OMSM521/2012
ID intern unic:  343718
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 521
din  01.06.2012
privind controlul de stat al calităţii medicamentelor
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 761     Data intrarii in vigoare : 22.06.2012
    MODIFICAT
    OMSMPS887 din 11.07.18, MO277-284/27.07.18 art.1159

    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului în ordin și în Regulament cuvintele ”Ministerul Sănătății” se substituie cu cuvintele ”Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar cuvintele ”Agenția Medicamentului” se substituie cu cuvintele ”Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin OMSMPS887 din 11.07.18, MO277-284/27.07.18 art.1159
    În temeiul prevederilor Legii cu privire la activitatea farmaceutică, nr. 1456-XII din 25 mai 1993, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, în corespundere cu Regulamentul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1252 din 01.12.2005 şi  pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31.05.2011, precum şi în scopul protecţiei consumatorilor de medicamente,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind controlul de stat al calităţii  medicamentelor (se anexează).
    2. Directorul general al Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va asigura:
    1)  prelevarea probelor pentru efectuarea controlului de stat al calităţii medicamentelor;
    2)  efectuarea controlului de stat al calităţii medicamentelor fabricate în Republica Moldova şi medicamentelor de import, inclusiv celor recepţionate în calitate de ajutor umanitar, precum şi a materiei prime utilizate în fabricarea şi/sau prepararea medicamentelor;
    3) dotarea Laboratorului pentru Controlul Calităţii Medicamentelor cu aparate, utilaje şi materiale necesare pentru efectuarea controlului de stat al calităţii medicamentelor;
    4) plasarea pe site-ul Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (www.amed.md) a informaţiei despre rezultatele controlului de stat al calităţii medicamentelor, inclusiv despre medicamentele rebutate.
    3. Conducătorii întreprinderilor farmaceutice industriale vor asigura:
    1) deţinerea originalului certificatului de calitate de la producător şi de la Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru substanţele medicamentoase, precum şi a certificatului igienic pentru materialele utilizate la ambalare;
    2) livrarea medicamentelor fabricate doar în cazul confirmării calităţii prin „Certificatul de calitate” sau „Registrul medicamentelor, distribuirea cărora se autorizează în baza certificatelor de calitate ale uzinelor producătoare şi controlului organoleptic, ambalării şi marcării” eliberat de către Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
    4. Conducătorii depozitelor farmaceutice vor asigura:
    1) livrarea medicamentelor care dispun de documentul ce atestă calitatea lor, eliberat de Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru fiecare serie: „Certificatul de calitate” sau „Registrul medicamentelor, distribuirea cărora se autorizează în baza  certificatelor de calitate ale uzinelor producătoare şi controlului organoleptic, ambalării şi marcării”;
    2) prezenţa copiilor documentelor ce atestă calitatea produselor autentificate cu ştampila umedă şi semnătura persoanei responsabile de calitate în cazul schimbului de produse farmaceutice între întreprinderile farmaceutice angrosiste.
    5. Conducătorii farmaciilor şi filialelor acestora, conducătorii instituţiilor medico-sanitare vor asigura:
    1) accesul solicitantului la informaţia din documentele de însoţire a medicamentelor, privind calitatea acestora;
    2) la eliberarea medicamentelor către filiale, indicarea în documentele de însoţire a informaţiei privind seria medicamentului, data şi numărul documentului ce atestă calitatea lui.
    6. Conducătorii întreprinderilor farmaceutice şi instituţiilor medico-sanitare:
    1) vor asigura accesul reprezentanţilor Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în întreprinderi sau instituţii pentru prelevarea probelor la medicamente;
    2) poartă responsabilitate personală, conform prevederilor legale, pentru distribuirea şi eliberarea medicamentelor, care nu dispun de documentul ce atestă calitatea acestora, eliberat de Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
    7. Ordinul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    8. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                         Andrei USATÎI

    Nr. 521. Chişinău, 1 iunie 2012.

Aprobat
prin Ordinul M.S. nr. 521
din 1 iunie 2012

REGULAMENT
privind controlul de stat al calităţii medicamentelor
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Medicamentele fabricate în Republica Moldova, cât şi cele de import autorizate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, medicamentele recepţionate în calitate de ajutor umanitar (în continuare medicamente) și materia primă utilizată la prepararea medicamentelor în farmacii sunt supuse în mod obligatoriu controlului de stat al calităţii.
    [Pct.1 în redacția OMSMPS887 din 11.07.18, MO277-284/27.07.18 art.1159]
    2. Controlul de stat al calităţii medicamentelor se efectuează în conformitate cu prevederile farmacopeilor în vigoare, sau în corespundere cu cerinţele Documentelor Analitico-Normative (DAN), aprobate conform prevederilor legale.
    3. Controlul de stat al calităţii materiei  prime, utilizate de producătorii locali la fabricarea medicamentelor, se efectuează în conformitate cu prevederile Farmacopeii Europene în vigoare. În cazul lipsei monografiei respective în Farmacopeea Europeană, controlul calităţii materiei prime se va efectua conform uneia din farmacopeile de circulaţie internaţională sau a Dosarului de bază al materiei prime (Drug Master File) al producătorului de materie primă.
    4. Pentru controlul calităţii produsului vegetal medicamentos care nu se regăseşte în Farmacopeea Europeană sau în una din farmacopeile de circulaţie internaţională se va accepta aplicarea monografiei farmacopeice ale farmacopeii  naţionale.
    5. Controlul de stat al calităţii medicamentelor include:
    1) controlul preventiv;
    2) controlul ulterior selectiv;
    3) controlul de arbitraj.
    6. Controlul de stat al calităţii medicamentelor se efectuează de către Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în continuare Agenţie).
    7. Cheltuielile condiţionate de efectuarea controlului de stat al calităţii medicamentelor, inclusiv costul medicamentelor prelevate, sînt suportate de către întreprinderile farmaceutice, instituţiile medico-sanitare, sau alte instituţii de la care se prelevează probele. Costurile analizelor se calculează în conformitate cu tarifele aprobate de Guvernul Republicii Moldova.
    8. În cazul în care Agenţia nu dispune de posibilităţi tehnice pentru efectuarea anumitor analize, solicitantul se va adresa unei instituţii acreditate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru efectuarea analizelor respective.
    9. Toate medicamentele fabricate în Republica Moldova şi cele de import, calitatea cărora corespunde prevederilor DAN, sînt  plasate pe piaţa farmaceutică numai cu prezenţa actelor: „Certificatul de calitate” (anexa nr.1) sau „Registrul medicamentelor, distribuirea cărora se autorizează în baza certificatelor de calitate ale uzinelor producătoare şi controlului organoleptic, ambalării şi marcării” (anexa nr.2 ), eliberate de Agenţie.
    10. În cazul neacceptării efectuării controlului de stat şi /sau certificării medicamentului de către Laboratorul pentru Controlul Calităţii Medicamentelor (LCCM) al Agenţiei, solicitantul este informat în scris  în termen de 10 zile lucrătoare de la data prelevării probelor.
    11. Documentul ce atestă calitatea unei serii de  medicamente  importate de o întreprindere farmaceutică se referă numai la cantitatea medicamentelor din seria importată unimomentan de această întreprindere.
    12. Pentru medicamentele, calitatea cărora nu corespunde prevederilor DAN (medicamente rebutate şi falsificate) se eliberează Buletin de analiză (anexa nr.3).
    13. Medicamentele rebutate se interzic pentru distribuire şi realizare pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi se restituie producătorului/ furnizorului sau se nimicesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    14. Medicamentele falsificate sînt supuse nimicirii obligatorii în modul stabilit.
    15. Medicamentele, care nu sînt utilizate pînă la data expirării termenului de valabilitate, sînt retrase de întreprinderile farmaceutice în mod obligatoriu din circuit şi prezentate pentru nimicire. Se interzice prelungirea termenului de valabilitate al medicamentelor cu termen expirat.
    16. Materia primă, pentru care producătorul indică în certificatul de calitate data de retestare în loc de termenul de valabilitate-limită, se supune retestării, cu prelungirea perioadei de utilizare cu 6 luni, dacă corespunde DAN.
II. CONTROLUL DE STAT PREVENTIV
    17. Controlului de stat preventiv, cu verificarea serie - cu - serie a corespunderii cerinţelor DAN, sînt supuse:
    1) medicamentele care nu sînt fabricate în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricaţie (GMP);
    2) medicamentele fabricate conform Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie (GMP), cu excepţia medicamentelor înregistrate de Agenţia Europeană a Medicamentelor (European Medicines Agency – EMA) sau în una din ţările Uniunii Europene, Norvegia şi Elveţia sau de Autoritatea Statelor Unite ale Americii pentru Reglementarea Medicamentelor şi Alimentelor (Food and Drug Administration – FDA, USA), Canada, Japonia, Australia, pînă la trecerea lor la controlul ulterior selectiv;
    3) medicamentele in bulk importate de producătorii autohtoni cu scopul ambalării primare şi/sau celei secundare;
    4) medicamentele înaintate spre autorizare, cu excepţia celor menţionate în p.22 al prezentului Regulament;
    5) medicamentele recepţionate în calitate de ajutor umanitar;
    6) materia primă utilizată la prepararea medicamentelor în farmacii.
    [Pct.17 subpct.6) în redacția OMSMPS887 din 11.07.18, MO277-284/27.07.18 art.1159]
   
Materiile prime utilizate la fabricarea medicamentelor sunt supuse controlului de stat al calității, la cererea solicitantului.
    [Pct.17 alineat introdus prin OMSMPS887 din 11.07.18, MO277-284/27.07.18 art.1159]
    18. Controlul de stat preventiv se efectuează în termen de pînă la 40 de zile lucrătoare din ziua prelevării probelor.
Controlul de stat al materiei prime se efectuează în termen de pînă la 20 de zile lucrătoare din ziua prelevării probelor.
    19. Medicamentele fabricate conform Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie (GMP), cu excepţia medicamentelor înregistrate de Agenţia Europeană a Medicamentelor (European Medicines Agency – EMA) sau în una din ţările Uniunii Europene, Norvegia şi Elveţia sau de Autoritatea Statelor Unite ale Americii pentru Reglementarea Medicamentelor şi Alimentelor (Food and Drug Administration – FDA, USA), Canada, Japonia, Australia, vor fi eliberate de controlul de stat preventiv cu trecerea la controlul ulterior selectiv, prin decizia Comisiei Medicamentului din cadrul Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în baza cererii producătorului şi/sau deţinătorului Certificatului de Înregistrare a Medicamentului (CÎM), dacă nu s-au depistat deficienţe de calitate pentru primele 5 serii, consecutiv analizate.
III. CONTROLUL DE STAT ULTERIOR SELECTIV
    20. Controlul de stat ulterior selectiv constă în analiza de laborator, la corespunderea cerinţelor DAN ale medicamentelor selectate, în ordinea supravegherii calităţii şi în scopul prevenirii plasării pe piaţa farmaceutică a produselor neconforme.
    21. Toate medicamentele plasate pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova sînt  supuse controlului de stat ulterior selectiv, în baza unui plan al Agenţiei, sau la necesitate.
    22. Medicamentele autorizate în corespundere cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 767 din 11.09.11 se  supun controlului ulterior selectiv în baza deciziei Comisiei Medicamentului.
    23. În cazul în care, în urma controlului ulterior selectiv, Agenţia depistează devieri de la prevederile DAN ale medicamentelor fabricate conform  regulilor GMP, produsul se transferă la controlul de stat preventiv. Trecerea, repetată, la controlul ulterior selectiv are loc prin decizia Comisiei Medicamentului din cadrul Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, după altele 5 serii consecutiv analizate, în cazul corespunderii calităţii prevederilor DAN.
    24. Controlul de stat ulterior selectiv al medicamentelor se efectuează în termen de pînă la 40 de zile lucrătoare din ziua prelevării probelor.
    25. Medicamentele preparate în farmacii se supun controlului ulterior selectiv, conform planului Agenţiei, dar nu mai rar decît o dată în an, în fiecare farmacie cu funcţie de preparare a medicamentelor.
IV. CONTROLUL DE ARBITRAJ
    26. În cazul în care s-au depistat devieri de la prevederile DAN şi producătorul sau furnizorul nu acceptă decizia corespunzătoare se efectuează controlul de arbitraj.
    27. Controlul de arbitraj se efectuează în orice laborator specializat, acreditat cu această funcţie.
    28. Pentru efectuarea controlului de arbitraj, proba prelevată trebuie să fie suficientă pentru cel puţin cinci analize complete.
    29. În cazul recepţionării reclamaţiilor privind deficienţele de calitate ale medicamentelor de la instituţii medico-sanitare, întreprinderi farmaceutice şi persoane fizice la Agenţie, medicamentele respective se supun suplimentar controlului calităţii.
    30. Reclamaţia va include: denumirea medicamentului, seria, termenul de valabilitate, producătorul, deficienţele de calitate constatate şi va fi însoţită de probe de produs. În caz, cînd petiţia este depusă de persoană fizică, aceasta va  anexa bonul de plată eliberat de întreprinderea farmaceutică, de unde a fost procurat medicamentul. Cînd reclamaţia se referă la calitatea produsului, Agenţia prelevează proba din seria reclamată de la întreprinderea farmaceutică, pentru examinare şi analiză.
    31. În cazul în care medicamentul nu corespunde cerinţelor DAN, Agenţia anunţă producătorul sau distribuitorul, care este obligat să retragă urgent din circulaţie seria reclamată de medicament, cu informarea ulterioară a Agenţiei în termen de pînă la 5 zile lucrătoare.
    32. Controlul calităţii în baza reclamaţiei se efectuează în termen de pînă la 7 zile lucrătoare de la prezentarea probelor.
V. PRELEVAREA ŞI GESTIONAREA PROBELOR
    33. Întreprinderile farmaceutice efectuează sortarea preventivă a medicamentelor pe denumiri, conform formelor farmaceutice, dozelor, divizărilor şi seriilor, la etapa recepţiei medicamentelor.
    34. Pentru controlul calităţii  medicamentelor fabricate în R. Moldova, producătorul  depune la Agenţie:
    1) cerere (anexa nr.4);
    2) proiectul actului de prelevare a probei, în conformitate cu modelul prezentat (anexa nr. 6);
    3) certificatul de calitate al medicamentului eliberat de producător.
    35. Pentru controlul calităţii medicamentelor de  import, după efectuarea importului, solicitantul depune la Agenţie:
    1) cererea pentru prelevarea probei şi efectuarea controlului de stat al medicamentelor importate (anexa nr.5);
    2) copia declaraţiei vamale - 1 exemplar;
    3) copia invoice-lui perfectat vamal - 2 exemplare;
    4) certificatul de calitate al producătorului;
    5) proiectul actului de prelevare a probei pentru controlul de stat al medicamentelor importate, în conformitate cu modelul prezentat (anexa nr.7) în 3 exemplare, precum şi varianta electronică.
    36. Pentru controlul medicamentelor recepţionate în calitate de ajutor umanitar, solicitantul depune la Agenţie o cerere pentru efectuarea controlului de stat şi documentele necesare conform pct. 35, inclusiv:
    1) copia avizului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    2) lista medicamentelor autorizate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în calitate de donaţii/ajutor umanitar;
    3) DAN pentru produsele respective.
    37. Pentru controlul calităţii materiei prime utilizate  în fabricarea şi/sau prepararea medicamentelor, solicitantul depune la Agenţie:
    1) cererea privind prelevarea probei şi efectuarea controlului de stat al substanţelor medicamentoase (anexa nr.4);
    2) copia certificatului de calitate al substanţei medicamentoase eliberat de producător;
    3) copia declaraţiei vamale - 1 exemplar;
    4) copia invoice-lui perfectat vamal (în cazul importului) - 1 exemplar sau factura de expediere şi transport în cazul procurărilor pe teritoriul R. Moldova;
    5) proiectul actului de prelevare a probei medii a materiei prime, în conformitate cu modelul prezentat (anexa nr. 8).
    38. Prelevarea probelor de medicamente şî materiei prime pentru controlul de stat se efectuează comisional. Comisia de prelevare a probelor este instituită din reprezentantul Agenţiei (expertul LCCM sau farmacistul inspector), farmacistul - diriginte şi specialistul responsabil de calitate din întreprinderea farmaceutică. Actele de prelevare sînt întocmite în trei exemplare şi contrasemnate de membrii Comisiei.
    39. Eşantioanele de materie primă destinate pentru controlul de stat sînt ambalate astfel, încît să se asigure stabilitatea principiilor active şi excluderea contaminării microbiene:
    1) substanţele medicamentoase - în recipiente separate (analiza fizico-chimică şi microbiologică), conform prevederilor Regulamentului cu privire la păstrarea medicamentelor, normativelor în vigoare, fiind însoţite de certificate de calitate ale uzinei producătoare;
    2) produsul vegetal medicamentos - în pungi de pergament, însoţit de certificatul de control radiologic, eliberat de Centrul Naţional de Sănătate Publică al Republicii Moldova.
Eticheta recipientului va conţine următoarea informaţie: denumirea materiei prime, seria, producătorul, termenul de valabilitate, cantitatea prelevată, persoana care a efectuat prelevarea, data şi semnătura.
    40. Prelevarea probelor de medicamente şi de materii prime pentru controlul de stat se efectuează în conformitate cu prevederile ediţiei în vigoare a Farmacopeii Europene, ţinînd cont de recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
    41. Agenţia va preleva din întreprinderile farmaceutice care produc şi/sau importă medicamente fabricate conform regulilor GMP şi eliberate de controlul de stat preventiv cîte un ambalaj individual de fiecare serie de produs pentru efectuarea controlului de stat. Probele de medicamente, care corespund cerinţelor DAN şi nu şi-au pierdut integritatea ambalajului primar, se restituie întreprinderilor farmaceutice împreună cu documentul ce-i atestă calitatea.
    42. Producătorii autohtoni păstrează, în mod obligatoriu, contraprobele fiecărei serii de medicament produs, pînă la expirarea termenului de valabilitate al produsului, în cantităţi suficiente pentru efectuarea a 5 analize complete.
    43. Distribuitorii păstrează contraprobele medicamentelor de import pentru efectuarea unei analize complete pe perioada de 6 luni, după emiterea documentului ce atestă calitatea produsului.
    44. Probele de medicamente şi de materii prime falsificate sau rebutate conform prevederilor DAN se păstrează la Agenţie pînă la primirea documentelor ce confirmă nimicirea lor inofensivă sau reexportarea produselor (în cazul rebutului) de la întreprinderea farmaceutică, după care aceste probe se nimicesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    45. Medicamentele prelevate de la întreprinderile farmaceutice şi instituţiile medico-sanitare şi substandardele se păstrează în laborator, în încăperi separate. Evidenţa lor se ţine în registre aprobate de Agenţie.
VI. DISPOZIŢII FINALE
    46. Respectarea dispoziţiilor prezentului Regulament este obligatorie, încălcarea acestora atrage după sine aplicarea sancţiunilor în corespundere cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8