HKK21/2012
ID intern unic:  343783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 21
din  18.05.2012
privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi
gestionării patrimoniului public din raionul Ştefan Vodă pe anul 2011
Publicat : 29.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 16
    Curtea de Conturi, în prezenţa dlui Vasile Buzu, preşedintele raionului Ştefan Vodă, dnei Ina Caliman, şeful Direcţiei generale finanţe, dlui A.Barcari, şeful Secţiei construcţii, gospodării comunale şi drumuri, dlui Anatolie Cîrnu, şeful Oficiului Teritorial Ştefan Vodă al Cancelariei de Stat, reprezentantul Guvernului în teritoriu, dnei Raisa Burduja, şeful Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport, dlui Victor Conanău, consultant al Direcţiei cadastru a Agenţiei Funciare şi Cadastru, primarilor: dlui Vladimir Popa – or. Ştefan Vodă, dlui Sergiu Boiştean – com. Purcari, dlui Ion Lichii – s.Ştefăneşti, dlui Sergiu Pricop – s.Antoneşti, dlui Anatol Timoşenco – s.Tudora, precum şi a altor persoane responsabile din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din raion, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Ştefan Vodă pe anul 2011.
    _______________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28, 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi (2011 şi 2012), avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raionul Stefan Vodă a prevederilor legale şi regulamentare în exerciţiul bugetar; evaluarea funcţionalităţii cadrului procedural de estimare şi fundamentare a indicatorilor fiscal-bugetari; asigurarea integrităţii şi gestiunii eficiente a activelor – parte componentă a patrimoniului public.
    Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute prin: examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea, confruntarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive din cadrul UAT.
    _______________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
    Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Stefan Vodă pe anul 2011 a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi, admise în procesul de elaborare şi execuţie a veniturilor bugetelor locale, în gestionarea cheltuielilor, precum şi la evidenţa şi gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:
    • Cu abateri de la prevederile legale şi atribuţiile stipulate în Regulamentul Direcţiei generale finanţe, aceasta n-a organizat într-o manieră eficientă lucrul de elaborare a proiectului bugetului raionului, precum şi n-a asigurat evaluarea credibilă şi economic fundamentată a veniturilor bugetare, inclusiv prin analizarea surselor de venituri ale UAT de nivelul I. Auditul a constatat că indicii bugetari stabiliţi de autorităţile publice locale şi acceptaţi de Direcţia generală finanţe sînt diminuaţi, nu întrunesc rigorile analitice şi nu reflectă potenţialul real de mobilizare a surselor aferente finanţelor publice. Situaţia dată a generat subestimări la unele categorii de venituri bugetare, în ansamblu pe raion, în sumă de minim 3,7 mil.lei. Acest derapaj evident sporeşte gradul de interdependenţă financiară a raionului în relaţiile cu bugetul de stat şi, respectiv, – riscul de neîncredere în autenticitatea bugetelor de toate nivelurile. În acest context, se constată o necesitate stringentă în activitatea autorităţilor locale, mai cu seamă, a Direcţiei generale finanţe, a Direcţiei generale economie, a Inspectoratului Fiscal pe raionul Ştefan Vodă, a serviciilor cadastrale şi statistice, pentru a iniţia neîntîrziat evaluarea şi consolidarea indicatorilor economico-financiari aferenţi creării unei baze de impozitare relevante, respectiv, operarea cu informaţii concludente în materie de finanţe publice generale şi locale – formate pe teritoriul raionului.
    Slăbiciunile instituţionale existente în procesul de evaluare-planificare, precum şi nepreocuparea corespunzătoare a autorităţilor publice locale în extinderea bazei de impozitare constituie impedimente majore în sporirea şi consolidarea surselor proprii. Astfel, verificările selective în cadrul auditului denotă nerealizarea de către autorităţile de nivelul I a impozitelor şi taxelor în sumă totală estimată pînă la 3,7 mil.lei, din care cele mai semnificative se prezintă:
    √ neîncasarea integrală a impozitului funciar în sumă totală de 0,4 mil.lei;
    √ neîncasarea plăţilor din arenda terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate, care au lipsit bugetele locale de surse pînă la circa 2,5 mil.lei;
    √ neadministrarea corespunzătoare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială în sumă de pînă la 0,2 mil.lei;
    √ neîncasarea taxei de publicitate – 0,1 mil.lei;
    √ neacumularea plăţilor de arendă a patrimoniului local (bazinelor acvatice, sondelor de apă etc.) – 0,4 mil.lei;
    √ Urmare managementului financiar necorespunzător, s-au constatat încălcări în materie de disciplină financiară în gestiunea cheltuielilor din bugetele locale, care au rezultat în:
    √ nerespectarea limitelor de cheltuieli maxime aprobate pe unele tipuri de cheltuieli în sumă totală de 0,5 mil.lei, ca urmare a valorificării lucrărilor în lipsa mijloacelor financiare preconizate;
    √ efectuarea cheltuielilor neregulamentare şi iraţionale pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă totală de 12,0 mil.lei, din care cele mai semnificative fiind pentru: cheltuieli pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă totală de 4,0 mil.lei, în lipsa proiectelor verificate şi expertizate în modul stabilit; nereflectarea la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe a valorii lucrărilor executate – 7,9 mil.lei; lucrările neconfirmate documentar în sumă de 99,2 mii lei;
    √ nerespectarea procedurilor legale de achiziţii publice în sumă de 1,0 mil.lei, ceea ce poate duce la valorificarea ineficientă a mijloacelor publice. Concomitent, prezenţa unor încălcări de ordin procedural au limitat condiţiile de liberă concurenţă şi transparenţă a procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor;
    √ efectuarea unor plăţi salariale neregulamentare în sumă totală de 79,1 mii lei.
    • Autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) n-au asigurat contabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică locală, precum şi transmiterea regulamentară a acestuia în gestiune întreprinderilor municipale fondate. Lipsa în cadrul UAT a unei politici de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local nu asigură un management eficient în domeniul respectiv, lipsind bugetele locale de o sursă suplimentară de venituri. Astfel, de o perioadă îndelungată, întreprinderile municipale fondate de AAPL înregistrează pierderi din activitatea economico-financiară şi datorii către bugetul public naţional, însă fondatorul n-a adoptat un plan de revigorare a acestora.
    • O problemă nesoluţionată de mai mulţi ani reprezintă neînregistrarea la organul cadastral a patrimoniului public local – bunuri imobiliare în valoare totală estimate la 53,2 mil.lei. Unele AAPL nu deţin o informaţie exhaustivă privind fondul funciar aflat în proprietatea sa şi modul de utilizare a acestuia, ceea ce poate duce la folosirea neautorizată a terenurilor proprietate publică locală şi la neîncasarea plăţilor cuvenite. Cauza principală se prezintă a fi nedelimitarea terenurilor proprietate publică a statului, a UAT şi sectorului privat.
    Iregularităţile constatate sînt rezultatul imprudenţei şi indisciplinei admise de către factorii, responsabili de utilizarea banilor publici şi de gestionarea patrimoniului public local, precum şi al ineficienţei controlului instituţional intern.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Stefan Vodă pe anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre (Anexa nr.1 ).
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii – de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.
    3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru informare:
    3.1. Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Parlamentului;
    3.2. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică, mediu şi dezvoltare regională;
    3.3. Guvernului Republicii Moldova;
    3.4. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine asupra activităţii necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Stefan Vodă privind tendinţa de reducere a ponderii veniturilor proprii, neidentificarea soluţiilor de extindere a bazei de impozitare şi sporirea interdependenţei bugetelor locale de bugetul de stat; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor.
    4. Se recomandă Inspecţiei de Stat în Construcţii să efectueze controlul asupra aplicării unitare şi întocmai a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii de către primăria com.Purcari la obiectivul „Lucrări de construcţie a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizarea apelor din s.Purcari”.
    5. Materialele privind auditul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Ştefan Vodă pe anul 2011 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă a materialelor legate de achitarea neîntemeiată de către primăria s.Ştefăneşti a sumei de 99,2 mii lei pentru lucrările de conectare la apeduct a consumatorilor casnici.
    6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2, subpct. 3.4, pct.4 şi pct.5 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                          Serafim URECHEAN

    Nr. 21. Chişinău, 18 mai 2012.


    Raport