parcursul perioadei de gestiune. Inclusiv se va indica venitul din vînzări aferent activităţii de audit, cu excepţia venitului aferent serviciilor prestate conform prevederilor art. 6 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, cu modificările şi completările ulterioare.
    41) În rubrica 22 „Numărul contractelor privind prestarea serviciilor” se indică numărul contractelor încheiate privind serviciile prestate în decursul perioadei de gestiune, conform prevederilor art. 6 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, cu modificările şi completările ulterioare.
    42) În rubrica 23 se indică care din serviciile prevăzute de art. 6 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, cu modificările şi completările ulterioare, au fost prestate pentru entităţile auditate.
    43) În rubrica 24 „Suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit” se indică, după caz, numărul şi data emiterii Deciziei de către Camera de Licenţiere privind suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual conform prevederilor art. 20 al  Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător sau a art. 28 alin. (5) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit.
Compartimentul III.
„Asigurarea calităţii lucrărilor de audit
”:
    44) În rubrica 25  se indică cel puţin următoarea informaţie:
    1) sistemul de control intern al calităţii lucrărilor de audit existent la societatea de audit, auditorul întreprinzător individual conform prevederilor art.10 alin. (1)-(4) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit şi standardelor de audit corespunzătoare, care va include:
    a) tipul documentului (ordin, dispoziţie, etc.), numărul, data emiterii şi denumirea acestuia, care confirmă punerea în aplicare a politicii şi procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit;
    b) modul de documentare a procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit conform criteriilor stabilite în art. 10 alin. (4) al  Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, standardele de audit şi  Codul etic;
    2) conform prevederilor Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 63 din 10.08.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.157, art. 714):
    a) tipul documentului (ordin, dispoziţie etc.), numărul, data emiterii Politicii cu privire la prevenirea, depistarea şi raportarea cazurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
    b) locul integrării procedurilor de evaluare a riscului aferent tranzacţiilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
    c) tipul riscului evaluat aferent tranzacţiilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului (redus/normal/ridicat);
    d) numărul cazurilor de raportare a tranzacţiilor suspecte conform prevederilor art. 8 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 597);
    3) data efectuării ultimei verificări a calităţii lucrărilor de audit de către Serviciul de control şi verificare din cadrul Consiliului şi/sau asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit la care societatea de audit, auditorul întreprinzător individual este membru.
    La discreţia societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, rubrica 25 poate fi completată şi cu altă informaţie aferentă asigurării calităţii lucrărilor de audit.
Secţiunea a 4-a
MODUL DE PREZENTARE A INFORMAŢIEI
    9. Informaţia se prezintă anual Consiliului conform art.10 alin. (5) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, potrivit unui formular unic (anexa nr.1) pînă la 30 aprilie al anului ce urmează după anul gestionar, de către persoana responsabilă de întocmirea şi prezentarea acesteia din cadrul societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.
    10. Ambele exemplare ale Informaţiei, întocmite conform punctului 7 al prezentei Instrucţiuni, se semnează de către conducătorul societăţii de audit, auditorul întreprinzător individual cu aplicarea ştampilei şi se prezintă secretarului Consiliului, care indică pe acestea data primirii, semnătura şi aplică ştampila Consiliului. Un exemplar rămîne la secretarul Consiliului, iar alt exemplar se restituie societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.

Anexa nr.3
la ordinul ministrului finanţelor
nr. 61 din 4 iunie 2012
INSTRUCŢIUNE
 privind modul de întocmire şi prezentare a Raportului
privind transparenţa societăţii de audit, a auditorului
întreprinzător individual
Secţiunea 1
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind transparenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual (în continuare - Instrucţiunea)  se extinde asupra societăţilor de audit, indiferent de forma juridică de organizare, auditorilor întreprinzători individuali, care desfăşoară activitate de audit pe teritoriul Republicii Moldova.
    2. Obiectivul prezentei Instrucţiuni constă în stabilirea modului de întocmire şi prezentare a Raportului privind transparenţa societăţilor de audit, a auditorului întreprinzător individual, în cazul efectuării auditului situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate la entitatea de interes public (în continuare – Raportul).
Secţiunea a 2 -a
Modul de întocmire a Raportului
    3. Raportul se întocmeşte pe  blancheta cu antet a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual în limba de stat pe suport de hîrtie computerizat în două exemplare (unul – pentru Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare – Consiliul), altul – pentru societatea de audit, auditorul întreprinzător individual), în cazul efectuării auditului rapoartelor financiare anuale şi/sau rapoartelor financiare anuale consolidate la entităţile de interes public.
    4.  Raportul va include cel puţin următoarele elemente (indicatori):
    1) Descrierea generală a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, inclusiv:
    a) informaţia privind activitatea societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual divizată pe tipuri de servicii pe care le acordă (auditul situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate, prestarea, după caz, a serviciilor de examinare (revizuire), serviciilor de certificare (asigurare), serviciilor conexe, serviciilor conform prevederilor art. 6 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit);
    b) structura conducerii (director/administrator/şef departament);
    c) date privind acţionarii (asociaţii) şi cota pe care o deţin în capitalul social;
    d) informaţie despre apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit;
    e) numărul total de salariaţi, inclusiv în Departamentul audit;
    f)  numărul stagiarilor în activitatea de audit;
    g) lista cu entităţile de interes public pentru care a fost efectuat auditul situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate pentru perioada de gestiune raportată;
    h) limba / limbile utilizate în activitatea de audit.
    2) Descrierea sistemului de control al calităţii (politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit) existent în societatea de audit, la auditorul întreprinzător individual, inclusiv eficienţa acestuia declarată de organul executiv:
    a) descrierea scopului sistemului de control al calităţii;
    b) tipul documentului (ordin, dispoziţie etc.), numărul, data emiterii şi denumirea acestuia, care confirmă punerea în aplicare a politicii şi procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit;
    c) descrierea succintă a procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit conform criteriilor stabilite în art. 10 alin. (4) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, standardele de audit şi Codul etic;
    3) Data efectuării ultimei verificări a calităţii lucrărilor de audit de către Serviciul de control şi verificare din cadrul Consiliului şi/sau asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit la care societatea de audit, auditorul întreprinzător individual este membru;
    4) Declaraţie privind respectarea de către societatea de audit, auditorul întreprinzător individual a principiului independenţei;
    5) Informaţie privind instruirea profesională continuă a auditorilor salariaţi ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual;
    6) Numele, prenumele auditorilor salariaţi, datele din certificatele de calificare, după caz se indică tipurile certificatelor (auditul general, auditul instituţiilor financiare, auditul companiilor de asigurare, auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară);
    7)Numele, prenumele auditorilor salariaţilor care deţin certificatul internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului şi tipul acestuia (ACCA, DipIFR, CIPA, CAP sau alt tip de certificat internaţional în domeniul contabilităţii şi auditului);
    8) Semnătura conducătorului societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual, data întocmirii Raportului şi ştampila;
    9) Seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit.
    5. Lista elementelor prezentate în punctul 4 al prezentei Instrucţiuni, nu este una exhaustivă şi poate fi completată cu alte elemente, la discreţia societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.
Secţiunea a 3 -a
Modul de prezentare a Raportului
    6. Raportul se prezintă anual Consiliului conform art.10 alin. (5) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, pînă la 30 aprilie al anului ce urmează după anul gestionar, de către persoana responsabilă de întocmirea şi prezentarea acestuia din cadrul societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, atît pe suport de hîrtie, cît şi în formă electronică pentru a fi plasat pe pagina web oficială a Consiliului.
    7. Ambele exemplare ale raportului, întocmite conform punctului 3 al prezentei Instrucţiuni, se semnează de către conducătorul societăţii de audit, auditorul întreprinzător individual cu aplicarea ştampilei şi se prezintă secretarului Consiliului, care indică pe ele data primirii, semnătura şi aplică ştampila Consiliului. Un exemplar rămîne la secretarul Consiliului, alt exemplar se restituie societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.