HPO82/2012
ID intern unic:  343682
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 82
din  12.04.2012
pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi
control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 412     Data intrarii in vigoare : 12.04.2012
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Strategia naţională de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, prezentată în anexă.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian  LUPU

    Nr. 82. Chişinău, 12 aprilie 2012.

Anexă

STRATEGIA NAŢIONALĂ
pentru prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile
pe anii 2012–2020
I. INTRODUCERE
    1. Sănătatea omului constituie valoarea cea mai de preţ şi o componentă indispensabilă a dezvoltării şi prosperării sociale, o populaţie sănătoasă fiind condiţia necesară pentru dezvoltarea economiei ţării. Grija faţă de sănătatea populaţiei a devenit una dintre priorităţile de bază ale politicii statului. Cheltuielile pentru sănătate şi problemele legate de ea reprezintă o povară economică semnificativă pentru societate.
    Conform raportului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pe anul 2005 privind sănătatea în Europa, principalele cauze ale poverii bolilor în regiunea europeană a OMS sînt bolile netransmisibile (77%), leziunile şi intoxicaţiile (14%) şi bolile transmisibile (9%). Această structură este similară şi pentru Republica Moldova, cu unele fluctuaţii ale proporţiilor procentuale. Actualmente, bolile netransmisibile reprezintă principala ameninţare pentru sănătatea publică şi cei mai mari „killeri” mondiali, cauzînd anual 35 milioane de decese sau 60% din mortalitatea globală, dintre care 80% revin ţărilor cu un nivel scăzut şi mediu de dezvoltare.
    2. Strategia naţională de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020 (în continuare – Strategie) este elaborată în baza rezultatelor estimării situaţiei curente în domeniul profilaxiei bolilor netransmisibile. Domeniul de aplicare al Strategiei sînt principalele boli netransmisibile legate de factorii de risc comuni care stau la baza determinanţilor acestor boli, precum şi oportunităţile de prevenire.
    3. Strategia este elaborată în corespundere cu prevederile Strategiei globale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile, adoptată în mai 2000 la cea de-a 53-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA53.17), ale Rezoluţiei Comitetului regional pentru Europa al OMS din septembrie 2006 (EUR/RC56/R2) privind prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile în regiunea europeană a OMS şi se bazează pe Convenţia-cadru a OMS privind controlul tutunului, adoptată în mai 2003 la cea de-a 56-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA56.1), pe Strategia globală privind alimentaţia, activitatea fizică şi sănătatea, adoptată în mai 2004 la cea de-a 57-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA57.17), şi pe Strategia globală pentru reducerea consumului nociv de alcool, adoptată în mai 2010 la cea de-a 63-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA63.13), ţinînd cont de specificul naţional al Republicii Moldova.
    4. Prezenta Strategie descrie situaţia curentă în domeniu şi defineşte obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare, stabilind responsabilităţi clare pentru toţi actorii implicaţi în activităţile de prevenire şi control al bolilor netransmisibile.
II. DESCRIEREA SITUAŢIEI
Secţiunea  1
Profilul  epidemiologic
    5. În Republica Moldova, mortalitatea generală a populaţiei în perioada 2001–2010 variază între 1132,8 şi 1223,7 la 100 de mii de locuitori, constituind principala povară pentru sistemul de sănătate şi pentru dezvoltarea economiei naţionale. Cele mai frecvente decese sînt cauzate de bolile netransmisibile, preponderent de bolile aparatului circulator (632,0–687,5 de cazuri la 100 de mii de locuitori), de tumori (126,6–159,8 de cazuri la 100 de mii de locuitori), de bolile aparatului digestiv (103,4–121,8 de cazuri la 100 de mii de locuitori), de traume şi intoxicaţii (92,9–103,5 de cazuri la 100 de mii de locuitori). Mortalitatea populaţiei apte de muncă constituie mai mult de jumătate din mortalitatea generală.
    6. Circa 80% din toate stările morbide înregistrate în Republica Moldova reprezintă bolile cardiovasculare, bolile respiratorii, bolile sistemului genito-urinar, patologiile neuropsihice, leziunile şi bolile aparatului locomotor, bolile endocrine, tulburările de nutriţie şi metabolism, cancerul şi bolile sistemului nervos.
    7. La etapa actuală, în Republica Moldova practic 4 persoane din 10 (3 bărbaţi şi 1 femeie) mor la vîrsta de prepensionare (pînă la 62 şi, respectiv, 57 de ani) de maladii evitabile, în special generate de stilul de viaţă sau de accidente. Traumatismele se situează pe primele locuri în ierarhia anilor de viaţă potenţial pierduţi, constituind totodată principala cauză a invalidităţii în rîndul celor mai tineri şi a incapacităţii temporare de muncă a persoanelor cu vîrsta aptă de muncă. Procesul de îmbătrînire a populaţiei contribuie, la fel, la sporirea ratei bolilor geriatrice (legate de vîrsta înaintată). Bolile netransmisibile de importanţă prioritară pentru Republica Moldova sînt următoarele:
    1) Bolile cardiovasculare sînt cauza principală a deceselor. Rata mortalităţii provocate de aceste boli pe parcursul mai multor ani este de peste 50%, iar în anul 2010 a fost înregistrat indicele de 56,2%. Femeile mor mai des de boli cardiovasculare, în comparaţie cu bărbaţii.
    De menţionat că incidenţa şi prevalenţa patologiei cardiovasculare înregistrate sînt mici. Acest fapt presupune o adresabilitate redusă a populaţiei la medicul de familie pentru a beneficia de asistenţa medicală primară. Hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică şi bolile cerebro-vasculare rămîn cele mai frecvente maladii care provoacă decesele în lume, inclusiv în Republica Moldova.
    2) Tumorile maligne ocupă poziţia a doua în structura deceselor, cu o incidenţă sporită printre persoanele apte de muncă. În fiecare an, în Republica Moldova, peste 42000 de persoane se află în evidenţa unităţilor medicale cu diagnosticul de cancer şi peste 5600 decedează anual în urma afecţiunilor oncologice. Deşi incidenţa cancerului înregistrează o uşoară scădere, numărul real de persoane cu tumori benigne, stări precanceroase, cancer in situ şi tumori maligne este mai mare din cauza accesului scăzut la testare şi a diagnosticării tardive. În funcţie de localizare, cel mai frecvent înregistrat este cancerul mamar, urmat de cancerul pulmonar, cancerul cutanat şi melanomul. În topul cauzelor de deces se plasează cancerul pulmonar, cancerul gastric şi cancerul mamar.
    3) Patologia aparatului digestiv ocupă locul al treilea în structura cauzelor de deces, cu o pondere de circa 10%, inclusiv hepatita cronică şi ciroza ficatului. De menţionat că regiunea de centru a Republicii Moldova este un teritoriu cu cea mai înaltă rată a mortalităţii prin hepatita cronică şi ciroza ficatului.
    4) Traumele şi intoxicaţiile ocupă locul al patrulea în mortalitatea generală, înregistrînd un nivel de circa 8,5%. Mai frecvent, acestea reprezintă o cauză a decesului prematur la bărbaţi, avînd valoarea de 12,0%.
    5) Boala pulmonară obstructivă cronică este, de asemenea, una dintre cele mai importante cauze ale morţii premature. În Republica Moldova, contribuţia acesteia la mortalitatea generală este estimată la 5,6% din decese, sau 68,2 de cazuri la 100 de mii de locuitori. Mortalitatea prin bronşite cronice este de 38,1 cazuri la 100 de mii de locuitori.
    6) Diabetul zaharat are o cotă de 46–48% din totalul de boli endocrine, de nutriţie şi de metabolism. În anii 2001–2010, în Republica Moldova s-a constatat o creştere de peste două ori a incidenţei, prevalenţei şi, concomitent, a invalidizării şi mortalităţii prin diabet zaharat. În structura pacienţilor cu diabet zaharat, 20% sînt copii şi adolescenţi cu diabet de tip 1, iar 80% - persoane cu vîrste de peste 40 de ani, avînd diabet de tip 2. Diabetul zaharat este mult mai larg răspîndit în mediul urban, în comparaţie cu mediul rural. Diferenţa poate fi explicată prin diversele obiceiuri nutriţionale ale populaţiei urbane şi ale celei rurale.
    7) Bolile mintale şi tulburările de comportament, pe durata anilor 2005–2010, înregistrează o creştere atît a prevalenţei (de la 2510,3 cazuri în anul 2005 pînă la 2764,3 cazuri în anul 2010), cît şi a incidenţei (de la 355,5 cazuri în anul 2005 pînă la 417,8 cazuri la 100 de mii de locuitori în anul 2010). Aceasta denotă majorarea numărului de persoane care necesită asistenţă psihiatrică, pe de o parte, şi  majorarea numărului de cazuri noi datorită adresabilităţii crescute a populaţiei la serviciile medicale şi a încrederii faţă de serviciile acordate (80% dintre cazurile noi fiind de geneză nepsihotică), pe de altă parte. În anul 2010, un număr de 98564 de persoane au fost înregistrate cu maladii mintale (circa 3% din populaţie), dintre care 14897 (15%) au fost cazuri noi diagnosticate, iar 18640 (19%) au revenit copiilor de pînă la 18 ani.
    8) Anemia prin carenţă de fier este cea mai frecventă şi mai răspîndită patologie umană, avînd o cotă de 80–85% în structura generală a anemiilor. Deficitul de fier se depistează aproximativ la fiecare al patrulea locuitor al planetei. Anemia fierodeficitară se dezvoltă la toate grupele de vîrstă, dar cel mai des se întîlneşte la copiii cu vîrste de peste 3 ani şi la femeile de vîrstă reproductivă, reflectîndu-se negativ asupra calităţii vieţii, agravînd evoluţia clinică a patologiilor concomitente şi provocînd invalidizarea organismului.
Secţiunea a 2-a

Analiza SWOT

Puncte tari
Puncte slabe

• Adoptarea Legii nr. 10-XVI din               3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, care a confirmat prioritatea sănătăţii publice

• Existenţa programelor naţionale de fortificare a sănătăţii publice prin reducerea poverii bolilor netransmisibile

• Existenţa centrelor de sănătate publică implicate în supravegherea şi controlul bolilor netransmisibile

• Disponibilitatea organismelor internaţionale şi a ţărilor donatoare de a acorda asistenţă financiară şi tehnică sistemului național de sănătate publică

• Numărul mare de organizaţii neguvernamentale active în domeniul sănătăţii şi în domeniul medico-social care pot fi utilizate ca o resursă în programele de parteneriat

• Lipsa unui sistem informaţional de supraveghere a bolilor netransmisibile, care să interconecteze toţi furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile cu atribuţii în asigurarea sănătăţii

• Incidenţa mare a bolilor netransmisibile; insuficienţa măsurilor de prevenire a acestora; acoperirea preponderentă cu servicii de tratament

 • Insuficienţa cercetărilor fundamentale privind factorii de risc ai bolilor netransmisibile

 • Insuficienţa conlucrării intersectoriale

 • Lipsa unei strategii clare în ceea ce priveşte interacţiunea pe diferite nivele dintre diverşi actori implicaţi în luarea deciziilor în domeniul politicii de sănătate publică

 • Lacunele din sistemul existent de reducere a factorilor de risc

Oportunităţi
Riscuri

• Încadrarea prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile în strategiile de reducere a sărăciei şi în politicile social-economice relevante

Dezvoltarea programelor de combatere a determinanţilor sociali ai maladiilor cu referire la: sănătatea femeii şi copilului, populaţia urbană săracă, accesul echitabil la serviciile de asistenţă medicală primară

 •   Reformele din sistemul de sănătate publică

 • Dezvoltarea mecanismului de monitorizare a factorilor de risc şi a consecinţelor bolilor netransmisibile

 Fortificarea componentei de promovare a sănătăţii şi de implementare a sistemului informaţional de supraveghere a bolilor netransmisibile

• Riscul extinderii şi severizării bolilor netransmisibile care determină grave pierderi umane, sociale şi economice

 • Instabilitatea social-economică şi politică care contribuie la defavorizarea păturilor vulnerabile şi la progresarea rapidă a bolilor netransmisibile

• Lipsa mecanismului de coordonare şi finanţare constituie un risc privind nerealizarea în practică a prezentei Strategii

• Motivarea insuficientă a lucrătorilor medicali din domeniul sănătăţii publice

 • Neprioritizarea de către politicieni a problemei privind povara impusă sistemului sănătăţii publice prin bolile netransmisibile, fapt care influenţează dezvoltarea social-economică a ţării


III. DEFINIREA PROBLEMELOR
CARE  NECESITĂ  IMPLICARE
Secţiunea  1
Problema bolilor netransmisibile
    8. Deşi bolile netransmisibile constituie cea mai semnificativă povară pentru sănătatea oamenilor, cererea de servicii medicale din partea populaţiei este destul de redusă, fapt confirmat prin incidenţa acestora. Adresabilitatea este mai mare în cazurile în care starea de boală acută se cronicizează. Prevalenţa bolilor netransmisibile s-a dovedit a fi foarte mare. Practic, 66% din populaţie suferă de diverse boli cronice. Sînt predominante două clase de boli: bolile sistemului circulator şi cele ale sistemului respirator, acestea fiind urmate de bolile sistemului digestiv, tulburările mentale şi de comportament, bolile de nutriţie, bolile endocrine, tulburările de metabolism şi neoplasmele. Grupul de maladii netransmisibile este legat de factori de risc comuni care stau la baza determinanţilor acestor boli şi care oferă oportunităţi pentru intervenţie. Măsurile de prevenire a bolilor netransmisibile trebuie să se axeze pe supravegherea integrată a factorilor de risc.
    9. Este posibil de a reduce, în mod semnificativ, mortalitătea prematură, morbiditatea şi invaliditatea în Republica Moldova printr-o acţiune cuprinzătoare asupra factorilor cauzali şi condiţiilor primordiale de apariţie a acestora. Cei mai importanţi factori de risc responsabili pentru o mare parte de boli netransmisibile sînt abuzul de alcool şi tabagismul, alimentaţia nesănătoasă şi sedentarismul, urmate de supraponderalitate, hipertensiune arterială şi hipercolesterolemie, precum şi factorii nemodificabili (vîrsta şi ereditatea).
    10. Factorii de risc ai bolilor netransmisibile sînt multipli, diferiţi şi extinşi. Ei depind de sexul persoanei, de mediul de reşedinţă, de nivelul de cunoştinţe, de statutul social, de condiţiile de muncă, de instruire, educaţie etc.
    1) Consumul nociv de alcool este o problemă gravă. Un studiu efectuat de experţii OMS în anul 2007 evidenţiază alcoolul drept factorul nociv numărul unu pentru sănătatea populaţiei din Republica Moldova.  În mod  tradiţional, populaţia rurală consumă cantităţi mari de vin, iar populaţia urbană – băuturi alcoolice tari. S-a estimat că consumul mediu anual de alcool pur pe cap de locuitor în rîndul persoanelor cu vîrste de peste 15 ani este de 12 litri (Studiul demografic şi de sănătate în Republica Moldova, 2005), mai mare decît media din Comunitatea Statelor Independente. Sondajele (Results of survey of health status of population in the Republic of Moldova. National Bureau of Statistics, 2006) denotă că 72% din populaţia cu vîrste de peste 15 ani au consumat alcool în ultimele 12 luni, dintre care 7% l-au consumat practic în fiecare zi, iar 30% - de cîteva ori pe săptămînă. Consumul nociv de alcool poate fi privit din mai multe aspecte, cum ar fi cantitatea, periodicitatea şi calitatea. Se atestă o corelaţie directă între cantitatea de alcool consumat şi consecinţele negative ale acestui consum asupra apariţiei bolilor netransmisibile.
    2) Fumatul provoacă probleme serioase de sănătate. Republica Moldova se află pe locul patru printre ţările europene în ceea ce priveşte rata prevalenţei fumatului printre bărbaţi. Studiile naţionale, inclusiv Studiul demografic şi de sănătate în Republica Moldova (2005), au constatat că rata fumătorilor în rîndul bărbaţilor este de 51%, fără deosebiri esenţiale între populaţia rurală şi cea urbană, iar rata femeilor fumătoare constituie 5,1% (în spaţiul urban – 13,5%). Un aspect grav este fumatul în rîndul copiilor şi al tinerilor. Rezultatele studiului naţional efectuat în cadrul programului Global Youth Tabacco Survey (Studiul global privind fumatul în rîndul tinerilor) în anul 2008 au demonstrat că, pe parcursul ultimilor ani, aproape o jumătate (49,2%) dintre elevii de 13–15 ani au început să fumeze pînă la vîrsta de 10 ani, dintre care 54,1% erau băieţi şi 40,5% fete. În total, la ora actuală 11,3% dintre copii şi tineri sînt fumători, 18,5% dintre aceştia fiind băieţi şi 5,6% fete.
    3) Alimentaţia este o componentă critică în stabilirea unei baze solide pentru o bună sănătate şi continuă dezvoltare. Consumul de produse alimentare variază în mod regulat în funcţie de tipul produselor şi condiţiile climatice ale anului. Cu toate acestea, produsele de panificaţie sau pîinea (în echivalent făină) şi legumele sînt întotdeauna predominante, mai puţin fiind prezente produsele alimentare de origine animală şi fructele. Potrivit sondajelor (Results of survey of health status of population in the Republic of Moldova, 2006), carnea şi produsele din carne sînt prezente în mesele de fiecare zi la 7,5% din populaţie; laptele şi produsele lactate sînt consumate zilnic de 19,8%. În paralel, fiecare a treia persoană consumă carne de mai multe ori (35,1%) sau o dată pe săptămînă (35,5%); laptele este consumat de cîteva ori pe săptămînă de 37,1% din populaţie şi o dată pe săptămînă de 17,4%. Printre cele mai frecvente produse prezente în alimentaţie sînt ouăle. În medie, 17,6% din populaţie consumă ouă zilnic, 61,7% – de mai multe ori pe săptămînă şi 12,3% – o dată pe săptămînă. Fructele sînt cel mai puţin consumate. Numai 19,1% din populaţie consumă fructe în fiecare zi şi 67,4% – cel puţin o dată pe săptămînă. În funcţie de mediul de reşedinţă, situaţia este mai bună la populaţia urbană – 75,8% din persoane consumînd fructe cel puţin o dată pe săptămînă, în comparaţie cu 61,7% de persoane în mediul rural.
    4) Hipodinamia. Modul sedentar de viaţă este caracteristic pentru 59,2% din populaţia cu vîrste de peste 15 ani. În funcţie de criteriul reşedinţei, procentul persoanelor sedentare în mediul urban este mai mare decît în mediul rural – 62% versus 57,1%. În funcţie de apartenenţa sexuală, situaţia este diferită. Bărbaţii de obicei practică diverse activităţi fizice mai frecvent decît femeile. În medie, activităţile fizice intense sînt practicate de pînă la 1,9% din populaţie, de regulă bărbaţi. Cele mai multe persoane care practică activităţi fizice intense şi diverse genuri de sport sau de agrement sînt în rîndul tinerilor de 15–24 de ani (19,3%). Odată cu înaintarea în vîrstă, procentul persoanelor ce practică activităţi fizice intense sau moderate scade. Astfel, se reduce activitatea fizică, lipsa căreia este considerată un factor de risc şi se referă la o mare parte din populaţie, în special la cea din mediul urban.
    5) Supraponderabilitatea/obezitatea. Studiile efectuate de Institutul de Cardiologie denotă o cotă de 24,2% de persoane mature obeze şi una de 36,2% cu un exces al masei corporale. Rezultatele sondajului public (Results of survey of health status of population in the Republic of Moldova, 2006) denotă o incidenţă mai redusă a persoanelor cu un exces al masei corporale printre maturi. Totuşi, se constată că populaţia cu exces de greutate constituie 34,6% din totalul populaţiei, iar persoanele obeze – 15,4%. Excesul de greutate şi obezitatea sînt principalii factori de risc ai morbidităţii şi mortalităţii cardiovasculare. Astfel, în rîndul persoanelor care suferă de boli ale sistemului circulator, valorile predominante ale indicelui de masă corporală se constată la persoanele supraponderale şi obeze. De remarcat că 73,1% dintre persoanele supraponderale şi obeze suferă de hipertensiune arterială, iar 71,6% dintre acestea – de cardiopatie ischemică.
    6) Hipertensiunea arterială. În Republica Moldova hipertensiunea arterială este larg răspîndită. Potrivit datelor oferite de Institutul de Cardiologie, 35% din populaţia adultă suferă de diferite forme de hipertensiune arterială sistolică (35,2% dintre bărbaţi şi 34,8% dintre femei). Tensiunea arterială sistolică, mai mare de 160 mmHg, este caracteristică pentru 10,8% din bărbaţi şi pentru 14% din femei. Nu există studii privind riscul epidemiologic în ceea ce priveşte nivelul de colesterol în sînge la populaţia din Republica Moldova, deşi astfel de monitorizări sînt necesare.
    11. Bolile netransmisibile au o etiologie multifactorială şi rezultă din interacţiunile complexe dintre indivizi şi mediu, din caracteristicile individuale ale persoanei (sexul, etnia, predispoziţia genetică), din influenţa determinanţilor sociali, economici şi de mediu ai sănătăţii, cît şi din insuficienţa factorilor de protecţie a sănătăţii.
    12. Factorii socioeconomici nefavorabili precum migraţia masivă a populaţiei şi destrămarea modului de trai tradiţional şi a familiei, care lipsesc tînăra generaţie de modele comportamentale funcţionale şi de rolul protector al părinţilor, afectează populaţia prin apariţia unor boli precum tulburările mentale şi cele de comportament. În rîndul tinerei generaţii devine predominant fenomenul preluării unor tendinţe şi practici vicioase (alcoolism, narcomanie, huliganism, prostituţie ş.a.).
    13. Îmbătrînirea populaţiei reprezintă o schimbare demografică semnificativă şi are un ecou profund asupra tuturor sferelor vie­ţii. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, ponderea populaţiei vîrstnice în Republica Moldova (cu vîrste de peste 65 de ani) a crescut în perioada 2000–2008 de la 9,4 la sută pînă la 10,3 la sută, sau cu 27,3 mii de persoane. Persoanele în vîrstă reprezintă un grup populaţional vulnerabil, modificările produse de vîrstă ducînd la creşterea morbidităţii şi a invalidităţii dominate de boli cronice, generînd astfel probleme de ordin economic, medical şi social.
    14. Mediul fizic este un factor determinant major în dezvoltarea bolilor netransmisibile:
    1) Aerul atmosferic este frecvent poluat cu pulberi, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, plumb, ozon. În 14% dintre cazuri, probele de aer nu corespund cerinţelor igienice, îndeosebi în localităţile urbane. Poluarea aerului exterior scurtează speranţa de viaţă în medie cu 8 luni, iar poluarea aerului din spaţiile interioare duce la pierderea a 2,2 milioane de vieţi anual în Uniunea Europeană, conform indicatorului DALY (Disability Adjusted Life Years – anii de viaţă ajustaţi în funcţie de incapacitate), care ţine cont atît de anii de viaţă pierduţi prin deces prematur, cît şi de anii de viaţă trăiţi cu dizabilitate.
    2) Solul cel mai adeseori se caracterizează printr-o stare sanitară proastă.16% din probele de sol depăşesc concentraţiile maxime admisibile la parametrii chimici, 14,5% - la conţinutul de pesticide şi 16,5% - la parametrii microbiologici. Cele mai contaminate sînt zonele rezidenţiale, în care se înregistrează 32,4% din probe neconforme cu standardele de calitate, şi teritoriile instituţiilor pentru copii – 12% din probe.
    3) Calitatea apei cel mai frecvent nu corespunde standardelor naţionale. Ponderea probelor de apă neconforme la parametrii sanitaro-chimici este de circa 70% pentru sursele subterane şi de 80% pentru fîntîni; probe neconforme la indicii microbiologici s-au înregistrat în 12% din sursele subterane, în 8% din apeductele comunale urbane şi 15% din apeductele rurale şi în 36% din fîntîni.
    4) Expunerea la substanţe chimice periculoase, prin expuneri constante la locul de muncă sau prin expunere ambientală, sporeşte riscul unor forme de cancer.
    15. Alt factor important în dezvoltarea bolilor netransmisibile este lipsa unei politici integrate la nivel de populaţie pentru asigurarea dezvoltării premiselor unui mod de viaţă sănătos, dezvoltarea bunelor practici de viaţă la fiecare vîrstă. Promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor netransmisibile au o pondere relativ mică în bugetul sistemului de sănătate. Conform Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE), în ţările membre ale OCDE, în medie doar 3% din totalul cheltuielilor de sănătate sînt destinate prevenirii bolilor la nivel public şi programelor de sănătate.
    16. Serviciile de sănătate sînt adesea orientate spre îngrijirea bolnavului mai mult decît spre prevenirea, depistarea timpurie şi tratamentul maladiei. Acest fapt influenţează considerabil ratele mortalităţii şi supravieţuirii, deoarece rata supravieţuirii scade simţitor odată cu avansarea stadiului maladiei. În Republica Moldova doar 11% din cazurile de cancer mamar sînt diagnosticate în stadiul I, în timp ce în Canada cazurile similare sînt diagnosticate în proporţie de 39%. La fel, cancerul colo-rectal: în Canada 22% din cazuri sînt diagnosticate în stadiul I, în timp ce în ţara noastră doar 2% din cazuri sînt diagnosticate la o etapă timpurie.
    17. Globalizarea şi urbanizarea pun probleme deosebite pentru societate. Globalizarea este asociată cu tendinţa populaţiei din ţările mici şi cu venituri medii de a consuma cantităţi mari de  alimente nesănătoase, inclusiv cu conţinut mare de grăsimi saturate, sare şi zahăr. Populaţia urbană devine din ce în ce mai sedentară, fenomen condiţionat de creşterea rapidă a ponderii transportului motorizat, extinderea urbană şi oportunităţile reduse pentru activitatea fizică. Alimentaţia nesănătoasă are implicaţii serioase asupra gradului de obezitate, în special în rîndul copiilor, precum şi o contribuţie esenţială în apariţia bolilor netransmisibile, cum ar fi diabetul zaharat.
    18. Evidenţierea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, monitorizarea şi evaluarea impactului acestora asupra stării de sănătate a populaţiei şi implementarea măsurilor adecvate de control vor contribui la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi la reducerea costurilor pentru tratament, îngrijiri medicale şi asistenţa socială.
Secţiunea a 2-a
Politica în domeniul bolilor netransmisibile
    19. Politica în domeniul bolilor netransmisibile înseamnă un complex de măsuri la nivel interministerial şi local de prevenire, control, informare etc., inclusiv programe coordonate de promovare a măsurilor educaţionale în rîndul populaţiei, de protecţie socială a grupurilor vulnerabile, de diminuare a factorilor de risc, crearea la nivel local a serviciilor alternative care ar favoriza incluziunea socioprofesională, aplicarea cadrului legal în regim nediscriminatoriu.
    20. Scopul final este evitarea morţii premature şi reducerea semnificativă a poverii bolilor netransmisibile în rîndul populaţiei, îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi sporirea speranţei lor de viaţă.
    21. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei necesită evidenţierea factorilor de risc şi controlul acestora prin aplicarea unor măsuri sistemice ce ar ameliora depistarea precoce a maladiilor, supravegherea factorilor de risc, accesibilitatea serviciilor medicale specializate, continuitatea tratamentului şi interconexiunea lui cu alte domenii prioritare.
Secţiunea a 3-a
Abordarea problemei bolilor netransmisibile
    22. Strategia urmăreşte prevenirea şi supravegherea bolilor netransmisibile în scopul echilibrării acţiunilor care permit evitarea cauzelor ce produc boli, invaliditate şi decesul prematur cu măsurile de îmbunătăţire a rezultatelor în domeniul sănătăţii şi calităţii vieţii celor care deja suferă de aceste boli. Strategia acordă maximă prioritate factorilor de risc, urmăreşte prevenirea sau modificarea acestora, prevenirea apariţiei sau agravării bolilor netransmisibile şi evitarea morţii premature.
    Supravegherea continuă a nivelurilor şi a modelelor factorilor de risc are o importanţă fundamentală pentru planificarea şi evaluarea activităţilor preventive.
    23. Domeniul de aplicare al Strategiei sînt bolile netransmisibile legate de factori de risc comuni şi în mare măsură prevenibile prin intermediul unor acţiuni eficiente de combatere a riscurilor principale, aşa ca tabagismul, alimentaţia neraţională, sedentarismul, consumul nociv de alcool, excesul de greutate şi obezitatea. În plus, managementul acestor boli poate să reducă morbiditatea, dizabilitatea şi mortalitatea în rîndul populaţiei şi să contribuie la ameliorarea sănătăţii publice.
    24. Prezenta Strategie promovează o abordare multilaterală şi integrată de monitorizare a stării de sănătate a populaţiei în raport cu determinanţii acesteia, în acelaşi timp asigurînd:
    1) realizarea programelor de promovare a sănătăţii la nivelul populaţiei;
    2) realizarea măsurilor selective în privinţa grupurilor şi persoanelor expuse unor riscuri sporite;
    3) asigurarea, într-o măsură cît mai mare, cu tratament şi îngrijiri medicale a populaţiei care le necesită şi luarea unor măsuri de reducere a inechităţilor din domeniul sănătăţii.
IV. VIZIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
    25. Viziunea Strategiei este promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor netransmisibile.
    26. Scopul Strategiei este reducerea semnificativă a poverii bolilor netransmisibile şi evitarea morţii premature prin implementarea unor acţiuni integrate, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi sporirea speranţei de viaţă sănătoasă şi a speranţei de viaţă la naştere.
    27. Obiectivele generale ale Strategiei sînt următoarele:
    1) dezvoltarea unui cadru naţional multisectorial pentru prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile;
    2) derularea în toate ramurile economiei naţionale a acţiunilor de prevenire a factorilor de risc ai bolilor netransmisibile şi a determinanţilor acestora prin reducerea impactului lor asupra sănătăţii;
    3) consolidarea eforturilor sistemului de sănătate în prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile;
    4) reducerea cu 17% a mortalităţii cauzate de bolile netransmisibile ce pot fi prevenite;
    5) fortificarea componentei de promovare a sănătăţii şi creşterea nivelului de responsabilitate a cetăţenilor pentru propria sănătate.
    28. Obiectivele specifice ale Strategiei sînt următoarele:
    1) stabilirea unui mecanism multisectorial de planificare, orientare, monitorizare şi evaluare a politicilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile prioritare;
    2) dezvoltarea planului de prevenire şi control al bolilor netransmisibile şi a unor politici de prevenţie primară bazate pe dovezi, eficiente în reducerea factorilor de risc modificabili şi a determinanţilor lor;
    3) eficientizarea controlului factorilor de risc comportamentali şi de mediu, precum şi depistarea precoce a bolilor netransmisibile şi supravegherea lor;
    4) educaţia pentru sănătate a populaţiei inclusă în curricula şcolară de la o vîrstă fragedă;
    5) realizarea unor intervenţii rentabile şi generatoare de economii, inclusiv implementarea Convenţiei-cadru a OMS privind controlul tutunului, aplicarea Cartei europene pentru combaterea obezităţii, promovarea alimentaţiei sănătoase şi facilitarea accesului la aceasta, combaterea eficace a abuzului de alcool, promovarea activităţilor fizice şi asigurarea accesului la acestea, precum şi reducerea expunerii populaţiei la mediul ambiant poluat;
    6) asigurarea infrastructurii sistemului de sănătate public şi privat cu elementele necesare pentru gestionarea şi îngrijirea eficientă;
    7) includerea în sistemul de sănătate a intervenţiilor primare şi secundare de prevenire, bazate pe dovezi, cost-eficiente, cu accent pe asistenţa medicală primară;
    8) creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale;
    9) dezvoltarea unor modele durabile de par­teneriat în furnizarea serviciilor geriatrice, axate pe aspecte de management terapeutic şi management al serviciilor de asistenţă medico-soci­ală, care să includă îngrijirea geriatrică pe o durată medie şi îngrijirea medico-socială de lungă durată, cu plasa­ment temporar sau permanent;
    10) utilizarea tehnologiilor moderne de colectare a informaţiilor din ţară şi de schimb informaţional între ţări pentru asigurarea posibilităţii de comparare la scară internaţională;
    11) instituirea unui sistem de înaltă calitate de monitorizare a bolilor netransmisibile şi a factorilor ce le determină.
    29. Pentru realizarea obiectivelor trasate de prevenire şi control al bolilor netransmisibile şi al riscurilor pentru sănătate pe care acestea le comportă, este necesară dezvoltarea unei reţele de programe de prevenire, control, tratament şi reducere a riscurilor.
V. MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA
OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR SCONTATE
    30. Analiza SWOT a situaţiei curente se axează pe factorii de risc comuni pentru cele mai prioritare boli netransmisibile şi se bazează pe trei componente: supraveghere, prevenire şi management.
    31. Pentru îmbunătăţirea capacităţii de implementare a măsurilor conţinute în Strategie şi a capacităţii de planificare strategică se preconizează:
    1) consolidarea parteneriatului intersectorial în luarea deciziilor de sănătate, care presupune antrenarea efectivă a partenerilor din sectoarele relevante în adoptarea deciziilor ce ţin de domeniul sănătăţii;
    2) dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de sănătate cu impact asupra sănătăţii publice, punînd accentul pe serviciile de sănătate publică şi serviciile de asistenţă medicală primară;
    3) fortificarea capacităţilor de intervenţie preventivă cu efect protector asupra sănătăţii (în dezvoltarea fizică şi emoţională), care vor spori rezistenţa oamenilor la factorii de risc ai bolilor;
    4) motivarea populaţiei de a adopta stiluri sănătoase de viaţă prin îmbunătăţirea mediului ocupaţional, habitual şi social.
    32. Prevenirea bolilor netransmisibile va fi realizată în mod universal, folosind ca bază avantajul pentru întreaga populaţie şi, selectiv, pentru anumite grupuri ale acesteia, care sînt supuse unor riscuri reale sau potenţiale de sănătate.
    33. Programele de prevenire se axează pe difuzarea intensă pentru publicul larg a informaţiei şi a intervenţiilor educative despre nocivitatea şi riscurile aferente consumului de tutun, de alcool, de alimente nesănătoase, inactivităţii fizice, îndeosebi în rîndul tinerilor.
    34. Prevenirea bolilor netransmisibile impune întreprinderea unei serii de acţiuni concrete în domeniul vizat, care vor conduce la diminuarea factorilor de risc şi, concomitent, a numărului acestor maladii.
    35. Implementarea Strategiei presupune, de asemenea, consolidarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare pentru ridicarea capacităţii acestora de a genera cunoştinţe noi în domeniul sănătăţii publice, completate cu cercetări şi dovezi ştiinţifice, precum şi acordarea consultaţiilor bazate pe dovezi academice pentru factorii de decizie cu privire la stabilirea priorităţilor politice, economice, medicale, sociale legate de prevenirea şi combaterea bolilor netransmisibile.
    36. Pentru obţinerea rezultatelor scontate în domeniul profilaxiei şi controlului bolilor netransmisibile, se impune:
    1) elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ şi regulatoriu;
    2) instituirea la nivel naţional a unei reţele informaţionale;
    3) realizarea unor proiecte-pilot de dezvoltare şi aplicare a sistemului informaţional pentru monitorizarea bolilor netransmisibile, care va fi integrat în sistemele informaţionale existente (inclusiv Sistemul Informaţional Medical Integrat şi Sistemul informaţional automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală”);
    4) definirea şi distribuirea responsabilităţilor şi a competenţelor pentru toate domeniile-cheie, precum sănătate, educaţie, sistemul energetic, agricultură, sport, transport şi planificare urbană, mediu, muncă, industrie, comerţ, finanţe şi dezvoltare economică, implicate în promovarea, la toate nivelurile (naţional, subnaţional şi local), a politicii în domeniu;
    5) ridicarea nivelului de instruire iniţială şi continuă a specialiştilor în domeniu, inclusiv din cadrul autorităţilor implicate;
    6) pregătirea cursurilor de instruire în domeniu pentru consolidarea capacităţii grupurilor relevante de profesionişti, inclusiv a celor din organizaţiile neguvernamentale.
VI. ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR
    37. Pentru realizarea Strategiei, fiecare autoritate responsabilă va prevedea resurse financiare în acest scop în limita alocaţiilor aprobate pentru bugetele autorităţilor respective. Totodată, Ministerul Sănătăţii va participa la realizarea Strategiei ca organ consultativ şi executiv.
    38. Resursele financiare, tehnice şi umane necesare implementării Strategiei vor fi estimate şi detaliate, pentru fiecare etapă a procesului de implementare, în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei. De asemenea, Planul de acţiuni va servi drept mecanism de bază pentru realizarea în practică a Strategiei, care va stabili scopurile specifice în domenii identificate şi acţiunile pentru atingerea lor, rezultatele/beneficiile scontate, termenele-limită, instituţiile responsabile şi indicatorii de evaluare a rezultatelor obţinute.
VII. ETAPELE DE IMPLEMENTARE
    39. Implementarea Strategiei se va efectua în trei etape, după cum urmează:
    1) priorităţile strategice pe termen scurt (2012–2013):
    a) elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei pe anii 2012–2020 în baza priorităţilor şi a activităţilor identificate şi formulate;
    b) cooperarea tuturor structurilor politice, economice şi sociale drept deziderat de coeziune socială necesar pentru combaterea bolilor netransmisibile şi ameliorarea sănătăţii populaţiei;
    c) fortificarea capacităţii resurselor umane, sporirea calificării medicilor şi a asistenţilor medicali şi elaborarea unui program de instruire continuă la toate nivelurile sistemului de ocrotire a sănătăţii în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile;
    2) priorităţile strategice pe termen mediu (2012–2015):
    a) dezvoltarea şi implementarea  programelor  intersectoriale de prevenire a bolilor netransmisibile prioritare şi de diminuare a factorilor de risc comuni la nivel naţional şi comunitar, care să definească beneficiile pentru sănătate ale profilaxiei pentru toate categoriile de populaţie;
    b) organizarea şi implementarea programelor naţionale de screening periodic al populaţiei cu risc sporit în vederea profilaxiei şi a depistării precoce a bolilor netransmisibile, bazate pe modelul programelor  de screening aplicate în Uniunea Europeană şi SUA;
    c) reducerea nivelului de expunere a populaţiei la cei mai frecvenţi factori de risc modificabili ai bolilor netransmisibile, aşa ca: tabagismul, alimentaţia nesănătoasă, consumul nociv de alcool, sedentarismul etc., cît şi la determinanţii acestor boli, aplicînd strategiile existente, precum Convenţia-cadru a OMS pentru controlul tutunului, Strategia globală privind alimentaţia, activitatea fizică şi sănătatea, precum şi alte documente relevante, în conformitate cu necesităţile naţionale;
    d) ameliorarea serviciilor de sănătate prestate persoanelor ce suferă de boli netransmisibile prin aplicarea unor norme bazate pe dovezi, a standardelor şi a ghidurilor pentru intervenţii cost-eficiente, orientînd sistemul de sănătate spre asigurarea unui management eficient al bolilor netransmisibile;
    e) iniţierea elaborării unui sistem informaţional de monitorizare a bolilor netransmisibile şi sporirea accesului populaţiei la informaţie drept condiţie importantă pentru promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor netransmisibile;
    3) priorităţile strategice pe termen lung (2012–2020):
    a) instituirea unui mecanism naţional multisectorial de evaluare a procesului de monitorizare a bolilor netransmisibile  şi sincronizarea acestuia cu sistemele analogice din Uniunea Europeană;
    b) crearea unui mediu socioeconomic care să fie benefic fiecărui individ şi a condiţiilor necesare pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos;
    c) stimularea cetăţeanului, indiferent de vîrstă sau poziţie socială, de a se îngriji de propria sănătate şi de a coopera eficient cu serviciile de sănătate;
    d) acceptarea unanimă a profilaxiei perseverente drept o formă de investiţie în sănătate care trebuie să se desfăşoare pe tot parcursul vieţii;
    e) oferirea unui spectru larg de servicii calitative orientate spre reducerea riscurilor, tratamentul, reabilitarea şi resocializarea persoanelor care suferă de boli netransmisibile;
    f) asigurarea creşterii speranţei de viaţă a populaţiei Republicii Moldova pînă la 72 de ani;
    g) reducerea semnificativă a mortalităţii populaţiei cu vîrsta aptă de muncă;
    h) comunicarea eficientă cu populaţia şi furnizarea informaţiei veridice cu privire la impactul factorilor nocivi de mediu şi al comportamentului individual dăunător asupra sănătăţii;
    i) dezvoltarea aspectelor teoretice ale prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile prin susţinerea activităţii ştiinţifice în domeniul medicinei.
    40. Pentru realizarea măsurilor necesare şi pentru implementarea eficientă a acestora este necesar a îmbunătăţi calitatea şi funcţionalitatea sistemului actual de coordonare a activităţilor interdisciplinare la toate nivelurile administraţiei publice în domeniul promovării sănătăţii.
    41. Implementarea Strategiei va necesita elaborarea, integrarea şi coordonarea mai multor programe şi proiecte axate pe principalele probleme de sănătate, identificate şi definite în procesul de elaborare a Strategiei.
    42. Obţinerea acordurilor de colaborare cu toţi actorii-cheie reprezintă esenţa succesului în implementarea Strategiei. În procesul de implementare, Ministerul Sănătăţii va colabora atît cu partenerii din sistemul de sănătate, cît şi cu parteneri din afara lui, în primul rînd cu societatea civilă, precum şi cu partenerii străini. Implementarea Strategiei va fi larg mediatizată pentru ca populaţia şi profesioniştii din domeniu să cunoască scopul şi conţinutul ei.
VIII. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
    43. Pentru asigurarea eficienţei politicii implementate în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile, toate măsurile vor fi monitorizate şi va fi evaluată eficienţa acestora. După caz, activităţile pot fi ajustate în baza unor noi dovezi ştiinţifice.
     44. Activitatea de monitorizare a implementării Strategiei va fi derulată continuu, pe toată perioada de implementare.
    45. Centrul Naţional de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii va asigura monitorizarea situaţiei în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile, inclusiv prin colectarea, prelucrarea şi analiza datelor de monitorizare, identificarea efectelor neprevăzute în baza setului de indicatori, care vor permite urmărirea şi evaluarea în dinamică a realizării obiectivelor generale ale Strategiei.
    46. Activitatea de evaluare a Strategiei va avea un caracter sistematic, fiind desfăşurată pe toată perioada de implementare şi va include elaborarea, în baza indicatorilor de monitorizare, a rapoartelor anuale de evaluare.
    47. În rapoarte vor fi reflectate situaţia bolilor netransmisibile şi rezultatele înregistrate la stadiul respectiv de implementare a Strategiei – progresul în atingerea obiectivelor generale şi specifice, îndeplinirea activităţilor planificate – şi vor fi formulate propuneri de îmbunătăţire sau rectificare a măsurilor planificate.
    48. Rapoartele anuale de evaluare vor servi drept bază pentru adoptarea deciziilor de rigoare şi pentru elaborarea planurilor de acţiuni ale politicilor în domeniu. Rapoartele vor fi publicate în mass-media şi pe paginile web ale Ministerului Sănătăţii şi Centrului Naţional de Sănătate Publică. Ministerul Sănătăţii va asigura mediatizarea largă a procesului de realizare a Strategiei, de asemenea va pune la dispoziţia partenerilor din ţară şi de peste hotare toată informaţia relevantă.
IX. ROLUL ŞI  RESPONSABILITĂŢILE
ACTORILOR IMPLICAŢI
    49. Distribuirea clară a rolului şi a responsabilităţilor autorităţilor publice este necesară pentru susţinerea sănătăţii în cadrul tuturor politicilor guvernamentale şi sectoriale, în primul rînd ale Ministerului Sănătăţii, precum şi al politicilor cu impact asupra sănătăţii promovate de actorii implicaţi, inclusiv organizaţiile neguvernamentale, sectorul privat şi grupurile comunitare. Cadrul de acţiune se bazează pe strategiile existente şi planurile de acţiune ale OMS, dar şi pe alte documente cu privire la combaterea tabagismului, a consumului nociv de alcool, a obezităţii, cu privire la promovarea activităţii fizice, a sportului şi a nutriţiei sănătoase.
    50. Ministerul Sănătăţii este responsabil de elaborarea politicilor ce ţin de prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile, stabileşte modul de organizare a măsurilor de prevenire şi a supravegherii de stat a bolilor netransmisibile, este responsabil de coordonarea tuturor tipurilor de prevenţie şi de reducere a riscurilor pentru sănătate, de educaţia pentru sănătate care promovează un mod de viaţă sănătos şi de creşterea profesională a personalului din sistemul de sănătate. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală primară şi acoperirea maximă a populaţiei cu servicii de tratament eficient şi îngrijire integrată vor contribui la echilibrarea acţiunilor la nivel sistemic, fapt ce ar ameliora depistarea precoce a bolilor, evidenţierea factorilor de risc şi controlul lor, accesibilitatea serviciilor medicale specializate, continuitatea tratamentului şi interconexiunea cu alte domenii prioritare.
    51. Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Centrului Naţional de Sănătate Publică, este responsabil de implementarea la nivel naţional a acţiunilor complexe de prevenire, supraveghere şi control al bolilor netransmisibile prioritare, precum şi de colectarea, monitorizarea şi difuzarea datelor bazate pe dovezi şi a indicatorilor privind situaţia bolilor netransmisibile. Centrul Naţional de Sănătate Publică va acorda suport consultativ şi metodologic instituţiilor de stat şi organizaţiilor neguvernamentale care vor contribui la colectarea datelor pentru indicatorii monitorizaţi.
    52. Urmează să fie găsit un echilibru între rolul sistemului de sănătate şi rolul altor sectoare, care au un control mai mare asupra factorilor determinanţi ai sănătăţii. Intervenţiile eficiente vor include: îmbunătăţirea mediului social în şcoli, la locul de muncă şi în comunitate; îmbunătăţirea ajutorului social pentru persoanele vîrstnice; furnizarea programelor de rezolvare a problemelor persoanelor social-vulnerabile; implicarea în promovarea activităţii fizice şi a alimentaţiei sănătoase, combaterea consumului de tutun şi a consumului nociv de alcool.
     53. Structurile Guvernului vor asigura colaborarea cu structurile naţionale şi cele internaţionale responsabile de sănătate pentru fortificarea unor domenii importante de activitate, care pot fi delimitate astfel:
    1) prezentarea Ministerului Finanţelor a unor propuneri de optimizare a politicii fiscale pentru promovarea alimentaţiei sănătoase (acordarea subvenţiilor şi reducerea preţurilor la produsele sănătoase: fructe, legume etc., eliminarea subvenţiilor şi creşterea reală a preţurilor la produsele alcoolice şi din tutun), pentru a fi examinate în cadrul elaborării obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termen mediu ca parte componentă a cadrului bugetar pe termen mediu;
    2) modificarea politicii de marketing prin instituirea restricţiilor de publicitate, sponsorizare şi promovare a produselor precum tutunul şi alcoolul, prin susţinerea publicităţii cu conţinut educativ; reglementarea şi monitorizarea conţinutului, ambalajului şi marketingului produselor de larg consum; informarea consumatorilor asupra produselor alimentare prin aplicarea unor etichete clare şi comprehensibile pentru a-i ajuta să facă alegeri nutriţionale sănătoase;
    3) reglementarea sistematizării teritoriale prin evaluarea impactului infrastructurii urbane asupra sănătăţii publice şi crearea teritoriilor protejate, amenajarea pistelor pentru biciclişti, spaţiilor pentru plimbări pe jos, terenurilor sportive, locurilor de joacă pentru copii şi spaţiilor verzi; promovarea siguranţei mediului ambiant prin controlul poluării aerului, apei şi a solului, precum şi a siguranţei mediului ocupaţional prin controlul expunerii oamenilor la poluanţii chimici, fizici, biologici, la radiaţiile ionizante şi la cîmpurile electromagnetice.
X. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
    54. Organismele internaţionale sînt parteneri importanţi în realizarea programelor şi proiectelor promovate în cadrul prezentei Strategii.
    55.  Obiectivul de cooperare internaţională se va realiza prin:
    1) preluarea şi implementarea corespunzătoare a prevederilor acquis-ului comunitar, dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu structuri similare din cadrul Uniunii Europene şi al statelor membre în vederea asigurării transferului de date, informaţii şi experienţe în domeniul prevenirii şi combaterii bolilor netransmisibile;
    2) instituirea unor mecanisme pentru luarea de măsuri cu privire la factorii determinanţi ai sănătăţii, printr-o abordare multisectorială a problemelor, în special la nivel supranaţional;
    3)  facilitarea schimbului de informaţii, cooperarea tehnică şi consolidarea capacităţilor;
    4) intensificarea relaţiilor de cooperare internaţională prin participarea reprezentanţilor Republicii Moldova la activitatea forurilor internaţionale, dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu statele avînd experienţă în domeniu în scopul asigurării transferului reciproc de experienţă.