HGC402/2012
ID intern unic:  343687
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 402
din  12.06.2012
cu privire la modificarea Acordului de parteneriat
între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei
pentru anii 2009-2012
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 449
    În temeiul art.72 alin. (3) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.27 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21, art.79), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 19, cifra „2011” se substituie cu cifra „2012”;
    2) la punctul 23, alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „de organizare şi efectuare a expertizei concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerilor de proiecte din cadrul acestora, propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, lucrărilor de valoare şi dosarelor privind acordarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei în sfera ştiinţei şi inovării, expus în Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării (anexa nr. 4)”;
    3) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.1
la Acordul de parteneriat între Guvern
şi Academia de Ştiinţe a Moldovei
pentru anii 2009-2012

PROTOCOLUL ANUAL
cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare
alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei
şi inovării în anul 2012
    Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, numite în continuare Părţi, în conformitate cu punctul 17 al Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012, au încheiat prezentul Protocol anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2012 în conformitate cu Legea bugetului de stat, parte integrantă a Acordului.
    Părţile confirmă alocarea a 0,4% din produsul intern brut, sau  360354,0 mil. lei, pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2012, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2012 (tabelele nr.1 şi nr.2 la prezenta anexă), inclusiv repartizarea veniturilor din mijloacele speciale (tabelul nr.3 la prezenta anexă) şi alocaţiilor pentru programele de stat şi de transfer tehnologic (tabelele nr.4 şi nr.5 la prezenta anexă), precum şi normativele de cheltuieli pentru elevii dotaţi din Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2011-2012 (tabelul nr.10).
    În baza art.21 lit.e) al Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie 2011, Academia de Ştiinţe a Moldovei este în drept să înainteze Ministerului Finanţelor cereri întemeiate de redistribuire a mijloacelor financiare între subgrupele unei grupe funcţionale principale de cheltuieli şi între programe aprobate în cadrul unei grupe funcţionale principale, fără modificarea Protocolului anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2012.

    tabelul nr.1

    tabelul nr.2

    tabelul nr.3

    tabelul nr.4

    tabelul nr.5

    tabelul nr.6

    tabelul nr.7

    tabelul nr.8

    tabelul nr.9

    tabelul nr.10

    4) la anexa nr.2, punctele 39 şi 40 vor avea următorul cuprins:
    „39. Expertiza concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic, a propunerilor de proiecte din cadrul acestora, precum şi a propunerilor de proiecte independente în sfera ştiinţei şi inovării se organizează de către Consiliul consultativ de expertiză, în corespundere cu Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării şi se propun Consiliului Suprem pentru aprobare.
    40. Pentru efectuarea cheltuielilor ce ţin de managementul Consiliului consultativ de expertiză se utilizează pînă la 0,5% din alocaţiile bugetare pentru cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative. Remunerarea experţilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.”;
    5) anexa nr.3:
    a) la punctul 2, textul „(în continuare – proiecte) se selectează pe bază de concurs, anunţat public şi organizat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare – Consiliul Suprem), în temeiul expertizei efectuate conform Regulamentului privind organizarea şi efectuarea expertizei programelor/proiectelor” se substituie cu textul „în continuare – programe/ proiecte) se selectează pe bază de concurs, anunţat public şi organizat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare – Consiliul Suprem), în temeiul expertizei efectuate conform Regulamentului cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării”;
    b) punctele 26, 27 şi 34 vor avea următorul cuprins:
    „26. Secţiile de ştiinţe ale AŞM examinează propunerile de programe/proiecte propuse şi le transmit ulterior Consiliului Consultativ de Expertiză pentru examinare.
    27. Consiliul Consultativ de Expertiză întocmeşte lista propunerilor de programe/proiecte propuse pentru finanţare, pe care o înaintează Consiliului Suprem spre aprobare.”;
    „34. Consiliul Consultativ de Expertiză evaluează propunerile de programe/proiecte înaintate, conform cadrului legislativ în vigoare (anexa nr.4 la prezentul Acord).”;
    c) punctul 37 se exclude;
    6) anexa nr.4 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 4
la Acordul de parteneriat între
Guvern şi Academia de Ştiinţe
a Moldovei pentru anii 2009-2012
REGULAMENT
cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei
în sfera ştiinţei şi inovării
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării este elaborat în baza prevederilor articolelor 10, 11, 59 – 62, articolului 73 litera p), articolului 86 litera  g) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în baza Hotărîrii Guvernului nr. 222 din 28 aprilie 1993 „Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare şi a altor comisii de experţi”.
    2. Regulamentul stabileşte principiile de bază, modul de organizare şi efectuare a expertizei concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerilor de proiecte din cadrul acestora, a propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, a lucrărilor de valoare şi a dosarelor privind acordarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – Academia de Ştiinţe a Moldovei).
    3. Expertiza este organizată de Consiliul Consultativ de Expertiză al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  (în continuare – Consiliul de Expertiză).
    4. Expertiza se efectuează de experţii independenţi pe domenii ale ştiinţei.
    5. Organizarea şi efectuarea expertizei se realizează din contul mijloacelor bugetului de stat.
II. SCOPUL ŞI SARCINILE ORGANIZĂRII
ŞI EFECTUĂRII EXPERTIZEI
    6. Expertiza reprezintă un sistem de acţiuni avînd ca scop analiza şi evaluarea concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi a propunerilor de proiecte din cadrul acestora, a propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, a lucrărilor de valoare şi a dosarelor privind acordarea premiilor Academiei, precum şi evaluarea executorilor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice, formularea concluziilor argumentate ştiinţific despre raţionalitatea şi oportunitatea efectuării acestor lucrări din contul mijloacelor bugetului de stat şi din alte surse de finanţare.
    7. Sarcinile principale ale expertizei constau în:
    1) stabilirea:
    a) actualităţii problemei prezentate, necesităţilor stringente ale societăţii şi ale economiei naţionale;
    b) noutăţii investigaţiilor propuse;
    c) existenţei condiţiilor necesare pentru realizarea activităţilor preconizate, justificării teoretice şi oportunităţii practice a acestora;
    2) evaluarea:
    a) semnificaţiei ştiinţifice, impactului economic şi social al activităţilor expertizate;
    b) probabilităţii efectelor negative ca urmare a realizării activităţilor propuse şi, eventual, al compensării acestora;
    3) verificarea necesităţii resurselor materiale şi financiare solicitate;
    4) pregătirea şi prezentarea concluziilor expertizei.
III. PRINCIPIILE ŞI CRITERIILE DE BAZĂ
ALE EXPERTIZEI
    8. Expertiza se bazează pe următoarele principii:
    1) competenţa profesională în domeniul ştiinţific de profil, obiectivitatea şi lipsa conflictului de interese;
    2) responsabilitatea pentru analiza completă şi autentică, justificarea recomandărilor expertizei;
    3) transparenţa rezultatelor expertizei în condiţiile respectării confidenţialităţii şi dreptului de proprietate intelectuală;
    4) respectarea dreptului de autor;
    5) respectarea actelor normative naţionale şi internaţionale în domeniul expertizei;
    6) deontologia profesională.
    9. Criteriile de bază ale expertizei sînt:
    1) corespunderea obiectivelor cu direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova;
    2) nivelul ştiinţific înalt şi competitivitatea rezultatelor investigaţiilor;
    3) aplicabilitatea, gradul de valorificare şi popularizare a rezultatelor;
    4) competenţa profesională a autorilor şi executorilor;
    5) nivelul asigurării tehnico-materiale a organizaţiei-executor;
    6) eficienţa economică a rezultatelor (beneficiul economico-social, rentabilitatea);
    7) posibilitatea extinderii în cadrul unor programe europene şi internaţionale de granturi;
    8) recunoaşterea internaţională a rezultatelor obţinute.
IV. MODUL DE PREZENTARE A
OBIECTELOR EXPERTIZEI
    10. Concepţiile de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerile de proiecte din cadrul acestora, propunerile de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, lucrările de valoare şi dosarele privind acordarea premiilor Academiei ce au întrunit condiţiile concursului sînt prezentate Consiliului de Expertiză de către instituţiile/entităţile care anunţă concursul. Dosarul include următoarele acte:
    1) demersul oficial;
    2) cererea de proiect/activitate cu toate formularele aferente;
    3) condiţiile integrale ale concursului anunţat.
    11. Lucrările de valoare se prezintă Consiliului de Expertiză în baza propunerilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, însoţite de următoarele documente:
    1) extrasul din procesul-verbal al consiliului ştiinţific al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
    2) hotărîrea Biroului secţiilor de ştiinţe ale Academiei;
    3) scrisoarea de însoţire.
V. SELECTAREA EXPERŢILOR INDEPENDENŢI
    12. În calitate de experţi sînt promovaţi:
    1) membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei (cu excepţia membrilor Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, în continuare – Consiliul Suprem);
    2) cadrele ştiinţifico-didactice sau ştiinţifice cu grad ştiinţific, selectate şi recomandate Secţiilor de ştiinţe ale Academiei de laboratoarele ştiinţifice, catedrele de specialitate, centrele ştiinţifice, consiliile ştiinţifice ale institutelor, facultăţilor sau de senatele universităţilor;
    3) cadrele ştiinţifico-didactice sau ştiinţifice care sînt abilitate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu dreptul de conducător ştiinţific;
    4) cercetătorii de peste hotarele Republicii Moldova recomandaţi de membrii Consiliului de Expertiză;
    5) specialiştii de înaltă calificare din ramura corespunzătoare de producţie, din mediul de afaceri etc. recomandaţi de ministere şi alte autorităţi administrative centrale.
    13. Consiliul de Expertiză completează şi actualizează sistematic lista experţilor independenţi, în baza propunerilor din partea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Membrii Consiliului de Expertiză au acces la baza de date a experţilor independenţi.
    14. Pentru efectuarea expertizei, Consiliul de Expertiză desemnează experţii independenţi din rîndul celor selectaţi, care au lucrări ştiinţifice sau sînt specialişti notorii în domeniul respectiv.
    15. Consiliul de Expertiză încheie cu fiecare expert selectat un contract de prestare a serviciilor de cercetări ştiinţifice conform modelului aprobat.
    16. Experţii sînt remuneraţi în baza contractului de prestare a serviciilor de cercetări ştiinţifice din mijloacele prevăzute în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.
    17. Experţii independenţi care au tangenţă cu activităţile propuse sau/şi devin dependenţi (administrativ sau financiar) de persoanele sau organizaţiile care sînt nemijlocit interesate de rezultatele expertizei sînt obligaţi să declare în scris Consiliului de Expertiză despre conflictul de interese şi să refuze expertizarea.
    18. Expertul poartă răspundere pentru divulgarea informaţiei.
    19. Experţii independenţi sînt evaluaţi conform procedurii aprobate de Consiliul de Expertiză.
VI. EFECTUAREA EXPERTIZEI
    20. Expertiza este efectuată de doi experţi independenţi simultan, cu excepţia proiectelor bilaterale/internaţionale, care sînt expertizate de un singur expert.
    21. Experţii au dreptul:
    1) să-şi formuleze liber concluziile;
    2) să solicite informaţii şi materiale informaţionale suplimentare de la autori, prin intermediul Consiliului de Expertiză;
    3) să înainteze propuneri privind perfecţionarea criteriilor de expertiză.
    22. Experţii independenţi sînt responsabili de corectitudinea expertizei, în conformitate cu codurile deontologice şi etice relevante. Ei sînt obligaţi:
    1) să dea dovadă de obiectivitate şi conştienciozitate;
    2) să opereze cu cele mai bune argumente ştiinţifice şi tehnologice şi cele mai noi cunoştinţe din domeniul specific de activitate;
    3) să nu informeze persoanele interesate şi nici alte persoane despre procesul de expertiză şi despre rezultatul ei;
    4) să evite apariţia conflictelor de interese sau a concurenţei neloiale;
    5) să respecte confidenţialitatea şi dreptul de proprietate intelectuală;
    6) să respecte deontologia cercetătorului ştiinţific;
    7) să nu denatureze datele experimentale şi rezultatele investigaţiilor;
    8) să prezinte, în termenul stabilit, concluziile expertizei solicitate.
    23. Experţii evaluează şi completează fişa de evaluare conform criteriilor şi regulilor de acordare a punctajului stabilite în fişa de evaluare.
    24. Concluzia finală a expertului trebuie să fie expusă în scris (minimum 10 fraze), evidenţiindu-se avantajele şi dezavantajele activităţii, precum şi motivele recomandării sau respingerii acesteia, argumentate ştiinţific.
    25. Expertul independent poate evalua maximum 3 propuneri din cadrul unuia şi aceluiaşi concurs.
    26. Materialele supuse expertizei şi fişele de evaluare trebuie restituite Consiliului de Expertiză în termen de pînă la 5 zile de la data recepţionării lor.
    27. Rezultatele expertizei ce includ observaţiile, recomandările şi concluziile experţilor independenţi sînt comunicate organizaţiei-executor, inclusiv prin sistemul Expert on-line (www.expert.asm.md).
    28. Propunerile de proiecte de inovare şi transfer tehnologic, propunerile de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, inclusiv a lucrărilor de valoare recomandate de Consiliul de Expertiză sînt înaintate spre expertiza economico-financiară din domeniu.
    29. În cazul concluziilor divergente a doi experţi, cererile de proiect sînt date spre expertiză la un al treilea expert. Concluzia se trage în baza a două opinii convergente (recomandat sau respins) şi prin calculul punctajului mediu din fişele de evaluare ale expertizelor convergente.
VII. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE EXPERTIZĂ
    30. Consiliul de Expertiză este o instituţie publică din sfera ştiinţei şi inovării, avînd calitatea de persoană juridică, subordonată Consiliului Suprem.
    31. Consiliul de Expertiză este constituit din membrii Consiliului, care sînt selectaţi din rîndurile savanţilor şi specialiştilor notorii pe domenii, la propunerea Secţiilor de ştiinţe ale Academiei.
    32. Membrii Consiliului de Expertiză pe domenii se aprobă prin hotărîrea Consiliului Suprem.
    33. Membrii Consiliului de Expertiză pe domenii studiază, analizează concepţiile de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerile de proiecte din cadrul acestora, propunerile de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, lucrările de valoare şi dosarele privind acordarea premiilor Academiei şi selectează experţi independenţi pentru fiecare proiect.
    34. Activitatea Consiliului de Expertiză este asigurată de aparatul administrativ, din care fac parte: directorul, directorul adjunct, cercetătorii ştiinţifici şi contabilul, care organizează, coordonează şi monitorizează procesul de expertiză.
    35. Directorul executiv al Consiliului de Expertiză este şi preşedinte al acestuia.
    36. Membrii Consiliului de Expertiză pe domenii examinează avizele experţilor independenţi şi le prezintă la şedinţa Consiliului de Expertiză.
    37. În cadrul şedinţei Consiliului de Expertiză se examinează şi se verifică rezultatele expertizelor, prezentate de membrii Consiliului de Expertiză pe domenii, se aprobă prin consens lista concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi a propunerilor de proiecte din cadrul acestora, propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice recomandate. Deciziile luate în cadrul şedinţei sînt incluse în procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Expertiză.
    38. Evaluarea şi recomandarea candidaţilor eligibili pentru acordarea premiilor Academiei se face de Comisia de Evaluare a Dosarelor, creată în fiecare an prin hotărîrea Consiliului Suprem în baza expertizei Consiliului de Expertiză.
    39. Decizia şedinţei Consiliului de Expertiză, precum şi lista concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerilor de proiecte din cadrul acestora, a propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, lucrărilor de valoare şi dosarelor privind acordarea premiilor Aсademiei recomandate, semnată de preşedintele Consiliului de Expertiză, se prezintă instituţiilor/entităţilor care au organizat concursul pentru elaborarea proiectelor de hotărîri ale Consiliului Suprem.
    40. Materialele prezentate la Consiliul de Expertiză se restituie instituţiilor/entităţilor care au organizat concursul.
    41. Modificările şi completările prezentului Regulament se efectuează în modul prevăzut de Consiliul Suprem, în conformitate cu Acordul de parteneriat şi legislaţia în vigoare.”

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                       Vasile Bumacov
    Ministrul educaţiei                                                              Mihail Şleahtiţchi
    Ministrul sănătăţii                                                               Andrei Usatîi

    Nr. 402. Chişinău, 12 iunie 2012